VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOSOLAR 300-F. dla użytkownika instalacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOSOLAR 300-F. dla użytkownika instalacji"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 200, typ HO2B do eksploatacji pogodowej VITODENS VITOSOLAR 300-F 1/2016 Proszę zachować!

2 Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa 2 Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych. Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa! Niebezpieczeństwo Ten znak ostrzega przed niebezpieczeństwem zranienia. Uwaga Ten znak ostrzega przed stratami materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska. Tekst oznaczony słowem zawiera dodatkowe informacje. Grupa docelowa Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do osób obsługujących instalację grzewczą. Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub też osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.! Uwaga Należy uważać na dzieci przebywające w pobliżu urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą przeprowadzać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru. Podłączanie urządzenia Urządzenie może zostać podłączone i uruchomione wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Urządzenie można eksploatować wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich paliw. Przestrzegać wymaganych elektrycznych warunków przyłączeniowych. Zmian w istniejącej instalacji może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Niebezpieczeństwo Niefachowo przeprowadzone prace przy instalacji grzewczej mogą doprowadzić do wypadków zagrażających życiu. Prace przy instalacji gazowej mogą wykonywać wyłącznie instalatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia nadane przez zakład gazowniczy. Prace przy podzespołach elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. Prace przy urządzeniu Wszelkie ustawienia i prace przy urządzeniu należy wykonywać zgodnie z zalecaniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Inne prace przy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Nie otwierać urządzenia. Nie zdejmować obudów. Nie zmieniać ani nie zdejmować elementów montażowych i zainstalowanego wyposażenia dodatkowego. Nie otwierać ani nie dokręcać połączeń rurowych. Niebezpieczeństwo Gorące powierzchnie mogą być przyczyną oparzeń. Nie otwierać urządzenia. Nie dotykać gorących powierzchni nieizolowanych rur, armatury i rur spalin. Uszkodzenia urządzenia Niebezpieczeństwo Uszkodzone urządzenia zagrażają bezpieczeństwu użytkownika. Sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Postępowanie w razie wystąpienia zapachu gazu Niebezpieczeństwo Ulatniający się gaz może spowodować eksplozję, a w jej następstwie ciężkie obrażenia. Nie palić! Nie dopuszczać do powstania otwartego ognia i tworzenia się iskier. Pod żadnym pozorem nie włączać ani nie wyłączać oświetlenia i urządzeń elektrycznych. Zamknąć zawór odcinający gaz. Otworzyć okna i drzwi. Ewakuować osoby z obszaru zagrożenia. Zawiadomić zakład gazowniczy, energetyczny i firmę instalatorską z miejsca poza budynkiem. Zasilanie prądowe budynku rozłączyć z bezpiecznego miejsca (z miejsca poza budynkiem).

3 Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy) Postępowanie w razie wystąpienia zapachu spalin Niebezpieczeństwo Wdychanie spalin może powodować zatrucia zagrażające życiu. Wyłączyć instalację grzewczą. Przewietrzyć pomieszczenie techniczne. Zamknąć drzwi prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych. Postępowanie w razie pożaru Niebezpieczeństwo Podczas pożaru istnieje niebezpieczeństwo poparzenia i eksplozji. Wyłączyć instalację grzewczą. Zamknąć zawory odcinające dopływ paliwa. Używać tylko atestowanych gaśnic klasy pożarowej ABC. Postępowanie w razie wycieku wody z urządzenia! Niebezpieczeństwo Łatwopalne ciecze i materiały (np. benzyna, rozpuszczalniki i środki czyszczące, farby lub papier) mogą powodować wyfuknięcia i pożary. Nie przechowywać ani nie używać takich materiałów w pomieszczeniu technicznym ani w bezpośredniej bliskości instalacji grzewczej. Uwaga Nieodpowiednie warunki otoczenia mogą spowodować uszkodzenie instalacji grzewczej i zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji. Zapewnić temperaturę otoczenia mieszczącą się w przedziale od 0 C do 35 C. Powietrze w pomieszczeniu technicznym nie może być zanieczyszczone przez chlorowcoalkany (zawarte np. w farbach, rozpuszczalnikach i środkach czyszczących); unikać silnego zapylenia (np. wskutek prac szlifierskich). Unikać stałej wysokiej wilgotności powietrza (np. wskutek częstego suszenia prania). Niebezpieczeństwo W razie wycieku wody z urządzenia występuje ryzyko porażenia prądem. Wyłączyć instalację grzewczą zewnętrznym wyłącznikiem (np. w skrzynce z bezpiecznikami, w rozdzielnicy domowej). Powiadomić firmę instalatorską. Postępowanie w przypadku usterek w instalacji grzewczej Niebezpieczeństwo Zgłoszenia usterek wskazują na uszkodzenia w instalacji grzewczej. Skutki nieusuniętych usterek mogą zagrażać życiu. Nie potwierdzać zgłoszeń usterek w krótkich odstępach. Powiadomić firmę instalatorską, aby mogła przeanalizować przyczynę i usunąć uszkodzenie. Wymogi dotyczące pomieszczenia technicznego Niebezpieczeństwo Zamknięcie otworów nawiewnych prowadzi do braku powietrza do spalania. W ten sposób dochodzi do niecałkowitego spalania i powstawania zagrażającego życiu tlenku węgla. Nie zastawiać i nie zamykać otworów nawiewnych. Nie wykonywać dodatkowych zmian warunków budowlanych, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie (np. układanie przewodów, osłony lub ścianki działowe). Wentylatory wywiewne Podczas pracy urządzeń z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz (okapy wywiewne, wentylatory wywiewne, klimatyzacja itd.) wskutek odsysania powietrza może powstać podciśnienie. Przy jednoczesnej pracy kotła grzewczego może dojść do cofnięcia się spalin. Niebezpieczeństwo Skutkiem jednoczesnej pracy kotła grzewczego i urządzeń z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz mogą być zatrucia zagrażające życiu z powodu cofania się spalin. Należy przedsięwziąć odpowiednie działania, aby zapewnić wystarczający dopływ powietrza do spalania. W razie potrzeby skontaktować się z firmą instalatorską. Elementy dodatkowe, części zamienne i szybkozużywalne! Uwaga Elementy, które nie zostały sprawdzone w połączeniu z instalacją grzewczą, mogą spowodować jej uszkodzenie lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie. Montażu lub wymiany może dokonywać tylko firma instalatorska. 3

4 Spis treści Spis treści 1. Informacja Symbole... 7 Pojęcia specjalistyczne... 7 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Informacje wstępne Pierwsze uruchomienie... 9 Urządzenie jest wstępnie ustawione... 9 Porady dotyczące oszczędzania energii... 9 Wskazówki dotyczące większego komfortu Informacje dotyczące obsługi Otwieranie regulatora Moduł obsługowy Menu podstawowe Menu główne Program roboczy Programy robocze ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenia przed zamarzaniem Specjalne programy robocze Program czasowy Ustawianie cykli łączeniowych Kopiowanie programu czasowego do innych dni tygodnia Zmiana faz czasowych Usuwanie cykli łączeniowych Panel energetyczny Wskaźnik podstawowy panelu energetycznego Temperatura instalacji solarnej Uzysk energii przez instalację solarną Bilans energetyczny w połączeniu z instalacją solarną Temperatury i stan nagrzania (stan naładowania) podgrzewacza ciepłej wody użytkowej Sytuacja energetyczna źródła ciepła Moc cieplna, czas pracy i zużycie Wprowadzanie dodatkowych danych dotyczących zużycia gazu Ulubione Ustawianie punktów menu jako ulubione Włączenie i wyłączenie Włączanie instalacji grzewczej Wyłączenie instalacji grzewczej Z kontrolą zabezpieczenia przed zamarzaniem Bez kontroli zabezpieczenia przed zamarzaniem (wyłączenie z eksploatacji) Ogrzewanie pomieszczeń Wybór obiegu grzewczego Temperatura pomieszczeń Ustawianie normalnej temperatury pomieszczeń dla wybranego obiegu grzewczego Ustawianie zredukowanej temperatury pomieszczeń Program roboczy Nastawianie programu roboczego Program czasowy Nastawianie programu czasowego Krzywa grzewcza Ustawianie krzywej grzewczej Wyłączanie ogrzewania pomieszczeń Tryb pracy komfort Ustawianie Trybu pracy komfort Zamykanie Trybu pracy komfort Funkcja oszczędzania energii Tryb ekonomiczny Ustawianie Trybu ekonomicznego Zamykanie Trybu ekonomicznego... 27

5 Spis treści Spis treści Funkcja oszczędzania energii Program wakacyjny Ustawianie Programu wakacyjnego Anulowanie lub usuwanie Programu wakacyjnego Podgrzew ciepłej wody użytkowej Temperatura ciepłej wody użytkowej Program roboczy Nastawianie programu roboczego Program czasowy Ustawianie programu czasowego Zwiększona higiena wody użytkowej Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej bez programu czasowego Ustawianie programu czasowego pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej Wyłączanie podgrzewu ciepłej wody użytkowej Dalsze nastawy Blokowanie obsługi Dezaktywacja blokady obsługi Zmiana hasła dla funkcji blokady obsługi Ustawianie podświetlenia wyświetlacza Dźwięk obsługi wyświetlacza (dźwięk przycisków) Wprowadzanie nazwy dla obiegów grzewczych Ustawianie daty i godziny Ustawianie języka Wprowadzanie danych kontaktowych firmy instalatorskiej Wybór wskazania podstawowego na stałe Przywracanie ustawień fabrycznych Odczyty Odczyt informacji Przebieg temperatury w podgrzewaczu pojemnościowym cwu Rozwarstwienie temperatur w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej 35 Odczyt uzysku energii solarnej w połączeniu z instalacjami solarnymi Odczyt danych kontaktowych firmy instalatorskiej Reset danych roboczych (licznik) Odczyt komunikatu o konserwacji Odczyt zgłoszenia usterki Odczyt tekstu pomocy Tryb kontrolny kominiarza Co robić gdy? Temperatura w pomieszczeniach za niska Temperatura w pomieszczeniach za wysoka Brak ciepłej wody użytkowej Temperatura ciepłej wody użytkowej za wysoka Wyświetla się komunikat Usterka Wyświetla się ë i komunikat Konserwacja Wyświetlany jest komunikat Obsługa zablokowana Wyświetlany jest komunikat Przeł. z zewnątrz Wyświetlany jest komunikat Program zewn Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym Czyszczenie Przegląd techniczny i konserwacja Urządzenie Pojemnościowy podgrzewacz wody (jeżeli jest zainstalowany) Zawór bezpieczeństwa (podgrzewacz ciepłej wody użytkowej) Filtr ciepłej wody użytkowej (jeżeli jest zainstalowany) Uszkodzone przewody przyłączeniowe Załącznik Menu rozszerzone Możliwości odczytu danych w opcji Informacje

6 Spis treści Spis treści (ciąg dalszy) Objaśnienia terminów Wskazówki dotyczące usuwania odpadów Utylizacja opakowań Ostateczne wyłączenie z eksploatacji i utylizacja instalacji grzewczej Wykaz haseł

7 Informacja Symbole Symbol 1. Znaczenie Odsyłacz do innego dokumentu zawierającego dalsze informacje Czynność robocza na rysunkach: Numeracja odpowiada kolejności wykonywanych prac. Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi i zagrożeniem dla środowiska Obszar będący pod napięciem Zwrócić szczególną uwagę. Podzespół musi zostać zablokowany (słychać zatrzaśnięcie). albo Sygnał dźwiękowy Zamontować nowy podzespół. albo W połączeniu z narzędziem: wyczyścić powierzchnię. Fachowo zutylizować podzespół. Oddać podzespół do utylizacji w punkcie odbioru. Nie wyrzucać podzespołu razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Pojęcia specjalistyczne Dla lepszego zrozumienia funkcji regulatora Vitotronic niektóre pojęcia fachowe zostaną dokładniej objaśnione. Pojęcia te zostały oznaczone w następujący sposób: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Objaśnienia terminów w załączniku. 7

8 Informacja Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalować i eksploatować tylko w zamkniętych systemach grzewczych wg EN 12828, uwzględniając odpowiednie instrukcje montażu, serwisu i obsługi. Jest ono przeznaczone wyłącznie do podgrzewu wody grzewczej o jakości wody użytkowej. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakłada, że wykonano stacjonarną instalację w połączeniu z dopuszczonymi podzespołami charakterystycznymi dla danej instalacji. Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu innym niż ogrzewanie budynku lub podgrzew ciepłej wody użytkowej nie jest zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem. Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest dopuszczane przez producenta w zależności od konkretnego przypadku. Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie obejmuje także zmianę zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponentów systemu grzewczego (np. zamknięcie kanałów odprowadzania spalin i kanałów powietrza dolotowego). 8

9 Pierwsze uruchomienie Informacje wstępne Pierwsze uruchomienie i dostosowanie regulatora do warunków lokalnych i uwarunkowań budowlanych, a także szkolenie w zakresie obsługi musi przeprowadzić firma instalatorska, posiadająca odpowiednie uprawnienia. Użytkownik nowej instalacji grzewczej jest zobowiązany zgłosić ją niezwłocznie we właściwym rejonowym zakładzie kominiarskim. Rejonowy zakład kominiarski udziela również informacji odnośnie do dalszych czynności, jakie należy przeprowadzić w instalacji (np. regularne pomiary, czyszczenie). Urządzenie jest wstępnie ustawione Instalacja grzewcza jest ustawiona fabrycznie i gotowa do pracy: Ogrzewanie pomieszczeń Pomiędzy godziną 06:00 a 22:00 ogrzewanie pomieszczeń odbywa się z Wym. temp. pomieszczeń wyn. 20 C (normalna temperatura pomieszczenia). Pomiędzy godziną 22:00 a 06:00 rano ogrzewanie pomieszczeń odbywa się ze Zredukowana temp. pomieszczeń 3 C (zredukowana temperatura pomieszczenia, zabezpieczenie przed zamarzaniem). Podgrzew ciepłej wody użytkowej Pomiędzy godziną 05:30 a 22:00 ciepła woda użytkowa podgrzewana jest do Temperatury wymaganej ciepłej wody użytkowej 50 C Zainstalowana pompa cyrkulacyjna jest włączona. Między godziną 22:00 a 05:30 pojemnościowy podgrzewacz wody nie jest dogrzewany. Zainstalowana pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. Podgrzew ciepłej wody użytkowej rozpoczęty przed godziną 22:00 zostanie zakończony. Ochrona przeciwmrozowa Zagwarantowane jest zabezpieczenie przed zamarzaniem kotła grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody. Przestawienie czasu zimowego/letniego Przestawienie czasu odbywa się automatycznie. Data i godzina Data i godzina są ustawiane przez firmę instalatorską. Ustawienia można zmieniać indywidualnie w zależności od wymagań. Przerwa w dostawie prądu Przerwa w dostawie prądu nie powoduje utraty żadnych ustawień. Porady dotyczące oszczędzania energii Ogrzewanie pomieszczeń Normalna temperatura pomieszczeń (patrz strona 24): Nie przegrzewać pomieszczeń. Temperatura niższa o jeden stopień pozwala zaoszczędzić do 6% kosztów ogrzewania. Nie ustawiać normalnej temperatury pomieszczenia ( Wym. temp. pomieszczeń ) na wartość wyższą niż 20 C. Program czasowy (patrz strona 14): W ciągu dnia pomieszczenia należy ogrzewać tak, aby utrzymać normalną temperaturę pomieszczenia, a w nocy - temperaturę zredukowaną. W tym celu należy ustawić program czasowy. Program roboczy: Jeśli ogrzewanie pomieszczeń nie jest konieczne, proszę wybrać jeden z poniższych programów roboczych: Tylko c.w.u. (patrz strona 29): Jeśli latem nie jest potrzebne ogrzewanie pomieszczeń, lecz ciepła woda użytkowa. Wyłączenie instalacji (patrz strona 22): Jeśli przez dłuższy czas nie jest potrzebne ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda użytkowa. Krótkotrwała nieobecność (patrz strona 27): Obniżyć temperaturę pomieszczenia, np. na czas zakupów. W tym celu należy wybrać Tryb ekonomiczny. Wakacje/urlop (patrz strona 24): Wyjeżdżając w podróż, należy ustawiać Program wakacyjny : Następuje obniżenie temperatury pomieszczenia i wyłączenie podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 9

10 Informacje wstępne Porady dotyczące oszczędzania energii (ciąg dalszy) Wentylacja: Aby wywietrzyć pomieszczenia, zamknąć zawory termostatyczne. Na chwilę otworzyć okna na oścież. Rolety: O zmierzchu opuścić rolety w oknach (jeżeli są zamontowane). Zawory termostatyczne: Prawidłowo ustawić zawory termostatyczne. Grzejnik: Nie zastawiać grzejników i zaworów termostatycznych. Podgrzew ciepłej wody użytkowej Pompa cyrkulacyjna (patrz strona 30): Aktywować pompę cyrkulacyjną tylko w tych okresach, w których regularnie pobierana jest ciepła woda użytkowa. W tym celu należy ustawić program czasowy. Zużycie ciepłej wody użytkowej: Prysznic zamiast kąpieli. Na kąpiel pod prysznicem zużywa się z reguły mniej energii niż na kąpiel w wannie. W przypadku innych funkcji oszczędzania energii przy użyciu regulatora Vitotronic należy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Wskazówki dotyczące większego komfortu Ogrzewanie pomieszczeń Normalna temperatura pomieszczenia (patrz strona 24): W menu podstawowym w opcji Wym. temp. pomieszczeń można w każdej chwili ustawić temperaturę komfortową. Program czasowy (patrz strona 14): Można wykorzystać program czasowy. W programie czasowym można ustawić cykle łączeniowe z różnymi temperaturami pomieszczenia, np. z inną temperaturą w ciągu dnia i w ciągu nocy. Krzywa grzewcza (patrz strona 25): Za pomocą krzywej grzewczej można indywidualnie dostosować instalację grzewczą do zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach. Przy prawidłowym ustawieniu zapewnia to komfortową temperaturę przez cały rok. Tryb pracy komfort (patrz strona 26): Aby ogrzewać pomieszczenia do temperatury odbiegającej od programu czasowego, ustawić Tryb pracy komfort. Przykład: Na późny wieczór w programie czasowym jest ustawiona zredukowana temperatura pomieszczenia. Goście zostają dłużej. Podgrzew ciepłej wody użytkowej Program czasowy (patrz strona 29 i 30): Możliwość wykorzystania programu czasowego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Wykorzystać program czasowy do pompy cyrkulacyjnej. W ustawionych cyklach łączeniowych w punktach poboru dostępna jest ciepła woda użytkowa o żądanej temperaturze. 10

11 Otwieranie regulatora Informacje dotyczące obsługi 0 3 Rys. 1 Moduł obsługowy Wszystkich ustawień instalacji grzewczej można dokonać centralnie, w module obsługowym regulatora. Jeżeli pomieszczenia zostały wyposażone w urządzenia zdalnego sterowania, ustawień można dokonać również przy ich pomocy. Instrukcja obsługi zdalnego sterowania Dostępne są 2 poziomy obsługi: Menu główne: patrz strona 11 Menu główne: patrz strona 13 Moduł obsługowy jest wyposażony w ekran dotykowy. Aby dokonać ustawień i odczytów, dotknąć odpowiednich przycisków. Po dłuższej przerwie w obsłudze, włącza się wygaszacz ekranu: Rys. 2 Menu podstawowe W menu podstawowym można wybrać jeden z 3 obszarów wyświetlania: Ekran podstawowy Ogrzewanie Panel energetyczny Ulubione Aby wybrać na stałe ekran podstawowy, patrz strona 34. Otwieranie menu głównego: Wygaszacz ekranu jest aktywny: Dotknąć ekranu w dowolnym miejscu. Aktywne jest menu główne: Dotknąć. Ukazuje się komunikat podstawowy. Za pomocą / uzyskuje się dostęp do panelu energetycznego lub opcji Ulubione. Ekran podstawowy Ogrzewanie Na ekranie podstawowym (patrz rys. 3) można dokonywać najczęściej stosowanych ustawień i odczytywać je: Wartość wymagana temperatury pomieszczenia Program roboczy Tryb pracy komfortowej Tryb ekonomiczny 11

12 Informacje dotyczące obsługi Moduł obsługowy (ciąg dalszy) Rys. 3 Wskazania temperatury 12 Aktualna temperatura zewnętrzna 20 Ustawiona wartość wymagana temperatury pomieszczenia Symbole i przyciski Symbole nie są wyświetlane stale, lecz w zależności od wersji instalacji oraz stanu roboczego. Symbole Zabezpieczenie przed zamarzaniem jest aktywne Ogrzewanie pomieszczeń z normalną temperaturą (temperaturą komfortową) Ogrzewanie pomieszczeń z temperaturą zredukowaną W połączeniu z instalacją solarną: Pompa obiegu solarnego pracuje Palnik pracuje Przyciski na ekranie podstawowym Podnosi wartość normalnej temperatury w pomieszczeniu. Zmniejsza wartość normalnej temperatury w pomieszczeniu. / / Ustawia program roboczy (programy robocze, patrz strona 13). Aktywuje/dezaktywuje tryb komfortowy. Aktywuje/dezaktywuje tryb ekonomiczny. Jeśli instalacja grzewcza nie jest przewidziana do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, nie pojawia się przycisk. Przyciski w górnym pasku Menu Otwiera menu główne. Obieg grzewczy Wybór obiegu grzewczego. Wybór jest dostępny tylko wtedy, jeżeli można obsługiwać minimum 2 obiegi grzewcze. 12 Przyciski w dolnym pasku Powrót do menu podstawowego. Powrót do poprzedniego menu i przerwanie rozpoczętych ustawień. Otwiera tekst pomocy. Otwiera komunikaty o usterkach lub konserwacyjne. / Menu główne: Otwiera panel energetyczny lub opcje Ulubione. Menu główne: Nawigacja w obrębie menu. Panel energetyczny W obszarze wyświetlania panelu energetycznego znajdują się informacje dotyczące sytuacji energetycznej instalacji grzewczej i jej komponentów. Dalsze informacje na stronie 17. Po uruchomieniu panelu energetycznego po raz pierwszy, wyświetla się informacja. Po potwierdzeniu informacji przyciskiem OK otwiera się panel energetyczny. Informacja nie pojawia powtórnie w późniejszym czasie. Po naciśnięciu Anuluj, informacja ta wyświetla się ponownie podczas kolejnego otwierania panelu energetycznego. Ulubione W obszarze Ulubione można dokonać indywidualnego zestawienia najczęściej wykorzystywanych punktów menu. Dalsze informacje na stronie 21.

13 Informacje dotyczące obsługi Moduł obsługowy (ciąg dalszy) Menu główne W menu głównym można wprowadzać i sprawdzać wszystkie ustawienia z zakresu funkcji regulatora. Przegląd menu znajduje się na stronie 44. Otwieranie menu głównego: Wygaszacz ekranu jest aktywny: Dotknąć dowolnego miejsca ekranu, a następnie dotknąć Menu. Aktywne jest menu podstawowe: Dotknąć Menu. Aktywny jest dowolny ekran w obrębie menu: Dotknąć, a następnie Menu. Rys. 4 A Pasek górny B Pasek dolny Program roboczy Programy robocze ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenia przed zamarzaniem Symbol Program roboczy Funkcja Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzew ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i c.w.u. Podgrzew ciepłej wody użytkowej Tylko c.w.u. Pomieszczenia przypisane do wybranego obiegu grzewczego będą ogrzewane zgodnie z ustawieniami temperatury i programu czasowego (patrz rozdział Ogrzewanie pomieszczeń ). Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana zgodnie z ustawieniami temperatury ciepłej wody użytkowej i programu czasowego (patrz rozdział Podgrzew ciepłej wody użytkowej ). Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana zgodnie z ustawieniami temperatury ciepłej wody użytkowej i programu czasowego (patrz rozdział Podgrzew ciepłej wody użytkowej ). Brak ogrzewania pomieszczeń Zabezpieczenie przed zamarzaniem kotła grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody jest aktywne. 13

14 Informacje dotyczące obsługi Program roboczy (ciąg dalszy) Symbol Program roboczy Funkcja Zabezpieczenie przed zamarzaniem Wyłączenie instalacji Brak ogrzewania pomieszczeń Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Zabezpieczenie przed zamarzaniem kotła grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody jest aktywne. Specjalne programy robocze Specjalne programy robocze: Suszenie jastrychu Ta funkcja jest aktywowana przez firmę instalatorską. Jastrych osuszany jest według zadanego programu czasowego (profilu czasowo-temperaturowego), zgodnie z wymaganiami dla tego materiału. Dokonane przez użytkownika ustawienia ogrzewania pomieszczeń pozostaną nieaktywne na czas osuszania jastrychu (maks. 32 dni). Zmiany lub anulowania tej funkcji może dokonać firma instalatorska. Przeł. z zewnątrz Program roboczy, który jest ustawiony na regulatorze, został przełączony przez zewnętrzne urządzenie sterujące, np. zestaw uzupełniający EA1. Tej funkcji nie można zmieniać na regulatorze. Program zewn. Program roboczy został przełączony przez moduł komunikacyjny (np. Vitocom 100). Tę funkcję można zmieniać na regulatorze. Program wakacyjny (patrz strona 24) Specjalne programy robocze są wyświetlane na zmianę z temperaturą wody w kotle. W menu rozszerzonym w punkcie Informacje można sprawdzić ustawiony program roboczy (patrz strona 35). Program czasowy W tej części opisany jest sposób ustawiania programu czasowego na przykładzie ogrzewania pomieszczeń Obieg grzewczy 1. Specyficzne informacje na temat poszczególnych programów czasowych znajdują się w odpowiednich rozdziałach. Program czasowy można ustawić dla następujących funkcji: Ogrzewanie pomieszczeń Podgrzew ciepłej wody użytkowej Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej W programie czasowym należy podzielić dzień na okresy, tzw. cykle łączeniowe. Można wybrać maks. 4 cykle łączeniowe na jeden dzień. Dla każdego cyklu łączeniowego należy ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia cyklu. Program czasowy można ustawiać indywidualnie, dla każdego dnia tygodnia tak samo lub inaczej. W menu głównym w punkcie Informacje można sprawdzić programy czasowe (patrz od strony 35). W obrębie cykli łączeniowych aktywne są następujące funkcje: W przypadku ogrzewania pomieszczeń, pomieszczenia będą ogrzewane z normalną temperaturą pomieszczeń. Przy podgrzewie wody, woda użytkowa w pojemnościowym podgrzewaczu wody jest podgrzewana do ustawionej wartości wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej. Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej pracuje. 14

15 Informacje dotyczące obsługi Program czasowy (ciąg dalszy) Ustawianie cykli łączeniowych Przykład Program czasowy dla dnia tygodnia Poniedziałek dla obiegu grzewczego 1 Cykl łączeniowy 1: 05:30 do 09:00 Cykl łączeniowy 2: 16:30 do 22: aby utworzyć fazę czasową / aby ustawić początek i zakończenie fazy czasowej 2. Pasek jest odpowiednio dostosowywany na wykresie czasowym. Między tymi cyklami następuje ogrzewanie pomieszczeń z temperaturą zredukowaną Ogrzewanie 03. Obieg grzewczy 1 Rys Progr. czas. ogrzewania 10. OK w celu potwierdzenia 05. Pn 06. Zmień 07. / aby ustawić początek i zakończenie fazy czasowej 1. Pasek jest odpowiednio dostosowywany na wykresie czasowym. Rys w celu zamknięcia programu czasowego Rys. 5 Wcześniejsze przerywanie ustawiania cyklu łączeniowego Dotknąć. Kopiowanie programu czasowego do innych dni tygodnia Program czasowy można skopiować do każdego innego dnia tygodnia. Kopiowanie programu czasowego z poniedziałku do ustawienia od wtorku do piątku przebiega w sposób opisany poniżej. 2. Ogrzewanie 3. Obieg grzewczy 2 15

16 Informacje dotyczące obsługi Program czasowy (ciąg dalszy) 4. Progr. czas. ogrzewania 8. OK w celu potwierdzenia 5. Pn 9. w celu zamknięcia programu czasowego 6. Kopiuj 7. Wt, Śr, Czw, Pt Rys. 8 Zmiana faz czasowych Przykład: W ustawieniu dla Poniedziałku ma zostać zmieniony czas rozpoczęcia fazy czasowej 2 na godzinę 19: OK w celu potwierdzenia Ogrzewanie 03. Obieg grzewczy Progr. czas. ogrzewania Rys Pn 06. Zmień w celu zamknięcia programu czasowego aby wybrać fazę czasową 2 aby wybrać czas rozpoczęcia fazy czasowej 2. Pasek jest odpowiednio dostosowywany na wykresie czasowym. Usuwanie cykli łączeniowych Przykład: W ustawieniu dla Poniedziałku ma zostać usunięta faza czasowa Obieg grzewczy Pn aby wybrać żądany dzień Zmień 02. Ogrzewanie aby wybrać fazę czasową Progr. czas. ogrzewania

17 Informacje dotyczące obsługi Program czasowy (ciąg dalszy) 08. aby usunąć fazę czasową 09. OK w celu potwierdzenia 10. w celu zamknięcia programu czasowego Rys. 10 Panel energetyczny W panelu energetycznym można odczytać następujące informacje dotyczące sytuacji energetycznej posiadanej instalacji grzewczej: Aktualne temperatury instalacji solarnej (jeżeli stanowi część instalacji) Uzysk energii z instalacji solarnej z ostatnich 2 lat w różnych przedziałach czasowych Bilans energetyczny instalacji grzewczej w połączeniu z instalacją solarną z ostatnich 2 lat w różnych przedziałach czasowych Temperatury i stan nagrzania (stan naładowania) podgrzewacza c.w.u. Zużycie energii przez źródło ciepła (zużycie gazu i prądu) Wskaźnik podstawowy panelu energetycznego Komponenty zawarte w instalacji są przedstawione w formie graficznej. Kilka informacji dotyczących komponentów są przedstawione na ekranie podstawowym. Aby uzyskać dalsze informacje, dotknąć określonego komponentu instalacji. Patrz również kolejne rozdziały. Rys. 11 Przykład z kotłem Vitodens 300-W A Termiczna instalacja solarna C Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Odczyt uzysku energii (patrz strona 18) B Stan nagrzania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej Wskazanie zależne od typu pojemnościowego podgrzewacza wody Odczyt temperatur i stanu nagrzania (patrz strona 19) D Wytwornica ciepła (kocioł grzewczy) Odczyt sytuacji energetycznej (patrz strona 19) 17

18 Informacje dotyczące obsługi Panel energetyczny (ciąg dalszy) E Ogrzewanie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej przez źródło ciepła aktywne (czerwony i animowany) F Ogrzewanie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej przez instalację solarną aktywne (żółty i animowany) G Otwieranie bilansu energetycznego instalacji solarnej (patrz strona 18) Sposób przedstawienia źródła ciepła i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej jest zależny od produktów zastosowanych w instalacji. W przypadku źródeł ciepła z wbudowanym pojemnościowym podgrzewaczem wody, na rysunku przedstawiony jest wbudowany podgrzewacz. Temperatura instalacji solarnej Aktualna temperatura instalacji solarnej jest stale wyświetlana na ekranie podstawowym panelu energetycznego. Uzysk energii przez instalację solarną Istnieje możliwość odczytu uzysku energii przez instalację solarną z ostatnich dwóch lat. Wartości są wyświetlane w kilowatogodzinach. 4. Dotknąć wykresu przedziału czasowego (np. dzień). Uzysk solarny z tego przedziału czasowego jest wyświetlany w postaci wartości liczbowej. Możliwy jest odczyt następujących przedziałów czasowych: Ostatnie 7 dni łącznie z aktualnym dniem Ostatnie 52 tygodnie łącznie z aktualnym tygodniem Ostatnie 12 miesięcy łącznie z aktualnym miesiącem Ostatnie 2 lata łącznie z aktualnym rokiem 1. Otworzyć w menu podstawowym panel energetyczny za pomocą /. 2. Dotknąć kolektora. Rys Dotknąć żądanego przedziału czasowego. Uzyski solarne są przedstawione w formie graficznej. Bilans energetyczny w połączeniu z instalacją solarną 1. Otworzyć w menu podstawowym panel energetyczny za pomocą /. 2. Dotknąć Możliwy jest odczyt następujących przedziałów czasowych: Ostatnie 7 dni łącznie z aktualnym dniem Ostatnie 52 tygodnie łącznie z aktualnym tygodniem Ostatnie 12 miesięcy łącznie z aktualnym miesiącem Ostatnie 2 lata łącznie z aktualnym rokiem 18 poniżej lub obok kolektora. Użytkownik może odczytać sytuację energetyczną całej instalacji grzewczej. Ilość ciepła wytworzonego przez instalację solarną i zużycie gazu są wyświetlane w kilowatogodzinach.

19 Informacje dotyczące obsługi Panel energetyczny (ciąg dalszy) 3. Dotknąć żądanego przedziału czasowego. Rys. 13 Bilans energetyczny jest przedstawiony w formie graficznej. Czerwony obszar przedstawia ilość zużytego gazu. Żółty obszar przedstawia ilość ciepła wytworzonego przez instalację solarną. Temperatury i stan nagrzania (stan naładowania) podgrzewacza ciepłej wody użytkowej W przypadku podgrzewacza ciepłej wody użytkowej można dokonać następujących odczytów i zrealizować następujące funkcje: Temperatury ciepłej wody użytkowej Stan nagrzania (stan naładowania) zależny od typu pojemnościowego podgrzewacza wody Obecnie aktywny proces nagrzewania: Animowane czerwone strzałki: Podgrzewanie przez kocioł grzewczy Animowane żółte strzałki: Ogrzewanie przez instalację solarną Rozpoczęcie jednorazowego ogrzewania pogrzewacza przez kocioł grzewczy (tylko jeśli w aktualnym trybie pracy ogrzewania pogrzewacza nie jest aktywne) 1. Otworzyć w menu podstawowym panel energetyczny za pomocą /. Rozpoczęcie jednorazowego ogrzewania pogrzewacza 1. Jed. ładowanie podgrz. c.w.u., aby rozpocząć jednorazowe ogrzewanie pogrzewacza przez kocioł grzewczy. Podgrzewacz wody zostaje nagrzany do ustawionej temperatury zadanej ciepłej wody użytkowej. Jeśli ogrzewanie podgrzewacza ma zostać zakończone przed czasem, ponownie nacisnąć Jed. ładowanie podgrz. c.w.u. 2. OK w celu potwierdzenia 2. Dotknąć podgrzewacza pojemnościowego c.w.u., aby odczytać dalsze temperatury i stan nagrzania. Sytuacja energetyczna źródła ciepła Istnieje możliwość odczytu następujących informacji dotyczących sytuacji energetycznej oraz danych roboczych wytwornicy ciepła: Aktualna moc cieplna Czas pracy (godziny pracy) Zużycie prądu Zużycie gazu 19

20 Informacje dotyczące obsługi Panel energetyczny (ciąg dalszy) Panel energetyczny umożliwia użytkownikowi instalacji uzyskanie informacji o termicznym i elektrycznym zużyciu instalacji ogrzewania także w ciągu roku. Obliczenie tych wartości następuje przy uwzględnieniu zastosowanych komponentów instalacji oraz zwyczajów użytkowych (np. czasu pracy i stopnia wykorzystania). Z uwagi na parametry specyficzne dla danej instalacji (np. wysokość ustawienia lub wersję systemu odprowadzania spalin) mogą wystąpić rozbieżności między wyświetlanymi a rzeczywistymi wartościami zużycia. W celu zwiększenia dokładności wyświetlania zaleca się użytkownikowi instalacji wprowadzenie wartości opałowej, współczynnika korekcyjnego objętości gazu i stanów licznika gazu. Mimo podjętych działań, mogą nadal występować odchylenia spowodowane sezonowymi warunkami środowiskowymi oraz innymi czynnikami. Należy zatem uwzględnić, że wyświetlone wartości nie są określane przy zastosowaniu przyrządów pomiarowych, lecz jedynie w drodze kalkulacji. Panel energetyczny służy do wizualizacji dotychczasowego zużycia i jest przeznaczony do wskazywania zwiększonego bądź zmniejszonego zużycia w określonych porównawczych przedziałach czasu. Wykorzystanie panelu energetycznego jako wiążącej podstawy kalkulacji nie jest możliwe. Wprowadzanie dodatkowych danych, patrz strona 21. Moc cieplna, czas pracy i zużycie 1. Otworzyć w menu podstawowym panel energetyczny za pomocą /. 2. Dotknąć wytwornicy ciepła, aby otworzyć aktualną moc i czas pracy. Przywracanie danych, patrz strona Zużycie prądu Dotknąć Zużycie prądu. 4. Dotknąć żądanego przedziału czasowego. Możliwy jest odczyt następujących przedziałów czasowych: Ostatnie 7 dni łącznie z aktualnym dniem Ostatnie 52 tygodnie łącznie z aktualnym tygodniem Ostatnie 12 miesięcy łącznie z aktualnym miesiącem Ostatnie 2 lata łącznie z aktualnym rokiem 5. Dotknąć wykresu przedziału czasowego (np. dzień). Zużycie prądu z tego przedziału czasowego jest wyświetlane w postaci wartości liczbowej. 6. Zużycie gazu Dotknąć opcji Zużycie gazu. 7. Dotknąć żądanego przedziału czasowego. Możliwy jest odczyt następujących przedziałów czasowych: Ostatnie 7 dni łącznie z aktualnym dniem Ostatnie 52 tygodnie łącznie z aktualnym tygodniem Ostatnie 12 miesięcy łącznie z aktualnym miesiącem Ostatnie 2 lata łącznie z aktualnym rokiem Zużycie gazu na ogrzewanie pomieszczeń jest wskazywane na czerwono. Zużycie gazu na podgrzew wody jest wskazywane na żółto. 8. Dotknąć wykresu przedziału czasowego (np. dzień). Zużycie gazu z tego przedziału czasowego jest wyświetlane w postaci wartości liczbowej. 20

21 Informacje dotyczące obsługi Panel energetyczny (ciąg dalszy) Wprowadzanie dodatkowych danych dotyczących zużycia gazu Aby zwiększyć dokładność wyświetlanych wartości zużycia gazu, stan licznika gazu można wprowadzać w formie wartości porównawczych. Pierwszą wartość należy wprowadzić krótko przed uruchomieniem lub na początku sezonu grzewczego. Drugą wartość należy wprowadzić na zakończenie okresu grzewczego, przy założeniu że w poprzednim okresie zużyto minimum 100 m 3 gazu. Można to powtórzyć w miarę potrzeby w okresie do następnego okresu grzewczego. Im więcej zostanie wprowadzonych wartości porównawczych, tym dokładniejsze wskazanie zużycia gazu. Nie następuje korekta wsteczna już zarejestrowanych wartości. Do licznika gazu nie wolno podłączać dodatkowego odbiornika. 01. Otworzyć w menu podstawowym panel energetyczny za pomocą. 02. Dotknąć źródła ciepła. 03. Dotknąć opcji Zużycie gazu. 04. Dotknąć Wprowadzanie stanu licznika. 05. Potwierdzić informację naciskając Tak. 06. Dotknąć pola wprowadzania. 07. Wprowadzić odczytany stan licznika. Obecne wartości można usunąć za pomocą 08. Potwierdzić, naciskając 2 razy OK. 10. Jeżeli po pewnym czasie mają być wprowadzone dalsze wartości: Przesunąć ostatnio wprowadzoną wartość do góry. Dotknąć w tym celu Przesuń 2. za 1.. Dalszy sposób postępowania, patrz poprzednie czynności. Wprowadzanie jakości gazu W tym miejscu można wprowadzać wartości opałowe zastosowanego gazu oraz współczynnik korekcyjny jego objętości. Obydwie wartości można odczytać z rachunku za gaz. Jeżeli rachunek za gaz nie jest dostępny, informacje te można uzyskać w zakładzie gazowniczym. Do licznika gazu nie wolno podłączać dodatkowego odbiornika. 1. Otworzyć w menu podstawowym panel energetyczny za pomocą. 2. Dotknąć źródła ciepła. 3. Dotknąć opcji Zużycie gazu. 4. Dotknąć Wprowadzanie rodzaju gazu. 5. Dotknąć pól wprowadzania. 6. Wprowadzić odpowiednią wartość. Obecne wartości można usunąć za pomocą 7. Potwierdzić, naciskając 2 razy OK. 09. Po kilku miesiącach (najlepiej pod koniec okresu grzewczego) wprowadzić aktualny stan licznika jako 2. wartość. Sposób postępowania, patrz u góry. Ulubione Ustawianie punktów menu jako ulubione Istnieje możliwość zestawienia swoich ulubionych punktów menu. Ich otwarcie jest wtedy możliwe za pomocą przycisku Ulubione. W każdej chwili można dokonać innego wyboru. 1. aż pojawi się punkt menu Wybierz ulubione. 2. Wybierz ulubione Wyświetla się lista dostępnych do wyboru punktów menu. 3. Nacisnąć żądane punkty menu. Wybór zostaje zaznaczony haczykiem. Można wybrać maksymalnie 12 punktów menu. 4. OK w celu potwierdzenia 21

22 Włączenie i wyłączenie Włączanie instalacji grzewczej A B C D bar Rys. 14 E A Sygnalizator usterki (czerwony) B Sygnalizator pracy (zielony) C Przycisk odblokowujący W firmie instalatorskiej należy zasięgnąć następujących informacji: Wysokość wymaganego ciśnienia w instalacji Położenie następujących podzespołów: Manometr Zawór odcinający gaz Otwory wentylacyjne 1. Sprawdzić ciśnienie w instalacji grzewczej na manometrze. Jeżeli wskazówka znajduje się poniżej 1,0 bar, ciśnienie w instalacji grzewczej jest za niskie. Należy wtedy uzupełnić poziom wody lub powiadomić firmę instalatorską. D Wyłącznik zasilania E Manometr (wskaźnik ciśnienia instalacji grzewczej) 3. Otworzyć zawór odcinający gaz. 4. Włączyć napięcie zasilania, np. za pomocą oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika głównego. 5. Włączyć wyłącznik zasilania. Po chwili na wyświetlaczu pojawia się menu podstawowe. Świeci się zielony sygnalizator pracy. Instalacja grzewcza i zdalne sterowanie (jeżeli jest) są teraz gotowe do pracy. 2. Przy eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego: Sprawdzić, czy otwory wentylacyjne pomieszczenia technicznego są otwarte i czy nie są zasłonięte. W przypadku eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia technicznego. Wyłączenie instalacji grzewczej Z kontrolą zabezpieczenia przed zamarzaniem Wybrać dla każdego obiegu grzewczego program roboczy Wyłączenie instalacji. Brak ogrzewania pomieszczeń Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Zabezpieczenie przed zamarzaniem kotła grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody jest aktywne. Patrz także Wyłączanie ogrzewania pomieszczeń na stronie 26. Pompy obiegowe włączają się na krótko automatycznie co 24 godz. w celu ochrony przed zablokowaniem. Bez kontroli zabezpieczenia przed zamarzaniem (wyłączenie z eksploatacji) 1. Wyłączyć wyłącznik zasilania. 2. Zamknąć zawór odcinający gaz. 22

23 Włączenie i wyłączenie Wyłączenie instalacji grzewczej (ciąg dalszy) 3. Odłączyć instalację grzewczą od napięcia elektrycznego; np. za pomocą oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika głównego.! Uwaga W przypadku spodziewanych temperatur zewnętrznych poniżej 3 C należy wykonać odpowiednie czynności w celu zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem. W razie potrzeby skontaktować się z firmą instalatorską. w przypadku dłuższego wyłączenia z eksploatacji Pompy obiegowe nie są zasilane napięciem, dlatego mogą ulec zablokowaniu. Po dłuższym wyłączeniu z eksploatacji może być konieczne ponowne ustawienie daty i godziny (patrz strona 33). 23

24 Ogrzewanie pomieszczeń Wybór obiegu grzewczego Ogrzewanie wszystkich pomieszczeń może zostać w razie potrzeby rozdzielone na kilka obiegów grzewczych. Obiegi grzewcze oznaczone są fabrycznie w nagłówku jako 1, 2, 3. W przypadku kilku obiegów grzewczych, w celu dokonania ustawień ogrzewania pomieszczenia należy najpierw wybrać ten obieg grzewczy, którego dotyczy określona zmiana ustawienia. Jeżeli obsługiwany jest tylko jeden obieg grzewczy, ta możliwość wyboru nie jest dostępna. Naciskać Obieg grzewczy do chwili aktywacji żądanego obiegu grzewczego. Rys. 15 Temperatura pomieszczeń Więcej informacji znajduje się w rozdziale Objaśnienia terminów w załączniku. Ustawianie normalnej temperatury pomieszczeń dla wybranego obiegu grzewczego Ustawienie fabryczne: 20 C Zakres ustawień: 3 do 37 C 2. / dla wymaganej wartości 3. OK w celu potwierdzenia 1. Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego Ustawianie zredukowanej temperatury pomieszczeń Ustawienie fabryczne: 3 Zakres ustawień: 3 do 37 C 2. Ogrzewanie 3. Obieg grzewczy dla żądanego obiegu grzewczego 4. Zredukowana temp. pomieszczeń 5. / dla wymaganej wartości 6. OK w celu potwierdzenia Ogrzewanie pomieszczeń z tą temperaturą: Pomiędzy cyklami łączeniowymi ogrzewania pomieszczeń z temperaturą normalną W programie wakacyjnym Program roboczy Więcej informacji znajduje się w rozdziale Objaśnienia terminów w załączniku. 24

25 Ogrzewanie pomieszczeń Program roboczy (ciąg dalszy) Nastawianie programu roboczego Wymagane tylko wtedy, jeśli ustawiona jest opcja Tylko c.w.u. lub Wyłączenie instalacji. 3. Ogrzewanie i c.w.u. w celu ustawienia ogrzewania pomieszczeń 4. OK w celu potwierdzenia 1. Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego Objaśnienia dot. programów roboczych, patrz strona lub Ramka wokół ustawionego programu roboczego jest zaznaczona na biało. Program czasowy Więcej informacji znajduje się w rozdziale Objaśnienia terminów w załączniku. Nastawianie programu czasowego Ustawienie fabryczne: Jeden cykl łączeniowy od godz. 06:00 do 22:00 dla wszystkich dni tygodnia 4. Progr. czas. ogrzewania Opis ustawiania programu czasowego patrz strona Ogrzewanie 3. Obieg grzewczy 1, Obieg grzewczy 2 lub Obieg grzewczy 3 dla żądanego obiegu grzewczego Przy ustawianiu programów czasowych należy pamiętać, że instalacja grzewcza potrzebuje trochę czasu, aby ogrzać pomieszczenia do wymaganej temperatury. Krzywa grzewcza Więcej informacji znajduje się w rozdziale Objaśnienia terminów w załączniku. Ustawianie krzywej grzewczej Ustawienie fabryczne: Nachylenie : 1,4 Poziom : 0 3. Obieg grzewczy 1, Obieg grzewczy 2 lub Obieg grzewczy 3 dla żądanego obiegu grzewczego 4. Krzywa grzewcza 5. +/ aby wybrać żądaną wartość Nachylenia lub Poziomu 2. Ogrzewanie 25

26 Ogrzewanie pomieszczeń Krzywa grzewcza (ciąg dalszy) 6. OK w celu potwierdzenia Wykres przedstawia zmianę krzywej grzewczej po zmianie wartości nachylenia lub poziomu. W zależności od różnych wartości temperatury zewnętrznej (przedstawionych na osi poziomej) zostają wskazane przypisane wartości wymaganej temperatury na zasilaniu dla obiegu grzewczego. Rys. 16 Wyłączanie ogrzewania pomieszczeń Wymagane tylko wtedy, jeśli ustawiona jest opcja Ogrzewanie i c.w.u Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego Tylko c.w.u. (bez ogrzewania pomieszczeń) lub Wyłączenie instalacji (zabezpieczenie przed zamarzaniem kotła grzewczego i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej jest aktywne) 4. OK w celu potwierdzenia 2. Tryb pracy komfort Ustawianie Trybu pracy komfort 1. Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego / aby ustawić wymaganą wartość temperatury w pomieszczeniu podczas trybu pracy komfort W menu podstawowym nadal wyświetlana jest wartość wymagana normalnej temperatury pomieszczeń. Na zmianę z temperaturą wody w kotle wyświetlany jest Tryb pracy komfort oraz ustawiona temperatura. 4. OK w celu potwierdzenia, ramka wokół symbolu jest zaznaczona na biało. Pomieszczenia ogrzewane są z żądaną temperaturą. Jeżeli firma instalatorska nie wprowadziła innych ustawień, najpierw ogrzewana jest ciepła woda użytkowa do ustawionej temperatury wymaganej, a potem następuje ogrzewanie. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej (jeżeli jest zainstalowana) zostaje włączona. 26

27 Ogrzewanie pomieszczeń Tryb pracy komfort (ciąg dalszy) Zamykanie Trybu pracy komfort Ponownie dotknąć lub Automatycznie po przełączeniu na standardowy tryb grzewczy zgodnie z programem czasowym lub Automatycznie po upływie 8 godzin Funkcja oszczędzania energii Tryb ekonomiczny Ustawianie Trybu ekonomicznego 1. Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego OK w celu potwierdzenia, ramka wokół symbolu jest zaznaczona na biało. Funkcję energooszczędną można aktywować wyłącznie w normalnej eksploatacji grzewczej. Zamykanie Trybu ekonomicznego Ponownie dotknąć lub Automatycznie po przełączeniu na zredukowany tryb grzewczy zgodnie z programem czasowym Funkcja oszczędzania energii Program wakacyjny Ustawianie Programu wakacyjnego Program wakacyjny dotyczy wszystkich obiegów grzewczych. Aby zmienić to ustawienie, należy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Program wakacyjny rozpoczyna się o godz. 00:00 następnego dnia po wyjeździe. Program wakacyjny kończy się o godz. 00:00 w dniu powrotu. Oznacza to, że w dniu wyjazdu i powrotu ustawiony program czasowy jest aktywny. Gdy program wakacyjny jest aktywny, na ekranie podstawowym wyświetla się Program wakacyjny. 3. Obieg grzewczy dla żądanego obiegu grzewczego 2. Ogrzewanie 4. Program wakacyjny 27

28 Ogrzewanie pomieszczeń Funkcja oszczędzania energii Program wakacyjny (ciąg dalszy) 5. / aby wybrać Dzień wyjazdu i Dzień powrotu Rys. 17 Program wakacyjny ma następujące skutki: Ogrzewanie pomieszczeń: Dla obiegów grzewczych w programie roboczym Ogrzewanie i c.w.u. : Pomieszczenia ogrzewane są z ustawioną zredukowaną temperaturą pomieszczenia (patrz strona 24). Dla obiegów grzewczych w programie roboczym Tylko c.w.u. : Brak ogrzewania pomieszczeń. Zabezpieczenie przed zamarzaniem kotła grzewczego i pojemnościowego podgrzewacza wody jest aktywne. Podgrzew ciepłej wody użytkowej: Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczenie przed zamarzaniem dla podgrzewacza ciepłej wody użytkowej jest aktywne. 6. OK w celu potwierdzenia Na ekranie podstawowym wyświetla się Program wakacyjny. Anulowanie lub usuwanie Programu wakacyjnego 2. Ogrzewanie 3. Obieg grzewczy 1, Obieg grzewczy 2 lub Obieg grzewczy 3 dla żądanego obiegu grzewczego 4. Program wakacyjny 5. wybrać dla Dnia powrotu tę samą datę jak dla Dnia wyjazdu 6. OK w celu potwierdzenia 28

29 Temperatura ciepłej wody użytkowej Podgrzew ciepłej wody użytkowej Ustawienie fabryczne: 50 Aby zmienić to ustawienie, należy zwrócić się do firmy instalatorskiej. 2. Ciepła woda użytkowa 3. Temperatura wymagana c.w.u 4. / dla wymaganej wartości 5. OK w celu potwierdzenia Program roboczy Więcej informacji znajduje się w rozdziale Objaśnienia terminów w załączniku. Nastawianie programu roboczego Wymagane tylko wtedy, jeśli ustawiona jest opcja Wyłączenie instalacji. 1. Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego Tylko c.w.u. (bez ogrzewania pomieszczeń) lub Ogrzewanie i c.w.u. (z ogrzewaniem pomieszczeń) 4. OK w celu potwierdzenia Objaśnienia dot. programów roboczych, patrz strona 13 Program czasowy Więcej informacji znajduje się w rozdziale Objaśnienia terminów w załączniku. Ustawianie programu czasowego Ustawienie fabryczne: Automatyczny Podczas eksploatacji z normalną temperaturą pomieszczenia woda użytkowa w pojemnościowym podgrzewaczu jest podgrzewana do wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej (patrz strona 29). Cykl łączeniowy podgrzewu ciepłej wody użytkowej rozpoczyna się automatycznie pół godziny wcześniej niż cykl łączeniowy ogrzewania pomieszczeń z temperaturą normalną. Na przykład podgrzew ciepłej wody użytkowej rozpoczyna się o 5:30, jeżeli włączenie ogrzewania pomieszczeń następuje o 6:00. Dzięki temu ciepła woda jest dostępna zaraz po rozpoczęciu eksploatacji z normalną temperaturą pomieszczenia. Programy czasowe mogą być indywidualnie zmieniane stosownie do wymagań. 3. Program czasowy c.w.u Tylko przy ustawieniu Dom wielorodzinny : Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego 4. Indywidualny 5. OK w celu potwierdzenia Opis ustawiania programu czasowego patrz strona Ciepła woda użytkowa 29

30 Podgrzew ciepłej wody użytkowej Program czasowy (ciąg dalszy) Między cyklami łączeniowymi ciepła woda użytkowa nie jest podgrzewana. Zabezpieczenie przed zamarzaniem dla podgrzewacza ciepłej wody użytkowej jest aktywne. Przy ustawianiu proszę pamiętać, że instalacja grzewcza potrzebuje nieco czasu, aby ogrzać pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej do wymaganej temperatury. Rozpoczęte podgrzewanie ciepłej wody użytkowej następuje zawsze do momentu osiągnięcia wymaganej temperatury c.w.u., także jeśli osiągnięty jest czas wyłączania. Zwiększona higiena wody użytkowej Dzięki tej funkcji można podgrzać wodę użytkową w pojemnościowym podgrzewaczu wody do wyższej wartości wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej. Firma instalatorska może aktywować tę funkcję, wprowadzając 2. wartość wymaganą temperatury ciepłej wody użytkowej. Ustawić w tym celu 4. cykl łączeniowy (patrz strona 14). W tym czasie ciepła woda użytkowa podgrzewana jest do 2. wartości wymaganej ciepłej wody użytkowej. Dla 2. i 3. cyklu łączeniowego należy ustawić czas włączania i wyłączania. Czasy te mogą się mieścić także w obrębie 1. cyklu łączeniowego. Jednorazowy podgrzew ciepłej wody użytkowej bez programu czasowego Przynajmniej dla jednego obiegu grzewczego instalacji musi być ustawiony program roboczy Ogrzewanie i c.w.u. lub Tylko c.w.u.. Dotknąć w panelu energetycznym przycisku Jed. ładowanie podgrz. c.w.u. (patrz strona 19). Ustawianie programu czasowego pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej Ustawienie fabryczne: Automatyczny Oznacza to, że włączenie pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej odbywa się równolegle do programu czasowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Programy czasowe mogą być indywidualnie zmieniane stosownie do wymagań. 4. Indywidualny 5. OK w celu potwierdzenia Opis ustawiania programu czasowego patrz strona 14. Pomiędzy cyklami łączeniowymi pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej jest wyłączona. 2. Ciepła woda użytkowa 3. Pogram czasowy cyrkulacji Tylko przy ustawieniu Dom wielorodzinny : Obieg grzewczy w nagłówku wyboru obiegu grzewczego 30

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego VITOTROL 200A 3/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym VITOTROL 200 RF 2/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem do eksploatacji stałotemperaturowej lub sterowanej pogodowo VITODENS 111-W 4/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym VITOTROL 200 RF 3/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOPEND 100-W. dla użytkownika instalacji. Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOPEND 100-W. dla użytkownika instalacji. Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym VITOPEND 100-W 2/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 200, typ HO1B do eksploatacji pogodowej VITODENS VITOLADENS VITOPEND 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 100-W. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 100-W. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem do eksploatacji stałotemperaturowej lub sterowanej pogodowo VITODENS 100-W 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 100. dla użytkownika instalacji. Termostat pomieszczenia Typ UTA PL 5/2004 Proszę zachować!

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 100. dla użytkownika instalacji. Termostat pomieszczenia Typ UTA PL 5/2004 Proszę zachować! Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Termostat pomieszczenia Typ UTA VITOTROL 100 5/2004 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla Państwa bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOPEND. dla użytkownika instalacji. Z regulatorem stałotemperaturowym. 5594 514 PL 3/2006 Proszę zachować!

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOPEND. dla użytkownika instalacji. Z regulatorem stałotemperaturowym. 5594 514 PL 3/2006 Proszę zachować! Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Z regulatorem stałotemperaturowym VITOPEND 3/2006 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOPEND 100-W. dla użytkownika instalacji. Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOPEND 100-W. dla użytkownika instalacji. Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym VITOPEND 100-W 9/2015 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 100-W VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 100-W VITODENS 111-W. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem do eksploatacji stałotemperaturowej lub sterowanej pogodowo VITODENS 100-W VITODENS 111-W 10/2015 Proszę zachować!

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 100. dla użytkownika instalacji. Termostat pomieszczenia Typ UTA RF PL 2/2008 Proszę zachować!

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 100. dla użytkownika instalacji. Termostat pomieszczenia Typ UTA RF PL 2/2008 Proszę zachować! Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Termostat pomieszczenia Typ UTA RF VITOTROL 100 2/2008 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 200, typ HO1B do eksploatacji pogodowej VITODENS VITOLADENS VITOPEND 1/2011 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja wielokotłowa z regulatorami stałotemperaturowymi (Vitotronic 100, typ GC1B, GC4B lub HC1B) oraz regulatorem kaskadowym sterowanym pogodowo

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 100, typ HC1B do eksploatacji stałotemperaturowej VITODENS VITOPEND 1/2011 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 100, typ HC1B do eksploatacji stałotemperaturowej VITODENS VITOPEND 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 100 W. dla użytkownika instalacji. Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym lub pogodowym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS 100 W. dla użytkownika instalacji. Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym lub pogodowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem stałotemperaturowym lub pogodowym VITODENS 100 W 4/2007 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem obiegu kotła do eksploatacji stałotemperaturowej VITOTRONIC 100 3/2005 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 222-G VITOCAL 242-G VITOCAL 333-G VITOCAL 333-G NC VITOCAL 343-G. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 222-G VITOCAL 242-G VITOCAL 333-G VITOCAL 333-G NC VITOCAL 343-G. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Urządzenia kompaktowe pomp ciepła z napędem elektrycznym VITOCAL 222-G VITOCAL 242-G VITOCAL 333-G VITOCAL 333-G NC VITOCAL 343-G 8/2009 Proszę zachować!

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji. Regulator pompy ciepła Typ WO1A PL 5/2010 Proszę zachować!

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji. Regulator pompy ciepła Typ WO1A PL 5/2010 Proszę zachować! Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Regulator pompy ciepła Typ WO1A VITOTRONIC 200 5/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 161-A. dla użytkownika instalacji. Pompa ciepłej wody użytkowej Typ WWK 161.A02 i WWKS 161.

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 161-A. dla użytkownika instalacji. Pompa ciepłej wody użytkowej Typ WWK 161.A02 i WWKS 161. Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Pompa ciepłej wody użytkowej Typ WWK 161.A02 i WWKS 161.A02 VITOCAL 161-A 02/2013 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 200, typ HO1A do eksploatacji pogodowej VITODENS VITOLADENS VITOPEND 12/2009 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 100 do eksploatacji stałotemperaturowej VITODENS VITOLADENS 4/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 100 do eksploatacji stałotemperaturowej VITODENS VITOPEND 4/2007 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja regulatorów Vitotronic

Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowy start Viessmann rewolucjonizuje technikę regulacji, wprowadzając nową generację regulatorów Vitotronic. Obsługiwane intuicyjnie w technice menu, komfortowe regulatory

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 100. dla użytkownika instalacji. Regulator temperatury pomieszczeń Typ UTDB i UTDB-RF

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 100. dla użytkownika instalacji. Regulator temperatury pomieszczeń Typ UTDB i UTDB-RF Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Regulator temperatury pomieszczeń Typ UTDB i UTDB-RF VITOTROL 100 7/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu. Regulator temperatury pomieszczenia. dla wykwalifikowanego personelu. Regulator temperatury pomieszczenia

VIESMANN. Instrukcja montażu i serwisu. Regulator temperatury pomieszczenia. dla wykwalifikowanego personelu. Regulator temperatury pomieszczenia Instrukcja montażu i serwisu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Regulator temperatury pomieszczenia Regulator temperatury pomieszczenia Open Therm z cyfrowym zegarem sterującym Regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Olejowy kocioł grzewczy Logano G125WS z palnikiem Logatop SE /2004 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Olejowy kocioł grzewczy Logano G125WS z palnikiem Logatop SE /2004 PL Dla użytkownika 6303 7016 06/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Olejowy kocioł grzewczy Logano G125WS z palnikiem Logatop SE Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkowania....................................

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND VITOLADENS. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOPEND VITOLADENS. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 200 do eksploatacji sterowanej pogodowo VITODENS VITOPEND VITOLADENS 4/2007 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOCAL 300-A. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Kompaktowa pompa ciepła z napędem elektrycznym, typ AWC-I, AWC-I-M, AW-O, AW-O-M VITOCAL 00-A 6/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym

Kotły grzewcze wiszące 45 do 105 kw (ciąg dalszy) 4.3 Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Kotły grzewcze wiszące 5 do 05 kw (ciąg dalszy). Obieg grzewczy z mieszaczem, ze sprzęgłem hydraulicznym Elementy podstawowe Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 00-W, 5 do 05 kw Vitotronic 00 (do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Vitodens 200. Vitodens 200

Instrukcja obs³ugi. Vitodens 200. Vitodens 200 Instrukcja obs³ugi Vitodens 200 Typ WB2 Gazowy kocio³ kondensacyjny w wersji naœciennej Gazowe urz¹dzenie grzewcze Gazowe urz¹dzenie uniwersalne z regulatorem sta³otemperaturowym Vitodens 200 Miejsce przechowywania:

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOHOME 300. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOHOME 300. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Bezprzewodowa regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu Domowa centrala do instalacji grzewczych z grzejnikami żeliwnymi i/lub instalacją ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu. Vitotrol 100 Typ UTDB-RF

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu. Vitotrol 100 Typ UTDB-RF Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitotrol 100 Typ UTDB-RF Regulator sterowany temperaturą pomieszczenia z cyfrowym zegarem sterującym i odbiornikiem radiowym Nr katalog.: 7426

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5 VIKERSØNN CRES manager Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. 1/5 1. EKRAN GŁÓWNY (T.bazowa CO oraz Gradient) od których Temperatura zadana CO jest zależna. UWAGA: Aby podnieść (lub obniżyć)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logano G125 WS. Olejowy/gazowy kocioł grzewczy. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logano G125 WS. Olejowy/gazowy kocioł grzewczy. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Logano G125 WS Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 617 630-07/2007 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika..................................

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic SC300 6720830532 (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Przedmowa Przedmowa Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

2.9 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej)

2.9 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej) Kocioł grzewczy stojący, 8 do 00 kw (ciąg dalszy).9 Obieg grzewczy bez mieszacza i dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzewem wody użytkowej (opcjonalnie solarny podgrzew wody użytkowej) ID: 6050_0_0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo