INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5, Kamionka Podstawowy przedmiot działalności: 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Sąd Rejestrowy: KRS Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr KRS ) Czas trwania działalności jednostki: Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony. Rok 2012 był 18- tym rokiem działalności. 3) Okres objęty sprawozdaniem: 01 styczeń 2012 roku 31 grudzień 2012 roku 4) Informacja dotycząca jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. 5) Założenie, co do dalszej kontynuacji działalności Stowarzyszenia Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 6) W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Stowarzyszenia z inną jednostką organizacyjną. 7) Przyjęte zasady rachunkowości: Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej(dz.u. nr 137 z 2001 r., poz. 1539) Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe we własnym zakresie. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w programie REWIZOR GT. Ewidencja szczegółowa kosztów prowadzona jest według rodzaju na kontach zespołu 5. 2

3 Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że: a) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekraczających 350 zł dokonywana jest metodą liniową wg stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych, w równych ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne, b) środki trwałe o jednostkowej wartości do 350 zł amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania a ich ewidencję prowadzi się pozaksięgowo. Rachunek zysków i strat prowadzony jest metodą porównawczą. INFORMACJA DODATKOWA 1) Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego Stowarzyszenie stosuje następujące zasady: Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i zobowiązania Środki pieniężne Fundusz statutowy Środki trwałe oraz wyposażenie wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy amortyzacyjne liczone metodą liniową według obowiązujących stawek oraz o odpisy aktualizujące. Środki trwałe o jednostkowej wartości do 350 zł amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania a ich ewidencję prowadzi się pozaksięgowo. Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Należności wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Jego wartość w bilansie wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększonego lub pomniejszonego o wynik finansowy. 3

4 2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a) AKTYWA (w zł): Aktywa A Aktywa trwałe B Aktywa obrotowe razem: , ,05 II. należności krótkoterminowe: - należności od dostawców - należności od WWPE(z tytułu realizowanego projektu) - należności inne III. Inwestycje krótkoterminowe: - środki pieniężne w kasie - środki pieniężne na rachunku bankowym 84, ,50 22, , ,64 198, ,50 14,55 719, ,55 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: - koszty roku następnego 364,03 RAZEM , ,08 b) PASYWA (w zł): Pasywa A. Fundusze własne , ,11 I. Fundusz statutowy 20,77 20,77 II. Wynik finansowy (strata) , ,88 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,19 I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe: - kredyt na realizacje projektu - zobowiązania wobec dostawców - zobowiązanie wobec grantodawców - inne zobowiązania - zobowiązania krótkoterminowe różne ,27 365,85 505,71 272,00 94,79 III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe: - rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu , ,69 realizacji w roku następnym umowy w WWPE RAZEM , ,08 4

5 3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem, Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody (w zł): Rodzaj przychodu: Składki brutto określone statutem Granty i dotacje , ,64 Darowizny , Przychody finansowe 1,39 3,40 Pozostałe przychody operacyjne 4 573,29 Razem , ,33 4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych, Stowarzyszenie poniosło następujące koszty (w zł): Rodzaj kosztów Koszty realizacji zadań statutowych , ,99 Koszty finansowe , ,94 Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz obowiązkowe ubezpieczenia ZUS - amortyzacja - pozostałe 189, , , ,44 Pozostałe koszty operacyjne 2 109,14 50 RAZEM: , ,21 5

6 5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. W roku 2012 fundusz statutowy wynosi 20,77 zł. W związku z osiągnięta stratą w wysokości ,88 zł nie zostanie on powiększony. Strata powiększy koszty roku 2013r. 6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową Stowarzyszenie w 2012r. nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało zobowiązań związanych z działalnością statutową. 7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Stowarzyszenie uzyskało w roku 2012 przychody w wys ,33 zł Poniosło koszty statutowe w 2011r. w wysokości ,21 zł Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,10 zł, zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 4 168,88 zł. Strata przeznaczona zostanie na zwiększenie kosztów roku następnego. Bratnik, 16 marca 2013 r. Sporządzająca: Zatwierdzający: 6

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr handlowy. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo