PROSPEKT INFORMACYJNY. GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY. GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów

2 PROSPEKT INFORMACYJNY GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Podstawa prawna sporządzenia Prospektu Informacyjnego: Art. 124 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 139, poz. 933, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a tak e skrótu tego prospektu (Dz. U. nr 77, poz. 817). Katowice, 29 kwietnia 2002 r.

3 Spis treści 4 Rozdział 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 5 Rozdział 2 DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 13 Rozdział 3 DANE O FUNDUSZU 40 Rozdział 4 DANE O DEPOZYTARIUSZU 44 Rozdział 5 DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ 50 Rozdział 6 INFORMACJE DODATKOWE 51 DEFINICJE POJĘĆ I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

4 Rozdział1 4 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 1 2 Wskazanie imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie GTFI Salomon FIO Aktywnej Alokacji Aktywów Marek Łukaszewski Jacek Grodecki Wskazanie podmiotów świadczących na rzecz Towarzystwa lub Funduszu usługi w zakresie sporządzania Prospektu, w tym a) nazwy (firmy), siedziby, adresu i formy prawnej, b) zakresu świadczonych usług, c) imion i nazwisk osób sporządzających Prospekt Zarówno Towarzystwo, jak i Fundusz nie korzystały z usług podmiotów zewnętrznych przy sporządzaniu Prospektu. 3 Własnoręcznie podpisane oświadczenia osób wymienionych w pkt 1 stwierdzające, e informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają adnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia, a tak e, e wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu Oświadczamy, e informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają adnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia. Wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Jacek Grodecki Wiceprezes Zarządu Marek Łukaszewski Prezes Zarządu Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie

5 Rozdział 2 5 Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych 1 Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami teleko munikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej Firma: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Towarzystwo mo e u ywać skrótu firmy: GTFI S.A. Siedziba: Katowice Adres: ul. Sokolska 8, Katowice Telefon: 0 prefiks (32) Fax: 0 prefiks (32) Internet: 2 Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa albo na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Decyzja KPWiG z dnia 8 października 1999 roku, numer DFN-409/4-14/99 3 Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, a tak e data wpisu do rejestru Sąd Rejonowy w Katowicach, VII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, RHB 17243, data wpisu: 5 stycznia 2000 roku. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , data wpisu: 23 kwietnia 2001 roku. 4 Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień r. (według sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) wynosi ,26 zł. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

6 6 Kapitał własny składa się z kapitału zakładowego w wysokości ,- zł pomniejszonego o stratę z lat ubiegłych w wysokości ,39 zł i stratę z roku obrotowego 2001 w wysokości ,35 zł. 5 Sposób i terminy opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa Kapitał zakładowy, w pierwotnej wysokości ,- zł, został zebrany i opłacony w całości przed zarejestrowaniem Towarzystwa. Kapitał zakładowy został pokryty wkładami pienię nymi. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 stycznia 2000 roku nastąpiło podwy szenie kapitału zakładowego do kwoty ,- zł. Podwy szony kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładami pienię nymi i opłacony przed zarejestrowaniem uchwały o podwy szeniu kapitału. Uchwała o podwy szeniu kapitału akcyjnego została zarejestrowana w dniu 29 września 2000 roku. 6 Firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, je eli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. 7 Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, w rozumieniu art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ze wskazaniem cech tej dominacji Podmiotem dominującym względem Towarzystwa jest Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, posiadająca 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. 8 Firma (nazwa) i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w pkt 7, ze wskazaniem cech tej dominacji Podmiotem dominującym względem Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna jest Województwo Śląskie, które posiada 92,94% akcji Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna, co daje 86,82% głosów na Walnym Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

7 7 Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna. 9 Imiona i nazwiska a) członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie Marek Łukaszewski Prezes Zarządu Jacek Grodecki Wiceprezes Zarządu b) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego Prof. Jan Wojtyła z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej Prof. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej Prof. Andrzej Sławiński członek Rady Nadzorczej Andrzej Zakrzewski sekretarz Rady Nadzorczej Do czasu sporządzenia Prospektu nie dokonano wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa. c) prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury Anna Brzoska prokura samoistna Magdalena Nadowska Dudzik prokura samoistna d) osób fizycznych zarządzających Funduszami oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych Fundusze nie są zarządzane przez osoby fizyczne. Towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy Domowi Maklerskiemu Elimar Spółka Akcyjna i na podstawie art. 34a ust. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych nie jest zobowiązane do zatrudnienia doradców inwestycyjnych. 10 Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, je eli ta okoliczność mo e mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu Zarząd Towarzystwa Marek Łukaszewski Prezes Zarządu GTFI S.A., absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor fizyki, posiada dyplom Executive MBA Universite du Quebec a Montreal (Kanada). Od był Dyrektorem Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

8 8 i Wiceprezesem Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Do końca 1999 roku był Wiceprezesem Zarządu Funduszu Górnośląskiego odpowiedzialnym za operacje Funduszu na rynkach finansowych. Był członkiem prezydium Komitetu Koordynującego przy Związku Banków Polskich do Spraw Standardów w Bankowości członek grupy eksperckiej w zakresie Rynku Pienię nego i Kapitałowego. Pracował dla brytyjskich i amerykańskich firm konsultingowych oraz był związany z działalnością venture capital jako osoba współpracująca z European Forum for Entrepreneurship Research oraz współpracując z firmami polskimi wykorzystującymi do rozwoju kapitał ryzyka. Pan Marek Łukaszewski nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Jacek Grodecki Wiceprezes Zarządu GTFI S.A., absolwent Uniwersytetu Śląskiego, posiada dyplom Executive MBA Universite du Quebec a Montreal (Kanada) oraz dyplom Mastere - In ynieria Finansowa i Bankowość, Ecole Superieure de Commerce de Toulouse (Francja). Odbył szereg szkoleń z zakresu inwestycji organizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne. Od momentu powstania pracował w Funduszu Górnośląskim Spółka Akcyjna, gdzie będąc Dyrektorem Departamentu Inwestycji na Rynkach Finansowych, zarządzał portfelem o wartości ponad 100 mln zł. Poprzednio pracował w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Od marca 1999 roku do lipca 2000 roku był członkiem Rady Nadzorczej, a od lipca 2000 roku do listopada 2000 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Elimar Spółka Akcyjna. Od czerwca 2001 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Pan Jacek Grodecki nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Rada Nadzorcza Prof. Jan Wojtyła zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej GTFI S.A., Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kierownik Katedry Prawa, w latach prorektor ds. Ogólnych i Nauki. Jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczel- Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

9 9 ni Ekonomicznych. Jest współautorem projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym oraz autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Od 1993 roku jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz przewodniczącym Kapituły Medalu im. Wacława Szuberta. W latach był wiceprezesem oddziału regionalnego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, a w latach członkiem Prezydium TNOiK w Warszawie. W latach członek Zespołu Prawa Pracy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w latach uczestniczył w pracach Rządowej Komisji ds. Reformy Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych, Ekspert Komisji Sejmowych, w tym Komisji ds. Nowelizacji Kodeksu Pracy. Od 1991 współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w zakresie rozwiązywania problemów zatrudnienia i bezrobocia w okresie restrukturyzacji przemysłu na Śląsku. Od 1991 roku nieprzerwanie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Jest odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prof. Jan Wojtyła nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Prof. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej GTFI S.A., profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, w latach studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. W latach pracował jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach jako doradca Ministra Finansów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Handlowego Gecobank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. W latach był sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie jest kierownikiem Katedry Rynków Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej. Prof. Mieczysław Puławski nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

10 10 Prof. Andrzej Sławiński członek Rady Nadzorczej GTFI S.A., profesor w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w problematyce polityki pienię nej i rynków finansowych. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prof. Andrzej Sławiński nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Andrzej Zakrzewski sekretarz Rady Nadzorczej GTFI S.A., absolwent Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Makler papierów wartościowych licencja nr 373. Obecnie Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Elimar Spółka Akcyjna. Pełniona funkcja nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Wcześniej był zatrudniony między innymi w Domu Maklerskim Banku Śląskiego S.A. jako Naczelnik Wydziału Klientów Korporacyjnych, a przedtem w Beskidzkim Domu Maklerskim na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Obsługi Klienta. Pan Andrzej Zakrzewski nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Prokurenci Anna Brzoska absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach pracowała w Krakowskim Domu Maklerskim na stanowisku Zastępcy Kierownika ds. ewidencji papierów wartościowych, następnie w latach jako Specjalista ds. agenta transferowego w Departamencie Powiernic twa Banku Śląskiego S.A. Od początku działalności Towarzystwa zatrudniona na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od maja 2000 roku pełni w GTFI S.A. funkcję prokurenta. Pani Anna Brzoska nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Magdalena Nadowska Dudzik - absolwentka Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach o kierunku Zarządzanie i Marketing. W latach pracowała jako Specjalista ds. księgowości funduszy, od lipca Kierownik Zespołu Obliczania Wartości Aktywów Netto w Departamencie Powiernictwa Banku Śląskiego S.A. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

11 11 Od sierpnia 2000 roku zatrudniona w Towarzystwie na stanowisku Dyrektora Operacyjnego, od marca 2001 roku pełni w GTFI S.A. funkcję prokurenta. Pani Magdalena Nadowska Dudzik nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. 11 Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej ka dego z funduszy 1. GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbowy Rynku Pienię nego 2. GTFI Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Premium Papierów Komercyjnych 3. GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbowy Rynku Pienię nego Celem inwestycyjnym GTFI FIO Skarbowy Rynku Pienię nego jest ochrona realnej wartości aktywów. Aktywa są lokowane wyłącznie w nominowane w walucie polskiej, emitowane lub w 100% gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski dłu ne papiery wartościowe i wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Średni wa ony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów nie powinien przekraczać 120 dni. Alokacja aktywów na rynku pienię nym dokonywana jest w oparciu o analizę poszczególnych segmentów krzywej dochodowości skarbowych papierów wartościowych z uwzględnieniem maksymalizacji bie ącego dochodu i z zachowaniem wysokiej płynności lokat Funduszu. Z uwagi na szybkie terminy realizacji zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa GTFI FIO Skarbowy Rynku Pienię nego mo e być wykorzystywany jako narzędzie do zarządzania płynnością firmy lub jako alternatywa dla krótkoterminowych lokat bankowych. GTFI FIO Skarbowy Rynku Pienię nego posiada rating krajowy AA-/ V1 (pol) nadany przez agencję ratingową Fitch Polska S.A., co oznacza, i jest to Fundusz o bardzo wysokiej jakości kredytowej, który mo na uwa ać za relatywnie stabilny w ró nych warunkach rynkowych. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

12 12 GTFI Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Premium Papierów Komercyjnych GTFI SFIO Premium Papierów Komercyjnych przeznaczony jest wyłącznie dla osób prawnych. Celem inwestycyjnym GTFI SFIO Premium Papierów Komercyjnych jest ochrona realnej wartości aktywów. Przedmiot lokat stanowią emitowane lub wystawiane przez pomioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową dłu ne papiery wartościowe i wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok oraz waluty i certyfikaty depozytowe. GTFI SFIO Premium Papierów Komercyjnych stosuje limity inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego mieszanego. Do 100% wartości aktywów mo e być lokowane w dłu ne papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu oraz wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Średni wa ony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów nie powinien przekraczać 360 dni. Alokacja aktywów pomiędzy sektory przedsiębiorstw, banków, Skarbu Państwa oraz samorządowy dokonywana jest w oparciu o analizę dochodowości oferowanych przez poszczególne sektory. GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych Celem inwestycyjnym GTFI FIO Obligacji Skarbowych jest wzrost wartości aktywów Funduszu, w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa lokowane są wyłącznie w emitowane lub w 100% gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski dłu ne papiery wartościowe, a tak e w wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Kryterium doboru lokat stanowi stopa zwrotu z inwestycji, przy uwzględnieniu struktury stóp procentowych i ryzyka płynności. Średni wa ony wartością rynkową inwestycji okres trwania portfela aktywów (duration) nie powinien być ni szy ni jeden rok. 12 Wskazanie, czy Towarzystwo zarządza zbiorczymi portfelami papierów wartościowych Towarzystwo nie zarządza zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

13 Rozdział 3 13 Dane o Funduszu 1 Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Decyzja KPWiG z dnia 8 maja 2001 roku, numer DFN1-409/4-32/01 2 Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych 3 lipca 2001 roku, RFj 94 3 Data rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy - w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty Nie dotyczy. 4 Cele inwestycyjne Funduszu, podstawowe zasady polityki inwestycyjnej, podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu, a tak e dane o procentowym udziale w portfelu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego w podziale na podstawowe rodzaje lokat właściwych dla danego Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Stopą odniesienia jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przedmiot lokat Funduszu stanowią papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego, nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają zło enie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz gdy dopuszczenie to jest zapewnione w okresie nie dłu szym ni jeden rok od dopuszczenia do publicznego obrotu, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Alokacja aktywów w akcje będzie zale na od sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, wskaźnika cen towarów i usług, wysokości stóp procentowych, a tak e od sytuacji na polskim i zagranicznych rynkach. Kryterium doboru lokat stanowią: ocena sytuacji fundamental-

14 14 nej emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych. Fundusz mo e lokować od 0% do 100% aktywów w akcje. Według stanu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2001roku portfel inwestycyjny Funduszu przedstawiał się następująco: Rodzaj lokat % w aktywach ogółem Akcje 75,57 Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa 3,51 Inne 20,92 Źródło: Księgi rachunkowe Funduszu 5 Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finanso we dopuszczalne dla danego Funduszu, w tym profilu inwe stora, zgodnego z prowadzoną przez Fundusz polityką inwestycyjną Z inwestycjami Funduszu są związane następujące rodzaje ryzyka: A. Zmiany regulacji prawnych zmiany prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz celnego, mogą oddziaływać na wycenę instrumentów udziałowych oraz papierów dłu nych, stanowiących przedmiot lokat Funduszu. W szczególności zmiany te mogą wpływać na notowania papierów wartościowych. B. Ryzyko niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym zgodnie ze Statutem Fundusz mo e lokować swoje aktywa równie w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego, nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają zło enie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Nie mo na wykluczyć mo liwości, i takie papiery wartościowe ze względów formalnych lub

15 15 innych nie zostaną dopuszczone do obrotu, o którym mowa. W takim przypadku wycena papierów wartościowych mo e istotnie odbiegać od wartości, jaką osiągnęłyby one na rynku regulowanym. Ograniczenia płynności takich instrumentów mogą równie powodować, i mo liwa do uzyskania cena będzie odbiegała od ostatniej wyceny statutowej, co mo e spowodować istotne zmiany ceny jednostki uczestnictwa. C. Ryzyko makroekonomiczne - sytuacja finansowa emitentów papierów wartościowych, które stanowią przedmiot lokat Funduszu, zale y w du ym stopniu od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Zmiany koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie mogą w ten sposób oddziaływać równie na wycenę papierów wartościowych, które stanowią aktywa Funduszu i przekładać się pośrednio na wahania ceny jednostki uczestnictwa. D. Ryzyko stopy procentowej związane jest ze zmianą wartości instrumentów finansowych pod wpływem wahań rynkowych stóp procentowych. Przy wzroście rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłu nych o stałej stopie procentowej ulegają obni eniu, natomiast przy spadku stóp procentowych ceny rosną. E. Ryzyko kontrahenta ka da transakcja, między dwiema lub więcej stronami, niesie ze sobą zagro enie, i jedna ze stron nie będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązania w nale nym terminie. Ryzyko takie istnieje, poniewa Fundusz mo e zawierać transakcje typu repo, polegające na tym, e Fundusz kupuje papier wartościowy i zawiera jednocześnie umowę jego odsprzeda y w terminie i po cenie odzwierciedlającej efektywną stopę procentową dla okresu trwania umowy. Dla zminimalizowania ryzyka Fundusz stosuje wymogi wiarygodności kredytowej wobec kontrahentów (banków). Fundusz mo e zawierać transakcje jedynie z bankami, które posiadają rating na poziomie inwestycyjnym, nadany przez wiarygodną agencję ratingową. F. Ryzyko emitenta - emitent papierów wartościowych, które stanowią lokaty Funduszu, mo e zaprzestać regulowania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych lub regulować je nieterminowo. Mimo doło enia przez Towarzystwo nale ytej staranności przy doborze papierów wartościowych nie mo na takiej sytuacji wykluczyć. Zaist-

16 16 nienie okoliczności, o których mowa mo e mieć istotny wpływ na cenę jednostki uczestnictwa. G. Ryzyko inwestowania w instrumenty pochodne - zgodnie ze statutem Funduszu oraz przepisami Ustawy, Fundusz mo e lokować aktywa w prawa pochodne dla ograniczenia ryzyka. W szczególności Fundusz mo e nabywać prawa pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka spadku cen instrumentów udziałowych. Mimo doło enia przez Towarzystwo nale ytej staranności nie mo na wykluczyć sytuacji, gdy zmiany cen praw pochodnych oraz zabezpieczanych instrumentów udziałowych nie będą doskonale skorelowane. W rezultacie wartość cena jednostki uczestnictwa mo e ulegać zmianom większym ni miałoby to miejsce w przypadku doskonałego skorelowania pozycji. H. Ryzyko inflacji - celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów powy ej wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych zale y od wielu czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, a w szczególności od polityki bud etowej, polityki monetarnej oraz czynników, które mogą istotnie oddziaływać na poda towarów i usług. Nie mo na wykluczyć mo liwości znacznego wzrostu cen, który będzie oddziaływał negatywnie na osiąganą przez Fundusz stopę zwrotu w kategoriach realnych. I. Ryzyko płynności to brak mo liwości sprzeda y instrumentu finansowego w określonym przez Fundusz czasie po jego pełnej rynkowej cenie. J. Ryzyko wyceny polega na tym, e przyjęta do wyceny wartość papieru wartościowego nie odzwierciedla kwoty mo liwej do uzyskania w przypadku, gdyby ten papier wartościowy został sprzedany. K. Ryzyko rynkowe powoduje, i w przypadku ogólnego załamania na rynkach finansowych wartość poszczególnych papierów wartościowych obni a się w podobnym stopniu. Jest to ryzyko systematycznie występujące przy wszystkich rodzajach inwestycji.

17 17 6 Określenie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa są zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7 Informacje na temat obowiązków podatkowych Fundu szu lub jego Uczestników, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacja, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wią e się konieczność uiszczania podatku dochodowego Poni ej zamieszczone zostały jedynie ogólne informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu i Uczestników Funduszu. Szczególne zasady opodatkowania osób fizycznych, nie mających miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób prawnych, które nie posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują stosowne umowy międzynarodowe. A. Obowiązki podatkowe Funduszu Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Fundusz jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. B. Obowiązki podatkowe Uczestników - Podatek dochodowy od osób fizycznych Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% wypłacanej kwoty dochodu z wyjątkiem dochodów wypłacanych podatnikowi na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 roku, przy czym zwolnienie to nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem Uczestnika do programu systematycznego oszczędzania, bez względu na formę tego programu, w zakresie dochodów z tytułu wpłat dokonanych do Funduszu począwszy od 1 grudnia 2001 roku. Dochody wypłacone w okresie od 1 grudnia 2001 roku do 28 lutego 2002 roku nie podlegają opodatkowaniu. Płatnikiem podatku jest Fundusz. - Podatek dochodowy od osób prawnych Zgodnie z art. 18 i w związku z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym

18 18 od osób prawnych Uczestnicy Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych w przypadku uzyskania dochodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w wysokości 28% podstawy opodatkowania w 2002 roku. Dochodem jest nadwy ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Je eli koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę przychodów, ró nica jest stratą. Nie uwa a się za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa albo umorzenia jednostek uczestnictwa w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego. 8 Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym, w tym: 8.1. Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość aktywów netto w Dniu Wyceny 31 grudnia 2001 roku wynosiła ,16 zł Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ka dego miesiąca w okresie pierwszych pięciu lat obrotowych, a je eli Fundusz prowadzi działalność dłu ej ni pięć lat na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych Data Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ka dego miesiąca w zł , , , , , , Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów

19 19 netto Funduszu na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 lub 10 Nie dotyczy Wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, obliczonej odrębnie dla ka dego z 10 ostatnich lat obrotowych Nie dotyczy Wskazanie wzorca określonego w Statucie Funduszu lub, je eli Statut nie określa wzorca, określonego przez Fundusz,a tak e informacje o dokonanych zmianach wzorca, je eli miały miejsce Stopą odniesienia jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4 Nie dotyczy Zastrze enie, e indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale niona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych, oraz e wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale niona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości opłat manipulacyjnych. Wyniki osiągnięte przez Fundusz w przeszłości nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości Wskazanie źródła pochodzenia danych, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2 Dane pochodzą z ksiąg rachunkowych Funduszu. 9 Wskazanie przypadków, w których Towarzystwo jest zobowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Nie dotyczy. 10 Informacja, e jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, jak równie e mogą być przedmiotem zastawu

20 20 Jednostki uczestnictwa Funduszu nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich. Jednostki uczestnictwa Funduszu podlegają dziedziczeniu. Jednostki uczestnictwa Funduszu mogą być przedmiotem zastawu. 11 W przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego informacja o utworzeniu rady inwestorów Nie dotyczy. 12 Statut Funduszu 1 Nazwa Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów. 2. Fundusz mo e u ywać skróconej nazwy w brzmieniu: GTFI Salomon FIO AAA. 2 Rodzaj Funduszu Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 933, z późniejszymi zmianami). 3 Organ Funduszu, jego firma, siedziba i adres oraz sposób reprezentacji 1. Organem Funduszu jest Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 8 zwane dalej Towarzystwem. 2. Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upowa nieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa - w granicach udzielonych pełnomocnictw. 4 Zarządzanie Funduszem 1.Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Domowi Maklerskiemu ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach przy Alei Korfantego 79A. 2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników Funduszu za szkody spowodowane niewykonywaniem lub nienale ytym wykona-

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U.01.149.1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY OPERA NGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO (Fundusz może używać skróconej nazwy OPERA NGO SFIO ) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, w Warszawie przy Rondzie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Plus FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU

PROSPEKT INFORMACYJNY PZU PROSPEKT INFORMACYJNY PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji () który działał wcześniej pod nazwą: PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r.

Statut. Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 21 marca 2014 r. Statut Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 21 marca 2014 r. Przepisy ogólne 1. 1. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY NWAI Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać skróconej nazwy: NWAI Obligacji SFIO Firma i siedziba Towarzystwa będącego organem Funduszu: FORUM

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty PROSPEKT INFORMACYJNY Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz inwestycyjny moŝe uŝywać nazwy Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO do dnia 3 sierpnia 2004 roku fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY WALUTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 26 ROKU Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo