Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego"

Transkrypt

1 Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy innej formy wychowania przedszkolnego (punktu lub zespołu). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. Jeśli osoba zainteresowana tworzeniem innych form wychowania przedszkolnego spełni warunki określone w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu, może rozpocząć działalność w każdym czasie. Jak założyć niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego: niepubliczny punkt przedszkolny, niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego? Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną decyzji o założeniu i prowadzeniu wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w punkcie lub zespole wymaga dokonania zmiany (w ciągu 14 dni) we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. Prowadzenie innej formy wychowania przedszkolnego, nie jest działalnością gospodarczą.

2 Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić inną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsca zamieszkania lub siedziby; 2) określenie odpowiednio rodzaju innej formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania; 3) wskazanie miejsca prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, b) realizację innych zadań wynikających z organizacji wychowania przedszkolnego, c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy; 4) dokument zawierający opis organizacji punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, 5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera: 1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji; 2) datę i numer wpisu do ewidencji; 3) nazwę oraz odpowiednio rodzaj innej formy wychowania przedszkolnego; 4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego; 5) adres punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego; Jednostka samorządu terytorialnego wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli: 1) zgłoszenie nie zawiera danych wymaganych w zgłoszeniu i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie; 2) organizacja punktu lub zespołu jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i mimo wezwania nie została zmieniona. Gdzie mogą być tworzone punkty i zespoły przedszkolne i jakie warunki lokalowe muszą zostać spełnione? Punkty i zespoły przedszkolne mogą być tworzone w:

3 budynku funkcjonującej szkoły; w pomieszczeniach budynku po zlikwidowanej szkole; świetlicy wiejskiej; remizie strażackiej; budynku parafialnym; domu kultury; prywatnym mieszkaniu; wynajętym pomieszczeniu; innych, odpowiednio zaadaptowanych lokalach. Warunkiem utworzenia zespołu lub punktu jest między innymi posiadanie przez organ prowadzący pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym prowadzone są zajęcia w ramach zespołu lub punktu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach zespołu lub punktu w lokalu znajdującym się na parterze budynku, o co najmniej dwóch wyjściach na zewnątrz, przy czym jednym z nich powinny być drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą. W takim lokalu zajęcia mogą być organizowane tylko dla jednej grupy. Powierzchnia przypadająca na każde dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m2. Jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin należy zapewnić minimalną powierzchnię 2,5 m2. Przy grupach od trzech do pięciorga dzieci powierzchnia pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 16 m2. Minimalna wysokość pomieszczeń to 2.5 m. W lokalu należy zapewnić pomieszczenie sanitarne z ciepłą wodą, w którym zainstalowana jest jedna miska ustępowa i jedna umywalka, przypadające na nie więcej niż 15 dzieci. Dopuszcza się prowadzenie dożywiania dzieci w punkcie lub zespole, co wymaga stosowania przepisów określonych w prawie żywnościowym. Kto może założyć inną formę wychowania przedszkolnego? Poza przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych, wychowanie przedszkolne może być prowadzone w innych formach wychowania przedszkolnego, czyli: w zespołach wychowania przedszkolnego w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; w punktach przedszkolnych w których zajęcia są prowadzone codziennie. Ich najważniejszym zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, a największą zaletą to, że znajdują się blisko domu rodzinnego. W innych formach wychowania przedszkolnego podobnie jak w przedszkolu zajęcia realizowane są w oparciu o całą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

4 Punkty i zespoły przedszkolne może zakładać: samorząd gminy; osoby prawne (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, które posiadają w swoim statucie zapisy o możliwości prowadzenia działalności oświatowej, oraz aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, które dokonają wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego), osoby fizyczne (każdy dorosły obywatel, który dokona wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, ale musi zatrudnić wykwalifikowanego nauczyciela, uprawnionego do pracy w przedszkolu). We wszystkich przypadkach założyciel jest organem prowadzącym placówkę. Chciałbym założyć w mojej miejscowości przedszkole niepubliczne. Co mam zrobić? Podstawę prawną zakładania przedszkoli stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). W celu założenia niepublicznego przedszkola należy uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Szczegółowe wymogi zostały określone w art i 89 ustawy o systemie oświaty. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola otrzymują na każde dziecko dotację z budżetu gminy zgodnie z art. 90 ust. 2b cyt. ustawy. W myśl art. 82 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać m.in. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkól i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.). Zgodnie z 4 ww. rozporządzenia, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada m.in. osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć albo legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Ponadto z dniem 1 września 2009 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Stosownie do 4 ww. rozporządzenia, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach będzie posiadała osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w innej specjalności, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

5 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Oddziały przedszkolne tworzy się uwzględniając wiek, rozwój oraz zainteresowania wychowanków. W grupie nie może być więcej niż 25 dzieci. W zakresie spraw technicznych dotyczących funkcjonowania budynku przedszkola zagadnienia reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), która kwalifikuje m. in. budynki przedszkolne do kategorii IX obiektów budowlanych. Określone wymogi dla budynków przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynków użyteczności publicznej zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). W przedszkolu obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). Czym się różni punkt przedszkolny od zespołu wychowania przedszkolnego? Zgodnie z tym rozporządzeniem liczba godzin zajęć, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, powinna być uzależniona od wielkości grupy. Minimalny dzienny wymiar zajęć umożliwiający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny. Natomiast w zależności od liczby dzieci w grupie zmienia się minimalny tygodniowy wymiar tych zajęć, który w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci wynosi 12 godzin, w grupie liczącej od 16 do 19 dzieci wynosi 16 godzin, a w grupie liczącej od 20 do 25 dzieci wynosi 20 godzin. Dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego w punkcie lub zespole powinien być dostosowany do możliwości dzieci oraz potrzeb rodziców. Zespół wychowania przedszkolnego to placówka, w której zajęcia mogą być prowadzone w niektóre tylko dni tygodnia, w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Punkt wychowania przedszkolnego realizuje zajęcia we wszystkie dni robocze w tygodniu przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Podstawowym kryterium odróżniającym obie formy jest częstotliwość prowadzonych w nich zajęć. Oczywiście wymiar czasu pracy innych form edukacji przedszkolnej zależnie od lokalnych potrzeb i możliwości może być wyższy niż określają przepisy. Więcej informacji na stronie:

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie nauczycieli na czas określony

Zatrudnianie nauczycieli na czas określony KADRY 6 Zatrudnianie nauczycieli na czas określony Umowa o pracę jako akt nawiązujący stosunek pracy między nauczycielem a szkołą nie została uregulowana przepisami Karty Nauczyciela. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań.

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań. prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski dr Jędrzej Bujny Anna Kudra Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa ul. Strusia 10, 60-711 Poznań OPINIA PRAWNA przygotowana przez: Dr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo