OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ"

Transkrypt

1 \. QSRQDK PQMOCY SPOtECN J _' -5 Psaryul.Mattnowic»M tel ktentyfikator 0095 NIP6M6-GWW7 SPRAWOZDANflE Z DZIALALNOSCI OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W PSARACH ZA 00 r. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach zostal utworzony w 990 r.na mocy Uchwal:. Uchwaly Nr X/8/90 Gminnej Rady Narodowej w Psarach z dnia roku, w sprawie utworzenia jednostki budzetowej..uchwaiy NrXVIII/8/9 Rady Gminy w Psarach z dnia roku, w sprawie powolania OsVodka Pomocy Spolecznej w Psarach. Osrodek dziaia w oparciu o Statut uchwalony przez Rade. Gminy w Psarach, Uchwala NrXXI/7/0z dnia r. Zadaniem Osrodka Pomocy Spotecznej jest dziatanie zgodnie z ustawa. o pomocy spolecznej z dnia marca 00r. - tekst jednolity /Dz.U. Nr 6 poz. 59 z 00 roku z pozniejszymi zmianami/, ustawa, z 6 pazdziemika 98r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 00 r. Nr 7 poz. z pozniejszymi zmianami/ oraz ustawa. o s"wiadczeniach rodzinnych z dnia 8 listopada 00r. A5z.U. z 00r. Nr 8 poz. 55 z pozniejszymi zmianami/. W 00 roku w tutejszym Osrodku Pomocy Spotecznej bylo zatrudnionych 9 pracownikow, w tym jedna osoba zostala zatrudniona na umowe. na zast^pstwo z powodu dlugotrwalej choroby pracownika, a w Punkcie Konsultacyjnym w Samowie na umowy - zlecenia i umowy o dzielo zatrudniono osob, w tym 6 czionkow Komisji d/s Rozwi^zywania Problem6w Alkoholowych. W zwiazku z wejsciem w zycie z dn r. nowej ustawy o swiadczeniach rodzinnych Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach zatrudnii od r. nowego pracownika na stanowisko referent d/s swiadczeft rodzinnych. Osrodek zatrudnia jedynie pracownikow socjalnych, co znacznie wpiywa na przedhizajajje si^ post^powanie administracyjne przy przyznaniu pomocy. Nalezy nadmienid, iz na podstawie ustawy o pomocy spolecznej na jednego pracownika socjalnego powinno przypadai.000 mieszkaftc6w, a w przypadku gminy Psary na jednego pracownika socjalnego przypada.67 mieszkanc6w. Kazda pomoc finansowa, ushigowa lub w naturze przyznana jest decyzja^ administracyjna. na podstawie wywiadu srodowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania Klientow.

2 Decyzje administracyjne s, wydawane na podstawie dwoch upowaznien Wojta spos pods nieobecnosci Ki Decyzje administracyjne z zakresu realizacji ustawy o swiadczeniach rodrinnych Spotecznej. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach do dnia -.00r. y - w ramach zadan wlasnych - pomoc w formie ushig opiekuaczych - w ramach zadan zleconych.08 decyzji. de.. decvzii dysproporcji; - w ramach swiadczen rodzinnycn 50 decyzji. mmmmm Alkoholowych.

3 na 00r. z zadan wlasnych na wydatki wynosil 0.879zi a wydatki ^niosly 0.7,8zl. Natomiast plan z zadan zleconych wynosit 798.,- ra wydatki wyniosry ,70zi. La.cznie w ubiegtym roku na realizacje. zadan Osrodka wydalkowano.97.65,5zl. pray planie na kwote,.0.,00zi. Przyczyny niewykorzystanej kwoty w wys..96,9zl. zostana. omowione w dalszej cz?sci sprawozdania. Zadania wlasne Rozdzia) 858 Ushigi opiekuricze Vian.60,- Wydatki.69,96,- Z ushig opiekunczych w 00 r. skorzystalo iacznie 8 osob, liczba ta jest liczona narastajqco.wykonawca^ uslug opiekunczych w 00 r. byla p. Alicja Kluczna reprezentujajca Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Uslugi Piel^gniarskie i Opiekuhcze z Dabrowy Gorniczej wybrana wdrodze przetargu. Rozdzial 85 Zasilki i pomoc w naturze Plan 59.68,- Wydatki 59.57,6,- W)dzaj udzielonej pomocy : - schronienie osoba.006,- - ubranie 6 os6b 6.6,- - zasitki celowe i celowe specjalne na zywnosc, opal, srodki czystosci,artykury szkolne dla 57 osob na kwote..77,8,- w tym : dofinansowanie dozywiania dla dzieci w przedszkolach, oraz pomoc w naturze w formach : opatu, zywnos"ci, srodk6w czystosci, 7-paczek mikotajkowych z prezentem w formie re,cznik6w i kocy. - zasilki okresowe 0rodzin 6.6,8,- -skladkizus osoby.07,6,- -pokrycie koszt6w pogrzebu osoba 90,00,-

4 Rozdzial 8595 Pozostaia dzialalnosc - dozywianie dzieci w szkolach, gimnazjum. Plan.70,- Wydatki.57,,- Z tej fonny pomocyw 00r. skorzystalo 6 uczniow ze szkot podstawowych i gimnazjum. Zadania zlecone WRozdz Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Plan ,- Wydatki 599.9,66,- swiadczenia spoleczne ,6 wtym:. zasilek rodzinny -.65,6. zasilek piele.gnacy.jny ,00. swiadczenia piele.gnacyjne - 5.8,00. dodatek z tytulu urodzenia dziecka ,00 5. dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 6. dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka - 0.5,00 7. dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego -.6,00 wtym: a) do 5 roku zycia -.650,00 b) powyzej 5 roku zycia ,00 8. dodatek z tytulu rozpocze.cia roku szkolnego ,00 9. dodatek z tytulu podje.cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatkow zwiazanych z dojazdem do miejscowosci, w ktorej znajduje sie, szkola -.00,00 skladki na ubezpieczenia spoleczne od swiadczen piel^gnacyjnych -.6,69 Swiadczenia rodzinne i koszty ich obstugi, skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne sa, finansowane w formie dotacji celowej z budzetu panstwa. W oresie od dnia maja do grudnia 00r. Koszty te stanowia, % wydatkow na swiadczenia rodzinne. wynagrodzenia osobowe pracownika -.89,97 skladki na ubezpieczenia spoteczne od wynagr. osobow. pracow ,00

5 skladki na Fundusz Pracy - 68,0 )T zakup materialow i wyposazenia -.,9 w tym: materialy biurowe, druki, zamek do drzwi zakup ustug zdrowotnych - 5,00 badania okresowe pracownika zakup ushig pozostalych -.7,00 w tym- zakup znaczk6w pocztowych, transport mebli, umowy zlecema, wykonanie instalacji telefonicznej, prowizja bankowa, wdrozeme systemu komputerowego podr6ze shizbowe krajowe - 87,6 rozne oplaty i skladki - 0,00 ubezpieczenie sprz?tu komputerowego wydatki na zak.inwest.jednostek budzetowych ,99 zakup sprzem komputerowego i oprogramowania dot. swiadczen rodzmnych Rozdzial 85 Skladki na ubezp. Zdrowotne Plan 60 - Wydatki.57,66,- Skladki zdrowotne od: zas. stal. wyrownawczych, os6b bezdomnych, swiadczenia piel?gnacyjnego. Rozdzial 85 Zasilki i pomoc w naturze Plan 7.00,- Wydatki 5.590,6,- Rodzaj udzielonej pomocy : U -zasilki stale 7.80,6 -zasilki stale wyrownawcze 9.69, -zasilki okresowe gwarantowane 68,80 -ochrona macierzynstwa 6.56,9 -zas.okresowe.556,8 -skladki emeryt- rentowe 7.858,65 Rozdziat 856 Zasilki rodzinne i piele.gnacyjne Plan.89,- Wydatki.89,- Zasilki piel?gnacyjne os..57,- zasilki rodzinne los. 55,-

6 Rozdzial B58 Wydatki 0.75,-._...i...A.w,h K w 00 r. skorzystata ustug ^ 0Cphiekllflczych byla p. Alicja Kluczna rosouykonawca_spec^^^^^ Usiugi Pielegmarsfce reprezentuj^aniepubhczny ZaWad Opie i Opiekuncze z Dabrowy Gorniczej. Zadania zlecone i wlasne Rozdziat 859 Osrodki Pomocy Spoiecznej ; """-"-; "wykonanie 8.09,90 Plan laczny 8./ie,- J 7! SI- Wykonanie 96.6,90 Planz/wtasne l^^' Wykonanie 8.567,- z/zlecone 8.5b/,- t Rozdzial obejmuje wydatki na: U.50,7 -wynagrodzenia osobowe. ^^ 65.0,- -dodatkowe wynagrodzeniaroczne :** ***U* -skiadkina ubezpieczenie spoiecznej ^-6,0 z/wl.968, -sktadkana funduszpracy. * im_.zakup materialow i wyposazenia zm ^^ -zakup ustug pozostalych.96,09 -podroze stuzbowe 99r -rozne oplaty^i sktadki ^^ 5 566>_ -odpisna ZFSS, -nagrody i wydatki osob me zaliczone do wynagrodzema *w ^ -zakup ustug zdrowotnych z.wydatki nazakupyinwestycyjne z/wl jednostekbudz.

7 szyny niewykorzystania otrzymanej dotacji w calosci. na realizacje. dzialalnosci w ramach zadan z pomocy spotecznej Osrodka na #0r. wynosil-.0.zlrealizacjawyniosla ,5zl. tj. na kwote..96,9zt nie zrealizowano planu: lozdz. 85 Swiadczenia rodzinne oraz skladkizus - 7, zl. Jzasadnienie: zgon klienta lozdz. 85 Skladki zdrowotne -, zl. Jzasadnienie: zgon klienta lozdz. 855 Dodatki mieszkaniowe zi. Jzasadnienie : brak wniosk6w na dodatki mieszkaniowe lozdz. 85 Zasiiki celowe i w naturze -.79,58 zi. Jzasadnienie : refondacja zasilku celowego otrzymana zbyt pozno aby zostala j^korzystana w formie Swiadczenia oraz zgon klientow pobierajacych zasiiki stale. fozdz. 859 Bieiaca dziatalnosc OPS - 688, zl. Jz^jdnienie : niewykorzystanie w pemi srodkow w zwiazku z absencja. chorobowa. racownikow -ozdz. 858 Ustugi opiekuncze - 679,9zl. Jzasadnienie: zgon klientki >ozdz Dozywianie uczni6w w szkot.podst. i gimnazjum -,67zt. Jzasadnienie : pozostala zbyt mala kwota do wykorzystania w formie swiadczenia.

8 KOSZTY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKII ROZWI^ZYWANIA PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH ZA 00r. Plan programu wynosit -.000zl. Wykonanie programu wynioslo -.055,65 - skladki na ubezpieczenie spol. 0 - skladki na F.Pracy - zakup materialow i wyposazenia 60 - zakup energii 70 - zakup ushig remontowych 00 - zakup ushig pozostatych - podroze sluzbowe krajowe 0 - rozne optaty i skladki 6,6 8, , , , ,0 798,0 6,00 Przyczyny niewykorzystanej dotacji w calosci. Plan na 00 r. w ramach gminnego rocznego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych wynosil zi. i zostal wtrakcie roku powie_kszony o niewykorzystana, za 00 r. kwot?.000 zl. W zwiazku z powyzszym kwota niezrealizowana w 00r. wyniosla.9,5 zl, kwota ta miala bye przeznaczona na zakup paneli podlogowych i ptytek podlogowych, jednakie z uwagi na przepisy ustawy 0 zamowieniach publicznych zakup ten nie by! mozliwy gdyz wiazalo by si? to z ogloszeniem w miesiacu grudniu 00r. przetargu.

9 odek w ramach swojej dominujacej dzialalnosci polegaja.cej na przyznawaniu jjjkznego rodzaju swiadczeri zajmuje si? rowniez praca. socjalna^ ktora jest Jrnajtrudniejsza.i najbardziej czasochtonna. forma, pomocy, wymagaja.ca.od pracownika socjalnego pemego zaangazowania w problemy rodzinne. Pomoc w formie pracy socjalnej w 00r. polegata na: 0 udzielaniu informacji, wskazdwek i pomocy w zakresie rozwiajzywania spraw zyciowych osobom i rodzinom, kt6re dzi?ki tej pomocy b?da. zdolne samodzielnie rozwiazywad problemy b?da.ce przyczyna.trudnej sytuacji zyciowej; o pomocy w uzyskaniu dla os6b i rodzin be_dacych w trudnej sytuacji zyciowej poradnictwa dotyczajsego mozliwosci rozwiazywania probtemow i udzielania pomocy przez wjasciwe instytucje panstwowe, samorzajdowe i organizacje pozarz%dowe; D wspolpracy z dyrektorami przedszkoli, szkot podstawowych, gimnazjum i kuratorami w indywiduainych przypadkach dot. ucznidw, z policjaj sa_dami; Q kompletowaniu dokumentacji dla osob psychicznie chorych, niedostosowanych ^polecznie celem skorzystania z pomocy oferowanej przez Srodowiskowy Dom Samopomocy,,Ostoja" w Czeladzi; 0 kontaktowaniu si? z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu bezpiatnego uzyskania przez Klienta kosztownej soczewki; D zorganizowaniu akcji odwszawiania dzieci Klientki Osrodka Pomocy Spolecznej; Q pomocy w uzyskaniu stypendiow ze Srodkow z Unii Europejskiej dla studentow i uczniow szkol srednich; D zorganizowaniu bezpiatnego pobytu dla matki z malutkim dzieckiem w Przytulisku dla Samotnych Matek w Zarkach. Ponadto w 00r. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach zajmowal si?: D realizacja. Rzajdowego programu,,wyprawka szkolna" maja.cego na celu wyrownanie startu szkolnego dzieci z rodzin najubozszych; '^dzialaniami zmierzajajsymi do przej?cia i realizacji ustawy o swiadczeniach rodzinnych. Pracownicy Osrodka brali udzial w licznych szkoleniach nt. swiadczeri rodzinnych; Q przygotowaniem pokoju w Urze.dzie Gminy dla pracownika obsluguja.cego Klientow starajacych si? o swiadczenia rodzinne; d umozliwieniem wyjazdu 5 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najubozszych z terenu Gminy Psary na kolonie letnie do Szklanej Huty (miejscowosci polozonej nad morzem). Podczas letniego wypoczynku dzieci bawiac si? poznawaty sposoby radzenia sobie z rdznymi problemami, z ktorymi borykaja. si? na codzien; D rozdysponowaniem 9 bezplatnych miejsc na kolonie letnie, ktore otrzymano ze Slaskiego Kuratorium Oswiaty w Katowicach - dzieci wyjechalo do Ustki, a 5 do Borowian. Osrodek zapewnit dzieciom transport na miejsce zbiorki; D wspolpraca. z Nadlesnictwem Siewierz, ktore bezplatnie przekazalo 5 m drewna opalowego dla 5 rodzin; 0 zorganizowaniem w dn r. spotkania z Sw. Mikolajem, ktory rozdat 7 paczek wypetnionych slodyczami, 7 r?cznikow oraz 7 kocy dla

10 0 najubozszych dzieci z terenu naszej gminy. Wszystkie dzieci i rodzice zost poczestowani paczkami oraz herbataj,. w okresie I-IV 00r. dwa razy w miesiacu wydawano Khentom UPb Kosci, oeony wieprzowe oraz chleb. Tego typu forma pomocy cieszyla S? duzym zainteresowaniem. Wspolpraca z darczyhcami tj. z P. H. Blochel reprezentuja_cym Zakiady Miesne "HEH" z Siemonii oraz z P. Liliana_Lehrer-Rychel reprezentujaca. Piekamie "VINI" z Rogoznika trwala do konca IV 00 roku, gdyz od maja w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej ulegty zmianie przepisy prawne dotyczace darowizn;.,,, w grudniu 00r. pracownicy Osrodka zajmowali si? rozdysponowaniem wsrod klientow artykuww otrzymanych od sponsorow: - 50 chlebow i 0 bulek - Piekamia "VINI" z Rogoznika, - 60jajek-FermaDrobiu"Agroborek", - ziemniaki ( tony), buraki czerwone ( tona), kapusta (0,5 tony), seler (00 kg), 70 sztuk por - firma AGROSAD z Blaszek, - 0 kg pieczarek - Pieczarkarnia z Siewierza. Forma wsparcia w postaci w/w artykulow, jaka. Osrodek proponowal Klientom w grudniu ubr. cieszyta si? duz^ populamoscia, tym bardziej, ze zbhzaiy si? Switfa Bozego Narodzenia. Pracownicy Osrodka dzi?kuja.za dotychczasowa^wspolprac?: D Wojtowi Gminy Psary D Dyrektorom Szkol i Przedszkoli q Pani Dyrektor GOK Urszuli Nocon Q Pani Dyrektor Z.O.S.iP. Mirelli Barahskiej-Som D Komendzie Powiatowej Policji w B?dzinie D Komisariatowi Policji w Wojkowicach D Komendzie Powiatowej Strazy Pozamej w B?dzinie d Ochotniczym Strazom Pozarnym z terenu Gminy Psary a D D Kuratorium Oswiaty w Katowicach Sajdowi Rodzinnemu w B?dzinie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie D Stowarzyszeniu "Concordia" D Radnym i Soltysom z terenu Gminy Psary D D D Fermie Drobiu "Agroborek" Pieczarkarnii z Siewierza Przedsiebiorstwu Ogrodniczemu "AGROSAD" z Btaszek.

11 Powody przyznania pomocy w 00r. POWODY ubdslwo ochrona macicrz. niepeln. dlugotr. choroba bezdomnoit bezrobocie bezradnoii alkoholizm zaklad karny Liczba gospodarstw Typy rodzin objgtych pomocy spolecznq w 00 r.* Wyszczegolnienie: og6em Liczba rodzin w tym: na wsi Liczba os6b w rodzinach " l Rodziny ogolem: i o Uczbie os6b: i i wiecej * Tabela zawiera wykaz rodzin korzystajacych zarowno z pomocy finansowej, jak i z pomocy w formie pracy socjalnej. Liczba klientow Osrodka w 00r. z poszczegolnych solectw * SOLECTWO LICZBA RODZIN LICZBA OS6B PSARY GR6DK6W STRZYOWICE G6RA SEWIERSKA DABIE PRECZ6W SARN6W MALINOWICE GOLASZA BRZ^KOWICE RAZEM *Tabela zawiera wykaz rodzin korzystajacych wylacznie z pomocy finansowej.

12

13 Tabela przedstawiaja_ca realizacfc swiadczen rodzin w okresie od 0 maja do grudnia 00r. Wyszczeg6Inienie Liczba rodzin Liczba I iwiadczen Zasitki rodzinne 8 98 Dodatek z tytuht urodzenia dziecka 7 7» j Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie koizystania z urlopu wychowawczego 0 Dod. z tyt. rozpoczecia roku szkolnego 5 Dod. z tyt. podjecia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 57 0 i Dod. z tyt. ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepetaosprawnego Dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka ztego: wydatki wynikajace z art. 70a Zasitki piele.gnacyjne Swiadczenia piele.gnacyjne : 55 65_. 8 5 Liczba osdb pobierajqcych swiadczenia rodzinne w 00r. z poszczegolnych solectw SOLECTWO LICZBA RODZIN LICZBA OS6B PSARY 69 0 o gr6dk6w STRZYOWICE 6 6 " j 68 g6ra siewierska DABIE PRECZ6W 6 SARN6W 9 MAUNOWICE 5 5 GOIASA 8 6 BRZ^KOWICE 8 0 RAZEM 6 900

14 Typy rodzin pobierajqcych swiadczenia rodzinne w 00r. Wyszczegdlnienie: Liczba rodzin Liczba os6b og6em w tym: nawsi w rodzinach Rodziny ogolem: o liczbie os6b: i wi?cej PROPOZYCJE NOWYCH DZIALAN OPS NA 005r. l.osrodek Pomocy Spoiecznej w Psarach w 005r. przyste_puje do Rzajiowego Programu "Positek dla potrzebuja^cych". Celem programu jest zapewnienie posiiku osobom go pozbawionym. Pomoc moze miec forme, gorapego posiiku lub zasiiku celowego na paczke_ zywnosciowa,. Planuje si? objajs pomoca, 8 osob.. W siepniu nastajai przeje_cie realizacji swiadczen rodzinnych wyplacanych przez KRUS i zaklady pracy zatrudniaja.ce do 0 pracownikow, oraz rozpocznie si?. nowy okres zasilkowy.. W zwiazku z uplywem okresu pobytu pacjentow w Zaktadzie Piel^gnacyjno - Opiekunczym w Gorze Siewierskiej pracownicy socjalni w porozumieniu z innymi osrodkami b?da. przeprowadzac wywiady srodowiskowe i kompletowac dokumenty w celu umieszczenia zainteresowanych w domach pomocy spoiecznej.. Kontynuacja remontu budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach. Beaty Czbpla

15 Sprawozdanie z dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego w Samowie OSrodka Pomocy Spotecznej za okres: styczen-czerwiec 00 r. W Punkcie Konsultacyjnym pracuja. specjalisci: - terapeuta ds. uzaleznien, -pedagog, - psycholog rodzinny, -prawnik, -logopeda oraz piecioro wolontariuszy, kt6rzy pomagaja. dzieciom i mtodziezy w nauce z zakresu szkoty podstawowej, gimnazjum i szkoty iredniej, zaj^cia prowadzone sa.od poniedziajku do piatku. Miesiac styczen Prowadzono zaj$cia socjoterapeutyczne z dziedmi, dzieci otrzymaly dozywianie w postaci stodkich butek i herbaty. Terapia grupowa osob uzaleznionycb odbywa si w kazdy wtorek i piatek tygodnia. W budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 0 prowadzono roboty remontowe. Miesiac luty W ramach ferii zimowych zorganizowano pod hasten JFerie bez alkoholu, nikotyny, narkotykow" przy wspolpracy ze szkotami z terenu Gminy tumieje pitki noznej dziewczat i chtopcow, Halowy Turaiej Koszykdwki. Zorganizowano kulig i zabawy na sniegu; dzieci otrzymaly pocz^stunek (stodka butka + herbata). ProwadzQno'foboty^budjowlane w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach. Miesiac marzec Zorganizowano wyjazd do Katowic dla SO uczniow Gimnazjum na Program Profilaktyczny J^ie6pa 00". Sponsorem przewozu byt Zespot Obshigi Szkot i Przedszkoli w D^biu. Nawiazano wspolprac? z Powiatow^ Komenda. Policji w Bedzinie celem wspolorganizowania JTPokoju Wycisze6" w komisariacie Policji w Wojkowicach. Kontynuowano prace remontowe w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach: montowano okna, wykonywano warstwy wyrownawcze i chudego betonu pod posadzki docelowe (parter, I i II pietro). Miesiac kwiecien Kontynuowano prac? specjalistdw w Punkcie Konsultacyjnym w Samowie. Zakonczono montaz okien w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych skierowak na leczenie zamkniete dwie osoby. Miesiac maj Zorganizowano turniej koszykowki dla dzieci z soiectwa Preczow przy wspolpracy z Osrodkiem Kultury w Preczowie. Zainicjowano dni sportu w Szkotach Podstawowych i Gimnazjum pod hastem.^achowaj trzezwy umysl"; zapewniono siodki pocze^tunek dla ucznibw.

16 Uczestniczono w spotkaniu z mieszkahcami sotectwa Malinowice, celem przekazania infonnacji dotyczacych problematyki uzaleznienia. Zorganizowano przy wspotpracy z Klubem sportowym,ekitni Sarnow" wyjazd dzieci na turniej pitki noznej w Zabrzu o,,puchar Wielgusa". UczestniczyJy w nim druzyny z Saraowa Dabia. Kontynuowano roboty murarskie na parterze budynku przy ul. Szkolnej 0. W dniu maja zorganizowano IV edycje programu profilaktycznego..pijesz, Palisz Nie Skoczysz Jak Malysz". Skladat si? z trzech cz?sci: - konkursow dotycza.cych problematyki uzaleznien, ekologii, przepisow nichu drogowego, - konkurencji sportowych, - pokaz6w sprz^tu strazackiego, udzielania pierwszej pomocy. Turniej wygraia Szkoia Podstawowa w Dabiu, II miejsce zajela Szkota Podstawowa w Samowie, HI miejsce - Szkoia Podstawowa ze Strzyzowic, IV miejsce - Szkota Podstawowa z Grodkowa. Miesia.c czerwiec Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych skierowala na leczenie odwykowe zamkniete osoby. Kontynuowane sa. prace modernizacyjne w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach (zabudowanie pomieszczen plytami kartonowo-gipsowyini). Prowadzone sa, zaj?cia przez specjalistbw w Punkcie Konsultacyjnym. W zal^czeniu tabele: l.dziatania zwia^ana z profilaktyka alkoholowaj. pomoc psychologiczna,. dzialania z zakresu prawa rodzinnego i opiekunczego,. socjoterapeutyczne formy pracy z dziecmi.

17 TABELA SOCJOTERAPEUTYCZNE FORMY PRACY Z DZIEtMI Grupa dzieci w wieku od 7 I PRECZ6W PEDAGOG- SOCJOTERAPEUTA Program socioterapeutyczny Zwiekszenie poczucia bezpieczenstwa Budowanie wzajemnego zaufania, zyczliwo$ci Uczenie rozpoznawanie, nazywanie uczu Uczenie sposob6w radzenia sobie z lekiem i wstydem Dostarczenie umiejetiiosci radzenia sobie w sytuacjach. zyciowych Iloic osob obj?tych programcm Okres pracy m-c Okres pracy m-ce Okres pracy 6m-cy. - " 5 Wzamacnianie wlasnej wartoici Pomoc w konstruktywnym odreagowaniu emocji i napie6 Promowanie zdrowego stylu zycia 5 Umiej?tnoi6 odmawtania Budowanie wiezi w grupie poprzez - podtrzymywanie tradvcii Zmniejszanie i eliminowanie zachowan agresywnych 5

18 Dostarczanie wiedzy o uzaleznieniach i substancjach uzalezniaja^cych

19 Tabela DZIALANIA Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUNCZEGO PRAWNIK zakres udzielanych porad Udzielone tnformacje i porady prawne Sporza.dzane pozwy, wnioski Zakonczone postfpowania prawomocnym wyrokiem, postanowieniem PRAWO RODZINNE alimentacja rodzic6w oa rzecz ' maloletnicb 6 6 dzieci Rozwdd Separacja 8 UbezwtasnowolnienU Ustanowienie rodziny zastgpczej Ograniczenie wladzy rodzicielskiej Pozbawienie wladzy rodzicielskiej Zniesienie wspdlnoicl maj^tkowej Ustanowienie kuratore dla osoby ulomnej

20 PRAWO KARNE Przestfpstwa przeciwko rodzinie (zn^canie fizyczne i psychiczne) Informacje na temat dzialan informacyjno - wspierejqcych czlonkdw rodzin b?d^cych oflarami przemocy Uchylanie sif od ohowiazku alimentacyjnego 5 8 Z zakresu ustawy o wycbowaniu w trzefwoki przcclwdzialaniu alkoholi - zmowl Post^powanie sadowe wobec os6b uzaleinionycb od alkoholu 8 Tryb umieszczania w oirodku stacjonarnym osoby uzaleinionej USTAWA 0 ZDROWU PSYCH ICZNYM Przymusowe leczenie osoby cborej psychicznie PRAWO CYWILNE Nabycie praw do spadku 5 Eksmisje

21 TABELA POMOC PSYCHOLOGICZNA P[SYCHOLOG R0DINNY Liczba os6b objetych Liczba os6b objgtych Liczba os6b obj^tych Ogdlem Zakres udzielonych pomoca. w rodzinie pomoca. pomoc^ porad Terapia indywidualna 6 Terapia, rodzinna - 5 rodziny- rodziny- 9 rodzin Pomoc osobowe osobowe Psychologiczna osobom uzaleznionym 6 Pomoc psychologiczna osobom wspdluzaleznionym 0 Pomoc psychologiczna dzieciom z problemami rodzinnymi Pomoc rodzinom dzieci niepelonosprawnych 5 5

22

23 Tabela Dzialania zwiqzane z profilaktyka. alkoholowa. TERAPEUTA Rodzaj [lose" os6b objetych Okres abstynencji Okres abstynencji Okres! abstynencji dzialania programem m-c m-ce 6 m-cy : Psychoterapia Indywidualna 70os6b 9 os6b osob 7 osoby Terapia Rodzinna petna (maz + zona) 5rodzin rodzin 5 rodziny rodziny j Terapia Grupowa ( gnipa - osb) osob 8 osoby 5 osoby 5 os6b Edukacja 70 osob 0 osob 8 os6b 5 osob > Profilaktyka 70 osob osoby 0 osob 6 osob Wiadomosci o mechanizmach tei choroby 70 osob osoby osoby 7 osoby Identyfikacja z choroba_ 70 os6b osoby 8 osob osoby Uznawanie wlasnej bezsilnos"ci 70 osob 7 osob 9os6b 5 osob Przyjecie programujako sily wyzszej w celu powrotu do zdrowia 70 os6b osoby osoby 5 osob Wgladw siebie w celu rozpoznania siabych i dobrych stron charakteru 70 osob osoba osob 6 osob Pomoc innym w powrocie do zdrowia 70 osob osob 6 osob osoby i

24

25 Tabela Dzialania zwiazane z profilaktyka. alkoholowa. TERAPEUTA Rodzaj dzialania Ilosd osob obj^tych programem Okres abstynencj m-c Okres abstynencj m-ce Okres abstynencj i 6m-cy Psychoterapia Indywidualna Terapia 70 osob 9 os6b os6b 7 osoby Rodzinna pelna (mai + zona) Terapia 5 rodzin rodzin 5 rodziny rodziny Grupowa (grupa-os6b) osob 8 osoby 5 osoby 5os6b Edukacja 70 osob 0 osob 8 osob 5 osob Profilaktyka Wiadomosci o mechanizm ach 70 osob osoby 0 os6b 6 osob tej choroby 70 osob osoby osoby 7 osoby Identyfikacja z choroby Uznawanie 70 osob osoby 8os6b osoby wlasnej bezsilnosci Przyjecie 70 osob 7 osob 9 osob 5 osob programujako sily wyzszej w celu powrotu do zdrowia Wglajd w 70 os6b osoby osoby 5 osob siebie w celu rozpoznania slabych i dobrych stron charakteru Pomoc innym 70 osob osoba osob 6 osob w powrocie do zdrowia 70 osob osob 6 osob osoby

26

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów). Aie~ko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczno 77-430 KRAJEKKA. ul. Ks. Oomansklflgo l ~I 06726390 86. tel.lfaxo 67 26380~.~ 004611479 * NIP 767-14-4St-. egon (7) Sprawozdanie z wykonania budzetu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r.

ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. ".. ZARZADZENIE Nr 0151/39/08 Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie: zmian budzetu Gminy na 2008 rok Na podstawie art. 188 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$or"c-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'--

ovdfp KroR (3ilf,fi,8$orc-'j nsr HiliVdkolnenda o c'odk' 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, firirz*fhti.r, J I't*--'-- 0SK{JOEK PnM0CY $P0pEeffEI $, fir"irz*fhti.r, J I't*--'-- ztl\gu Sri Fi, r,r i M iunz I DE[{TYFIKAffi Rr 0oi,oeodgz LARZADZENTE NR OPS.02LJ.G.2013 DYREKTORA OSRODKA POMOCY SPOI,NCZNN.I W SANDOMIERZU z

Bardziej szczegółowo

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

u c h wal a s i e, co nastepuje :

u c h wal a s i e, co nastepuje : . Uchwala Nr... Rady Gminy Cewice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: nadania statutu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Cewicach. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI ZARZADZENIE NR BP.0050.167.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Warka na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r.

Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Uchwala Nr DRUVMR ^ Rady Powiatu w Slawnie z dnia w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2011 r. Projekt Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza.dzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD DO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD DO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje zadania ustaw: o pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr XL/297/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Zwieksza sig budzet po stronie wydatkow o kwote ,00

Zwieksza sig budzet po stronie wydatkow o kwote ,00 ZARZ^DZENIE Nr 3267 2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 pazdziernika 2012 r. w sprawie zmian w budzecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach 80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alko1101owych w Gminie Niebylec na 20JOr. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków

. Zwiekszenie dochodów. Zwiekszenie wydatków Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Baranów na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X / 94 / 2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

OSRODFK POMOCY. JtS lt UDov oh tyt/ ort tvmuo. S POI.ECZNI HJ l8-41 l $rriarlt)*'qr, ttl, f,l*kol cka li NIP 7 8. l7 4'63,fi :t, F.

OSRODFK POMOCY. JtS lt UDov oh tyt/ ort tvmuo. S POI.ECZNI HJ l8-41 l $rriarlt)*'qr, ttl, f,l*kol cka li NIP 7 8. l7 4'63,fi :t, F. OSRODFK POMOCY S POI.ECZNI HJ l8-41 l $rriarlt)*'qr, ttl, f,l*kol cka li NIP 7 8. l7 4'63,fi :t, F.-450009700 zaa\czrn K fyr,,1, DO?aorowo bo mq, x tt hot* JtS lt UDov oh tyt/ ort tvmuo ".z olnigl 30 rnataz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr././2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia. 2016 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ 1 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr.

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. ZnVqU(tt ffp t Do?ForoKQg N2' v FD4' cesji pddv clrtfy 'fitfldouo, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. Sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Sniadowie za rok 214. oraz potrzeby w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

u c h wal a Nr XXXI /216/09

u c h wal a Nr XXXI /216/09 u c h wal a Nr XXXI /216/09 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

NP62516SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI. e Osrodek Pomocy Spotecznej w Psarach zostal utworzony w 1990 r. na mocy 1 2 Uchwal:

NP62516SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI. e Osrodek Pomocy Spotecznej w Psarach zostal utworzony w 1990 r. na mocy 1 2 Uchwal: i OSRODEK POMOCY SPOIECZNEJ 4-51 f'sary. ul. Sko!na 0 TEL. 03 67 6 NP6516SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ 1 W PSARACH ZA 005 r. e Osrodek Pomocy Spotecznej w Psarach zostal utworzony

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XVIII/I03/04 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2007 Rady Gminy Olsztyn z dnia 9 marca 2007 r. Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku

Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku WÓJT GMINYOLSZANKA 49-332 Olszanka 16 woj. opolskie Zarzadzenie Nr WG -64/2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 roku w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXXV/216/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00 ( Jzial Rozdzial Paragraf -l- 80146 Tresc 3020 4040 4240 4260 -- 2"'/...'2J... 80195 2580 CentraksztaJce praktycznegoofaz: zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne materialów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XXXII/175/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r. Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie: Na podstawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Ustka na

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo