OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ"

Transkrypt

1 \. QSRQDK PQMOCY SPOtECN J _' -5 Psaryul.Mattnowic»M tel ktentyfikator 0095 NIP6M6-GWW7 SPRAWOZDANflE Z DZIALALNOSCI OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W PSARACH ZA 00 r. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach zostal utworzony w 990 r.na mocy Uchwal:. Uchwaly Nr X/8/90 Gminnej Rady Narodowej w Psarach z dnia roku, w sprawie utworzenia jednostki budzetowej..uchwaiy NrXVIII/8/9 Rady Gminy w Psarach z dnia roku, w sprawie powolania OsVodka Pomocy Spolecznej w Psarach. Osrodek dziaia w oparciu o Statut uchwalony przez Rade. Gminy w Psarach, Uchwala NrXXI/7/0z dnia r. Zadaniem Osrodka Pomocy Spotecznej jest dziatanie zgodnie z ustawa. o pomocy spolecznej z dnia marca 00r. - tekst jednolity /Dz.U. Nr 6 poz. 59 z 00 roku z pozniejszymi zmianami/, ustawa, z 6 pazdziemika 98r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 00 r. Nr 7 poz. z pozniejszymi zmianami/ oraz ustawa. o s"wiadczeniach rodzinnych z dnia 8 listopada 00r. A5z.U. z 00r. Nr 8 poz. 55 z pozniejszymi zmianami/. W 00 roku w tutejszym Osrodku Pomocy Spotecznej bylo zatrudnionych 9 pracownikow, w tym jedna osoba zostala zatrudniona na umowe. na zast^pstwo z powodu dlugotrwalej choroby pracownika, a w Punkcie Konsultacyjnym w Samowie na umowy - zlecenia i umowy o dzielo zatrudniono osob, w tym 6 czionkow Komisji d/s Rozwi^zywania Problem6w Alkoholowych. W zwiazku z wejsciem w zycie z dn r. nowej ustawy o swiadczeniach rodzinnych Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach zatrudnii od r. nowego pracownika na stanowisko referent d/s swiadczeft rodzinnych. Osrodek zatrudnia jedynie pracownikow socjalnych, co znacznie wpiywa na przedhizajajje si^ post^powanie administracyjne przy przyznaniu pomocy. Nalezy nadmienid, iz na podstawie ustawy o pomocy spolecznej na jednego pracownika socjalnego powinno przypadai.000 mieszkaftc6w, a w przypadku gminy Psary na jednego pracownika socjalnego przypada.67 mieszkanc6w. Kazda pomoc finansowa, ushigowa lub w naturze przyznana jest decyzja^ administracyjna. na podstawie wywiadu srodowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania Klientow.

2 Decyzje administracyjne s, wydawane na podstawie dwoch upowaznien Wojta spos pods nieobecnosci Ki Decyzje administracyjne z zakresu realizacji ustawy o swiadczeniach rodrinnych Spotecznej. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach do dnia -.00r. y - w ramach zadan wlasnych - pomoc w formie ushig opiekuaczych - w ramach zadan zleconych.08 decyzji. de.. decvzii dysproporcji; - w ramach swiadczen rodzinnycn 50 decyzji. mmmmm Alkoholowych.

3 na 00r. z zadan wlasnych na wydatki wynosil 0.879zi a wydatki ^niosly 0.7,8zl. Natomiast plan z zadan zleconych wynosit 798.,- ra wydatki wyniosry ,70zi. La.cznie w ubiegtym roku na realizacje. zadan Osrodka wydalkowano.97.65,5zl. pray planie na kwote,.0.,00zi. Przyczyny niewykorzystanej kwoty w wys..96,9zl. zostana. omowione w dalszej cz?sci sprawozdania. Zadania wlasne Rozdzia) 858 Ushigi opiekuricze Vian.60,- Wydatki.69,96,- Z ushig opiekunczych w 00 r. skorzystalo iacznie 8 osob, liczba ta jest liczona narastajqco.wykonawca^ uslug opiekunczych w 00 r. byla p. Alicja Kluczna reprezentujajca Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Uslugi Piel^gniarskie i Opiekuhcze z Dabrowy Gorniczej wybrana wdrodze przetargu. Rozdzial 85 Zasilki i pomoc w naturze Plan 59.68,- Wydatki 59.57,6,- W)dzaj udzielonej pomocy : - schronienie osoba.006,- - ubranie 6 os6b 6.6,- - zasitki celowe i celowe specjalne na zywnosc, opal, srodki czystosci,artykury szkolne dla 57 osob na kwote..77,8,- w tym : dofinansowanie dozywiania dla dzieci w przedszkolach, oraz pomoc w naturze w formach : opatu, zywnos"ci, srodk6w czystosci, 7-paczek mikotajkowych z prezentem w formie re,cznik6w i kocy. - zasilki okresowe 0rodzin 6.6,8,- -skladkizus osoby.07,6,- -pokrycie koszt6w pogrzebu osoba 90,00,-

4 Rozdzial 8595 Pozostaia dzialalnosc - dozywianie dzieci w szkolach, gimnazjum. Plan.70,- Wydatki.57,,- Z tej fonny pomocyw 00r. skorzystalo 6 uczniow ze szkot podstawowych i gimnazjum. Zadania zlecone WRozdz Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Plan ,- Wydatki 599.9,66,- swiadczenia spoleczne ,6 wtym:. zasilek rodzinny -.65,6. zasilek piele.gnacy.jny ,00. swiadczenia piele.gnacyjne - 5.8,00. dodatek z tytulu urodzenia dziecka ,00 5. dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 6. dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka - 0.5,00 7. dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego -.6,00 wtym: a) do 5 roku zycia -.650,00 b) powyzej 5 roku zycia ,00 8. dodatek z tytulu rozpocze.cia roku szkolnego ,00 9. dodatek z tytulu podje.cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatkow zwiazanych z dojazdem do miejscowosci, w ktorej znajduje sie, szkola -.00,00 skladki na ubezpieczenia spoleczne od swiadczen piel^gnacyjnych -.6,69 Swiadczenia rodzinne i koszty ich obstugi, skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne sa, finansowane w formie dotacji celowej z budzetu panstwa. W oresie od dnia maja do grudnia 00r. Koszty te stanowia, % wydatkow na swiadczenia rodzinne. wynagrodzenia osobowe pracownika -.89,97 skladki na ubezpieczenia spoteczne od wynagr. osobow. pracow ,00

5 skladki na Fundusz Pracy - 68,0 )T zakup materialow i wyposazenia -.,9 w tym: materialy biurowe, druki, zamek do drzwi zakup ustug zdrowotnych - 5,00 badania okresowe pracownika zakup ushig pozostalych -.7,00 w tym- zakup znaczk6w pocztowych, transport mebli, umowy zlecema, wykonanie instalacji telefonicznej, prowizja bankowa, wdrozeme systemu komputerowego podr6ze shizbowe krajowe - 87,6 rozne oplaty i skladki - 0,00 ubezpieczenie sprz?tu komputerowego wydatki na zak.inwest.jednostek budzetowych ,99 zakup sprzem komputerowego i oprogramowania dot. swiadczen rodzmnych Rozdzial 85 Skladki na ubezp. Zdrowotne Plan 60 - Wydatki.57,66,- Skladki zdrowotne od: zas. stal. wyrownawczych, os6b bezdomnych, swiadczenia piel?gnacyjnego. Rozdzial 85 Zasilki i pomoc w naturze Plan 7.00,- Wydatki 5.590,6,- Rodzaj udzielonej pomocy : U -zasilki stale 7.80,6 -zasilki stale wyrownawcze 9.69, -zasilki okresowe gwarantowane 68,80 -ochrona macierzynstwa 6.56,9 -zas.okresowe.556,8 -skladki emeryt- rentowe 7.858,65 Rozdziat 856 Zasilki rodzinne i piele.gnacyjne Plan.89,- Wydatki.89,- Zasilki piel?gnacyjne os..57,- zasilki rodzinne los. 55,-

6 Rozdzial B58 Wydatki 0.75,-._...i...A.w,h K w 00 r. skorzystata ustug ^ 0Cphiekllflczych byla p. Alicja Kluczna rosouykonawca_spec^^^^^ Usiugi Pielegmarsfce reprezentuj^aniepubhczny ZaWad Opie i Opiekuncze z Dabrowy Gorniczej. Zadania zlecone i wlasne Rozdziat 859 Osrodki Pomocy Spoiecznej ; """-"-; "wykonanie 8.09,90 Plan laczny 8./ie,- J 7! SI- Wykonanie 96.6,90 Planz/wtasne l^^' Wykonanie 8.567,- z/zlecone 8.5b/,- t Rozdzial obejmuje wydatki na: U.50,7 -wynagrodzenia osobowe. ^^ 65.0,- -dodatkowe wynagrodzeniaroczne :** ***U* -skiadkina ubezpieczenie spoiecznej ^-6,0 z/wl.968, -sktadkana funduszpracy. * im_.zakup materialow i wyposazenia zm ^^ -zakup ustug pozostalych.96,09 -podroze stuzbowe 99r -rozne oplaty^i sktadki ^^ 5 566>_ -odpisna ZFSS, -nagrody i wydatki osob me zaliczone do wynagrodzema *w ^ -zakup ustug zdrowotnych z.wydatki nazakupyinwestycyjne z/wl jednostekbudz.

7 szyny niewykorzystania otrzymanej dotacji w calosci. na realizacje. dzialalnosci w ramach zadan z pomocy spotecznej Osrodka na #0r. wynosil-.0.zlrealizacjawyniosla ,5zl. tj. na kwote..96,9zt nie zrealizowano planu: lozdz. 85 Swiadczenia rodzinne oraz skladkizus - 7, zl. Jzasadnienie: zgon klienta lozdz. 85 Skladki zdrowotne -, zl. Jzasadnienie: zgon klienta lozdz. 855 Dodatki mieszkaniowe zi. Jzasadnienie : brak wniosk6w na dodatki mieszkaniowe lozdz. 85 Zasiiki celowe i w naturze -.79,58 zi. Jzasadnienie : refondacja zasilku celowego otrzymana zbyt pozno aby zostala j^korzystana w formie Swiadczenia oraz zgon klientow pobierajacych zasiiki stale. fozdz. 859 Bieiaca dziatalnosc OPS - 688, zl. Jz^jdnienie : niewykorzystanie w pemi srodkow w zwiazku z absencja. chorobowa. racownikow -ozdz. 858 Ustugi opiekuncze - 679,9zl. Jzasadnienie: zgon klientki >ozdz Dozywianie uczni6w w szkot.podst. i gimnazjum -,67zt. Jzasadnienie : pozostala zbyt mala kwota do wykorzystania w formie swiadczenia.

8 KOSZTY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKII ROZWI^ZYWANIA PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH ZA 00r. Plan programu wynosit -.000zl. Wykonanie programu wynioslo -.055,65 - skladki na ubezpieczenie spol. 0 - skladki na F.Pracy - zakup materialow i wyposazenia 60 - zakup energii 70 - zakup ushig remontowych 00 - zakup ushig pozostatych - podroze sluzbowe krajowe 0 - rozne optaty i skladki 6,6 8, , , , ,0 798,0 6,00 Przyczyny niewykorzystanej dotacji w calosci. Plan na 00 r. w ramach gminnego rocznego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych wynosil zi. i zostal wtrakcie roku powie_kszony o niewykorzystana, za 00 r. kwot?.000 zl. W zwiazku z powyzszym kwota niezrealizowana w 00r. wyniosla.9,5 zl, kwota ta miala bye przeznaczona na zakup paneli podlogowych i ptytek podlogowych, jednakie z uwagi na przepisy ustawy 0 zamowieniach publicznych zakup ten nie by! mozliwy gdyz wiazalo by si? to z ogloszeniem w miesiacu grudniu 00r. przetargu.

9 odek w ramach swojej dominujacej dzialalnosci polegaja.cej na przyznawaniu jjjkznego rodzaju swiadczeri zajmuje si? rowniez praca. socjalna^ ktora jest Jrnajtrudniejsza.i najbardziej czasochtonna. forma, pomocy, wymagaja.ca.od pracownika socjalnego pemego zaangazowania w problemy rodzinne. Pomoc w formie pracy socjalnej w 00r. polegata na: 0 udzielaniu informacji, wskazdwek i pomocy w zakresie rozwiajzywania spraw zyciowych osobom i rodzinom, kt6re dzi?ki tej pomocy b?da. zdolne samodzielnie rozwiazywad problemy b?da.ce przyczyna.trudnej sytuacji zyciowej; o pomocy w uzyskaniu dla os6b i rodzin be_dacych w trudnej sytuacji zyciowej poradnictwa dotyczajsego mozliwosci rozwiazywania probtemow i udzielania pomocy przez wjasciwe instytucje panstwowe, samorzajdowe i organizacje pozarz%dowe; D wspolpracy z dyrektorami przedszkoli, szkot podstawowych, gimnazjum i kuratorami w indywiduainych przypadkach dot. ucznidw, z policjaj sa_dami; Q kompletowaniu dokumentacji dla osob psychicznie chorych, niedostosowanych ^polecznie celem skorzystania z pomocy oferowanej przez Srodowiskowy Dom Samopomocy,,Ostoja" w Czeladzi; 0 kontaktowaniu si? z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu bezpiatnego uzyskania przez Klienta kosztownej soczewki; D zorganizowaniu akcji odwszawiania dzieci Klientki Osrodka Pomocy Spolecznej; Q pomocy w uzyskaniu stypendiow ze Srodkow z Unii Europejskiej dla studentow i uczniow szkol srednich; D zorganizowaniu bezpiatnego pobytu dla matki z malutkim dzieckiem w Przytulisku dla Samotnych Matek w Zarkach. Ponadto w 00r. Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach zajmowal si?: D realizacja. Rzajdowego programu,,wyprawka szkolna" maja.cego na celu wyrownanie startu szkolnego dzieci z rodzin najubozszych; '^dzialaniami zmierzajajsymi do przej?cia i realizacji ustawy o swiadczeniach rodzinnych. Pracownicy Osrodka brali udzial w licznych szkoleniach nt. swiadczeri rodzinnych; Q przygotowaniem pokoju w Urze.dzie Gminy dla pracownika obsluguja.cego Klientow starajacych si? o swiadczenia rodzinne; d umozliwieniem wyjazdu 5 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najubozszych z terenu Gminy Psary na kolonie letnie do Szklanej Huty (miejscowosci polozonej nad morzem). Podczas letniego wypoczynku dzieci bawiac si? poznawaty sposoby radzenia sobie z rdznymi problemami, z ktorymi borykaja. si? na codzien; D rozdysponowaniem 9 bezplatnych miejsc na kolonie letnie, ktore otrzymano ze Slaskiego Kuratorium Oswiaty w Katowicach - dzieci wyjechalo do Ustki, a 5 do Borowian. Osrodek zapewnit dzieciom transport na miejsce zbiorki; D wspolpraca. z Nadlesnictwem Siewierz, ktore bezplatnie przekazalo 5 m drewna opalowego dla 5 rodzin; 0 zorganizowaniem w dn r. spotkania z Sw. Mikolajem, ktory rozdat 7 paczek wypetnionych slodyczami, 7 r?cznikow oraz 7 kocy dla

10 0 najubozszych dzieci z terenu naszej gminy. Wszystkie dzieci i rodzice zost poczestowani paczkami oraz herbataj,. w okresie I-IV 00r. dwa razy w miesiacu wydawano Khentom UPb Kosci, oeony wieprzowe oraz chleb. Tego typu forma pomocy cieszyla S? duzym zainteresowaniem. Wspolpraca z darczyhcami tj. z P. H. Blochel reprezentuja_cym Zakiady Miesne "HEH" z Siemonii oraz z P. Liliana_Lehrer-Rychel reprezentujaca. Piekamie "VINI" z Rogoznika trwala do konca IV 00 roku, gdyz od maja w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej ulegty zmianie przepisy prawne dotyczace darowizn;.,,, w grudniu 00r. pracownicy Osrodka zajmowali si? rozdysponowaniem wsrod klientow artykuww otrzymanych od sponsorow: - 50 chlebow i 0 bulek - Piekamia "VINI" z Rogoznika, - 60jajek-FermaDrobiu"Agroborek", - ziemniaki ( tony), buraki czerwone ( tona), kapusta (0,5 tony), seler (00 kg), 70 sztuk por - firma AGROSAD z Blaszek, - 0 kg pieczarek - Pieczarkarnia z Siewierza. Forma wsparcia w postaci w/w artykulow, jaka. Osrodek proponowal Klientom w grudniu ubr. cieszyta si? duz^ populamoscia, tym bardziej, ze zbhzaiy si? Switfa Bozego Narodzenia. Pracownicy Osrodka dzi?kuja.za dotychczasowa^wspolprac?: D Wojtowi Gminy Psary D Dyrektorom Szkol i Przedszkoli q Pani Dyrektor GOK Urszuli Nocon Q Pani Dyrektor Z.O.S.iP. Mirelli Barahskiej-Som D Komendzie Powiatowej Policji w B?dzinie D Komisariatowi Policji w Wojkowicach D Komendzie Powiatowej Strazy Pozamej w B?dzinie d Ochotniczym Strazom Pozarnym z terenu Gminy Psary a D D Kuratorium Oswiaty w Katowicach Sajdowi Rodzinnemu w B?dzinie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bedzinie D Stowarzyszeniu "Concordia" D Radnym i Soltysom z terenu Gminy Psary D D D Fermie Drobiu "Agroborek" Pieczarkarnii z Siewierza Przedsiebiorstwu Ogrodniczemu "AGROSAD" z Btaszek.

11 Powody przyznania pomocy w 00r. POWODY ubdslwo ochrona macicrz. niepeln. dlugotr. choroba bezdomnoit bezrobocie bezradnoii alkoholizm zaklad karny Liczba gospodarstw Typy rodzin objgtych pomocy spolecznq w 00 r.* Wyszczegolnienie: og6em Liczba rodzin w tym: na wsi Liczba os6b w rodzinach " l Rodziny ogolem: i o Uczbie os6b: i i wiecej * Tabela zawiera wykaz rodzin korzystajacych zarowno z pomocy finansowej, jak i z pomocy w formie pracy socjalnej. Liczba klientow Osrodka w 00r. z poszczegolnych solectw * SOLECTWO LICZBA RODZIN LICZBA OS6B PSARY GR6DK6W STRZYOWICE G6RA SEWIERSKA DABIE PRECZ6W SARN6W MALINOWICE GOLASZA BRZ^KOWICE RAZEM *Tabela zawiera wykaz rodzin korzystajacych wylacznie z pomocy finansowej.

12

13 Tabela przedstawiaja_ca realizacfc swiadczen rodzin w okresie od 0 maja do grudnia 00r. Wyszczeg6Inienie Liczba rodzin Liczba I iwiadczen Zasitki rodzinne 8 98 Dodatek z tytuht urodzenia dziecka 7 7» j Dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie koizystania z urlopu wychowawczego 0 Dod. z tyt. rozpoczecia roku szkolnego 5 Dod. z tyt. podjecia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 57 0 i Dod. z tyt. ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepetaosprawnego Dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka ztego: wydatki wynikajace z art. 70a Zasitki piele.gnacyjne Swiadczenia piele.gnacyjne : 55 65_. 8 5 Liczba osdb pobierajqcych swiadczenia rodzinne w 00r. z poszczegolnych solectw SOLECTWO LICZBA RODZIN LICZBA OS6B PSARY 69 0 o gr6dk6w STRZYOWICE 6 6 " j 68 g6ra siewierska DABIE PRECZ6W 6 SARN6W 9 MAUNOWICE 5 5 GOIASA 8 6 BRZ^KOWICE 8 0 RAZEM 6 900

14 Typy rodzin pobierajqcych swiadczenia rodzinne w 00r. Wyszczegdlnienie: Liczba rodzin Liczba os6b og6em w tym: nawsi w rodzinach Rodziny ogolem: o liczbie os6b: i wi?cej PROPOZYCJE NOWYCH DZIALAN OPS NA 005r. l.osrodek Pomocy Spoiecznej w Psarach w 005r. przyste_puje do Rzajiowego Programu "Positek dla potrzebuja^cych". Celem programu jest zapewnienie posiiku osobom go pozbawionym. Pomoc moze miec forme, gorapego posiiku lub zasiiku celowego na paczke_ zywnosciowa,. Planuje si? objajs pomoca, 8 osob.. W siepniu nastajai przeje_cie realizacji swiadczen rodzinnych wyplacanych przez KRUS i zaklady pracy zatrudniaja.ce do 0 pracownikow, oraz rozpocznie si?. nowy okres zasilkowy.. W zwiazku z uplywem okresu pobytu pacjentow w Zaktadzie Piel^gnacyjno - Opiekunczym w Gorze Siewierskiej pracownicy socjalni w porozumieniu z innymi osrodkami b?da. przeprowadzac wywiady srodowiskowe i kompletowac dokumenty w celu umieszczenia zainteresowanych w domach pomocy spoiecznej.. Kontynuacja remontu budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach. Beaty Czbpla

15 Sprawozdanie z dzialalnosci Punktu Konsultacyjnego w Samowie OSrodka Pomocy Spotecznej za okres: styczen-czerwiec 00 r. W Punkcie Konsultacyjnym pracuja. specjalisci: - terapeuta ds. uzaleznien, -pedagog, - psycholog rodzinny, -prawnik, -logopeda oraz piecioro wolontariuszy, kt6rzy pomagaja. dzieciom i mtodziezy w nauce z zakresu szkoty podstawowej, gimnazjum i szkoty iredniej, zaj^cia prowadzone sa.od poniedziajku do piatku. Miesiac styczen Prowadzono zaj$cia socjoterapeutyczne z dziedmi, dzieci otrzymaly dozywianie w postaci stodkich butek i herbaty. Terapia grupowa osob uzaleznionycb odbywa si w kazdy wtorek i piatek tygodnia. W budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 0 prowadzono roboty remontowe. Miesiac luty W ramach ferii zimowych zorganizowano pod hasten JFerie bez alkoholu, nikotyny, narkotykow" przy wspolpracy ze szkotami z terenu Gminy tumieje pitki noznej dziewczat i chtopcow, Halowy Turaiej Koszykdwki. Zorganizowano kulig i zabawy na sniegu; dzieci otrzymaly pocz^stunek (stodka butka + herbata). ProwadzQno'foboty^budjowlane w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach. Miesiac marzec Zorganizowano wyjazd do Katowic dla SO uczniow Gimnazjum na Program Profilaktyczny J^ie6pa 00". Sponsorem przewozu byt Zespot Obshigi Szkot i Przedszkoli w D^biu. Nawiazano wspolprac? z Powiatow^ Komenda. Policji w Bedzinie celem wspolorganizowania JTPokoju Wycisze6" w komisariacie Policji w Wojkowicach. Kontynuowano prace remontowe w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach: montowano okna, wykonywano warstwy wyrownawcze i chudego betonu pod posadzki docelowe (parter, I i II pietro). Miesiac kwiecien Kontynuowano prac? specjalistdw w Punkcie Konsultacyjnym w Samowie. Zakonczono montaz okien w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych skierowak na leczenie zamkniete dwie osoby. Miesiac maj Zorganizowano turniej koszykowki dla dzieci z soiectwa Preczow przy wspolpracy z Osrodkiem Kultury w Preczowie. Zainicjowano dni sportu w Szkotach Podstawowych i Gimnazjum pod hastem.^achowaj trzezwy umysl"; zapewniono siodki pocze^tunek dla ucznibw.

16 Uczestniczono w spotkaniu z mieszkahcami sotectwa Malinowice, celem przekazania infonnacji dotyczacych problematyki uzaleznienia. Zorganizowano przy wspotpracy z Klubem sportowym,ekitni Sarnow" wyjazd dzieci na turniej pitki noznej w Zabrzu o,,puchar Wielgusa". UczestniczyJy w nim druzyny z Saraowa Dabia. Kontynuowano roboty murarskie na parterze budynku przy ul. Szkolnej 0. W dniu maja zorganizowano IV edycje programu profilaktycznego..pijesz, Palisz Nie Skoczysz Jak Malysz". Skladat si? z trzech cz?sci: - konkursow dotycza.cych problematyki uzaleznien, ekologii, przepisow nichu drogowego, - konkurencji sportowych, - pokaz6w sprz^tu strazackiego, udzielania pierwszej pomocy. Turniej wygraia Szkoia Podstawowa w Dabiu, II miejsce zajela Szkota Podstawowa w Samowie, HI miejsce - Szkoia Podstawowa ze Strzyzowic, IV miejsce - Szkota Podstawowa z Grodkowa. Miesia.c czerwiec Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych skierowala na leczenie odwykowe zamkniete osoby. Kontynuowane sa. prace modernizacyjne w budynku przy ul. Szkolnej 0 w Psarach (zabudowanie pomieszczen plytami kartonowo-gipsowyini). Prowadzone sa, zaj?cia przez specjalistbw w Punkcie Konsultacyjnym. W zal^czeniu tabele: l.dziatania zwia^ana z profilaktyka alkoholowaj. pomoc psychologiczna,. dzialania z zakresu prawa rodzinnego i opiekunczego,. socjoterapeutyczne formy pracy z dziecmi.

17 TABELA SOCJOTERAPEUTYCZNE FORMY PRACY Z DZIEtMI Grupa dzieci w wieku od 7 I PRECZ6W PEDAGOG- SOCJOTERAPEUTA Program socioterapeutyczny Zwiekszenie poczucia bezpieczenstwa Budowanie wzajemnego zaufania, zyczliwo$ci Uczenie rozpoznawanie, nazywanie uczu Uczenie sposob6w radzenia sobie z lekiem i wstydem Dostarczenie umiejetiiosci radzenia sobie w sytuacjach. zyciowych Iloic osob obj?tych programcm Okres pracy m-c Okres pracy m-ce Okres pracy 6m-cy. - " 5 Wzamacnianie wlasnej wartoici Pomoc w konstruktywnym odreagowaniu emocji i napie6 Promowanie zdrowego stylu zycia 5 Umiej?tnoi6 odmawtania Budowanie wiezi w grupie poprzez - podtrzymywanie tradvcii Zmniejszanie i eliminowanie zachowan agresywnych 5

18 Dostarczanie wiedzy o uzaleznieniach i substancjach uzalezniaja^cych

19 Tabela DZIALANIA Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUNCZEGO PRAWNIK zakres udzielanych porad Udzielone tnformacje i porady prawne Sporza.dzane pozwy, wnioski Zakonczone postfpowania prawomocnym wyrokiem, postanowieniem PRAWO RODZINNE alimentacja rodzic6w oa rzecz ' maloletnicb 6 6 dzieci Rozwdd Separacja 8 UbezwtasnowolnienU Ustanowienie rodziny zastgpczej Ograniczenie wladzy rodzicielskiej Pozbawienie wladzy rodzicielskiej Zniesienie wspdlnoicl maj^tkowej Ustanowienie kuratore dla osoby ulomnej

20 PRAWO KARNE Przestfpstwa przeciwko rodzinie (zn^canie fizyczne i psychiczne) Informacje na temat dzialan informacyjno - wspierejqcych czlonkdw rodzin b?d^cych oflarami przemocy Uchylanie sif od ohowiazku alimentacyjnego 5 8 Z zakresu ustawy o wycbowaniu w trzefwoki przcclwdzialaniu alkoholi - zmowl Post^powanie sadowe wobec os6b uzaleinionycb od alkoholu 8 Tryb umieszczania w oirodku stacjonarnym osoby uzaleinionej USTAWA 0 ZDROWU PSYCH ICZNYM Przymusowe leczenie osoby cborej psychicznie PRAWO CYWILNE Nabycie praw do spadku 5 Eksmisje

21 TABELA POMOC PSYCHOLOGICZNA P[SYCHOLOG R0DINNY Liczba os6b objetych Liczba os6b objgtych Liczba os6b obj^tych Ogdlem Zakres udzielonych pomoca. w rodzinie pomoca. pomoc^ porad Terapia indywidualna 6 Terapia, rodzinna - 5 rodziny- rodziny- 9 rodzin Pomoc osobowe osobowe Psychologiczna osobom uzaleznionym 6 Pomoc psychologiczna osobom wspdluzaleznionym 0 Pomoc psychologiczna dzieciom z problemami rodzinnymi Pomoc rodzinom dzieci niepelonosprawnych 5 5

22

23 Tabela Dzialania zwiqzane z profilaktyka. alkoholowa. TERAPEUTA Rodzaj [lose" os6b objetych Okres abstynencji Okres abstynencji Okres! abstynencji dzialania programem m-c m-ce 6 m-cy : Psychoterapia Indywidualna 70os6b 9 os6b osob 7 osoby Terapia Rodzinna petna (maz + zona) 5rodzin rodzin 5 rodziny rodziny j Terapia Grupowa ( gnipa - osb) osob 8 osoby 5 osoby 5 os6b Edukacja 70 osob 0 osob 8 os6b 5 osob > Profilaktyka 70 osob osoby 0 osob 6 osob Wiadomosci o mechanizmach tei choroby 70 osob osoby osoby 7 osoby Identyfikacja z choroba_ 70 os6b osoby 8 osob osoby Uznawanie wlasnej bezsilnos"ci 70 osob 7 osob 9os6b 5 osob Przyjecie programujako sily wyzszej w celu powrotu do zdrowia 70 os6b osoby osoby 5 osob Wgladw siebie w celu rozpoznania siabych i dobrych stron charakteru 70 osob osoba osob 6 osob Pomoc innym w powrocie do zdrowia 70 osob osob 6 osob osoby i

24

25 Tabela Dzialania zwiazane z profilaktyka. alkoholowa. TERAPEUTA Rodzaj dzialania Ilosd osob obj^tych programem Okres abstynencj m-c Okres abstynencj m-ce Okres abstynencj i 6m-cy Psychoterapia Indywidualna Terapia 70 osob 9 os6b os6b 7 osoby Rodzinna pelna (mai + zona) Terapia 5 rodzin rodzin 5 rodziny rodziny Grupowa (grupa-os6b) osob 8 osoby 5 osoby 5os6b Edukacja 70 osob 0 osob 8 osob 5 osob Profilaktyka Wiadomosci o mechanizm ach 70 osob osoby 0 os6b 6 osob tej choroby 70 osob osoby osoby 7 osoby Identyfikacja z choroby Uznawanie 70 osob osoby 8os6b osoby wlasnej bezsilnosci Przyjecie 70 osob 7 osob 9 osob 5 osob programujako sily wyzszej w celu powrotu do zdrowia Wglajd w 70 os6b osoby osoby 5 osob siebie w celu rozpoznania slabych i dobrych stron charakteru Pomoc innym 70 osob osoba osob 6 osob w powrocie do zdrowia 70 osob osob 6 osob osoby

26

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK

OPOROW - MARZEC - 2013 ROK URZATJ GMINY OPOROW 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OPOROW ZA 2012 R. 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY WOPOROWIEZA 2012 R. 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2014 1 I WSTĘP Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich obszar miasta podzielony jest

Bardziej szczegółowo

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób,

GOPS w Dębicy zatrudnia obecnie 25 pracowników na umowę o pracę, w tym: kierownik księgowy pracownicy socjalni 13 osób, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Rok 2013 Gmina Dębica jest największą liczebnie gminą wiejską w województwie podkarpackim, zajmuje obszar 137,7 km2, położona jest w północno-zachodniej części

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WILANÓW m. st. WARSZAWY ZA ROK 2011 I. WSTĘP Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie Gmin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Miasta Lędziny nr VII / 48 / 11 z dnia 31.03.2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA ROK 2010 Spis treści: str. Wstęp...4 Zasady

Bardziej szczegółowo