Szkoła z klasą. Nr 16 (112) 15 WRZEŚNIA 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła z klasą. Nr 16 (112) 15 WRZEŚNIA 2004"

Transkrypt

1 15 WRZEŚNIA 2004 Nr 16 (112) Płock ma w końcu salę koncertową. Otwarcie odremontowanego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej odbyło się 1 września. Na uroczystość przyby li przedstawiciele parlamentu, minister stwa, województwa, miasta, starostwa, Rady Miasta, wyższych uczelni i płoc kich firm. Remont szkoły trwał 14 lat. Tyle lat się o to staraliśmy mówił dyrektor PSM Mikołaj Burakowski. Teraz na reszcie się skończył i jest to zasługa wielu osób, niektórych już nie ma. Dy rektor przypomniał m.in. głównego projektanta budynku Ignacego Bladow skiego. Parter budynku wyłożony jest kremo wo zieloną terakotą, kolumny są kremo we, ściany białe. Na suficie wiszą stylo Szkoła z klasą we żyrandole. Parter zajmują szatnie oraz klasy; jest też winda dla niepełnospraw nych oraz niewielki dziedziniec. Na pier wszym piętrze znajdują się klasy, m.in. rytmiki, fortepianu, oboju, fletu oraz po mieszczenia administracyjne i toalety. Na drugim piętrze również są klasy, niektóre bardzo małe, wyłożone wykła dziną, aby wygłuszyć pomieszczenie. Pokonując kilka schodków, wchodzimy do niewielkiej salki, przeznaczonej na kameralne koncerty. Na główną salę koncertową prowa dzą cztery wejścia, z dwóch poziomów. Fotele mają bordowe obicia, na podło dze znajduje się wykładzina również bordowa. Wszystkie okucia są w kolo rze złota. Projektanci zaplanowali także galerię i dwa balkony. Szkoła muzyczna zawsze była szko łą z klasą mówił prezydent Mirosław Milewski. Myślę, że teraz poziom bę dzie jeszcze wyższy. To była, jest i bę dzie płocka szkoła, ale mam nadzieję, że stanie się również ponadlokalną. Po tylu latach mamy placówkę, któ ra spełnia wszystkie wymogi bezpie czeństwa dodał Mikołaj Burakowski. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą w końcu pracować w luksuso wych warunkach. Szkoła zawsze roz brzmiewała muzyką. Mam nadzieję, że teraz będzie ją słyszała cała Polska. Głównym wykonawcą była płocka Vectra. Pieniądze na remont pochodzi ły z Ministerstwa Kultury oraz z budże tu miasta. Początkowo koszty miały rozłożyć się po połowie. Jednak tak się nie stało. W 2000 roku ministerstwo da ło 1 mln 23 tys. zł, rok później 500 tys. zł., a w 2002 roku nawet złotówki. W ostatnich dwóch latach otrzymaliś my po 500 tys. zł. W sumie Minister stwo Kultury dało 2 mln 923 tys. zł. Resztę pokrył budżet miasta. Całkowity koszt budowy wyniósł 9 mln 542 tys. zł Małgorzata Domańska Zepną czy nie zepną? Rada budowy 8 września w ratuszu obradowała kilkunastoosobowa rada budowy mo stu. Projektanci, wykonawcy oraz przedstawiciele nadzoru i inwestora spotykają się co miesiąc, analizując postęp prac, ustalając harmonogram na kolejne miesiące, wyłapując ewentual ne zagrożenia. W kolejnym roboczym spotkaniu uczestniczyli również autorzy projek tu: Nikola Hajdin i Bronislav Stipanic. Zebrani zatwierdzili harmonogram budowy na III kwartał i ustalili, że szczegółowy harmonogram na IV kwartał musi być gotowy na początku października. Omówiono postęp prac na budowie. Na szczęście, zakończyły się już perturbacje z Mostostalem, ale zaowocowały pewnymi opóźnieniami w reali zacji harmonogramu. Podwykonawca obiecał maksymalnie przyspieszyć dostawy. Te zaległości trzeba szybko nadrobić przekonywał Zdzisław Szeląg, inspektor na dzoru Konsorcjum ZBM Inwestor Zastępczy. Jeśli jest taka potrzeba, to trzeba pracować na trzy zmiany przez siedem dni w tygodniu. Pa miętajmy, że przed zimą trzeba scalić obie części. Nie wyobrażam sobie, aby przed zimą to zadanie nie zostało zakończone. To najważ niejsza w tej chwili sprawa. Zastanawiano się, jaką położyć nawierz chnię na części dojazdowej. Zaproponowana w specyfikacji wersja dwuwarstowej nawierz chni (z asfaltu twardolanego i ścieralnego) nie bardzo odpowiada wykonawcy, podobnie szwedzka izolacja. Ustalono, że na następnym spotkaniu wykonawca przedłoży swoje pro pozycje w tych kwestiach. Dyskutowano także o niewielkiej korekcie naciągu wantów i technicznych szczegółach ich zakotwienia. Następna rada budowy za miesiąc.

2 Prezydent zarządził Działki pod drogi Prezydent zaakceptował nabycie przez Gminę Płock kolejnej działki niezabudowanej, przez którą prze biegać będzie droga dojazdowa do nowego mostu. Nieruchomość o powierzchni mkw. położo na jest w Radziwiu. Następne dwie działki o pow i 107 mkw. zakupione zostały w obrębie Cie chomice. Dyrektorskie obowiązki W związku z odwołaniem Stanisła wa Zygmunta Kardasia ze stanowi ska dyrektora Zespołu Szkól Tech nicznych Prezydent powierzył peł nienie dyrektorskich obowiązków dotychczasowemu zastępcy Bernar dowi Szymańskiemu, który jest dy plomowanym nauczycielem z 35 let nim stażem pracy. Siedziba Dzieci Wojny Stowarzyszenie Dzieci Wojny zwró ciło się z wnioskiem o wynajęcie po mieszczeń na działalność statutową. Stowarzyszeniu przydzielono cztery pokoje na I piętrze budynku przy ul. 3 Maja 18. Stawkę czynszu ustalono na 1 zł/mkw. Kupiliśmy przedszkole Na sprzedaż wystawione zostały: lo kal użytkowy o powierzchni 230 mkw., w którym mieści się przedszko le i działka o pow mkw. przy ul. Pocztowej (Borowiczki). Gmina Płock już od 1996 roku czyniła starania w sprawie nabycia tej nieruchomości. Obecnie transakcja zostanie sfinalizo wana za 90 tys. złotych lokal i 31 tys. zł działka. Finanse osiedli Prezydent powołał 4 osobową komi sję doraźną w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie rozliczania środ ków finansowych Rad Mieszkańców Osiedli za lata Kontrola potrwa do końca września. Pojadą do Darmstadt Magistrat Darmstadt zaprosił dele gację płockich uczniów na obchody Światowego Dnia Dziecka, który w Niemczech obchodzony jest we wrześniu. Z Płocka do Darmstadt poje dzie (15 21 bm.) 5 uczniów (z nauczy cielką) z Zespołu Szkół nr 2. Koszty podróży i ubezpieczenia pokryte zosta ną z budżetu miasta, zaś zakwaterowa nie i wyżywienie zapewniają organiza torzy. SOS w internecie Działające w Płocku Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców założyło swoją stronę internetową. Pod adresem znaleźć można m.in. informacje o Stowarzyszeniu, tekst ustawy o spółdzielniach mieszka niowych, publikacje na temat własno ści lokali spółdzielczych. Narody tracąc pamięć, tracą życie Hołd poległym 1 września w miejscach pamięci na rodowej znów pojawiły się kwiaty i znicze. Wspominaliśmy tych, którzy 65 lat temu oddali życie za wolność, nie tylko naszą. Przy tablicach, upamiętniających płoc kich żołnierzy poległych na polu chwały na różnych frontach II wojny światowej, wmurowanych w ścianę Stanisławów ki, wiązankę kwiatów w imieniu płoc kiego samorządu złożyli wiceprzewod niczący Rady Miasta: Tomasz Korga i Lech Latarski. Odmówiono modlitwy za zmarłych i o pokój, bo jak mówił ks. proboszcz jesteśmy świadkami, jak łatwo człowiek człowiekowi odbiera życie, jak kruchy jest pokój, ilu ludzi bez niego dziś cierpi i ginie. Harcerze zaciągnęli wartę honorową. Płk Antoni Jelec poprowadził dla zgromadzonych uczniów z Gimnazjum Szczepienia na grypę Przed sezonem jesienno zimowym, w którym zwykle gwałtowanie wzrasta zachorowalność na grypę, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przygotował ofertę szcze pień. Zaszczepić się można w kilku pun ktach, przy zamówieniach zbiorowych możliwe jest wykonanie szczepień na te renie zakładu pracy. Cena jednostkowa szczepienia wynosi 27 zł, ale przy wię kszej liczbie można negocjować. Szcze gółowe informacje na temat szczepień przeciwko grypie uzyskać można pod tel lub Warto przypomnieć, że grypa jest ostrą chorobą zakaźną, przenoszoną drogą kropelkową (kaszel, kichanie, nawet rozmowa z osobą chorą).w jej przebiegu zdarzają się poważne powi kłania jak: zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego. nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 21 lekcję historii; opowiedział jak Polska przed 65 laty była do wojny przygotowana, jak zawiedli nas sojusznicy, których in terwencja sprowadziła się praktycznie tylko do wypowiedzenia Niemcom wojny i zrzucania na niemieckie miasta ulotek z apelami o przerwanie działań wojennych. Mówił również o działa niach bojowych dwóch płockich jedno stek: 4. pułku strzelców konnych i 8. pułku artylerii. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnie rza wieniec od władz miasta i miesz kańców złożyli (na zdjęciu od lewej): radny Marek Krysztofiak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Ewa Adasiewicz, zastępca prezydenta Piotr Kubera, wiceprzewodniczący Ra dy Miasta Tomasz Korga i Lech La tarski. Zoo krócej Dzień, niestety, staje się coraz krót szy i zwierzęta mniej chętnie korzysta ją z wybiegów. Dlatego ogród zoolo giczny w okresie jesienno zimowym udostępniany jest zwiedzającym o go dzinę krócej. Od 1 września zoo zapra sza gości w dni powszednie w godz. 8 19, a w soboty i święta w godz (kasa czynna do godz. 18). JAN WAĆKOWSKI Minęło pół miesiąca... * Bez uprzedzenia Telekomunikacja Polska podniosła ceny rozmów prowadzonych z budek telefonicznych. * Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę odnawianie swoich bloków na tzw. wielkiej płycie. Zostanie ocieplonych i otrzyma nową elewację ponad 180 budynków. * Z Komunikacji Miejskiej do proku ratury zgłoszono 40 przypadków wyłu dzenia dofinansowania do wczasów. * Płocka stocznia Centromost zwodo wała szóstą w tym roku jednostkę tankowiec dla holenderskiego odbior cy. * Nowym dyrektorem filii Wojewódz kiego Urzędu Pracy w Płocku został Tadeusz Borowicki, dotychczasowy pracownik oddziału geodezji w Urzę dzie Miasta. * Spore zmiany w Przedwiośniu ; w kawiarence jest czytelnia, nie ma drzwi w holu, odnowiono łazienki. No wi właściciele zapowiadają dalsze zmiany. * W tym roku Sanepid zamknął pięć punktów małej gastronomii i sklep spożywczy. Nałożono kilkadziesiąt mandatów. * Zmarł senior płockich Romów Adolf Siwak, miał 84 lata. * Około 400 pątników wyruszyło 6 bm. sprzed Fary na doroczną piel grzymkę do Skępego. * Budynek teatru doczeka się wresz cie generalnego remontu zapowiada dyrektor Mokrowiecki. * W zoo przebudowywane jest terra rium w większych zamieszka razem po kilka gatunków gadów i płazów. * Mistrzostwa Polski w skokach mło dych koni (od 4 do 7 lat) w Łącku, któ re odbywały się (4 5 września), wygra ła 4 letnia Tinta ze Stadniny Koni nad Wigrami. * MZGM planuje wybudowanie na Zielonym Jarze tarasowego osiedla, na który złożą się trzypiętrowe budynki, wykończone drewnem i szkłem. * 2,7 promila alkoholu miał w wydy chanym powietrzu kierowca PKS, wiozący 6 września 20 pasażerów z Płocka do Wyszogrodu. * Pracownicy Komunikacji Miejskiej skarżą swojego prezesa o utrudnianie działalności związkowej i mobbing. Apel do MSM W poprzednim numerze Sygnałów Płockich zamieściliśmy apel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość do władz Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie odstąpienia od planów budowy PoloMarketu na miejscu obecnego parkingu, przy blo kach usytuowanych pod adresem: Gierzyńskiego 15 i Lachmana 2. Pod tekstem zabrakło nazwiska wiceprze wodniczącego Rady Miasta Tomasza Korgi, który także podpisał się pod apelem. Linijka tekstu z tym nazwi skiem gdzieś umknęła podczas kom puterowego składania gazety. Kiedyś mówiono na takie przypadki choch lik drukarski. Pana radnego Tomasza Korgę, jak również wszystkich zainte resowanych, za ten błąd przeprasza my. Sygnały Płockie Pismo Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Płock, tel. (024) , fax Redaktor naczelny Ewa Jasińska. Redaguje zespół. Skład komputerowy: Urząd Miasta Płocka. Druk: Iwanowski Wydawnictwo i Poligrafia, ul. Dziewiarska 7, Płock, tel. (024) Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. Nakład egz. e mail 2 Sygnały Płockie

3 * 1 WRZEŚNIA * 1 WRZEŚNIA * 1 WRZEŚNIA * 1 WRZEŚNIA * 1 WRZEŚNIA * 1 WRZEŚNIA * 1 WRZEŚNIA * 1 WRZEŚNIA * Po raz piętnasty Rodzice, dziadkowie, opiekunowie, kamery i aparaty fotograficzne towarzy szyły uroczystemu rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 23. Obchody połączono z dwoma jubileusza mi: 15 lecia powstania placówki oraz 10 lecia nadania imienia Armii Krajowej. Budowę szkoły rozpoczęto w 1987 ro ku. Dwa lata później 1 września naukę rozpoczęło 868 uczniów przypomniała historię dyrektor Ewa Woźniak. W 1990 roku oddano do użytku seg ment gospodarczy, a rok później kolej ną część dydaktyczną. Rok 1994 był prze łomowy dla szkoły: nadano jej imię Armii Krajowej (wmurowano tablicę, a szkoła otrzymała sztandar), uczniowie zaczęli korzystać z sali gimnastycznej, a placów kę przyjęto do Towarzystwa Szkół Twór czych. W 1995 roku w SP Nr 23 odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego kon kursu Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego. Zorganizowano także pierwszą edycję Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. Rok później powstał Pierwszaków na uczniów pasował m.in. radny Marek Krysztofiak Uczniowski Klub Sportowy opowiadała Ewa Woźniak. Od 1988 roku przy szko le działa miasteczko ruchu drogowego. Pięć lat temu szkoła przystąpiła do międzynarodowego programu Socrates Comenius. W 2000 roku zawiązało się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. Oprócz wysokiego poziomu dydak tycznego zapewniamy uczniom realizację różnych zainteresowań podczas wielu za jęć pozalekcyjnych zachwalała dyrek torka. Przy szkole powstały filie Mło dzieżowego Domu Kultury oraz Książni cy Płockiej. Ponadto działa ognisko mu zyczne, prowadzimy klasy sportowe, a od ubiegłego roku także klasy integracyjne. W tym roku w szkole rozpoczęło nau kę 943 uczniów, w tym 147 pierwsza ków. Najmłodsi 1 września złożyli uro czyste ślubowanie i zostali pasowani symbolicznym ołówkiem na uczniów. Ich starsi koledzy przygotowali program artystyczny. Od nowego roku szkolnego wszystkie dzieciaki mogą korzystać z no wej stołówki. (m.d.) Plastyk w nowej szacie Nowy rok szkolny uczniowie I Prywat nego Liceum Plastycznego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i I Prywat nego Gimnazjum rozpoczęli w nowym lokum przy ul. Sienkiewicza (po Igieł kach). W czasie wakacji w budynku trwał remont i 1 września przywitały uczniów odnowione klasy i pracownie (tylko na drugim piętrze prac nie zdążono ukoń czyć). Przy porządkowaniu obiektu po magali nauczyciele, rodzice i uczniowie. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego, w sali przyozdobionej pra cami uczniów, dyrektor Małgorzata Mroczkowska przypomniała, że szkoła rozpoczyna rok szczególny, nie tylko ze względu na nową lokalizację, ale także z powodu podwójnego jubileu szu: dla liceum ogólnokształcącego jest to piętnasty rok pracy, a dla gimnazjum piąty. W ciągu 15 lat te trzy szkoły opu ściło już 441 absolwentów. W czasie wakacji liceum plastyczne wydłużyło swoją listę sukcesów o II na grodę swojej uczennicy Michaliny Czu rakowskiej w międzynarodowym kon kursie Centrum Edukacji Artystycznej. Wiceprezydent Dariusz Zawidzki, któ ry pomógł szkołom w sfinalizowaniu przeprowadzki z Placu Dąbrowskiego, życzył nauczycielom dużo cierpliwości dla uczniów, a uczniów zapewnił, że 83 dni nauki do następnych ferii szyb ko miną. Starosta Michał Boszko przy pomniał, że z nauką jest jak z wiosło waniem pod prąd: jak tylko się przesta nie, od razu spycha do tyłu. Proboszcz parafii katedralnej ks. dr Janusz Filarski poświęcił najpierw krzyże, które zawis ną w szkolnych pomieszczeniach, a na stępnie cały budynek. Uczniowie przy gotowali program słowno muzyczny (na zdjęciu) z tekstami Czesława Miło sza. JAN WAĆKOWSKI Tegoroczne spotkanie z kombatan tami, którzy w sierpniu i we wrześniu są co roku honorowymi goś ćmi wielu uroczystości, miało miejsce 27 sierpnia w Książnicy Płockiej i znacznie różniło się od tych, organi zowanych w latach poprzednich. Oczywiście nie obyło się bez wspom nień tych z Powstania Warszawskie go, Września 1939 roku i trudnych lat okupacji: m.in. łącznika z Woli Sabi na Gąsiorowska ps. Busia opowiadała, Gdzie są chłopcy z tamtych lat... Spotkanie pokoleń jak strasznie bała się pierwszego dnia powstania; jednak strach trzeba było pokonać i zadanie wykonać. Choćby za cenę poważnych dolegliwości żo łądkowych, jakich nabawiła się łyka jąc po drodze środki uspokajające. Wyrazy szacunku i podziękowania za patriotyzm udowadniany w walce zło żył zebranym prezydent Mirosław Mi lewski. Kombatanci obdarowani zosta li przez harcerzy z zespołu Dzieci Płocka czerwonymi różami. A potem było wspólne śpiewanie (z towarzyszeniem akordeonu), bardziej i mniej znanych, piosenek z Powstania i czasów II wojny światowej, przeplata ne poezją Krzysztofa Kamila Baczyń skiego; Pałacyk Michla, Żytnia, Wo la, Marsz Mokotowa, Gdzie są chłopcy z tamtych lat, Deszcz, jesien ny deszcz itd. A wszystko to w niecodziennej sce nerii wystawy pamiątek, udostępnio nych m.in. przez zgromadzonych tego dnia w sali wystawowej kombatantów. Wystawa z cyklu Pamięć musi trwać będzie czynna w Książnicy Płockiej do końca września. EWA JASIŃSKA EWA JASIŃSKA Sygnały Płockie 3

4 * XXIX SESJA RADY MIASTA * XXIX SESJA RADY MIASTA * XXIX SESJA RADY MIASTA * XXIX SESJA RADY MIASTA * Lucjan Mroczek, Lech Mossakowski i Stefan Kobla ci trzej sędziwi kombatanci byli gośćmi XXIX sesji Rady Miasta. Na ich ręce wraz z kwia tami przekazano wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich, którzy walczy li o niepodległość naszej Ojczyzny. Dziękując za zaproszenie na sesję, Lech Mossakowski krótko przypomniał, gdzie w latach walczyli i gi nęli Polacy. Podkreślił również, że jego pokolenie miało bardzo dobrych na uczycieli patriotyzmu w osobach wychowawców, którzy własnym przykła dem uczyli szacunku i poświęcenia dla Polski. JAN WAĆKOWSKI Interpelacje Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone między sesjami i podczas XXIX sesji Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2004 roku: Barbara Smardzewska Czmiel 1/ Proszę o informację, na jakich uli cach w mieście ustawione zostaną ekrany dźwiękochłonne i czy przy wy borze ww. miejsc uwzględniono zmia nę ruchu komunikacyjnego, w związku z nową przeprawą mostową. 2/ Proszę o informację, na jakim etapie jest reali zacja zadania pn. Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej nr 15. 3/ Proszę o ułożenie chodnika z płyt betonowych na pierwszym łącz niku pomiędzy ul. Kutnowską a Szkołą Podstawową nr 15. 4/ Proszę o spowo dowanie naprawy barierki zabezpie czającej staw od strony ul. Osiedlowej. Grażyna Opatrzyk 1/ Wnoszę o uporządkowanie terenu bu dowy na osiedlu Międzytorze przy ul. Gierzyńskiego. 2/ Wnoszę o uporządko wanie terenu zielonego przy ul. Jesien na Zaścianek. 3/ Wnoszę o nasadzenie drzew w pasach zieleni ul. Piłsudskiego, gdzie natężenie ruchu drogowego jest bardzo duże i drzewa mogą w przyszło ści głuszyć hałas. 4/ Czym kieruje się Urząd Miasta, podejmując decyzję zmia ny siedziby Płockiej Orkiestry Symfo nicznej? 5/ Wnoszę o spowodowanie, aby Prezydent udostępnił mi projekt aneksu do umowy na budowę mostu i kserokopię pisma Mostów Łódź z dnia 19 sierpnia 2004 r. 6/ Wnoszę, aby Płoc ki Ośrodek Kultury i Sztuki wystąpił do producenta sprzętu nagłaśniającego o zwrot kosztów naprawy, powołując się na ekspertyzę w tej sprawie. Elżbieta Popczuk 1/ 11 listopada 2000 r. Powiatowy In spektor Nadzoru Budowlanego naka zał, aby MZGM dokonał przeglądu i remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. Co zro biono do tej pory? dokończenie na str. 5 z obrad rajców Uchwały Rady Miasta Płocka podjęte na XXIX sesji w dniu 31 sierpnia 2004 roku: 1. UCHWAŁA NR 541/XXIX/04 w sprawie ustalenia planu sieci pub licznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów. 2. UCHWAŁA NR 542/XXIX/04 w sprawie ustalenia planu sieci pub licznych gimnazjów i określenia granic ich obwodów. 3. UCHWAŁA NR 543/XXIX/04 w sprawie określenia zasad zwalnia nia od obowiązku realizacji tygod niowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy chowawczych i opiekuńczych dy rektorów, wicedyrektorów oraz nau czycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placów kach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock. 4. UCHWAŁA NR 544/XXIX/04 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw czych i opiekuńczych, prowadzo nych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w peł nym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowa dzonych przez Miasto Płock. 5. UCHWAŁA NR 545/XXIX/04 w sprawie delegowania przedstawi ciela Rady Miasta Płocka do Kon wentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 6. UCHWAŁA NR 546/XXIX/04 w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku. 7. UCHWAŁA NR 547/XXIX/04 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Jędrzejewo w Płoc ku. 8. UCHWAŁA NR 548/XXIX/04 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w Płoc ku. 9. UCHWAŁA NR 549/XXIX/04 w sprawie uchylenia uchwały Nr 1069/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w spra wie rozpoczęcia przez Gminę Płock realizacji programu Dom Dostęp ny i Dom Seniora zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 241/XII/99 z dnia 13 kwietnia 1999 roku oraz uchwałą Nr 513/XXV/00 z dnia 28 marca 2000 roku i sprze daży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanych położonych w Płocku Obręb Podolszyce Boro wiczki przy ul. Mazowieckiej, 10. UCHWAŁA NR 550/XXIX/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr 261/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieru chomości Gminy Płock położonych w Płocku przy ul. Obrońców Płocka 1920 r. ul. Mickiewicza, ul. Ko ściuszki, ul. Kolegialnej, ul. Jaku bowskiego, ul. Kredytowej, ul. Mio dowej, ul. Gałczyńskiego, ul. Dą browskiej i ul. Norwida. 11. UCHWAŁA NR 551/XXIX/04 w sprawie sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości grunto wej oznaczonej jako działka nr 97/17 położonej przy ul. Bielskiej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości. 12. UCHWAŁA NR 552/XXIX/04 w sprawie tablic Rad Mieszkańców Osiedli Płocka. 13. UCHWAŁA NR 553/XXIX/04 w sprawie organizowania i prowa dzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za po byt w mieszkaniach chronionych. 14. UCHWAŁA NR 554/XXIX/04 w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendial nych uczniów szkół ponadgimna zjalnych oraz studentów, współfi nansowanych z Europejskiego Fun duszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypen diów. 15. UCHWAŁA NR 555/XXIX/04 w sprawie ustalenia planu sieci pub licznych przedszkoli. 16. UCHWAŁA NR 556/XXIX/04 w sprawie opinii projektu rozporzą dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kate gorii dróg krajowych na terenie mia sta Płocka. 17. UCHWAŁA NR 557/XXIX/04 w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg krajowych na tere nie miasta Płocka. 18. UCHWAŁA NR 558/XXIX/04 w sprawie opinii projektu rozporzą dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr UCHWAŁA NR 559/XXIX/04 w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Płocka i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 20. UCHWAŁA NR 560/XXIX/04 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Otolińskiej w Płoc ku. 21. UCHWAŁA NR 561/XXIX/04 w sprawie sprzedaży w formie bez przetargowej nieruchomości grunto wej oznaczonej jako działka nr 275/4 położonej przy ul. Jesiennej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości. 22. UCHWAŁA NR 562/XXIX/04 w sprawie uchylenia uchwały Nr 777/XXXVII/01 Rady Miasta Płoc ka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie sprzedaży w drodze prze targu ustnego nieograniczonego nie ruchomości Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Długa Kobiałka. 23. UCHWAŁA NR 563/XXIX/04 w sprawie uchylenia uchwały Nr 1017/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego ogra niczonego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych nieruchomości nie zabudowanych położonych w Płoc ku przy ul. Harcerskiej oraz wykupu części działek nr 2019 i 2018/2 zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia r. Nr 1170/LVIII/ UCHWAŁA NR 564/XXIX/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w for mie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr nr 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678 poło żonej w Płocku przy ul. Srebrnej stanowiącej własność Gminy Płock. 25. UCHWAŁA NR 565/XXIX/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uma rzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 r. 26. UCHWAŁA NR 566/XXIX/04 w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. 27. UCHWAŁA NR 567/XXIX/04 w sprawie stawek czynszu regulo wanego za 1 m powierzchni użyt kowej lokali użytkowej lokali mieszkaniowych Miejskiego Zakła du Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku. 4 Sygnały Płockie

5 * XXIX SESJA RADY MIASTA * XXIX SESJA RADY MIASTA * XXIX SESJA RADY MIASTA * XXIX SESJA RADY MIASTA * Interpelacje dokończenie ze str. 4 Jerzy Seweryniak 1/ W sprawie remontu świetlicy na osiedlu Ciechomice. 2/ Mieszkańcy osiedla proszą o ustawienie przystanku dla wysiadających na ul. Góry przy oś rodku zdrowia. 3/ Obcięcie gałęzi na ul. Kutnowskiej i ul. Góry oraz usunię cie karp na zieleńcu przy Nowym Ryn ku, ul. Kolegialnej i Sienkiewicza. Andrzej Rokicki 1/ Kiedy zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego Plac 13 Straconych? Wiesław Kossakowski 1/ Zmiany, uszczególnienia opłat po bieranych przez MZD w pasie drogo wym. Jacek Szubstarski 1/ Czy przeprowadzka Muzeum Mazo wieckiego do nowej siedziby zostanie zakończona zgodnie z planem tj. do 31 grudnia br.? Czy w nowej siedzibie Szkoła Kornela Szkoła Podstawowa Nr 3 zmieniła patrona. Zamiast Władysława Figiel skiego od września nosi imię Kornela Makuszyńskiego. Szkoła nosiła się z zamiarem zmiany patrona już od dawna. Podjęcie decyzji zostało poprzedzone wnikliwą analizą; ustalono, że powinna być to osoba prezen tująca swym życiem i działaniem warto ści, które są zgodne z programem wycho wawczym przyjętym przez szkołę. Wybór padł na Kornela Makuszyńskiego pisa rza, który ponad wszystko ukochał dzieci, autora 120 przygód Koziołka Matołka, Szatana z siódmej klasy, Awantury o Basię, Panny z mokrą głową. znajdą się wszystkie zbiory, czy tylko secesja? 2/ Dlaczego do chwili obecnej nie został wykonany biznesplan dla SZPZOZ w Płocku, mimo wielokrot nych monitów w tej sprawie Komisji Polityki Społecznej? Violetta Kulpa 1/ Proszę o przedstawienie kalkulacji stawki czynszu w spółce miejskiej MTBS, stosowanej w ramach posiada nych zasobów. 2/ Kiedy możliwa bę dzie budowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte? Marek Krysztofiak 1/ Proszę o informacje na temat możli wości zmiany formuły corocznych ob chodów rocznicy najazdu bolszewic kiego na Płock w sierpniu 1920 r., któ re powinny być okazją do dumy z na szej historii a stały się powielaną co ro ku sztampą, w której bierze udział zni koma garstka ludności. 2/ Proszę o in formacje nt. prac wykonanych przy re nowacji oraz otoczeniu Kopca Harce rzy (Mogiła Bratnia) na ul. Targowej. 3/ Proszę o informacje nt. wcześniej podejmowanych starań, dotyczących powstania Komisariatu Policji na osie dlu Podolszyce Północ. opr. Osoba patrona musi być bliska uczniom i całkowicie dla nich zrozu miała, gdyż do szkoły uczęszczają dzieci w wieku 7 13 lat czytamy w uzasadnieniu uchwały. Intencją szkoły jest to, by uczucia dobra, mi łości i przyjaźni z kart utworów Ma kuszyńskiego przenieść do codzien nego życia uczniów. Dzięki wyboro wi takiego patrona uczniowie pogłę bią zamiłowania do czytania ksią żek, od literackich bohaterów nau czą się ambicji i wytrwałości w dąże niu do wyznaczonych sobie celów, tolerancji, wrażliwości na ludzką krzywdę. (m.d.) Tablice dla Rad Radni ustalili wzór tablicy informacyjnej dla Rad Mieszkańców Osiedli. Obok herbu i barw Płocka na tablicy umieszczona jest nazwa osiedla i godzi ny dyżurów członków danej Rady. Szerokość tablicy nie może być większa niż 40 cm, a długość nie może przekroczyć 120 cm. Z wnioskiem o ujednolicenie tablic wystąpiła Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego. Niemal jednomyślnie Wyjątkowo krótki i zgodny przebieg miała ostatnia sesja. Mimo dość obszer nego porządku obrad (27 uchwał) za kończyła się około godz. 14 i wszystkie projekty uchwał przeszły praktycznie bez poprawek. Fakt, że nie było tematów kontrowersyjnych i budzących zazwy czaj emocje. Większość uchwał doty czyła spraw porządkowych lub uzu pełniających uchwały wcześniej podjęte. Dyskusję wzbudziła tylko tzw. wrzutka, czyli uchwała którą do programu obrad wprowadzono już na sesji, dotycząca stawek czynszu regulowanego w dwóch Gminne na krajowe Rada Miasta zgodziła się na zakwali fikowanie niektórych płockich ulic do kategorii dróg krajowych. Ponadto po zytywnie zaopiniowała projekt rozpo rządzenia Ministra Infrastruktury w tej sprawie. Gdy rozporządzenie wejdzie w życie Al. Piłsudskiego oraz ul. Porto wa (od Popłacińskiej do Kolejowej) staną się drogami krajowymi, leżącymi w ciągu drogi krajowej nr 62. Dotych czas były to drogi gminne, a zmiana ich kategorii podyktowana była potrzebą usprawnienia ruchu komunikacyjnego, budynkach, realizowanych przez MZGM TBS przy ul. Kochanowskiego. Radna Grażyna Opatrzyk zwróciła uwagę, że czynsze to zbyt poważna spra wa, by podejmować w tej sprawie decy zję bez wcześniejszego przeanalizowania sytuacji na posiedzeniach komisji. Za stępca prezydenta Dariusz Zawidzki od powiedział, że przedmiotowa uchwała jest, w zasadzie, tylko formalnością, gdyż po oddaniu do użytku tych budynków i ich zasiedleniu, wskaźnik odtworzenio wy ustalany przez wojewodę, a będący podstawą naliczania czynszu będzie inny i stawki będą liczone od nowa. Z kolei radny Wojciech Hetkowski pytał, jaki będzie koszt budowy tych bloków, czy równie niski jak budynku przy ul. Norwida? Wiceprezydent od powiedział, że wyższy bo inny tu bę dzie standard, a radny Sławomir Gosz kowski uzupełnił, że przy ul. Kocha nowskiego doliczyć trzeba koszt gruntu i infrastruktury. Dwie kolejne wypowiedzi (Grażyny Opatrzyk i Andrzeja Nowakowskiego) dotyczyły zmian w budżecie miasta, a konkretnie zwiększenia środków na działalność POKiS. 23 uchwały z 27 podjęto jednogłoś nie. a zwłaszcza tranzytowego. Ulice te wy budowano dla ruchu ciężkiego ich pa rametry i klasa odpowiadają warunkom technicznym, jakie powinny spełniać drogi krajowe. Jednocześnie radni zdecydowali, że niektóre dotychczasowe odcinki drogi krajowej nr 62 staną się drogami gmin nymi. Są to ulice: Popłacińska (od ul. Portowej do Kolejowej), Sienkiewicza (od Al. Kilińskiego do ul. Wyszogrodz kiej) oraz ul. Wyszogrodzka (od Al. Ki lińskiego do Piłsudskiego). (m.d.) Nauczycielskie godziny Radni podjęli uchwałę, która określa zasady zwalniania z tygodniowego pen sum dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych. Uchwała jest realizacją ustawowego prawa organu prowadzącego, zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczy ciela. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zwolnić z tygodniowe go obowiązkowego wymiar godzin za jęć, gdy dyrektorzy prowadzą szkołę mieszczącą się w kilku budynkach, szkoła pracuje na więcej niż jedną zmianę lub funkcjonują w niej oddziały integracyjne, specjalne, sportowe. Wa runki takie powodują znaczne zwię kszenie zadań dyrektorów. Zwolnienia są możliwe, gdy w szkole lub placówce występują uwarunkowania kadrowe (liczba stanowisk kierowniczych). JAN WAĆKOWSKI Radni przyjęli również zasady rozli czania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć różni się w poszczególnych okresach roku szkol nego. Opracowany przez Zarząd Jedno stek Oświatowych algorytm reguluje przede wszystkim sposób naliczania pensum nauczycieli, którzy nie realizu ją, w pewnych okresach wynikają cych z programu nauczania lub organi zacji pracy placówki pełnego wymia ru zajęć. Dotyczy to przede wszystkim sytu acji, gdy uczniowie mają praktyki (szkoły zawodowe) wcześniej kończą zajęcia (klasy maturalne) lub gdy pla cówka opiekuńczo wychowawcza ma przerwy w pracy dłuższe niż dwa tygodnie oraz gdy różna liczba godzin w tygodniu wynika z planu naucza nia. (rł) Sygnały Płockie 5

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006 15 MARCA 2006 Nr 6 (144) Miasto znalazło kompromisowe rozwiązanie z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie spornych gruntów w Płoc ku. Na spotkaniu 8 marca prezydent Mirosław Milewski i Adam Struzik

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (166) 1 KWIETNIA 2007

Nr 7 (166) 1 KWIETNIA 2007 1 KWIETNIA 2007 Nr 7 (166) PISMO URZĘDU MIASTA PŁOCKA Sasanki Już wietrzyk podmuch wiosny niesie, już ptactwo śpiewa w polskim lesie; w promieniach słońca bór skąpany gra, jak kościelne grzmi organy. W

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

Kolejny market w Nasielsku

Kolejny market w Nasielsku DODATEK TV Obradowała Rada str. 2 Koncesje zamówień publicznych str. 3 Dojedź motocyklem do końca wakacji str. 4 Wpadli podczas kontroli str. 4 Chcą działać lokalnie str. 5 Dzieci nie mają się gdzie bawić

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI

INFORMACJE. Uwaga na barszcz Sosnowskiego WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY ZIELONKI INFORMACJE Uwaga na barszcz Sosnowskiego Wójt Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki, a w szczególności w miejscowościach Garlica Murowana i Bibice w ostatnich latach nasiliło się występowanie

Bardziej szczegółowo

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/197 LISTOPAD 2008 W numerze: O dobrodziejstwach specustawy drogowej Zmienił się regulamin strefy płatnego parkowania Rada Miasta uchwaliła Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Bajkowe animacje ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/230 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Autobusy runęły do wody

Autobusy runęły do wody Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 12 (204) grudzień 2008 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1600 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole Autobusy runęły

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Internet dzięki 2, 5 mln zł unijnego dofinansowania

Bezpłatny Internet dzięki 2, 5 mln zł unijnego dofinansowania ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 7/218 LIPIEC-SIERPIEŃ 2010 W numerze: Miasto zapłaciło za naprawę policyjnego fotoradaru Prezydent nagrodził najlepszych uczniów Można już korzystać z 44

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str.

KURIER WOLSKI. Uwłaszczenie cz. 2. Pobudka. Sylwetka Jerze go Waldorffa. Wola Art 2009 MiastoProjektWola. Mamy czasopis mo sprzed 67 lat patrz str. B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 40/341 29 października 2009 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Uwłaszczenie cz. 2 Po artykule pt. Uwłaszczenie

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA Okładka: ślady bobrów na tamie w Wielopolu Zdj.: M.Troszka Drodzy Rybniczanie! Dobiegł końca cykl spotkań wyborczych do rad rybnickich dzielnic. Bardzo liczny udział mieszkańców naszego miasta w zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 KWIETNIA 2011 NR 2 (59) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka 2 maja o godz. 16.00 ruszy Bieg z flagą organizowany przez

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2007 ROKU

INWESTYCJE 2007 ROKU PISMO URZÊDU DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY 31 I 2008 NR 1/171 (Rok XIV) BEZP ATNY Ekologiczny Ursus Molesta W dniu 9 stycznia 2008 roku w sali kameralnej Oœrodka Ewenement Kultury Arsus odby³o siê spotkanie

Bardziej szczegółowo

na święto niepodległości

na święto niepodległości Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE

NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2010 (194) ISSN 14250829 POWITANIE NOWEGO 2010 ROKU NA DOBRE I NA ZŁE - w Gładyszowie fot. Damian Markowicz 31 grudnia pożegnaliśmy Stary 2009 Rok. Muzyką, fajerwerkami,

Bardziej szczegółowo