Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

2 Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Faks Prawa autorskie do instrukcji obsługi Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi posiada spółka Interroll Engineering GmbH. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać, używać w celach komercyjnych lub przekazywać osobom trzecim w całości lub we fragmentach bez uzyskania wyraźnej zgody

3 Spis treści Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Pozostałe symbole Bezpieczeństwo Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Wykwalifikowany pracownik Zagrożenia Integracja z innymi urządzeniami Tryby pracy Informacja o wyrobie Komponenty Opis produktu Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Identyfikacja produktu Dane techniczne Charakterystyka mocy elektrorolki RollerDrive EC Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC Ustawienia prędkości Wtyczka silnikowa Wymiary osi silnika Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Stożkowe elektrolki RollerDrive Transport i składowanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych Ostrzeżenia odnośnie prac elektroinstalacyjnych Montaż urządzenia RollerDrive Narzędzie montażowe Instalacja elektryczna Rozruch i eksploatacja Rozruch i eksploatacja Eksploatacja Postępowanie w razie wypadku lub awarii Serwisowanie i czyszczenie Wskazówki ostrzegawcze dotyczące konserwacji i czyszczenia Konserwacja Czyszczenie Usuwanie usterek Diagnoza błędów Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja Wyłączenie z eksploatacji Utylizacja Załącznik Wyposażenie Deklaracja włączenia

4 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Treść niniejszej instrukcji obsługi Ważność niniejszej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część wyrobu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki i informacje dotyczące poszczególnych faz eksploatacji elektrorolki RollerDrive EC310: Transport, montaż i uruchomienie Bezpieczna eksploatacja, prace serwisowe, pomoc w usuwaniu błędów i usterek, utylizacja Wyposażenie Instrukcja obsługi opisuje elektrorolkę RollerDrive EC310 w dniu wydania jej przez firmę Interroll. W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji obsługi, obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie i dokumentacja techniczna. Dla zapewnienia bezusterkowej i bezpiecznej eksploatacji oraz spełnienia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy przed rozpoczęciem eksploatacji elektrorolki RollerDrive EC310 przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu elektrorolki RollerDrive EC310. Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi elektrorolki RollerDrive EC310. Firma Interroll nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody i awarie wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. 2

5 Informacje na temat niniejszego dokumentu Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi urządzenia RollerDrive EC310. Istotne wskazówki ostrzegawcze znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo (patrz "Bezpieczeństwo", strona 4) oraz na początku każdego innego rozdziału. Wskazówki te sklasyfikowano według trzech stopni intensywności zagrożenia. Sygnalizowane są one następującymi słowami: Niebezpieczeństwo Przestroga Uwaga Słowo Niebezpieczeństwo Przestroga Uwaga Znaczenie Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie może spowodować nieznaczne lub lekkie obrażenia ciała. Struktura wskazówki ostrzegawczej NIEBEZPIECZEŃSTWO Pozostałe symbole Opis rodzaju i źródła zagrożenia Opis możliwych skutków w przypadku nieprzestrzegania wskazówki ostrzegawczej. Opis środków, których podjęcie pozwoli uniknąć skutków zagrożenia. NOTYFIKACJA Ten znak zwraca uwagę na ewentualne szkody materialne. Ważne Ten znak zwraca uwagę na wskazówkę bezpieczeństwa. Wskazówka Ten znak zwraca uwagę na ważne i użyteczne informacje. Ten znak jest nakazem wykonania określonej czynności. 3

6 Bezpieczeństwo Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Elektrorolka RollerDrive EC310 zaprojektowana jest zgodnie z aktualnym stanem technicznym i dostarczana w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas użytkowania mogą zaistnieć pewne zagrożenia: Zagrożenie zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich. ryzyko uszkodzenia elektrorolki RollerDrive i powstania innych szkód materialnych. Ważne Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną groźnych dla życia urazów. Prosimy o uważne zapoznanie się wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, zanim jeszcze rozpoczną Państwo użytkowanie elektrorolki RollerDrive i ich przestrzeganie. Praca przy elektrorolce RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom. Podczas eksploatacji elektrorolki RollerDrive instrukcję obsługi należy przechowywać stale w pobliżu miejsca pracy, aby w razie potrzeby można było szybko do niej zajrzeć. Zawsze należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Elektrorolka RollerDrive EC310 należy używać tylko w celach przemysłowych oraz zbliżonych i przystosowana wyłącznie do transportowania towarów i materiałów takich jak części, kartony czy skrzynie. Elektrorolkę należy wbudować i zintegrować z zespołem przenośnika lub z instalacją przenośnika. Wszelkie inne rodzaje użytkowania traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian, naruszających bezpieczeństwo. Moduł RollerDrive EC310 wolno użytkować tylko i wyłącznie w podanych zakresach mocy. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Elektrorolka RollerDrive EC310 nie nadaje się do transportu osób, materiałów sypkich i drobnicy. Elektrorolka RollerDrive nie jest przystosowana do obciążeń udarowych. Każde użytkowanie elektrorolki RollerDrive EC310 będące odstępstwem od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wymaga pisemnej zgody firmy Interroll. 4

7 Bezpieczeństwo Wykwalifikowany pracownik Wykwalifikowany pracownik to osoba zdolna do zapoznania się z instrukcją obsługi i zrozumienia jej treści oraz do fachowego wykonania prac z uwzględnieniem przepisów danego kraju. Praca przy elektrorolce RollerDrive dozwolona jest jedynie wykwalifikowanym pracownikom, przy uwzględnieniu następujących wytycznych: odpowiednie instrukcje i rysunki, wskazówki bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi, przepisy i wytyczne odnoszące się do eksploatowanego urządzenia, krajowe lub lokalne przepisy i wytyczne odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Zagrożenia Ważne Tutaj znaleźć można informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących zachodzić w związku z eksploatacją elektrorolki RollerDrive EC310. Wypadki z udziałem ludzi Prąd elektryczny Elementy obrotowe Wysoka temperatura Środowisko pracy Zakłócenia eksploatacji Konserwacja Konserwacje i naprawy zlecać wyłącznie upoważnionym wykwalifikowanym pracownikom przestrzegającym obowiązujących przepisów. Przed uruchomieniem elektrorolki RollerDrive należy upewnić się, czy w pobliżu przenośnika nie znajdują się osoby postronne. Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu. Zabezpieczyć elektrorolkę RollerDrive przed niezamierzonym włączeniem. Trzymać z dala palce i włosy od ruchomych elementów urządzenia. W przypadku długich włosów należy zakładać siateczkę na włosy. Zakładać ubranie robocze ściśle przylegające do ciała. Nie wolno nosić biżuterii, np. łańcuszków czy bransoletek. Nosić obuwie ochronne. Nie dotykać elektrorolki RollerDrive podczas eksploatacji. W aplikacjach z wysokimi cyklami przełączeniowymi temperatura rury może osiągać 60 C (140 F). Nie stosować elektrorolki RollerDrive w strefach zagrożonych wybuchem. Ze strefy roboczej usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty. Nosić obuwie ochronne. Ustalić i nadzorować sposób podawania ładunków na przenośnik. Regularnie sprawdzać elektrorolkę RollerDrive pod kątem widocznych szkód. W przypadku powstawania dymu, nietypowych odgłosów lub zablokowania się lub uszkodzenia ładunku, należy natychmiast wyłączyć elektrorolkę RollerDrive i zabezpieczyć ją przed niezamierzonym uruchomieniem. Natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym personelem celem ustalenia przyczyny awarii. Nie wchodzić na elektrorolkę RollerDrive podczas jej pracy. Ponieważ jest to produkt bezobsługowy, wystarczy sprawdzać elektrorolkę RollerDrive pod względem widocznych uszkodzeń, nietypowych odgłosów i prawidłowego dokręcenia śrub i nakrętek. Nie otwierać elektrorolki RollerDrive. 5

8 Bezpieczeństwo Niezamierzone uruchomienie Zadbać o to, aby elektrorolka RollerDrive nie została niespodziewanie uruchomiona, w szczególności podczas montażu, prac serwisowych i w przypadku awarii. Integracja z innymi urządzeniami Po zintegrowaniu elektrorolki RollerDrive z przenośnikiem należy sprawdzić całą aplikację przed włączeniem przenośnika pod kątem ewentualnych nowych miejsc zagrożeń. Opis tych stref nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować je podczas ustawiania i uruchamiania całej instalacji transportera. Po zintegrowaniu urządzenia RollerDrive do instalacji przenośnika, należy dokonać analizy, czy nie powstały jakieś nowe strefy niebezpieczne. Tryby pracy Zwykły tryb pracy Specjalny tryb pracy Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta końcowego jako komponent przenośnika stanowiącego część aplikacji. Wszystkie tryby pracy, wymagane do zapewnienia i utrzymania bezpiecznego trybu zwykłego. Rodzaj specjalnego rodzaju pracy Objaśnienie Uwagi Transport/ składowanie Załadunek i wyładunek, transport i - prawidłowe składowanie Montaż/ rozruch Montaż u klienta końcowego i Po odłączeniu od prądu przeprowadzenie eksploatacji próbnej Czyszczenie Czyszczenie na zewnątrz Po odłączeniu od prądu Konserwacja/ naprawa Prace konserwacyjne i przeglądy Po odłączeniu od prądu Diagnoza usterek Wyszukiwanie usterek w przypadku Po odłączeniu od prądu nieprawidłowości działania Usuwanie usterek Usuwanie usterek Po odłączeniu od prądu Wyłączenie z eksploatacji Demontaż z przenośnika Po odłączeniu od prądu Utylizacja Utylizacja RollerDrive i opakowania - 6

9 Informacja o wyrobie Komponenty RollerDrive EC310 1 Wtyczka silnikowa z kablem 2 Oś silnika 3 Gniazdo łożyska po stronie napędowej 4 Silnik 5 Śruba mocująca do osi po stronie nienapędowej 6 Gniazdo łożyska po stronie nienapędowej 7 Rura 8 Sprzęgło rurowe 9 Przekładnia 7

10 Informacja o wyrobie Opis produktu Elektrorolka RollerDrive EC310 jest elektronicznie komutowaną rolką napędową. Elektronika silnika, silniki i przekładnia zabudowane są wewnątrz elektrorolki RollerDrive. Dysponuje ona dziewięcioma stopniami napędu i można ją eksploatować ze stałą prędkością transportową. Ochrona przed przeciążeniem Hamulec zatrzymujący (Zero Motion Hold) Magazynowanie energii System posiada kilka rodzajów ochrony przed przeciążeniem: Taktowanie blokowania: W przypadku zablokowania elektrorolki RollerDrive i pojawienia się polecenia do startu, silnik dokona dziesięciu startowych prób 1-sekundowych w co 3 sekundy. Jeśli mimo tych dziesięciu prób blokada występuje nadal, zostanie wysłany sygnał o zakłóceniu i elektrorolka RollerDrive spróbuje wystartować ponownie w cyklu 60:1 (ponowny start trwający sekundę co 60 sekund), aż blokada nie zostanie usunięta. Elektrorolka RollerDrive nie zostanie uszkodzona, jeśli system będzie pracował w dłuższy czas systemie taktowania blokady. Jeśli elektrorolka RollerDrive ponownie wejdzie na żądane obroty lub polecenie startu zostanie wycofane, wtedy sygnał zakłóceniowy zostaje dezaktywowany. Wolne obroty: Jeśli w ciągu dziesięciu sekund pojawi się odchyłka od wybranej prędkości na poziomie wyższym niż +/- 20%, wtedy silnik zostaje wyłączony i zostanie wyemitowany sygnał zakłóceniowy. Elektrorolka RollerDrive spróbuje po 60 sekundach wystartować ponownie. Jeśli elektrorolka RollerDrive ponownie wejdzie na żądane obroty lub polecenie startu zostanie wycofane, wtedy sygnał zakłóceniowy zostaje dezaktywowany. Odchyłka temperatury: Temperatura silnika oraz wszelkich zespołów elektronicznych podlega monitorowaniu. Przy prawidłowym użytkowaniu, można wbudować rolkę do przenośnika niezbędnymi elementami sterującymi, co pozwoli na bezobsługową pracę w całym okresie żywotności wyrobu. Elektrorolka RollerDrive EC310 wyposażona jest w hamulec zatrzymujący umożliwiający stosowanie na przenośnikach spadkowych i wznoszących. W tej sytuacji następuje zatrzymanie wirnika silnika jeśli brak jest sygnału do jazdy. W przypadku zaniku napięcia zasilającego hamulec zatrzymujący traci swe znaczenie, gdyż nie jest on hamulcem mechanicznym. Podczas hamowania elektrorolka RollerDrive EC310 gromadzi energię kinetyczną transportowanego towaru. Prowadzi to do niewielkiego nagrzania silnika podczas pracy i polepsza bilans energetyczny instalacji. Sterowniki Interroll DriveControl są wyposażone w przełączniki które zapobiegają wzrostowi napięcia zasilającego powyżej 28 V. Przy montażu należy zapewnić to, aby zastosowane elementy sieciowe były przystosowane do zasilania drugostronnego. 8

11 Informacja o wyrobie Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Informacje zawarte na tabliczce znamionowej elektrorolki RollerDrive służą do identyfikacji urządzenia RollerDrive. Jest to niezbędne, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji elektrorolki RollerDrive. INTERROLL 6 a 03/10 16:1 37 W 24 VDC 0,05 0,98 m/s EC Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Tabliczka znamionowa 1 Producent 2 Data produkcji 3 Przełożenie przekładni 4 Moc 5 Napięcie znamionowe 6 Zakres prędkości 7 Typ elektrorolki RollerDrive 8 Numer serii Identyfikacja produktu Celem identyfikacji elektrorolki RollerDrive konieczne są następujące dane. Parametry swej elektrorolki RollerDrive można nanieść do ostatniej kolumny. Informacja Możliwa wartość Własna wartość Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Średnica rury Materiał rury Długość montażowa rolek Przeniesienie momentu napędowego Oś strony nienapędowej Typ silnika Przełożenie przekładni Numer serii 50 mm lub 1,9 cala Galwanicznie ocynkowana, aluminiowa lub ze stali szlachetnej (z lub bez elementów nasadowych) EL/BF Rodzaj przeniesienia momentu napędowego Oś sprężynowa lub trzpień z gwintem wewnętrznym (patrz "Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej", strona 14) 9

12 Informacja o wyrobie Dane techniczne Napięcie znamionowe Zakres napięcia Prąd biegu jałowego Prąd znamionowy Maksymalny prąd rozruchu Moc znamionowa Maksymalne tętnienia resztkowe zasilania w napięcie Maksymalna ilość uruchomień i zatrzymań na minutę Maksymalny poziom szumów (w stanie zamontowanym) 24 VDC 18 do 28 VDC 0,4 A 2 A 5 A 32 W 3 % db(a) 1) Klasa ochrony IP54 oraz IP66 Temperatura otoczenia podczas 0 C do 40 C (32 F do 104 F) eksploatacji Temperatura otoczenia w czasie -30 C do +75 C (-22 F do +167 F) transportu i magazynowania Wilgotność powietrza 5 do 85 % Wysokość ustawienia p.z.n. maks m (maks stóp) Wskazówka Dane odnoszą się do temperatury otoczenia wynoszącej 20 C (68 F). Przełożenie przekładni 1) Wartość zależna od stanu wbudowania, kształtów profili oraz od właściwości rezonansowych instalacji. Charakterystyka mocy elektrorolki RollerDrive EC310 Zakres prędkości m/s Moment znamionowy Nm Moment rozruchowy Nm 9:1 0,09 do 1,75 0,45 1,10 0,36 12:1 0,07 do 1,31 0,61 1,46 0,48 16:1 0,05 do 0,98 0,81 1,95 0,64 20:1 0,04 do0,78 1,01 2,44 0,80 24:1 0,03 do 0,65 1,21 2,92 0,96 36:1 0,02 do 0,44 1,82 4,38 1,44 48:1 0,02 do 0,33 2,42 5,85 1,92 64:1 0,01 do 0,25 3,23 7,80 2,56 96:1 0,01 do 0,16 4,84 11,69 3,84 Moment zatrzymania Nm 10

13 Informacja o wyrobie Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC310 Firma Interroll zaleca stosowanie elektrorolka RollerDrive EC310 wraz z odpowiednim sterownikiem Interroll DriveControl 20 lub 54. Wskazówka Dokładniejsze informacje na temat sterownika DriveControl znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi i katalogach lub publikacjach pod Ustawienia prędkości W przypadku zastosowania niewłaściwego sterownika DriveControl (patrz "Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC310", strona 11), można dokonać zmiany prędkości RollerDrive EC310, przy czym zmiana dotyczyć będzie napięcia na trzpieniu 5 wtyczki silnikowej. Ustawienia prędkości na sterowniku DriveControl Ustawienie przełącznika DIP na Prędkość przy przełożeniu przekładni sterowniku DriveControl m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 on on on on 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 on on on off 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 on on off on 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 on on off off 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 on off on on 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 on off on off 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 on off off on 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 on off off off 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 off on on on 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 off on on off 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 off on off on 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 off on off off 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 off off on on 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 off off on off 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 off off off on 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 off off off off Zatrzymanie lub odpowiednio do sygnału na przyłączach Speed A-C 11

14 Informacja o wyrobie Zewnętrzne ustawianie prędkości poprzez wejścia cyfrowe Ustawienia prędkości na sterowniku DriveControl* Prędkość przy przełożeniu przekładni m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L * H = logicznie aktywny; L = logicznie nieaktywny 12

15 Informacja o wyrobie Wtyczka silnikowa Trzpień Kolor Funkcja Wartość 1 brązowy Wejście zasilania w napięcie (+) 2 biały Kierunek obrotów, widziany od końca kabla elektrorolki RollerDrive 3 niebieski Masa dla zasilania w napięcie i sygnału (-) 4 czarny Wyjście sygnalizacji zakłóceń 5 szary Analogowy sygnał dla prędkości i uruchomienia Napięcie znamionowe: 24 VDC Zakres napięcia: 18 do 28 VDC U < 4 V = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara U > 7 V = zgodnie z ruchem wskazówek zegara Masa Kolektor otwarty U cesat = 0,5 V przy I c = 5 ma U max = 30 V I cmax = 5 ma Błąd: Signal Low Brak błędu: Signal High patrz poniższa tabela Analogowy sygnał dla prędkości i uruchomienia (trzpień 5) Zakres napięciowy Stop (stan zahamowania) Prędkość 0 do 24 VDC 0 do 2,3 VDC 2,3 VDC do 10 VDC (gradient wzrostu od 2,3 VDC: 740 obr/min (obrotów silnika) rozkładany liniowo między 2,3 i 10 VDC) Prędkość maksymalna 10 VDC do 24 VDC Na prędkość przenośnika składa się przełożenie przekładni i wartość zadana (dalsze informacje patrz "Ustawienia prędkości", strona 11) Wskazówka W przypadku niepodłączenia elektrorolki RollerDrive bezpośrednio do odpowiedniego sterownika DriveControl lub do przedłużacza kablowego marki Interroll, należy podłączyć wtyczkę silnikową do kształtki przyłączeniowej Conec M8 Snap-In. NOTYFIKACJA Trzpienie 1 i 3 nie są zabezpieczone przed przebiegunowaniem. Uszkodzenie silnika. Zapewnić prawidłową biegunowość. 13

16 Informacja o wyrobie Wymiary osi silnika 11 mm (0,44 in) hex 13 mm (0,51 in) M12 x 1 mm 480 mm (18,9 in) 5 mm (0,2 in) BF/EL Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Prosty 11 mm (0,44 cala) heksagonalna, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) Prosty IP66 10 mm (0,39 in) SW 13 mm (0,51 in) Głowica dla paska okrągłego Głowica PolyVee 14

17 Informacja o wyrobie Głowica PolyVee IP66 11 mm (0,44 cala) heksagonalna, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) 31 mm (1,22 in) 4 mm (0,16 in) Głowica dla paska zębatego ø43 mm (1,7 in) SW 13 mm (0,51 in) Pasek Poly-Chain GT; 8 mm podziałka zębów; 18 zębów Głowica z kołem łańcuchowym 11 mm oś sześciokątna (0,44 cale); podziałka zębów 3/8 cali; 20 zębów BF/EL = Between Frames / długość montażowa 15

18 Informacja o wyrobie Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Trzpień osiowy z gwintem wewnętrznym M8, łożyskowanie pojedyncze Oś sprężysta, sześciokątna, łożyskowanie podwójne Wskazówka Możliwe są inne pozycjonowania rowków na rurze. Stożkowe elektrolki RollerDrive W przypadku stożkowych elektrolek RollerDrive po obu stronach musi być zapewniona kompensacja kąta 1,8, aby zapobiegać naprężeniom zginającym elektrolki RollerDrive. 16

19 Transport i składowanie Transport Każda elektrorolka RollerDrive posiada na końcach kołpaki zabezpieczające. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Należy przestrzegać następujących wskazówek. Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Przed transportem należy sprawdzić, czy elektrorolki RollerDrive są prawidłowo zamocowane. Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu. Każdą elektrorolkę RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy. W przypadku stwierdzenia szkód, o fakcie tym należy bezzwłocznie powiadomić spedytora i firmę Interroll, aby nie utracić prawa do wysunięcia roszczeń. Elektrorolki RollerDrive nie poddawać silnym wahaniom temperatury, gdyż może to prowadzić do tworzenia się kondensatu wody. Składowanie PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego składowania Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Każdą elektrorolkę RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. 17

20 Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych PRZESTROGA Elementy obrotowe Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców. Nie wkładać palców między elektrorolkę RollerDrive a pas, pas PolyVee lub łańcuch. Założyć urządzenia ochronne (np. osłony ochronne), aby zapobiec zahaczeniu palców o pas okrągły, pas PolyVee lub łańcuch. Umieścić na przenośniku odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą. NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych, które mogą doprowadzić do awarii lub skrócenia żywotności elektrorolki RollerDrive Należy przestrzegać następujących wskazówek. Nigdy nie dopuszczać do upadku na posadzkę elektrorolki RollerDrive oraz używać wyłącznie z przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych. Każdą elektrorolkę RollerDrive przed zamontowaniem, należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. Celem uniknięcia uszkodzeń połączeń wewnętrznych nie należy chwytać i nie zabezpieczać elektrorolki RollerDrive za kabel silnikowy. Elektrorolki RollerDrive nie należy wkładać do ramy przenośnika na siłę. Elektrorolka powinna lekko wsunąć się w ramę przenośnika. Należy mieć na uwadze prawidłowy moment obrotowy dokręcania nakrętki sześciokątnej elektrorolki RollerDrive, co pozwoli na uniknięcie obrócenia się osi w ramie przenośnika i skręcenia kabla (patrz "Zabezpieczenie elektrorolki RollerDrive w ramie przenośnika", strona 22). Nie dopuścić do skręcenia kabla zasilania. 18

21 Montaż i instalacja Ostrzeżenia odnośnie prac elektroinstalacyjnych NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych polegających na uszkodzeniu silnika i/lub kabli elektrorolki RollerDrive Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Prace elektroinstalacyjne należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Przed zainstalowaniem, demontażem lub okablowaniem modułu RollerDrive należy odłączyć ją od napięcia. Elektrorolki RollerDrive, względnie sterownika DriveControl nigdy nie podłączać do prądu przemiennego, gdyż prowadzi to do nieusuwalnych uszkodzeń. Wtyczki silnika nie narażać na działanie zbyt dużych sił rozciągających i ściskających. Przy zginaniu kabla i przy gwałtownym przekładaniu tarczy przepustowej przez kabel, może dojść do uszkodzenia jego izolacji, co może prowadzić do awarii elektrorolki RollerDrive. Zapewnić prawidłowe uziemienie elektrorolki RollerDrive, sterownika DriveControl oraz źródła zasilania 24 VDC przez ramę przenośnika lub konstrukcję wsporczą, w której elektrorolka RollerDrive i sterownik DriveControl zostały zainstalowane. Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do wytwarzania się ładunków elektrostatycznych, co może skutkować zakłóceniami, przedwczesną awarią silnika lub sterownika DriveControl. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić minimum 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania sił rozciągających lub ściskających. Sygnał startu wysłać z opóźnieniem przynajmniej 500 ms po podłączeniu zasilania prądowego. Równoległe podłączenie zasilania prądowego i sygnału startu prowadzi do wartości szczytowych prądu powyżej 5 A i uszkodzenia elektrorolki RollerDrive. 19

22 Montaż i instalacja Montaż urządzenia RollerDrive Wprowadzenie osi silnika Usunąć opakowanie i zabezpieczenia transportowe z elektrorolki RollerDrive. Wskazówka Przy montażu elektrorolki RollerDrive zwłaszcza w profilach z powłokami należy pamiętać, aby nakrętki zabezpieczające lub ew. założone podkładki zabezpieczające lub zabezpieczenia momentu obrotowego tworzyły z profilem zestyk elektroniczny, aby umożliwić uziemienie. Kabel i oś silnika wprowadzić w otwór sześciokątny o wielkości przynajmniej 11,2 mm (0,44 in) lub otwór okrągły o wielkości przynajmniej 12,2 mm (0,48 in) w ramie przenośnika. NOTYFIKACJA Uszkodzenia części wewnętrznych elektrorolki RollerDrive spowodowanych przez niewłaściwe obchodzenie się Nie zakładać jeszcze nakrętek zabezpieczających. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić minimum 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania sił rozciągających lub ściskających. Zamontować jeden lub dwa paski o przekroju okrągłym 4 mm. maks. 5 mm (3/ 16 cala), lub pasek PolyVee (o ile stosowany) 20

23 Montaż i instalacja Wprowadzenie osi nienapędowej Sposób wprowadzania nienapędowej osi do ramy przenośnika zależy od rodzaju tej osi. Najłatwiejsze jest mocowanie osi sprężynowej. Wprowadzanie sprężynowej osi heksagonalnej Wcisnąć do wewnątrz oś sprężynową i wypozycjonować ją odpowiednio do otworu w ramie przenośnika. Puścić oś sprężynową heksagonalną, aby wskoczyła do otwory ramy przenośnika. Wprowadzanie trzpienia osi z gwintem wewnętrznym Nasadzić podkładką sprężystą na śrubę M8x20. Wypozycjonować elektrorolkę RollerDrive w ramie przenośnika i wprowadzić śrubę M8 z podkładką sprężystą do osi. Kluczem płaskim zabezpieczyć trzpień osi przed obrotem (w zależności od wersji wykonania trzpienia osi, stosować klucz SW 13 mm lub SW 19 mm, patrz "Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku", strona 16). Dokręcić śrubę kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym 20 Nm (177 cal-funt), aż podkładka sprężysta zostanie w pełni ściśnięta. 21

24 Montaż i instalacja Zabezpieczenie elektrorolki RollerDrive w ramie przenośnika Na osi bezpośrednio przy rurze znajduje się nakrętka. Ta nakrętka wewnętrzna została uprzednio zamontowana i zabezpieczona w prawidłowej pozycji. Wskazówka Nie przekręcać nakrętki wewnętrznej. Przy użyciu klucza płaskiego SW 17 mm zabezpieczyć nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. W przypadku konfiguracji IP66, należy zastosować klucz płaski SW 36 mm. Zawartą w zakresie dostawy nakrętkę przesunąć przez kabel silnikowy i przykręcić na osi silnika z gwintem. Nakrętkę tę dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem 70 Nm (619 cal-funt) i upewnić się, że nakrętka wewnętrzna nie obraca się. Wskazówka Celem uniknięcia narażenia stożkowej elektrorolki RollerDrive na działanie sił gnących, należy zastosować kompensację kątową na końcu silnika. Narzędzie montażowe Do montażu pasów PolyVee można stosować narzędzie specjalistyczne przedstawione na poniższej ilustracji. Włożyć narzędzie montażowe między dwie rolki, celem zmniejszenia odległości między sąsiednimi rolkami. Wskazówka Wymiary narzędzia montażowego zależą od rozstawu rolek i od średnicy rur rolek. 22

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC200 EC300 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0440 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Strona Spis treści

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1

Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 Instrukcja obsługi SP12 NCX Sztyca V2.1 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...1 PRZED KAŻDĄ JAZDĄ!...2 INSTRUKCJE MONTAŻOWE...2 SPOSÓB MONTAŻU SZTYCY...3 KALIBRACJA NAPIĘCIA SPRĘŻYNY...4

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Rev. ZS12.1.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I

KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I INSTRUKC JA MONTAŻU KFV fingerscanner. System kontroli dostępu w oparciu o skaner odcisków palców. O K U C I A O K I E N N E O K U C I A D O D R Z W I O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H T EC

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0435 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1 Zakres

Bardziej szczegółowo