STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią szkołą ponadgimnazjalną dającą wykształcenie plastyczne - kwalifikacje zawodowe plastyka ze specjalnością: reklama wizualna, techniki graficzne i fotografia po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2. Siedziba Liceum mieści się w Gdańsku. 3. Liceum korzysta z siedziby, urządzeń i obsługi szkół programów indywidualnych przy ul. Polanki 124 w Gdańsku - Oliwie. 4. Osobą prowadzącą Liceum jest Piotr Bogdanowicz zamieszkały przy ul. Okrętowej 8 w Gdańsku, zwany dalej "prowadzącym Liceum". Art. 2 Liceum działa w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomorski kurator oświaty. Świadectwa wystawiane przez Liceum będą uznane w szkołach publicznych i wyższych uczelniach na równi ze świadectwami szkoły publicznej. II. Cele i zadania Liceum Art Celem Liceum jest organizowanie edukacji z uwzględnieniem predyspozycji dzieci i młodzieży, ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 2. Szkoła zapewnia w szczególności: 1) prawo dzieci i młodzieży do kształcenia się oraz opieki i wychowania odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 2) poznanie różnorodnych wzorów kulturowych przy jednoczesnym wspomaganiu wychowawczej roli rodziny, 3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także opiekę psychologiczną i specjalne formy pracy dydaktycznej, 4) warunki do nauki dla młodzieży niepełnosprawnej zgodnie ze indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, 5) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi plastycznie poprzez stosowanie programów indywidualnych, 6) kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska kulturowego i naturalnego oraz upowszechnienie wiedzy ekologicznej. 7) uzyskanie wykształcenia plastycznego, a w Liceum kwalifikacji zawodowych w zawodzie plastyk ze specjalnością: reklama wizualna oraz techniki graficzne. 3. Najważniejsze zasady etyczne obowiązujące w Liceum są zawarte w Deklaracji nauczycieli i uczniów uchwalanej na wspólnym zebraniu. Art Proces kształcenia w Liceum obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz plastyczne i jest rozłożony na dwa etapy: 1) Etap I - 3 lata nauki, 2) Etap II 1 rok nauki kończący się egzaminem umożliwiającym uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie plastyk ze specjalnością: reklama wizualna, techniki graficzne i fotografia. 3) Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego i zostały dopuszczone do egzaminu dyplomowego. 2. Zasady procesu kształcenia są określone w Koncepcji edukacji. W szczególności Koncepcja edukacji opisuje: 1) zasady tworzenia indywidualnych planów nauki przez uczniów, 2) kompetencje ogólne, 3) formy edukacji; zasady organizacji zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych, 4) zasady organizacji pracy wychowawczej oraz opieki, 5) plan nauczania. 3. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określają: kalendarz Liceum oraz tygodniowy rozkład zajęć. Wychowanie do życia w rodzinie jest realizowane w ramach nauczania różnych przedmiotów i nie wymaga osobnej zgody rodziców. 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. 5. Arkusz organizacji zawiera w szczególności: liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 6. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. III. Zasady organizacji zajęć Art Liceum ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych w siedzibie szkoły, a także 1

2 biorących udział w wycieczkach i obozach organizowanych przez Liceum. 2. O niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych przez Liceum rodzice są bezzwłocznie powiadamiani. 3. Uczniowie są ubezpieczeni przez Liceum od skutków nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć organizowanych przez Liceum oraz w czasie dojazdów. 4. Dokumentacja procesu edukacji jest prowadzona w formie systematycznych zapisów w formie elektronicznej e-dzienniku. 5. Arkusze ocen prowadzone są dla każdego ucznia indywidualnie. Art Dla utrzymania porządku w siedzibie Liceum, nauczyciele pełnią dyżury w ramach swoich obowiązków służbowych. Harmonogram dyżurów ustala się na początku roku szkolnego. Art Nauczyciel organizujący zajęcia poza siedzibą po uzyskaniu zgody dyrektora podaje do wiadomości uczniów: 1) szczegółowy program zajęć i zasady porządkowe, 2) warunki udziału w zajęciach (ekwipunek, opłaty, niezbędne materiały, potrzebne wiadomości itp.), 3) czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia 2. O wycieczkach z noclegiem rodzice uczniów powiadamiani są odpowiednio wcześniej na piśmie. Udział ucznia w takich zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców. 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia poza siedzibą Liceum reprezentuje dyrektora i w trakcie ich trwania ma jego uprawnienia we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem zajęć. 4. Uczniowie i nauczyciele Liceum mogą korzystać z biblioteki oraz innych pomieszczeń Zespołu Szkół Programów Indywidualnych na równych prawach z uczniami i nauczycielami tej szkoły. IV. Finansowanie Liceum. Art Utrzymanie Liceum oraz warunki kadrowe i organizacyjne do realizacji Koncepcji edukacji zapewnia prowadzący Szkołę w ramach środków finansowych stanowiących jej przychody. 2. Na przychody Liceum składają się opłaty rodziców, a także ewentualne dotacje, dochody z działalności gospodarczej, spadki, darowizny i tp. Art Wysokości bezzwrotnej jednorazowej opłaty wpisowej oraz opłat wnoszonych w okresie dwunastu miesięcy roku szkolnego, łącznie z okresem wakacji, ustala prowadzący Liceum. 2. Opłata wpisowa może być za zgodą prowadzącego Liceum zastąpiona wkładem w formie pracy lub urządzeń. 3. Wnoszone przez Rodziców opłaty miesięczne zapewniają pokrycie kosztów: 1) zatrudnienia nauczycieli, 2) zatrudnienia przez prowadzącego Liceum pracowników niezbędnych dla działania Zespołu Szkół Programów Indywidualnych, 3) utrzymania siedziby i korzystania z niezbędnych urządzeń, 4) wynajmu innych lokali do prowadzenia zajęć. 4. Podniesienie wysokości opłaty miesięcznej z powodu wzrostu kosztów wymienionych w ust. 3. z przyczyn niezależnych od prowadzącego Liceum nie wymaga zgody rodziców. Art Liceum może organizować działalność gospodarczą uczniów i rodziców, z której dochód będzie przeznaczony na potrzeby szkoły. Udział w tych działaniach jest dobrowolny. V. Organy Liceum Art Organami Liceum są: 1) dyrektor, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski. 2. Prowadzący Liceum może powołać ponadto, w porozumieniu z dyrektorem, zespół ekspertów - organ o charakterze doradczym. Zasady działania zespołu określi odrębny regulamin. Art Funkcję dyrektora pełni prowadzący Liceum lub powierza to stanowisko innemu nauczycielowi. W tym przypadku dyrektora powołuje i odwołuje prowadzący Liceum. 2. Dyrektor w szczególności: 1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) organizuje opiekę nad uczniami w związku z art.5. ust. 1. niniejszego statutu, 4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) dysponuje pieniędzmi określonymi w zatwierdzonym przez prowadzącego szkołę budżecie Liceum i odpowiada przed nim za ich prawidłowe wykorzystanie, 2

3 6) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych. 3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i innych pracownik6w. 5. Dyrektor w szczególności decyduje o: 1) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników, 2) nagrodach i karach oraz premiach uznaniowych udzielanych nauczycielom oraz innym pracownikom. 6. Dyrektor może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora i inne stanowiska kierownicze. Dyrektor powierza funkcje kierownicze w szkole i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii prowadzącego Liceum oraz rady pedagogicznej. 7. Dyrektor Liceum we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania: 1) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 2) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi; 3) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę; 4) analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie; 5) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli. 8. Dyrektor współpracuje z rodzicami i organizuje ogólne spotkania rodziców. Art W posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy nauczyciele prowadzący w Liceum zajęcia dydaktyczne. 2. Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz w każdym semestrze. 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planu zamierzeń objętych rocznym kalendarzem Liceum, 2) zmniejszanie wymiaru zajęć fakultatywnych uczniów uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, 3) wyrażanie zgody na zmianę zajęć fakultatywnych w ciągu roku szkolnego i podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczestników zajęć fakultatywnych uczniów utrudniających prowadzenie zajęć, 4) wyrażanie zgody na zmianę przez ucznia klasy na równoległą, 5) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Liceum, 6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 7) uchwalenie regulaminu rady pedagogicznej, 8) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 9) zatwierdzanie klasyfikacji i promowanie uczniów. 4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) Koncepcję Edukacji wraz z planem nauczania, 2) organizację Liceum, zwłaszcza rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 3) zmiany w zasadach wynagradzania i regulaminie pracy, 4) projekt budżetu Liceum oraz propozycje dyrektora w sprawach powierzenia nauczycielom funkcji kierowniczych. 5. O terminie i porządku posiedzenia rady dyrektor Liceum zawiadamia wszystkich nauczycieli oraz zainteresowanych. 6. W zebraniach tych mogą uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz goście w szczególności rodzice zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą członków rady pedagogicznej 7. Posiedzeniom plenarnym rady pedagogicznej przewodniczy dyrektor Liceum. Z posiedzeń rady sporządza się protokół. Sekretarzem posiedzenia jest wybrany przez jego uczestników nauczyciel. Art Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów i jest wybierana na zebraniu zwołanym przez dyrektora. 2. Rada działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Liceum. 3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw. Art Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Liceum. 4. Odpowiednie organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 5. Samorząd przedstawia dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów określonych w Art. 19. ust. 6. i 7. Niniejszego statutu. 6. Opiekunem samorządu jest rzecznik praw uczniów wybrany na ogólnym zebraniu uczniów spośród nauczycieli lub rodziców. VI. Nauczyciele Art Nauczyciel w ramach Koncepcji edukacji ma prawo do: 1) prowadzenia zajęć według własnego programu autorskiego lub innego, wybranego przez siebie, po uzyskaniu 3

4 aprobaty dyrektora Liceum pod warunkiem zgłoszenia się na te zajęcia nie mniej niż 8 uczniów, 2) swobody poszukiwania i stosowania takich metod edukacji, jakie uważa za najwłaściwsze, 3) wyboru podręczników oraz innych pomocy naukowych, 4) wyboru miejsca i formy edukacji w takim jednak zakresie, aby nie utrudniać pracy innym nauczycielom. 5) w szczególności nauczyciel ma prawo zapraszać do udziału w prowadzonych przez siebie zajęciach osoby, których udział uważa za właściwy, 6) zmniejszenia zakresu obowiązków oraz częściowego pokrycia przez Liceum kosztów w związku z podnoszeniem swoich kwalifikacji. 2. Nauczyciele są zobowiązani w szczególności do: 1) przedstawienia uczniom w pierwszym miesiącu nauki wykazu umiejętności uzyskiwanych przez nich w trakcie edukacji i zakresu problematyki prowadzonych przez siebie zajęć. 2) opracowania wraz z uczniami planu działania na początku każdego okresu. 3) udzielania konsultacji w terminie ustalonym w rozkładzie zajęć w wymiarze 1 godz. w tygodniu. Art Nauczyciel - opiekun klasy utrzymuje kontakt indywidualny z rodzicami powierzonych jego opiece uczniów, kompletuje dokumentację procesu edukacji swoich podopiecznych oraz pomaga każdemu z nich w sytuacjach trudnych. 2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w prowadzonych przez niego zajęciach zarówno w siedzibie Liceum jak i poza nią. 3. Nauczyciele są zobowiązani do bezzwłocznego informowania rodziców o niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach: do bieżącego kontaktu z rodzicami jest zobowiązany opiekun klasy. Art Warunki pracy: wymiar godzin, zakres obowiązków, forma zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia są ustalane indywidualnie zgodnie z zasadami wynagradzania i regulaminem pracy obowiązującymi w Liceum. 2. Zakres obowiązków i wymiar godzin w nowym roku szkolnym wynika z projektu organizacyjnego sporządzanego przed końcem maja roku poprzedniego. 3. Umowę o pracę lub inną umowę cywilno prawną zawiera dyrektor z upoważnienia prowadzącego Liceum. 4. Rozwiązanie za wypowiedzeniem przez jedną ze stron umowy o pracę z nauczycielem jest możliwe jedynie z końcem roku szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Prawo nauczyciela do urlopu i zasady korzystania z niego określają przepisy art ustawy - Karta Nauczyciela. 6. Warunki pracy i płacy pracowników nie będących nauczycielami ustala się w trybie przedstawionym w ust. 1. na podstawie przepisów ustawy z dnia roku - Kodeks Pracy. 7. Prawa i obowiązki nauczycieli Liceum w zakresie nie ustalonym niniejszym regulaminem są uregulowane przepisami ustawy z dnia roku - Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym ustawą z dnia roku o systemie oświaty oraz ustawy z dnia roku - kodeks Pracy. VII. Uczniowie Art Uczniowie są przyjmowani do Liceum po ukończeniu gimnazjum na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu predyspozycji oraz po wykonaniu pracy wstępnej prezentującej zainteresowania i uzdolnienia. 2. Rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzian predyspozycji przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Liceum. W skład komisji wchodzi dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne. 3. Z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych oraz sprawdzianu predyspozycji Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów i listę kandydatów zakwalifikowanych z krótkim uzasadnieniem. Listę kandydatów zakwalifikowanych do nauki w Liceum ogłasza dyrektor bezpośrednio po zakończeniu pracy komisji kwalifikacyjnej. 4. Formę rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu ustala rada pedagogiczna, która również zatwierdza decyzję o przyjęciu ucznia do Liceum po przedstawieniu przez niego pracy wstępnej. 5. Uczeń składa ślubowanie iż będzie rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mu zadań, postępować godnie wobec nauczycieli, kolegów oraz innych ludzi, pomagać słabszym i służyć im pomocą, dobrze reprezentować Liceum. 6. Uczeń może zostać przyjęty do Liceum na okres próbny nie dłuższy niż jeden semestr. Wolny słuchacz bierze udział w zajęciach dydaktycznych na zasadach ustalonych w warunkach przyjęcia obowiązujących pozostałych uczniów. 7. O przyjęciu ucznia do Liceum po okresie próbnym decyduje rada pedagogiczna. 8. Uczeń ma prawo do korzystania z warunków zapewnionych przez Liceum dla indywidualnego rozwoju, a także do opieki i pomocy ze strony nauczycieli. 9. W szczególności uczeń ma prawo wyboru na zasadach określonych w Koncepcji edukacji fakultatywnych zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z wychowania fizycznego. 10. Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej w formie ulgi w opłatach na warunkach określonych odrębnymi przepisami. 11. Uczniowi, który przybył do szkoły wolno opuścić zajęcia dydaktyczne za zgodą wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy zgodę może wyrazić dyrektor lub jego zastępca. 12. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń powinien uzgodnić termin i zakres zaliczenia zaległego materiału nauczania z poszczególnymi nauczycielami. Zaliczenie powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż do końca trwającego okresu. Art Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania: 1) pochwała wobec klasy, 2) pochwała wobec ogólnego zebrania Liceum, 2. Nagrody mają formę pisemną. 3. Nagrody mogą być połączone z upominkami w formie pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz książek. 4

5 Art Wobec uczniów naruszających zasady określone w niniejszym Statucie oraz Deklaracji Nauczycieli i Uczniów przewiduje się stosowanie następujących kar: 1) upomnienie pisemne nauczyciela, wychowawcy, 2) prace użyteczne wynikające z potrzeb szkoły od 30 minut do 3 godzin 3) naganę dyrektora Liceum, 2. Decyzja o ukaraniu wymieniona w ust. 1. ma formę pisemną i jest dostarczana rodzicom oraz do wiadomości opiekunowi klasy, radzie rodziców oraz samorządowi uczniów. 3. Od decyzji o ukaraniu służy uczniowi lub jego rodzicom prawo odwołania w terminie 7 dni po otrzymaniu przez ucznia zawiadomienia o ukaraniu. W przypadku złożenia w sekretariacie szkoły odwołania dyrektor zwołuje w terminie 7 dni komisję dyscyplinarną, która w drodze głosowania zwykłą większością głosów może uchylić karę nałożoną; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 1) W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, c) pedagog lub psycholog, d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, e) przedstawiciel rady rodziców. 2) W skład komisji nie wchodzi nauczyciel - wnioskodawca kary. 3) Kara ustalona przez komisję jest ostateczna. 4) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną karę wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 4. W przypadku spowodowania przez ucznia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub kradzieży dyrektor szkoły może podjąć decyzję o czasowym zakazie udziału w zajęciach szkolnych ucznia, którego naganne postępowanie wymaga wyjaśnień i konsultacji. O podjętej decyzji dyrektor szkoły powiadamia niezwłocznie rodziców ucznia. Decyzja ma formę pisemną i jest dostarczana do wiadomości opiekunowi klasy, radzie rodziców oraz samorządowi uczniów. 5. W okresie obowiązywania decyzji wyszczególnionej w ust. 4. uczeń może przebywać w szkole w celu udziału w określonych spotkaniach. Okres zakazu nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. 6. Uczeń, którego zachowanie na terenie szkoły wskazuje na używanie narkotyków lub alkoholu, będzie poddany testowi stwierdzającemu obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie jeżeli jego wyjaśnienia w tej sprawie nie wydają się wiarygodne. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor na wniosek opiekuna lub nauczyciela i powiadamia o niej niezwłocznie rodziców lub prawnych opiekunów. O wynikach testu informowani będą uczeń, jego opiekunowie oraz wychowawca. W przypadku, gdy wynik testu potwierdza, iż uczeń używa narkotyków lub alkoholu, kosztami takiego badania obarcza się rodziców ucznia. 7. Odmowa poddania się badaniu w przypadku uzasadnionego podejrzenia o używanie narkotyków lub alkoholu będzie traktowana jak rezygnacja z dalszej nauki w szkole. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów dyrektor może podjąć na podstawie uchwały Komisji dyscyplinarnej. 8. W przypadku spowodowania przez ucznia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub kradzieży dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów na podstawie uchwały Komisji dyscyplinarnej. 9. Od decyzji dyrektora służy uczniowi lub jego rodzicom prawo odwołania w terminie 7 dni po otrzymaniu przez ucznia zawiadomienia o ukaraniu. W przypadku złożenia w sekretariacie szkoły odwołania dyrektor zwołuje w terminie 7 dni posiedzenie Rady Pedagogicznej, która w drodze głosowania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych może uchylić zaskarżoną decyzję o skreśleniu z listy uczniów VIII. Rodzice Art Wpisanie dziecka na listę uczniów Liceum ma miejsce w wyniku umowy między prowadzącym szkołę z jednej, a rodzicami i uczniem z drugiej strony. Zobowiązania stron określają przepisy niniejszego statutu. Zobowiązania Liceum są ponadto określone w Koncepcji Edukacji Liceum. Wypowiedzenie umowy jest możliwe z końcem miesiąca z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za zgodą stron w uzgodnionym terminie. 2. Rodzice podpisując umowę wyrażają zgodę na realizację programu wychowania do życia w rodzinie w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Art Rodzice zapisując ucznia do Liceum zobowiązują się do umożliwienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły oraz odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 2. W przypadku nieobecności ucznia rodzice zobowiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia szkoły o jej przyczynach oraz przewidywanym terminie udziału ich dziecka w zajęciach. 3. Po powrocie do szkoły uczeń powinien przedstawić na najbliższych zajęciach pisemne usprawiedliwienie podpisane 5

6 przez rodziców. 4. Rodzice są zobowiązani do udziału w ogólnych zebraniach rodziców oraz spotkaniach organizowanych przez opiekuna klasy swojego dziecka. 5. Na pisemny wniosek rodziców uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Liceum w każdym czasie. 6. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów z powodu niezapłacenia przez rodziców opłaty miesięcznej w terminie ustalonym w umowie. W celu wyjaśnienia przyczyn zwłoki w opłatach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zakazie udziału w zajęciach szkolnych ucznia, na czas potrzebny do ustalenia dalszego sposobu postępowania. IX. Zasady oceniania osiągnięć uczniów Art Zasady w art. 24. dotyczą przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów, a także ocen klasyfikacyjnych (na zakończenie semestru i roku) oraz takich ocen jak przewidywana, poprawa i zaliczenie. (tę ostatnią stosuje się wobec uczniów, którzy zmienili szkołę w ciągu roku szkolnego, uczniów realizujących kontrakty czy uczniów, którzy z uwagi na nieobecności muszą uzupełnić swoją wiedzą z bieżącego lub poprzedniego semestru. W swoim opisie zaliczenie musi zawierać informację, jakiego okresu lub zakresu dotyczy). Terminy klasyfikacji są ustalane w rocznym kalendarzu Liceum. 2. Na początku roku nauczyciel przedstawia uczniom zakres problematyki swoich zajęć i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz uzyskiwane podczas tych zajęć umiejętności w trakcie bieżącego roku, w tym: publicznej wypowiedzi, posługiwania się mediami w pozyskiwaniu i prezentacji wiedzy oraz pracy zespołowej. Oceny semestralne i końcowe ustala się na podstawie ocen kształtujących (OK.) jak i sumujących. 3. Stosuje się następujące oznaczenia cyfrowe stopni śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: celujący cel. 6 bardzo dobry bdb. 5 dobry db. 4 dostateczny dst. 3 dopuszczający dop. 2 niedostateczny ndst. 1 Wystawiając oceny klasyfikacyjne nie stosuje się znaków plus ani minus. 1) ocenę celującą /cel./ uzyskuje uczeń w oparciu o samodzielnie podejmowane zadania, oryginalne rozwiązania problemów, sprawność przewyższającą wymagania określone na ocenę bardzo dobrą. W szczególności ocenę celującą na koniec roku uzyskuje uczeń, którego osiągnięcia zostały potwierdzone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, występach artystycznych bądź zawodach sportowych. 2) wymagania na ocenę dobrą /db./ i bardzo dobrą /bdb./ ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania uwzględniając kryteria stosowane w pkt. 3) 5). 3) ocena dostateczna na zakończenie semestru oznacza wykonanie przez ucznia zaplanowanych prac domowych i klasowych, które spełniły zasadnicze wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie, a także uzyskanie przez niego wymaganych wiadomości i umiejętności. Ocenę dostateczną na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który nie ma istotnych braków z poprzedniego semestru; wykonał wymagane prace, a jego osiągnięcia bieżące świadczą o braku zaległości. 4) ocena dopuszczająca na zakończenie semestru oznacza, że mimo braku oceny co najmniej dostatecznej z części zaplanowanych prac domowych lub klasowych, pozostałe prace przedstawione do oceny spełniają wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie. Uzyskane przez ucznia wiadomości i umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wykonania zaległych prac, opanowania wskazanych partii materiału lub umiejętności itp. Ocenę dopuszczającą /dop./ na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który wykonał zaległe prace, opanował wskazane partie materiału i umiejętności, a jego bieżąca praca wskazuje na nadrobienie istotnych zaległości. Uzyskane wiadomości i umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wzmożonego wysiłku w najbliższym czasie. 5) ocenę niedostateczną na zakończenie semestru lub roku wystawia się, gdy brak wiadomości lub umiejętności może znacząco utrudnić uczniowi dalszą naukę lub, gdy warunki ustalone przy wystawieniu w poprzednim okresie oceny dopuszczającej nie zostały przez ucznia wykonane. 5. Nie później niż 14 dni przed zakończeniem semestru nauczyciel jest zobowiązany podać uczniowi do wiadomości przewidywaną ocenę końcową. 6. Uczeń, który nie uzyskał oceny pozytywnej, a chciałby uzyskać wyższą ocenę, powinien zaliczyć wskazany przez nauczyciela materiał na konsultacjach według indywidualnie uzgodnionego z nauczycielem harmonogramu zaliczeń. 7. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji omawianych w art. 26 ust.6 oraz art Nie później niż ostatniego dnia przed radą klasyfikacyjną każdego z semestrów nauczyciel wpisuje oceny końcowe w e-dzienniku. Przed zakończeniem roku wychowawca wpisuje oceny końcowe do arkuszy ocen. 9. Ocenę roczną z malarstwa i rysunku oraz z reklamy wizualnej i technik graficznych można przeprowadzać w trybie egzaminu promocyjnego podczas rocznej wystawy uczniów. W skład komisji, w tym przypadku wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z przedmiotów plastycznych. Art W każdym z okresów klasyfikacyjnych nauczyciel powinien stosować różnorodne formy oceniania osiągnięć uczniów np. ocenę kształtującą, ocenę koleżeńską, samoocenę ucznia, wynikające z przyjętego programu nauczania. Formy sprawdzania osiągnięć nauczyciel podaje do wiadomości uczniów na początku semestru. 2. Oceny bieżące, kształtujące(ok) jak i sumujące, powinny zawierać wskazania ułatwiające uzupełnienie oraz rozwinięcie wiedzy albo doskonalenie umiejętności. Informacja zwrotna mająca na celu rozwój ucznia powinna wskazywać osiągnięcia (dobre elementy) w ocenianej pracy, jej braki oraz sposoby ich uzupełnienia a także możliwości dalszego rozwijania umiejętności i pogłębiania wiedzy. Prace pisemne wymagają pisemnej informacji zwrotnej w e-dzienniku. 3. Symbol np można wystawić jedynie w przypadku, jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. W czasie półrocza uczeń może otrzymać najwyżej dwie oceny np (nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości) 6

7 4. Symbol nk w ocenianiu cząstkowym stosuje się wyjątkowo w odniesieniu do uczniów realizujących przedmiot na zasadzie ITN lub kontraktu dla zaznaczenia faktu, że uczeń nie zaliczył dotychczas zadań, które są obowiązkowe dla całej klasy. Na zakończenie semestru lub roku uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć może nie być klasyfikowany. Taką sytuację odnotowuje nauczyciel słowem nieklasyfikowany lub symbolem nk. 5. Symbol zero 0 służy do zaznaczania, że ze względu na nieobecność uczeń nie przedstawił pracy domowej lub zadania, nie wziął udziału w ćwiczeniu, sprawdzianie, klasówce itp. Znak ten należy stawiać w przypadku, gdy oceniana czynność była obowiązkowa dla całej klasy ( nie należy natomiast wtedy, gdy ocenianiu została poddana tylko część uczniów, np. zadanie dla chętnych). Po przedstawieniu pracy (napisaniu zadania) symbol może zostać zmieniony na oceną sumującą lub OK na symbol plus + jeżeli praca została oddana po terminie. 6. Symbol plus + wykorzystujemy również - obok znaków cyfrowych - do oceniania aktywności ucznia (nie ma potrzeby zamiany plusów na znak cyfrowy!) Art Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w terminie ustalonym przez dyrektora z nim lub jego rodzicami. 2. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może za zgodą rady pedagogicznej zdawać egzaminy klasyfikacyjne w terminie ustalonym przez dyrektora. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny po wystawieniu ocen, nie później niż jeden tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nie dotyczy to uczniów wymienionych w Art.28. ust.1. p Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki wyznacza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z indywidualnym programem lub tokiem nauki. 4. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych przypadają na ostatni tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej lub w przypadkach opisanych w ust. 1. i 3. w innym terminie ustalonym przez dyrektora. 5. W określonych przypadkach uczeń może uzyskać wyższe niż przewidywano roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne. Warunki i tryb ich uzyskiwania są następujące: 1) uczeń, którego praca w czasie semestru lub roku nie uzyskała oceny dopuszczającej lub wyższej, może złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów nie później niż w ostatnim dniu wystawiania ocen (okresu klasyfikacyjnego). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych przypadają na ostatni tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 2) w wyjątkowych przypadkach spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na zajęcia lub innymi zdarzeniami losowymi dyrektor może zezwolić na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ zdawać większą liczbę egzaminów klasyfikacyjnych także w terminach innych niż wymienione w ust.1. O swojej decyzji dyrektor informuje radę pedagogiczną, radę rodziców oraz samorząd uczniowski. 6. Do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu sierpnia może przystąpić uczeń, który nie uzyskał na koniec roku oceny co najmniej dopuszczającej z jednego przedmiotu, lub oceny co najmniej dostatecznej z jednego z przedmiotów wymienionych w art. 24. ust. 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów. 7. Nieprzystąpienie do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora oznacza rezygnację z egzaminu. Jeżeli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z powodu choroby powiadamia o tym bezzwłocznie dyrekcję Szkoły a następnie przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzone przez rodziców; w takim przypadku dyrektor ustala termin dodatkowy. 8. Egzamin poprawkowy oraz sprawdzian przeprowadza komisja w składzie: dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący i dwóch nauczycieli tego przedmiotu. 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dwóch nauczycieli tego przedmiotu lub pokrewnego. W komisji mogą wziąć udział w charakterze obserwatora: opiekun klasy (wychowawca) oraz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół pisemny wg wzoru zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły. Oceny z egzaminów stosowane są zgodnie z przepisami rozporządzenia właściwego ministra w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach artystycznych. Art Oceny zachowania na koniec okresu, śródroczne oraz końcoworoczne ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, nieodpowiednie, naganne. 2. Przy wystawianiu ocen z zachowania obowiązują następujące kryteria: 1) Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który: należycie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, może stanowić wzór dla innych uczniów, działa dla dobra szkoły także poza nią z własnej inicjatywy, ma wzorową kulturę osobistą, w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia. 2) Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego, działa dla dobra szkoły, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 3) Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego, jednakże bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń poza incydentalnymi uchybieniami, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, nie przekracza świadomie norm społecznych, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 4) Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego, jednakże bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista niekiedy budzi uzasadnione zastrzeżenia, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, nie przekracza świadomie norm społecznych, w danym roku szkolnym nie otrzymał nagany, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, prezentuje niską kulturę osobistą, działa destrukcyjnie na grupę, w danym roku szkolnym otrzymał upomnienia i/lub nagany, w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 25 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, wielokrotnie narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, w 7

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE Podstawa prawna statutu: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo