Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec. BR KO.2012 Waganiec, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec. BR.0012.13.KO.2012 Waganiec, dnia 14.12.2012 r."

Transkrypt

1 Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec BR KO.2012 Waganiec, dnia r. Protokol Nr 13/12 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spolecznej VI kadencji Rady Gminy Waganiec odbytego w dniu 14grudnia 2012 roku w sali nr 10 Urz^du Gminy w Wagancu, ul. Dworcowa 11 W posiedzeniu Komisji, ktoremu przewodniczyl Przewodniczqcy Komisji Waclaw Stefanski, Udzial wzi^u czlonkowie komisji oraz zaproszeni goscie Przewodnicz^cy Rady Gminy M. Dyko, Przewodniczqca Klubu Mimoza" M.Kulinska. - listy obecnosci stanowiq zatqcznik nr 1, do niniejszego protokotu. Ad.l Przewodnicz^cy Rady - o godzinie 13" otworzyl posiedzenie komisji i po powitaniu gosci i czlonkow komisji, stwierdzil, ze zgodnie z listen obecnosci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 czlonkow komisji oswiaty, co wobec skladu komisji wjmosz^cego 4 czlonkow przyj^tych uchwal^ Rady Gminy stanowi quorum pozwalajqce na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nast^pnie przewodniczqcy komisji przedstawil proponowany porz^dek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Spotkanie z: przedstawicielem Klubu Seniora Mimoza" w Wagancu 3. Spotkanie z Zarzq^dem Gminnego Klubu Sportowego SadownLk" Waganiec. 4. Analiza funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii. 5. Sprawy biez^ce. 6. Oswiadczenia i komunikaty. 7. Zamkni^cie posiedzenia komisji. Komisja oswiaty jednoglosnie przyj^la proponowany porz^dek posiedzenia. Ad.2 Spotkanie z: przedstawicielem Klubu Seniora Mimoza" w Wagancu Zespol Mtmoza" pracuje w skiadzie 16 osobowym, 13 pan i 3 panow. Zespol bierze udzial w przeglqdach, konkursach. Zespol przygotowuje wlasne programy. W 2012 roku przyznano fundusz w kwocie zt z budzetu gminy na dziaialnosc klu!bu. Klub na realizacj? swojej dziaialnosc szuka rowniez sponsorow. Z osiqgni^c klubu, to zaj^cie III miejsca w konkursie Zloty Jesienny Lisc". W dniu r. zespol zaprezentowal siq w Ciechocinku na recitalu w okazji urodzin Papieza, byla to oprawa mszy swi^tej, na ktorej zaprezentowano wlasne utwory. Zespol odwiedzil jeszcze wiele miejsc jak: Cz^stochowa, Koneck, Raciqzek oraz Aleksandrow Kujawski. Zajql rowniez II miejsce w konkursie w Sitnicy, wyjazd 3 dniowy. Co roku uczestniczy rowniez na imprezach gminnych jak: Dozynki, Dzien Seniora, Dzieri Babci i Dziadka, podsumowania programow POKAL. W dniu r. w Remizie OSP w Zbrachlinie z inicjatywy Klubu Mimoza" odbyl si? wyst^p przygotowany dla osob niepetnosprawnych. Pani M.Kuhnska zaproponowala, aby w przyszlym roku uzdolnieni uczniowie z naszych szkol zaprezentowali siq w Izbicy Kujawskiej na festiwalu Mikrofon dla najmlodszych", aby reprezentowac nasz^ gmin. Izbicki Festiwal jest jedynq^ tego rodzaju tmprezq muzycznq w kraju.

2 Ad.3 Spotkanie z Zarzqdem Gminnego Klubu Sportowego Sadownik" Waganiec. Przewodnicz^cy Rady Gminy M.Dyko - przedstawil sprawozdanie z pracy Klubu - stanowi ono zalqcznik do protokolu. Przedstawiciele Kluby usprawieduwili swojq nieobecnosc. Ad.4 Analiza funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii. Z-ca przewodnicz^cego komisji oswiaty Pani E.Pietrus, jako czionek komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych przedstawila Program GKRPAiPS - stanowi on zal^czrdk do protokolu. Ad.3 Wobec zrealizowanego porzqdku posiedzenia, Przewodniczq^cy Rady Gminy o godz. 15^ zamkn^l posiedzenie. Protokotowai: Przewodniczqcy Komisji: Waclaw Stefanski Waclaw Stefanski

3 PODSTAWA PRAWNA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY WAGANIEC NA LATA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rozdzial drugi pt. Wolnosci, Prawa i Obowi^zki Czlowieka i Obywatela" 2. Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie przyj?ty Uchwai^ Nr 162/2006 Rady Ministrow z dnia 25 wrzesnia 2006r. 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaianiu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz z pozn. zm.). 4. Ustawa z dnia 26 pazdziemika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i i przeciwdziaianiu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z pozn zm.). 5. Ustawa z dnia r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz z pozn. zm.). 6. Strategia rozwi^zywania problemow spotecznych gminy Waganiec w latach Wst^p Przemocy w rodzinie okreslane jest kazde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, ktorego celem jest utrzymanie nad ni^ kontroli i wladzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystuj^ce przewag^ sil dzialanie przeciwko czlonkowi rodziny naruszaj^ce jego godnosc oraz podstawowe prawa i wolnosci, powoduj^ce cierpienie i szkody" Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaianiu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz z pozn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie, jako jednorazowe lub powtarzaj^ce si umyslne dzialanie lub zaniechanie naruszaj^ce prawa lub dobra osobiste czlonkow rodziny, w szczegolnosci narazaj^ce te osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia, naruszaj^ce ich godnosc, nietykalnosc cielesn^, wolnosc, w tym seksualn^, powoduj^ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takze wywoluj^ce cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkni^tych przemocy. Rodzina jest najwazniejszym srodowiskiem w zyciu czlowieka, ksztaltuj^cym osobowosc, system wartosci, pogl^dy i styl zycia. Wazn^ rol w prawidlowo funkcjonuj^cej rodzinie odgrywaj4 wzajemne relacje pomi^dzy rodzicami, oparte na milosci i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizowac podstawowych zadan, role wewn^trzrodzinne ulegaj^ zaburzeniu, lamane s^ reguly, a zachowania poszczegolnych czlonkow rodziny staj^ si^ coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami spolecznymi. Przemoc domowa moze bye zarowno skutkiem, jak i przyczyn^ dysfunkcji w rodzinie. Nalezy j ^ zaklasyfikowac do kategorii zaciiowan negatywnych o duzej szkodliwosci spolecznej. Prowadzi do powaznych naruszeh norm moralnych i prawnych, tragicznych skutkow psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do powaznych okaleczen czy zabojstw. Wokol przemocy naroslo wiele mitow. Jednym z nich jest przekonanie, ze jest to zjawisko marginalne, wyst^puj^ce wyl^cznie w patologicznych srodowiskach. Tymczasem wedlug danych statystycznych, przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszeehnym i stanowi powazny problem spoleczny. Zn^canie si^ nad rodziny jest najcz^sciej popelnianym przest^pstwem w Polsce, zaraz po przest^pstwach przeciwko mieniu i zyciu. Przemoc ze strony najblizszej osoby jest doswiadczeniem traumatycznym, okaleczaj^cym psychik^. Przemoc w rodzinie przybiera rozne formy; od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczn^ i seksualn^, po przemoc ekonomiczn^. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter dlugotrwaly i eykliczny. Rodzaje przemocy: 1. Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bolu fizycznego, uszkodzenie jej ciala, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie j ^ zycia. str. 1

4 2. Przemoc seksualna - to zachowanie zmuszaj^ce ofiar^ do podj^cia niechcianych zachowah seksualnych lub zdeprecjonowanie jej seksualnosci. 3. Przemoc psychiczna - to zachowanie, ktorego celem jest umniejszanie poczucia wtasnej wartosci ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 4. Przemoc ekonomiczna - to kazde zachowanie, ktorego celem jest ekonomiczne uzaleznienie ofiary od sprawcy. 5. Zaniedbanie - to ci^gte niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Przemoc jest przest^pstwem. W zaleznosci od tego, czy przemoc ma charakter jednorazowy, czy si^ powtarza, jest scigana z roznych artykulow Kodeksu kamego. Jezeli przemoc ma charakter ci^gly, zostanie zakwalifikowana, jako przest^pstwo zn^cania si^ nad rodziny, z art. 207 Kodeksu kamego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z pozn. zm.). Artykul 207 Kodeksu karnego stanowi 1. Kto zn^ca si fizycznie lub psychicznie nad osob^ najblizsz^ lub inn^ osob^ pozostaj4c4 w stalym lub przemijaj^cym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osob^ nieporadn^ ze wzgl^du na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesi^cy do 5 lat. 2. Jezeli czyn okreslony w 1 pol^czony jest ze stosowaniem szczegolnego okruciehstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat Jezeli nast^pstwem czynu okreslonego w 1 lub 2 jest targni^cie si^ pokrzywdzonego na wlasne zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 2 do 12 lat. Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeh ciala ofiary, ale takze do zaburzeh emocjonalnych oraz zaburzeh w sposobie, w jaki postrzega ona sam^ siebie, sprawc? oraz irmych ludzi. Narastanie zjawiska przemocy w rodzinie wymaga niezwlocznego podj^cia dzialan. Do zadan wlasnych gminy nalezy w szczegolnosci tworzenie Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie. I ANALIZA PROBLEMOW SPOLECZNYCH NA TERENIE GMINY WAGANIEC W celu wlasciwego zaplanowania podejmowanych dzialan niezb^dne jest dokonanie analizy problemow spolecznych w gminie z uwzgl^dnieniem przemocy w rodzinie. Zgodnie ze Strategic Rozwi^ywania Problemow Spolecznych gminy Waganiec wynika, iz gmina oferuje pomoc osobom uzaleznionym, m.in. dziala Punkt Konsultacyjny Centrum Wzajemnej Pomocy" dla osob uzaleznionych i ich rodzin, ktory udziela porad, motywuje do podj^cia leczenia odwykowego, prowadzi terapi? indywidualn^ i grupow^ oraz profilaktyk?. Trudno jest w sposob jednoznaczny okreslic zjawisko przemocy na terenie gminy w zwi^ku z wyst^powaniem przemocy ukrytej, czyli tocz^cej si? w rodzinie, w szkole nie uj^tej w statystykach z powodu braku wiedzy na terenie jej wyst^powania. W celu wlasciwego zaplanowania podejmowanych dzialan niezb^dne jest dokonanie analizy problemow spolecznych gminy - uwzgl^dniaj^c przemoc w oparciu o posiadane informacje: - liczba mieszkahcow gminy wynosi osob (dane na dzien 31.XII.2010) - w Powiatowym Urz^dzie Pracy zarejestrowanych bylo 438 osob, z czego jedynie 53 osoby pobieraly zasilek dla bezrobotnych (dane na dzien 31.X ). - z informacji uzyskanych z Komendy Policji w Aleksandrowie Kujawskim wynika, ze w roku 2010 przeprowadzonych zostaio 18 interwencji domowych. Zalozono 15 Niebieskich Kart skierowano 5 wnioskow do s^du o leczenie odwykowe. - z danych Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Wagancu wynika, iz w roku 2010 przeprowadzono 18 rozmow z osobami uzaleznionymi, w niektorych przypadkach Policja skierowala do S^du wniosek o leczenie. - z danych Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej we Wagancu wynika, ze w roku 2010 skorzystalo z pomocy 221 rodzin tj. 652 osoby. W tym z powodu uzaleznienia lub naduzywania alkoholu obj^tych bylo pomocy 5 rodzin, w tym 9 osob w tych rodzinach. str. 2

5 - z informacji, ktore posiadamy ze szkol wynika, ze nie zdarzaj^ si? formy przemocy fizycznej (kopanie, szarpanie, popychanie) i psychicznej (wysmiewanie, ponizanie i wyzwiska) II CELE PROGRAMU IREALIZACJA Program skierowany jest do ogolu mieszkancow Gminy w tym szczegolnie do tych, ktorzy 54 uwiklani w przemoc, jako: ofiara, sprawca przemocy lub swiadek przemocy. Cel Glowny Programu Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie wsrod mieszkancow gminy Waganiec. Zrealizowanie celu glownego mozliwe b?dzie dzi?ki osi^gni^ciom celow szczegolowych: 1.Podniesienie swiadomosci spolecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie: - upowszechnienie tematyki zwi^zanej ze zjawiskiem przemocy poprzez ulotki, plakaty, broszury zamieszczanie artykulow w prasie lokalnej i intemecie, - edukacja dzieci i mlodziezy w tym zakresie w placowkach szkolnych. 2. Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, w ktorych wyst?puje przemoc: - stosowanie procedury Niebieska Karta", zawiadomienie prokuratury i/lub policji o stwierdzonych przypadkach przemocy w rodzinie, - udzielanie pomocy rodzinom i osobom dotkni^tym przemocy w formie pracy socjalnej oraz swiadczen pieni^znych i niepieni?znych z pomocy spolecznej, - zabezpieczanie wsparcia dla osob doznaj^cych przemocy w ramach interwencji oraz gdy tego potrzebuj4 np. znalezienie bezpiecznego schroniska, - odbywanie wizyt monitoruj^cych sytuacj? w miejscu zamieszkania rodziny z problemem przemocy przez osoby z roznych instytucji zaangazowanych w pomaganie, - rozszerzanie oferty Punktu Konsultacyjnego dla Osob Uzaleznionych i ich rodzin. 3. Budowanie Lokalnego Systemu przeciwdzialania przemocy: - powolanie zespolu interdyscyplinamego dzialaj^cego na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie, - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielania pomocy w srodowisku lokalnym, - gromadzenie danych i sporz^dzenie sprawozdawczosci z zakresu dzialan dot. przemocy. 4. Pogl?bianie wiedzy i doskonalenie umiej^tnosci pracownikow z instytucji i organizacji zajmuj^cych si? przeciwdzialaniem przemocy i pomaganiem w sytuacji jej wyst^pienia: - uczestnictwo w szkoleniach o tej tematyce, - organizowanie wspolnych spotkah pracownikow z roznych instytucji, organizacji w celu wymiany informacji, doswiadczeh, doskonalenia wspolpracy. III ZALOZENIA PROGRAMU Realizacja celow Programu zaklada: 1. Uwrazliwienie spolecznosci lokalnej na problem przemocy w rodzinie. 2. Promowanie modelu rodziny wolnej od przemocy. 3. Edukacj? dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie przemocy w rodzinie. 4. Dzialania interdyscypliname w zakresie przeciwdzialania przemocy. IV ZASOBY GMINY WAGANIEC W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY Na terenie gminy dziala punkt konsuhacyjny dla osob uzaleznionych i ich rodzin. Dyzury w punkcie pelni certyfikowany terapeuta d/s. uzaleznieh. W Zespolach Szkol w Zbrachlinie, Brudnowie oraz Szkole Podstawowej w Niszczewach nauczyciele, realizuj^ zadania zwi^zane z przeciwdzialaniem przemocy. Ponadto na terenie gminy znajduja si? instytucje zajmuj^ce si? problemem przemocy w rodzinie lub pelni^ce fiinkcj? wspieraj^c^: str. 3

6 - Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, - Gminna Komisja Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej, - Zaklady Opieki Zdrowotnej, - Placowki oswiatowo - wychowawcze, - Parafie. V MONITORING I SPRAWOZDAWCZOSC Monitorowanie realizacji Programu odbywac si? b?dzie w oparciu o sprawozdawczosc podmiotow zaangazowanych w jego realizacj? (liczba niebieskich kart, ilosc interwencji udzielonych porad, konsultacje w Punkcie). VI REALIZATORZY PROGRAMU Odpowiedzialnym za koordynacj? zadan zwi^zanych z realizacja Programu jest Kierownik GOPS w Wagancu, ktory wspolpracuje i realizuje zadania z lokalnymi instytucjami i organizacjami. VII FINANSOWANIE PROGRAMU Program b?dzie finansowany ze srodkow budzetu gminy, dotacji oraz srodkow pozabudzetowych pozyskanych z innych zrodel. Zestawienie finansowe do Gminnego programu profilaktyki i rozwi^zywania problemow uzaleznien na 2012 rok L.p. Profilaktyka i edukacja spoteczna Wydatki zl II. Profilaktyka i przeciwdzialanie alkoholizmowi II. 1 Konkursy dla uczniow ksztaltujqce swiadomosc szkodliwosci alkoholu 1.800,00 - materialy II.2 Realizacja zaj?c sportowo-rekreacyjnych - przeciwdzialanie ,00 alkoholizmowi, (materialy ,00 zl; uslugi 7.000,00 zl) II.3 Dofinansowanie programow profilaktyczno-wychowawczych dla ,00 dzieci i mlodziezy (materialy ,00 zl; uslugi ,00 zl) II.4 Pokrycie kosztow: opinii bieglych, pomocy lekarskiej; wspolpracy z 3.000,00 placowkami medycznymi ; przejazdow na zaj^cia terapii uzaleznien poza miejsce zamieszkania (materialy 500,00; uslugi 2.500,00) II.5 Dziaialnosc na rzecz przeciwdzialania nietrzezwosci kierowcow i 1.000,00 bezpieczenstwa w miejscach publicznych (materialy 500,00 zl i umowy zlecenia 500,00 zl) II.6 Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy ,00 a. instruktor terapii uzaleznien i inne umowy zlecenia w tym ,00 pracownicy 800,00 zl brutto» b. koszty centralnego ogrzewania, energii,wody, sciekow 5.000,00 c. sprz^tanie pomieszczen (p. Przybylak) 3.000,00 d. zakup materiaiow 1.600, Dofinansowanie programow profilaktycznych,wykraczaj4cych poza 3.000,00 obowi^zki statutowe izb wytrzezwien, motywuj^cych do podj^cia leczenia odwykowego. II.8 Szkolenie czlonkow GKRPA i PS oraz innych osob wskazanych przez 4.000,00 Komisj? (w tym koszty delegacji 800zl). II.9 Wynagrodzenia czlonkow Komisji 7.000, Inne zadania zgodne z ustaw^ o wychowaniu w trzezwosci i 1.000,00 przeciwdziaianiu alkoholizmowi (uslugi) Dofinansowanie programow profilaktycznych realizowanych przez 3.000,00 mieszkancow ( organizowanie aktywnego sp^dzania czasu kultywuj^c miejscowe tradycje) - materialy Naprawy i wyposazenie Centmm Wzajemnej Pomocy (uslugi 500, ,00 zl, materialy 2.500,00) Razem profilaktyka i przeciwdzialanie alkoholizmowi ,00 str. 4

7 Zestawienie finansowe do gminnego programu przeciwdzialania narkomanii na 2012 rok L.p. Profilaktyka i edukacja spoleczna Wydatki zl I. Profilaktyka i przeciwdzialanie narkomanii I.l Zakup i dystrybucja materiaiow informacyjno-edukacyjnych - 600,00 materialy 1.2 Konkursy dla uczniow ksztahuj^ce swiadomosc szkodliwosci 2.600,00 narkotykow i innych uzywek - materialy 1.3 Realizacja zaj?c sportowo-rekreacyjnych - przeciwdzialania 2.535,00 narkomanii (materialy) 1.4 Dofinansowanie programow profilaktycznych o szkodliwosci ,00 narkotykow i innych uzywek (uslugi ,00; materialy 3.400,00) 1.5 Inne zadania zgodne z ustaw^ o przeciwdziataniu narkomanii 1.400,00 (uslugi) Razem profilaktyka i przeciwdzialanie narkomanii ,00 Opracowat pelnomocnik ds. RPAiPS, E.Musiat str. 5

8 ;yny KLUB SPORTOWY ;r--731 Waganiec SPRAWOZDANIE z dziatalnosci Gminnego Klubu Sportowego Sadownik-Waganiec" za 2011 Gminny Klub Sportowy Sadownik-Waganiec" jest stowarzyszeniem sportowym zarejestrowanym w KRS Nr dziatajgcym na podstawie statutu. Klub posiada osobowosc prawnq. Klub nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej, utrzymuje siq z dotacji Urz^du Gminy Waganiec i srodkow pozyskanych od sponsorow.klub dziala na obiekcie sportowym uzyczonym od Urz^du Gminy Waganiec. W roku 2011 Klubem kierowat zarzqd w skiadzie :Prezes -Pawet Mierzejewski,W-ce Prezes ds. Finansowych - Zbigniew Czajkowski,W-ce Prezes d/s organizacyjnych-krzysztof Drobkowski. W 2011 roku klubszkolitzawodnikowi prowadzit rozgrywki ligowe w pitce noznej.do30 czerwca Klub posiadat trzy druzyny mtodziezowe w kategorii Junior mtodszy Junior starszy,grup^.naborowq i druzyny seniorow w sumiess zawodnikow. Klub posiada kadr? szkoleniowq w llosci szesciu instruktorow, ktora co roku przechodzi szkolenia w KPZPN w Bydgoszczy. W roku 2011 zajqcia szkoleniowe z zawodnikami prowadzono od 10 stycznia w hali sportowej w Lubaniu,w terenie,na boisku w Zbrachlinie,korzystano z boiska w Toruniu,zawodnicy korzystali z basenu w Ciechocinku. Zaj^cia prowadzono do czasu rozpocz^cia rozgrywek do 15 marca.ponadto klub zorganizowat zajqcia dla mlodziezy w czasie ferii zimowych. Klub zorganizowat turniej sotecki pitki siatkowej i noznej, organizowat zaj^cia sportowe dla dzieci wokresie wakacyjnym.w miesi^cu sierpniu rozpoczqto rozgrywki pitkarskie w poszczegolnych kategoriach. Pragn^ nadmienic, ze klub byt wspotorganizatorem z OSP Zbrachlin imprezy z okazji Dnia Dziecka. Po za dziatalnosci^ sportowq klub opiekuje s'lq obiektem sportowym [koszenie trawy,utrzymanie stanu sanitarnego ]. PREZES ZARZADU GKS -SADOWNIK-WAGANIECf 6 Pciwel Mierzejewski I

Uchwala Nr 40/VII/2015 Ra,dy Gminy Zakrzowek z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Uchwala Nr 40/VII/2015 Ra,dy Gminy Zakrzowek z dnia 22 kwietnia 2015 roku Uchwala Nr 40/VII/2015 Ra,dy Gminy Zakrzowek z dnia 22 kwietnia 2015 roku w spnwie uchwalcnia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinic i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gsniny Zakrzcwek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY ROKIETNICA 2011-2013 WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Mstów z dnia 29 kwietnia 2011 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MSTÓW NA LATA 2011

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 38/V/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 38/V/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 38/V/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2014 2011 R. Przemocą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Zai^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Probiemow Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2014 rok. Prowadzenie dziaian

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2013 Załącznik do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 stycznia 2011 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/IV/15 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 18/IV/15 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 18/IV/15 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 9 maja 2011 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2015

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016 Załącznik do uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2016 Styczeń

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR V/18/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do uchwały Nr VI/29/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2014 I. WSTĘP W świetle

Bardziej szczegółowo

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku ^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. uchwala, co następuje: Uchwała nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/IV/11 RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR 18/IV/11 RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR 18/IV/11 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goszczyn na lata 2011-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goszczyn na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XI /53/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 listopada 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goszczyn na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 29 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/28/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 29 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/28/11 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przedziwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rajgród

Bardziej szczegółowo

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r.

U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. RADA U C H W A LA Nr XLIV/ 290/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyje_cia,,gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIk/XLIX/581/2014 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr VIk/XLIX/581/2014 RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA Nr VIk/XLIX/581/2014 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 Rozdział I Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII.108.2016 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XVII.108.2016 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XVII.108.2016 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Różan

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 Załącznik do Uchwały Nr 103/XI/15 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 2020 2015

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 Załącznik do uchwały Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011 r. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/99/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/99/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/99/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Uzdrowiskowej

Bardziej szczegółowo

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014

RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 RAD A GMINY ZAKRZEWO UCHWALA NR 111/18/ 2014 woj. kujawsko-pomorskip RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 1 PROGRAM Załącznik do Uchwały Nr L III/289/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10.11.2010 r. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Na lata 2010-2013 Gmina SOŃSK 2 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r.

Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. RAD A MIEJSKA Uchwala Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku zdnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XX/118/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 W S T Ę P Jednym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stegna na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Łubnice, 2011

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok. Sposob realizacji Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok Zadania Lp. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji I. Tworzenie warunkbw motywujqcych ograniczenie spozywania napoj6w

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA Zalacznik do uchwaly Nr XXVIII I74i2009 Rudy Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 25.02.2009 r. GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DRZEWICA Zgodnie Z definicja zawarta w usrawie 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/148 /08 w sprawie Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2009 GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2009 Święciechowa, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwala Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: przyj^cia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych na 2010 rok Zadania Up. Sposob realizacji Realizatorzy Czas realizacji Tworzenie warunkdw motywujqcych ograniczenie spozywania napojdw

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 Załącznik do Uchwały Nr X/43/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 09 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/80/11 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/80/11 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/80/11 RADY GMINY W POZEZDRZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku Projekt z dnia 04.1^.2013 r. Zatwierdzony przc UCHWALA NrXXXIII./.../.13 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2013 roku mgrftotr~marcini

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIEDLCE NA LATA 2015-2020 WSTĘP

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIEDLCE NA LATA 2015-2020 WSTĘP Załącznik do Uchwały Rady Gminy Siedlce z dnia...2015 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE SIEDLCE NA LATA 2015-2020 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/ 87/ 2012 RADY GMINY STANIN. z dnia 14 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/ 87/ 2012 RADY GMINY STANIN. z dnia 14 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/ 87/ 2012 RADY GMINY STANIN z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok RADA GMINY OPOROW pow.tuml wojjbdzkie UCHWALA Nr IV/11/2011 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 UCHWAŁA Nr V/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2018

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2018 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2018 Zwierzyniec 2012 Spis treści. I. Wstęp.. 4 II. Analiza problemów społecznych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012

UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 RAiJA GMINV OPOROVV Oporow UCHWALA Nr XXV/102/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMIJ PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminnv Prosram Przeciwdzialania Przemocv w Rodzinie oraz Ochronv Oflar Przemocv w Rodzinie w Slawnie na lata 2010-2015

Gminnv Prosram Przeciwdzialania Przemocv w Rodzinie oraz Ochronv Oflar Przemocv w Rodzinie w Slawnie na lata 2010-2015 Zal^cznik do UchwatyNr LI/325/10 Rady Gminy Slawno z dnia 29 pazdziernika 2010 r. Gminnv Prosram Przeciwdzialania Przemocv w Rodzinie oraz Ochronv Oflar Przemocv w Rodzinie w Slawnie na lata 2010-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2015 W GMINIE MIASTA CHEŁMśY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2015 W GMINIE MIASTA CHEŁMśY Załącznik do uchwały nr XIII/97/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 stycznia 2012 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2015 W GMINIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. RADA QMINY w Daszynle UCHWALA NrV/25/2015 Rady Gminy wdaszynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjtjicia,,gminnego Programu Profilaktylci i PvOzwiajzywania Problemow AlkoMowych oraz Przeciwdzialania

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2008 r

z dnia 30 grudnia 2008 r Uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009r. Data

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. RADA GMINY ZAPOLICE ul. Plac Straiacki 5 98-161 ZAPOLICE pow. zduiiskowolski, wojmidzkie UCHWALA NRIV/17/15 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013 Załącznik do uchwały nr VIII/37/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2011 roku Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego na rok 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY p o s t a n a w i a, co następuje:

RADA GMINY p o s t a n a w i a, co następuje: UCHWAŁA Nr VI/28/ 2011 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr

Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr Uchwala Nr XLI/280/JO Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 20JOr w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alko1101owych w Gminie Niebylec na 20JOr. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Branice

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Branice Załącznik do Uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Branice Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWALA NR Xill/69/2011 RADY GMINY SECEMIN z dnia 29 grudnia 2011 roku wsprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwis^zywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/119/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 kwietnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/119/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 kwietnia 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/119/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 31/V/2011 RADY GMINY SŁUPNO 1) z dnia 10 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 31/V/2011 RADY GMINY SŁUPNO 1) z dnia 10 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 31/V/2011 RADY GMINY SŁUPNO 1) z dnia 10 marca 2011 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2015 W WIERUSZOWIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2015 W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr VII/51/2011 z dnia 21 maja 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011 2015 W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby, Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Na lata 2011-2014 Gmina Tłuszcz I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH. z dnia 4 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH. z dnia 4 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Barciany nr XII/ 67/ 2011 z dnia 28 października 2011r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 1 Wprowadzenie do Programu I. Przemoc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. Z dnia.. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE Z dnia.. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016" Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo