PROSPEKT INFORMACYJNY. GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY. GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów

2 PROSPEKT INFORMACYJNY GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Podstawa prawna sporządzenia Prospektu Informacyjnego: Art. 124 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 139, poz. 933, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a tak e skrótu tego prospektu (Dz. U. nr 77, poz. 817). Katowice, 29 kwietnia 2002 r.

3 Spis treści 4 Rozdział 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 5 Rozdział 2 DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 13 Rozdział 3 DANE O FUNDUSZU 40 Rozdział 4 DANE O DEPOZYTARIUSZU 44 Rozdział 5 DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ 50 Rozdział 6 INFORMACJE DODATKOWE 51 DEFINICJE POJĘĆ I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

4 Rozdział1 4 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 1 2 Wskazanie imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie GTFI Salomon FIO Aktywnej Alokacji Aktywów Marek Łukaszewski Jacek Grodecki Wskazanie podmiotów świadczących na rzecz Towarzystwa lub Funduszu usługi w zakresie sporządzania Prospektu, w tym a) nazwy (firmy), siedziby, adresu i formy prawnej, b) zakresu świadczonych usług, c) imion i nazwisk osób sporządzających Prospekt Zarówno Towarzystwo, jak i Fundusz nie korzystały z usług podmiotów zewnętrznych przy sporządzaniu Prospektu. 3 Własnoręcznie podpisane oświadczenia osób wymienionych w pkt 1 stwierdzające, e informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają adnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia, a tak e, e wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu Oświadczamy, e informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają adnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia. Wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Jacek Grodecki Wiceprezes Zarządu Marek Łukaszewski Prezes Zarządu Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie

5 Rozdział 2 5 Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych 1 Firma, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami teleko munikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej Firma: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Towarzystwo mo e u ywać skrótu firmy: GTFI S.A. Siedziba: Katowice Adres: ul. Sokolska 8, Katowice Telefon: 0 prefiks (32) Fax: 0 prefiks (32) Internet: 2 Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa albo na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Decyzja KPWiG z dnia 8 października 1999 roku, numer DFN-409/4-14/99 3 Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, a tak e data wpisu do rejestru Sąd Rejonowy w Katowicach, VII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, RHB 17243, data wpisu: 5 stycznia 2000 roku. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , data wpisu: 23 kwietnia 2001 roku. 4 Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień r. (według sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) wynosi ,26 zł. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

6 6 Kapitał własny składa się z kapitału zakładowego w wysokości ,- zł pomniejszonego o stratę z lat ubiegłych w wysokości ,39 zł i stratę z roku obrotowego 2001 w wysokości ,35 zł. 5 Sposób i terminy opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa Kapitał zakładowy, w pierwotnej wysokości ,- zł, został zebrany i opłacony w całości przed zarejestrowaniem Towarzystwa. Kapitał zakładowy został pokryty wkładami pienię nymi. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 stycznia 2000 roku nastąpiło podwy szenie kapitału zakładowego do kwoty ,- zł. Podwy szony kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładami pienię nymi i opłacony przed zarejestrowaniem uchwały o podwy szeniu kapitału. Uchwała o podwy szeniu kapitału akcyjnego została zarejestrowana w dniu 29 września 2000 roku. 6 Firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, je eli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. 7 Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, w rozumieniu art. 4 pkt 16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ze wskazaniem cech tej dominacji Podmiotem dominującym względem Towarzystwa jest Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, posiadająca 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. 8 Firma (nazwa) i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w pkt 7, ze wskazaniem cech tej dominacji Podmiotem dominującym względem Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna jest Województwo Śląskie, które posiada 92,94% akcji Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna, co daje 86,82% głosów na Walnym Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

7 7 Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego Spółka Akcyjna. 9 Imiona i nazwiska a) członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie Marek Łukaszewski Prezes Zarządu Jacek Grodecki Wiceprezes Zarządu b) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego Prof. Jan Wojtyła z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej Prof. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej Prof. Andrzej Sławiński członek Rady Nadzorczej Andrzej Zakrzewski sekretarz Rady Nadzorczej Do czasu sporządzenia Prospektu nie dokonano wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa. c) prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury Anna Brzoska prokura samoistna Magdalena Nadowska Dudzik prokura samoistna d) osób fizycznych zarządzających Funduszami oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych Fundusze nie są zarządzane przez osoby fizyczne. Towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy Domowi Maklerskiemu Elimar Spółka Akcyjna i na podstawie art. 34a ust. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych nie jest zobowiązane do zatrudnienia doradców inwestycyjnych. 10 Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, je eli ta okoliczność mo e mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu Zarząd Towarzystwa Marek Łukaszewski Prezes Zarządu GTFI S.A., absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor fizyki, posiada dyplom Executive MBA Universite du Quebec a Montreal (Kanada). Od był Dyrektorem Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

8 8 i Wiceprezesem Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Do końca 1999 roku był Wiceprezesem Zarządu Funduszu Górnośląskiego odpowiedzialnym za operacje Funduszu na rynkach finansowych. Był członkiem prezydium Komitetu Koordynującego przy Związku Banków Polskich do Spraw Standardów w Bankowości członek grupy eksperckiej w zakresie Rynku Pienię nego i Kapitałowego. Pracował dla brytyjskich i amerykańskich firm konsultingowych oraz był związany z działalnością venture capital jako osoba współpracująca z European Forum for Entrepreneurship Research oraz współpracując z firmami polskimi wykorzystującymi do rozwoju kapitał ryzyka. Pan Marek Łukaszewski nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Jacek Grodecki Wiceprezes Zarządu GTFI S.A., absolwent Uniwersytetu Śląskiego, posiada dyplom Executive MBA Universite du Quebec a Montreal (Kanada) oraz dyplom Mastere - In ynieria Finansowa i Bankowość, Ecole Superieure de Commerce de Toulouse (Francja). Odbył szereg szkoleń z zakresu inwestycji organizowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne. Od momentu powstania pracował w Funduszu Górnośląskim Spółka Akcyjna, gdzie będąc Dyrektorem Departamentu Inwestycji na Rynkach Finansowych, zarządzał portfelem o wartości ponad 100 mln zł. Poprzednio pracował w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Od marca 1999 roku do lipca 2000 roku był członkiem Rady Nadzorczej, a od lipca 2000 roku do listopada 2000 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Elimar Spółka Akcyjna. Od czerwca 2001 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Pan Jacek Grodecki nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Rada Nadzorcza Prof. Jan Wojtyła zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej GTFI S.A., Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Kierownik Katedry Prawa, w latach prorektor ds. Ogólnych i Nauki. Jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczel- Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

9 9 ni Ekonomicznych. Jest współautorem projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym oraz autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Od 1993 roku jest członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz przewodniczącym Kapituły Medalu im. Wacława Szuberta. W latach był wiceprezesem oddziału regionalnego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, a w latach członkiem Prezydium TNOiK w Warszawie. W latach członek Zespołu Prawa Pracy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w latach uczestniczył w pracach Rządowej Komisji ds. Reformy Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych, Ekspert Komisji Sejmowych, w tym Komisji ds. Nowelizacji Kodeksu Pracy. Od 1991 współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w zakresie rozwiązywania problemów zatrudnienia i bezrobocia w okresie restrukturyzacji przemysłu na Śląsku. Od 1991 roku nieprzerwanie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Jest odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prof. Jan Wojtyła nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Prof. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej GTFI S.A., profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, w latach studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. W latach pracował jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach jako doradca Ministra Finansów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Handlowego Gecobank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. W latach był sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie jest kierownikiem Katedry Rynków Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej. Prof. Mieczysław Puławski nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

10 10 Prof. Andrzej Sławiński członek Rady Nadzorczej GTFI S.A., profesor w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w problematyce polityki pienię nej i rynków finansowych. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prof. Andrzej Sławiński nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Andrzej Zakrzewski sekretarz Rady Nadzorczej GTFI S.A., absolwent Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Makler papierów wartościowych licencja nr 373. Obecnie Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Elimar Spółka Akcyjna. Pełniona funkcja nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Wcześniej był zatrudniony między innymi w Domu Maklerskim Banku Śląskiego S.A. jako Naczelnik Wydziału Klientów Korporacyjnych, a przedtem w Beskidzkim Domu Maklerskim na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Obsługi Klienta. Pan Andrzej Zakrzewski nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Prokurenci Anna Brzoska absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach pracowała w Krakowskim Domu Maklerskim na stanowisku Zastępcy Kierownika ds. ewidencji papierów wartościowych, następnie w latach jako Specjalista ds. agenta transferowego w Departamencie Powiernic twa Banku Śląskiego S.A. Od początku działalności Towarzystwa zatrudniona na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od maja 2000 roku pełni w GTFI S.A. funkcję prokurenta. Pani Anna Brzoska nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Magdalena Nadowska Dudzik - absolwentka Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach o kierunku Zarządzanie i Marketing. W latach pracowała jako Specjalista ds. księgowości funduszy, od lipca Kierownik Zespołu Obliczania Wartości Aktywów Netto w Departamencie Powiernictwa Banku Śląskiego S.A. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

11 11 Od sierpnia 2000 roku zatrudniona w Towarzystwie na stanowisku Dyrektora Operacyjnego, od marca 2001 roku pełni w GTFI S.A. funkcję prokurenta. Pani Magdalena Nadowska Dudzik nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. 11 Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej ka dego z funduszy 1. GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbowy Rynku Pienię nego 2. GTFI Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Premium Papierów Komercyjnych 3. GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbowy Rynku Pienię nego Celem inwestycyjnym GTFI FIO Skarbowy Rynku Pienię nego jest ochrona realnej wartości aktywów. Aktywa są lokowane wyłącznie w nominowane w walucie polskiej, emitowane lub w 100% gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski dłu ne papiery wartościowe i wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Średni wa ony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów nie powinien przekraczać 120 dni. Alokacja aktywów na rynku pienię nym dokonywana jest w oparciu o analizę poszczególnych segmentów krzywej dochodowości skarbowych papierów wartościowych z uwzględnieniem maksymalizacji bie ącego dochodu i z zachowaniem wysokiej płynności lokat Funduszu. Z uwagi na szybkie terminy realizacji zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa GTFI FIO Skarbowy Rynku Pienię nego mo e być wykorzystywany jako narzędzie do zarządzania płynnością firmy lub jako alternatywa dla krótkoterminowych lokat bankowych. GTFI FIO Skarbowy Rynku Pienię nego posiada rating krajowy AA-/ V1 (pol) nadany przez agencję ratingową Fitch Polska S.A., co oznacza, i jest to Fundusz o bardzo wysokiej jakości kredytowej, który mo na uwa ać za relatywnie stabilny w ró nych warunkach rynkowych. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

12 12 GTFI Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Premium Papierów Komercyjnych GTFI SFIO Premium Papierów Komercyjnych przeznaczony jest wyłącznie dla osób prawnych. Celem inwestycyjnym GTFI SFIO Premium Papierów Komercyjnych jest ochrona realnej wartości aktywów. Przedmiot lokat stanowią emitowane lub wystawiane przez pomioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową dłu ne papiery wartościowe i wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok oraz waluty i certyfikaty depozytowe. GTFI SFIO Premium Papierów Komercyjnych stosuje limity inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego mieszanego. Do 100% wartości aktywów mo e być lokowane w dłu ne papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu oraz wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Średni wa ony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów nie powinien przekraczać 360 dni. Alokacja aktywów pomiędzy sektory przedsiębiorstw, banków, Skarbu Państwa oraz samorządowy dokonywana jest w oparciu o analizę dochodowości oferowanych przez poszczególne sektory. GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych Celem inwestycyjnym GTFI FIO Obligacji Skarbowych jest wzrost wartości aktywów Funduszu, w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa lokowane są wyłącznie w emitowane lub w 100% gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski dłu ne papiery wartościowe, a tak e w wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Kryterium doboru lokat stanowi stopa zwrotu z inwestycji, przy uwzględnieniu struktury stóp procentowych i ryzyka płynności. Średni wa ony wartością rynkową inwestycji okres trwania portfela aktywów (duration) nie powinien być ni szy ni jeden rok. 12 Wskazanie, czy Towarzystwo zarządza zbiorczymi portfelami papierów wartościowych Towarzystwo nie zarządza zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych

13 Rozdział 3 13 Dane o Funduszu 1 Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu Decyzja KPWiG z dnia 8 maja 2001 roku, numer DFN1-409/4-32/01 2 Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych 3 lipca 2001 roku, RFj 94 3 Data rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy - w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty Nie dotyczy. 4 Cele inwestycyjne Funduszu, podstawowe zasady polityki inwestycyjnej, podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu, a tak e dane o procentowym udziale w portfelu poszczególnych instrumentów finansowych według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego w podziale na podstawowe rodzaje lokat właściwych dla danego Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Stopą odniesienia jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przedmiot lokat Funduszu stanowią papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego, nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają zło enie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz gdy dopuszczenie to jest zapewnione w okresie nie dłu szym ni jeden rok od dopuszczenia do publicznego obrotu, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, wierzytelności pienię ne o terminie wymagalności nie dłu szym ni rok. Alokacja aktywów w akcje będzie zale na od sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, wskaźnika cen towarów i usług, wysokości stóp procentowych, a tak e od sytuacji na polskim i zagranicznych rynkach. Kryterium doboru lokat stanowią: ocena sytuacji fundamental-

14 14 nej emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych. Fundusz mo e lokować od 0% do 100% aktywów w akcje. Według stanu na Dzień Wyceny 31 grudnia 2001roku portfel inwestycyjny Funduszu przedstawiał się następująco: Rodzaj lokat % w aktywach ogółem Akcje 75,57 Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa 3,51 Inne 20,92 Źródło: Księgi rachunkowe Funduszu 5 Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finanso we dopuszczalne dla danego Funduszu, w tym profilu inwe stora, zgodnego z prowadzoną przez Fundusz polityką inwestycyjną Z inwestycjami Funduszu są związane następujące rodzaje ryzyka: A. Zmiany regulacji prawnych zmiany prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz celnego, mogą oddziaływać na wycenę instrumentów udziałowych oraz papierów dłu nych, stanowiących przedmiot lokat Funduszu. W szczególności zmiany te mogą wpływać na notowania papierów wartościowych. B. Ryzyko niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym zgodnie ze Statutem Fundusz mo e lokować swoje aktywa równie w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego, nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają zło enie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Nie mo na wykluczyć mo liwości, i takie papiery wartościowe ze względów formalnych lub

15 15 innych nie zostaną dopuszczone do obrotu, o którym mowa. W takim przypadku wycena papierów wartościowych mo e istotnie odbiegać od wartości, jaką osiągnęłyby one na rynku regulowanym. Ograniczenia płynności takich instrumentów mogą równie powodować, i mo liwa do uzyskania cena będzie odbiegała od ostatniej wyceny statutowej, co mo e spowodować istotne zmiany ceny jednostki uczestnictwa. C. Ryzyko makroekonomiczne - sytuacja finansowa emitentów papierów wartościowych, które stanowią przedmiot lokat Funduszu, zale y w du ym stopniu od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Zmiany koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie mogą w ten sposób oddziaływać równie na wycenę papierów wartościowych, które stanowią aktywa Funduszu i przekładać się pośrednio na wahania ceny jednostki uczestnictwa. D. Ryzyko stopy procentowej związane jest ze zmianą wartości instrumentów finansowych pod wpływem wahań rynkowych stóp procentowych. Przy wzroście rynkowych stóp procentowych ceny instrumentów dłu nych o stałej stopie procentowej ulegają obni eniu, natomiast przy spadku stóp procentowych ceny rosną. E. Ryzyko kontrahenta ka da transakcja, między dwiema lub więcej stronami, niesie ze sobą zagro enie, i jedna ze stron nie będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązania w nale nym terminie. Ryzyko takie istnieje, poniewa Fundusz mo e zawierać transakcje typu repo, polegające na tym, e Fundusz kupuje papier wartościowy i zawiera jednocześnie umowę jego odsprzeda y w terminie i po cenie odzwierciedlającej efektywną stopę procentową dla okresu trwania umowy. Dla zminimalizowania ryzyka Fundusz stosuje wymogi wiarygodności kredytowej wobec kontrahentów (banków). Fundusz mo e zawierać transakcje jedynie z bankami, które posiadają rating na poziomie inwestycyjnym, nadany przez wiarygodną agencję ratingową. F. Ryzyko emitenta - emitent papierów wartościowych, które stanowią lokaty Funduszu, mo e zaprzestać regulowania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych lub regulować je nieterminowo. Mimo doło enia przez Towarzystwo nale ytej staranności przy doborze papierów wartościowych nie mo na takiej sytuacji wykluczyć. Zaist-

16 16 nienie okoliczności, o których mowa mo e mieć istotny wpływ na cenę jednostki uczestnictwa. G. Ryzyko inwestowania w instrumenty pochodne - zgodnie ze statutem Funduszu oraz przepisami Ustawy, Fundusz mo e lokować aktywa w prawa pochodne dla ograniczenia ryzyka. W szczególności Fundusz mo e nabywać prawa pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka spadku cen instrumentów udziałowych. Mimo doło enia przez Towarzystwo nale ytej staranności nie mo na wykluczyć sytuacji, gdy zmiany cen praw pochodnych oraz zabezpieczanych instrumentów udziałowych nie będą doskonale skorelowane. W rezultacie wartość cena jednostki uczestnictwa mo e ulegać zmianom większym ni miałoby to miejsce w przypadku doskonałego skorelowania pozycji. H. Ryzyko inflacji - celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów powy ej wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych zale y od wielu czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, a w szczególności od polityki bud etowej, polityki monetarnej oraz czynników, które mogą istotnie oddziaływać na poda towarów i usług. Nie mo na wykluczyć mo liwości znacznego wzrostu cen, który będzie oddziaływał negatywnie na osiąganą przez Fundusz stopę zwrotu w kategoriach realnych. I. Ryzyko płynności to brak mo liwości sprzeda y instrumentu finansowego w określonym przez Fundusz czasie po jego pełnej rynkowej cenie. J. Ryzyko wyceny polega na tym, e przyjęta do wyceny wartość papieru wartościowego nie odzwierciedla kwoty mo liwej do uzyskania w przypadku, gdyby ten papier wartościowy został sprzedany. K. Ryzyko rynkowe powoduje, i w przypadku ogólnego załamania na rynkach finansowych wartość poszczególnych papierów wartościowych obni a się w podobnym stopniu. Jest to ryzyko systematycznie występujące przy wszystkich rodzajach inwestycji.

17 17 6 Określenie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa są zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7 Informacje na temat obowiązków podatkowych Fundu szu lub jego Uczestników, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacja, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wią e się konieczność uiszczania podatku dochodowego Poni ej zamieszczone zostały jedynie ogólne informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu i Uczestników Funduszu. Szczególne zasady opodatkowania osób fizycznych, nie mających miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób prawnych, które nie posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują stosowne umowy międzynarodowe. A. Obowiązki podatkowe Funduszu Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Fundusz jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. B. Obowiązki podatkowe Uczestników - Podatek dochodowy od osób fizycznych Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% wypłacanej kwoty dochodu z wyjątkiem dochodów wypłacanych podatnikowi na podstawie umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2001 roku, przy czym zwolnienie to nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem Uczestnika do programu systematycznego oszczędzania, bez względu na formę tego programu, w zakresie dochodów z tytułu wpłat dokonanych do Funduszu począwszy od 1 grudnia 2001 roku. Dochody wypłacone w okresie od 1 grudnia 2001 roku do 28 lutego 2002 roku nie podlegają opodatkowaniu. Płatnikiem podatku jest Fundusz. - Podatek dochodowy od osób prawnych Zgodnie z art. 18 i w związku z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym

18 18 od osób prawnych Uczestnicy Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych w przypadku uzyskania dochodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w wysokości 28% podstawy opodatkowania w 2002 roku. Dochodem jest nadwy ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Je eli koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę przychodów, ró nica jest stratą. Nie uwa a się za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia jednostek uczestnictwa albo umorzenia jednostek uczestnictwa w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego. 8 Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym, w tym: 8.1. Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Wartość aktywów netto w Dniu Wyceny 31 grudnia 2001 roku wynosiła ,16 zł Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ka dego miesiąca w okresie pierwszych pięciu lat obrotowych, a je eli Fundusz prowadzi działalność dłu ej ni pięć lat na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych Data Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ka dego miesiąca w zł , , , , , , Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów

19 19 netto Funduszu na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 lub 10 Nie dotyczy Wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, obliczonej odrębnie dla ka dego z 10 ostatnich lat obrotowych Nie dotyczy Wskazanie wzorca określonego w Statucie Funduszu lub, je eli Statut nie określa wzorca, określonego przez Fundusz,a tak e informacje o dokonanych zmianach wzorca, je eli miały miejsce Stopą odniesienia jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 8.3 i 8.4 Nie dotyczy Zastrze enie, e indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale niona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych, oraz e wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale niona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości opłat manipulacyjnych. Wyniki osiągnięte przez Fundusz w przeszłości nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości Wskazanie źródła pochodzenia danych, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2 Dane pochodzą z ksiąg rachunkowych Funduszu. 9 Wskazanie przypadków, w których Towarzystwo jest zobowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Nie dotyczy. 10 Informacja, e jednostki uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, jak równie e mogą być przedmiotem zastawu

20 20 Jednostki uczestnictwa Funduszu nie mogą być zbyte na rzecz osób trzecich. Jednostki uczestnictwa Funduszu podlegają dziedziczeniu. Jednostki uczestnictwa Funduszu mogą być przedmiotem zastawu. 11 W przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego informacja o utworzeniu rady inwestorów Nie dotyczy. 12 Statut Funduszu 1 Nazwa Funduszu 1. Fundusz działa pod nazwą: GTFI Salomon Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji Aktywów. 2. Fundusz mo e u ywać skróconej nazwy w brzmieniu: GTFI Salomon FIO AAA. 2 Rodzaj Funduszu Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 933, z późniejszymi zmianami). 3 Organ Funduszu, jego firma, siedziba i adres oraz sposób reprezentacji 1. Organem Funduszu jest Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 8 zwane dalej Towarzystwem. 2. Towarzystwo zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upowa nieni są dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa - w granicach udzielonych pełnomocnictw. 4 Zarządzanie Funduszem 1.Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Domowi Maklerskiemu ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach przy Alei Korfantego 79A. 2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników Funduszu za szkody spowodowane niewykonywaniem lub nienale ytym wykona-

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER PIENIĘŻNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu

Bardziej szczegółowo

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Pojęcia niezdefiniowane w Informacji, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Informacja dla klienta ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz ) zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 r. Niniejszym AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu: 24.05.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Akcja Funduszu Otwartego Inwestycyjnego za okres od 01.01. 2003 do 30.06. 2003 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa ( Fundusz ) działa zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo