Katarzyna Trybuś PRZYSTOSOWANIE HOTELI WROCŁAWIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Trybuś PRZYSTOSOWANIE HOTELI WROCŁAWIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU"

Transkrypt

1 Katarzyna Trybuś Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze PRZYSTOSOWANIE HOTELI WROCŁAWIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU Słowa kluczowe: niepełnosprawność, przystosowanie hoteli, bariery Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest ocena przystosowania hoteli Wrocławia do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Autor publikacji prezentuje pojęcie i stopnie niepełnosprawności, minimalne wymagania dotyczące przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz analizuje wyniki przeprowadzonego badania. W opracowaniu scharakteryzowano bariery utrudniające osobom niepełnosprawnym korzystanie z hoteli. 1. Wstęp Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska, w której mieszają się kultury, narodowości i religie. Corocznie przez miasto przewijają się rzesze turystów. Wrocław posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną, co zdecydowanie ułatwia przyjęcie dużej liczby podróżnych. Baza noclegowa jest bardzo ważnym elementem pozwalającym na pobyt turystom poza miejscem stałego zamieszkania. Bardzo często hotel staje się dla wielu z nich tymczasowym domem. Miejsce to (obiekt) powinno ułatwiać, a nie utrudniać danej osobie pobyt, powinno być miejscem bez barier, bądź z minimalnymi barierami, które da się przezwyciężyć lub je ominąć. z racji swej ogólnej dostępności powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Określają to przepisy prawa budowlanego 1. Dostępność hoteli dla osób niepełnosprawnych powinna wynikać nie tylko przepisów, ale przede wszystkim z przekonania i świadomości osób projektujących czy też zarządzających hotelem. Przystosowanie hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu wiąże 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,( Dz. U. nr 75, poz. 690, Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 109, poz. 1156); Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, (Dz. U. nr 188, poz. 1945).

2 się nie tylko z architektonicznym dostosowaniem, lecz także odpowiednim podejściem personelu do takiej osoby, życzliwą pomocą i rzetelną informacją. Celem niniejszego opracowania jest ocena przystosowania hoteli Wrocławia do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Badaniem objęto tylko hotele, gdyż pozostałe obiekty noclegowe nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawą tej oceny są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników 39 hoteli działających na terenie Wrocławia. W opracowaniu scharakteryzowano bariery utrudniające osobom niepełnosprawnym korzystanie z hoteli. 2. Pojęcie i stopnie niepełnosprawności Niepełnosprawność jest pojęciem wielowymiarowym dotyczącym różnych sfer życia. Z niepełnosprawnością człowiek może się urodzić lub nabyć ją w wyniku choroby lub wypadku. Bez względu na okoliczność wystąpienia niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna chce jednak tak samo funkcjonować, korzystać w pełni z życia jak osoba sprawna, chce być samodzielna i niezależna. W krajach Unii Europejskiej nie ma jednej definicji niepełnosprawności. Od wielu lat trwają prace nad jej ujednoliceniem. Każdy kraj posiada również własny system orzekania o niepełnosprawności. Według World Health Organization niepełnosprawny to osoba o naruszonej sprawności funkcjonalnej lub aktywności życiowej w stopniu utrudniającym pełnienie przez nią właściwych ról społecznych 2. W Polsce definicja niepełnosprawności została zawarta w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. Za osoby niepełnosprawne uznaje się jednostki, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi 3. Problem niepełnosprawności jest też od szeregu lat tematem licznych publikacji. Pojawia się coraz więcej książek, opracowań, które dotyczą tej tematyki, a media dzięki działaniu między innymi licznych fundacji, stowarzyszeń oraz postawy znanych osobistości (aktorów, piosenkarzy, sportowców itp.), poświęcają więcej uwagi temu zagadnieniu. Powstają strony internetowe zawierające ważne i bardzo pomocne informacje dotyczące między innymi praw osoby niepełnosprawnej, ważnych wydarzeń czy też projektów realizowanych na rzecz tych osób. Na forach internetowych poświęconych 2 J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, WSTH Łódź, Łódź 2007, s

3 niepełnosprawności użytkownicy wymieniają się informacjami, mogą skomentować bieżące wydarzenia i podzielić się poglądami na interesujące ich tematy. W 2002 roku Polskę zamieszkiwało 5456,7 tys. osób niepełnosprawnych. To prawie 14,3% ogółu ludności kraju. Oznacza to, że co 7 mieszkaniec Polski był osobą niepełnosprawną. W województwie dolnośląskim liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 435,8 tys., co stanowiło 15% ogółu ludności. Dane te lokowały województwo dolnośląskie pośród województw z wysokim stopniem natężenia zjawiska niepełnosprawności. W powiecie wrocławskim w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła ogółem osoby. Wśród niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (28,8% populacji ogółem), czyli osoby o naruszonej sprawności organizmu, zdolne do wykonywania zatrudnienia, niewymagające pomocy innej osoby w pełnieniu ról społecznych. Ponad 26,5% zbiorowości stanowiły osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czyli osoby o naruszonej sprawności organizmu, zdolne do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagające w celu pełnienia ról społecznych częściowo lub okresowo pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnego funkcjonowania. Stosunkowo mały udział stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie są zdolne do podjęcia zatrudnienia. Wymagają one stałej lub długotrwałej opieki drugiej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 4. W grupie osób niepełnosprawnych znaczący jest udział osób z dysfunkcją narządu ruchu. Są to osoby o ograniczonej sprawności kończyn dolnych, górnych, kręgosłupa wskutek zmian chorobowych lub urazowych centralnego układu nerwowego, bądź zmiany w zakresie układu kostnego, mięśniowego lub obwodowego 5. To osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, używające laski, kul łokciowych, balkoników lub trójnogów. Osoby z niepełnosprawnością ruchową i użytkownicy wózków inwalidzkich w Polsce stanowią najliczniejszą grupę, bo aż około 70% wszystkich niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne na skutek dysfunkcji narządu ruchu potrzebują przede wszystkim wsparcia psychicznego, ponieważ utrata sprawności często następuje nagle, niepostrzeżenie na przykład w wyniku wypadku czy ciężkiej choroby. Osoby te, zwłaszcza poruszające się na wózku inwalidzkim, muszą nauczyć się żyć na nowo, odnaleźć sens dalszego życia, pokonywać bariery przede wszystkim architektoniczne i społeczne. 4 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Powszechny Spis Rolny 2002 r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2004, s J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum organizatora turystyki, wyd. cyt., s

4 3. Minimalne wymagania dotyczące przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych Jednostki mieszkalne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych powinny być lokalizowane w dogodnych miejscach uwzględniających łatwy i pozbawiony barier technicznych dojazd, szybką obsługę oraz ewakuację 6.W obiektach powyżej 50 jednostek mieszkalnych, co najmniej jedna jednostka mieszkalna powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powinna zostać wyposażona w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych; wyłączniki światła, sygnalizację przywoławczą, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka. W jednostkach mieszkalnych należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach. Zgodnie z przepisami, co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nie przekraczającej 0,90m lub recepcja powinna posiadać wydzielone, osobne stanowisko do obsługi osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego. Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na wysokości cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku. Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny powinien być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne przez umieszczenie aparatu na wysokości, która nie utrudniałaby korzystania z niego osobom poruszającym się na wózkach. W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych powinny znajdować się miejsca, które umożliwiają korzystanie z usług osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego. Przyciski, sterujące windami powinny być opisane w sposób jasny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową Ocena przystosowania hoteli Wrocławia do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu We Wrocławiu działa aktualnie 39 hoteli o różnym standardzie, w tym 2 hotele jednogwiazdkowe, 3 hotele dwugwiazdkowe, 22 hotele trzygwiazdkowe, 8 hoteli 6 Z. Błądek, bez barier, ALBUM, Poznań 2003, s Załącznik Nr 8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów. hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).

5 czterogwiazdkowych oraz 4 hotele o najwyższym standardzie świadczonych usług (hotele pięciogwiazdkowe). Najwięcej hoteli znajduje się w obrębie wrocławskiego Rynku, ponieważ jest to ścisłe centrum miasta gdzie koncentruje się jego życie kulturalne i rozrywkowe. świadczą usługi noclegowe, gastronomiczne oraz dodatkowe i towarzyszące. Badanie dotyczące przystosowania wrocławskich hoteli do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu przeprowadzone zostało według wcześniej opracowanego kryterium za pomocą kwestionariusza ankietowego. Pytania zadawane były pracownikom badanych hoteli. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów przeprowadzono także dodatkowe, uzupełniające badanie na 100 respondentach w wieku od 18 do 45 roku życia, o różnym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu. Badanie to przeprowadzone zostało na terenie Wrocławia również za pomocą kwestionariusza ankietowego. Ankiety rozdane zostały respondentom. W ten sposób możliwe było ustalenie częstotliwości korzystania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z obiektów hotelowych, poznanie opinii dotyczących przystosowania hoteli do ich potrzeb, a także określenie największych barier, utrudnień, z jakimi spotykają się te osoby na terenie hotelu. Tab. 1 Ogólna charakterystyka hoteli Wrocławia Wyszczególnienie * Udział poszczególnych kategorii w ogólnej liczbie hoteli (w %) ** *** **** ***** 5,13 7,69 56,42 20,51 10,25 dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ,18 87,5 100 narządu ruchu (w %) niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z 0,0 0,0 31,82 12,5 0,0 dysfunkcją narządu ruchu (w %) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników hoteli Wrocławia. Zdecydowaną większość hoteli we Wrocławiu (ponad 50%) stanowią hotele 3 gwiazdkowe. Wśród tej grupy hoteli aż 68,18% obiektów jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie hotele jedno, dwu i pięciogwiazdkowe spełniały odpowiednie minimalne wymogi pozwalające zaliczyć je do grupy hoteli przystosowanych dla potrzeb gości niepełnosprawnych. Tab. 2 Elementy zagospodarowania zewnętrznego badanych hoteli Wrocławia Wyszczególnienie * ** *** **** *****

6 Oznakowanie parkingu (koperta) 100% 100% 45,45% 75% 100% Wejście: Podjazd 0% 66,66% 22,72% 50% 25% Wejście bez żadnych przeszkód 100% 33,34% 45,45% 37,5% 75% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników hoteli Wrocławia. Wszystkie hotele jedno, dwu i pięciogwiazdkowe posiadają oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 5m od okien obiektu. Ponad 45,45% hoteli trzygwiazdkowych oraz 75% czterogwiazdkowych posiada miejsce oznakowane tzw. kopertą, czyli miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wrocławskich hoteli, zwłaszcza jednogwiazdkowych, można wejść lub wjechać na wózku bez żadnych przeszkód, jakimi są, np. schody. W przypadku występowania istotnych różnic wysokościowych przy wejściu do hotelu, niezależnie od schodów w większości hoteli zapewniono podjazdy ułatwiające bezproblemowy do nich dostęp. Tab. 3 Elementy zagospodarowania wewnętrznego badanych hoteli Wrocławia Wyszczególnienie Obniżona lada recepcyjna/ dodatkowe stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych Toaleta na korytarzu dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych * ** *** **** ***** 50% 0% 27,27% 12,5% 20% 100% 33,34% 54,54% 50% 100% Alarm w pokoju 100% 0% 27,27% 25% 75% Telefon w pokoju 0% 100% 63,63% 87,5% 100% Wyłączniki światła na odp. Wysokości 50% 66,66% 45,45% 62,5% 100% Pilot do TV przy łóżku 100% 100% 68,18% 87,5% 100% Uchwyty, poręcze w łazience 100% 100% 68,18% 87,5% 100% Krzesełka wannowe z podnośnikami 100% 33,34% 63,63% 75% 100% Swobodny dostęp do restauracji i możliwość poruszania się po niej 100% 66,66% 63,63% 87,5% 100% Winda: przyciski obniżone 100% 66,66% 45,45% 75% 75% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników hoteli Wrocławia.

7 Po wejściu do obiektu hotelowego ważnym elementem jest lada recepcyjna, przy której załatwiane są formalności związane z pobytem. Obniżone stanowisko recepcyjne zapewnia prywatność i kameralność obsługi niepełnosprawnych gości. Obniżoną ladę recepcyjną lub osobne stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych posiada 50% hoteli jednogwiazdkowych, 27,27% hoteli trzygwiazdkowych 12,5% czterogwiazdkowych oraz 20% hoteli pięciogwiazdkowych. dwugwiazdkowe nie posiadają odpowiedniego stanowiska recepcyjnego przystosowanego do obsługi gości niepełnosprawnych. Wszystkie biorące udział w badaniu hotele jedno i pięciogwiazdkowe posiadają oznakowaną toaletę na korytarzu dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety znajdują się w dogodnym miejscu, do którego łatwo jest dotrzeć. W większości hoteli toaleta znajduje się na parterze. Dla każdej osoby przebywającej w hotelu, w tym osoby niepełnosprawnej, najważniejszy jest pokój. Dlatego też wszystkie niezbędne elementy wyposażenia powinny być w nim łatwo dostępne. Wszystkie pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujące się w hotelach jednogwiazdkowych mają na wyposażeniu alarm znajdujący się przy łóżku, co umożliwia szybkie wezwanie pomocy. Alarm posiada 75% pokoi w hotelach pięciogwiazdkowych, 27,27% pokoi w hotelach trzygwiazdkowych oraz 25% pokoi w hotelach czterogwiazdkowych. Wszystkie hotele dwu i pięciogwiazdkowe posiadają w pokojach przystosowanych dla niepełnosprawnych telefon. W większości badanych hoteli wyłączniki światła znajdują się na odpowiedniej wysokości, co ułatwia zwłaszcza osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim korzystanie z nich. We wszystkich pokojach dla osób niepełnosprawnych w hotelach jedno, dwu i pięciogwiazdkowych pilot do telewizora znajduje się na biurku tuż obok łóżka. W każdym pokoju znajduje się łazienka, która posiada odpowiednią powierzchnię manewrową i funkcjonalną. Odpowiednie uchwyty i poręcze w łazienkach znajdują się we wszystkich pokojach hoteli jedno, dwu i pięciogwiazdkowych. Ułatwiają one przemieszczanie się osobie niepełnosprawnej, w utrzymaniu równowagi ciała, przywołanie osoby do pomocy oraz są pomocne przy uruchomieniu różnego rodzaju urządzeń technicznych. Krzesełka wannowe z podnośnikami są na wyposażeniu wszystkich łazienek w hotelach jedno i pięciogwiazdkowych, 63,63% łazienek znajdujących się w pokojach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych hoteli trzygwiazdkowych oraz 75% czterogwiazdkowych. Ponad połowa wszystkich badanych hoteli posiada łatwy dostęp do restauracji i możliwość bezproblemowego poruszania się po niej osobie niepełnosprawnej. Jednym z najważniejszych elementów w każdym hotelu, pozwalającym na swobodne poruszanie się po

8 obiekcie jest winda. Według wymagań kategoryzacyjnych winda powinna znajdować się we wszystkich hotelach pięciogwiazdkowych, które posiadają więcej niż jedną kondygnację, hotelach czterogwiazdkowych posiadających więcej niż dwie kondygnacje, we wszystkich hotelach trzygwiazdkowych posiadających powyżej trzech kondygnacji, natomiast w hotelach dwu i jednogwiazdkowych, gdy obiekt posiada powyżej czterech kondygnacji. Z badań wynika, że 100% hoteli jednogwiazdkowych, 66,66% hoteli dwugwiazdkowych, 45,45% hoteli trzygwiazdkowych oraz 75% hoteli cztero i pięciogwiazdkowych posiada windę z obniżonymi przyciskami, poręczami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Tab. 4 Dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w badanych hotelach Wrocławia Wyszczególnienie Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu * ** *** **** ***** 0% 33,34% 9,1% 14,29% 0% Sale konferencyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 0% 33,34% 45,45% 87,5% 100% narządu ruchu Pion rekreacyjny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 0% 0% 9,1% 37,5% 50% z dysfunkcją narządu ruchu Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników hoteli Wrocławia. Większość badanych hoteli posiada sale konferencyjne, ale nie wszystkie z nich są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, zwłaszcza tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostosowanie sal to m.in. możliwość swobodnego możliwość swobodnego wjazdu i poruszania się po nich. Odpowiednio przystosowane sale konferencyjne znajdują się we wszystkich hotelach pięciogwiazdkowych, natomiast żaden z hoteli jednogwiazdkowych nie posiada tego typu udogodnień. Pion rekreacyjny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, zwłaszcza osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, posiada 50% hoteli pięciogwiazdkowych, 37, 5% hoteli czterogwiazdkowych i zaledwie 9,1% hoteli trzygwiazdkowych. Uzupełnieniem informacji o problemie dostępności hoteli dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu są dane uzyskane z badań ankietowych, którymi objęto 100 respondentów (osoby z dysfunkcją narządu ruchu). Zdecydowaną większość badanych osób stanowili mężczyźni (61%) i zaledwie 39% kobiety. Ponad 40% respondentów znajdowała się w przedziale wiekowym od roku życia, 34% w przedziale od roku życia, 20% w przedziale od roku życia oraz 6% ankietowanych miała powyżej 45 lat. Większość

9 respondentów posiadała wykształcenie wyższe (38%) oraz średnie (36%), zaledwie 9% osób biorących udział w badaniu posiadało wykształcenie zawodowe. Ponad 45% respondentów zamieszkiwało miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, 23% miasto od tys. mieszkańców, 15% od tys. mieszkańców oraz 9% badanych osób zamieszkiwało miasto poniżej 20 tys. mieszkańców. Zdecydowana większość respondentów posiadała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (56%), orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności posiadało 26% badanych, natomiast 18% o lekkim stopniu niepełnosprawności. Ponad 56% ankietowanych korzysta z wózka inwalidzkiego. Badane osoby odpowiedziały na 13 pytań. Z analizowanych odpowiedzi wynika, że ponad 65% respondentów korzysta z usług hoteli. Zdecydowana większość respondentów odwiedza hotel i korzysta z jego usług kilka razy w roku (51%), ponad 31% korzysta z usług hotelu rzadziej niż raz w roku, 17% raz w miesiącu oraz zaledwie 1% raz w tygodniu. Internet jako masowy środek przekazu jest najbardziej popularny wśród osób biorących udział w badaniu, ponieważ aż 68% respondentów czerpie informacje dotyczące przystosowania hoteli do potrzeb osób niepełnosprawnych właśnie z niego, a także od rodziny i znajomych. Do największych barier, z jakimi spotykają się podczas korzystania z hotelu, respondenci zliczają: brak oznakowanych miejsc parkingowych, brak odpowiedniej przestrzeni w pokojach umożliwiającej swobodne poruszanie się, wąskie drzwi wejściowe do hotelu i do pokoju, nie dostosowana winda, w której przyciski znajdują się zbyt wysoko, lada recepcyjna, która nie jest obniżona, przez co powoduje dyskomfort podczas załatwiania formalności związanych z pobytem, brak przystosowanych toalet, brak poręczy przy podjazdach oraz zbyt strome podjazdy wymagające zwłaszcza od osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim dużego wysiłku. Dużą barierą są pojedyncze schody znajdujące się w obiekcie. Ponad 78% badanych osób uważa, że hotele nie są dobrze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. 5. Zakończenie Osoby niepełnosprawne ruchowo przywiązują dużą wagę do możliwości bezpiecznego i łatwego poruszania się po obiekcie hotelowym a także poza nim. Tak samo jak osoby sprawne chcą być jak najbardziej niezależne i radzić sobie same. Niektóre przeszkody w obiekcie hotelowym czy też poza nim są jednak nie do przeskoczenia. Dlatego tak ważna jest świadomość osób pracujących w takich jednostkach, ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz chęć niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.

10 Wyniki przeprowadzonych badań hoteli Wrocławia upoważniają do stwierdzenia, że wśród 39 badanych hoteli nie można wskazać obiektu w 100% przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Każdy z hoteli posiada jakiś element w mniejszym lub większym stopniu utrudniający pobyt osobie niepełnosprawnej. Polskie hotelarstwo ma do przebycia jeszcze długą drogę, aby mogło być uznane za przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Trzeba jednak przyznać, co wynika między innymi z przeprowadzonego badania, że następuje postęp w tej kwestii. Z badań wynika, iż 58% badanych korzysta z hoteli kilka razy w roku. Są to osoby przeważnie miedzy 26 a 34 rokiem życia, posiadające wykształcenie wyższe i zamieszkujące miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. Informacje dotyczące przystosowania hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych badani respondenci uzyskują głownie z Internetu lub od znajomych czy też rodziny. Każdy hotel posiada stronę internetową, ale informuje ona tylko o tym, że dany hotel jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brakuje bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego dostosowania, które z pewnością ułatwiłyby podjęcie decyzji o wyborze właśnie tego hotelu przez zainteresowaną osobę. Najczęściej z usług hoteli korzystają osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, kul i laski. Osoby te w przeważającej większości uważają, że hotele są słabo przystosowane do przyjęcia niepełnosprawnego gościa. Za największe bariery uważają nie tyko utrudnienia urbanistyczno- architektoniczne (złe podjazdy lub ich brak, brak poręczy, wąskie drzwi, mała przestrzeń w pokoju, uniemożliwiająca swobodne poruszanie się po nim), ale także bariery społeczne. Słabe dostosowanie hoteli do potrzeb osób niepełnosprawnych wiąże się przede wszystkim z kwestiami finansowymi. Odpowiednie przystosowanie obiektu jest stosunkowo drogie. Z kolei w wielu hotelach jest to po prostu nie możliwe, iż znajdują się one w starych kamienicach.

11 Bibliografia 1. Z. Błądek, bez barier, ALBUM, Poznań J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, WSTH Łódź, Łódź Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Powszechny Spis Rolny 2002, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 109, poz. 1156); Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. nr 188, poz. 1945). 6. Załącznik Nr 8 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).

12 PRZYSTOSOWANIE HOTELI WROCŁAWIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU Słowa kluczowe: niepełnosprawność, przystosowanie hoteli, turystyka niepełnosprawnych Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest ocena przystosowania hoteli Wrocławia do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Autor publikacji prezentuje pojęcie i stopnie niepełnosprawności, minimalne wymagania dotyczące przystosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz analizuje wyniki przeprowadzonego badania. W opracowaniu scharakteryzowano bariery utrudniające osobom niepełnosprawnym korzystanie z hoteli. Katarzyna Trybuś Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Ul. Grabiszyńska 214/ Wrocław

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody.

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Akcja prowadzona w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w Polsce pod honorowym

Bardziej szczegółowo

Kategoria obiektu: Nazwa obiektu: Adres obiektu: Telefon: Strona www: Adres e-mail:

Kategoria obiektu: Nazwa obiektu: Adres obiektu: Telefon: Strona www: Adres e-mail: ANKIETA DOSTĘPNOŚCI OBIEKTU e obiekt Kategoria obiektu: Nazwa obiektu: Adres obiektu: Telefon: Strona www: Adres e-mail: Przyjęte w ankiecie pytania nie dotyczą pomieszczeń technicznych. Do ankiety należy

Bardziej szczegółowo

Klient z niepełnosprawnością ruchową. Wskazówki dla pracowników branży turystycznej

Klient z niepełnosprawnością ruchową. Wskazówki dla pracowników branży turystycznej Klient z niepełnosprawnością ruchową Wskazówki dla pracowników branży turystycznej Wskazania podstawowe: 1. Klient z niepełnosprawnością ruchową jest takim samym klientem i oczekuje profesjonalnej obsługi

Bardziej szczegółowo

NOTATKI NAUKOWE. Turyzm 2010, 20/1

NOTATKI NAUKOWE. Turyzm 2010, 20/1 NOTATKI NAUKOWE Turyzm 2010, 20/1 Marta Góralewicz-Drozdowska Uniwersytet Wrocławski Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki e-mail: marta.goralewicz@handlowa.eu DOSTĘPNOŚĆ WYBRANYCH OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

2 Likwidacja barier architektonicznych

2 Likwidacja barier architektonicznych 1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 477/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. REGULAMIN rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PTiR 2013;2;5-22 5 Andrzej Jagusiewicz SGTiR Warszawa TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Streszczenie W artykule omówiono przystosowanie bazy noclegowej do potrzeb

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Uchwała Nr 91/40/03 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lipca 2003 r.w sprawie : ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9

Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 3 Spis treści 1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem... 8 1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie... 9 1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego... 9 1.2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPORTU i TURYSTYKI

MINISTER SPORTU i TURYSTYKI MINISTER SPORTU i TURYSTYKI DK-I/0941/1/2015/5-56650 Warszawa, 30 września 2015 r. PROTOKÓŁ KONTROLI spełniania przez obiekt hotelarski Qubus Hotel Legnica zlokalizowany przy ul. Skarbowej 2 w Legnicy

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 25 lutego 2016 r. SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Sopot, 2016 Według

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Ul. Inspektowa 1. 02-711 Warszawa. www.far.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ

ZAMAWIAJĄCY. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Ul. Inspektowa 1. 02-711 Warszawa. www.far.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ Warszawa, 6.02.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR Ul. Inspektowa 1 02-711 Warszawa www.far.org.pl Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI Oddział Fundacji powstał 1 lipca 2012 Prowadzimy projekt skierowany dla: osób z orzeczoną niepełnosprawnością niepracujących w wieku

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

BR-5/R-0701/2129a/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z poważaniem

BR-5/R-0701/2129a/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z poważaniem MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. BR-5/R-0701/2129a/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana

Bardziej szczegółowo

Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica

Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica Ulgi i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w mieście Legnica Miasto Legnicy jest przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Samorząd legnicki podejmuje szereg działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r. PS-KNPS.431.1.25.2015.DK Pani Barbara Markowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 17-19

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą

Bardziej szczegółowo

Jacek M. Ruszkowski, Irena Szewczyk

Jacek M. Ruszkowski, Irena Szewczyk Jacek M. Ruszkowski, Irena Szewczyk Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych : studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko-Biała Ekonomiczne Problemy Turystyki

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań samorządu województwa WYBRANE ZAGADNIENIA

Realizacja zadań samorządu województwa WYBRANE ZAGADNIENIA Realizacja zadań samorządu województwa WYBRANE ZAGADNIENIA Przygotowała: Krystyna Dominiczak Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Gdańsk, 22 września 2011 r. PODSTAWY PRAWNE Zapewnienie równych szans

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA Joanna Trochimowicz Definiowanie niepełnosprawności Dwojakiego rodzaju kryteria uznawania kogoś za osobę niepełnosprawną: biologiczne czyli uszkodzenia narządów i ich czynności,

Bardziej szczegółowo

Dostępność i projektowanie uniwersalne. Środowisko zewnętrzne Ulica. Podstawowe wymiary i zakresy ruchu osoby na wózku.

Dostępność i projektowanie uniwersalne. Środowisko zewnętrzne Ulica. Podstawowe wymiary i zakresy ruchu osoby na wózku. Dostępność i projektowanie uniwersalne Podstawowe wymiary i zakresy ruchu osoby na wózku Nie ma jednolitej definicji określającej stopień dostępności Trudno jest precyzyjnie określić wymiary i zakres danych

Bardziej szczegółowo

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora PCPR NR 01/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku K A T A L O G TYPOWEGO SPRZĘTU ORAZ TYPOWYCH PRAC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia: Narzędzia pracy socjalnej nr 9 Wywiad z rodziną osoby niepełnosprawnej Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA. Paulina Łajdanowicz

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA. Paulina Łajdanowicz NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Paulina Łajdanowicz DEFINICJA Długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ I DOBRE PRAKTYKI. Nowoczesne społeczeństwo to zapewnienie wszystkim ludziom równych szans. Opracował Artur Tusiński

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ I DOBRE PRAKTYKI. Nowoczesne społeczeństwo to zapewnienie wszystkim ludziom równych szans. Opracował Artur Tusiński OPIS STANU BEZPIECZEŃSTWA I DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSÓB Z MAŁYMI DZIEĆMI W PODKOWIE LEŚNEJ PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ I

Bardziej szczegółowo

Jolanta Malec Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo

Jolanta Malec Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo Jolanta Malec Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 161-165 2007 Wpływ Rehabilitacji na Poprawę Wydolności Fizycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Raport został sporządzony na podstawie badań własnych Centrum Szkoleniowego LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior na grupie 132 osób, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej. opracował mgr inż. Marek Skorus

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej. opracował mgr inż. Marek Skorus Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej opracował mgr inż. Marek Skorus 1 Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zatrudnia osób niepełnosprawnych jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

PS. III.0934/1/08 Gdańsk, dnia 15.05.2008 r. PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Profilaktyczny Dom Zdrowia OD/22/06/08

PS. III.0934/1/08 Gdańsk, dnia 15.05.2008 r. PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Profilaktyczny Dom Zdrowia OD/22/06/08 PS. III.0934/1/08 Gdańsk, dnia 15.05.2008 r. PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres: Numer wpisu do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Oznaczenie rodzajów

Bardziej szczegółowo

Ankieta sprawdzająca dostosowanie obiektu hotelarskiego/noclegowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Ankieta sprawdzająca dostosowanie obiektu hotelarskiego/noclegowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Ankieta sprawdzająca dostosowanie obiektu hotelarskiego/noclegowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 Przepisy ogólne 1. Projekt,,Wyjdź z domu, pojedź dalej realizowany jest przez Fundację Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wymagania dla stacji kolejowych i peronów dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych

Podstawowe wymagania dla stacji kolejowych i peronów dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Podstawowe wymagania dla stacji kolejowych i peronów dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Marcin Gołębiewski CNTK Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3593/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 3593/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 roku UCHWAŁA NR 3593/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie: zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Na

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wszystkich stacji metra pod kątem dostosowania do osób poruszających się na wózkach, z wózkami i z małymi dziećmi.

Raport z badania wszystkich stacji metra pod kątem dostosowania do osób poruszających się na wózkach, z wózkami i z małymi dziećmi. Raport z badania wszystkich stacji metra pod kątem dostosowania do osób poruszających się na wózkach, z wózkami i z małymi dziećmi. Fundacja MaMa, kwiecień 2011 Starościńska 1/3 lok. 3 21/35 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych

System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych Postanowienia ogólne 1 1. System spełnia wymagania art. 35 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 2. Rekomendacja ma charakter

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

- posiłki wymienione poniżej,

- posiłki wymienione poniżej, Załącznik nr 6 do SIWZ - Usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji Obozów innowacji w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. -ZP/PN/SZP/20/2013.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

2016-03-04. Dostępność przestrzeni publicznej - lista kontrolna i audyt dostępności. Środowisko zewnętrzne Ulica

2016-03-04. Dostępność przestrzeni publicznej - lista kontrolna i audyt dostępności. Środowisko zewnętrzne Ulica Dostępność przestrzeni publicznej - lista kontrolna i audyt dostępności Podstawowe wymiary i zakresy ruchu osoby na wózku Nie ma jednolitej definicji określającej stopień dostępności Trudno jest precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Cena sprzedaży/wynajmu za m 2 http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-mieszkanie-wroclaw-wtorny-odstapie-mieszkanie-tbsul.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ Nr 28/2009 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Kwestionariusz dla niepełnosprawnego studenta PWSZ Głogów

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Zasady udzielania pomocy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim dla Osób Niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 Jeszcze

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

POJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ POJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W roku 1980 Światowa Organizacja Zdrowia opracowała i opublikowała definicję niepełnosprawności w Międzynarodowej klasyfikacji uszkodzeń, upośledzeń i niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szanowni Państwo,

Oferta. Szanowni Państwo, PHU Schodowa -Winda Hanna Wieczorek ul. Smolna 20/24 00-375 Warszawa Tel.: 664 992 381 502 819 625 Email: www.schodowa-winda.pl info@schodowa-winda.pl Oferta Szanowni Państwo, Nasza firma zajmuje się sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Windy Schodowe katalog ofert

Windy Schodowe katalog ofert RAV-NET Rafał Kurzyna ul. Geodetów 6/143, 02-396 Warszawa tel. +48 692 44 94 74, e-mail: info@windy-schodowe.pl http:// NIP: 722-146-23-23, Regon: 140243228 mbank 62 1140 2004 0000 3402 6095 7666 Windy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację

Bardziej szczegółowo

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ANALITYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Informacje ogólne Zadaniem analityka systemów komputerowych jest przeprowadzenie analizy systemów komputerowych oraz sprzętu komputerowego potrzebnego do konkretnych

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 501/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 21 kwietnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 501/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 21 kwietnia 2011 roku UCHWAŁA NR 501/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielenia dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Plan prezentacji owarszawski Węzeł Kolejowy ogrupy użytkowników odotychczasowe diagnozy dostępności

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia maja 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia maja 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI f i l Wrocław, dnia maja 2015 r. PS-KNPS.431.1.12.2015.DK Pan Bogusław Szeffs Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 23 lutego 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

INKASENT 1. Informacje ogólne

INKASENT 1. Informacje ogólne INKASENT 1. Informacje ogólne Zadaniem inkasenta jest sprawdzanie zużycia gazu, wody, ciepła, energii elektrycznej na wyznaczonym terenie. Ponadto do obowiązków inkasenta należy: sprawdzanie stanu liczników

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Załącznik nr1 do protokołu nr 7/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Fot 1. Gdańsk Główny jest ważnym węzłem komunikacyjnym pod względem kolejowym, autobusowym i tramwajowym.

Fot 1. Gdańsk Główny jest ważnym węzłem komunikacyjnym pod względem kolejowym, autobusowym i tramwajowym. Gdańsk Główny Stan na dzień 08.11.2013 Stacja częściowo dostosowana INFORMACJE OGÓLNE Gdańsk Główny to największa kolejowa stacja pasażerska w obrębie Gdańska. Znajduje się w zabytkowym budynku w Śródmieściu

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON **

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON ** POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU NR wniosku... Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur.

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup:

Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup: 1.11. Grupy defaworyzowane Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały. Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały. Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Uchwała Zarządu Nr 438/04 Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ul. Czarnowska

Bardziej szczegółowo

Pieczęć PCPR nr wniosku WNIOSEK

Pieczęć PCPR nr wniosku WNIOSEK Pieczęć PCPR 4020/ / nr wniosku... data wpływu WNIOSEK O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Część A: DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Prawo otrzymania pomocy podczas podróży lotniczej mają wszyscy pasażerowie. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bardziej szczegółowo

Bariery w dostępie do informacji i bibliotek osób z niepełnosprawnościami

Bariery w dostępie do informacji i bibliotek osób z niepełnosprawnościami Bariery w dostępie do informacji i bibliotek osób z niepełnosprawnościami Każdy człowiek zdrowy, głuchy, niewidomy, słabo widzący, niedostosowany społecznie, inwalida ruchu ma prawo do: opieki, wychowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni:

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni: Dane kontaktowe do osoby zajmującej się kwestiami niepełnosprawnych studentów na uczelni: Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów Al. Wojska Polskiego 69, parter, pok. 9 65-762 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA OSOBIE FIZYCZNEJ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla kandydata na studia w WSIiE TWP lub studenta WSIiE TWP

Kwestionariusz dla kandydata na studia w WSIiE TWP lub studenta WSIiE TWP Kwestionariusz dla kandydata na studia w WSIiE TWP lub studenta WSIiE TWP posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności imię:.. nazwisko:....... adres zamieszkania:... tel.: e-mail:. wydział:.

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 08.22.2015 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 marca 2015 r. ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

Bardziej szczegółowo

"DZIAŁAJ LOKALNIE 2014"

DZIAŁAJ LOKALNIE 2014 Stowarzyszenie Dobry Dom Wola Zarczycka 129A; 37-311 Wola Zarczycka Tel. 17 240 10 42 email: biuro@dobrydom.org www.dobrydom.org Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dobry Dom Tytuł projektu: POZNAJMY SIĘ Okres

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKTOWA DO OCENY MERYTORYCZNEJ dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I w 2014 r.

SKALA PUNKTOWA DO OCENY MERYTORYCZNEJ dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I w 2014 r. SKALA PUNKTOWA DO OCENY MERYTORYCZNEJ dla wniosków złożonych w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I w 2014 r. A. WNIOSKI DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Punkty podstawowe 1. STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Szanowni Państwo INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ANKIETA dotycząca sytuacji osób niepełnosprawnych - mieszkańców Starogardu Gdańskiego Szanowni Państwo Społeczna Rada d.s. Osób Niepełnosprawnych, powołana przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Obszar. Likwidacja bariery transportowej: MODUŁ I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Obszar. Likwidacja bariery transportowej: MODUŁ I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Obszar A Likwidacja bariery transportowej: Obszar Zadanie, udział własny i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, MODUŁ I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS I. Założenia podstawowego modułu szkoleniowego dla AON 2 II. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu lokali wyborczych przeprowadzonego. w dniach 15-16 listopada 2014 r.

Sprawozdanie z audytu lokali wyborczych przeprowadzonego. w dniach 15-16 listopada 2014 r. CFiRR FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO Sprawozdanie z audytu lokali wyborczych przeprowadzonego w dniach 15-16 listopada 2014 r. Pracownicy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Rzecznicy dostępnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA WALORÓW DOLINY KARPIA STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

INWENTARYZACJA WALORÓW DOLINY KARPIA STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Europejski Fundusz Rolny Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich INWENTARYZACJA WALORÓW DOLINY KARPIA STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ANKIETA NR 1 GASTRONOMIA L.p. Pytanie Odpowiedź 1

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.28.2013 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 07 marca 2013 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo