UMOWA NA USŁUGI NR...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA USŁUGI NR..."

Transkrypt

1 UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Sąd Gospodarczy KRS pod numerem KRS: , numer identyfikacji podatkowej NIP: , Regon: , Kapitał zakładowy: ,36 zł wpłacony zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: 1. Andrzej Sztorc - Dyrektor ds. Serwisu z jednej strony, a., posiadającą nr identyfikacyjny NIP.., Regon zwaną dalej Wykonawcą z drugiej strony, w imieniu którego działają: o treści następującej: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. W oparciu o dokonany wybór oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie otwartym w odstąpieniu od przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych sieci oświetlenia na terenie: miasta Kamienna Góra etap 2, gminy Kamienna Góra etap 3 i gminy Marciszów etap 2 zwane dalej przedmiotem umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Warunkami Zamówienia i złożoną ofertą a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać. 3. Zakres przedmiotu umowy: dokonanie oceny stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego, poprzez: sprawdzenie ciągłości żył linii kablowej oraz pomiary rezystancji izolacji, 1

2 pomiar napięć w linii zasilającej i linii oświetleniowej, pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji w słupach zasilających oprawy oświetleniowe, sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej (dla całego obwodu oraz pojedynczego stanowiska słupowego), pomiar rezystancji uziemień ochronno-roboczych. OGÓLNE OBOWIĄZKI STRON 2 1. Wykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym przedmiotem umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego: 1) zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego, 2) korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego. 2. W razie naruszenia przez Wykonawcę zapisu ust. 1 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym (zgodnie z 9 ust. 2 pkt 1) i naliczenia kar umownych zgodnie z 8, ust 1 pkt. 5 oraz prawo do wykluczenia Wykonawcy z przetargów przeprowadzanych w przyszłości. TERMINY Strony uzgadniają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. 3 ODBIORY 4 1. Strony ustalają, iż miejscem wykonania umowy jest: obszar miasta Kamienna Góra, oraz gmin Marciszów i Kamienna Góra. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. 4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonania usługi jest protokół odbioru podpisany przez obie strony. 5. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest przekazanie przez Wykonawcę protokołów pomiaru rezystancji izolacji obwodów oświetlenia, sterowania i odbiorników elektrycznych oraz protokołów sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zakresie określonym w warunkach zamówienia. 6. W ramach umowy strony mogą wystąpić o zorganizowanie spotkania otwierającego, interwencyjnego lub zamykającego realizację niniejszej umowy oraz o spisanie notatki z oświadczeniem o spełnieniu warunków umowy. 2

3 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 5 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami Zamówienia i złożoną ofertą w wyznaczonym terminie. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym do udostępnienia niezbędnych danych oraz do dokonania wymaganych czynności związanych z dopuszczeniem, przygotowaniem i likwidacją miejsca pracy. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonywania pomiarów (co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac) z dokładnym określeniem czasu i miejsca zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 1) Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram musi być zaakceptowany i podpisany przez osobę odpowiedzialna za wykonanie niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego. 2) Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają pisemnej zgody ze strony przedstawiciela Zamawiającego. 5. Wykonawca może przystąpić do pracy na sieci elektroenergetycznej w celu realizacji postanowień niniejszej umowy tylko za zgodą Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu tego faktu. 6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 1) zachowania dyspozycyjności względem Zamawiającego, 2) zapewnienia we własnym zakresie wszystkich środków i materiałów niezbędnych do przygotowania, zrealizowania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, 3) Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne dokumenty Urzędu Dozoru Technicznego, (jeśli są wymagane) dopuszczające posiadany sprzęt specjalistyczny do eksploatacji. 7. Wykonawca zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników. 8. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa osób trzecich znajdujących się bez upoważnienia na terenie prowadzenia prac pomiarowych. WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie: 6 a) za wykonanie pomiarów eksploatacyjnych sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Kamienna Góra etap 2 netto:.. zł (słownie:......) plus należny podatek VAT. b) za wykonanie pomiarów eksploatacyjnych sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Góra etap 3 netto:.. zł (słownie:......) plus należny podatek VAT. 3

4 c) za wykonanie pomiarów eksploatacyjnych sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Marciszów etap 2 netto:.. zł (słownie:......) plus należny podatek VAT. d) łączne wynagrodzenie stanowiące wartość przedmiotu Umowy będące sumą wynagrodzeń z 6 pkt.1. ppkt. a), b), c) wynosi: netto:.. zł (słownie:......) plus należny podatek VAT. Podatek VAT będzie ustalony w wysokości według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie trzech faktur (osobno na każdą gminę) wystawionych po zrealizowaniu całego zakresu umowy. 3. Podstawę do prawidłowego wystawienia faktury stanowi każdorazowo podpisany przez Zamawiającego pozytywny, tj. nie zawierający zastrzeżeń, protokół odbioru robót. 4. Z chwilą sporządzenia Protokołu odbioru wszelkie prawa w stosunku do danego zakresu przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści wynikające z realizacji danego zakresu umowy przechodzą na Zamawiającego. 5. Faktura VAT musi zawierać oprócz danych Wykonawcy nazwę nabywcy, którym jest: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, Kraków, także nazwę płatnika, tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Jelenia Góra; ul. Bogusławskiego 32. Nadto faktura winna zawierać wskazanie miejsca wykonania usługi. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 7. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku. 8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I ODSZKODOWANIA 7 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres Wykonawcy, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby. 4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 4

5 obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy i materiałów pozostających w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem materiałów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy nie narusza w żadnym zakresie praw intelektualnych lub przemysłowych osób trzecich. 7. W wypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z powodu naruszania ich praw własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego, w tym za koszty uzasadnionej obrony praw. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym wypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym za utracone korzyści Zamawiającego na podstawie Art Kodeksu Cywilnego. KARY UMOWNE 8 1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% łącznej wartości przedmiotu Umowy - za każdy dzień opóźnienia; 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy- w wysokości 0,5% łącznej wartości przedmiotu Umowy - za każdy dzień opóźnienia od terminu wyznaczonego na ich usunięcie; 3) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu Umowy; 4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w 11 Umowy - w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku; 5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu Umowy; 2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy w całości lub w części. 4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 5

6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 9 1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym. 2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1, 4, lub 5 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 1) wykonuje Umowę bez zachowania należytej staranności, i/lub wykonuje Umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów, i/lub wykonuje Umowę niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie i/lub w inny sposób rażąco narusza postanowienia Umowy, zwłaszcza narusza 2 ust 1 Umowy, 2) nie rozpocznie wykonywania usługi lub nie wyda przedmiotu Umowy w terminie bez uzasadnionej przyczyny lub przerwie wykonywanie usługi i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 30 dni; 3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w 11 Umowy; W przypadkach wymienionych w niniejszym ustępie Zamawiający może odstąpić od Umowy, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków Umowy i powierzyć realizację zadania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż do dnia planowanego upływu terminu realizacji niniejszej Umowy wskazanego powyżej w 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu jest możliwym, jeśli wcześniej Zamawiający dokonał wobec Wykonawcy odpowiedniego wezwania, a Wykonawca nie zastosował się do tegoż wezwania w ciągu 3 dni od jego otrzymania. 4. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 lub 2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania. 5. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może (aż do dnia upływu terminu realizacji niniejszej Umowy wskazanego powyżej w 3) odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu tej części przedmiotu Umowy którą zrealizowano do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 10 Strony nie ustanowiły zabezpieczenia niniejszej Umowy. 6

7 KLAUZULA POUFNOŚCI Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie ( Informacje Poufne). 3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych. 4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego; 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności; 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji; 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 5) które stanowią informacje powszechnie znane. 5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. 7

8 OSOBY ODPOWIEDZIALNE Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy są: Starszy Mistrz: - Jacek Kobak tel: , tel. kom : , . Mistrz ds. Sieci SN i nn: - Daniel Kozań tel: , tel. kom : , Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy są: -..., tel:..., fax:..., , tel:..., fax:..., SIŁA WYŻSZA Użyte w Umowie określenie Siła Wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane 8

9 wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI i BHP Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy. ZAŁĄCZNIKI 15 Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 1. Załącznik nr 1 do umowy (harmonogram wykonywania pomiarów). POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac. 2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy. 3. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Zamawiający ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek. 4. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych 9

10 postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek. 5. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie adresów wskazanych w niniejszej Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane (pod rygorem nieważności) jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem zmian zapisów 11 niniejszej Umowy. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY... (podpis i pieczęć Wykonawcy)... (podpis i pieczęć Zamawiającego) 10

11 Załącznik nr 1 do umowy nr. Harmonogram wykonywania pomiarów eksploatacyjnych oświetlenia drogowego Nazwa i adres Wykonawcy: lp Wykaz obwodów wg zał. nr 5 do WZ Szafka nr Miejscowość Lokalizacja szafki data (dz-m-rok) Terminarz (prace wykonywane muszą być w dni robocze w godz ) godzina rozpoczęcia prac godzina zakończenia prac Uwagi Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy: Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego:

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo