REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PORZĄDKOWY KATOLICKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA I RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY W BIELSKU-BIAŁEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 91 poz.408 z późniejszymi zmianami), 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz. U. Nr 5, poz. 179 z późniejszymi zmianami), 3. Ustawy z dnia r. o rachunkowości, (Dz. U. Nr 121, poz. 591, Dz. U. Nr 118 poz. 1156), 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami), 5. Wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody, 6. Uchwały nr 1 Zarządu Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja powołującej Ośrodek z dn r. 7. Statutu Ośrodka. 8. Statutu Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja. II PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ 2 1. Ośrodek jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. 2. Ośrodek świadczy usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji w systemie całodobowej opieki stacjonarnej dzieciom i młodzieży w wieku lat uzależnionym od substancji psychoaktywnych. 1

2 3. W wyjątkowych przypadkach tj. wiek rozwojowy pacjenta i inne, Ośrodek świadczy usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji w systemie całodobowej opieki stacjonarnej pacjentom powyżej 18 roku życia uzależnionym od substancji psychoaktywnych. 4. W Ośrodku świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom nieodpłatnie. 5. Obszar działania Ośrodka obejmuje zasięg ogólnopolski. 6. Działalność Ośrodka prowadzona jest w obiekcie przy ul. Barkowskiej 167c w Bielsku-Białej Zakres świadczeń zdrowotnych prowadzonych przez Ośrodek wymienionych w 2 ust. 2 i 3 obejmuje: a) psychiatryczne i psychologiczne badania diagnostycznego b) leczenie psychiatrycznego c) terapię indywidualną: rozmowy terapeutyczne, ergoterapia, d) terapię grupową: zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, społeczność, bilanse, ergoterapia. e) terapię indywidualną i grupową dla rodziców/opiekunów pacjentów Ośrodka. 2. Ośrodek prowadzi praktyki studenckie oraz staże absolwenckie Przyjęcie pacjenta do Ośrodka odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i wyrażeniu pisemnej zgody na przyjęcie do zakładu opieki zdrowotnej oraz na udzielanie określonych świadczeń, udzielonej przez: - przedstawiciela ustawowego w przypadku pacjenta małoletniego do 16 roku życia, - przez pacjenta i przedstawiciela ustawowego w przypadku pacjenta małoletniego powyżej 16 roku życia - przez pacjenta pełnoletniego. 2

3 2. W przypadku uzyskania sprzecznych oświadczeń od przedstawiciela ustawowego oraz osoby małoletniej powyżej 16 roku życia w sprawie przyjęcia na leczenie, zgodę na leczenie wyraża sąd opiekuńczy. 3. Pacjenci przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania na terapię leczenia uzależnień. 4. Pacjent może zostać przyjęty do placówki w trybie nagłym wyłącznie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 5. Pacjenci przyjmowani są do Ośrodka po przeprowadzeniu przez Specjalistę terapii uzależnień lub lekarza psychiatrę wyznaczonych do przeprowadzania przyjęć tzw. wywiadu wstępnego (wywiad lekarski przy przyjęciu do szpitala). 6. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do przyjęcia do Ośrodka, osoba prowadząca wywiad wstępny ma prawo odmówić przyjęcia, informując pacjenta o przyczynie odmowy przyjęcia. Osoba prowadząca wywiad wstępny zobowiązana jest wprowadzić odpowiednią adnotację do Księgi odmów przyjęć. 7. Przy przyjęciu pacjent oraz jego opiekunowie informowani są o zasadach panujących w Ośrodku, regulaminie wewnętrznym Ośrodka oraz merytorycznym programie terapii. 8. Przy przyjęciu pacjent a w przypadku pacjentów niepełnoletnich, także przedstawiciel ustawowy, podpisują stosowne dokumenty, takie jak: kontrakt, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby właściwej realizacji rehabilitacji i opieki podczas leczenia, a także wskazują osoby upoważnione do uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, osoby upoważnione do prowadzenia korespondencji z pacjentem. 9. W przypadku pacjenta niepełnoletniego przedstawiciel ustawowy podpisuje dodatkowo zgodę na pobyt w szpitalach, a także na wykonanie potrzebnych badań i zabiegów ratujących życie dziecka, zgodę na samodzielne przepustki pacjenta poza teren Ośrodka, a także wskazują osoby upoważnione do prowadzenia korespondencji z pacjentem. 10. Do przyjęcia do Ośrodka wymagana jest utrwalona abstynencja od środków psychoaktywnych potwierdzona biochemicznie testami wykonanymi w trakcie procedury przyjęcia do Ośrodka Lista osób oczekujących na przyjęcie do Ośrodka prowadzona jest w Księdze oczekujących na przyjęcie do Ośrodka. 2. Informacje na temat możliwości przyjęcia do Ośrodka udzielane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach , a także zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka 3

4 3. Wpis na listę osób oczekujących na przyjęcie do Ośrodka odbywa się na podstawie osobistego zgłoszenia w Ośrodku lub zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu po podaniu niezbędnych danych tj.: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL, adres zameldowania i zamieszkania, numer kontaktowego telefonu. 4. Osoby oczekujące na przyjęcie do Ośrodka zobowiązane są raz w tygodniu potwierdzać gotowość podjęcia leczenia w Ośrodku. 5. Brak potwierdzenia w określonym terminie gotowości do podjęcia leczenia jest równoznaczne ze skreśleniem z listy oczekujących. 6. Termin przyjęcia do Ośrodka ustalany jest telefonicznie w miarę wolnych miejsc w Ośrodku. 6 Celem prowadzonej w Ośrodku terapii i rehabilitacji jest osiągnięcie przez pacjenta optymalnego stanu zdrowia fizycznego oraz poziomu funkcjonowania psychicznego i społecznego umożliwiającego satysfakcjonujące życie osobiste, społeczne pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych Proces terapii i rehabilitacji w Ośrodku przebiega etapowo. Każdy etap wyznacza określone zadania terapeutyczne wynikające z procesu terapii i rehabilitacji oraz programu merytorycznego Ośrodka 2. Porządek dnia określa pory zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, oddziaływań leczniczych, pracy, sportu, posiłków, pobudki etc (porządek dnia stanowi załącznik do Regulaminu) 3. Zasady okresowego przebywania poza Ośrodkiem, dalej zwane przepustkami określa zespół terapeutyczny Ośrodka. 4. Przepustki udzielane są przez zespół terapeutyczny Ośrodka, ze wskazaniem terminu i czasu trwania przepustki. 5. Odwiedziny w Ośrodku odbywają się 2 razy w miesiącu zgodnie z planem odwiedzin ustalanym w grudniu każdego roku na rok następny. Pacjenci oraz ich rodzice/opiekunowie zostają poinformowani o terminach odwiedzin przy przyjęciu pacjenta do Ośrodka. Ponadto plan odwiedzin zamieszczany jest na stronie internetowej Ośrodka 6. Korespondencja pacjentów ze względu na dobro przebiegu terapii i rehabilitacji oraz ze względu na bezpieczeństwo jest kontrolowana przez terapeutę prowadzącego indywidualnie pacjenta. 7. Pacjent ma prawo do kontaktu telefonicznego z osobami z zewnątrz, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą z zespołu terapeutycznego. 4

5 8. Ośrodek zapewnia pacjentom dostęp do nauki szkolnej na poziomie gimnazjum, a także - w przypadku orzeczenia o indywidualnym toku nauczania - na poziomie szkoły podstawowej. 9. Pacjent, który nie uzyskał wykształcenia gimnazjalnego po przyjęciu do Ośrodka zobowiązany jest do rozpoczęcia lub kontynuacji nauki. 8 W celu zapewnienia pacjentom prawidłowości diagnostyki i ciągłości postępowania leczniczego, w tym terapeutyczno-rehabilitacyjnego Ośrodek współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie specjalistycznych badań i konsultacji medycznych oraz placówkami zapewniającymi opiekę i pomoc osobom uzależnionym, placówkami ambulatoryjnymi realizującymi programy postrehabilitacyjne, hostelami, organizacjami prowadzącymi mieszkania readaptacyjne oraz pomocą społeczną Ośrodek prowadzi dokumentacje medyczną osób korzystających ze świadczeń udzielanych przez Ośrodek oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 247 poz z późniejszymi zmianami). 2. Dokumentacja udostępniana jest na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta lub uprawnionych podmiotów w rozumieniu odrębnych przepisów (m.in. na wniosek policji, prokuratury), a w razie śmierci pacjenta - osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu. 3. Ośrodek udostępnia dokumentację pacjenta do wglądu lub umożliwia sporządzenie z niej wypisów, odpisów lub kopii, na koszt wnioskodawcy określonego w 9 ust Ośrodek udostępnia wnioskodawcom określonym w 9 ust.2 kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzoną przez Kierownika Ośrodka za zgodność z oryginałem 5. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz dokumentacja zbiorcza jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, są udostępniane w sposób określony w art. 18 ust. 4 ustawy (tj. szkole wyższej lub jednostce badawczo rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwisk i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy), na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. 6. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. 7. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 5

6 10 1. Każdy pacjent ma prawa wynikające z Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka oraz Karty Praw Pacjenta stanowiącej integralną część regulaminu. 2. Każdy pacjent, wobec którego przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych naruszone zostały prawa, o których mowa w 10 ust.1, a także jego rodzina ma prawo złożyć pisemną lub ustną skargę do Kierownika Ośrodka. 3. Pacjent ma również prawo złożyć skargę do: - Narodowego Funduszu Zdrowia, - Organu założycielskiego Ośrodek (Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja ), - Ministra Zdrowia, - Rzecznika Praw Pacjenta, - Rzecznika Praw Obywatelskich, - Rzecznika Praw Dziecka, - Organu rejestrowego zakład opieki zdrowotnej (Wojewoda), - Organów samorządów zawodów medycznych oraz dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego. 4. Interesanci przyjmowani są w sprawie skarg od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Administracji Ośrodka tj Kierownik Ośrodka przyjmuje strony w sprawie skarg/wniosków w każdy piątek w godz W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka w zastępstwie skargi przyjmuje Zastępca Kierownika Ośrodka w tych samych godzinach. 6. Zgłoszone skargi należy rozpatrzeć bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skargi. 7. W przypadku nie załatwienia skargi w terminie, o którym mowa w 10 ust. 6 należy zawiadomić skarżącego o podjętych czynnościach i przyczynie nierozpatrzenia skargi. III STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Kierownik Ośrodka: 11 - ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, 6

7 - reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, - jest przełożonym wszystkich pracowników, - jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy (w tym prowadzenia dokumentacji), tajemnicy służbowej oraz przepisów bhp i p. poż. 2. W wypadku nieobecności Kierownika ośrodkiem kieruje Zastępca Kierownika lub inna osoba przez niego upoważniona. 12 Do zakresu obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności: 1. Podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, w tym: zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie, karanie, rozwiązywanie stosunku prac, podpisywanie umów. 2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami. 3. Zapewnienie planowanej i zorganizowanej pracy w Ośrodku. 4. Wyznaczanie zadań dla zespołu lub poszczególnych pracowników. 5. Analiza racjonalności stanu i struktury zatrudnienia. 6. Realizacja zaleceń pokontrolnych. 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków. 8. Zapewnienie realizacji zadań statutowych Ośrodka. 9. Nadzór nad rzetelnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 10. Nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta. 11. Nadzór nad gospodarką lekami w Ośrodku. 12. Reprezentowanie Ośrodka przed organami podatkowymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi, w tym prowadzenie negocjacji oraz zawieranie umów Narodowego Funduszu Zdrowia. 13. Pozyskiwanie funduszy, dotacji oraz środków na realizację zadań i bieżące działanie Ośrodka zarówno od instytucji państwowych, jak również prywatnych. 13 Do zakresu obowiązków Zastępcy Kierownika Ośrodka do spraw merytorycznych należy w szczególności: 1. Nadzór nad sprawami Społeczności Ośrodka. 2. Nadzór nad rzetelnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 3. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów. 4. Prowadzenia tzw. omówień wychowanków na zebraniach klinicznych kadry. 7

8 5. Gotowość i pełna dyspozycja w przypadku konieczności rozwiązywania sytuacji kryzysowych. 6. Prowadzenie przyjęć pacjentów do Ośrodka. 7. Zapewnienie planowanej i zorganizowanej pracy w Ośrodku. 8. Kształtowanie zespołu terapeutycznego w zakresie umiejętności udzielania pomocy terapeutycznej pacjentom. 9. Modelowanie pracy zespołu terapeutycznego. 10. Współtworzenie i nadzór nad realizacją programu merytorycznego Ośrodka. 11. Przejmowanie odpowiedzialności za Ośrodek podczas nieobecności kierownika. 12. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 14 Do zakresu obowiązków Psychologa należy w szczególności: 1. Wykonywanie zleconych badań psychologicznych. 2. Kontakt z poradnia psychologiczną. 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej diagnozy psychologicznej. 4. Organizacja i prowadzenie zajęć terapii grupowej zgodnie z ustaleniami zespołu terapeutycznego. 5. Prowadzenie terapii indywidualnej. 6. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 7. Organizacja zajęć edukacyjnych i zabaw integracyjnych dla podopiecznych. 8. Systematyczne doskonalenie swoich kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 9. Rzetelne udzielanie świadczeń zdrowotnych wynikających z procesu terapii i rehabilitacji. 10. Rzetelne stosowanie odpowiednich procedur umożliwiających prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych. 11. Aktywne uczestnictwo w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Ośrodek. 12. Przestrzeganie praw pacjenta 13. Zachowanie tajemnicy wszystkiego, co zostało ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 94 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 50 ust.2 tej ustawy (zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do: lekarza 8

9 sprawującego opiekę nad osoba z zaburzeniami psychicznymi, właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej, co do okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne, służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych). 14. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania. 15. Przestrzeganie kodeksu etycznego terapeutów uzależnień 16. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 17. Poddawanie swojej pracy terapeutycznej superwizji. 18. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 19. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku 20. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 21. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 15 Do zakresu obowiązków Specjalisty terapii uzależnień należy w szczególności: 1. Organizacja i planowanie zajęć dla wychowanków w celu prawidłowego przebiegu procesu terapii i wychowania. 2. Aktywne uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu, społeczności terapeutycznej. 3. Organizacja i prowadzenie zajęć terapii grupowej zgodnie z ustaleniami zespołu terapeutycznego. 4. Prowadzenie terapii indywidualnej. 5. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 6. Rzetelne udzielanie świadczeń zdrowotnych wynikających z procesu terapii i rehabilitacji. 7. Rzetelne stosowanie odpowiednich procedur umożliwiających prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych. 8. Aktywne uczestnictwo w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Ośrodek. 9

10 9. Przestrzeganie praw pacjenta. 10. Zachowanie tajemnicy wszystkiego, co zostało ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 94 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 50 ust.2 tej ustawy (zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do: lekarza sprawującego opiekę nad osoba z zaburzeniami psychicznymi, właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej, co do okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne, służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych). 11. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania. 12. Przestrzeganie kodeksu etycznego terapeutów uzależnień 13. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 14. Poddawanie swojej pracy terapeutycznej superwizji. 15. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 16. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 17. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 18. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 16 Do zakresu obowiązków Wychowawcy młodzieży należy w szczególności: 1. Organizacja i planowanie zajęć dla wychowanków w celu prawidłowego przebiegu procesu terapii i wychowania. 2. Aktywne uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu, społeczności terapeutycznej. 3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 4. Rzetelne stosowanie odpowiednich procedur umożliwiających prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych. 10

11 5. Aktywne uczestnictwo w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Ośrodek. 6. Przestrzeganie praw pacjenta. 7. Zachowanie tajemnicy wszystkiego, co zostało ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 94 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 50 ust.2 tej ustawy (zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do: lekarza sprawującego opiekę nad osoba z zaburzeniami psychicznymi, właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej, co do okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne, służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych). 8. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania. 9. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 10. Poddawanie swojej pracy terapeutycznej superwizji. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 12. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 13. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 14. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 17 Do zakresu obowiązków Dyżuranta nocnego należy w szczególności: 1. Sprawowanie opieki nad pacjentami w nocy. 2. Dbałość o przestrzeganie norm i zasad ciszy nocnej. 3. Dbałość o bezpieczeństwo pacjentów, a w szczególności po nastaniu ciszy nocnej zobowiązany jest do: sprawdzenia i zamknięcia okien (klasy szkolne, sale terapeutyczne, łazienki, kaplica, jadalnia, sala gimnastyczna, pralnia, suszarnia), zamknięcia na klucz głównych drzwi wejściowych i drzwi od strony boiska, 11

12 sprawdzenia wszystkich piecyków, podgrzewaczy, kuchenek, zamknięcia na klucz biura Fundacji i drzwi do kuchni, przeprowadzenia obchodu w godzinach (sprawdzenie czy w Ośrodku panuje cisza nocna, zgaszenie świateł) zamknięcia bramy głównej. 4. Odbieranie telefonów i udzielanie stosownych informacji nie wchodząc jednak w kompetencje terapeutów prowadzących pacjenta. 5. Budzenie pacjentów o ustalonej porze. 6. Otwieranie o ustalonej porze drzwi wejściowych o ustalonej porze, drzwi do pomieszczeń gospodarczych, drzwi do klas szkolnych. 7. Aktywne uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu, społeczności terapeutycznej. 8. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 9. Rzetelne stosowanie odpowiednich procedur umożliwiających prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych. 10. Aktywne uczestnictwo w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Ośrodek. 11. Przestrzeganie praw pacjenta. 12. Zachowanie tajemnicy wszystkiego, co zostało ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 94 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 50- ust.2 tej ustawy (zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do: lekarza sprawującego opiekę nad osoba z zaburzeniami psychicznymi, właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej, co do okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne, służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych). 13. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania. 14. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 12

13 15. Poddawanie swojej pracy terapeutycznej superwizji. 16. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 17. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 18. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 19. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 18 Do zakresu obowiązków Pielęgniarki należy w szczególności: 1. Sprawowanie opieki medycznej nad pacjentami Ośrodka. 2. Przygotowanie do wydania pacjentom lekarstw zleconych przez lekarza. 3. Podawanie pacjentom zleconych lekarstw. 4. Dbałość o właściwą pielęgnację i higienę pacjentów. 5. Współpraca z lekarzami Ośrodka, innymi zakładami opieki zdrowotnej współpracującym z Ośrodkiem w zakresie specjalistycznych badań. 6. Bieżące zaopatrywanie Ośrodka w leki zgodnie z zaleceniami lekarza. 7. Sporządzanie sprawozdań ze stanu posiadania oraz obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. 8. Sporządzanie na koniec roku kalendarzowego inwentaryzacji leków. 9. Utrzymanie czystości porządku w gabinecie lekarskim. 10. Aktywne uczestnictwo w zebraniach klinicznych zespołu, społeczności terapeutycznej. 11. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 12. Rzetelne stosowanie odpowiednich procedur umożliwiających prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych. 13. Aktywne uczestnictwo w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez Ośrodek. 14. Przestrzeganie praw pacjenta. 15. Zachowanie tajemnicy wszystkiego, co zostało ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 94 r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 50 ust.2 tej ustawy (zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do: lekarza sprawującego opiekę nad osoba z zaburzeniami psychicznymi, właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej, co do okoliczności, których ujawnienie jest 13

14 niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne, służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych). 16. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania. 17. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 18. Poddawanie swojej pracy terapeutycznej superwizji. 19. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 20. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 21. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 22. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 23. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 19 Do zakresu obowiązków Samodzielnego księgowego należy w szczególności: 1. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym. 2. Prowadzenie ewidencji operacji i zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości Ośrodka. 3. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych wymaganych przepisami prawa i umowami. 4. Terminowe sporządzanie deklaracji wymaganych przepisami prawa. 5. Obsługa systemu PFRON. 6. Dokonywanie przelewów bankowych związanych z bieżącymi płatnościami i zobowiązaniami Ośrodka. 7. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji finansowej. 8. Nadzór nad całokształtem dokumentacji rachunkowej Ośrodka. 9. Kontrola: środków finansowych w kasie Ośrodka, wyciągów Ośrodka, rozrachunków. 14

15 10. Przestrzeganie praw pacjenta. 11. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 12. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 13. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 14. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 15. Systematyczne doskonalenie swoich kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 16. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 20 Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. spraw kadr i płac należy w szczególności: 1. Obsługa systemu kadrowo-płacowego SYMFONIA. 2. Sporządzanie list płac. 3. Obsługa systemu PŁATNIK. 4. Sporządzanie deklaracji ZUS. 5. Prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa w związku z zatrudnianiem pracowników. 6. Rozliczanie umów cywilnoprawnych. 7. Tworzenie regulaminów wymaganych przepisami prawa, w tym regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. 8. Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy. 9. Sporządzanie dokumentacji personalnej pracowników oraz prowadzenie akt osobowych. 10. Sporządzanie umów o pracę. 11. Dokonywanie rocznych rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych. 12. Przestrzeganie praw pacjenta. 13. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 14. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 15. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 16. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 17. Systematyczne doskonalenie swoich kwalifikacji oraz umiejętności związanych z wykonywaną pracą. 18. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 15

16 21 Do zakresu obowiązków Pracownika administracji należy w szczególności: 1. Prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej Ośrodka. 2. Przyjmowanie poczty i właściwe jej rozdzielanie. 3. Sporządzanie okresowych sprawozdań do jednostek nadrzędnych. 4. Systematyczne dokonywanie meldunków pacjentów Ośrodka. 5. Sporządzanie raportów kasowych. 6. Prowadzenie Księgi oczekujących na przyjęcie do Ośrodka. 7. Obsługa systemu mmedica, w tym rozliczanie kontraktu z NFZ. 8. Obsługa systemu TDI. 9. Przestrzeganie praw pacjenta. 10. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 11. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 12. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 13. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 14. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 22 Do zakresu obowiązków Konserwatora należy w szczególności: 1. Sprawdzanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń. 2. Naprawa i konserwacja sprzętu. 3. Usuwanie nieskomplikowanych awarii i usterek powstałych w konsekwencji eksploatacji sprzętu i urządzeń. 4. Przygotowanie pomieszczeń do remontów i wykonywanie prac remontowych zleconych przez Kierownika Ośrodka. 5. Usuwanie i naprawa szkód powstałych w wyniku działań warunków atmosferycznych. 6. Dbałość o czystość i estetykę na terenie Ośrodka. 7. Przestrzeganie praw pacjenta. 8. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 9. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 10. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 11. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 16

17 12. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 23 Do zakresu obowiązków Zaopatrzeniowca należy w szczególności: 1. Bieżące zaopatrywanie Ośrodka w materiały i produktu zgodnie z zamówieniem złożonym przez intendenta, bądź innym zamówieniem uzgodnionym z Kierownikiem Ośrodka. 2. Przestrzeganie praw pacjenta. 3. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 4. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 5. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 6. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 7. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 24 Do zakresu obowiązków Intendenta żywienia należy w szczególności: 1. Opracowywanie jadłospisów. 2. Planowanie na podstawie opracowanych jadłospisów, ilości i rodzajów produktów wraz z terminami ich dostaw. 3. Decydowanie o celowości zakupu i przyjęciu do magazynu artykułów żywnościowych, uwzględniając ich termin przydatności do spożycia. 4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji stanów magazynowych. 5. Planowanie i uzgadnianie zakupów z bezpośrednim przełożonym, kucharką i zaopatrzeniowcem. 6. Współdziałanie z kucharzem. 7. Dbałość o higienę przechowywania i utrwalania produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarno-higienicznymi. 8. Przestrzeganie praw pacjenta. 9. Przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Ośrodku. 10. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. 11. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy wyrażonego w grafiku. 12. Dbałość o powierzone mienie Ośrodka. 13. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 17

18 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 25 Do zakresu obowiązków Kucharza należy w szczególności: 1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu według niego posiłków. 2. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie. 3. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i p. poż. 4. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków. 5. Wydawanie posiłków o oznaczonej porze z uwzględnieniem właściwego ich porcjowania zgodnie z normami żywienia. 6. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Sanepidu. 7. Dbanie o wzorową czystość w kuchni, pomieszczeniach przyległych, a także powierzonego sprzętu i naczyń. 8. Wykonywanie prac porządkowych w kuchni i pomieszczeniach przyległych. 9. Mycie naczyń po posiłkach, składanie ich w miejscach przeznaczonych do tego celu. 10. Segregacja odpadów pokonsumpcyjnych. 11. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami HACCP. 12. Organizacja i kierowanie pracą zatrudnionych w kuchni osób. 13. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 26 Do zakresu obowiązków Pomocy kuchennej należy w szczególności: 1. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu według niego posiłków. 2. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie. 3. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i p. poż. 4. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków. 5. Wydawanie posiłków o oznaczonej porze z uwzględnieniem właściwego ich porcjowania zgodnie z normami żywienia. 18

19 6. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Sanepidu. 7. Dbanie o wzorową czystość w kuchni, pomieszczeniach przyległych, a także powierzonego sprzętu i naczyń. 8. Wykonywanie prac porządkowych w kuchni i pomieszczeniach przyległych. 9. Mycie naczyń po posiłkach, składanie ich w miejscach przeznaczonych do tego celu. 10. Segregacja odpadów pokonsumpcyjnych. 11. Poddawanie się badaniom kontrolnym i okresowym zgodnie z otrzymanym skierowaniem. 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 27 Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje podmiot założycielski Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie nawiązek sądowych. Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości 28 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). IV PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA 29 Pacjent Ośrodka ma prawo i obowiązek do zapoznania się z regulaminem porządkowym Ośrodka określającym szczegółowo prawa i obowiązki pacjenta. Pacjent ma prawo do bezpłatnych świadczeń udzielanych przez Ośrodek bez względu na uprawnienia do nieodpłatnej opieki zdrowotnej. 30 Pacjent Ośrodka ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek, przy czym osoba prowadząca przyjęcie ma prawo do odmowy przyjęcia pacjenta do Ośrodka, gdy: 31 19

20 1. Pacjent pełnoletni nie wyraża pisemnej zgody na leczenie. 2. Opiekun ustawowy pacjenta poniżej 16 roku życia nie wyraża pisemnej zgody na leczenie nieletniego. 3. Opiekun ustawowy pacjenta nieletniego od 16 roku życia lub pacjent niepełnoletni od 16 roku życia nie wyrazili pisemnej zgody na leczenie, jeżeli sąd opiekuńczy nie wydał decyzji o leczeniu. 4. Pacjent znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych. 5. Pacjent nie mieści się w kryterium wiekowym Ośrodka tj lat, z wyjątkiem 2 ust Stan psychiczny, zdrowotny lub intelektualny pacjenta uniemożliwia uczestnictwo w programie terapii i rehabilitacji prowadzonej w Ośrodku. 7. Wywiad wstępny nie wskazał na rozpoznanie uzależnienia od środków psychoaktywnych w stopniu podlegającym rehabilitacji w Ośrodku. Pacjent ma prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przyjęcie do Ośrodka. 32 W trakcie hospitalizacji w Ośrodku pacjent ma prawo do bezpłatnych leków, art. sanitarnych oraz wyżywienia Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności, przy czym ze względu na dobro prowadzonej terapii i rehabilitacji prawo to zostaje ograniczone w następującym zakresie: 1. Pacjent przyjęty do Ośrodka w związku z obowiązującą zasadą abstynencji przechodzi kontrolę osobistą przeprowadzoną z dbałością o intymność warunków i poszanowanie godności pacjenta, a w szczególności: kontrola osobista przeprowadzona jest w odosobnionym pomieszczeniu, przez osobę tej samej płci. 2. Rzeczy pacjenta przyjętego do Ośrodka są sprawdzane pod kątem posiadania rzeczy niedozwolonych w trakcie leczenia w Ośrodku tj. środki psychoaktywne, papierosy, tytoń, środki czystości z zawartością alkoholu, środki spożywcze z alkoholem, telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki. Rzeczy niedozwolone zwracane są opiekunom ustawowym w trakcie przyjęcia do Ośrodka lub deponowane. 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny Żłobka Nr 2 zwany dalej Regulaminem określa: 1. Zadania i organizację żłobka, 2. Strukturę wewnętrzną żłobka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34. Na podstawie art. 30 ust.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA. 44 171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA. 44 171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA 44 171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18 NIP 631-22-53-145 Regon 27666454 NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego Szansa 44

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Żłobka Niepublicznego Prosiaczek w Stargardzie Szczecińskim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną działania Żłobka Niepublicznego Prosiaczek w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 NZOZ Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek działa na podstawie: Statutu Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Podstawa prawna: Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne KARTA PRAW PACJENTA Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52 poz.417). Przepisy ogólne 1. Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 66/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18

Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Załącznik do zarządzenianr259/2013/p PPREZYDENTA MIASTA POZNANI z dnia 17.04.2013 r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest:

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest: Tekst ujednolicony przez Kierownika ŚDS po zmianach na podstawie - Uchwały Nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie Podstawy prawne funkcjonowania 1 Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego

Wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego (miejscowość, data) Wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego składany na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie STATUT NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa placówki 2. Rozdział II Cele

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) określone w ustawach: z dnia 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu I. P O S T A N O W I E N I A W S T Ę P N E 1. Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Łącznie

Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Łącznie Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci poniżej siódmego roku życia przez rodziców /prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby obowiązujące w Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Przedszkole nr 219 Niezapominajka w Warszawie Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KUBUŚ PUCHATEK PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KUBUŚ PUCHATEK PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KUBUŚ PUCHATEK PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE 2013 Podstawa prawna: 1. Statut Przedszkola Niepublicznego Kubuś Puchatek

Bardziej szczegółowo

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień Dzienny Oddział Terapii zajmuje Uzależnień się terapią uzależnień w ciągu od dnia alkoholu, w godzinach narkotyków, (od od poniedziałku 8.00 hazardu do 15.00 do w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r. Uchwała Nr 143/2007 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia kalkulacji kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Ełku, w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU

REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU REGULAMIN ŚWIETLIC WSPARCIA DZIENNEGO O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM W BIERUNIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Świetlice Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym, są częścią struktur organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU

STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU Załącznik do Uchwały Nr XXVII/278/13 Rady Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2013 r. STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r.

Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 5787 UCHWAŁA NR XXIV/291/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 października 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: PRAWA PACJENTA określone w ustawach: z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

REGULAMIN Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu REGULAMIN Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień jest

Bardziej szczegółowo

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY

R EGULAMIN ORGANIZACYJNY R EGULAMIN ORGANIZACYJNY Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie Na podstawie 7 ust. 5 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr VII/55/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/A/2014 z dnia 18.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/A/2014 z dnia 18.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/A/2014 z dnia 18.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice PROCEDURA PRZYJMOWANIA I WYPISYWANIA OSÓB W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr..

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr.. Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A ZLECENIE nr.. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2/2013 Kierownika Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznego Żłobka EPIONKOWO w Katowicach

STATUT. Niepublicznego Żłobka EPIONKOWO w Katowicach STATUT Niepublicznego Żłobka EPIONKOWO w Katowicach Katowice wrzesień 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA ŻLOBKA.. 4 ROZDZIAŁ III. ORGANY ŻŁOBKA.. 5 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały nr 329/2012 z dnia 19.09.2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej w Pakówce, zwany dalej Domem działa na podstawie: 1 1)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

LAS-MED. REHABILITACJA

LAS-MED. REHABILITACJA Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz art. 19 pkt 4, oraz art. 71 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 8 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia... 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29

Bardziej szczegółowo

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz.

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Żłobka Zielony Słonik działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Regulamin organizacyjny Żłobka Zielony Słonik działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Regulamin organizacyjny Żłobka Zielony Słonik działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Rozdział 1 Organizacja wewnętrzna Żłobka 1 1. W skład Żłobka wchodzą:

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo