REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce"

Transkrypt

1 Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: Lublin, Al. Racławickie 14 tel , , fax www: najlepszepraktyki.eu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz z późn. zm.) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL /10-00 z dnia 16 lutego 2011 r., określa się, co następuje: PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce (zwane dalej studiami MISD) prowadzone są w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA POKL /10-00 z dnia 16 lutego 2011 r. (zwanego dalej projektem). 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 3. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: kandydatce/kandydacie należy przez to rozumieć każdą osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia MISD realizowane w ramach projektu; limicie miejsc należy przez to rozumieć limit miejsc dla 25 osób w I edycji studiów MISD, w tym dla 15 kobiet oraz dla 10 mężczyzn; osobie wpisanej na listę rezerwową należy przez to rozumieć uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich w jednej z dyscyplin (w rozumieniu Regulaminu), który na podstawie decyzji Komisji Projekt Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rekrutacyjnej (zwanej dalej Komisją MISD) został wpisany na listę rezerwową i dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w programie MISD, realizowanych na I roku; Biurze Projektu należy przez to rozumieć Biuro Projektu z siedzibą pod adresem: Al. Racławickie 14, Lublin, GG-100; zgłoszeniu rekrutacyjnym należy przez to rozumieć każde zgłoszenie przesłane za pomocą formularza rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych, zamieszczonego na stronie www Uniwersytetu pod adresem Studia MISD prowadzone są w trybie stacjonarnym, zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich KUL. 2. Studia MISD są prowadzone przez: Wydział Teologii, Wydział Filozofii, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych (zwane dalej Obszarem Kluczowym) w zakresie następujących dyscyplin: teologia, filozofia, prawo, pedagogika i socjologia (zwanych dalej dyscyplinami). 3. Studia MISD są bezpłatne. 4. W ramach studiów MISD prowadzone są zajęcia wyrównawcze do programu studiów, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. NADZÓR MERYTORYCZNY 4 1. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, sprawuje Koordynator Merytoryczny projektu. 2. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem studiów MISD w zakresie poszczególnych dyscyplin sprawują Rady Wydziałów Obszaru Kluczowego reprezentowane w powołanym przez Senat KUL Zespole naukowo-dydaktycznym pod nazwą Międzynarodowe Centrum Odpowiedzialności Społecznej, zwanym dalej Zespołem MCOS. 3. Koordynatorami programu MISD dla poszczególnych dyscyplin są członkowie Zespołu MCOS, zwani dalej Koordynatorami studiów MISD. 4. Do kompetencji Koordynatora studiów MISD należy w szczególności ustalanie, aktualizacja i przedkładanie do zaopiniowania Zespołowi MCOS programu studiów MISD w porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Obszaru Kluczowego.

3 5. Program MISD w zakresie danej dyscypliny, na wniosek Koordynatora studiów MISD, zatwierdza Rada Wydziału Obszaru Kluczowego, a po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Wychowania uchwala Senat KUL. 5 Do kompetencji Koordynatora Merytorycznego projektu należy w szczególności: a) przedłożenie Kierownikowi Studiów Doktoranckich Wydziału Obszaru Kluczowego decyzji w sprawie przyjęcia na studia MISD, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego celem realizacji; b)podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendium naukowego, na podstawie Zasad przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów MISD, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; c) zatwierdzenie sprawozdania ze stażu zagranicznego. REKRUTACJA NA STUDIA MISD 6 1. Ogólne warunki i tryb rekrutacji na studia określa Senat KUL. 2. Szczegółowy tryb i warunki rekrutacji na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW MISD 7 1. Przyjęty przez Senat KUL program studiów MISD przekazuje się do wiadomości doktorantów za pośrednictwem platformy oraz na stronie projektu 2. Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach studiów MISD przekazuje się do wiadomości doktorantów za pośrednictwem platformy e-kul oraz na stronie projektu PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA 8 1. Kandydat przyjęty na studia MISD nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia wobec dziekana ślubowania o treści określonej przez Senat KUL. Złożenie ślubowania kandydat przyjęty na studia potwierdza na piśmie. 2. Doktorant MISD w szczególności ma prawo do:

4 a) legitymacji oraz indeksu doktoranta; b) udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w programie studiów doktoranckich, przystępowania do egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń; c) ubiegania się o przyznanie stypendium naukowego finansowanego z budżetu projektu, na zasadach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu; d) sześciomiesięcznego bezpłatnego stażu zagranicznego, finansowanego z budżetu projektu, podczas drugiego lub trzeciego roku studiów oraz dodatku dyslokacyjnego do stażu na każde dziecko do lat siedmiu, nad którym sprawuje opiekę; e) korzystania z bibliotek oraz infrastruktury naukowo-badawczej i aparatury naukowej; publikowania wyników swojej pracy badawczej oraz prezentowania tych wyników na krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych; f) przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2015 roku; g) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 9 Do podstawowych obowiązków doktoranta MISD należy w szczególności: a) przestrzeganie Regulaminu studiów doktoranckich KUL oraz niniejszego Regulaminu; b) realizowanie programu studiów MISD; c) terminowe przystępowanie do egzaminów oraz zaliczeń przewidzianych w programie studiów doktoranckich; d) realizowanie programu studiów MISD oraz prowadzenie badań naukowych; e) składanie w języku polskim kwartalnego sprawozdania uczestnika studiów MISD, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do Załącznika Nr 2 niniejszego Regulaminu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, za który składane jest sprawozdanie oraz składanie rocznego sprawozdania uczestnika studiów MISD, w terminie do końca września roku akademickiego, którego dotyczy sprawozdanie, do Koordynatora Merytorycznego projektu; f) zrealizowanie stażu zagranicznego kwerendy do projektu badawczego i złożenie sprawozdania do Koordynatora Merytorycznego projektu w terminie 30 dni od zakończenia stażu; g) prezentowanie wyników rozprawy doktorskiej w formie referatów na seminariach; h) złożenie rozprawy doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 r.;

5 i) odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym, przy czym maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie; j) przestrzeganie przepisów obowiązujących na KUL; k) udział w życiu naukowym KUL oraz dbanie o dobre imię Uczelni; l) niezwłoczne informowanie Koordynatora studiów MISD o wszelkich nieprzewidzianych zmianach w przebiegu studiów doktoranckich, a w szczególności o rezygnacji z tych studiów lub ich przerwaniu. SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW STUDIÓW MISD Skreślenie z listy uczestników studiów MISD następuje w przypadku: a) niezrealizowania przez doktoranta obowiązków niezbędnych do zaliczenia roku, wynikających z programu studiów MISD; b) negatywnej oceny opiekuna naukowego odnośnie do sprawozdania, o którym mowa w 10 lit. e); c) niewypełniania przez doktoranta obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem; d) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w 10 lit. g); e) rezygnacji przez doktoranta ze studiów doktoranckich. 2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów MISD podejmuje Koordynator merytoryczny. 3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów MISD przysługuje doktorantowi odwołanie do Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania KUL. 4. Skreślenie z listy uczestników studiów MISD nie skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich. Zmiana seminarium jest możliwa za zgodą Dziekana. PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA NAUKOWEGO (PROMOTORA) Opiekun naukowy (promotor) ma w szczególności prawo do: a) oceny i zatwierdzenia projektu indywidualnego planu studiów doktoranckich dla doktoranta pozostającego pod jego opieką naukową; b) opiniowania wniosku doktoranta o przedłużenie studiów doktoranckich. 2. Opiekun naukowy (promotor) ma w szczególności obowiązek: a) świadczyć pomoc w ustaleniu tematu rozprawy doktorskiej;

6 b) oceny kwartalnego sprawozdania uczestnika studiów MISD, złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do Załącznika Nr 2 niniejszego Regulaminu; c) opiniowania sprawozdania uczestnika studiów MISD ze stażu zagranicznego; d) uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu MCOS poświęconych ocenie i realizacji programu badawczego doktoranta; e) odbywania konsultacji z doktorantem pozostającym pod jego opieką. STAŻE NAUKOWE Doktorant MISD ma obowiązek zrealizowania stażu zagranicznego podczas II lub III roku studiów, zgodnie z programem studiów doktoranckich danej dyscypliny, w porozumieniu z opiekunem naukowym. 2. Instytucja, w której realizowany jest staż, musi spełniać kryteria instytucji odpowiedzialnej społecznie (UNESCO 2009). 3. Doktorant składa wniosek o wyjazd na staż zagraniczny do Koordynatora Merytorycznego projektu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez opiekuna naukowego i Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Obszaru Kluczowego, zawierający: a) opis instytucji, w której będzie realizowany staż; b) opis projektu badawczego, który będzie realizowany podczas stażu. 4. Koszt wyjazdu, noclegu i pobytu na stażu zagranicznym jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości określonej w budżecie projektu. 5. W przypadku opieki nad dzieckiem do lat 7 doktorant może złożyć wniosek o dodatek dyslokacyjny. 6. Doktorant MISD może jednorazowo wnioskować o przesunięcie terminu odbywania stażu naukowodydaktycznego w przypadku, gdy doszło do wypadku losowego, uniemożliwiającego ze względu na zły stan zdrowia (poświadczonego zwolnieniem lekarskim), odbycie stażu w ustalonym wcześniej terminie. 7. Doktorant MISD, w sytuacji o której mowa w punkcie 6, ma obowiązek przedłożyć opinię/zwolnienie lekarskie celem udokumentowania zajścia wypadku koordynatorowi merytorycznemu, który podejmuje rozstrzygającą decyzję dotyczącą możliwości zmiany/przesunięcia terminu odbycia stażu naukowodydaktycznego. PRZEWÓD DOKTORSKI 13 Otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora następuje na zasadach przyjętych na KUL, z zastrzeżeniem, że:

7 a) otwarcie przewodu doktorskiego nastąpi nie później niż w czasie III roku realizacji projektu; b) złożenie wniosku o kontynuację przewodu (włącznie ze złożeniem rozprawy doktorskiej) nastąpi nie później niż 28 lutego 2015 r.; c) termin zakończenia przewodu nastąpi nie później niż 18 grudnia 2015 r. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDIÓW DOKTORANCKICH 14 Obsługę administracyjną doktorantów sprawują dziekanaty wydziałów Obszaru Kluczowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Senat KUL.

8 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce ZASADY REKRUTACJI NA MIĘDZYWYDZIAŁOWE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE 1 1. O przyjęcie na studia MISD może ubiegać się kandydatka/kandydat, która/który spełnia następujące warunki formalne: 1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny (polski lub zagraniczny); 3) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach objętych programem studiów doktoranckich (weryfikacja znajomości języka angielskiego następuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej); 4) złoży w dziekanacie dokumenty określone w uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2011/2012; 5) złoży w Biurze Projektu dokumenty na potrzeby realizacji projektu: a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie; b) podanie o przyjęcie na studia MISD; c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy cywilno-prawnej z KUL, dotyczącej zwrotu dofinansowania EFS w przypadku wykorzystania tych środków niezgodnie z niniejszym Regulaminem, skutkującego uznaniem ich za niekwalifikowalne przez Instytucję Pośredniczącą; d) oświadczenie o nieposiadaniu otwartego przewodu doktorskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o niepobieraniu stypendium doktoranckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; e) pisemną pozytywną opinię naukową dotychczasowego opiekuna naukowego oraz pisemną opinię naukową przyszłego opiekuna naukowego; f) kwestionariusz danych osobowych wymagany w projekcie;

9 g) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w projekcie. 2. Nabór dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 4) i 5) rozpoczyna się dla I edycji studiów doktoranckich w dniu 15 czerwca 2011 r. i trwa do dnia 1 września 2011 r. 3. Osoba, która zarejestruje swoje zgłoszenie rekrutacyjne oraz złoży komplet dokumentów zostanie wpisana na listę kandydatek/kandydatów Warunkiem dopuszczenia kandydatki/kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej na studia MISD jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. 2. Warunkiem przyjęcia na studia MISD jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatką/kandydatem przez Komisję MISD. 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są ogólne zagadnienia dotyczące odpowiedzialności społecznej w innowacyjnej gospodarce, prezentacja dotychczasowego dorobku naukowego kandydatki/kandydata, wizja rozwoju naukowego kandydatki/kandydata oraz weryfikacja znajomości języka angielskiego Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla naboru do I edycji studiów MISD ustala się na dzień 12 września 2011 roku, o godz Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wystawiona zostanie ocena w skali od 2 (najniższa) do 5 (najwyższa). Ocena ta jest średnią ocen wystawionych przez wszystkich członków Komisji MISD. 3. Jeżeli pozytywną ocenę rozmowy kwalifikacyjnej uzyska większa od limitu miejsc liczba kandydatek/kandydatów dla kobiet oraz dla mężczyzn, o przyjęciu na studia MISD decyduje ranking kandydatów. Ranking utworzony zostanie na podstawie ocen uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn. 4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w ramach limitu miejsc na studia MISD, w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn, mogą uczestniczyć w zajęciach uzupełniających wyrównawczych MISD na I roku. 4 Od negatywnej decyzji Komisji MISD w sprawie przyjęcia na studia MISD przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 5 Decyzja o przyjęciu na studia MISD jest ważna jedynie z decyzją o przyjęciu na studia doktoranckie na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

10 6 1. Na drugi lub wyższy rok studiów MISD można przyjąć kandydatkę/kandydata, który: 1)dotychczas studiował na odpowiednim roku studiów doktoranckich dyscypliny Obszaru Kluczowego, 2) uzyskał zaliczenie z oceną zajęć wyrównawczych I roku studiów MISD jako osoba z listy rezerwowej; 3) złożył wniosek o przyjęcie na studia MISD oraz wymagane dokumenty. 2. O kolejności przyjęć decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją MISD oraz wynik uzyskanych zaliczeń zajęć wyrównawczych. Termin rozmowy kwalifikacyjnej określi Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosek Koordynatora Merytorycznego projektu. 3. Do rekrutacji na drugi lub wyższy rok studiów MISD stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszych zasad rekrutacji.

11 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA DOKTORANTÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE 1 Stypendia naukowe wypłacane doktorantom MISD w ramach projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stypendium naukowe przyznawane jest w wysokości określonej w Projekcie i wynosi 2000 PLN brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest z góry, do 10 dnia danego miesiąca, przez 9 miesięcy każdego roku akademickiego przez cały okres trwania studiów MISD. 2. Ostatnim miesiącem, za który może zostać przyznane i wypłacone stypendium naukowe jest czerwiec 2015 roku. 3 Stypendium naukowe, o którym mowa w 1 i 2 jest przyznawane uczestnikowi studiów MISD na pierwszym roku studiów Stypendium na drugim oraz na kolejnych latach studiów doktoranckich może zostać przyznane uczestnikowi studiów MISD, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium naukowego wykazał się postępami w pracy naukowej i postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz spełnił łącznie następujące warunki: a) zaliczył poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie do dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok akademicki; b) uczestniczył w co najmniej 80% zajęć wyrównawczych objętych programem studiów MISD, objętych dofinansowaniem z EFS; c) wykazał się zadowalającymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, potwierdzonymi w formie pisemnej opinii przez opiekuna naukowego; d) złożył terminowo wszystkie sprawozdania uczestnika studiów doktoranckich, które określone zostały w Regulaminie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce. 2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 weryfikuje Komisja MISD.

12 5 1. Decyzję o przyznaniu stypendium naukowego podejmuje Koordynator merytoryczny projektu na wniosek doktoranta. 2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego stanowi Załącznik A. 6 Stypendium naukowe realizowane jest przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez doktoranta. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na wyodrębnionym rachunku projektu. 7 Prawo do stypendium naukowego, o którym mowa w niniejszych zasadach, nie przysługuje w czasie przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich oraz w okresie realizowania stażu zagranicznego Uczestnik studiów MISD, który nie złoży sprawozdania według wzoru stanowiącego Załącznik B, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, za który składane jest sprawozdanie, traci prawo do stypendium naukowego w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu kwartału, za który uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany był złożyć sprawozdanie, do końca roku akademickiego, w którym uczestnikowi studiów doktoranckich przysługiwało stypendium naukowe. 2. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę stypendium naukowego, którego wypłatę wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca, następującego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.

13 Załącznik A WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO UCZESTNIKOWI MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE Imię i nazwisko: Data urodzenia: PESEL: Seria i numer dowodu osobistego: NIP: Koordynator Merytoryczny Projektu Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium naukowego doktoranta Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce w roku akademickim 20./.: UZASADNIENIE Spełniam wszystkie kryteria przyjęte w Zasadach przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce uprawniające do przyznania stypendium naukowego w roku akademickim 20../... Data i podpis doktoranta: DECYZJA Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* Koordynator Merytoryczny projektu (podpis) * niepotrzebne skreślić

14 Załącznik B KWARTALNE SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE Imię i nazwisko: Sprawozdanie za okres: Rok: Miesiąc: Tematyka pracy doktorskiej: Opis postępu w przygotowaniu pracy doktorskiej oraz postępu w prowadzeniu badań naukowych (min znaków ze spacjami): Problemy/trudności w realizacji pracy doktorskiej/studiach doktoranckich oraz propozycje ich rozwiązania: Data i podpis doktoranta: Zatwierdzam/Nie zatwierdzam*: Opiekun naukowy: (tytuł naukowy, imię i nazwisko) Data i podpis: Koordynator Merytoryczny projektu: Data i podpis: * niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012

Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2012 REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w AGH zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo