Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Pomysł na start, zwanego dalej "Konkursem" jest: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, Katowice, ul Astrów 10, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy w wysokości ,00 złotych opłacony w całości, z Zarządem Spółki w składzie: Eugeniusz Wycisło - Prezes Zarządu, Robert Zarzycki Członek Zarządu, Marek Kierat Członek Zarządu, do reprezentacji której uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs organizowany jest pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Pana Adama Matusiewicza 3. Wyłączny sponsor nagród pieniężnych w Konkursie: Raiffeisen Bank Polska S.A. 4. Dziennik Zachodni, Echo Miasta 5. Organizację konkursu 6. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes. 7. Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 2 CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Nabór Projektów w ramach Konkursu trwa od dnia 28 marca 2012r. do dnia 9 maja 2012r. do godz. 15:30 z zastrzeżeniem poniższych postanowień: a) informacje dotyczące kolejnych etapów oceny projektu będą przekazywane uczestnikom indywidualnie, za pomocą poczty . b) wyniki Konkursu zostaną podane na stronie c) rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 1 czerwca 2012 r.

2 3 Warunki uczestnictwa i zgłaszania Projektów 1. W Konkursie mogą wziąć udział pojedynczy uczestnicy lub zespoły, osoby fizyczne niebędące pracownikami Organizatora, spełniające łącznie poniższe kryteria: a) posiadają status studenta szkoły wyższej i są autorami pomysłu na biznes, (zwanego dalej Projektem ), b) do chwili zgłoszenia do Konkursu nie korzystali z zewnętrznego finansowania na rozwój pochodzącego od prywatnych inwestorów lub funduszy typu private equity czy venture capital, c) posiadają do Projektu pełnię praw autorskich i własności intelektualnej oraz zobowiązują się do zachowania pełni tych praw do dnia ogłoszenia wyników Konkursu, d) Projekty mogą zgłaszać tylko ich autorzy, e) zgłoszenie Projektu do Konkursu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 2. Przez zgłoszenie do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria wymienione w 3 ust.1. W przypadku, gdy którekolwiek z kryteriów wymienionych w 3 ust.1 nie będzie spełnione przez uczestnika wówczas dany uczestnik podlega wykluczeniu z Konkursu. 3. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić dowolną ilość Projektów. 4. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów zgłoszenia Projektu we własnym zakresie, jak również kosztów dojazdów na kolejne etapy oceny projektów i wręczenie nagród konkursowych. 5. Zgłoszenie do Konkursu oznacza dostarczenie Projektu na formularzu wraz z oświadczeniem stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępne na stronie oraz kopią aktualnej legitymacji studenckiej uczestnika/każdego członka zespołu, najpóźniej do dnia 9 maja 2012, do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30) liczy się data wpłynięcia Projektu do siedziby Organizatora Konkursu z zachowaniem wskazanych w Regulaminie terminów zgłaszania uczestnictwa w Konkursie. Projekty dostarczone po wyżej wskazanym terminie nie będą poddane ocenie w ramach Konkursu.

3 6. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., ul. Astrów 10, Katowice, w zamkniętej, podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika, bądź imionami i nazwiskami zespołu kopercie z wypełnionym i podpisanym przez uczestnika/wszystkich członków zespołu, formularzem zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem (zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu) oraz kopią aktualnej legitymacji studenckiej uczestnika/każdego członka zespołu. 7. Zgłoszenia niepełne, nieprawidłowe lub z innych przyczyn niedopuszczalne nie będą poddane ocenie w ramach Konkursu. 8. Organizator nie ma prawa do korzystania z Projektów w innych celach niż wynikające z Regulaminu Konkursu. 9. Nadesłane Projekty nie zostaną zwrócone i pozostaną w archiwum Organizatora. 4 Komisja Konkursowa 1. Oceny Projektów i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa. 2. Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli: Organizatora Konkursu, Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Śląskiego, Raiffeisen Bank Polska S.A., Dziennika Zachodniego, Fundacji Nauki oraz Uczelni Wyższych. 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru Przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku głosów równoważnych głos decydujący ma Przewodniczący Komisji. 4. Komisja Konkursowa działa zgodnie z zasadą bezstronności. 5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. 6. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa i Organizator Konkursu. 5 Ocena Projektów 1. Każdy prawidłowo zgłoszony Projekt zostanie poddany ocenie przez Komisję Konkursową. 2. Projekty będą ocenianie dwuetapowo. 3. W ramach pierwszego etapu ocenie poddany zostanie: opis Projektu, model biznesowy i możliwości wdrożenia, poziom innowacyjności, ocena potencjalnych korzyści społecznych i biznesowych z wdrożenia Projektu, kosztorys wdrożenia pomysłu, oświadczenia uczestnika/zespołu. 4. Komisja Konkursowa ma prawo do wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia dot. Projektu od uczestnika/zespołu biorącego udział w Konkursie. Brak odpowiedzi uczestnika/zespołu będzie

4 rzutować na poziom oceny Projektu. Prośba o dodatkowe wyjaśnienia będzie kierowana do uczestnika/zespołu za pośrednictwem poczty Do drugiego etapu Konkursu uczestników kwalifikuje Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru uczestników/zespołów na podstawie ocen opisów Projektów i oświadczeń. uczestnicy/zespoły o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu i terminie prezentacji zostaną poinformowani poprzez pocztę z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem. 6. W ramach drugiego etapu ocenie poddane zostaną prezentacje Projektów przedstawione przez uczestników/zespoły. 7. Ilość projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu oceny zależy od decyzji Komisji Konkursowej. 8. Czas prezentacji Projektu nie powinien przekroczyć 10 minut. Komisja Konkursowa po zakończeniu prezentacji Projektu ma prawo do zadawania dodatkowych pytań uczestnikom Konkursu. 9. Prezentacje należy dostarczyć Organizatorom w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty , na adres najpóźniej dzień przed wyznaczonym przez Komisję Konkursową terminem prezentacji. W przypadku niewypełnienia obowiązku przesłania prezentacji w wyznaczonym terminie, Projekt zostaje wykluczony z dalszej oceny. 6 NAGRODY 1. Nagrody zostaną wręczone do dnia 1 czerwaca 2012r. 2. Wyłącznym sponsorem nagród pieniężnych w Konkursie jest Raiffeisen Bank Polska S.A. 3. Pula nagród pieniężnych w Konkursie wynosi 8 000,00 zł brutto 4. W konkursie przewidziano przyznanie: a) nagrody głównej dla uczestnika/zespołu w wysokości 8 000,00 zł brutto, b) dwóch wyróżnień. 5. Nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora przelewem na konto bankowe wskazane przez zdobywcę nagrody głównej Konkursu. 6. Dla zdobywcy nagrody głównej oraz dwóch uczestników/zespołów wyróżnionych w Konkursie dodatkowo przewidziane jest: - bezpłatne doradztwo w zakresie stworzenia profesjonalnego biznes planu przedsięwzięcia, - pomoc w nawiązaniu kontaktu z firmami zainteresowanymi wdrożeniem zwycięskiego Projektu, przy współudziale pomysłodawcy. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagród określonych w 6 ust 4. i ust. 6 w przypadku powzięcia takiej decyzji przez Komisję Konkursową lub przyznania nagród

5 w formie określonej przez Komisję Konkursową. Organizator ma prawo do przyznania nagród dodatkowych. 8. Kwota nagród jest kwotą brutto, co oznacza, iż w przypadku istnienia obowiązku zapłaty podatku od nagrody przyznanej w Konkursie, Organizator pobierze stosowny podatek dochodowy od nagród konkursowych z kwot przyznanych nagród i odprowadzi go do właściwego organu podatkowego. W tym celu zdobywca nagrody głównej zostanie poproszony o wypełnienie formularza płatnika podatku dochodowego przekazanego przez Organizatora. 7 PRAWA AUTORSKIE 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik/zespół oświadcza, że posiada do Projektu pełnię praw autorskich i własności intelektualnej oraz zobowiązuje się do zachowania pełni tych praw do dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że korzystanie przez Organizatora lub przez Komisję Konkursową z tych praw na potrzeby organizacji i promocji nie będzie stanowić naruszenia praw osób trzecich. 2. Organizator oraz Komisja Konkursowa mają, wyłącznie na potrzeby Konkursu i promocji jego wyników, prawo do korzystania z wszelkich przejawów działalności twórczej składających się na Projekty, na polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Uczestnik akceptuje, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez na potrzeby organizacji i promocji Konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych. Odpowiednio jego imię i nazwisko, nazwa Projektu będą wykorzystywane przez Organizatora w celu i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu ogłoszenia o wyników Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych Projektów w celach promocyjnych Konkursu i jego wyników. 5. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, że uczestnictwo w Konkursie i ujawnienie Projektu może utrudnić lub uniemożliwić jego ochronę, w tym w szczególności uzyskanie praw własności przemysłowej i nie będzie kierować wobec Organizatorów roszczeń z tego tytułu.

6 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, z przyczyn niezależnych od Organizatora. 2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami i ewentualne zmiany będą publikowane na stronie internetowej 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A Katowice, ul. Astrów 10, tel , ,

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie Mały biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu - Quality Project -

Regulamin konkursu - Quality Project - Regulamin konkursu - Quality Project - I. Organizator konkursu 1 Organizatorem konkursu Quality Project, zwanego dalej Konkursem jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z Kartą 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wakacje z Kartą", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo