STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią szkołą ponadgimnazjalną dającą wykształcenie plastyczne - kwalifikacje zawodowe plastyka ze specjalnością: reklama wizualna, techniki graficzne i fotografia po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2. Siedziba Liceum mieści się w Gdańsku. 3. Liceum korzysta z siedziby, urządzeń i obsługi szkół programów indywidualnych przy ul. Polanki 124 w Gdańsku - Oliwie. 4. Osobą prowadzącą Liceum jest Piotr Bogdanowicz zamieszkały przy ul. Okrętowej 8 w Gdańsku, zwany dalej "prowadzącym Liceum". Art. 2 Liceum działa w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomorski kurator oświaty. Świadectwa wystawiane przez Liceum będą uznane w szkołach publicznych i wyższych uczelniach na równi ze świadectwami szkoły publicznej. II. Cele i zadania Liceum Art Celem Liceum jest organizowanie edukacji z uwzględnieniem predyspozycji dzieci i młodzieży, ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 2. Szkoła zapewnia w szczególności: 1) prawo dzieci i młodzieży do kształcenia się oraz opieki i wychowania odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 2) poznanie różnorodnych wzorów kulturowych przy jednoczesnym wspomaganiu wychowawczej roli rodziny, 3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także opiekę psychologiczną i specjalne formy pracy dydaktycznej, 4) warunki do nauki dla młodzieży niepełnosprawnej zgodnie ze indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, 5) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi plastycznie poprzez stosowanie programów indywidualnych, 6) kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska kulturowego i naturalnego oraz upowszechnienie wiedzy ekologicznej. 7) uzyskanie wykształcenia plastycznego, a w Liceum kwalifikacji zawodowych w zawodzie plastyk ze specjalnością: reklama wizualna oraz techniki graficzne. 3. Najważniejsze zasady etyczne obowiązujące w Liceum są zawarte w Deklaracji nauczycieli i uczniów uchwalanej na wspólnym zebraniu. Art Proces kształcenia w Liceum obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz plastyczne i jest rozłożony na dwa etapy: 1) Etap I - 3 lata nauki, 2) Etap II 1 rok nauki kończący się egzaminem umożliwiającym uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie plastyk ze specjalnością: reklama wizualna, techniki graficzne i fotografia. 3) Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego i zostały dopuszczone do egzaminu dyplomowego. 2. Zasady procesu kształcenia są określone w Koncepcji edukacji. W szczególności Koncepcja edukacji opisuje: 1) zasady tworzenia indywidualnych planów nauki przez uczniów, 2) kompetencje ogólne, 3) formy edukacji; zasady organizacji zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych, 4) zasady organizacji pracy wychowawczej oraz opieki, 5) plan nauczania. 3. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określają: kalendarz Liceum oraz tygodniowy rozkład zajęć. Wychowanie do życia w rodzinie jest realizowane w ramach nauczania różnych przedmiotów i nie wymaga osobnej zgody rodziców. 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. 5. Arkusz organizacji zawiera w szczególności: liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 6. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. III. Zasady organizacji zajęć Art Liceum ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych w siedzibie szkoły, a także 1

2 biorących udział w wycieczkach i obozach organizowanych przez Liceum. 2. O niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych przez Liceum rodzice są bezzwłocznie powiadamiani. 3. Uczniowie są ubezpieczeni przez Liceum od skutków nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć organizowanych przez Liceum oraz w czasie dojazdów. 4. Dokumentacja procesu edukacji jest prowadzona w formie systematycznych zapisów w formie elektronicznej e-dzienniku. 5. Arkusze ocen prowadzone są dla każdego ucznia indywidualnie. Art Dla utrzymania porządku w siedzibie Liceum, nauczyciele pełnią dyżury w ramach swoich obowiązków służbowych. Harmonogram dyżurów ustala się na początku roku szkolnego. Art Nauczyciel organizujący zajęcia poza siedzibą po uzyskaniu zgody dyrektora podaje do wiadomości uczniów: 1) szczegółowy program zajęć i zasady porządkowe, 2) warunki udziału w zajęciach (ekwipunek, opłaty, niezbędne materiały, potrzebne wiadomości itp.), 3) czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia 2. O wycieczkach z noclegiem rodzice uczniów powiadamiani są odpowiednio wcześniej na piśmie. Udział ucznia w takich zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców. 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia poza siedzibą Liceum reprezentuje dyrektora i w trakcie ich trwania ma jego uprawnienia we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem zajęć. 4. Uczniowie i nauczyciele Liceum mogą korzystać z biblioteki oraz innych pomieszczeń Zespołu Szkół Programów Indywidualnych na równych prawach z uczniami i nauczycielami tej szkoły. IV. Finansowanie Liceum. Art Utrzymanie Liceum oraz warunki kadrowe i organizacyjne do realizacji Koncepcji edukacji zapewnia prowadzący Szkołę w ramach środków finansowych stanowiących jej przychody. 2. Na przychody Liceum składają się opłaty rodziców, a także ewentualne dotacje, dochody z działalności gospodarczej, spadki, darowizny i tp. Art Wysokości bezzwrotnej jednorazowej opłaty wpisowej oraz opłat wnoszonych w okresie dwunastu miesięcy roku szkolnego, łącznie z okresem wakacji, ustala prowadzący Liceum. 2. Opłata wpisowa może być za zgodą prowadzącego Liceum zastąpiona wkładem w formie pracy lub urządzeń. 3. Wnoszone przez Rodziców opłaty miesięczne zapewniają pokrycie kosztów: 1) zatrudnienia nauczycieli, 2) zatrudnienia przez prowadzącego Liceum pracowników niezbędnych dla działania Zespołu Szkół Programów Indywidualnych, 3) utrzymania siedziby i korzystania z niezbędnych urządzeń, 4) wynajmu innych lokali do prowadzenia zajęć. 4. Podniesienie wysokości opłaty miesięcznej z powodu wzrostu kosztów wymienionych w ust. 3. z przyczyn niezależnych od prowadzącego Liceum nie wymaga zgody rodziców. Art Liceum może organizować działalność gospodarczą uczniów i rodziców, z której dochód będzie przeznaczony na potrzeby szkoły. Udział w tych działaniach jest dobrowolny. V. Organy Liceum Art Organami Liceum są: 1) dyrektor, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski. 2. Prowadzący Liceum może powołać ponadto, w porozumieniu z dyrektorem, zespół ekspertów - organ o charakterze doradczym. Zasady działania zespołu określi odrębny regulamin. Art Funkcję dyrektora pełni prowadzący Liceum lub powierza to stanowisko innemu nauczycielowi. W tym przypadku dyrektora powołuje i odwołuje prowadzący Liceum. 2. Dyrektor w szczególności: 1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) organizuje opiekę nad uczniami w związku z art.5. ust. 1. niniejszego statutu, 4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) dysponuje pieniędzmi określonymi w zatwierdzonym przez prowadzącego szkołę budżecie Liceum i odpowiada przed nim za ich prawidłowe wykorzystanie, 2

3 6) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych. 3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i innych pracownik6w. 5. Dyrektor w szczególności decyduje o: 1) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników, 2) nagrodach i karach oraz premiach uznaniowych udzielanych nauczycielom oraz innym pracownikom. 6. Dyrektor może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora i inne stanowiska kierownicze. Dyrektor powierza funkcje kierownicze w szkole i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii prowadzącego Liceum oraz rady pedagogicznej. 7. Dyrektor Liceum we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania: 1) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 2) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi; 3) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę; 4) analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie; 5) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli. 8. Dyrektor współpracuje z rodzicami i organizuje ogólne spotkania rodziców. Art W posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy nauczyciele prowadzący w Liceum zajęcia dydaktyczne. 2. Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz w każdym semestrze. 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planu zamierzeń objętych rocznym kalendarzem Liceum, 2) zmniejszanie wymiaru zajęć fakultatywnych uczniów uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, 3) wyrażanie zgody na zmianę zajęć fakultatywnych w ciągu roku szkolnego i podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników zajęć fakultatywnych uczniów utrudniających prowadzenie zajęć, 4) wyrażanie zgody na zmianę przez ucznia klasy na równoległą, 5) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Liceum, 6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 7) uchwalenie regulaminu rady pedagogicznej, 8) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 9) zatwierdzanie klasyfikacji i promowanie uczniów. 4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) Koncepcję Edukacji wraz z planem nauczania, 2) organizację Liceum, zwłaszcza rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 3) zmiany w zasadach wynagradzania i regulaminie pracy, 4) projekt budżetu Liceum oraz propozycje dyrektora w sprawach powierzenia nauczycielom funkcji kierowniczych. 5. O terminie i porządku posiedzenia rady dyrektor Liceum zawiadamia wszystkich nauczycieli oraz zainteresowanych. 6. W zebraniach tych mogą uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz goście w szczególności rodzice zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą członków rady pedagogicznej 7. Posiedzeniom plenarnym rady pedagogicznej przewodniczy dyrektor Liceum. Z posiedzeń rady sporządza się protokół. Sekretarzem posiedzenia jest wybrany przez jego uczestników nauczyciel. Art Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów i jest wybierana na zebraniu zwołanym przez dyrektora. 2. Rada działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Liceum. 3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw. Art Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Liceum. 4. Odpowiednie organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 5. Samorząd przedstawia dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów określonych w Art. 19. ust. 6. i 7. Niniejszego statutu. 6. Opiekunem samorządu jest rzecznik praw uczniów wybrany na ogólnym zebraniu uczniów spośród nauczycieli lub rodziców. VI. Nauczyciele Art Nauczyciel w ramach Koncepcji edukacji ma prawo do: 1) prowadzenia zajęć według własnego programu autorskiego lub innego, wybranego przez siebie, po uzyskaniu 3

4 aprobaty dyrektora Liceum pod warunkiem zgłoszenia się na te zajęcia nie mniej niż 8 uczniów, 2) swobody poszukiwania i stosowania takich metod edukacji, jakie uważa za najwłaściwsze, 3) wyboru podręczników oraz innych pomocy naukowych, 4) wyboru miejsca i formy edukacji w takim jednak zakresie, aby nie utrudniać pracy innym nauczycielom. 5) w szczególności nauczyciel ma prawo zapraszać do udziału w prowadzonych przez siebie zajęciach osoby, których udział uważa za właściwy, 6) zmniejszenia zakresu obowiązków oraz częściowego pokrycia przez Liceum kosztów w związku z podnoszeniem swoich kwalifikacji. 2. Nauczyciele są zobowiązani w szczególności do: 1) przedstawienia uczniom w pierwszym miesiącu nauki wykazu umiejętności uzyskiwanych przez nich w trakcie edukacji i zakresu problematyki prowadzonych przez siebie zajęć. 2) opracowania wraz z uczniami planu działania na początku każdego okresu. 3) udzielania konsultacji w terminie ustalonym w rozkładzie zajęć w wymiarze 1 godz. w tygodniu. Art Nauczyciel - opiekun klasy utrzymuje kontakt indywidualny z rodzicami powierzonych jego opiece uczniów, kompletuje dokumentację procesu edukacji swoich podopiecznych oraz pomaga każdemu z nich w sytuacjach trudnych. 2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w prowadzonych przez niego zajęciach zarówno w siedzibie Liceum jak i poza nią. 3. Nauczyciele są zobowiązani do bezzwłocznego informowania rodziców o niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach: do bieżącego kontaktu z rodzicami jest zobowiązany opiekun klasy. Art Warunki pracy: wymiar godzin, zakres obowiązków, forma zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia są ustalane indywidualnie zgodnie z zasadami wynagradzania i regulaminem pracy obowiązującymi w Liceum. 2. Zakres obowiązków i wymiar godzin w nowym roku szkolnym wynika z projektu organizacyjnego sporządzanego przed końcem maja roku poprzedniego. 3. Umowę o pracę lub inną umowę cywilno prawną zawiera dyrektor z upoważnienia prowadzącego Liceum. 4. Rozwiązanie za wypowiedzeniem przez jedną ze stron umowy o pracę z nauczycielem jest możliwe jedynie z końcem roku szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Prawo nauczyciela do urlopu i zasady korzystania z niego określają przepisy art ustawy - Karta Nauczyciela. 6. Warunki pracy i płacy pracowników nie będących nauczycielami ustala się w trybie przedstawionym w ust. 1. na podstawie przepisów ustawy z dnia roku - Kodeks Pracy. 7. Prawa i obowiązki nauczycieli Liceum w zakresie nie ustalonym niniejszym regulaminem są uregulowane przepisami ustawy z dnia roku - Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym ustawą z dnia roku o systemie oświaty oraz ustawy z dnia roku - kodeks Pracy. VII. Uczniowie Art Uczniowie są przyjmowani do Liceum po ukończeniu gimnazjum na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu predyspozycji oraz po wykonaniu pracy wstępnej prezentującej zainteresowania i uzdolnienia. 2. Rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzian predyspozycji przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Liceum. W skład komisji wchodzi dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne. 3. Z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych oraz sprawdzianu predyspozycji Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów i listę kandydatów zakwalifikowanych z krótkim uzasadnieniem. Listę kandydatów zakwalifikowanych do nauki w Liceum ogłasza dyrektor bezpośrednio po zakończeniu pracy komisji kwalifikacyjnej. 4. Formę rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu ustala rada pedagogiczna, która również zatwierdza decyzję o przyjęciu ucznia do Liceum po przedstawieniu przez niego pracy wstępnej. 5. Uczeń składa ślubowanie iż będzie rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mu zadań, postępować godnie wobec nauczycieli, kolegów oraz innych ludzi, pomagać słabszym i służyć im pomocą, dobrze reprezentować Liceum. 6. Uczeń może zostać przyjęty do Liceum na okres próbny nie dłuższy niż jeden semestr. Wolny słuchacz bierze udział w zajęciach dydaktycznych na zasadach ustalonych w warunkach przyjęcia obowiązujących pozostałych uczniów. 7. O przyjęciu ucznia do Liceum po okresie próbnym decyduje rada pedagogiczna. 8. Uczeń ma prawo do korzystania z warunków zapewnionych przez Liceum dla indywidualnego rozwoju, a także do opieki i pomocy ze strony nauczycieli. 9. W szczególności uczeń ma prawo wyboru na zasadach określonych w Koncepcji edukacji fakultatywnych zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z wychowania fizycznego. 10. Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej w formie ulgi w opłatach na warunkach określonych odrębnymi przepisami. 11. Uczniowi, który przybył do szkoły wolno opuścić zajęcia dydaktyczne za zgodą wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy zgodę może wyrazić dyrektor lub jego zastępca. 12. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń powinien uzgodnić termin i zakres zaliczenia zaległego materiału nauczania z poszczególnymi nauczycielami. Zaliczenie powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż do końca trwającego okresu. Art Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania: 1) pochwała wobec klasy, 2) pochwała wobec ogólnego zebrania Liceum, 2. Nagrody mają formę pisemną. 3. Nagrody mogą być połączone z upominkami w formie pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz książek. 4

5 Art Wobec uczniów naruszających zasady określone w niniejszym Statucie oraz Deklaracji Nauczycieli i Uczniów przewiduje się stosowanie następujących kar: 1) upomnienie pisemne nauczyciela, wychowawcy, 2) prace użyteczne wynikające z potrzeb szkoły od 30 minut do 3 godzin 3) naganę dyrektora Liceum, 2. Decyzja o ukaraniu wymieniona w ust. 1. ma formę pisemną i jest dostarczana rodzicom oraz do wiadomości opiekunowi klasy, radzie rodziców oraz samorządowi uczniów. 3. Od decyzji o ukaraniu służy uczniowi lub jego rodzicom prawo odwołania w terminie 7 dni po otrzymaniu przez ucznia zawiadomienia o ukaraniu. W przypadku złożenia w sekretariacie szkoły odwołania dyrektor zwołuje w terminie 7 dni komisję dyscyplinarną, która w drodze głosowania zwykłą większością głosów może uchylić karę nałożoną; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 1) W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, c) pedagog lub psycholog, d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, e) przedstawiciel rady rodziców. 2) W skład komisji nie wchodzi nauczyciel - wnioskodawca kary. 3) Kara ustalona przez komisję jest ostateczna. 4) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną karę wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 4. W przypadku spowodowania przez ucznia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub kradzieży dyrektor szkoły może podjąć decyzję o czasowym zakazie udziału w zajęciach szkolnych ucznia, którego naganne postępowanie wymaga wyjaśnień i konsultacji. O podjętej decyzji dyrektor szkoły powiadamia niezwłocznie rodziców ucznia. Decyzja ma formę pisemną i jest dostarczana do wiadomości opiekunowi klasy, radzie rodziców oraz samorządowi uczniów. 5. W okresie obowiązywania decyzji wyszczególnionej w ust. 4. uczeń może przebywać w szkole w celu udziału w określonych spotkaniach. Okres zakazu nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. 6. Uczeń, którego zachowanie na terenie szkoły wskazuje na używanie narkotyków lub alkoholu, będzie poddany testowi stwierdzającemu obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie jeżeli jego wyjaśnienia w tej sprawie nie wydają się wiarygodne. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor na wniosek opiekuna lub nauczyciela i powiadamia o niej niezwłocznie rodziców lub prawnych opiekunów. O wynikach testu informowani będą uczeń, jego opiekunowie oraz wychowawca. W przypadku, gdy wynik testu potwierdza, iż uczeń używa narkotyków lub alkoholu, kosztami takiego badania obarcza się rodziców ucznia. 7. Odmowa poddania się badaniu w przypadku uzasadnionego podejrzenia o używanie narkotyków lub alkoholu będzie traktowana jak rezygnacja z dalszej nauki w szkole. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów dyrektor może podjąć na podstawie uchwały Komisji dyscyplinarnej. 8. W przypadku spowodowania przez ucznia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub kradzieży dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów na podstawie uchwały Komisji dyscyplinarnej. 9. Od decyzji dyrektora służy uczniowi lub jego rodzicom prawo odwołania w terminie 7 dni po otrzymaniu przez ucznia zawiadomienia o ukaraniu. W przypadku złożenia w sekretariacie szkoły odwołania dyrektor zwołuje w terminie 7 dni posiedzenie Rady Pedagogicznej, która w drodze głosowania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych może uchylić zaskarżoną decyzję o skreśleniu z listy uczniów VIII. Rodzice Art Wpisanie dziecka na listę uczniów Liceum ma miejsce w wyniku umowy między prowadzącym szkołę z jednej, a rodzicami i uczniem z drugiej strony. Zobowiązania stron określają przepisy niniejszego statutu. Zobowiązania Liceum są ponadto określone w Koncepcji Edukacji Liceum. Wypowiedzenie umowy jest możliwe z końcem miesiąca z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za zgodą stron w uzgodnionym terminie. 2. Rodzice podpisując umowę wyrażają zgodę na realizację programu wychowania do życia w rodzinie w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Art Rodzice zapisując ucznia do Liceum zobowiązują się do umożliwienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły oraz odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 2. W przypadku nieobecności ucznia rodzice zobowiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia szkoły o jej przyczynach oraz przewidywanym terminie udziału ich dziecka w zajęciach. 3. Po powrocie do szkoły uczeń powinien przedstawić na najbliższych zajęciach pisemne usprawiedliwienie podpisane 5

6 przez rodziców. 4. Rodzice są zobowiązani do udziału w ogólnych zebraniach rodziców oraz spotkaniach organizowanych przez opiekuna klasy swojego dziecka. 5. Na pisemny wniosek rodziców uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Liceum w każdym czasie. 6. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów z powodu niezapłacenia przez rodziców opłaty miesięcznej w terminie ustalonym w umowie. W celu wyjaśnienia przyczyn zwłoki w opłatach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zakazie udziału w zajęciach szkolnych ucznia, na czas potrzebny do ustalenia dalszego sposobu postępowania. IX. Zasady oceniania osiągnięć uczniów Art Zasady w art. 24. dotyczą przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów, a także ocen klasyfikacyjnych (na zakończenie semestru i roku) oraz takich ocen jak przewidywana, poprawa i zaliczenie. (tę ostatnią stosuje się wobec uczniów, którzy zmienili szkołę w ciągu roku szkolnego, uczniów realizujących kontrakty czy uczniów, którzy z uwagi na nieobecności muszą uzupełnić swoją wiedzą z bieżącego lub poprzedniego semestru. W swoim opisie zaliczenie musi zawierać informację, jakiego okresu lub zakresu dotyczy). Terminy klasyfikacji są ustalane w rocznym kalendarzu Liceum. 2. Na początku roku nauczyciel przedstawia uczniom zakres problematyki swoich zajęć i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz uzyskiwane podczas tych zajęć umiejętności w trakcie bieżącego roku, w tym: publicznej wypowiedzi, posługiwania się mediami w pozyskiwaniu i prezentacji wiedzy oraz pracy zespołowej. Oceny semestralne i końcowe ustala się na podstawie ocen kształtujących (OK.) jak i sumujących. 3. Stosuje się następujące oznaczenia cyfrowe stopni śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: celujący cel. 6 bardzo dobry bdb. 5 dobry db. 4 dostateczny dst. 3 dopuszczający dop. 2 niedostateczny ndst. 1 Wystawiając oceny klasyfikacyjne nie stosuje się znaków plus ani minus. 1) ocenę celującą /cel./ uzyskuje uczeń w oparciu o samodzielnie podejmowane zadania, oryginalne rozwiązania problemów, sprawność przewyższającą wymagania określone na ocenę bardzo dobrą. W szczególności ocenę celującą na koniec roku uzyskuje uczeń, którego osiągnięcia zostały potwierdzone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, występach artystycznych bądź zawodach sportowych. 2) wymagania na ocenę dobrą /db./ i bardzo dobrą /bdb./ ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania uwzględniając kryteria stosowane w pkt. 3) 5). 3) ocena dostateczna na zakończenie semestru oznacza wykonanie przez ucznia zaplanowanych prac domowych i klasowych, które spełniły zasadnicze wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie, a także uzyskanie przez niego wymaganych wiadomości i umiejętności. Ocenę dostateczną na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który nie ma istotnych braków z poprzedniego semestru; wykonał wymagane prace, a jego osiągnięcia bieżące świadczą o braku zaległości. 4) ocena dopuszczająca na zakończenie semestru oznacza, że mimo braku oceny co najmniej dostatecznej z części zaplanowanych prac domowych lub klasowych, pozostałe prace przedstawione do oceny spełniają wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie. Uzyskane przez ucznia wiadomości i umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wykonania zaległych prac, opanowania wskazanych partii materiału lub umiejętności itp. Ocenę dopuszczającą /dop./ na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który wykonał zaległe prace, opanował wskazane partie materiału i umiejętności, a jego bieżąca praca wskazuje na nadrobienie istotnych zaległości. Uzyskane wiadomości i umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wzmożonego wysiłku w najbliższym czasie. 5) ocenę niedostateczną na zakończenie semestru lub roku wystawia się, gdy brak wiadomości lub umiejętności może znacząco utrudnić uczniowi dalszą naukę lub, gdy warunki ustalone przy wystawieniu w poprzednim okresie oceny dopuszczającej nie zostały przez ucznia wykonane. 5. Nie później niż 14 dni przed zakończeniem semestru nauczyciel jest zobowiązany podać uczniowi do wiadomości przewidywaną ocenę końcową. 6. Uczeń, który nie uzyskał oceny pozytywnej, a chciałby uzyskać wyższą ocenę, powinien zaliczyć wskazany przez nauczyciela materiał na konsultacjach według indywidualnie uzgodnionego z nauczycielem harmonogramu zaliczeń. 7. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji omawianych w art. 26 ust.6 oraz art Nie później niż ostatniego dnia przed radą klasyfikacyjną każdego z semestrów nauczyciel wpisuje oceny końcowe w e-dzienniku. Przed zakończeniem roku wychowawca wpisuje oceny końcowe do arkuszy ocen. 9. Ocenę roczną z malarstwa i rysunku oraz z reklamy wizualnej i technik graficznych można przeprowadzać w trybie egzaminu promocyjnego podczas rocznej wystawy uczniów. W skład komisji, w tym przypadku wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z przedmiotów plastycznych. Art W każdym z okresów klasyfikacyjnych nauczyciel powinien stosować różnorodne formy oceniania osiągnięć uczniów np. ocenę kształtującą, ocenę koleżeńską, samoocenę ucznia, wynikające z przyjętego programu nauczania. Formy sprawdzania osiągnięć nauczyciel podaje do wiadomości uczniów na początku semestru. 2. Oceny bieżące, kształtujące(ok) jak i sumujące, powinny zawierać wskazania ułatwiające uzupełnienie oraz rozwinięcie wiedzy albo doskonalenie umiejętności. Informacja zwrotna mająca na celu rozwój ucznia powinna wskazywać osiągnięcia (dobre elementy) w ocenianej pracy, jej braki oraz sposoby ich uzupełnienia a także możliwości dalszego rozwijania umiejętności i pogłębiania wiedzy. Prace pisemne wymagają pisemnej informacji zwrotnej w e-dzienniku. 3. Symbol np można wystawić jedynie w przypadku, jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. W czasie półrocza uczeń może otrzymać najwyżej dwie oceny np (nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości) 6

7 4. Symbol nk w ocenianiu cząstkowym stosuje się wyjątkowo w odniesieniu do uczniów realizujących przedmiot na zasadzie ITN lub kontraktu dla zaznaczenia faktu, że uczeń nie zaliczył dotychczas zadań, które są obowiązkowe dla całej klasy. Na zakończenie semestru lub roku uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć może nie być klasyfikowany. Taką sytuację odnotowuje nauczyciel słowem nieklasyfikowany lub symbolem nk. 5. Symbol zero 0 służy do zaznaczania, że ze względu na nieobecność uczeń nie przedstawił pracy domowej lub zadania, nie wziął udziału w ćwiczeniu, sprawdzianie, klasówce itp. Znak ten należy stawiać w przypadku, gdy oceniana czynność była obowiązkowa dla całej klasy ( nie należy natomiast wtedy, gdy ocenianiu została poddana tylko część uczniów, np. zadanie dla chętnych). Po przedstawieniu pracy (napisaniu zadania) symbol może zostać zmieniony na oceną sumującą lub OK na symbol plus + jeżeli praca została oddana po terminie. 6. Symbol plus + wykorzystujemy również - obok znaków cyfrowych - do oceniania aktywności ucznia (nie ma potrzeby zamiany plusów na znak cyfrowy!) Art Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w terminie ustalonym przez dyrektora z nim lub jego rodzicami. 2. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może za zgodą rady pedagogicznej zdawać egzaminy klasyfikacyjne w terminie ustalonym przez dyrektora. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny po wystawieniu ocen, nie później niż jeden tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nie dotyczy to uczniów wymienionych w Art.28. ust.1. p Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki wyznacza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z indywidualnym programem lub tokiem nauki. 4. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych przypadają na ostatni tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej lub w przypadkach opisanych w ust. 1. i 3. w innym terminie ustalonym przez dyrektora. 5. W określonych przypadkach uczeń może uzyskać wyższe niż przewidywano roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne. Warunki i tryb ich uzyskiwania są następujące: 1) uczeń, którego praca w czasie semestru lub roku nie uzyskała oceny dopuszczającej lub wyższej, może złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów nie później niż w ostatnim dniu wystawiania ocen (okresu klasyfikacyjnego). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych przypadają na ostatni tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 2) w wyjątkowych przypadkach spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na zajęcia lub innymi zdarzeniami losowymi dyrektor może zezwolić na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ zdawać większą liczbę egzaminów klasyfikacyjnych także w terminach innych niż wymienione w ust.1. O swojej decyzji dyrektor informuje radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski. 6. Do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu sierpnia może przystąpić uczeń, który nie uzyskał na koniec roku oceny co najmniej dopuszczającej z jednego przedmiotu, lub oceny co najmniej dostatecznej z jednego z przedmiotów wymienionych w art. 24. ust. 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów. 7. Nieprzystąpienie do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora oznacza rezygnację z egzaminu. Jeżeli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z powodu choroby powiadamia o tym bezzwłocznie dyrekcję Szkoły a następnie przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzone przez rodziców; w takim przypadku dyrektor ustala termin dodatkowy. 8. Egzamin poprawkowy oraz sprawdzian przeprowadza komisja w składzie: dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący i dwóch nauczycieli tego przedmiotu. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dwóch nauczycieli tego przedmiotu lub pokrewnego. W komisji mogą wziąć udział w charakterze obserwatora: opiekun klasy (wychowawca) oraz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół pisemny wg wzoru zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły. Oceny z egzaminów stosowane są zgodnie z przepisami rozporządzenia właściwego ministra w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach artystycznych. Art Oceny zachowania na koniec okresu, śródroczne oraz końcoworoczne ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, nieodpowiednie, naganne. 2. Przy wystawianiu ocen z zachowania obowiązują następujące kryteria: 1) Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który: należycie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, może stanowić wzór dla innych uczniów, działa dla dobra szkoły także poza nią z własnej inicjatywy, ma wzorową kulturę osobistą, w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia. 2) Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego, działa dla dobra szkoły, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 3) Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego, jednakże bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń poza incydentalnymi uchybieniami, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, nie przekracza świadomie norm społecznych, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 4) Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego, jednakże bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista niekiedy budzi uzasadnione zastrzeżenia, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, nie przekracza świadomie norm społecznych, w danym roku szkolnym nie otrzymał nagany, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, prezentuje niską kulturę osobistą, działa destrukcyjnie na grupę, w danym roku szkolnym otrzymał upomnienia i/lub nagany, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 25 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, wielokrotnie narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, w 7

8 sposób uporczywy oddziałuje destrukcyjnie na grupę, podejmuje działania zagrażające zdrowiu lub życiu, niszczy mienie szkoły, dopuścił się wykroczenia, w danym roku szkolnym otrzymał nagany, opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia. 3. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę: 1) oceny ze wszystkich okresów, 2) poprawę lub pogorszenie zachowania zauważone w ciągu roku. 4.Ocenę z zachowania opiekun klasy przedstawia każdemu uczniowi nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu klasyfikacyjnego. Wystawiając ocenę z zachowania opiekun klasy uwzględnia opinie innych nauczycieli, ucznia i jego kolegów oraz nagrody i kary uzyskane przez ucznia. 5.Ocena wystawiona na zakończenie okresu i roku przez opiekuna z klasy jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz art. 27a 6. Uczeń może uzyskać ocenę z zachowania o jeden stopień wyższą niż przewidywano pod warunkiem, że: 1) nie później niż w dniu następnym po ogłoszeniu przewidywanych ocen zachowania złoży pisemny wniosek z uzasadnieniem, 2) nie otrzymał w danym roku szkolnym żadnej nagany. 7. Decyzję o podwyższeniu oceny bądź zachowaniu oceny wystawionej przez opiekuna klasy wydaje komisja, w skład której wchodzą: 1) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel, 2) przedstawiciel rady pedagogicznej, 3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Art.27a 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 4. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców. 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Art Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy uczniów jeżeli: 1) na koniec I semestru uczeń uzyskał oceny niedostateczne (ndst.) lub jest nieklasyfikowany (N) z czterech lub więcej przedmiotów (zajęć dydaktycznych) ujętych w jego planie indywidualnym na bieżący rok, a z zajęć wymienionych w Art.24. ust.3. co najmniej dostatecznej. 2) uczeń nie uzyskał promocji do następnej klasy. 2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki w Liceum na wniosek ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, sytuacją rodzinną lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgoda Rady Pedagogicznej jest wyrażana w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią wychowawcy-opiekuna oraz (w uzasadnionych przypadkach) opinią psychologa, pedagoga lub opinią lekarską. 8

9 3. Uczeń, który nie uzyskał promocji, może za zgodą Rady Pedagogicznej: 1) powtarzać rok w Liceum lub 2) kontynuować naukę ze swoim dotychczasową klasą wg indywidualnego planu na zasadach określonych w Art.29 ust.3 4. W przypadku wymienionym w ust. 3. p.2. uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji zajęć. Uzyskanie przez ucznia promocji jest w tym przypadku możliwe po uzyskaniu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ocen dopuszczających i wyższych z pozostałych zajęć dydaktycznych wg indywidualnego planu zajęć z poprzedniego roku szkolnego, a z zajęć wymienionych w Art.24. ust.3. ocen co najmniej dostatecznych. 5. Uczeń kończy Liceum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, a także oceny co najmniej dostateczne z zajęć wymienionych w Art.24. ust 3. oraz zdał egzamin dyplomowy zgodnie z odrębnymi przepisami. X. Indywidualny tok nauki. Art Uczeń realizujący indywidualny tok nauki (ITN)kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych w ramach programu nauczania przyjętego w Szkole, lecz według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach. Uczeń realizujący ITN może się kształcić według indywidualnego programu nauki, o którym mowa w art Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego. 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę akceptowaną przez rodziców, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, 4. Uczeń, o którym mowa w ust.3. nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Art Dyrektor Liceum zezwala na ITN w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej 2. Opinia Rady Pedagogicznej w sprawie przyznania ITN jest wyrażana w formie uchwały podejmowanej po zapoznaniu się z wnioskiem ucznia i zgodą jego rodziców oraz przygotowanym planem nauki na cały czas trwania ITN. Art W przypadku, o którym mowa w Art. 29. ust.3. ustala się dla ucznia indywidualny plan nauki na okres 2 lat zawierający warunki nauki, terminy zajęć, warunki ich zaliczenia oraz terminy ewentualnych egzaminów. Art W roku szkolnym organizowane są dwie sesje egzaminacyjne dla uczniów realizujących ITN i uczniów uzupełniających różnice programowe; sesja jesienna w październiku oraz sesja wiosenna w marcu. 2. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do wyznaczonych egzaminów jest jednoznaczne z przerwaniem ITN. Art W przypadkach omówionych w art. 29 ust.1. warunkiem uzyskania promocji jest zdanie wszystkich wymaganych egzaminów, najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych; w kwietniu dla klasy programowo najwyższej i w czerwcu dla pozostałych klas. XI. Indywidualny program nauki. Art Uczeń może się uczyć według indywidualnego programu nauki (IPN), w zakresie jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. 2. IPN ma na celu dostosowanie nauczania do aktualnych możliwości, uzdolnień i zainteresowań ucznia w celu stymulowania jego rozwoju. 3. Osobą odpowiedzialną za przebieg IPN jest nauczyciel opiekun wyznaczony przez dyrektora Liceum. Art Dyrektor Liceum zezwala na IPN w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2. Opinia Rady Pedagogicznej w sprawie indywidualnego programu nauki jest wyrażana w formie uchwały podejmowanej po zapoznaniu się z wnioskiem ucznia i zgodą jego rodziców oraz przygotowanym projektem IPN. Art Szczegółowy IPN wraz z wymaganiami oraz kryteriami promocji przygotowuje nauczyciel opiekun klasy ucznia w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na IPN. 2. IPN może ulec zmianie lub modyfikacji w trakcie realizacji za zgodą Rady Pedagogicznej na wniosek rodziców, ucznia lub nauczyciela - opiekuna. Art IPN obejmujący indywidualny plan nauczania wybranych przedmiotów w poszczególnych latach nauki, ustala się na cały cykl kształcenia. 2. W przypadkach, w których realizowany IPN wymaga wydłużenia czasu nauki ponad cztery lata niezbędna jest pisemna zgoda ucznia i jego rodziców. XI. Egzamin dyplomowy. Art Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych. 2. Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w Art.28 ust.5. Art

10 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej komisją egzaminacyjną. 2. Przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej powołuje, na wniosek dyrektora szkoły, Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego, upoważniając go do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji egzaminacyjnej. 3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 1) przewodniczący komisji; 2) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji; 3) egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym. 4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dokonać podziału komisji egzaminacyjnej na zespoły egzaminacyjne, przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego, oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów. 5. Jeżeli przewodniczący komisji egzaminacyjnej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym, dyrektor jednostki nadzoru powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. Art Egzamin dyplomowy przeprowadza się w terminach umożliwiających przeprowadzenie egzaminu maturalnego. 2. Terminy przeprowadzania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej, informując o nich uczniów przystępujących do egzaminu dyplomowego oraz jednostkę nadzoru. 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są obowiązani poinformować uczniów klas programowo najwyższych o zakresach obowiązujących treści programów nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania tematów egzaminacyjnych, oraz wskazać uczniom tematy prac dyplomowych, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego. Art. 43. Egzamin dyplomowy obejmuje: 1) część praktyczną polegającą na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu odpowiednio specjalności artystycznej lub sztuki stosowanej; część praktyczna może obejmować ponadto prezentację prac z malarstwa, rzeźby, scenografii, projektowania lub grafiki warsztatowej prezentowanej w formie wystawy. 2) część ustną z historii sztuki zdawaną na poziomie podstawowym. Laureat lub finalista olimpiady artystycznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu dyplomowego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej z tej części egzaminu. Art. 44. Kolejność zdawania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Art Tematy egzaminacyjne dla części ustnej egzaminu dyplomowego przygotowuje egzaminator nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem lub zespół egzaminacyjny, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. Tematy egzaminacyjne przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Tematów egzaminacyjnych nie udostępnia się uczniom. 2. Zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową na poziomie podstawowym w zakresie danego przedmiotu. XIII. Zmiany w Deklaracji nauczycieli i uczniów oraz Statucie. Art Zmiany niniejszego statutu dokonuje prowadzący Liceum z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora. 2. Projekty zmian mogą być przedstawiane Radzie Pedagogicznej, rodzicom i uczniom na spotkaniach klas dla uzyskania opinii i poparcia. Zapewnia to pełną jawność postępowania i możliwość zgłoszenia propozycji odmiennych od przygotowanych, 1) Każdy nauczyciel i uczeń może przygotować w ten sposób swój projekt nowych postanowień oraz poddać go pod dyskusje w klasach i grupach, 2) Tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania ogólnego Liceum projekty zmian oraz czas i miejsce głosowania są ogłaszane na stronie internetowej szkoły. 3. Na zebraniu ogólnym zwołanym przez dyrektora szkoły tekst zmian jest odczytywany i wyświetlany na ekranie. Głosowanie może odbywać się nad całością projektowanych zmian lub nad odrębnymi postanowieniami. 1) W każdym głosowaniu nauczyciel i uczeń obecny na sali ma jeden głos. Głosuje się przez podniesienie ręki. Głosowanie jest jawne jeżeli nie zostanie przegłosowany wniosek o tajność głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy kartek do głosowania. 2) Głosy oblicza komisja skrutacyjna składająca się z trzech osób wybranych przez zebranych. Po każdym głosowaniu komisja zapisuje wyniki w protokole i podaje je do publicznej wiadomości, 3) Zmiany są uchwalone i wejdą w życie jeżeli liczba głosów ZA jest większa od połowy liczby obecnych na zebraniu nauczycieli i uczniów. Liczbę obecnych ustala się przed rozpoczęciem głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos dyrektora. 4. Dyrektor Liceum uchyla z urzędu te postanowienia, które naruszają przepisy prawa. O swojej decyzji dyrektor Liceum zawiadamia nauczycieli i uczniów przedstawiając uzasadnienie w formie pisemnej. XIV. Przepisy przejściowe i końcowe. Art Zadania edukacyjne Liceum mogą być realizowane wspólnie z innymi szkołami programów indywidualnych na podstawie odrębnych porozumień. 2. O fakcie utraty praw szkoły publicznej przez Liceum nauczyciele, rodzice i uczniowie będą niezwłocznie powiadomieni. W przypadku utraty praw szkoły publicznej Liceum może działać bez praw szkoły publicznej. 3. Postanowienia statutu dotyczące rodziców dotyczą odpowiednio opiekunów ucznia. Art Prowadzący Liceum może go zlikwidować z ważnych powodów z końcem roku szkolnego. W tym przypadku prowadzący Liceum jest 10

11 zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić nauczycieli, rodziców i uczniów oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Pomorskiego Kuratora Oświaty i Urząd Miasta Gdańska o zamiarze i przyczynach likwidacji. 2. W przypadku likwidacji Liceum ewentualne zobowiązania będą zaspokajane poprzez sprzedaż jego majątku. 3. Decyzje w sprawach przekazania majątku pozostałego po zaspokojeniu roszczeń podejmuje prowadzący Liceum po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców. Gdańsk-Oliwa, 28 listopada 2013 roku 11

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM W SŁUPSKU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży fot. archiwum tekst: Monika Rękawek Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminu Dyplomowego

Regulamin Egzaminu Dyplomowego Regulamin Egzaminu Dyplomowego w Liceum Plastycznym w Kaliszu Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ZSP W KOLE. 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ZSP W KOLE. 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ZSP W KOLE 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych 2. Do egzaminu dyplomowego uczeń może być

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r.

Regulamin niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku - Oliwie, ul. Polanki 130 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań, tel./fax +48 (61) 868 48 68 Załącznik do statutu nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Liceum Plastycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas czwartej w Liceum Plastycznym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2016. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 4/2016. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie z dnia 26 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 4/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie ZSO Aneks nr 1 Na podstawie art. 66. ust. 1.Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie 1 Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie 1. PODSTAWA PRAWNA Zasady klasyfikowania, promowania i oceniania określa Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Szkoły Artystyczne TOP ART w Szczecinie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH TOP-ART W SZCZECINIE POLICEALNE STUDIUM PLASTYCZNE Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane będą na podstawie: 1) odpowiedzi ustnych, 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 65 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń (również z klasy programowo najwyższej), który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

RODZICE W SZKOLE. umocowania prawne

RODZICE W SZKOLE. umocowania prawne RODZICE W SZKOLE umocowania prawne W polskim systemie oświaty prawa i obowiązki rodziców regulują następujące akty prawne: Konwencja o prawach dziecka Ustawa o systemie oświaty Karta Nauczyciela. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO Liceum Plastyczne ZSP nr2 w Malborku

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO Liceum Plastyczne ZSP nr2 w Malborku REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO Liceum Plastyczne ZSP nr2 w Malborku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 5 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA WE WROCŁAWIU

GIMNAZJUM NR 5 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA WE WROCŁAWIU GIMNAZJUM NR 5 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA WE WROCŁAWIU Zasady i procedury przeprowadzania egzaminów sprawdzających Zasady i procedury przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Zasady i procedury przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Załącznik nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania Załącznik nr 1 do statutu Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania 1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do końca września każdego roku szkolnego informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego słuchaczy Medycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2015 Rady Pedagogicznej ZPSP w Łodzi REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Załącznik nr 2 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego Zatwierdzony 18 maja 2011r. uchwałą nr 8/2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu III Liceum Ogólnokształcącego im. S. B. Lindego w Toruniu. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r.

Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r. Uchwała nr 5 /2011/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z dnia 13.09. 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły. Działając na podstawie art. 22 a Ustawy z dnia 7 września1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

WSO. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku WSO Wewnątrzszkolny System Oceniania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku Spis treści I. Założenia ogólne i pedagogiczne dokumentu... 3 II. Cele oceniania szkolnego...

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo