Znak sprawy: GK Kunów, ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: GK.261.1.2014 Kunów, 16.12.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Znak sprawy: GK Kunów, ZAPYTANIE OFERTOWE Gimnazjum w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Sukcesywne dostawy pieczywa do Gimnazjum w Kunowie w roku 2015, prowadzone w trybie zapytania ofertowego (postępowanie o wartości przedmiotu zamówienia poniŝej 30 tys. Euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. II. Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1, Kunów tel / fax: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy załącznik nr 1 do Zapytania. 2) Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów będą wynikać z bieŝącego zapotrzebowania Zamawiającego. 3) Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej nie jest katalogiem zamkniętym, wykonawca w ciągu roku moŝe dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment. 4) Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, a miejscem dostawy jest stołówka Gimnazjum w Kunowie. 5) Ceny produktów spoŝywczych w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie w stosunku do wskazanych w ofertach cenowych. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać równieŝ koszty transportu i rozładunku do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, do której będzie realizowana jednostkowa dostawa. 6) Wykonawca wszystkie dostawy artykułów spoŝywczych do Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub faksem przez upowaŝnione osoby (pracowników stołówki) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 13:00 tj. np. zamówienia na piątek będzie składane co najmniej w czwartek do godziny 13:00. Dostawa będzie miała miejsce w dniu następnym w godzinach 6:00 7:00, od poniedziałku do piątku. 7) W zamówieniach Zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Wykonawca dokona równieŝ rozładunku zamówionego towaru. W wyjątkowych sytuacjach zmiana godziny dostawy jest moŝliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 8) Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego dokonają wyznaczeni i upowaŝnieni pracownicy Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru, przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. Nie dopuszcza się pozostawiania Ŝywności przez Wykonawcę osobom nieupowaŝnionym. 9) Dostawy produktów nie będą odbywać się w czasie przerw w zajęciach szkolnych mających miejsce w okresie obowiązywania umowy, tj. ferii, wakacji z wyjątkiem organizowania przez szkołę dyŝurów, przerw świątecznych wynikających z organizacji roku szkolnego zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku odwołania zajęć przez dyrektora placówki, z powodu klęsk Ŝywiołowych lub decyzji administracyjnych dotyczących zamknięcia kuchni wydanych przez uprawnione do tego organy administracyjne.

2 10) Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku. Za datę i miejsce dokonania dostawy uwaŝa się dostarczenie wyrobów w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego. 11) Oferowane produkty spoŝywcze muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez Polskie Normy, spełniać wymogi sanitarno epidemiologiczne i zasady systemu HACCP. Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania dla zaoferowanego asortymentu przedłoŝenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spoŝycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spoŝywczych. Na dostarczany towar Wykonawca winien posiadać właściwe atesty i certyfikaty laboratoryjne, stosowne zaświadczenie właściwego lekarza weterynarii poświadczające badanie dostarczanego mięsa które będzie udostępnione na prośbę Zamawiającego. 12) Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w tym wymogi zdrowotne. Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy. Produkty oznakowane mają być zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spoŝywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 966), tzn. muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spoŝycia, warunki przechowywania, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spoŝywczy. 13) Artykuły spoŝywcze muszą być dostarczane w opakowaniach detalicznych, kaŝde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta i nazwę surowca, ilość sztuk, klasę jakości, datę produkcji, datę przydatności do spoŝycia, warunki przechowywania. 14) Opakowania artykułów spoŝywczych słoiki szklane, torebki papierowe, kartony, torby foliowe muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe i szczelne. 15) Dostawy wszystkich artykułów spoŝywczych muszą być realizowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej GHP/GMP. 16) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania obowiązujących przepisów prawa dotyczącego produkcji i obrotu Ŝywności. 17) Oferowane produkty powinny być naleŝycie zabezpieczone w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Pojemniki i opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z Ŝywnością. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie środka transportu do przewozu artykułów Ŝywnościowych winne być do wglądu przez zamawiającego. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego. 18) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nieukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 19) Zamawiający moŝe odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych i jakościowych. Wówczas uznaje się, iŝ Wykonawca nie dotrzymał warunków dostawy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie tego samego dnia dostarczyć na własny koszt i ryzyko brakujący asortyment i/lub wymienić wadliwy asortyment na nowy wolny od wad. 20) W przypadku nie dostarczenia zamówionego towaru w terminie lub stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej lub złej jakości partii dostarczonego towaru, zamawiający nie dokona ich odbioru i zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu 21) W przypadku trzykrotnego nie zrealizowania w pełnym zakresie dostawy przez wykonawcę w wymaganym dniu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

3 III. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Dostawy realizowane będą w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY. 1) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Sukcesywne dostawy pieczywa do Gimnazjum w Kunowie w roku ) Wymagane jest złoŝenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w ofercie cenowej. 3) Oferta winna zwierać wypełniony i podpisany Formularz ofertowy załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, zawierający zestawienie kosztów związanych z dostawą (ceny jednostkowe brutto) w formie tabelarycznej. 4) Cena brutto określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie moŝe ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. VI. VII. VIII. Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) naleŝy złoŝyć w formie pisemnej w terminie do dnia r. do godz. 10:00 do Gimnazjum w Kunowie, (Sekretariat) ul. Fabryczna 1, Kunów, w godzinach 7:00 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą. Oferty złoŝone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: Sukcesywne dostawy pieczywa do Gimnazjum w Kunowie w roku SPOSÓB OCENY OFERT. Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona spośród ofert spełniających ustalone warunki udziału poprzez porównanie zakresu rzeczowego opracowania, oferowanej ceny brutto, warunków i wykonania, cech uŝytkowych i parametrów zamawianych dostaw spełniających potrzeby zamawiającego oraz innych kryteriów wyboru specyficznych dla zamówienia. WARUNKI PŁATNOŚCI. Płatność za dostawę następować będzie przelewem na konto podane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionych faktur dostarczanych wraz z towarem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. INFORMACJE DODATKOWE. 1) Zamawiający oświadcza i informuje, Ŝe niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondaŝu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. ZłoŜenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. 2) Zamawiający moŝe zamknąć postępowanie bez wybrania Ŝadnej oferty, w przypadku, gdy Ŝadna ze złoŝonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego. 3) Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieŝących potrzeb lub innych nie będzie to leŝało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy wykonawcy nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 5) Dostawca moŝe ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

4 IX. 6) Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: ElŜbieta Kalbarczyk, tel ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Zatwierdzam: Dyrektor Gimnazjum Maria Pająk

5 Znak sprawy: GK Załącznik nr 1... pieczęć firmowa oferenta I. Zamawiający: Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1, Kunów tel / fax: II. Wykonawca: NAZWA WYKONAWCY: ADRES: NIP: REGON: NUMER TELEFONU: NUMER FAKSU ADRES FORMULARZ OFERTOWY Dostawy pieczywa do Gimnazjum w Kunowie w roku III. IV. Lp. Termin realizacji: od r. do r. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie poniŝej 30 tyś Euro pn.: Dostawy pieczywa do Gimnazjum w Kunowie w roku oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, w poniŝszych cenach: Wyszczególnienie Opis produktu j.m. 1. Bulka kajzerka 50g. szt. 2. Bulka typu kajzerka 100g. szt. 3. Bulka HOT - DOG 100g. szt. 4. Bulka słodka z nadzieniem RóŜne smaki 120g. szt. 5. Chleb zwykły krojony 550g. szt. 6. Chleb razowy ze słonecznikiem krojony 500g. szt. 7. Chleb wieloziarnisty krojony 400g. szt. 8. Pizza roŝne smaki 200 g. szt. cena jednostkowa netto stawka podatku VAT cena jednostkowa brutto

6 9. Paczek z nadzieniem- roŝne smaki, lukrowany, pudrowany 75 g szt. lub z polewa czekoladowa 10. Bulka tarta op. 0,5 kg szt. 11. Bułka wieloziarnista 50 g szt. 12. Bułka z kiełkami 50 g szt. 13. Bułka słodka mała (toffi/kokos/adwokat) 75 g szt. RAZEM: V. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i opisem przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do nich zastrzeŝeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostawy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.... (miejscowość i data).. (podpis osoby upowaŝnionej)

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49 87-800 WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) 412 91 40 fax. (0...54) 412 94 32 NIP: 888 23 34 270 Regon: 910859070 (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec, dn. 01.07. 2015r. SOSW.AG.26. 15. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgorzelec, dn. 01.07. 2015r. SOSW.AG.26. 15. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgorzelec, dn. 01.07. 2015r. SOSW.AG.26. 15. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, NIP 615-17-76-606, w imieniu którego działa: Aneta Szostak-Sulewska

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe) Radzice Duże, 19 sierpnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dodatkowe) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica NIP: 7681833531, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP.22.230.2.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. Wspólny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP29.230.7.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego 10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 02-097 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333. Dowódca Główny Księgowy

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 02-097 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333. Dowódca Główny Księgowy UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciast dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz instytucji będących na jej zaopatrzeniu zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro.

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Nr sprawy DZP/38/241-44/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo