Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec. BR KO.2012 Waganiec, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec. BR.0012.13.KO.2012 Waganiec, dnia 14.12.2012 r."

Transkrypt

1 Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec BR KO.2012 Waganiec, dnia r. Protokol Nr 13/12 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec odbytego w dniu 14grudnia 2012 roku w sali nr 10 Urz^du Gminy w Wagancu, ul. Dworcowa 11 W posiedzeniu Komisji, ktoremu przewodniczyl Przewodniczqcy Komisji Waclaw Stefanski, Udzial wzi^u czlonkowie komisji oraz zaproszeni goscie Przewodnicz^cy Rady Gminy M. Dyko, Przewodniczqca Klubu Mimoza" M.Kulinska. - listy obecnosci stanowiq zatqcznik nr 1, do niniejszego protokotu. Ad.l Przewodnicz^cy Rady - o godzinie 13" otworzyl posiedzenie komisji i po powitaniu gosci i czlonkow komisji, stwierdzil, ze zgodnie z listen obecnosci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 czlonkow komisji oswiaty, co wobec skladu komisji wjmosz^cego 4 czlonkow przyj^tych uchwal^ Rady Gminy stanowi quorum pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nast^pnie przewodniczqcy komisji przedstawil proponowany porz^dek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Spotkanie z: przedstawicielem Klubu Seniora Mimoza" w Wagancu 3. Spotkanie z Zarzq^dem Gminnego Klubu Sportowego SadownLk" Waganiec. 4. Analiza funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii. 5. Sprawy biez^ce. 6. Oswiadczenia i komunikaty. 7. Zamkni^cie posiedzenia komisji. Komisja oswiaty jednoglosnie przyj^la proponowany porz^dek posiedzenia. Ad.2 Spotkanie z: przedstawicielem Klubu Seniora Mimoza" w Wagancu Zespol Mtmoza" pracuje w skiadzie 16 osobowym, 13 pan i 3 panow. Zespol bierze udzial w przeglqdach, konkursach. Zespol przygotowuje wlasne programy. W 2012 roku przyznano fundusz w kwocie zt z budzetu gminy na dziaialnosc klu!bu. Klub na realizacj? swojej dziaialnosc szuka rowniez sponsorow. Z osiqgni^c klubu, to zaj^cie III miejsca w konkursie Zloty Jesienny Lisc". W dniu r. zespol zaprezentowal siq w Ciechocinku na recitalu w okazji urodzin Papieza, byla to oprawa mszy swi^tej, na ktorej zaprezentowano wlasne utwory. Zespol odwiedzil jeszcze wiele miejsc jak: Cz^stochowa, Koneck, Raciqzek oraz Aleksandrow Kujawski. Zajql rowniez II miejsce w konkursie w Sitnicy, wyjazd 3 dniowy. Co roku uczestniczy rowniez na imprezach gminnych jak: Dozynki, Dzien Seniora, Dzieri Babci i Dziadka, podsumowania programow POKAL. W dniu r. w Remizie OSP w Zbrachlinie z inicjatywy Klubu Mimoza" odbyl si? wyst^p przygotowany dla osob niepetnosprawnych. Pani M.Kuhnska zaproponowala, aby w przyszlym roku uzdolnieni uczniowie z naszych szkol zaprezentowali siq w Izbicy Kujawskiej na festiwalu Mikrofon dla najmlodszych", aby reprezentowac nasz^ gmin. Izbicki Festiwal jest jedynq^ tego rodzaju tmprezq muzycznq w kraju.

2 Ad.3 Spotkanie z Zarzqdem Gminnego Klubu Sportowego Sadownik" Waganiec. Przewodnicz^cy Rady Gminy M.Dyko - przedstawil sprawozdanie z pracy Klubu - stanowi ono zalqcznik do protokolu. Przedstawiciele Kluby usprawieduwili swojq nieobecnosc. Ad.4 Analiza funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii. Z-ca przewodnicz^cego komisji oswiaty Pani E.Pietrus, jako czionek komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych przedstawila Program GKRPAiPS - stanowi on zal^czrdk do protokolu. Ad.3 Wobec zrealizowanego porzqdku posiedzenia, Przewodniczq^cy Rady Gminy o godz. 15^ zamkn^l posiedzenie. Protokotowai: Przewodniczqcy Komisji: Waclaw Stefanski Waclaw Stefanski

3 PODSTAWA PRAWNA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY WAGANIEC NA LATA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rozdzial drugi pt. Wolnosci, Prawa i Obowi^zki Czlowieka i Obywatela" 2. Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie przyj?ty Uchwai^ Nr 162/2006 Rady Ministrow z dnia 25 wrzesnia 2006r. 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaianiu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz z pozn. zm.). 4. Ustawa z dnia 26 pazdziemika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i i przeciwdziaianiu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z pozn zm.). 5. Ustawa z dnia r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz z pozn. zm.). 6. Strategia rozwi^zywania problemow spotecznych gminy Waganiec w latach Wst^p Przemocy w rodzinie okreslane jest kazde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, ktorego celem jest utrzymanie nad ni^ kontroli i wladzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystuj^ce przewag^ sil dzialanie przeciwko czlonkowi rodziny naruszaj^ce jego godnosc oraz podstawowe prawa i wolnosci, powoduj^ce cierpienie i szkody" Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaianiu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz z pozn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie, jako jednorazowe lub powtarzaj^ce si umyslne dzialanie lub zaniechanie naruszaj^ce prawa lub dobra osobiste czlonkow rodziny, w szczegolnosci narazaj^ce te osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia, naruszaj^ce ich godnosc, nietykalnosc cielesn^, wolnosc, w tym seksualn^, powoduj^ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takze wywoluj^ce cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkni^tych przemocy. Rodzina jest najwazniejszym srodowiskiem w zyciu czlowieka, ksztaltuj^cym osobowosc, system wartosci, pogl^dy i styl zycia. Wazn^ rol w prawidlowo funkcjonuj^cej rodzinie odgrywaj4 wzajemne relacje pomi^dzy rodzicami, oparte na milosci i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizowac podstawowych zadan, role wewn^trzrodzinne ulegaj^ zaburzeniu, lamane s^ reguly, a zachowania poszczegolnych czlonkow rodziny staj^ si^ coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami spolecznymi. Przemoc domowa moze bye zarowno skutkiem, jak i przyczyn^ dysfunkcji w rodzinie. Nalezy j ^ zaklasyfikowac do kategorii zaciiowan negatywnych o duzej szkodliwosci spolecznej. Prowadzi do powaznych naruszeh norm moralnych i prawnych, tragicznych skutkow psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do powaznych okaleczen czy zabojstw. Wokol przemocy naroslo wiele mitow. Jednym z nich jest przekonanie, ze jest to zjawisko marginalne, wyst^puj^ce wyl^cznie w patologicznych srodowiskach. Tymczasem wedlug danych statystycznych, przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszeehnym i stanowi powazny problem spoleczny. Zn^canie si^ nad rodziny jest najcz^sciej popelnianym przest^pstwem w Polsce, zaraz po przest^pstwach przeciwko mieniu i zyciu. Przemoc ze strony najblizszej osoby jest doswiadczeniem traumatycznym, okaleczaj^cym psychik^. Przemoc w rodzinie przybiera rozne formy; od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczn^ i seksualn^, po przemoc ekonomiczn^. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter dlugotrwaly i eykliczny. Rodzaje przemocy: 1. Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bolu fizycznego, uszkodzenie jej ciala, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie j ^ zycia. str. 1

4 2. Przemoc seksualna - to zachowanie zmuszaj^ce ofiar^ do podj^cia niechcianych zachowah seksualnych lub zdeprecjonowanie jej seksualnosci. 3. Przemoc psychiczna - to zachowanie, ktorego celem jest umniejszanie poczucia wtasnej wartosci ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 4. Przemoc ekonomiczna - to kazde zachowanie, ktorego celem jest ekonomiczne uzaleznienie ofiary od sprawcy. 5. Zaniedbanie - to ci^gte niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Przemoc jest przest^pstwem. W zaleznosci od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy si^ powtarza, jest scigana z roznych artykulow Kodeksu kamego. Jezeli przemoc ma charakter ci^gly, zostanie zakwalifikowana, jako przest^pstwo zn^cania si^ nad rodziny, z art. 207 Kodeksu kamego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z pozn. zm.). Artykul 207 Kodeksu karnego stanowi 1. Kto zn^ca si fizycznie lub psychicznie nad osob^ najblizsz^ lub inn^ osob^ pozostaj4c4 w stalym lub przemijaj^cym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osob^ nieporadn^ ze wzgl^du na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesi^cy do 5 lat. 2. Jezeli czyn okreslony w 1 pol^czony jest ze stosowaniem szczegolnego okruciehstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat Jezeli nast^pstwem czynu okreslonego w 1 lub 2 jest targni^cie si^ pokrzywdzonego na wlasne zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 2 do 12 lat. Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeh ciala ofiary, ale takze do zaburzeh emocjonalnych oraz zaburzeh w sposobie, w jaki postrzega ona sam^ siebie, sprawc? oraz irmych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwlocznego podj^cia dzialan. Do zadan wlasnych gminy nalezy w szczegolnosci tworzenie Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie. I ANALIZA PROBLEMOW SPOLECZNYCH NA TERENIE GMINY WAGANIEC W celu wlasciwego zaplanowania podejmowanych dzialan niezb^dne jest dokonanie analizy problemow spolecznych w gminie z uwzgl^dnieniem przemocy w rodzinie. Zgodnie ze Strategic Rozwi^ywania Problemow Spolecznych gminy Waganiec wynika, iz gmina oferuje pomoc osobom uzaleznionym, m.in. dziala Punkt Konsultacyjny Centrum Wzajemnej Pomocy" dla osob uzaleznionych i ich rodzin, ktory udziela porad, motywuje do podj^cia leczenia odwykowego, prowadzi terapi? indywidualn^ i grupow^ oraz profilaktyk?. Trudno jest w sposob jednoznaczny okreslic zjawisko przemocy na terenie gminy w zwi^ku z wyst^powaniem przemocy ukrytej, czyli tocz^cej si? w rodzinie, w szkole nie uj^tej w statystykach z powodu braku wiedzy na terenie jej wyst^powania. W celu wlasciwego zaplanowania podejmowanych dzialan niezb^dne jest dokonanie analizy problemow spolecznych gminy - uwzgl^dniaj^c przemoc w oparciu o posiadane informacje: - liczba mieszkahcow gminy wynosi osob (dane na dzien 31.XII.2010) - w Powiatowym Urz^dzie Pracy zarejestrowanych bylo 438 osob, z czego jedynie 53 osoby pobieraly zasilek dla bezrobotnych (dane na dzien 31.X ). - z informacji uzyskanych z Komendy Policji w Aleksandrowie Kujawskim wynika, ze w roku 2010 przeprowadzonych zostaio 18 interwencji domowych. Zalozono 15 Niebieskich Kart skierowano 5 wnioskow do s^du o leczenie odwykowe. - z danych Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Wagancu wynika, iz w roku 2010 przeprowadzono 18 rozmow z osobami uzaleznionymi, w niektorych przypadkach Policja skierowala do S^du wniosek o leczenie. - z danych Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej we Wagancu wynika, ze w roku 2010 skorzystalo z pomocy 221 rodzin tj. 652 osoby. W tym z powodu uzaleznienia lub naduzywania alkoholu obj^tych bylo pomocy 5 rodzin, w tym 9 osob w tych rodzinach. str. 2

5 - z informacji, ktore posiadamy ze szkol wynika, ze nie zdarzaj^ si? formy przemocy fizycznej (kopanie, szarpanie, popychanie) i psychicznej (wysmiewanie, ponizanie i wyzwiska) II CELE PROGRAMU IREALIZACJA Program skierowany jest do ogolu mieszkancow Gminy w tym szczegolnie do tych, ktorzy 54 uwiklani w przemoc, jako: ofiara, sprawca przemocy lub swiadek przemocy. Cel Glowny Programu Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie wsrod mieszkancow gminy Waganiec. Zrealizowanie celu glownego mozliwe b?dzie dzi?ki osi^gni^ciom celow szczegolowych: 1.Podniesienie swiadomosci spolecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie: - upowszechnienie tematyki zwi^zanej ze zjawiskiem przemocy poprzez ulotki, plakaty, broszury zamieszczanie artykulow w prasie lokalnej i intemecie, - edukacja dzieci i mlodziezy w tym zakresie w placowkach szkolnych. 2. Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, w ktorych wyst?puje przemoc: - stosowanie procedury Niebieska Karta", zawiadomienie prokuratury i/lub policji o stwierdzonych przypadkach przemocy w rodzinie, - udzielanie pomocy rodzinom i osobom dotkni^tym przemocy w formie pracy socjalnej oraz swiadczen pieni^znych i niepieni?znych z pomocy spolecznej, - zabezpieczanie wsparcia dla osob doznaj^cych przemocy w ramach interwencji oraz gdy tego potrzebuj4 np. znalezienie bezpiecznego schroniska, - odbywanie wizyt monitoruj^cych sytuacj? w miejscu zamieszkania rodziny z problemem przemocy przez osoby z roznych instytucji zaangazowanych w pomaganie, - rozszerzanie oferty Punktu Konsultacyjnego dla Osob Uzaleznionych i ich rodzin. 3. Budowanie Lokalnego Systemu przeciwdzialania przemocy: - powolanie zespolu interdyscyplinamego dzialaj^cego na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielania pomocy w srodowisku lokalnym, - gromadzenie danych i sporz^dzenie sprawozdawczosci z zakresu dzialan dot. przemocy. 4. Pogl?bianie wiedzy i doskonalenie umiej^tnosci pracownikow z instytucji i organizacji zajmuj^cych si? przeciwdzialaniem przemocy i pomaganiem w sytuacji jej wyst^pienia: - uczestnictwo w szkoleniach o tej tematyce, - organizowanie wspolnych spotkah pracownikow z roznych instytucji, organizacji w celu wymiany informacji, doswiadczeh, doskonalenia wspolpracy. III ZALOZENIA PROGRAMU Realizacja celow Programu zaklada: 1. Uwrazliwienie spolecznosci lokalnej na problem przemocy w rodzinie. 2. Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy. 3. Edukacj? dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie przemocy w rodzinie. 4. Dzialania interdyscypliname w zakresie przeciwdzialania przemocy. IV ZASOBY GMINY WAGANIEC W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY Na terenie gminy dziala punkt konsuhacyjny dla osob uzaleznionych i ich rodzin. Dyzury w punkcie pelni certyfikowany terapeuta d/s. uzaleznieh. W Zespolach Szkol w Zbrachlinie, Brudnowie oraz Szkole Podstawowej w Niszczewach nauczyciele, realizuj^ zadania zwi^zane z przeciwdzialaniem przemocy. Ponadto na terenie gminy znajduja si? instytucje zajmuj^ce si? problemem przemocy w rodzinie lub pelni^ce fiinkcj? wspieraj^c^: str. 3

6 - Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, - Gminna Komisja Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej, - Zaklady Opieki Zdrowotnej, - Placowki oswiatowo - wychowawcze, - Parafie. V MONITORING I SPRAWOZDAWCZOSC Monitorowanie realizacji Programu odbywac si? b?dzie w oparciu o sprawozdawczosc podmiotow zaangazowanych w jego realizacj? (liczba niebieskich kart, ilosc interwencji udzielonych porad, konsultacje w Punkcie). VI REALIZATORZY PROGRAMU Odpowiedzialnym za koordynacj? zadan zwi^zanych z realizacja Programu jest Kierownik GOPS w Wagancu, ktory wspolpracuje i realizuje zadania z lokalnymi instytucjami i organizacjami. VII FINANSOWANIE PROGRAMU Program b?dzie finansowany ze srodkow budzetu gminy, dotacji oraz srodkow pozabudzetowych pozyskanych z innych zrodel. Zestawienie finansowe do Gminnego programu profilaktyki i rozwi^zywania problemow uzaleznien na 2012 rok L.p. Profilaktyka i edukacja spoteczna Wydatki zl II. Profilaktyka i przeciwdzialanie alkoholizmowi II. 1 Konkursy dla uczniow ksztaltujqce swiadomosc szkodliwosci alkoholu 1.800,00 - materialy II.2 Realizacja zaj?c sportowo-rekreacyjnych - przeciwdzialanie ,00 alkoholizmowi, (materialy ,00 zl; uslugi 7.000,00 zl) II.3 Dofinansowanie programow profilaktyczno-wychowawczych dla ,00 dzieci i mlodziezy (materialy ,00 zl; uslugi ,00 zl) II.4 Pokrycie kosztow: opinii bieglych, pomocy lekarskiej; wspolpracy z 3.000,00 placowkami medycznymi ; przejazdow na zaj^cia terapii uzaleznien poza miejsce zamieszkania (materialy 500,00; uslugi 2.500,00) II.5 Dziaialnosc na rzecz przeciwdzialania nietrzezwosci kierowcow i 1.000,00 bezpieczenstwa w miejscach publicznych (materialy 500,00 zl i umowy zlecenia 500,00 zl) II.6 Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy ,00 a. instruktor terapii uzaleznien i inne umowy zlecenia w tym ,00 pracownicy 800,00 zl brutto» b. koszty centralnego ogrzewania, energii,wody, sciekow 5.000,00 c. sprz^tanie pomieszczen (p. Przybylak) 3.000,00 d. zakup materiaiow 1.600, Dofinansowanie programow profilaktycznych,wykraczaj4cych poza 3.000,00 obowi^zki statutowe izb wytrzezwien, motywuj^cych do podj^cia leczenia odwykowego. II.8 Szkolenie czlonkow GKRPA i PS oraz innych osob wskazanych przez 4.000,00 Komisj? (w tym koszty delegacji 800zl). II.9 Wynagrodzenia czlonkow Komisji 7.000, Inne zadania zgodne z ustaw^ o wychowaniu w trzezwosci i 1.000,00 przeciwdziaianiu alkoholizmowi (uslugi) Dofinansowanie programow profilaktycznych realizowanych przez 3.000,00 mieszkancow ( organizowanie aktywnego sp^dzania czasu kultywuj^c miejscowe tradycje) - materialy Naprawy i wyposazenie Centmm Wzajemnej Pomocy (uslugi 500, ,00 zl, materialy 2.500,00) Razem profilaktyka i przeciwdzialanie alkoholizmowi ,00 str. 4

7 Zestawienie finansowe do gminnego programu przeciwdzialania narkomanii na 2012 rok L.p. Profilaktyka i edukacja spoleczna Wydatki zl I. Profilaktyka i przeciwdzialanie narkomanii I.l Zakup i dystrybucja materiaiow informacyjno-edukacyjnych - 600,00 materialy 1.2 Konkursy dla uczniow ksztahuj^ce swiadomosc szkodliwosci 2.600,00 narkotykow i innych uzywek - materialy 1.3 Realizacja zaj?c sportowo-rekreacyjnych - przeciwdzialania 2.535,00 narkomanii (materialy) 1.4 Dofinansowanie programow profilaktycznych o szkodliwosci ,00 narkotykow i innych uzywek (uslugi ,00; materialy 3.400,00) 1.5 Inne zadania zgodne z ustaw^ o przeciwdziataniu narkomanii 1.400,00 (uslugi) Razem profilaktyka i przeciwdzialanie narkomanii ,00 Opracowat pelnomocnik ds. RPAiPS, E.Musiat str. 5

8 ;yny KLUB SPORTOWY ;r--731 Waganiec SPRAWOZDANIE z dziatalnosci Gminnego Klubu Sportowego Sadownik-Waganiec" za 2011 Gminny Klub Sportowy Sadownik-Waganiec" jest stowarzyszeniem sportowym zarejestrowanym w KRS Nr dziatajgcym na podstawie statutu. Klub posiada osobowosc prawnq. Klub nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej, utrzymuje siq z dotacji Urz^du Gminy Waganiec i srodkow pozyskanych od sponsorow.klub dziala na obiekcie sportowym uzyczonym od Urz^du Gminy Waganiec. W roku 2011 Klubem kierowat zarzqd w skiadzie :Prezes -Pawet Mierzejewski,W-ce Prezes ds. Finansowych - Zbigniew Czajkowski,W-ce Prezes d/s organizacyjnych-krzysztof Drobkowski. W 2011 roku klubszkolitzawodnikowi prowadzit rozgrywki ligowe w pitce noznej.do30 czerwca Klub posiadat trzy druzyny mtodziezowe w kategorii Junior mtodszy Junior starszy,grup^.naborowq i druzyny seniorow w sumiess zawodnikow. Klub posiada kadr? szkoleniowq w llosci szesciu instruktorow, ktora co roku przechodzi szkolenia w KPZPN w Bydgoszczy. W roku 2011 zajqcia szkoleniowe z zawodnikami prowadzono od 10 stycznia w hali sportowej w Lubaniu,w terenie,na boisku w Zbrachlinie,korzystano z boiska w Toruniu,zawodnicy korzystali z basenu w Ciechocinku. Zaj^cia prowadzono do czasu rozpocz^cia rozgrywek do 15 marca.ponadto klub zorganizowat zajqcia dla mlodziezy w czasie ferii zimowych. Klub zorganizowat turniej sotecki pitki siatkowej i noznej, organizowat zaj^cia sportowe dla dzieci wokresie wakacyjnym.w miesi^cu sierpniu rozpoczqto rozgrywki pitkarskie w poszczegolnych kategoriach. Pragn^ nadmienic, ze klub byt wspotorganizatorem z OSP Zbrachlin imprezy z okazji Dnia Dziecka. Po za dziatalnosci^ sportowq klub opiekuje s'lq obiektem sportowym [koszenie trawy,utrzymanie stanu sanitarnego ]. PREZES ZARZADU GKS -SADOWNIK-WAGANIECf 6 Pciwel Mierzejewski I

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: Uchwała Nr LVII/403/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Alwernia na lata 2010-2015 Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 Września 2005 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP...3 II.POMOC DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ...4 1. DEFINICJA KRYZYSU I INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr IX/23/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.03.2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 PRZEMOC W

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU

PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU PRZEMOC W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PROBLEMU Raport opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pracownia Badań Soma wrzesień 2014 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/9/2010 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2014 1. Zintegrowana polityka społeczna Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Uchwały Nr XXIII/225/14. Rady Powiatu Siemiatyckiego. z dnia 16 czerwca 2014 r.

Załącznik. do Uchwały Nr XXIII/225/14. Rady Powiatu Siemiatyckiego. z dnia 16 czerwca 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 czerwca 2014 r. Powiatowy Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/59/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo