Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

2 Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Faks Prawa autorskie do instrukcji obsługi Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi posiada spółka Interroll Engineering GmbH. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne i rysunki techniczne, których nie wolno powielać, rozpowszechniać, używać w celach komercyjnych lub przekazywać osobom trzecim w całości lub we fragmentach bez uzyskania wyraźnej zgody

3 Spis treści Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Pozostałe symbole Bezpieczeństwo Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Wykwalifikowany pracownik Zagrożenia Integracja z innymi urządzeniami Tryby pracy Informacja o wyrobie Komponenty Opis produktu Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Identyfikacja produktu Dane techniczne Charakterystyka mocy elektrorolki RollerDrive EC Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC Ustawienia prędkości Wtyczka silnikowa Wymiary osi silnika Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Stożkowe elektrolki RollerDrive Transport i składowanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych Ostrzeżenia odnośnie prac elektroinstalacyjnych Montaż urządzenia RollerDrive Narzędzie montażowe Instalacja elektryczna Rozruch i eksploatacja Rozruch i eksploatacja Eksploatacja Postępowanie w razie wypadku lub awarii Serwisowanie i czyszczenie Wskazówki ostrzegawcze dotyczące konserwacji i czyszczenia Konserwacja Czyszczenie Usuwanie usterek Diagnoza błędów Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja Wyłączenie z eksploatacji Utylizacja Załącznik Wyposażenie Deklaracja włączenia

4 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zasady korzystania z instrukcji obsługi Treść niniejszej instrukcji obsługi Ważność niniejszej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część wyrobu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki i informacje dotyczące poszczególnych faz eksploatacji elektrorolki RollerDrive EC310: Transport, montaż i uruchomienie Bezpieczna eksploatacja, prace serwisowe, pomoc w usuwaniu błędów i usterek, utylizacja Wyposażenie Instrukcja obsługi opisuje elektrorolkę RollerDrive EC310 w dniu wydania jej przez firmę Interroll. W przypadku wersji specjalnych, dodatkowo do tej instrukcji obsługi, obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie i dokumentacja techniczna. Dla zapewnienia bezusterkowej i bezpiecznej eksploatacji oraz spełnienia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych należy przed rozpoczęciem eksploatacji elektrorolki RollerDrive EC310 przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu elektrorolki RollerDrive EC310. Instrukcję obsługi należy przekazywać każdemu kolejnemu właścicielowi lub użytkownikowi elektrorolki RollerDrive EC310. Firma Interroll nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody i awarie wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. 2

5 Informacje na temat niniejszego dokumentu Wskazówki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji Wskazówki ostrzegawcze w niniejszym dokumencie wskazują na zagrożenia mogące pojawić się podczas obsługi urządzenia RollerDrive EC310. Istotne wskazówki ostrzegawcze znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo (patrz "Bezpieczeństwo", strona 4) oraz na początku każdego innego rozdziału. Wskazówki te sklasyfikowano według trzech stopni intensywności zagrożenia. Sygnalizowane są one następującymi słowami: Niebezpieczeństwo Przestroga Uwaga Słowo Niebezpieczeństwo Przestroga Uwaga Znaczenie Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem, którego zignorowanie może spowodować nieznaczne lub lekkie obrażenia ciała. Struktura wskazówki ostrzegawczej NIEBEZPIECZEŃSTWO Pozostałe symbole Opis rodzaju i źródła zagrożenia Opis możliwych skutków w przypadku nieprzestrzegania wskazówki ostrzegawczej. Opis środków, których podjęcie pozwoli uniknąć skutków zagrożenia. NOTYFIKACJA Ten znak zwraca uwagę na ewentualne szkody materialne. Ważne Ten znak zwraca uwagę na wskazówkę bezpieczeństwa. Wskazówka Ten znak zwraca uwagę na ważne i użyteczne informacje. Ten znak jest nakazem wykonania określonej czynności. 3

6 Bezpieczeństwo Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Elektrorolka RollerDrive EC310 zaprojektowana jest zgodnie z aktualnym stanem technicznym i dostarczana w sprawnym stanie, mimo wszystko podczas użytkowania mogą zaistnieć pewne zagrożenia: Zagrożenie zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich. ryzyko uszkodzenia elektrorolki RollerDrive i powstania innych szkód materialnych. Ważne Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stać się przyczyną groźnych dla życia urazów. Prosimy o uważne zapoznanie się wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, zanim jeszcze rozpoczną Państwo użytkowanie elektrorolki RollerDrive i ich przestrzeganie. Praca przy elektrorolce RollerDrive dozwolona jest jedynie wyszkolonym pracownikom. Podczas eksploatacji elektrorolki RollerDrive instrukcję obsługi należy przechowywać stale w pobliżu miejsca pracy, aby w razie potrzeby można było szybko do niej zajrzeć. Zawsze należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Ewentualne pytania nasuwające się po przeczytaniu instrukcji obsługi należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Interroll. Listę przedstawicieli handlowych znaleźć można na ostatniej stronie. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Elektrorolka RollerDrive EC310 należy używać tylko w celach przemysłowych oraz zbliżonych i przystosowana wyłącznie do transportowania towarów i materiałów takich jak części, kartony czy skrzynie. Elektrorolkę należy wbudować i zintegrować z zespołem przenośnika lub z instalacją przenośnika. Wszelkie inne rodzaje użytkowania traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian, naruszających bezpieczeństwo. Moduł RollerDrive EC310 wolno użytkować tylko i wyłącznie w podanych zakresach mocy. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Elektrorolka RollerDrive EC310 nie nadaje się do transportu osób, materiałów sypkich i drobnicy. Elektrorolka RollerDrive nie jest przystosowana do obciążeń udarowych. Każde użytkowanie elektrorolki RollerDrive EC310 będące odstępstwem od użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wymaga pisemnej zgody firmy Interroll. 4

7 Bezpieczeństwo Wykwalifikowany pracownik Wykwalifikowany pracownik to osoba zdolna do zapoznania się z instrukcją obsługi i zrozumienia jej treści oraz do fachowego wykonania prac z uwzględnieniem przepisów danego kraju. Praca przy elektrorolce RollerDrive dozwolona jest jedynie wykwalifikowanym pracownikom, przy uwzględnieniu następujących wytycznych: odpowiednie instrukcje i rysunki, wskazówki bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi, przepisy i wytyczne odnoszące się do eksploatowanego urządzenia, krajowe lub lokalne przepisy i wytyczne odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Zagrożenia Ważne Tutaj znaleźć można informacje na temat różnego rodzaju zagrożeń i szkód mogących zachodzić w związku z eksploatacją elektrorolki RollerDrive EC310. Wypadki z udziałem ludzi Prąd elektryczny Elementy obrotowe Wysoka temperatura Środowisko pracy Zakłócenia eksploatacji Konserwacja Konserwacje i naprawy zlecać wyłącznie upoważnionym wykwalifikowanym pracownikom przestrzegającym obowiązujących przepisów. Przed uruchomieniem elektrorolki RollerDrive należy upewnić się, czy w pobliżu przenośnika nie znajdują się osoby postronne. Prace konserwacyjne i naprawy należy przeprowadzać po uprzednim odłączeniu prądu. Zabezpieczyć elektrorolkę RollerDrive przed niezamierzonym włączeniem. Trzymać z dala palce i włosy od ruchomych elementów urządzenia. W przypadku długich włosów należy zakładać siateczkę na włosy. Zakładać ubranie robocze ściśle przylegające do ciała. Nie wolno nosić biżuterii, np. łańcuszków czy bransoletek. Nosić obuwie ochronne. Nie dotykać elektrorolki RollerDrive podczas eksploatacji. W aplikacjach z wysokimi cyklami przełączeniowymi temperatura rury może osiągać 60 C (140 F). Nie stosować elektrorolki RollerDrive w strefach zagrożonych wybuchem. Ze strefy roboczej usunąć wszelkie zbędne materiały i przedmioty. Nosić obuwie ochronne. Ustalić i nadzorować sposób podawania ładunków na przenośnik. Regularnie sprawdzać elektrorolkę RollerDrive pod kątem widocznych szkód. W przypadku powstawania dymu, nietypowych odgłosów lub zablokowania się lub uszkodzenia ładunku, należy natychmiast wyłączyć elektrorolkę RollerDrive i zabezpieczyć ją przed niezamierzonym uruchomieniem. Natychmiast skontaktować się z odpowiedzialnym personelem celem ustalenia przyczyny awarii. Nie wchodzić na elektrorolkę RollerDrive podczas jej pracy. Ponieważ jest to produkt bezobsługowy, wystarczy sprawdzać elektrorolkę RollerDrive pod względem widocznych uszkodzeń, nietypowych odgłosów i prawidłowego dokręcenia śrub i nakrętek. Nie otwierać elektrorolki RollerDrive. 5

8 Bezpieczeństwo Niezamierzone uruchomienie Zadbać o to, aby elektrorolka RollerDrive nie została niespodziewanie uruchomiona, w szczególności podczas montażu, prac serwisowych i w przypadku awarii. Integracja z innymi urządzeniami Po zintegrowaniu elektrorolki RollerDrive z przenośnikiem należy sprawdzić całą aplikację przed włączeniem przenośnika pod kątem ewentualnych nowych miejsc zagrożeń. Opis tych stref nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi, lecz należy przeanalizować je podczas ustawiania i uruchamiania całej instalacji transportera. Po zintegrowaniu urządzenia RollerDrive do instalacji przenośnika, należy dokonać analizy, czy nie powstały jakieś nowe strefy niebezpieczne. Tryby pracy Zwykły tryb pracy Specjalny tryb pracy Eksploatacja w stanie zamontowanym u klienta końcowego jako komponent przenośnika stanowiącego część aplikacji. Wszystkie tryby pracy, wymagane do zapewnienia i utrzymania bezpiecznego trybu zwykłego. Rodzaj specjalnego rodzaju pracy Objaśnienie Uwagi Transport/ składowanie Załadunek i wyładunek, transport i - prawidłowe składowanie Montaż/ rozruch Montaż u klienta końcowego i Po odłączeniu od prądu przeprowadzenie eksploatacji próbnej Czyszczenie Czyszczenie na zewnątrz Po odłączeniu od prądu Konserwacja/ naprawa Prace konserwacyjne i przeglądy Po odłączeniu od prądu Diagnoza usterek Wyszukiwanie usterek w przypadku Po odłączeniu od prądu nieprawidłowości działania Usuwanie usterek Usuwanie usterek Po odłączeniu od prądu Wyłączenie z eksploatacji Demontaż z przenośnika Po odłączeniu od prądu Utylizacja Utylizacja RollerDrive i opakowania - 6

9 Informacja o wyrobie Komponenty RollerDrive EC310 1 Wtyczka silnikowa z kablem 2 Oś silnika 3 Gniazdo łożyska po stronie napędowej 4 Silnik 5 Śruba mocująca do osi po stronie nienapędowej 6 Gniazdo łożyska po stronie nienapędowej 7 Rura 8 Sprzęgło rurowe 9 Przekładnia 7

10 Informacja o wyrobie Opis produktu Elektrorolka RollerDrive EC310 jest elektronicznie komutowaną rolką napędową. Elektronika silnika, silniki i przekładnia zabudowane są wewnątrz elektrorolki RollerDrive. Dysponuje ona dziewięcioma stopniami napędu i można ją eksploatować ze stałą prędkością transportową. Ochrona przed przeciążeniem Hamulec zatrzymujący (Zero Motion Hold) Magazynowanie energii System posiada kilka rodzajów ochrony przed przeciążeniem: Taktowanie blokowania: W przypadku zablokowania elektrorolki RollerDrive i pojawienia się polecenia do startu, silnik dokona dziesięciu startowych prób 1-sekundowych w co 3 sekundy. Jeśli mimo tych dziesięciu prób blokada występuje nadal, zostanie wysłany sygnał o zakłóceniu i elektrorolka RollerDrive spróbuje wystartować ponownie w cyklu 60:1 (ponowny start trwający sekundę co 60 sekund), aż blokada nie zostanie usunięta. Elektrorolka RollerDrive nie zostanie uszkodzona, jeśli system będzie pracował w dłuższy czas systemie taktowania blokady. Jeśli elektrorolka RollerDrive ponownie wejdzie na żądane obroty lub polecenie startu zostanie wycofane, wtedy sygnał zakłóceniowy zostaje dezaktywowany. Wolne obroty: Jeśli w ciągu dziesięciu sekund pojawi się odchyłka od wybranej prędkości na poziomie wyższym niż +/- 20%, wtedy silnik zostaje wyłączony i zostanie wyemitowany sygnał zakłóceniowy. Elektrorolka RollerDrive spróbuje po 60 sekundach wystartować ponownie. Jeśli elektrorolka RollerDrive ponownie wejdzie na żądane obroty lub polecenie startu zostanie wycofane, wtedy sygnał zakłóceniowy zostaje dezaktywowany. Odchyłka temperatury: Temperatura silnika oraz wszelkich zespołów elektronicznych podlega monitorowaniu. Przy prawidłowym użytkowaniu, można wbudować rolkę do przenośnika niezbędnymi elementami sterującymi, co pozwoli na bezobsługową pracę w całym okresie żywotności wyrobu. Elektrorolka RollerDrive EC310 wyposażona jest w hamulec zatrzymujący umożliwiający stosowanie na przenośnikach spadkowych i wznoszących. W tej sytuacji następuje zatrzymanie wirnika silnika jeśli brak jest sygnału do jazdy. W przypadku zaniku napięcia zasilającego hamulec zatrzymujący traci swe znaczenie, gdyż nie jest on hamulcem mechanicznym. Podczas hamowania elektrorolka RollerDrive EC310 gromadzi energię kinetyczną transportowanego towaru. Prowadzi to do niewielkiego nagrzania silnika podczas pracy i polepsza bilans energetyczny instalacji. Sterowniki Interroll DriveControl są wyposażone w przełączniki które zapobiegają wzrostowi napięcia zasilającego powyżej 28 V. Przy montażu należy zapewnić to, aby zastosowane elementy sieciowe były przystosowane do zasilania drugostronnego. 8

11 Informacja o wyrobie Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Informacje zawarte na tabliczce znamionowej elektrorolki RollerDrive służą do identyfikacji urządzenia RollerDrive. Jest to niezbędne, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji elektrorolki RollerDrive. INTERROLL 6 a 03/10 16:1 37 W 24 VDC 0,05 0,98 m/s EC Interroll Engineering GmbH/D RollerDrive 7 8 Tabliczka znamionowa 1 Producent 2 Data produkcji 3 Przełożenie przekładni 4 Moc 5 Napięcie znamionowe 6 Zakres prędkości 7 Typ elektrorolki RollerDrive 8 Numer serii Identyfikacja produktu Celem identyfikacji elektrorolki RollerDrive konieczne są następujące dane. Parametry swej elektrorolki RollerDrive można nanieść do ostatniej kolumny. Informacja Możliwa wartość Własna wartość Tabliczka znamionowa elektrorolki RollerDrive Średnica rury Materiał rury Długość montażowa rolek Przeniesienie momentu napędowego Oś strony nienapędowej Typ silnika Przełożenie przekładni Numer serii 50 mm lub 1,9 cala Galwanicznie ocynkowana, aluminiowa lub ze stali szlachetnej (z lub bez elementów nasadowych) EL/BF Rodzaj przeniesienia momentu napędowego Oś sprężynowa lub trzpień z gwintem wewnętrznym (patrz "Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej", strona 14) 9

12 Informacja o wyrobie Dane techniczne Napięcie znamionowe Zakres napięcia Prąd biegu jałowego Prąd znamionowy Maksymalny prąd rozruchu Moc znamionowa Maksymalne tętnienia resztkowe zasilania w napięcie Maksymalna ilość uruchomień i zatrzymań na minutę Maksymalny poziom szumów (w stanie zamontowanym) 24 VDC 18 do 28 VDC 0,4 A 2 A 5 A 32 W 3 % db(a) 1) Klasa ochrony IP54 oraz IP66 Temperatura otoczenia podczas 0 C do 40 C (32 F do 104 F) eksploatacji Temperatura otoczenia w czasie -30 C do +75 C (-22 F do +167 F) transportu i magazynowania Wilgotność powietrza 5 do 85 % Wysokość ustawienia p.z.n. maks m (maks stóp) Wskazówka Dane odnoszą się do temperatury otoczenia wynoszącej 20 C (68 F). Przełożenie przekładni 1) Wartość zależna od stanu wbudowania, kształtów profili oraz od właściwości rezonansowych instalacji. Charakterystyka mocy elektrorolki RollerDrive EC310 Zakres prędkości m/s Moment znamionowy Nm Moment rozruchowy Nm 9:1 0,09 do 1,75 0,45 1,10 0,36 12:1 0,07 do 1,31 0,61 1,46 0,48 16:1 0,05 do 0,98 0,81 1,95 0,64 20:1 0,04 do0,78 1,01 2,44 0,80 24:1 0,03 do 0,65 1,21 2,92 0,96 36:1 0,02 do 0,44 1,82 4,38 1,44 48:1 0,02 do 0,33 2,42 5,85 1,92 64:1 0,01 do 0,25 3,23 7,80 2,56 96:1 0,01 do 0,16 4,84 11,69 3,84 Moment zatrzymania Nm 10

13 Informacja o wyrobie Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC310 Firma Interroll zaleca stosowanie elektrorolka RollerDrive EC310 wraz z odpowiednim sterownikiem Interroll DriveControl 20 lub 54. Wskazówka Dokładniejsze informacje na temat sterownika DriveControl znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi i katalogach lub publikacjach pod Ustawienia prędkości W przypadku zastosowania niewłaściwego sterownika DriveControl (patrz "Sterowniki DriveControl dla RollerDrive EC310", strona 11), można dokonać zmiany prędkości RollerDrive EC310, przy czym zmiana dotyczyć będzie napięcia na trzpieniu 5 wtyczki silnikowej. Ustawienia prędkości na sterowniku DriveControl Ustawienie przełącznika DIP na Prędkość przy przełożeniu przekładni sterowniku DriveControl m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 on on on on 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 on on on off 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 on on off on 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 on on off off 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 on off on on 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 on off on off 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 on off off on 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 on off off off 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 off on on on 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 off on on off 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 off on off on 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 off on off off 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 off off on on 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 off off on off 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 off off off on 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 off off off off Zatrzymanie lub odpowiednio do sygnału na przyłączach Speed A-C 11

14 Informacja o wyrobie Zewnętrzne ustawianie prędkości poprzez wejścia cyfrowe Ustawienia prędkości na sterowniku DriveControl* Prędkość przy przełożeniu przekładni m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L * H = logicznie aktywny; L = logicznie nieaktywny 12

15 Informacja o wyrobie Wtyczka silnikowa Trzpień Kolor Funkcja Wartość 1 brązowy Wejście zasilania w napięcie (+) 2 biały Kierunek obrotów, widziany od końca kabla elektrorolki RollerDrive 3 niebieski Masa dla zasilania w napięcie i sygnału (-) 4 czarny Wyjście sygnalizacji zakłóceń 5 szary Analogowy sygnał dla prędkości i uruchomienia Napięcie znamionowe: 24 VDC Zakres napięcia: 18 do 28 VDC U < 4 V = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara U > 7 V = zgodnie z ruchem wskazówek zegara Masa Kolektor otwarty U cesat = 0,5 V przy I c = 5 ma U max = 30 V I cmax = 5 ma Błąd: Signal Low Brak błędu: Signal High patrz poniższa tabela Analogowy sygnał dla prędkości i uruchomienia (trzpień 5) Zakres napięciowy Stop (stan zahamowania) Prędkość 0 do 24 VDC 0 do 2,3 VDC 2,3 VDC do 10 VDC (gradient wzrostu od 2,3 VDC: 740 obr/min (obrotów silnika) rozkładany liniowo między 2,3 i 10 VDC) Prędkość maksymalna 10 VDC do 24 VDC Na prędkość przenośnika składa się przełożenie przekładni i wartość zadana (dalsze informacje patrz "Ustawienia prędkości", strona 11) Wskazówka W przypadku niepodłączenia elektrorolki RollerDrive bezpośrednio do odpowiedniego sterownika DriveControl lub do przedłużacza kablowego marki Interroll, należy podłączyć wtyczkę silnikową do kształtki przyłączeniowej Conec M8 Snap-In. NOTYFIKACJA Trzpienie 1 i 3 nie są zabezpieczone przed przebiegunowaniem. Uszkodzenie silnika. Zapewnić prawidłową biegunowość. 13

16 Informacja o wyrobie Wymiary osi silnika 11 mm (0,44 in) hex 13 mm (0,51 in) M12 x 1 mm 480 mm (18,9 in) 5 mm (0,2 in) BF/EL Wymiary gniazd łożyskowych po stronie nienapędowej Prosty 11 mm (0,44 cala) heksagonalna, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) Prosty IP66 10 mm (0,39 in) SW 13 mm (0,51 in) Głowica dla paska okrągłego Głowica PolyVee 14

17 Informacja o wyrobie Głowica PolyVee IP66 11 mm (0,44 cala) heksagonalna, Oś sprężynowa Z trzpieniem osi z gwintem wewnętrznym M8 (FTM8) 31 mm (1,22 in) 4 mm (0,16 in) Głowica dla paska zębatego ø43 mm (1,7 in) SW 13 mm (0,51 in) Pasek Poly-Chain GT; 8 mm podziałka zębów; 18 zębów Głowica z kołem łańcuchowym 11 mm oś sześciokątna (0,44 cale); podziałka zębów 3/8 cali; 20 zębów BF/EL = Between Frames / długość montażowa 15

18 Informacja o wyrobie Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku Trzpień osiowy z gwintem wewnętrznym M8, łożyskowanie pojedyncze Oś sprężysta, sześciokątna, łożyskowanie podwójne Wskazówka Możliwe są inne pozycjonowania rowków na rurze. Stożkowe elektrolki RollerDrive W przypadku stożkowych elektrolek RollerDrive po obu stronach musi być zapewniona kompensacja kąta 1,8, aby zapobiegać naprężeniom zginającym elektrolki RollerDrive. 16

19 Transport i składowanie Transport Każda elektrorolka RollerDrive posiada na końcach kołpaki zabezpieczające. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego transportu Prace transportowe należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Należy przestrzegać następujących wskazówek. Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Przed transportem należy sprawdzić, czy elektrorolki RollerDrive są prawidłowo zamocowane. Unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu. Każdą elektrorolkę RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia szkód, należy sfotografować uszkodzone elementy. W przypadku stwierdzenia szkód, o fakcie tym należy bezzwłocznie powiadomić spedytora i firmę Interroll, aby nie utracić prawa do wysunięcia roszczeń. Elektrorolki RollerDrive nie poddawać silnym wahaniom temperatury, gdyż może to prowadzić do tworzenia się kondensatu wody. Składowanie PRZESTROGA Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku nieprawidłowego składowania Palet nie wolno układać jedna na drugiej. Wolno układać kartony maksymalnie w czterech warstwach. Każdą elektrorolkę RollerDrive po przywozie na miejsce należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. 17

20 Montaż i instalacja Ostrzeżenia przy pracach montażowych PRZESTROGA Elementy obrotowe Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców. Nie wkładać palców między elektrorolkę RollerDrive a pas, pas PolyVee lub łańcuch. Założyć urządzenia ochronne (np. osłony ochronne), aby zapobiec zahaczeniu palców o pas okrągły, pas PolyVee lub łańcuch. Umieścić na przenośniku odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą. NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych, które mogą doprowadzić do awarii lub skrócenia żywotności elektrorolki RollerDrive Należy przestrzegać następujących wskazówek. Nigdy nie dopuszczać do upadku na posadzkę elektrorolki RollerDrive oraz używać wyłącznie z przeznaczeniem, co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń wewnętrznych. Każdą elektrorolkę RollerDrive przed zamontowaniem, należy sprawdzić pod względem ew. uszkodzeń. Celem uniknięcia uszkodzeń połączeń wewnętrznych nie należy chwytać i nie zabezpieczać elektrorolki RollerDrive za kabel silnikowy. Elektrorolki RollerDrive nie należy wkładać do ramy przenośnika na siłę. Elektrorolka powinna lekko wsunąć się w ramę przenośnika. Należy mieć na uwadze prawidłowy moment obrotowy dokręcania nakrętki sześciokątnej elektrorolki RollerDrive, co pozwoli na uniknięcie obrócenia się osi w ramie przenośnika i skręcenia kabla (patrz "Zabezpieczenie elektrorolki RollerDrive w ramie przenośnika", strona 22). Nie dopuścić do skręcenia kabla zasilania. 18

21 Montaż i instalacja Ostrzeżenia odnośnie prac elektroinstalacyjnych NOTYFIKACJA Niebezpieczeństwo wystąpienia strat materialnych polegających na uszkodzeniu silnika i/lub kabli elektrorolki RollerDrive Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Prace elektroinstalacyjne należy powierzać autoryzowanym, fachowym pracownikom. Przed zainstalowaniem, demontażem lub okablowaniem modułu RollerDrive należy odłączyć ją od napięcia. Elektrorolki RollerDrive, względnie sterownika DriveControl nigdy nie podłączać do prądu przemiennego, gdyż prowadzi to do nieusuwalnych uszkodzeń. Wtyczki silnika nie narażać na działanie zbyt dużych sił rozciągających i ściskających. Przy zginaniu kabla i przy gwałtownym przekładaniu tarczy przepustowej przez kabel, może dojść do uszkodzenia jego izolacji, co może prowadzić do awarii elektrorolki RollerDrive. Zapewnić prawidłowe uziemienie elektrorolki RollerDrive, sterownika DriveControl oraz źródła zasilania 24 VDC przez ramę przenośnika lub konstrukcję wsporczą, w której elektrorolka RollerDrive i sterownik DriveControl zostały zainstalowane. Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do wytwarzania się ładunków elektrostatycznych, co może skutkować zakłóceniami, przedwczesną awarią silnika lub sterownika DriveControl. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić minimum 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania sił rozciągających lub ściskających. Sygnał startu wysłać z opóźnieniem przynajmniej 500 ms po podłączeniu zasilania prądowego. Równoległe podłączenie zasilania prądowego i sygnału startu prowadzi do wartości szczytowych prądu powyżej 5 A i uszkodzenia elektrorolki RollerDrive. 19

22 Montaż i instalacja Montaż urządzenia RollerDrive Wprowadzenie osi silnika Usunąć opakowanie i zabezpieczenia transportowe z elektrorolki RollerDrive. Wskazówka Przy montażu elektrorolki RollerDrive zwłaszcza w profilach z powłokami należy pamiętać, aby nakrętki zabezpieczające lub ew. założone podkładki zabezpieczające lub zabezpieczenia momentu obrotowego tworzyły z profilem zestyk elektroniczny, aby umożliwić uziemienie. Kabel i oś silnika wprowadzić w otwór sześciokątny o wielkości przynajmniej 11,2 mm (0,44 in) lub otwór okrągły o wielkości przynajmniej 12,2 mm (0,48 in) w ramie przenośnika. NOTYFIKACJA Uszkodzenia części wewnętrznych elektrorolki RollerDrive spowodowanych przez niewłaściwe obchodzenie się Nie zakładać jeszcze nakrętek zabezpieczających. Nie zaginać kabla silnikowego na osi silnika. Należy zapewnić minimum 12 mm (0,5 cala) luzu kablowego do kompensowania sił rozciągających lub ściskających. Zamontować jeden lub dwa paski o przekroju okrągłym 4 mm. maks. 5 mm (3/ 16 cala), lub pasek PolyVee (o ile stosowany) 20

23 Montaż i instalacja Wprowadzenie osi nienapędowej Sposób wprowadzania nienapędowej osi do ramy przenośnika zależy od rodzaju tej osi. Najłatwiejsze jest mocowanie osi sprężynowej. Wprowadzanie sprężynowej osi heksagonalnej Wcisnąć do wewnątrz oś sprężynową i wypozycjonować ją odpowiednio do otworu w ramie przenośnika. Puścić oś sprężynową heksagonalną, aby wskoczyła do otwory ramy przenośnika. Wprowadzanie trzpienia osi z gwintem wewnętrznym Nasadzić podkładką sprężystą na śrubę M8x20. Wypozycjonować elektrorolkę RollerDrive w ramie przenośnika i wprowadzić śrubę M8 z podkładką sprężystą do osi. Kluczem płaskim zabezpieczyć trzpień osi przed obrotem (w zależności od wersji wykonania trzpienia osi, stosować klucz SW 13 mm lub SW 19 mm, patrz "Pozycjonowanie okrągłego pasa napędowego na rowku", strona 16). Dokręcić śrubę kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym 20 Nm (177 cal-funt), aż podkładka sprężysta zostanie w pełni ściśnięta. 21

24 Montaż i instalacja Zabezpieczenie elektrorolki RollerDrive w ramie przenośnika Na osi bezpośrednio przy rurze znajduje się nakrętka. Ta nakrętka wewnętrzna została uprzednio zamontowana i zabezpieczona w prawidłowej pozycji. Wskazówka Nie przekręcać nakrętki wewnętrznej. Przy użyciu klucza płaskiego SW 17 mm zabezpieczyć nakrętkę wewnętrzną przed obróceniem się. W przypadku konfiguracji IP66, należy zastosować klucz płaski SW 36 mm. Zawartą w zakresie dostawy nakrętkę przesunąć przez kabel silnikowy i przykręcić na osi silnika z gwintem. Nakrętkę tę dokręcić kluczem dynamometrycznym momentem 70 Nm (619 cal-funt) i upewnić się, że nakrętka wewnętrzna nie obraca się. Wskazówka Celem uniknięcia narażenia stożkowej elektrorolki RollerDrive na działanie sił gnących, należy zastosować kompensację kątową na końcu silnika. Narzędzie montażowe Do montażu pasów PolyVee można stosować narzędzie specjalistyczne przedstawione na poniższej ilustracji. Włożyć narzędzie montażowe między dwie rolki, celem zmniejszenia odległości między sąsiednimi rolkami. Wskazówka Wymiary narzędzia montażowego zależą od rozstawu rolek i od średnicy rur rolek. 22

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110

Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Instrukcja obsługi Interroll RollerDrive EC100 EC110 Chapter-ID: Wersja Instrukcja Tłumaczenie obsługi oryginalnej instrukcji obsługi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Adres producenta Interroll

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS przeznaczone do chwytania i transportu w pionie i poziomie ściennych i dachowych płyt warstwowych Udźwig: - transport elementów w

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo