Uchwata Nr XXV/152 /2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwata Nr XXV/152 /2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Uchwata Nr XXV/152 /2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjqcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii na rok Na podstawie art.41 ust.l i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z pozn. zmianami) Rada Gminy Repki uchwala, co nast^puje : 1 Przyjmuje si? Gminny Program Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii na rok 2013 w brzmieniu stanowia,cym zatqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty. 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwaty Wojt Gminy Repki i Petnomocnik d/s Profilaktyki i Rozwia,zywania Problemow Alkoholowych. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 3. Przewodniffzqcy Rady Gminy

2 Zatacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXV/ 152/2012 Rady Gminy Repki i dnia 21 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAtANIA NARKOMANII NA ROK GMINA REPKI

3 ROZDZIAt I. WSTEP Podstawq prawnq programu 53 ustawy: ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii. Zgodnie z tresci$ tych ustaw samorzqdy gmin uzyskaty kompetencje do podejmowania i realizowania zadari z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych. Zadania te sq realizowane poprzez gminny program profilaktyki i rozwigzywania problemow alkoholowych oraz przeciwdziatania narkomanii. Alkoholizm i narkomania 53 jednymi z gtownych problemow spotecznych, dlatego istnieje potrzeba zintegrowanego podejscia do profilaktyki uzywania substancji psychoaktywnych. Wprawdzie wg danych statystycznych spozycie alkoholu w Polsce spada, ale powszechnie wiadomo, ze istnieje problem spozywania alkoholu z nielegalnych zrodet, co statystyki nie zawsze obejmujg. Konsumpcja alkoholu w Polsce (w I loo%alk. na osob^ pow. 15 r.z.) 12 i i < 8 miody pitno i poiostotc wyroby wiriiarskie i wino gronowo I piwo i napoje spirytusowe i ( 1 ^ 2OO8 2OO9 2O1O 2O11 Zi6fllo:ZF> PPS na podstawie GUS, 2O11 tiane Jednym z gtownych problemow zwiqzanych z naduzywaniem alkoholu, jest prowadzenie pojazdow po jego spozyciu, a w konsekwencji wypadki drogowe powodowane przez pijanych kierowcow. W skali kraju liczba wypadkow spowodowanych po alkoholu, po spadku w latach , w roku 2011 wzrosta, co obrazuje ponizsza tabela (zrodto PARPA) nic ln w Ut»ch 2OO2 2O1 1 *50J ST OO5 2OO6 20O? 2OCM O11

4 Bardzo powaznym problemem w Polsce jest si^ganie po narkotyki przez mtodziez, co pokazuje raport z badania ESPAD. Wykres 1. Odsetek uczniow w wieku lat, ktorzy uzywali poszczegolnych srodkow chociaz raz w zyciu (zrodto: Janusz Sierostawski Zaktad Badah nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytut Psychiatrii i Neurologii Z danych policji wynika, ze cia_gle duza liczba mtodych osob si^ga po alkohol, co niesie za soba_ konsekwencje w postaci popadania w konflikty z prawem. Liczba ujawoionych prxcx Polici*; rtictrzczwvc** o&ob do 18 roku zycia 2OOO 2OO1 ZOO OCMI 2OOS 2OOG 2OO7 2OQS 2O1O Cz^sto mtodzi ludzie majq tendencj? do podejmowania roznych zachowari ryzykownych dla zdrowia (uzywanie alkoholu, narkotykow, tytoniu), dlatego celowym jest podejmowanie dziatari edukacyjnych i uswiadomienie szkod wynikajqcych z si^gania po srodki uzalezniajqce. Prowadzenie dziatan zwia_zanych z profilaktyka. i rozwia.zywaniem problemow alkoholowych, a takze przeciwdziatanie narkomanii, nalezq do zadah wtasnych gminy. Polski model rozwiqzywania problemow alkoholowych i narkomanii zaktada, iz wi^kszosc kompetencji i srodkow finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorzqdow gmin. Gmina, z racji dysponowania wiedza. o problemach swoich mieszkahcow oraz o dost^pnych zasobach, moze przedsi^wziqc srodki zaradcze oraz naprawcze skierowane do spotecznosci. Dziatania te zaplanowane i zapisane sa. w,,gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii na rok 2013". Za realizacj? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii odpowiadaja. Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Repkach oraz Petnomocnik Wojta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii okresla sposoby realizacji zadari gminy w zakresie przeciwdziatania alkoholizmowi i narkomanii i jest kontynuacjq dziatan podejmowanych w latach ubiegtych. Przedstawiony program adresowany jest do osob uzaleznionych i zagrozonych uzaleznieniem od alkoholu i narkotykow oraz ich rodzin, do dzieci i mtodziezy oraz wszystkich mieszkancow Gminy Repki i ma na celu profilaktyk^ i edukacj^ w zakresie uzaleznieh oraz powstrzymywanie procesu degradacji osob uzaleznionych od alkohol i narkotykow.

5 ROZDZIAt II. DIAGNOZA STANU PROBLEMOW SPOtECZNYCH. Gmina Repki liczy mieszkaricow, ktorych gtownymi zrodtami utrzymania sq gospodarstwa rolne. W trzech szkotach podstawowych uczy sie^ 297 uczniow, w dwoch gimnazjach 163 uczniow, a w przedszkolach jest 155 dzieci. Nie stwierdzono przypadkow posiadania i uzywania narkotykow, czy alkoholu wsrod dzieci i mtodziezy, jednak planuje sie, dziatania profilaktyczne w zakresie przeciwdziatania narkomanii i innym uzaleznieniom. Aktualnie na terenie Gminy sprzedaz napojow alkoholowych prowadzona jest w 20 punktach sprzedazy tj. w 18 sklepach i 2 barach. Sprzedaz alkoholu o zaw. powyzej 18% prowadzona jest w 11 punktach. Wprawdzie liczba punktow sprzedazy alkoholi wysokoprocentowych, przypadajacych na 1 mieszkarica, systematycznie maleje (tabela ponizej), nie swiadczy to o braku problemow zwigzanych z naduzywaniem alkoholu. Liczba punktow sprzedazy alkoholu o zawartosci powyzej 18% w latach przypadajacych na 1 mieszkanca w Gminie Repki (zrodlo GKRPA w Repkach). Wedtug danych Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej do gtownych problemow spotecznych w gminie nalezq problemy wynikaja.ce z bezrobocia, ubdstwa, alkoholizmu, kryzysu rodziny i ztej sytuacji zdrowotnej mieszkaricow, a powodami przyznawanej pomocy sa. ubostwo, potrzeba ochrony macierzyristwa, bezrobocie, niepetnosprawnosc, dtugotrwata choroba, bezradnosc w sprawach opiekuriczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie i alkoholizm w proporcjach pokazanych na ponizszym wykresie: 100 Ubostwo Potrzeba ochrony macierzyristwa Q Bezrobocie a Niepetnosprawnosc Dtugotrwata choroba D Bezradnosc w sprawach opiekuriczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego Przemoc w rodzinie D Alkoholizm Wykres,,Powody przyznania pomocy w roku 2011" (zrodto: GOPS w Repkach) GOPS wspotpracuje z Sa.dem Rodzinnym w Sokotowie Podlaskim, Posterunkiem Policji, szkotami i innymi podmiotami w zakresie pomocy i rozwiqzywania problemdw tych rodzin. Wsrod tych rodzin pracownicy socjalni realizujq prac^ socjalna. prowadzqcg do osiqgni^cia przez nie samodzielnosci. Rodziny z problemami alkoholowymi, obj^te sq pomocq w roznej formie najcz^sciej jest to pomoc na zakup odziezy i obuwia oraz finansowanie dzieciom obiadow i wypoczynku letniego.

6 Wedtug danych Posterunku Policji w Repkach w III kwartatach roku 2012 wystgpity wykroczenia zwiqzane z naduzywaniem alkoholu: spowodowanie kolizji drogowej 5, nieobyczajny wybryk 1, kierowanie pojazdem po uzyciu alkoholu 4, spozywanie alkoholu w miejscu publicznym 2, zaktocenie ciszy nocnej 1, uzywanie stow nieprzyzwoitych w miejscu publicznym 1, wywotanie niepotrzebnej czynnosci 1 oraz przest^pstwa zwigzane z naduzywaniem alkoholu: kierowanie rowerem w stanie nietrzezwym 9, kierowanie pojazdem w stanie nietrzezwym 24. i przest^pstwa i wykroczenia drogowe I nieobyczajny wybryk i spozywanie alkoholu w miejscu publicznym I zaktocanie ciszy nocnej i uzywanie stow nieprzyzwoitych w miejscu publicznym ; wywotanie niepotrzebnej czynnosci Przeste.pstwa i wykroczenia zwiqzane z uzywaniem alkoholu za 3 kwartaty 2012 r. (zrodto Posterunek Policji w Repkach) Jak wynika z pokazanego wyzej wykresu, gtownym problemem zwia_zanym z uzywaniem alkoholu, zanotowanym przez Posterunek Policji w Repkach, sa. przest^pstwa i wykroczenia drogowe.

7 ROZDZIAt III. CELE PROGRAMU: 1. Cele gtowne programu: a) zapobieganie powstawaniu nowych problemow zwiqzanych z alkoholem i innymi uzaleznieniami; b) pomniejszanie rozmiarow aktualnie wyste.pujqcych problemow i szkod powodowanych przez uzaleznienia. 2. Cele szczegotowe programu: 1. Propagowanie trzezwosci. 2. Wzrost swiadomosci mieszkancow gminy na temat skutkow spozywania alkoholu i narkotykow 3. Wzrost swiadomosci kierowcow w zakresie prowadzenia pojazdow po spozyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. 4. Wzrost swiadomosci sprzedawcow w zakresie konsekwencji udost^pniania alkoholu nieletnim i nietrzezwym. 5. Przeciwdziatanie negatywnym skutkom uzywania alkoholu i narkotykow. 6. Profilaktyka uzaleznieh. 7. Pomoc dla osob uzaleznionych i cztonkow ich rodzin. 8. Przeciwdziatanie przemocy w rodzinie. Okreslajqc i wytyczajax cele programu, brano pod uwage^ fakt, by ich realizacja byta mozliwa do wykonania. Zrealizowanie zatozeri b^dzie mozliwe przy wspotpracy wielu ludzi i instytucji dziatajqcych na terenie gminy. Koordynacjg dziatan zajmowac si? b^dq: 1. Petnomocnik Wojta ds. Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. 2. Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. ROZDZIAt IV. GtOWNE ZAPANIA NA ROK2013 I. Zwie,kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu i narkotykow i zagrozonych uzaleznieniami. 1. Wspotpraca z najblizej potozonymi placowkami leczqcymi uzaleznienia (Poradnia Terapii Uzaleznien w Sokofowie Podlaskim) 2. Finansowanie zorganizowanych form wypoczynku z programami socjoterapeutycznymi dla dzieci zagrozonych patologiami oraz z rodzin z problemami w zakresie uzaleznien, ubogich, dysfunkcyjnych; 3. Pokrywanie kosztow powotania biegtych orzekajqcych w przedmiocie uzaleznienia; 4. Prowadzenie dziatalnosci informacyjnej o mozliwosciach terapii i miejscach uzyskania fachowej pomocy w zakresie uzaleznien w Punkcie Konsultacyjnym. II. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyste.puja, problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospotecznej i prawnej, w szczegolnosci ochrony przed przemoca. w rodzinie. 1. Inicjowanie dziatari prawnych wobec sprawcow przemocy; 2. Prowadzenie dziatari informacyjnych o mozliwosciach uzyskania pomocy terapeutycznej i prawnej; 3. Prowadzenie dziatari zmierzajqcych do zobowiqzania do podj^cia leczenia odwykowego osoby uzaleznionej od alkoholu; 4. Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osob uzaleznionych; 5. Dofinansowanie zaj^c i programow socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i zagrozonych patologiami; 6. Wspotpraca z podmiotami dziatajqcymi w zakresie uzaleznien i przemocy; 7. Wdrazanie procedury,,niebieska Karta". III. Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych, w szczegolnosci wsrod dzieci i mtodziezy. 1. Prowadzenie zaj^c edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzaleznien w 3ech swietlicach opiekuriczowychowawczych;

8 2. Realizacja programu edukacyjnowychowawczego,,spojrz inaczej" w Zespole Szkot w Repkach; 3. Realizacja programow socjoterapeutycznych na zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i mtodziezy; 4. Dofinansowywanie i wspotorganizowanie lokalnych imprez i konkursow zwia.zanych z profilaktyka. uzaleznieri; 5. Wspotorganizowanie zawodow sportowych potqczonych z profilaktyka. uzaleznieri; 6. Organizowanie konkursow w zakresie profilaktyki uzaleznieri i promowanie,,trzezwego stylu zycia"; 7. Prowadzenie pozalekcyjnych zaje.c sportowych, jako elementu dziatari profilaktycznych; 8. Edukacja rodzicow w zakresie zagrozen narkomania. i alkoholizmem; 9. Zorganizowanie,,Choinki Noworocznej" potqczonej z profilaktyka, uzaleznieh dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich; 10. Przysta.pienie do Ogolnopolskiej Kampanii,,Zachowaj Trzezwy Umyst" organizowanej przez Stowarzyszenie Producentow i Dziennikarzy Radiowych. IV. Wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, stuzqcej rozwia.zywaniu problemow alkoholowych. 1. Dofinansowanie programow socjoterapeutycznych; 2. Kontynuowanie wspotpracy ze Stowarzyszeniem Producentow i Dziennikarzy Radiowych w ramach Ogolnopolskiej kampanii,,zachowaj Trzezwy Umysr"; 3. Udzielanie przez GOPS w Repkach pomocy spotecznej osobom uzalezniony i ich rodzinom znajdujqcym SJQ w trudnej sytuacji materialnej; 4. Prowadzenie pracy socjalnej w srodowiskach dotkni^tych alkoholizmem i narkomaniq; 5. Integrowanie osob uzaleznionych i ich rodzin ze srodowiskiem lokalnym. V. Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow o zakazie reklamy napojow alkoholowych i zakazie sprzedazy alkoholu osobom nieletnim, nietrzezwym, na kredyt i pod zastaw. 1. Prowadzenie kontroli punktow sprzedazy alkoholu; 2. Inicjowanie post^powari o cofnie_cie zezwoleri na sprzedaz alkoholu, po udowodnieniu przypadkow tamania prawa; 3. Edukacja podmiotow handlujqcym alkoholem w zakresie obowia.zuja.cego prawa. VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz pomoc osobom uzaleznionym i ich rodzinom w integracji ze srodowiskiem lokalnym. 1. Pomoc osobom uzaleznionym od alkoholu i narkotykow i ich rodzinom w aktywnym poszukiwaniu pracy. 2. Udzielanie informacji osobom uzaleznionym od alkoholu i narkotykow o szkoleniach, kursach i programach dla bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urzqd Pracy w Sokotowie Podlaskim. 3. Wspotpraca z Powiatowym Urz^dem Pracy w Sokotowie Podlaskim w zakresie udzielania osobom uzaleznionym informacji o mozliwosciach podj^cia zatrudnienia i przekazywania ofert o wolnych miejscach pracy. ROZDZI At V. ZASADY SZKOLENIA I WYNAGRADZANIA PEtNOMOCNIKA I CZtONKOW GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOWYCH 1. Za udziat w posiedzeniu komisji cztonkowie komisji otrzymuja. wynagrodzenie w wysokosci 76 ztotych /brutto/za kazde posiedzenie. 2. Szczegotowy tryb i warunki wyptaty wynagrodzenia, sq okreslone w umowach zawartych z cztonkami komisji. 3. Zadania, zakres obowia.zkow i wynagrodzenie petnomocnika okresla Wojt Gminy w drodze umowy cywilnoprawnej.

9 4. Cztonkowie komisji i petnomocnik mogq uczestniczyc w szkoleniach i warsztatach majqcych na celu podnoszenie kwalifikacji, a koszty udziatu finansowane 53 w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych oraz przeciwdziafania narkomanii. 5. Za wyjazdy na szkolenia, warsztaty i konferencje, maja.ce na celu podnoszenie kwalifikacji cztonkom komisji przystuguje zwrot kosztow podrozy na zasadach okreslonych Rozporzqdzeniem MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznos'ci przystugujqcych pracownikowi zatrudnionemu w paristwowej lub samorzqdowej jednostce sfery budzetowej z tytutu podrozy stuzbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. Nr 236 poz z pozn. zmianami). 6. Dyzury w Punkcie Konsultacyjnym petni nieodptatnie Petnomocnik Wojta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. ROZDZIAt VI. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 1. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii winno bye dokonywane w ramach zadari wtasnych gminy z optat pobieranych za korzystanie z zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych. 2. Dokumentem prawnym tworzqcym podstawy do prowadzenia i finansowania dziatari zwiqzanych z profilaktyka. alkoholow^ i rozwi^zywaniem problemow alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi i Ustawa z 29 lipca 2005 r. o Przeciwdziataniu Narkomanii oraz wytyczne Pahstwowej Agencji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych (rekomendacje). ROZDZIAt VI I. SKUTECZNOSC REALIZACJI PROGRAMU. Skuteczna realizacja programu wymaga scistej wspotpracy wszystkich instytucji i osob stykajqcych S!Q z problemem alkoholowym i narkotykowymi. Gminna Komisja Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych b^dzie scisle wspotpracowata ze szko+ami, GOPS, policjq, stuzbq zdrowia i Kosciotem Katolickim. W roku 2013 Gminna Komisja skupi sie. na zapobieganiu powstania problemow zwia.zanych z alkoholem, dopalaczami i narkotykami, poprzez szeroko poj^tq edukacj^, polegajqcq na organizowaniu akcji spotecznych na temat uzaleznieh. Szczegolnie znaczenie maja. dziatania profilaktyczne i edukacja publiczna, ktore realizowane b^dq na terenie szkot oraz w srodowisku lokalnym. ObJQcie oddziaiywaniem profilaktycznym i publicznym jak najwi^kszej liczby dzieci i ich rodzin, daje nadziejq na zmiane, stylu zycia w spotecznos'ci naszej Gminy. Dziatania te wymagajq ludzi kompetentnych, stqd tez niezb^dna jest wspotpraca z istniejqcymi instytucjami, ktore fachowo zajmuja. si^ rozwiqzywaniem tych problemow. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Narkomanii, jest przedsi^wzi^ciem majqcym na celu konkretnq pomoc uzaleznionym i ich rodzinom, przy zastosowaniu podejscia traktujqcego alkoholizm i narkomani^ jako chorob^. Takie stanowisko pozwala odrzucic ocen^ moralnq a przystqpic do dziatari medycznych, psychoterapeutycznych i profilaktycznych w celu uzyskania zamierzonych efektow w wake z uzaleznieniami.

10 PLAN FINANSOWY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKII ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA ROK LP. 1. NAZWA ZADANIA PROWADZENIE SWIETLIC WYNAGRODZENIA PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI WYDATKI PRZECIWDZIALANIE NARKOMANII WYDATKI RAZEM WYDATKI PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJE.C SPORTOWYCH WYNAGRODZENIA PROWADZENIE PROGRAMU,,SPOJRZ INACZEJ" WYNAGRODZENIA WYNAGRODZENIA KOMISJI WYNAGRODZENIA PELNOMOCNIKA SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I FUNDUSZ PRACY WYPOCZYNEK Z PROGRAMEM TERAPEUTYCZNYM DLA DZIECI DOTACJE ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSOW POL4CZONYCH Z PROFILAKTYK4 UZALEZNIEN I ZAKUP NAGROD, ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH, ZAKUP NAGROD, MATERIALOW I WYPOSAZENIA, ZAKUP USLUG POZOSTALYCH PRZYSTAJMENIE DO OGOLNOPOLSKIEJ KAMPANII,,ZACHOWAJ TRZEZWY UMYSL", ZAKUP MATERIALOW DYDAKTYCZNYCH KOSZT OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEZNIENIA RAZEM PRZEWODNICZ,\CY Czamocki

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia...

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia... Projekt do pkt.6 U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia... w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo