REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce"

Transkrypt

1 Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: Lublin, Al. Racławickie 14 tel , , fax www: najlepszepraktyki.eu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz z późn. zm.) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL /10-00 z dnia 16 lutego 2011 r., określa się, co następuje: PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce (zwane dalej studiami MISD) prowadzone są w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA POKL /10-00 z dnia 16 lutego 2011 r. (zwanego dalej projektem). 2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 3. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: kandydatce/kandydacie należy przez to rozumieć każdą osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia MISD realizowane w ramach projektu; limicie miejsc należy przez to rozumieć limit miejsc dla 25 osób w I edycji studiów MISD, w tym dla 15 kobiet oraz dla 10 mężczyzn; osobie wpisanej na listę rezerwową należy przez to rozumieć uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich w jednej z dyscyplin (w rozumieniu Regulaminu), który na podstawie decyzji Komisji Projekt Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Rekrutacyjnej (zwanej dalej Komisją MISD) został wpisany na listę rezerwową i dopuszczony do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w programie MISD, realizowanych na I roku; Biurze Projektu należy przez to rozumieć Biuro Projektu z siedzibą pod adresem: Al. Racławickie 14, Lublin, GG-100; zgłoszeniu rekrutacyjnym należy przez to rozumieć każde zgłoszenie przesłane za pomocą formularza rejestracji zgłoszeń rekrutacyjnych, zamieszczonego na stronie www Uniwersytetu pod adresem Studia MISD prowadzone są w trybie stacjonarnym, zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich KUL. 2. Studia MISD są prowadzone przez: Wydział Teologii, Wydział Filozofii, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych (zwane dalej Obszarem Kluczowym) w zakresie następujących dyscyplin: teologia, filozofia, prawo, pedagogika i socjologia (zwanych dalej dyscyplinami). 3. Studia MISD są bezpłatne. 4. W ramach studiów MISD prowadzone są zajęcia wyrównawcze do programu studiów, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. NADZÓR MERYTORYCZNY 4 1. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, sprawuje Koordynator Merytoryczny projektu. 2. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem studiów MISD w zakresie poszczególnych dyscyplin sprawują Rady Wydziałów Obszaru Kluczowego reprezentowane w powołanym przez Senat KUL Zespole naukowo-dydaktycznym pod nazwą Międzynarodowe Centrum Odpowiedzialności Społecznej, zwanym dalej Zespołem MCOS. 3. Koordynatorami programu MISD dla poszczególnych dyscyplin są członkowie Zespołu MCOS, zwani dalej Koordynatorami studiów MISD. 4. Do kompetencji Koordynatora studiów MISD należy w szczególności ustalanie, aktualizacja i przedkładanie do zaopiniowania Zespołowi MCOS programu studiów MISD w porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Obszaru Kluczowego.

3 5. Program MISD w zakresie danej dyscypliny, na wniosek Koordynatora studiów MISD, zatwierdza Rada Wydziału Obszaru Kluczowego, a po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Wychowania uchwala Senat KUL. 5 Do kompetencji Koordynatora Merytorycznego projektu należy w szczególności: a) przedłożenie Kierownikowi Studiów Doktoranckich Wydziału Obszaru Kluczowego decyzji w sprawie przyjęcia na studia MISD, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego celem realizacji; b)podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendium naukowego, na podstawie Zasad przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów MISD, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; c) zatwierdzenie sprawozdania ze stażu zagranicznego. REKRUTACJA NA STUDIA MISD 6 1. Ogólne warunki i tryb rekrutacji na studia określa Senat KUL. 2. Szczegółowy tryb i warunki rekrutacji na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. PROGRAM I ORGANIZACJA STUDIÓW MISD 7 1. Przyjęty przez Senat KUL program studiów MISD przekazuje się do wiadomości doktorantów za pośrednictwem platformy oraz na stronie projektu 2. Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach studiów MISD przekazuje się do wiadomości doktorantów za pośrednictwem platformy e-kul oraz na stronie projektu PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA 8 1. Kandydat przyjęty na studia MISD nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia wobec dziekana ślubowania o treści określonej przez Senat KUL. Złożenie ślubowania kandydat przyjęty na studia potwierdza na piśmie. 2. Doktorant MISD w szczególności ma prawo do:

4 a) legitymacji oraz indeksu doktoranta; b) udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w programie studiów doktoranckich, przystępowania do egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń; c) ubiegania się o przyznanie stypendium naukowego finansowanego z budżetu projektu, na zasadach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu; d) sześciomiesięcznego bezpłatnego stażu zagranicznego, finansowanego z budżetu projektu, podczas drugiego lub trzeciego roku studiów oraz dodatku dyslokacyjnego do stażu na każde dziecko do lat siedmiu, nad którym sprawuje opiekę; e) korzystania z bibliotek oraz infrastruktury naukowo-badawczej i aparatury naukowej; publikowania wyników swojej pracy badawczej oraz prezentowania tych wyników na krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych; f) przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2015 roku; g) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 9 Do podstawowych obowiązków doktoranta MISD należy w szczególności: a) przestrzeganie Regulaminu studiów doktoranckich KUL oraz niniejszego Regulaminu; b) realizowanie programu studiów MISD; c) terminowe przystępowanie do egzaminów oraz zaliczeń przewidzianych w programie studiów doktoranckich; d) realizowanie programu studiów MISD oraz prowadzenie badań naukowych; e) składanie w języku polskim kwartalnego sprawozdania uczestnika studiów MISD, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do Załącznika Nr 2 niniejszego Regulaminu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, za który składane jest sprawozdanie oraz składanie rocznego sprawozdania uczestnika studiów MISD, w terminie do końca września roku akademickiego, którego dotyczy sprawozdanie, do Koordynatora Merytorycznego projektu; f) zrealizowanie stażu zagranicznego kwerendy do projektu badawczego i złożenie sprawozdania do Koordynatora Merytorycznego projektu w terminie 30 dni od zakończenia stażu; g) prezentowanie wyników rozprawy doktorskiej w formie referatów na seminariach; h) złożenie rozprawy doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 r.;

5 i) odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym, przy czym maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie; j) przestrzeganie przepisów obowiązujących na KUL; k) udział w życiu naukowym KUL oraz dbanie o dobre imię Uczelni; l) niezwłoczne informowanie Koordynatora studiów MISD o wszelkich nieprzewidzianych zmianach w przebiegu studiów doktoranckich, a w szczególności o rezygnacji z tych studiów lub ich przerwaniu. SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW STUDIÓW MISD Skreślenie z listy uczestników studiów MISD następuje w przypadku: a) niezrealizowania przez doktoranta obowiązków niezbędnych do zaliczenia roku, wynikających z programu studiów MISD; b) negatywnej oceny opiekuna naukowego odnośnie do sprawozdania, o którym mowa w 10 lit. e); c) niewypełniania przez doktoranta obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem; d) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w 10 lit. g); e) rezygnacji przez doktoranta ze studiów doktoranckich. 2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów MISD podejmuje Koordynator merytoryczny. 3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów MISD przysługuje doktorantowi odwołanie do Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania KUL. 4. Skreślenie z listy uczestników studiów MISD nie skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich. Zmiana seminarium jest możliwa za zgodą Dziekana. PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA NAUKOWEGO (PROMOTORA) Opiekun naukowy (promotor) ma w szczególności prawo do: a) oceny i zatwierdzenia projektu indywidualnego planu studiów doktoranckich dla doktoranta pozostającego pod jego opieką naukową; b) opiniowania wniosku doktoranta o przedłużenie studiów doktoranckich. 2. Opiekun naukowy (promotor) ma w szczególności obowiązek: a) świadczyć pomoc w ustaleniu tematu rozprawy doktorskiej;

6 b) oceny kwartalnego sprawozdania uczestnika studiów MISD, złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do Załącznika Nr 2 niniejszego Regulaminu; c) opiniowania sprawozdania uczestnika studiów MISD ze stażu zagranicznego; d) uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu MCOS poświęconych ocenie i realizacji programu badawczego doktoranta; e) odbywania konsultacji z doktorantem pozostającym pod jego opieką. STAŻE NAUKOWE Doktorant MISD ma obowiązek zrealizowania stażu zagranicznego podczas II lub III roku studiów, zgodnie z programem studiów doktoranckich danej dyscypliny, w porozumieniu z opiekunem naukowym. 2. Instytucja, w której realizowany jest staż, musi spełniać kryteria instytucji odpowiedzialnej społecznie (UNESCO 2009). 3. Doktorant składa wniosek o wyjazd na staż zagraniczny do Koordynatora Merytorycznego projektu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez opiekuna naukowego i Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Obszaru Kluczowego, zawierający: a) opis instytucji, w której będzie realizowany staż; b) opis projektu badawczego, który będzie realizowany podczas stażu. 4. Koszt wyjazdu, noclegu i pobytu na stażu zagranicznym jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości określonej w budżecie projektu. 5. W przypadku opieki nad dzieckiem do lat 7 doktorant może złożyć wniosek o dodatek dyslokacyjny. 6. Doktorant MISD może jednorazowo wnioskować o przesunięcie terminu odbywania stażu naukowodydaktycznego w przypadku, gdy doszło do wypadku losowego, uniemożliwiającego ze względu na zły stan zdrowia (poświadczonego zwolnieniem lekarskim), odbycie stażu w ustalonym wcześniej terminie. 7. Doktorant MISD, w sytuacji o której mowa w punkcie 6, ma obowiązek przedłożyć opinię/zwolnienie lekarskie celem udokumentowania zajścia wypadku koordynatorowi merytorycznemu, który podejmuje rozstrzygającą decyzję dotyczącą możliwości zmiany/przesunięcia terminu odbycia stażu naukowodydaktycznego. PRZEWÓD DOKTORSKI 13 Otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora następuje na zasadach przyjętych na KUL, z zastrzeżeniem, że:

7 a) otwarcie przewodu doktorskiego nastąpi nie później niż w czasie III roku realizacji projektu; b) złożenie wniosku o kontynuację przewodu (włącznie ze złożeniem rozprawy doktorskiej) nastąpi nie później niż 28 lutego 2015 r.; c) termin zakończenia przewodu nastąpi nie później niż 18 grudnia 2015 r. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDIÓW DOKTORANCKICH 14 Obsługę administracyjną doktorantów sprawują dziekanaty wydziałów Obszaru Kluczowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Senat KUL.

8 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce ZASADY REKRUTACJI NA MIĘDZYWYDZIAŁOWE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE 1 1. O przyjęcie na studia MISD może ubiegać się kandydatka/kandydat, która/który spełnia następujące warunki formalne: 1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny (polski lub zagraniczny); 3) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach objętych programem studiów doktoranckich (weryfikacja znajomości języka angielskiego następuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej); 4) złoży w dziekanacie dokumenty określone w uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2011/2012; 5) złoży w Biurze Projektu dokumenty na potrzeby realizacji projektu: a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie; b) podanie o przyjęcie na studia MISD; c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy cywilno-prawnej z KUL, dotyczącej zwrotu dofinansowania EFS w przypadku wykorzystania tych środków niezgodnie z niniejszym Regulaminem, skutkującego uznaniem ich za niekwalifikowalne przez Instytucję Pośredniczącą; d) oświadczenie o nieposiadaniu otwartego przewodu doktorskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o niepobieraniu stypendium doktoranckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; e) pisemną pozytywną opinię naukową dotychczasowego opiekuna naukowego oraz pisemną opinię naukową przyszłego opiekuna naukowego; f) kwestionariusz danych osobowych wymagany w projekcie;

9 g) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w projekcie. 2. Nabór dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 4) i 5) rozpoczyna się dla I edycji studiów doktoranckich w dniu 15 czerwca 2011 r. i trwa do dnia 1 września 2011 r. 3. Osoba, która zarejestruje swoje zgłoszenie rekrutacyjne oraz złoży komplet dokumentów zostanie wpisana na listę kandydatek/kandydatów Warunkiem dopuszczenia kandydatki/kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej na studia MISD jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. 2. Warunkiem przyjęcia na studia MISD jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatką/kandydatem przez Komisję MISD. 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są ogólne zagadnienia dotyczące odpowiedzialności społecznej w innowacyjnej gospodarce, prezentacja dotychczasowego dorobku naukowego kandydatki/kandydata, wizja rozwoju naukowego kandydatki/kandydata oraz weryfikacja znajomości języka angielskiego Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla naboru do I edycji studiów MISD ustala się na dzień 12 września 2011 roku, o godz Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wystawiona zostanie ocena w skali od 2 (najniższa) do 5 (najwyższa). Ocena ta jest średnią ocen wystawionych przez wszystkich członków Komisji MISD. 3. Jeżeli pozytywną ocenę rozmowy kwalifikacyjnej uzyska większa od limitu miejsc liczba kandydatek/kandydatów dla kobiet oraz dla mężczyzn, o przyjęciu na studia MISD decyduje ranking kandydatów. Ranking utworzony zostanie na podstawie ocen uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn. 4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w ramach limitu miejsc na studia MISD, w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn, mogą uczestniczyć w zajęciach uzupełniających wyrównawczych MISD na I roku. 4 Od negatywnej decyzji Komisji MISD w sprawie przyjęcia na studia MISD przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 5 Decyzja o przyjęciu na studia MISD jest ważna jedynie z decyzją o przyjęciu na studia doktoranckie na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

10 6 1. Na drugi lub wyższy rok studiów MISD można przyjąć kandydatkę/kandydata, który: 1)dotychczas studiował na odpowiednim roku studiów doktoranckich dyscypliny Obszaru Kluczowego, 2) uzyskał zaliczenie z oceną zajęć wyrównawczych I roku studiów MISD jako osoba z listy rezerwowej; 3) złożył wniosek o przyjęcie na studia MISD oraz wymagane dokumenty. 2. O kolejności przyjęć decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją MISD oraz wynik uzyskanych zaliczeń zajęć wyrównawczych. Termin rozmowy kwalifikacyjnej określi Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wniosek Koordynatora Merytorycznego projektu. 3. Do rekrutacji na drugi lub wyższy rok studiów MISD stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszych zasad rekrutacji.

11 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA DOKTORANTÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE 1 Stypendia naukowe wypłacane doktorantom MISD w ramach projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stypendium naukowe przyznawane jest w wysokości określonej w Projekcie i wynosi 2000 PLN brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest z góry, do 10 dnia danego miesiąca, przez 9 miesięcy każdego roku akademickiego przez cały okres trwania studiów MISD. 2. Ostatnim miesiącem, za który może zostać przyznane i wypłacone stypendium naukowe jest czerwiec 2015 roku. 3 Stypendium naukowe, o którym mowa w 1 i 2 jest przyznawane uczestnikowi studiów MISD na pierwszym roku studiów Stypendium na drugim oraz na kolejnych latach studiów doktoranckich może zostać przyznane uczestnikowi studiów MISD, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium naukowego wykazał się postępami w pracy naukowej i postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz spełnił łącznie następujące warunki: a) zaliczył poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie do dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok akademicki; b) uczestniczył w co najmniej 80% zajęć wyrównawczych objętych programem studiów MISD, objętych dofinansowaniem z EFS; c) wykazał się zadowalającymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, potwierdzonymi w formie pisemnej opinii przez opiekuna naukowego; d) złożył terminowo wszystkie sprawozdania uczestnika studiów doktoranckich, które określone zostały w Regulaminie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce. 2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 weryfikuje Komisja MISD.

12 5 1. Decyzję o przyznaniu stypendium naukowego podejmuje Koordynator merytoryczny projektu na wniosek doktoranta. 2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego stanowi Załącznik A. 6 Stypendium naukowe realizowane jest przelewem bankowym na konto bankowe wskazane przez doktoranta. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na wyodrębnionym rachunku projektu. 7 Prawo do stypendium naukowego, o którym mowa w niniejszych zasadach, nie przysługuje w czasie przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich oraz w okresie realizowania stażu zagranicznego Uczestnik studiów MISD, który nie złoży sprawozdania według wzoru stanowiącego Załącznik B, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, za który składane jest sprawozdanie, traci prawo do stypendium naukowego w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu kwartału, za który uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany był złożyć sprawozdanie, do końca roku akademickiego, w którym uczestnikowi studiów doktoranckich przysługiwało stypendium naukowe. 2. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę stypendium naukowego, którego wypłatę wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca, następującego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.

13 Załącznik A WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO UCZESTNIKOWI MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE Imię i nazwisko: Data urodzenia: PESEL: Seria i numer dowodu osobistego: NIP: Koordynator Merytoryczny Projektu Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium naukowego doktoranta Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce w roku akademickim 20./.: UZASADNIENIE Spełniam wszystkie kryteria przyjęte w Zasadach przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce uprawniające do przyznania stypendium naukowego w roku akademickim 20../... Data i podpis doktoranta: DECYZJA Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* Koordynator Merytoryczny projektu (podpis) * niepotrzebne skreślić

14 Załącznik B KWARTALNE SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE Imię i nazwisko: Sprawozdanie za okres: Rok: Miesiąc: Tematyka pracy doktorskiej: Opis postępu w przygotowaniu pracy doktorskiej oraz postępu w prowadzeniu badań naukowych (min znaków ze spacjami): Problemy/trudności w realizacji pracy doktorskiej/studiach doktoranckich oraz propozycje ich rozwiązania: Data i podpis doktoranta: Zatwierdzam/Nie zatwierdzam*: Opiekun naukowy: (tytuł naukowy, imię i nazwisko) Data i podpis: Koordynator Merytoryczny projektu: Data i podpis: * niepotrzebne skreślić

KONTRAKT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL

KONTRAKT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2011 Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 1 września 2011 roku

Uchwała Nr 1/2011 Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 1 września 2011 roku Uchwała Nr 1/2011 Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDENTÓW

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDENTÓW REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDENTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Z WYKŁADOWYM JĘYZKIEM ANGIELSKIM 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Tryb i zasady przyznawania Stypendium Wypłata Stypendium Postanowienia ko cowe

Tryb i zasady przyznawania Stypendium Wypłata Stypendium Postanowienia ko cowe Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Z WYKŁADOWYM JĘYZKIEM ANGIELSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Z WYKŁADOWYM JĘYZKIEM ANGIELSKIM REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH Z ZAKRESU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Z WYKŁADOWYM JĘYZKIEM ANGIELSKIM 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 29/12 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załącznik do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM. Dział I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Studia trzeciego stopnia studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 ze zmianami z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Załącznik do zarządzenia Nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością I. Definicje 1 Pojęcia przyjęte w niniejszym regulaminie: Projekt projekt Energetyka z przyszłością realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 49 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 9 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity I. Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich Studia Doktoranckie prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2016

Zarządzenie Nr 89/2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym Regulamin zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych stanowiących uatrakcyjnienie kształcenia w ramach projektu Studiuj z pasją, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-179/12-00 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyznawania i rozliczania grantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA III. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH IV. ZALICZENIE SEMESTRU STUDIÓW DOKTORANCKICH V. URLOPY VI. OPIEKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE na realizację zadań projakościowych 1. Stypendium i jego podstawy prawne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/4/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/10/2009 z dnia 28 maja 2009 r. dotyczącej regulaminu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia i funkcjonowania studiów doktoranckich regulują: 1) ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. _ Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim uchyla Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Ochrony Roślin Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu I. Postanowienie Ogólne 1 Podstawę prawną działania studiów doktoranckich ustala się na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH (STUDIÓW III STOPNIA) NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE KRAKÓW 2015 I. TWORZENIE STUDIÓW 1. Studia doktoranckie są prowadzone na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne

Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały nr 12/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. I Przepisy ogólne 1 1. Studia doktoranckie w, zwanej dalej Ignatianum, w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Regulamin opracowany jest na podstawie art.196 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r. Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r. Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu Wiedza i Gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Regulamin Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Studia Doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

11 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania przez dziekana Wydziału.

11 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania przez dziekana Wydziału. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 37 27; 48 81 445 37 37; fax. +48 81 445 37 26; e-mail: wppkia@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, realizowanych w ramach projektu Techne -budowa nowoczesnych maszyn, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

Bardziej szczegółowo