Rozdział i. Rynek leasingu w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego. Barbara Fiedoruk 1. Wstęp. Streszczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział i. Rynek leasingu w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego. Barbara Fiedoruk 1. Wstęp. Streszczenie"

Transkrypt

1 Rozdział i Rynek leasingu w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego Barbara Fiedoruk 1 Streszczenie Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kształtowania się polskiego rynku leasingu oraz określenie zmian na nim zachodzących spowodowanych kryzysem finansowym. Badaniami objęto okres Uwzględnienie w analizie 2007 r. mimo, że nie jest to czas kryzysu, było podyktowane stworzeniem punktu odniesienia do przedstawienia zmian na rynku leasingu powstałych na skutek sytuacji makroekonomicznej wynikającej z kryzysu finansowego. Analizę dokonano w oparciu o dane pochodzące ze statystyk Związku Polskiego Leasingu 2 oraz Głównego Urzędu Statystycznego, stosując do określenia dynamiki indeksy łaocuchowe. Skutki kryzysu w odniesieniu do rynku leasingu w Polsce można zaobserwowad już w II półroczu 2008 r. oraz nasilenie się ich w I połowie 2009 r. Spowodowały one przede wszystkim spadek dynamiki rozwoju rynku leasingu oraz zmiany w strukturze leasingowanych dóbr, nie wpływając jednak na pozycję wiodących segmentów tego rynku. Największe zmiany w tym zakresie nastapiły na rynku leasingu pojazdów. Wstęp Leasing, obok kredytu, stanowi główne źródło finansowania działalności gospodarczej. W okresie dobrej koniunktury rośnie zapotrzebowanie na kapitał, a tym samym na leasingowane dobra, co stwarza dobre warunki do rozwoju tego rynku. Jednak w przypadku osłabienia aktywności inwestycyjnej przedsiębiorców ulega zahamowaniu zapotrzebowanie na użytkowanie środków trwałych na zasadzie leasingu. 1 Adiunkt/dr Barbara Fiedoruk, Politechnika Radomska,Wydział Ekonomiczny, Zakład Finansów. 2 Zwany dalej ZPL

2 W 2008 r. tempo wzrostu gospodarczego było wolniejsze od bardzo wysokiego w dwóch poprzednich latach. Kumulacja niekorzystnych zjawisk na globalnych rynkach finansowych oraz pogarszająca się koniunktura w gospodarce światowej, wpływały na stopniowe osłabienie dynamiki popytu zagranicznego, a posrednio oddziaływały na postawy przedsiębiorców krajowych, którzy ograniczyli rozrzerzanie mocy produkcyjnych. Od połowy 2008 r. obniżyła się dynamika produkcji w przemyśle. Nadal wysoki, ale również wolniejszy niż w latach poprzednich był wzrost produkcji budowlano-montazowej. (GUS 2009a, s.3) W I półroczu 2009 r. obserwowano dalsze spowolnienie gospodarcze, którego skutki przedkładały się na sytuacje finansową przedsiębiorstw, rynek pracy i stan finasów publicznych. Nasilenie niekorzystnych zjawisk było jednak w Polsce znacznie mniejsze niż w innych krajach Unii Europejskiej. Odnotowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu, sprzedazy detalicznej oraz usług w transporcie. Produkcja budowlano-montażowa, pomimo obniżenia w I kwartale 2009 r., w całym I półroczu ukształtowała się na poziomie nieco wyższym niż przed rokiem.(gus 2009b, s.3). Powyższa sytuacja nie pozostała obojętna dla kształtowania się rynku leasingu, który jest podatny na zmiany otoczenia makroekonomicznego. i.1. Wstępna analiza rynku leasingu w Polsce Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz ożywienie gospodarczego spowodowały wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na kapitał, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wartości wyleasingowanych dóbr. Rynek leasingu w tym okersie rozwijał się bardzo dynamicznie osiagając rekordowy 51% wzrost w 2007 r. (rys.1) Rys.i.1. Zmiana wartości rynku leasingu w latach (w %) ,5 51, ,0 2005/ / / /07 1,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie ZPL (2004,2005, ,2008) Jednak oznaki kryzysu spowodowały w 2008 r. drastyczne osłabienie dynamiki rozwoju tego sektora usług finansowych. Mimo takiego wyniku nie należy jed-

3 nak wnioskowad o załamaniu rynku leasingu z tego względu, iż tak wysokie tempo, które utrzymywało się od 2005 r., musiało wcześniej czy później ulec osłabieniu w związku z nasyceniem rynku. W 2008 r. wartośc wyleasingowanych dóbr była i tak o 524 mln zł wyższa niż w 2007 r. ( tab. i.1.). Niewątpliwie jednak, oprócz pewnego zaspokojenia zapotrzebowania na środki trwałe, głównym czynnikiem powodującym zahamowanie dynamiki była zaistniała sytuacja gospodarcza w 2008 r. sytuacja gospodarcza, o której była mowa wyżej. Tabela i.1. Wartośd umów leasingowych zawartych w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 (w mln zł) Wyszczególnienie I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI ruchomości nieruchomości Razem Analizując zarówno wartośd oddanych w leasing przedmiotów oraz ich dynamikę (tab.i.2.), można stwierdzid,że w I półroczu 2008 r. nie było jeszcze widad wyraźnych oznak dużego zahamowania rozwoju rynku leasingu. W porównaniu do poprzedniego półrocza wystąpiło 4,6% tempo wzrostu. Znaczący spadek wartości wyleasingowanych dóbr zaobserwowano natomiast w II półroczu 2008 r. oraz w I połowie 2009 r. Wynosił on odpowiednio ok.15% oraz 17,5%. Należy zauważyd, że rynek leasingu ruchomości zareagował znacznie większym osłabieniem dynamiki ( w II poł r.- 16,3%, w I poł r. 28,8%) niż rynek nieruchomości ( odpowiednio 1,5% oraz 16,6%). Tabela i.2. Dynamika wartości rynku leasingu w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Wyszczególnienie VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI 08 I-VI 09/VII-XII 08 ruchomości 110,8 104,2 83,7 71,2 nieruchomości 107,0 108,4 98,5 83,4 Razem 110,5 104,6 85,1 72,5 Większe spowolnienie na rynku ruchomości znalazło odbicie w zmianie struktury rynku leasingu, a mianowicie wzrósł udział wartości nieruchomości oddanych w leasing w wartości rynku leasingu (tab.i.3.).

4 Tabela i. 3. Struktura rynku leasingu w podziale na ruchomości i nieruchomości w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Wyszczególnienie I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI ruchomości 90,8 91,1 90,8 89,3 87,7 nieruchomości 9,2 8,9 9,2 10,7 12,3 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 W dalszej części opracowania zostanie dokonana bardziej szczegółowa analiza obydwu segmentów rynku leasingu w Polsce. i.2. Rynek leasingu ruchomości Rynek leasingu ruchomości stanowiący główny filar rynku leasingu wykazał, o czym była mowa wcześniej, większą wrażliwośd na zaistniała sytuację gospodarczą niż rynek leasingu nieruchomości. Analizując dane zawarte w tab. i.4. można stwierdzic, że wyniki I półrocza 2008 r. nie dawały podstaw do większego niepokoju. Tabela i.4. Wartośd i ilośd umów leasingowych dotyczących ruchomości zawartych w okresie I pólrocza 2007 I półrocza 2009 Rodzaj przedmiotu I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Środki transportu mln zł drogowego szt Maszyny i mln zł urządzenia przemysłowe szt Komputery i mln zł sprzęt biurowy szt Statki, samoloty, mln zł tabor kolejowy szt Inne mln zł szt Razem mln zł szt

5 Wprawdzie dynamika nieco osłabła ( tab.i.5.), ale wartośd wyleasingowanych dóbr w tym okresie była o 655 mln zł większa niż w II półroczu 2007 r. oraz o mln zł większa niż w analogicznym okresie roku poprzednego. Wyraźne oznaki kryzysu w branży leasingowej wystąpiły w II półroczu 2008 r. kiedy to zanotowano spadek zarówno wartości jak i ilości wyleasingowanych ruchomości. W I półroczu 2009 r. tendencja ta umocniła się. Zawarto o transakcje mniej niż w poprzednim półroczu i o niż w I półroczu 2008 r. Również znacznie, bo o mln, była mniejsza wartośc transakcji niż w II półroczu 2008 r. i o mln zł niż w I półroczu tego samego roku. Powyższe spadki w wartościach bezwzględnych znalazły odzwierciedlenie w spadku dynamiki (tab.i.5., tab.i.6.). Tabela i.5. Dynamika wartości leasingu ruchomości w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Rodzaj przedmiotu VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI 08 I-VI 09/VII-XII 08 Środki transportu drogowego 106,4 104,9 77,7 67,5 Maszyny i urządzenia przemysłowe 116,7 105,3 94,7 78,0 Komputery i sprzęt biurowy 112,0 110,3 93,5 90,8 Statki, samoloty, tabor kolejowy 239,0 73,2 72,8 61,2 Inne 77,0 96,9 178,7 41,7 Razem 110,8 104,2 83,7 71,2 Tabela i.6. Dynamika ilości zawartych umów leasingu ruchomości w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Rodzaj przedmiotu VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI 08 I-VI 09/VII-XII 08 Środki transportu drogowego 115,6 99,3 83,7 72,8 Maszyny i urządzenia przemysłowe 115,1 102,1 123,8 53,3 Komputery i sprzęt biurowy 169,0 74,8 113,3 61,9 Statki, samoloty, tabor kolejowy 237,1 155,6 55,8 63,6 Inne 226,5 58,0 547,2 16,5 Razem 118,6 98,0 97,2 64,5 Kryzys nie spowodował zasadniczych zmian w strukturze leasingowanych dóbr. Nadal wiodącymi grupami są środki transportu oraz maszyny i urządze-

6 nia (rys.i.2.). Jednak od II półrocza 2008 r. w portfelu umów leasingowych zauważalne jest zmniejszenie udziału środków transportu na korzyśd maszyn i urządzeo. Jest to naturalną konsekwencją większego spadku wartości wyleasingowanych pojazdów niż maszyn i urządzeo. W II półroczu 2008 r. w stosunku do I półrocza 2008 r. wynosił on 22,3%, w I półroczu 2009 r. w stosunku do II półrocza 2008 r. 32,5%. W odniesieniu do maszyn i urzadzeo kształtował się on odpowiednio 5,3% oraz 22%. Przyczyny takiej sytuacji można upatrywad w ograniczeniu działalności przez firmy transportowe i tym samym zmniejszeniem zapotrzebowania na pojazdy. Natomiast produkcja budowlano-montażowa, nie notowała spadku (GUS 2009a, s.38; GUS 2009b, s.36), stąd też wystąpił niższy spadek popytu na leasing sprzętu budowlanego, stanowiącego filar segmentu leasingu maszyn i urządzeo. Rys. i.2. Struktura rynku leasingu ruchomości w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 ( w %) I-VI 2009 VII-XII 2008 I-VI 2008 VII-XII 2007 I-VI ,7 1,4 2,4 1,2 1,7 1,9 0,6 1,7 1,8 0,6 1,6 2,6 0,9 1,2 1,6 31,0 30,7 29,1 35,0 38,4 57,1 60,2 64,9 64,5 67,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Inne Komputery i sprzęt biurowy Środki transportu drogowego Statki, samoloty, tabor kolejowy Maszyny i urządzenia przemysłowe Ze względu na główną rolę tych dwóch segmentów w rynku leasingu ruchomosci, warto dokonad ich bardziej szczegółowej analizy. Istotnym elementem rynku leasingu pojazdów są samochody osobowe, które dominują w całym badanym okresie zarówno pod względem wartości, jak i ilości transakcji leasingowych (tab. i.7.). Leasing samochodów osobowych oraz ciężarowych o masie do 3,5 t w porównaniu do innych środków transportowych wchodzących w skład rynku leasingu pojazdów, wykazał najniższy spadek dynamiki zarówno pod względem wartości zawartych transakcji (tab. i.8), jak i ich ilości (tab. i.9). Najbardziej skutki kryzysu odczuł rynek leasingu ciągników siodłowych, naczep i przyczep oraz oraz samochodów

7 ciężarowych o masie powyżej 3,5 t. Dobra koniunktura w branży usług transportowych została zahamowana wzrastającymi cenami ropy i mocnym kursem złotówki w I połowie 2008 r. Efektem tego było zmniejszenie rozmiarów świadczonych usług transportowych i tym samym spadek zainteresowania leasingiem specjalistycznymi ciężkimi środkami transportu. W II połowie 2008 r. oraz w I półroczu 2009 r. sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu w rezultacie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego na rynkach światowych. Tabela i.7. Wartośd i ilośd transakcji leasingu pojazdów w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 Rodzaj pojazdu J.m I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Samochody osobowe mln zł szt Samochody ciężarowe mln zł o masie do 3,5 t szt Samochody ciężarowe mln zł o masie powyżej 3,5 t szt Ciągniki siodłowe mln zł szt Naczepy/przyczepy mln zł szt Autobusy mln zł szt Inne mln zł szt Tabela i.8. Dynamika wartości zawartych umów leasingu pojazdów w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Rodzaj przedmiotu VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI 08 I-VI 09/VII-XII 08 Samochody osobowe 120,9 106,6 90,7 71,6 Samochody ciężarowe o masie do 3,5 t 108,5 104,7 103,0 73,8 Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 t 117,8 116,0 69,4 60,1 Ciągniki siodłowe 96,5 89,4 48,0 62,3 Naczepy/przyczepy 81,6 103,7 61,6 55,1 Autobusy 56,8 307,6 78,9 67,1 Inne 133,6 97,9 114,8 52,9

8 Samochody osobowe Samochody ciężarowe o masie do 3,5 t Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 t Ciągniki siodłowe Naczepy/przyczepy Autobusy Inne Tabela i. 9. Dynamika ilości zawartych umów leasingu pojazdów w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Rodzaj przedmiotu VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI I-VI 09/VII-XII Samochody osobowe 125,8 104,7 86,8 75,7 Samochody ciężarowe o masie do 3,5 t 127,7 86,2 112,3 70,5 Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 t 93,1 125,4 84,4 66,4 Ciągniki siodłowe 102,0 84,9 54,2 69,9 Naczepy/przyczepy 92,8 95,7 55,5 62,2 Autobusy 73,1 175,5 142,0 36,6 Inne 128,7 90,4 81,8 93,4 Różne tempo zmian dotyczących wartości i ilości transakcji na rynku leasingu pojazdów miało wpływ na zmiany w zakresie kształtowania się średniej wartości transakcji ( rys.i.3 ). Generalnie nastapiło jej zmniejszenie w I półroczu 2009 r. w głównych segmentach rynku leasingu pojazdów, z wyłaczeniem samochodów ciężarowych o masie do 3,5 t., których jednostkowa wartośd transakcji wzrosła o ok zł oraz autobusów. Rys. i.3. Średnia wartośd transakcji leasingowej na rynku leasingu pojazdów w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 ( w zł) I-VI 2007 VII-XII 2007 I-VI 2008 VII-XII 2008 I-VI 2009

9 Obniżenie wartości transakcji mogło byd spowodowane większą ostrożnością przedsiębiorców w zaciąganiu zobowiązao w sytuacji dośd niepewnego rynku usług transportowych. Ograniczenie działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorców miało również wpływ na spadek wartości wyleasingowanych przedmiotów należących do głównej grupy leasingu maszyn i urządzeo, zanotowany szczególnie w I połowie 2009 r. (tab. i.10.). Tabela i.10. Wartośd i ilośd transakcji leasingu maszyn i urządzeo zawartych w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 Rodzaj przedmiotu J.m I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Sprzęt budowlany mln zł szt Maszyny rolnicze mln zł szt Maszyny poligraficzne mln zł szt Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu Maszyny dla przemysłu spożywczego mln zł szt mln zł szt Sprzęt medyczny mln zł szt Sprzęt gastronomiczny mln zł szt Wózki widłowe mln zł szt Inne mln zł szt Mowa tu o sprzęcie budowlanym. Utrzymujący się, wprawdzie wolniejszy, wzrost produkcji budowlano-montazowej spowodował w 2008 r.z jednej strony obniżenie dynamiki wartości rynku leasingu sprzętu budowlanego (tab.i.11.), a z drugiej znaczny jej wzrost w przypadku ilości zawartych umów ( tab.i.12.). W I połowie 2009 r. sytuacja była diametralnie inna w tym zakresie, a mianowicie nastąpił 17,5% spadek wartości zawartych umów, a 73,9% spadek ich ilości.

10 Wśród wyleasingowanych przedmiotów w grupie maszyn i urządzeo na szczególną uwagę zasługują maszyny rolnicze, których udział w tym segmencie rynku sukcesywnie się zwiększał zarówno pod względem wartości transakcji, jak i ich ilości. Jedynie w I półroczu 2009 r. nastąpił spadek wartości oddanych w leasing maszyn o 11,4% przy równoczesnym ok. 3% wzroście ilości zawartch umów. Zaistaniała sytuacja w tym segmencie rynku mogła byd najprawdopodobniej spowodowana zwiększeniem produkcji rolniczej, która miała miejsce w 2008 r. Tabela i.11. Dynamika wartości zawartych umów leasingu maszyn i urządzeo w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Rodzaj przedmiotu VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI 08 I-VI 09/VII-XII 08 Sprzęt budowlany 177,2 68,1 69,0 82,5 Maszyny rolnicze 203,3 138,4 140,5 88,6 Maszyny poligraficzne 91,5 157,9 76,9 77,7 Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu 103,0 121,5 117,9 64,8 Maszyny dla przemysłu spożywczego 91,7 118,2 143,3 61,7 Sprzęt medyczny 134,2 112,1 118,8 115,3 Sprzęt gastronomiczny 69,8 145,9 114,8 121,0 Wózki widłowe 101,9 133,6 91,5 55,8 Inne 69,7 142,6 100,1 74,1 Tabela i.12. Dynamika ilości zawartych umów leasingu maszyn i urządzeo w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Rodzaj przedmiotu VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI 08 I-VI 09/VII-XII 08 Sprzęt budowlany 122,1 115,5 237,2 26,1 Maszyny rolnicze 320,5 133,3 120,5 103,3 Maszyny poligraficzne 132,3 94,2 100,0 60,0 Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu 149,8 101,7 75,5 59,9 Maszyny dla przemysłu spożywczego 127,0 96,3 109,1 62,3 Sprzęt medyczny 149,6 106,4 96,2 87,9

11 Sprzęt budowlany Maszyny rolnicze Maszyny poligraficzne Maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i Maszyny dla przemysłu spożywczego Sprzęt medyczny Sprzęt gastronomiczny Wózki widłowe Inne Sprzęt gastronomiczny 85,6 127,8 154,1 51,3 Wózki widłowe 146,5 104,4 84,4 42,4 Inne 117,1 82,6 99,4 60,1 Średnia wartośd transakcji poszczególnych grup przedmiotów na rynku maszyn i urządzeo, za wyjątkiem maszyn rolniczych, w przeciwieostwie do rynku leasingu pojazdów, wykazywała w 2009 r. wzrost w porównaniu z poprzednim półroczem ( rys. i.4.), co było skutkiem różnego kształtowania się dynamiki wartości i ilości zawartych umów. Rys. i. 4. Średnia wartośd transakcji leasingowej na rynku leasingu maszyn i urządzeo w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 ( w zł) I-VI 2007 VII-XII 2007 I-VI 2008 VII-XII 2008 I-VI 2009 i.3. Rynek leasingu nieruchomości Ważnym elementem rynku leasingu, stanowiącym ok.10% jego wartości jest rynek leasingu nieruchomości. Ma on zastosowanie w przypadku nowych, jak również przy refinansowaniu wybudowanych już nieruchomości, tzw. leasing zwrotny. Największy udział pośród wyleasingowanych nieruchomości mają obiekty handlowe i usługowe, chociaż w II półroczu 2008 r. ustapiły na korzyśd budynków wykorzystywanych dla celów przemysłowych stanowiących drugi, bardzo istotny segment rynku nieruchomości (tab.i.13.)

12 Tabela i.13. Struktura rynku leasingu ruchomości w okresie I półrocze 2007 I półrocze 2009 ( w %) Rodzaj nieruchomości I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Budynki przemysłowe 11,2 22,4 24,6 44,5 19,2 Obiekty handlowe i usługowe 42,7 47,7 34,8 34,6 40,7 Obiekty biurowe 39,8 15,0 29,5 15,4 13,9 Hotele i obiekty rekreacyjne 4,4 0,6 7,2 0,1 0,0 Inne 1,9 14,3 3,9 5,4 26,2 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 W badanym okresie najlepsze wyniki na rynku leasingu nieruchomości osiągnięto w w obydwu półroczach 2008 r. i to zarówno pod względem wartości jak i ilości transakcji (tab.i.14). Tabela i.14. Wartośd i ilośd umów leasingowych dotyczących nieruchomości zawartych w okresie I pólrocza 2007 I półrocza 2009 Rodzaj J.m nieruchomości I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI Budynki przemysłowe mln zł szt Obiekty handlowe i mln zł usługowe szt Obiekty biurowe mln zł szt Hotele i obiekty rekreacyjne mln zł szt Inne mln zł szt Razem mln zł szt Zauważalny spadek w tym zakresie wystąpił w 2009 r. Warto jednak zauważyd, że w segmencie obiektów handlowych i usługowych pod względem wartości rynek zmniej-

13 szył się nieznacznie, natomiast pojawił się ponad trzykrotny wzrost ilości zawartych transakcji. Skutkowało to obniżeniem średniej wartości wyleasingowanych obiektów do wysokości 9,5 mln zł, podczas gdy począwszy od I półrocza 2007 r. do II półrocza 2008 r. wynosiła odpowiednio 26,4 mln zł, 15,2 mln zł, 16,4 mln zł, 25,6 mln zł. Ten segment rynku nieruchomości charakteryzuje względnie stały spadek wartości rzędu 2,1% w II półroczu oraz 1,8% w I półroczu 2009 r (tab.i.15). Tabela i.15. Dynamika wartości leasingu nieruchomości w okresie II półrocze 2007 I półrocze 2009 (w %) Rodzaj przedmiotu VII-XII/I-VI 07 I-VI 08/VII-XII 07 VII-XII/I-VI I-VI 09/VII-XII Budynki przemysłowe 214,5 119,1 178,1 36,1 Obiekty handlowe i usługowe 119,6 79,1 97,9 98,2 Obiekty biurowe 40,3 213,6 51,5 74,9 Hotele i obiekty rekreacyjne 14,3 1311,1 0,8 0,0 Inne 803,7 29,5 137,5 403,4 Razem 107,0 108,4 98,5 83,4 Przeciwieoswem jest leasing budynków dla celów przemysłowych, który w/w okresie wykazał ok. 78% wzrost, a następnie ok. 64% spadek. Generalnie rynek nieruchomości po 8,4% wzroście w II półroczu 2008 r. notuje w kolejnych okresach badawczych spadek o 1,5% oraz 16,6% Należy jednak pamiętad,że trudno jest wnioskowad na temat sytuacji rynku nieruchomości, ponieważ jest on bardzo silnie zróżnicowany pod względem jednostkowych wartości transakcji co sprawia, że zawarcie jednego kontraktu może spowodowad więcej niż kilkuprocentowe zmiany całego portfela. Poza tym długi okres przygotowania transakcji może dawad efekt przesunięcia w czasie jej realizacji. i.4. Warunki rozwoju leasingu w Polsce w badanym okresie w ocenie przedsiębiorstw leasingowych Na zakooczenie analizy kształtowania się rynku leasingu w Polsce w dobie kryzysu warto również wziąd pod uwagę opinie przedsiębiorstw leasingowych dotyczące warunków rozwoju działalności leasingowej (tab.i.16.).

14 Tabela i.16. Struktura ocen koniunktury w działalności leasingowej w latach (w %) Wyszczególnienie - ocena Przedsiębiorstwa w % Dobra (sprzyjająca rozwojowi przedsiębiorstwa) Średnia 7 45 Zła 11 8 Trudno cenid - 20 Żródło: opracowanie własne na podstawie Działalnośd przedsiębiorstw leasingowych w 2008 roku, Działalnośd przedsiębiorstw leasingowych w 2009 roku W 2007 roku 85% badanych przedsiębiorstw uznało, że istnieją sprzyjające warunki rozwojowi leasingu, co należy uznad za naturalne w sytuacji, gdy zanotowano rekordowaą wartośd transakcji leasingowych. Rok 2008 przyniósł już zmianę nastrojów, a mianowicie już tylko 27% badanych przedsiębiorstw oceniło warunki rozwoju leasingu jako dobre. Większośd ( 45%) uznała je za średnie i co ciekawe z 11% do 8% spadła liczba przedsiębiorstw oceniających je jako złe, natomiast pojawiła się dośd duża (20%) grupa przedsiębiorstw, które nie potrafiły jednoznacznie ocenid tej sytuacji. Jak wynika z powyższego wśród firm leasingowych nie panuje pesymistyczny nastrój, ale raczej umiarkowany optymizm. Uwzględniając jednak wyniki branży leasingowej w I połowie 2009 r. należy spodziewad się wzrostu niezadowolenia z warunków rozwoju leasingu w przyszłości. Zakooczenie Reasumując powyższe rozważania można stwierdzid, że: W 2008 r. nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu wartości rynku leasingu, ale szczególnie widoczne było w jego II połowie; W I półroczu 2009 r. zwiększył się spadek wartości transakcji, co przy dalszym słabnącym tempie nakładów inwestycyjnych może skutkowad dośd istotnym zahamowaniem rozwoju rynku leasingu na przestrzeni całego roku; Znaczne spowolnienie wystąpiło na rynku leasingu środków transportu drogowego;

15 Nadal wiodącymi segmentami rynku leasingu są środki transportu drogowego oraz maszyny i urządzenia, chociaż zmniejszył się ich udział w ogólnej wartości wyleasingowanych środków trwałych; Rynek leasingu ruchomości wykazał większe tempo spadku niż rynek leasingu nieruchomości; Zaistniała sytuacja w 2008 r. nie spowodowała pesymistycznych prognoz wśród przedsiębiorców dotyczących warunków rozwoju leasingu w Polsce. Bibliografia Działalnośd przedsiębiorstw leasingowych w 2008 roku, ( ) Działalnośd przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku, ( ) GUS (2009a), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2008,Warszawa GUS (2009b), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I półrocze 2009, Warszawa Związek Polskiego Leasingu, ( )

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016

Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Informacja prasowa ZPL Warszawa, 27.07.2016 Polski leasing w największym stopniu w Europe przyczynia się do tworzenia PKB. Potwierdzają to wyniki rynku w 2016 Dynamika rynku leasingu w I połowie 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu Hotel InterContinental Warszawa Warszawa, styczeń 2009 Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy

Bardziej szczegółowo

Polski leasing na ścieżce wzrostu

Polski leasing na ścieżce wzrostu Informacja prasowa Warszawa, 28.07.2015 Polski leasing na ścieżce wzrostu Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce systematycznie rośnie. Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Prezentacja Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Lista członków Związku Polskiego Leasingu BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł

Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł Informacja prasowa Warszawa, 28.01.2016 Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa w 2015r. odnotowała

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 MARIA KOLA-BEZKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 29 października 2015 r.

Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013

Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Raport - badanie koniunktury województwa wg metodyki ZZK I kwartał 2013 Pomiar koniunktury wg metodyki ZZK Ogólny pomiar koniunktury w województwie zachodniopomorskim (ZZK Syntetyczny, ZZK Usługi, ZZK

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 ton do

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 Załącznik Nr 8 do protokołu Nr LIV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.11. 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/420/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO. Marek Suchodół

ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO. Marek Suchodół ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO Marek Suchodół Kraków, czerwiec 29 ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów

Bardziej szczegółowo

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Krzysztof Łapiński Warszawa, 2 września 216 r. Świat Globalna sprzedaż robotów przemysłowych w latach 21 215 (w tys. sztuk) 3 25 2 15 1 5 78

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2015

Podsumowanie I półrocza 2015 Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Załącznik Nr 9 do protokołu Nr XIX/164/2015 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.11.2015 r. UCHWAŁA NR XIX/164./2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. III kwartał 2014 r. Warszawa 14 listopada 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2014 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe slajdy 11-15 3 Rynek

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Ile zapłacimy za hektar ziemi w 2017? Spodziewany mniejszy wzrost cen!

Ile zapłacimy za hektar ziemi w 2017? Spodziewany mniejszy wzrost cen! .pl Ile zapłacimy za hektar ziemi w 2017? Spodziewany mniejszy wzrost cen! Autor: Ewa Ploplis Data: 27 stycznia 2017 1 / 13 .pl W rozpoczętym niedawno 2017 r. wzrost cen ziemi rolnej może być dużo niższy

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Priębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. FREE ARTICLE Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Maj 2011 Bartłomiej Sosna, Starszy analityk rynku budowlanego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/554/2013 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku samochodów ciężarowych w FR 2011-10-12 13:54:50

Sytuacja na rynku samochodów ciężarowych w FR 2011-10-12 13:54:50 Sytuacja na rynku samochodów ciężarowych w FR 2011-10-12 13:54:50 2 Po nieudanym 2009 roku w sprzedaży nowych samochodów ciężarowych w Rosji znów obserwuje się tendencje wzrostowe. Zmianę koniunktury najmocniej

Bardziej szczegółowo

Barometr koniunktury Dolnego Śląska

Barometr koniunktury Dolnego Śląska Projekt pn. System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA.POKL.08.01.02-02-003/11

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2015 r. Warszawa 19 sierpnia 2015 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2015 r. slajdy 3-11 Wyniki finansowe za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE.

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012 Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Sektor budynków publicznych w Polsce wart 7,2 mld zł FREE ARTICLE.

Sektor budynków publicznych w Polsce wart 7,2 mld zł FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Sektor budynków publicznych w Polsce wart 7,2 mld zł Źródło: Raport Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2015 Sierpień 2012 Bartłomiej Sosna, Gówny analityk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo