MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:"

Transkrypt

1 Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r Nr 293/MON z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 294/MON z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców PORT w Świnoujściu do rejestru lotnisk wojskowych Nr 295/MON z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców OKSYWIE w Gdyni-Oksywiu do rejestru lotnisk wojskowych Nr 296/MON z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmian kodów oznaczeń wymagań kwalifikacyjnych oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej OBWIESZCZENIE: 189 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Kadr 184 DECYZJA Nr 290/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2009 r., ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 284 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 56) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

2 856 Poz. 184 Załącznik do decyzji Nr 290/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. (poz.184) ROZDZIELNIK liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych w 2009 roku Lp. Nazwa uczelni DLA POTRZEB INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Kod i nazwa korpusu osobowego Limit miejsc Ogółem limit miejsc 1 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40 medyczny 2/ 50 medyczny 3/ / OGÓŁEM LIMIT MIEJSC 70 1/ Kształcenie specjalistyczne (wojskowe i medyczno-wojskowe) prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi 2/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji i ratownictwa-medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 3/ Dotyczy studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i farmacji innych uczelni medycznych 4/ Podział na poszczególne grupy osobowe zostanie ustalony przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w trakcie procesu rekrutacyjnego

3 Departament Budżetowy Poz. 185 DECYZJA Nr 293/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 1 ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116 i Nr 11, poz. 121), w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, wprowadza się następujące zmiany: 1) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji; 2) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4 858 Poz. 185 Załączniki do decyzji Nr 293/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (poz. 185) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funckcjonariuszom , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zw. oraz nagrody roczne dla funkc ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Gospodarstwa pomocnicze , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wpłaty na PFRON ,00

5 859 Poz. 185 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funckcjonariuszom , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żołnerzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Gospodarstwa pomocnicze , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego ,00 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wpłaty na PFRON ,00

6 860 Poz. 185 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Dowódca JW 2305 OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług zdrowotnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

7 Dowództwo Sił Powietrznych Poz. 186, 187 DECYZJA Nr 294/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców PORT w Świnoujściu do rejestru lotnisk wojskowych Na podstawie 3 ust. 1-5 zarządzenia Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz, 175) ustala się, co następuje: 1. Lądowisko dla śmigłowców PORT zlokalizowane w Świnoujściu, na terenie Portu Wojennego, wpisuje się do rejestru lotnisk wojskowych. 2. Komenda Portu Wojennego z siedzibą przy ul. Steuera 28, Świnoujście jest głównym użytkownikiem lądowiska, o którym mowa w pkt Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie, jest Dowódca Sił Powietrznych. 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Dowództwo Sił Powietrznych 187 DECYZJA Nr 295/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wpisania lądowiska dla śmigłowców OKSYWIE w Gdyni-Oksywiu do rejestru lotnisk wojskowych Na podstawie 3 ust. 1-5 zarządzenia Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 175) ustala się, co następuje: 1. Lądowisko dla śmigłowców OKSYWIE zlokalizowane w Gdyni-Oksywiu, na terenie Portu Wojennego, wpisuje się do rejestru lotnisk wojskowych. 2. Komenda Portu Wojennego z siedzibą przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, Gdynia, jest głównym użytkownikiem lądowiska, o którym mowa w pkt Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie, jest Dowódca Sił Powietrznych. 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

8 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Poz. 188 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmian kodów oznaczeń wymagań kwalifikacyjnych oraz zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1 pkt 9 lit. a oraz 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669), ustala się, co następuje: 1. W dokumentach etatowych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej dla stanowisk służbowych zaszeregowanych: 1) do stopnia etatowego szeregowego (marynarza) lub stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 75 (ukończenie gimnazjum); 2) od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 61 (ukończenie szkoły średniej); 3) od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 31 (posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych); 4) do stopni etatowych majora (komandora podporucznika) i podpułkownika (komandora porucznika) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 25 (posiadanie tytułu zawodowego magistra /równorzędnego/); 5) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) oznacza się kodem kwalifikacji 20 (ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora); 6) od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) wymagania kwalifikacyjne ( WK ) pozostają bez zmian. 2. Dotychczasowe dokumenty etatowe jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z uwzględnieniem pkt 1, uznaje się za obowiązujące. 3. W Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 211, z 2007 r. Nr 4, poz. 47 i Nr 23, poz. 239 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 294), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 10 ust. 1 pkt 3 wyrazy Biura Ochrony Informacji Niejawnych zastępuje się wyrazami Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ; 2) 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W jednostkach (komórkach) organizacyjnych dokonuje się zmian w tekście (odręcznie kolorem czerwonym): dokumentów etatowych, tabel należności, dokumentów wydanych w ramach rozdysponowania etatu zbiorczego w terminie czternastu dni od otrzymania właściwego aktu wprowadzającego te zmiany z wyłączeniem aktu, który zawiera informację (uwagę) o ujęciu zmian w najbliższej edycji ujednoliconego tekstu dokumentu etatowego (według wzoru określonego w załączniku Nr 7). ; 3) w 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Na pierwszej stronie jednolitego tekstu etatu, etatu zbiorczego, wykazu stanowisk zamieszcza się informację (opis) o dacie uaktualnienia zawartości dokumentu oraz numerze i dacie wydania ostatniego wykazu zmian uwzględnionego w tym jednolitym tekście. ; 4) w załącznikach Nr 1-4, 6, 8, 21, 23 dla stanowisk etatowych oznaczonych w kolumnie KOD ST ET kodem: a) 33 lub 35 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 25, b) 41, 43 lub 45 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 31, c) 53, 55, 63 lub 65 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 61, d) 71 lub 73 w kolumnie KOD WK kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 75.

9 863 Poz ) w załącznikach Nr 1-4 w tabelach ZESTAWIE- NIE SUMARYCZNE STANOWISK ETATOWYCH w wierszach oznaczonych w kolumnie STOPIEŃ ETATOWY kodem: a) 33 lub 35 w kolumnie WYMAG. KWALIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 25, b) 41, 43 lub 45 w kolumnie WYMAG. KWALIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 31, c) 53, 55, 63 lub 65 w kolumnie WYMAG. KWA- LIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 61, d) 71 lub 73 w kolumnie WYMAG. KWALIF. kod wykształcenia otrzymuje brzmienie 75. 6) w załączniku Nr 12: a) wyraz Elewów zastępuje się wyrazem Kadetów, b) wyrazy Szeregowych w służbie kandydackiej zastępuje się wyrazem Elewów ; 7) załączniki Nr 7, 17, 18 i 24 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-4 do niniejszej decyzji. 4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spowoduje dostosowanie systemu informatycznego ETAT do postanowień niniejszej decyzji. 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem pkt. 3 ppkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

10 864 Poz. 188 Załączniki do decyzji Nr 296/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2009 r. (poz. 188) Załącznik Nr 1 Za cznik Nr 7 SYSTEM ETAT E-BF/998/0 KLAUZULA TAJNO CI Egz. pojedynczy Wykonywanie kopii SZTAB GENERALNY WP i odpisów bez zgody ZARZ D Szefa Zarz du ORGANIZACJI I UZUPE NIE P1 Organizacji i Uzupe nie - P1 ZATWIERDZAM - jest zakazane SZEF SZTABU GENERALNEGO WP st. wojsk. imi i nazwisko dnia... WYKAZ ZMIAN Nr Org./P1 z dnia - - DO ETATU BF/998/0 145 BRYGADA ZMECHANIZOWANA zmiany obowi zuj od K NUMER KR NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ILO KOD S KOM. ST GU T ST WK SW1 SW2 R NUMER KR NAZWA STANOWISKA ET NR ZAW. NR ZAW. WZ KR NAZWA SPRZ TU LUB WYPOSA ENIA "W" "P" TW DOWÓDZTWO 1 1 WPISA 035 C1 KONSULTANT DS. PSYCHOPROFILAKTYKI/BF / SEKCJA OPERACYJNA 1 1 SKRE LI 030 K1 OFICER CZNIKOWY /BF / A - T UMACZ SKRE LI 040 T1 PISTOLET WOJSKOWY/ / 3 3 WPISA 040 T1 PISTOLET WOJSKOWY/ / Podstawa: pismo Dowództwa Wojsk L dowych Nr G1/1200/05 z dnia 15 sierpnia 2005 r. UWAGA: Zezwala si na odst pienie od dokonywania zmian w tek cie etatu. Zmiany wprowadzone niniejszym wykazem zmian zostan uj te w najbli szej edycji jednolitego tekstu etatu. SZEF ZARZ DU ORGANIZACJI I UZUPE NIE - P1 st. wojsk. imi i nazwisko Wykonano w 1 egz. - a/a Sporz dzi : Wykona : DEWD 99/99/120/05 KLAUZULA TAJNO CI str.1/1

11 865 Poz. 188 E T A T Nr Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 17 Org-et/1... (klauzula tajności) Egz. Nr (klauzula tajności)

12 866 Poz. 188 Stanowiska wojskowe W Oficerowie K Podoficerowie L Szeregowi M Quasi stanowisko Q Pracownicy wojska C Funkcjonariusz PSP F Sprzęt etatowy podstawowy T Sprzęt etatowy szkolny X Sprzęt etatowy ćwiczebny Y Zwierzęta A Etatowy stan stały 1 Etatowy stan zmienny 5 Nieetatowy stan zmienny 6 Quasi stan etatowy (nie wlicza się w stan etatowy) 9 Wymagania kwalifikacyjne wojskowe/cywilne Posiadanie tytułu naukowego profesora 01 Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 02 Posiadanie stopnia naukowego doktora 03 Ukończenie podyplomowych studiów polityki obronnej 05 Ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora 20 Posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) 25 Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych / wykształcenie wyższe 31 Ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie 61 Wykształcenie zasadnicze 71 Ukończenie gimnazjum 75 Wykształcenie podstawowe 81 Drugi człon rodzaju stanowiska Pierwszy człon rodzaju stanowiska Symbol ST Stopnie etatowe i tytuły wojskowe 10 Marszałkowie 11 Marszałek 20 Generałowie 21 Generał (admirał) 22 Generał broni (admirał floty) 25 Generał dywizji (wiceadmirał) 27 Generał brygady (kontradmirał) 30 Oficerowie starsi 31 Pułkownik (komandor) 33 Podpułkownik (komandor por.) 35 Major (komandor ppor.) 40 Oficerowie młodsi 41 Kapitan (kpt. mar.) 43 Porucznik (por. mar.) 45 Podporucznik (ppor. mar.) 50 Podoficerowie 51 Starszy chorąży sztabowy (st. chor. szt. mar.) 52 Starszy chorąży (st. chor. mar.) 53 Chorąży (chor. mar.) 55 Młodszy chorąży (mł. chor. mar.) 57 Starszy sierżant (st. bosman) 59 Sierżant (bosman) 61 Plutonowy (bosmanmat) 63 Starszy kapral (st. mat) 65 Kapral (mat) 70 Szeregowi 71 Starszy szeregowy (st. mar.) 73 Szeregowy (mar.) 80 Tytuły wojskowe 81 Słuchacz 82 Podchorąży akademii i wyższej szkoły wojskowej 83 Podchorąży kursu ofi cerskiego 84 Podchor. odbywający wojskowe szkol. stud Kadet Elew

13 867 Poz. 188 W-P Org-et/1 WPROWADZONO Decyzja Nr Z-222/Org/SSG/ZOiU-P1 MON z dnia r. E T A T Nr BF/998/ BRYGADA ZMECHANIZOWANA... Załącznik Nr 3 Załącznik Nr ZASTRZEŻONE (klauzula tajności) Egz. Nr (klauzula tajności)

14 868 Poz. 188 Stanowiska wojskowe W Oficerowie K Podoficerowie L Szeregowi M Quasi stanowisko Q Pracownicy wojska C Funkcjonariusz PSP F Sprzęt etatowy podstawowy T Sprzęt etatowy szkolny X Sprzęt etatowy ćwiczebny Y Zwierzęta A Etatowy stan stały 1 Etatowy stan zmienny 5 Nieetatowy stan zmienny 6 Quasi stan etatowy (nie wlicza się w stan etatowy) 9 Wymagania kwalifikacyjne wojskowe/cywilne Posiadanie tytułu naukowego profesora 01 Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 02 Posiadanie stopnia naukowego doktora 03 Ukończenie podyplomowych studiów polityki obronnej 05 Ukończenie studiów podyplomowych lub posiadanie stopnia naukowego doktora 20 Posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) 25 Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych / wykształcenie wyższe 31 Ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie 61 Wykształcenie zasadnicze 71 Ukończenie gimnazjum 75 Wykształcenie podstawowe 81 Drugi człon rodzaju stanowiska Pierwszy człon rodzaju stanowiska Symbol ST Stopnie etatowe i tytuły wojskowe 10 Marszałkowie 11 Marszałek 20 Generałowie 21 Generał (admirał) 22 Generał broni (admirał floty) 25 Generał dywizji (wiceadmirał) 27 Generał brygady (kontradmirał) 30 Oficerowie starsi 31 Pułkownik (komandor) 33 Podpułkownik (komandor por.) 35 Major (komandor ppor.) 40 Oficerowie młodsi 41 Kapitan (kpt. mar.) 43 Porucznik (por. mar.) 45 Podporucznik (ppor. mar.) 50 Podoficerowie 51 Starszy chorąży sztabowy (st. chor. szt. mar.) 52 Starszy chorąży (st. chor. mar.) 53 Chorąży (chor. mar.) 55 Młodszy chorąży (mł. chor. mar.) 57 Starszy sierżant (st. bosman) 59 Sierżant (bosman) 61 Plutonowy (bosmanmat) 63 Starszy kapral (st. mat) 65 Kapral (mat) 70 Szeregowi 71 Starszy szeregowy (st. mar.) 73 Szeregowy (mar.) 80 Tytuły wojskowe 81 Słuchacz 82 Podchorąży akademii i wyższej szkoły wojskowej 83 Podchorąży kursu ofi cerskiego 84 Podchor. odbywający wojskowe szkol. stud Kadet Elew

15 869 Poz. 188 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 24 Etatowy stan stały Etatowy stan zmienny Cecha poprawki Podstawa (rodzaj i numer dokumentu etatowego lub organizacyjnego) Data obowiązywania zmian Ogółem stan etatowy żołnierzy Nieetatowy stan zmienny żołnierzy generałów oficerów /bez generałów/ podoficerów szeregowych razem żołnierzy pracowników wojska oficerów podoficerów szeregowych podchorążych kadetów elewów razem Podpis nanoszącego poprawki STAN WYJŚCIOWY Wyk. Zm. Nr Z-232/Org z dn r. Wyk. Zm. Nr Z-999/Org z dn r. Wyk. Zm. Nr Z-555/Org z dn r. Wyk. Zm. Nr Z-456/Org z dn r. zm. obow. od dn r. zm. obow. od dn r. zm. obow. od dn r. zm. obow. od dn r. Wykaz poprawek w etacie Nr BF/998/0 H. Kukla r H. Kukla r H. Kukla r. Zmiana nie wpływa na stan etatowy H. Kukla r. Zmiany zostaną ujęte w najbliższej edycji jednolitego tekstu dokumentu H. Kukla r.

16 Departament Prawny OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej 1) 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 8, poz. 63), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) decyzją Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 196); 2) decyzją Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2006 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 58); 3) decyzją Nr 343/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 167); 4) decyzją Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającą decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 106); 5) decyzją Nr 245/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 168) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 września 2009 r. 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nie obejmuje: 1) pkt 2 decyzji Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 196), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 2) pkt 2 decyzji Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2006 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 58), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 3) pkt 2 decyzji Nr 343/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 167), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. ; 4) pkt 2 decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 106), który stanowi: 1) Stosownie do postanowień pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 106), która weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2009 r.

17 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. ; 5) pkt 2 decyzji Nr 245/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 168), który stanowi: 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2009 r. (poz. 189) DECYZJA Nr 232/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej 2) Na podstawie 1 pkt 1 lit. e oraz 2 pkt 13, 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustalam: 1. Tryb opracowywania i rozpatrywania (uzgadniania, opiniowania) projektów aktów prawnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych określają wytyczne, stanowiące załącznik do decyzji. 2. Wytyczne określają również: a) zasady i tryb ewidencjonowania obowiązujących aktów prawnych i innych aktów normatywnych oraz ich ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej, b) zadania Dyrektora Departamentu Prawnego w sprawach: opracowywania i rozpatrywania projektów aktów prawnych, w tym również w ramach kontroli terminowości wydawania w Ministerstwie Obrony Narodowej aktów wykonawczych do przepisów ustaw i rozporządzeń, ewidencjonowania i ogłaszania aktów prawnych i innych aktów normatywnych w resorcie obrony narodowej. 3. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206): a) Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, zwany dalej Dziennikiem Urzędowym, drukuje poza kolejnością Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP, b) Wojskowa Poczta Polowa niezwłocznie dostarcza Dziennik Urzędowy bezpośrednio z Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP do odbiorców, z wyjątkiem odbiorców indywidualnych, c) rozpowszechnianie i udostępnianie do wglądu Dziennika Urzędowego indywidualnym odbiorcom odbywa się na zasadach określonych w decyzji Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wydawania i dystrybucji Dziennika Urzędowego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Rozk. MON poz. 136 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 25, poz. 222), d) 3) akty prawne nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej rozsyła według własnego rozdzielnika do zainteresowanych komórek (jednostek) organizacyjnych, właściwa komórka (jednostka) organizacyjna, która opracowała projekt danego aktu, e) akty prawne mogą być dodatkowo publikowane w formie przewidzianej dla wydawnictw (zbroszurowane), na zasadach określonych w przepisach o wydawnictwach wojskowych, f) w razie potrzeby Minister Obrony Narodowej wydaje wyodrębnioną edycję Dziennika Urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne, pod nazwą Dziennik Urzędowy Tajny Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej Dziennikiem Urzędowym Tajnym. 2) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 1 decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 3) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 2 decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1.

18 Dowódcy jednostek wojskowych są obowiązani: a) dokonywać, stosownie do potrzeb, zakupu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w szczególności zawierających przepisy mające zasadnicze znaczenie dla obronności państwa, Sił Zbrojnych lub służby wojskowej oraz zapewniać zapoznanie się z nimi w niezbędnym zakresie przez podległych żołnierzy i pracowników, b) planować, w ramach przydzielonych środków finansowych, wydatki na zakupy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 5. (pominięty) 4). 6. Tracą moc: a) zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 15/MON z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i wydawania aktów prawnych w wojsku (Dz. Rozk. MON Nr 3, poz. 13), b) wytyczne Szefa Biura Prawnego MON z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie zasad redagowania projektów aktów prawnych (Dz. Rozk. MON Nr 3, poz. 14), c) zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 64/MON z dnia 24 listopada 1982 r. w sprawie kształtowania świadomości prawnej żołnierzyi pracowników cywilnych (Dz. Rozk. MON poz. 64 i z 1987 r. poz. 57), d) zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 3/MON z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie Centralnego Rejestru normatywnych aktów prawnych (Dz. Rozk. MON poz. 4), e) decyzja Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie zaznajamiania żołnierzy z aktami prawnymi wydawanymi w wykonaniu znowelizowanych ustaw dotyczących obronności państwa i sił zbrojnych (Dz. Rozk. MON poz. 24), f) decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej do realizacji kontrasygnat dokumentów podpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 11), g) decyzja Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie powołania Zespołu do prac nad projektami ustaw dotyczących obowiązku wojskowego i innych powinności obronnych, reform ustrojowych Państwa oraz stanów nadzwyczajnych (nieogłoszona). 7. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. 4) Stosownie do pkt 2 ppkt 1 obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 113) ustalającego jednolity tekst decyzji Nr 232/MON z dnia 22 listopada 1999 r.

19 873 Załącznik do decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej 5) Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejsze wytyczne obowiązują: 1) 6) przy opracowaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu przygotowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego: a) projektów założeń do projektowanych ustaw, a w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach również projektów ustaw, b) projektów następujących aktów prawnych: rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów wydawanych w sprawach z zakresu obronności państwa, rozporządzeń i zarządzeń oraz decyzji i wytycznych wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1; 2) przy opracowywaniu i rozpatrywaniu projektów umów z partnerami zagranicznymi w dziedzinie współpracy wojskowej resortu obrony narodowej; 3) przy rozpatrywaniu projektów aktów prawnych z zakresu ustawodawstwa powszechnego i innych dokumentów rządowych opracowanych poza Ministerstwem Obrony Narodowej; 4) przy rozpatrywaniu projektów aktów prawnych z zakresu ustawodawstwa Unii Europejskiej. 2. Wytyczne stosuje się odpowiednio w razie potrzeby opracowania i rozpatrywania w Ministerstwie Obrony Narodowej projektów: 1) aktów prawnych przewidzianych do wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi ; 2) porozumień zawieranych przez Ministra Obrony Narodowej z innymi podmiotami; 3) 7) projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem, że przepisów 8 i nie stosuje się. 3. Wytyczne z zastrzeżeniem ust. 4 nie mają zastosowania przy opracowywaniu i rozpatrywaniu projektów: 1) 8) decyzji Ministra Obrony Narodowej o charakterze personalnym; 2) wydawanych (wprowadzanych) przez Ministra Obrony Narodowej i odpowiednio przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON lub właściwych dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej albo dowódców (szefów, komendantów, dyrektorów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej: a) decyzji, dyrektyw, rozkazów, wytycznych i instrukcji w sprawach operacyjnych, organizacyjnych, mobilizacyjnych, dowodzenia, szkoleniowych, społeczno-wychowawczych, logistyki, kadrowych, kadrowo-mobilizacyjnych, nauki i szkolnictwa wojskowego, służb specjalnych oraz obrony terytorialnej, b) wytycznych i instrukcji specjalistycznych, c) wydawnictw fachowych; 3) układów zbiorowych pracy, których stroną jest Minister Obrony Narodowej; 4) 9) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON lub właściwych dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej albo dowódców (szefów, komendantów, dyrektorów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej; 5) 10) aktów prawnych wydawanych przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego ) Projekty, o których mowa w ust. 3, podlegają obowiązkowi uzasadnienia oraz: 1) wskazania źródła finansowania, jeżeli powodują skutki finansowe; 2) uzgodnienia z Departamentem Budżetowym, jeżeli mogą powodować dodatkowe skutki finansowe nieplanowane wcześniej w budżecie resortu obrony narodowej. 5) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. a decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 6) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret pierwsze decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 7) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret drugie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 8) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret trzecie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 9) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret trzecie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 10) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. b tiret trzecie decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 11) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr 245/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 168), która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2009 r.

20 Wytyczne określają również tryb: 1) wydawania (wprowadzania w życie, podpisywania) przez Ministra Obrony Narodowej i upoważnione osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON aktów prawnych; 2) ewidencjonowania aktów prawnych i innych aktów, o których mowa w 1 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz ogłaszania aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym; 3) kontroli wykonywania aktów prawnych. 2a. 12) Użyte w niniejszych wytycznych określenia projekt aktu prawnego, jednostka organizacyjna oraz pracownik oznaczają również odpowiednio projekt założeń do projektowanej ustawy, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego oraz funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Rozdział 2 Opracowywanie projektów aktów prawnych i ich uzgadnianie wewnątrz resortu (z wyjątkiem projektów umów z partnerami zagranicznymi) Opracowanie projektu aktu prawnego należy do właściwej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej albo jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, zwanej dalej instytucją opracowującą. 1a. 13) Instytucją opracowującą, w rozumieniu ust. 1, jest również zainteresowana zawarciem umowy z partnerem zagranicznym, właściwa pod względem merytorycznym, komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana albo inne osoby funkcyjne upoważnione w tych sprawach przez Ministra Obrony Narodowej. 2. Opracowanie projektu wymagającego udziału kilku zainteresowanych merytorycznie komórek (jednostek) organizacyjnych Minister Obrony Narodowej może na wniosek Dyrektora Departamentu Prawnego powierzyć powołanej w tym celu komisji (zespołowi) Przed przystąpieniem do opracowania projektu aktu prawnego należy dokonać przy udziale zainteresowanych organów wojskowych, a w miarę potrzeby także instytucji cywilnych analizy pod względem merytorycznym i prawnym problematyki przewidzianej do uregulowania. 2. (uchylony) 14) Projekty ustaw, rozporządzeń, uchwał, zarządzeń, decyzji i wytycznych z zastrzeżeniem ust. 3 powinny być zredagowane zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej 15). 1a. 16) Projekty założeń do projektowanych ustaw powinny odpowiadać wymaganiom określonym w uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 246). 2. W razie potrzeby unormowania określonego zagadnienia przez Ministra Obrony Narodowej, przyjmuje się formę: 1) rozporządzenia lub zarządzenia tylko w przypadku, jeżeli projektowany akt prawny znajduje podstawę w wyraźnym przepisie rangi ustawy; 2) decyzji lub wytycznych w pozostałych przypadkach. 3. Dyrektor Departamentu Prawnego może w drodze instrukcji określić wymagania redakcyjne lub techniczne, dotyczące projektów decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej Równocześnie z projektem ustawy należy przygotować projekty aktów wykonawczych, jeżeli stosownie do przewidzianego w projekcie upoważnienia właściwym do ich wydania ma być Minister Obrony Narodowej. 2. Jeżeli wydanie aktu wykonawczego przewidziane jest w późniejszym terminie, do projektu ustawy należy dołączyć tezy zamierzonego aktu wykonawczego ) Do projektów założeń do projektowanych ustaw nie opracowuje się projektów aktów wykonawczych ) Do projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów, rozporządzeń i zarządzeń 12) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. c decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 13) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniającej decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 196), która weszła w życie z dniem 14 grudnia 2005 r. 14) Przez pkt 1 ppkt 3 lit. d decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 15) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). 16) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. e decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 17) Dodany przez pkt 1 ppkt 3 lit. f decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1. 18) W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 3 lit. g decyzji, o której mowa w odnośniku nr 1.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo