OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y"

Transkrypt

1 OPTYMALIZACJA INTERFEJSÓW SKLEPÓW INTERNETOWYCH A MAKSYMALIZACJA SPRZEDA Y DAMIAN REK, PIOTR SULIKOWSKI Streszczenie Spektakularny rozwój Internetu stał si szans dla rozwoju handlu. Nieustaj ca rywalizacja pomi dzy sklepami internetowymi o zwi kszenie sprzeda y i wzrost udziału w rynku sprawia, e ci gle poszukuj one nowych metod zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jedn z nich jest optymalizacja multimedialna serwisów internetowych i, co potwierdza przeprowadzone badanie, ma ona istotny wpływ na wizerunek e- sklepu. Słowa kluczowe: handel internetowy, optymalizacja WWW, maksymalizacja sprzeda y 1. Wprowadzenie Ze znanego niewielkiej liczbie osób narz dzia wykorzystywanego głównie w celach wojskowych i w badaniach naukowych, Internet stał si pot nym oraz wszechobecnym medium. Odgrywa wa n rol w kreowaniu rzeczywisto ci nie tylko wirtualnej, ale i materialnej. Mimo i jako licz ce si medium funkcjonuje od zaledwie dwóch dekad, szybko, z jak zdobywał u ytkowników ma charakter bezprecedensowy obecnie internautów liczy si w miliardach. Równie działalno gospodarcza, w czasach tak gwałtownego rozwoju Internetu, wkracza w nowy etap. Zasi g i powszechno tego medium oraz nowe mo liwo ci, jakie stwarza, inspiruj do zainteresowania si rozwojem biznesu w Internecie. Szczególn dziedzin, w której dzi ki obecno ci w Sieci mo liwy jest szybki rozwój podstawowej i tradycyjnej działalno ci, jest handel. Internet na nowo zdefiniował jego poj cie. Cho sprzedawcy pocz tkowo traktowali oferowanie produktów za po rednictwem Internetu jedynie jako rodzaj eksperymentu lub ewentualnie sposób na nieznaczn dywersyfikacj przychodów i chwyt marketingowy, wspomagaj cy sprzeda w wiecie realnym, to obecnie trudno ekonomicznie uzasadni nieobecno podmiotu handlowego w Sieci. Spektakularny przyrost liczby u ytkowników i bezsprzeczne korzy ci dla wszystkich stron transakcji internetowych stanowi podatny grunt dla rozwoju sprzeda y wirtualnej. Nie dziwi wi c fakt, e sklepy internetowe wyrastaj jak grzyby po deszczu. Nie wszystkie jednak zostały zaprojektowane z nale yt uwag. W ród tysi cy e-sklepów maj cych podobne mo liwo ci i ofert, jedne ciesz si popularno ci u ytkowników, a inne nie. Natura problemu cz sto le y w niewła ciwym podej ciu do identyfikacji potrzeb konsumenta. Ewolucja sposobu ich postrzegania sprawia, e sklepy internetowe poszukuj ci gle nowych sposobów zdobycia konkurencyjnej przewagi. Decyzje, jakie podejmuj s jednak cz sto nieprzemy lane oraz impulsywne i przedkładaj ide osi gania mierzalnych maksymalnych korzy ci jak najszybciej ponad aspekt planowania o charakterze długoterminowym. Wyzwania stoj ce przed e-sprzedawcami cz sto s du o bardziej skomplikowane ni te w handlu tradycyjnym. Nie wystarczy ju bowiem tylko umie ci produkty w sklepie; nale-

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, y zadba o to, aby klient mógł w serwisie intuicyjnie odnale ka dy po dany towar, uzyska szczegółowe informacje na jego temat oraz dokona zakupu w najprostszy mo liwy sposób. Najpot niejszym or em w tej materii mo e okaza si optymalizacja WWW. 2. Optymalizacja e-sklepu a promocja w Internecie Optymalizacja w znaczeniu ogólnym to wyznaczanie najlepszego rozwi zania pod k tem przyj tych kryteriów. W przypadku strony internetowej proces ten polega na udoskonalaniu jej np. pod k tem wła ciwej struktury, semantycznej poprawno ci kodu, dost pno ci dla wyszukiwarek, urz dze przeno nych czy dla osób niepełnosprawnych, za najwa niejszym kryterium branym pod uwag jest zwykle spełnienie oczekiwa internautów. Wydaje si, e prawidłowa optymalizacja serwisu mo e przynie du o lepsze efekty ni jakakolwiek inna forma wspomagania sprzeda y w dotychczas niezoptymalizowanym e-sklepie. Próba zbadania wpływu optymalizacji sklepu internetowego na jego wizerunek i sprzeda, zarówno na podstawie danych teoretycznych pochodz cych z literatury przedmiotu, jak i ródeł empirycznych, stanowi baz dla rozwa a niniejszego artykułu. Potencjał, jaki oferuje optymalizacja WWW jest dostrzegalny zwłaszcza w konfrontacji z najpopularniejszymi działaniami marketingu internetowego, których najlepszym przykładem jest reklama. Ekonomiczna wy szo metod optymalizacyjnych nad tradycyjnymi zabiegami e- marketingu wynika z ograniczonego zasi gu takich zabiegów, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Działania promocyjne cz sto nie s w stanie konkurowa z procesem o charakterze jednorazowym, a przynosz cym długotrwałe korzy ci i takim, z którego efektów cieszy mo e si ogół internautów, nie za tylko grupa docelowa konkretnych działa. Pozytywne aspekty optymalizacji mo na zauwa y nie tylko w podniesieniu stopy konwersji, rozumianej jako procent ogółu u ytkowników, którzy dokonali w sklepie zakupu, ale równie w o ywieniu statystyk odwiedzin serwisu, którego podstrony lepiej si indeksuj i osi gaj wy sze pozycje w wyszukiwarkach. Za tak form wspomagania sprzeda y przemawia równie fakt, i w przeciwie stwie do technik marketingowych, w których istnieje konieczno ci głego wzmacniania przekazu kolejnymi bod cami, koszt poniesiony na optymalizacj sklepu jest jednorazowy, przynajmniej w krótkim i rednim okresie. Ponadto warto rozwa y, czy kampania reklamowa sklepu nie przyniosłaby du o wi kszych korzy ci, gdyby została poprzedzona wła nie jego optymalizacj. Je eli bowiem promowana witryna została zaprojektowana w sposób nieoptymalny, sklep traci mo liwo osi gni cia wy szej stopy zwrotu z inwestycji w działania marketingowe. Efekt synergii zabiegów optymalizacyjnych i marketingowych pozwala nie tylko zwi kszy liczb odwiedzin serwisu, ale równie stop konwersji zło onych zamówie. Działania marketingowe przeprowadzane dla zoptymalizowanych sklepów wpływaj równie pozytywnie na wzrost popularno ci witryny, a w konsekwencji wy sz pozycj w wyszukiwarkach.

3 216 Damian Rek, Piotr Sulikowski Optymalizacja interfejsów sklepów internetowych a maksymalizacja sprzeda y 3. Działania optymalizacyjne 3.1. Metody tradycyjne w optymalizacji procesu zakupowego w Internecie Proces zakupowy z ekonomicznego punktu widzenia ma dla sklepu wymiar strategiczny. Natura wyzwa zwi zanych z tym procesem wynika z du ej inicjatywy klienta i jego procesu decyzyjnego, dlatego tak wa ne jest umo liwienie sprawnego i szybkiego sfinalizowania zakupu. Rezygnacja z przeprowadzenia transakcji i porzucanie tzw. koszyka jest znacz cym problemem sklepów internetowych, co mo e wiadczy np. o nienale ytym podej ciu do projektowania sklepu pod k tem wspomagania decyzji zakupowych korzystnych dla sprzedaj cego. Oprócz elementów tradycyjnej promocji-mix, wa ne jest wykorzystanie sprawdzonych zalece dotycz cych projektowania e-sklepów pod k tem procesu zakupowego. Poza aspektami technicznymi, obejmuj cymi fizyczne umiejscowienie serwisu i analizy u yteczno ci np. z wykorzystaniem eye-trackingu, nale y pami ta o takich kwestiach jak copywriting, polityka informacyjna, programy lojalno- ciowe, toplisty, sprzeda krzy owa i wzbogacona itp. Copywriting jako sztuka tworzenia optymalnych tre ci tekstowych jest cz sto najprostszym, a zarazem najskuteczniejszym mechanizmem wspomagania sprzeda y w Internecie. Współczesny copywriting internetowy to nie tylko tworzenie tre ci zrozumiałych dla odbiorcy i zach caj cych go do zakupu, znane z tradycyjnego marketingu, ale równie kreowanie przekazu atrakcyjnego dla wyszukiwarek, poprzez odpowiednie nasycenie go słowami kluczowymi, tzn. wyra eniami, które najtrafniej oddaj pełn zawarto strony. eby w ogóle bowiem pojawił si zamiar zakupu w danym e-sklepie, klient musi albo zna go ju wcze niej albo chcie odwiedzi wła nie ten sklep np. wskutek wy wietlenia go na li cie potencjalnych oferentów produktu w porównywarce cen lub wła nie wyszukiwarce. Optymalizacja witryny pod k tem wyszukiwarek [ang. Search Engine Optimisation, SEO] polega na takim dostosowaniu witryny, poprzez jej odpowiednie zaprojektowanie, stworzenie skryptów oraz implementacj kodu, aby dla wybranych słów kluczowych strony tworz ce witryn znalazły si na wysokich miejscach w ród wyników wyszukiwania wyszukiwarek internetowych 1. Zrozumienie istoty SEO jest zatem kluczowe dla długofalowej widoczno ci sklepu w wyszukiwarkach. Odpowiednio zoptymalizowany serwis handlowy pozwoli tzw. robotom indeksuj cym z łatwo ci przenika jego struktury i zbiera potrzebne dane, które nast pnie poddawane s działaniu algorytmu, ustalaj cego kolejno stron wy wietlanych w wyszukiwarce. Z drugiej strony, oprócz odpowiedniego doboru tekstów prosprzeda owych czy pozwalaj cych na odpowiednie pozycjonowanie, cz sto warunkiem sukcesu sprzeda owego e-sklepu mo e by przejrzysta i jednolita polityka informacyjna. U ytkownik w ka dym miejscu w sklepie powinien mie szybki i prosty dost p do regulaminu, informacji o sklepie zgodnych z informacjami z innych mediów oraz działu pomocy, a tak e pełnych danych kontaktowych. Nawet je li nie skorzysta z nich, wiadomo obecno ci takich informacji wzbudzi jego zaufanie. Ponadto prawdopodobne jest, e pracownicy sklepu mniej czasu po wi c na obsług klienta zainteresowanego kwestiami czytelnie opisanymi i łatwo dost pnymi na stronie. Istotne s równie wyra nie zaprezentowane w sklepie programy lojalno ciowe, daj ce realne korzy ci i charakteryzuj ce si czytelnymi zasadami. Jak wynika z bada analityków, w przyszło ci sklepy internetowe zarabia b d nie na wzro cie liczby klientów, ale na wzro cie przychodu z pojedynczej transakcji [4, 1 S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2008.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, s. 17]. Lojalny klient nie tylko kupuje wi cej i cz ciej, ale równie zwraca mniejsz uwag na wzrost cen oraz ofert konkurencji. Jak wskazuj badania agencji marketingowej Praktycy.com nt. stanu e-commerce w Polsce, utrzymanie dotychczasowego, i co wa ne zadowolonego, klienta wymaga pi ciokrotnie ni szych nakładów finansowych ni dotarcie do nowych klientów. Poza tym zmniejszenie tylko o 10% liczby odchodz cych klientów mo e spowodowa wzrost zysków nawet o 50% 2. Toplisty, najcz ciej rozumiane jako listy najlepiej sprzedaj cych si produktów s bardzo wa nym elementem stymuluj cym sprzeda w sklepie internetowym, gdy jak dowodz liczni psychologowie, człowiek jako jednostka lubi pod a za wi kszo ci 3. Przy podejmowaniu decyzji zakupowych odwiedzaj cy witryn cz sto sugeruj si wynikami takich zestawie, odzwierciedlaj cych preferencje innych klientów. Inne popularne odmiany toplisty mog zach ca do zakupu produktów lub usług najlepiej ocenianych lub posiadaj cych najwi cej ocen. Z kolei dzi ki sprzeda y krzy owej [ang. cross-selling] i wzbogaconej [ang. up-selling], klient zainteresowany pewnym produktem mo e zapozna si z innymi produktami, na które inaczej by mo e nie zwróciłyby uwagi. Jak wynika z bada 4, w Polsce sprzeda uzupełniaj cych si produktów wdro yło ponad 33% e-sklepów, a planuje kolejne 26%. Mechanizmy sprzeda y krzy owej mog proponowa np. zakup produktu uzupełniaj cego, z tej samej kategorii asortymentowej, o podobnej cenie czy te jakiejkolwiek innej cesze wspólnej z produktem wybieranym. Najwła ciwszym miejscem, aby zaproponowa odwiedzaj cym produkty podobne lub zbli one do przegl danego wydaje si by strona produktu. Dobrym rozwi zaniem mo e by równie proponowanie klientom produktów pokrewnych w koszyku. Zwi ksza to szanse na zakup kolejnych produktów przez klienta, który cz sto do ostatniej chwili waha si z podj ciem ostatecznych decyzji zakupowych Architektura i identyfikacja multimedialna e-sklepu Kluczowym elementem branym pod uwag przez klientów podczas podejmowania decyzji, czy zawrze transakcj poprzez Internet, jest intuicyjno obsługi sklepu. Serwis, który spełnia wymagania klientów, ułatwiaj c im szybkie opanowanie interfejsu oraz u ytkowanie i wykonywanie zada to serwis charakteryzuj cy si tzw. u yteczno ci. Bez zadbania o ni, nie mo na mówi o pełnej optymalizacji sklepu. W ostateczno ci to klient jest determinantem sprzeda y w sklepie i to od poziomu jego zadowolenia zale y, czy dokona zakupu. Gdy sklep b dzie u yteczny, internauta łatwiej odnajdzie szukane dobra, a procedura zakupu nie sprawi mu problemu. Sklepy internetowe s cz sto tak zaprojektowane, jakby u ytkownicy starannie analizowali ka d stron, czytali dopracowany tekst, starali si wykry uporz dkowanie elementów i porównywali opcje przed wyborem odno nika. W rzeczywisto ci u ytkownicy najcz ciej rzucaj okiem na now stron, przegl daj jej fragment i klikaj pierwszy odno nik, który ich zainteresuje lub cho troch przypomina szukane informacje. Zwykle całkowicie pomijaj du e fragmenty strony 5. Dlatego te przemy lana i spójna konstrukcja e-sklepu jest decyduj cym aspektem skutecznej walki 2 E-commerce w Polsce 2009, Raport serwisu Praktycy.com, infoteka/ Raport_Ecommerce_w_Polsce_2009_Praktycy_com.pdf, Wrocław 2009: s W. Kyciak, Jak zało y skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice E-commerce w Polsce 2010, Raport serwisu Praktycy.com, infoteka/materialy/ecommerce%20w%20polsce%202010%20-%20raport%20praktycy_com.pdf, Wrocław 2010: s J. Kalbach, Projektowanie nawigacji strony WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.

5 218 Damian Rek, Piotr Sulikowski Optymalizacja interfejsów sklepów internetowych a maksymalizacja sprzeda y o klienta. Je li na etapie projektowania nie powstanie optymalna koncepcja architektury, bardzo trudno b dzie j zmodyfikowa po uruchomieniu witryny. Dobrze zaprojektowany sklep to taki, w którym ogół elementów oddziałuje na klienta silniej, ni poszczególne cz ci składowe, a cała jego architektura ukierunkowana jest na mo liwie najłatwiejszy dost p do informacji. Architektura informacji jest nieodł cznym aspektem multimedialno ci serwisu. W rodowisku integruj cym grafik, tekst, wideo i d wi k, funkcjonalno informacyjna ma decyduj cy wpływ na form oraz sposób prezentacji, na identyfikacj multimedialn ka dego sklepu internetowego. To wła nie od stopnia tej funkcjonalno ci zale y, czy przekaz multimedialny b dzie skuteczny i zrozumiały dla odwiedzaj cych. Pomini cie lub nieprzemy lana koncepcja dowolnego z elementów identyfikacji multimedialnej sklepu mo e zaprzepa ci efekty dobrze zaprojektowanych tre ci. Je li tre etykiet nawigacyjnych b dzie niezrozumiała, np. rozmiar, kolor lub czcionka tekstu uniemo liwi jego odczytanie, to klient b dzie miał problemy z odnalezieniem szukanych informacji. Konsekwencj nieintuicyjnego rozmieszczenia charakterystycznych elementów struktury sklepu (takich jak logo przekierowuj ce na stron główn, koszyk itp.) oraz niestandardowego zaprojektowania poszczególnych typów podstron mo e by dezorientacia klienta i całkowita improwizacja w zachowaniu. Brak zdj produktów, których wygl d ma decyduj cy wpływ na decyzje zakupowe w wielu przypadkach spowoduje rezygnacj z dokonania zakupu, za odtwarzanie znienacka gło nych plików d wi kowych mo e wywoła irytacj klienta i natychmiastowe zamkni cie przegl darki. Wszystko to i wiele mniej dostrzegalnych, aczkolwiek równie wa nych kwestii, maj cych wpływ na finalny efekt sprawia, e bardzo wa ne jest kompleksowe spojrzenie na natur zagadnie optymalizacji. Architektura multimedialna e-sklepu ma decyduj cy wpływ nie tylko na prostot korzystania, ale równie na emocje, jakie towarzysz odwiedzaj cemu, i na podstawie których bardzo cz sto podejmuje on decyzje. Nale y pami ta, i je li identyfikacja wizualna sklepu, jego kolorystyka czy zawarto nie b d zgodne z tym jak powinien w mniemaniu u ytkownika wygl da i co zawiera dobry sklep oferuj cy okre lony asortyment, to najprawdopodobniej nie wzbudzi on zaufania, nawet pomimo wzorcowych rozwi za strukturalnych Eksploracja danych w optymalizacji e-sklepu Coraz wi ksza powszechno stosowania i rozwój metod analitycznych przyczyniły si do wzrostu popularno ci bada prowadzonych lub zlecanych przez wła cicieli sklepów internetowych dot. ruchów internautów na stronach,. Odkrywanie statystyk i zwi zków przyczynowo-skutkowych dotycz cych zachowa klientów w trakcie przegl dania zasobów pozwala na optymalizacj sklepu ju zbudowanego i m drzejsz budow sklepów w przyszło ci. Analizuje si szeroki wachlarz danych: o dost pie do stron serwisu, o tre ci witryn, o strukturze, o u ytkownikach 6. Mo liwe jest wydobycie wiedzy z bezcennych informacji o odwiedzaj cych. Dzi ki temu optymalizacja sklepu nie musi wynika tylko z ogólnych zalece i znanych prawidłowo ci. Odkryta wiedza mo e bowiem posłu y nie tylko do poznania klientów, ale i do lepszego dopasowania zawarto ci serwisu zarówno do potrzeb i preferencji klientów, jak i mo liwo ci technicznych: posiadanego sprz tu czy oprogramowania. Obecne zaawansowanie metod gromadzenia, eksploracji i analizy danych jest zal kiem dla rozwoju przełomowych rozwi za personalizacji tre ci, która jest bez w tpienia przyszło ci sklepów prowadz cych działalno w Internecie, a by mo e 6 B. Mobasher, Web Usage Mining and Personalization, W: Munindar P. Singh (ed.): Practical Handbook of Internet Computing, Boca Raton, CRC Press 2005.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, równie ostateczn kart przetargow w walce o klienta z tradycyjnymi podmiotami handlowymi. Mo liwo trafnego dopasowania zawarto ci i wygl du serwisu oraz oferty produktowej na podstawie analizy zachowa odwiedzaj cych, które nast pnie s np. porównywane z wzorcami osobowymi zaimplementowanymi w bazach danych sprawi, e sklep nierzadko szybciej zaoferuje klientowi dobra, ni on sam u wiadomi sobie do ko ca potrzeb ich posiadania. Zwłaszcza w przypadku, gdy analiza dotyczy nie tylko działa klienta w przedmiotowym sklepie, ale równie w Internecie ogółem gromadzonych oczywi cie za jego zgod. Personalizacja pozwoli u ytkownikom na szybkie dokonanie trafnych zakupów, za e-sklepom umo liwi zwi kszenie warto ci przeci tnego zamówienia, a tak e zysku z transakcji. 4. Badanie wpływu optymalizacji sklepu internetowego na jego ocen i szybko obsługi Przeprowadzono badanie celowo ci stosowania podstawowych zalece dot. optymalizacji sklepu internetowego na przykładzie bran y budowlanej. Celem badania było wykazanie, czy witryna zoptymalizowanego sklepu internetowego jest rzeczywi cie łatwiejsza w obsłudze ni sklepu niezoptymalizowanego, a tak e zweryfikowanie, jak przekłada si to na szybko realizacji elementarnych czynno ci wykonywanych w trakcie poruszania si internautów po e-sklepie. Zebrane dane pozwoliły wst pnie potwierdzi zasadno multimedialnej optymalizacji sklepu internetowego. Badanie składało si z dwóch sesji przeprowadzonych w listopadzie 2010 r. w tym samym miejscu i na tej samej grupie osób; w pierwszej sesji badaniu poddano serwis niezoptymalizowany, a w drugiej sesji zrealizowanej po upływie tygodnia serwis zoptymalizowany. W badaniu wzi ło udział 5 uczestników-ekspertów z sektora budowlanego, potencjalnych klientów sklepu. W miar mo liwo ci prób t dobrano proporcjonalnie do struktury wieku i wykształcenia polskich internautów (Tabela 1). Tabela 1. Struktura badanych u ytkowników w porównaniu z badanimi internautów Wiek Wykształcenie Struktura badanych Odchylenie od redniej krajowej lat 40% +6 pkt.% lat 40% +4 pkt.% lat 20% -7 pkt.% 60 i wi cej 0% -3 pkt.% podstawowe 0% -13 pkt.% zawodowe 20% +7 pkt.% rednie 60% +19 pkt.% wy sze 20% -7 pkt.% brak danych 0% -1 pkt.% ródło: Opracowanie własne na podstawie [7]. 7 S. Pliszka, Liczba i struktura internautów na tle populacji Polaków, Raport serwisu Internetstats.pl,

7 220 Damian Rek, Piotr Sulikowski Optymalizacja interfejsów sklepów internetowych a maksymalizacja sprzeda y Badani zostali poinformowani o celu i przebiegu badania. Podkre lona została potrzeba naturalno ci zachowa w trakcie wykonywania zada w witrynie sklepu internetowego i szczero ci odpowiedzi. W ka dej z sesji uczestnicy badania realizowali po 24 zadania kluczowe dla procesu zakupowego, takie jak: znajd pełn nazwie sklepu, znajd regulamin sklepu, wy wietl na jednej stronie wszystkie produkty danego producenta, znajd konkretny produkt, znajd najlepiej sprzedaj cy si produkt, itd. Badania miały charakter jako ciowy oraz ilo ciowy. Rysunek 1. Zrzut ekranu przedstawiaj cy niezoptymalizowan wersj sklepu ródło: Opracowanie własne.

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Rysunek 2. Zrzut ekranu przedstawiaj cy zoptymalizowan wersj sklep ródło: Opracowanie własne. Do zbierania danych jako ciowych wykorzystano ankiet, zawieraj c pytania zwi zane z eksploracj stron sklepu oraz kwestionariusz osobowy. Miała ona na celu poznanie motywów, zwyczajów i typowych zachowa zwi zanych z korzystaniem z porównywanych witryn oraz poznanie opinii respondentów na ich temat. Dane ilo ciowe uzyskano na podstawie pomiaru czasów wykonywania przez badanych zadanych czynno ci w obu wersjach sklepu. Narz dziem pozyskiwania danych ilo ciowych było oprogramowanie przechwytuj ce i nagrywaj ce aktywno u ytkownika w terminalu komputerowym. Rys.1 i Rys.2 przedstawiaj witryn badanego sklepu odpowiednio w wersji zaprojektowanej w sprzeczno ci z optymalnymi zaleceniami projektowymi oraz w wersji opartej na tych zaleceniach. Optymalizacji podlegały elementy architektury multimedialnej sklepu, które ju po udoskonaleniu stanowiły zarazem form wspomagania sprzeda y. Analiza wyników badania dostarczyła szeregu cennych informacji, poczynaj c od wska ników realizacji konkretnych zada, a ko cz c na informacjach okre laj cych niemierzalne, werbalne charakterystyki dotycz ce przedmiotu badania. Uczestnicy badania zanotowali wysok, bo si gaj c w niektórych przypadkach blisko 100% popraw czasów wykonania poszczególnych zada (Ryc. 3) w sklepie zoptymalizowanym. Najlepsze czasy osi gali u ytkownicy młodsi, lepiej wykształceni, cz sto korzystaj cy z Internetu i maj cy z nim styczno od wielu lat. Korelacja takich cech z uzyskaniem najlepszych rezultatów w badanej grupie z pewno ci nie zaskakuje.

9 222 Damian Rek, Piotr Sulikowski Optymalizacja interfejsów sklepów internetowych a maksymalizacja sprzeda y Rysunek 3. Skumulowane czasy wykonania zada osi gni te przez poszczególnych badanych ródło: Opracowanie własne. W badaniach jako ciowych wykryto, e deklarowany poziom satysfakcji u ytkownika był znacznie wy szy przy korzystaniu z wersji zoptymalizowanej. Eksploracja zasobów niezoptymalizowanego sklepu poza trudno ciami wynikaj cymi z samej architektury przysporzyła uczestnikom wielu negatywnych emocji, co le wpływało na wizerunek tego sklepu. Zadania były wykonywane z pewn doz zniech cenia oraz frustracji. Potrzeba dłu szego przegl dania strony podyktowana była słabsz czytelno ci tre ci i gorszym ustrukturalizowaniem informacji. Szczegółowe wyniki bada, które podlega b d dalszym interpretacjom w przyszło ci, pokazały, e du y wpływ na sukces sprzeda owy maj czasem błahe z pozoru elementy, a ponadto potwierdziły ponadczasowo ci idei, według której najprostsze i najbardziej intuicyjne rozwi zania s zarazem najlepszymi z mo liwych. Nale y jednak mie na wzgl dzie, e wiadomo istnienia po ród czynników maj cych wpływ na osi gni te wyniki szeregu faktorów zwi zanych z indywidualnymi predyspozycjami uczestników badania oraz wielu innych niemierzalnych, a b d cych cz sto nawet poza poziomem percepcji nauki elementów (np. moda), nakazały przyj cie ostro no ci badawczej. W obydwu ródłach danych, zarówno ilo ciowych jak i jako ciowych, przyjmuj c nawet wysoki stopie bł du pomiarowego, dane jednoznacznie przemawiaj jednak na korzy drugiego zoptymalizowanego wariantu sklepu internetowego, po rednio potwierdzaj c zarazem skuteczno metod optymalizacyjnych w zwi kszaniu wielko ci sprzeda y e-sklepu.

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 57, Uwagi ko cowe Optymalizacja sklepu internetowego powinna stanowi istotny element działa zmierzaj cych do maksymalizacji sprzeda y. W zoptymalizowanym sklepie klient szybciej uzyskuje interesuj ce go informacje, łatwiej znajduje produkt i wreszcie dokonuje zakupu. Nale y jednak mie na wzgl dzie, e negowanie przyj tych norm optymalizacyjnych w sklepie internetowym nie musi jednak oznacza, i z góry jest on skazany na pora k. Tworzenie nowych i unikalnych koncepcji mo e by wyró nikiem oferty i elementem wizerunku sklepu. Wzbudzenie w u ytkowniku zaciekawienia pewnymi niestandardowymi rozwi zaniami mo e jednak rodzi pytania o rzeczywiste motywy kieruj ce wła cicielem sklepu, dlatego te ka dy z nich powinien przede wszystkim prezentowa spójny i zrozumiały przekaz zorientowany na potrzeby klienta z grupy docelowej. Dzi ki personalizacji przekaz ten mo e ró ni si pod wzgl dem indywidualnych preferencji zwi zanych z detalami wizualnymi czy merytorycznymi. Co istotne, optymalizacj e-sklepu mo emy rozpatrywa pod k tem odpowiedniego zastosowania zasad i narz dzi tradycyjnego marketingu, pod k tem u yteczno ci i charakteru udost pnianych tre ci, a wreszcie wykorzystania nowoczesnych metod analizy danych. Wydaje si, e dopiero kompleksowe uwzgl dnienie wszystkich składowych działa optymalizacyjnych pozwoli uzyska najlepsze efekty w kontek cie maksymalizacji sprzeda y. Bibliografia [1] E-commerce w Polsce 2009, Raport serwisu Praktycy.com, infoteka/ Raport_E-commerce_w_Polsce_2009_Praktycy_com.pdf, Wrocław 2009: s. 18. [2] E-commerce w Polsce 2010, Raport serwisu Praktycy.com, in- foteka/materialy/ecommerce%20w%20polsce%202010%20- %20raport%20Praktycy_com.pdf, Wrocław 2010: s. 18. [3] Kalbach J., Projektowanie nawigacji strony WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice [4] Kyciak W., Jak zało y skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice [5] Mobasher B., Web Usage Mining and Personalization, W: Munindar P. Singh (ed.): Practical Handbook of Internet Computing, Boca Raton, CRC Press [6] Pliszka S., Liczba i struktura internautów na tle populacji Polaków, Raport serwisu Internetstats.pl, -polakow, [7] Thurow S., Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2008.

11 224 Damian Rek, Piotr Sulikowski Optymalizacja interfejsów sklepów internetowych a maksymalizacja sprzeda y WEB ITERFACES OPTIMISATION OF WEB SHOPS IN TERMS OF SALES MAXIMISATION Summary The spectacular growth of the Internet has become an opportunity for commercial development. Unceasing rivalry between web shops to increase sales and market share causes that that they continually seek new ways of gaining competitive advantage. One of them is multimedia optimisation of web sites, which plays an important role in building the image of the web shop as was found in the study. Keywords: e-commerce, web optimisation, sales maximisation, multimedia Piotr Sulikowski Damian Rek Katedra In ynierii Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLASY 4. rok szkolny 2012/13 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Szukam reklamy, pasującej do mojego biznesu i pozostającej trwale w pamięci klientów! Karolina Kowal mgr farmacji 2 Nasze CartBoards są dla Państwa dobrym

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zapisu do grup

Instrukcja zapisu do grup POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instrukcja zapisu do grup Zapisy ogólnouczelniane, semestr Zimowy 2011/2012 Zespół JSOS 2011-09-20 Od semestru zimowego 2010/2011 zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się przez

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo