Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Nr sprawy: ILGW Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu insp. Lucyna Michalak (podpis na oryginale) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (TEKST JEDNOLITY) Postępowanie prowadzone poniżej równowartości euro w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia sprzętowego do modelowania i testowania przebiegu procesów Służby Celnej w ramach projektu Program e-cło zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Toruń, dnia 25 czerwca 2015 r. 1

2 ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Finansów adres: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Reprezentowany przez: Dyrektora Izby Celnej w Toruniu adres: Izba Celna w Toruniu ul. Mazowiecka Toruń Regon: NIP: Strona internetowa: nr telefonu: fax: Godziny urzędowania: pn.- pt. od godz. 7:30 do godz. 15:30 ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej zwaną także ustawą Pzp. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach 7 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Program e-cło dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a - 91c ustawy Pzp. 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zwana dalej także SIWZ, stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 2

3 ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu składającego się z następujących elementów: 1) 56 szt. laptopów (w tym 4 szt. laptopów o podwyższonych parametrach), 2) 36 pakietów oprogramowania biurowego do laptopów, 3) 36 szt. monitorów (w tym 34 szt. Ultra HD, 2 szt. Full HD), 4) 3 szt. projektorów szerokokątnych, 5) 21 szt. zewnętrznych dysków twardych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ. 3. Wskazany wyżej sprzęt powinien zostać dostarczony do Urzędu Celnego w Toruniu pod adres ul. Batorego 61, Toruń. 4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik F do SIWZ. 5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez oferowany sprzęt wymagań określonych w SIWZ na podstawie opisu tego sprzętu zawartego w tabelach zgodności przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem E do SIWZ, przy czym z opisu oferowanego sprzętu powinno wynikać jednoznacznie, że spełnia on wymagania Zamawiającego. 6. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: komputery przenośne, pakiety oprogramowania użytkowego, monitory ekranowe, projektory, sprzęt peryferyjny, dyski. 3

4 ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie; b) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie sprzętu komputerowego obejmującego co najmniej komputery stacjonarne lub monitory lub laptopy, o wartości każdego zamówienia minimum ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy) złotych brutto; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż (słownie: dwieście tysięcy) złotych. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 4

5 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w ust. 1 pkt 1; 2) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w ust. 1 pkt 2; 5. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i załączonych do oferty lub uzupełnionych zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 7. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty (przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 5

6 mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zaleca się wykorzystanie wzoru oświadczenia zawartego w Załączniku B do SIWZ). 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit. b (zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik C do SIWZ). W wykazie Wykonawca zobowiązany jest wskazać jedynie dostawy potwierdzające spełnianie warunków określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 lit b i załączyć dowody należytego wykonania w stosunku do tych dostaw. 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł (słownie: dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem art. 26 ust 2c ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, o ile dotyczy. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp (zaleca się wykorzystanie wzoru oświadczenia zawartego w Załączniku B do SIWZ lub przedstawienie wszystkich informacji wymaganych we wzorze); 6

7 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-2 oraz w oraz w ust W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 do oferty należy dołączyć aktualną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik D do SIWZ). 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentu, określonego w ust. 2 pkt 2 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego rodzaju dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. Wszystkie wymagane dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7

8 7. W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonych wartości są wyrażone w innych walutach niż PLN, zostaną przeliczone przez Zamawiającego odpowiednio wg Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w ust. 2 pkt 2 i ust 3; 2) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 3) wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Pzp; 4) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 1 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, bądź każdy z Wykonawców oddzielnie; 5) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, winien złożyć Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 9. Informacja o innych dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 1) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik B do SIWZ; w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Formularz ofertowy podpisuje pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie; 2) dokument dotyczący reprezentacji Wykonawcy, z którego będzie jednoznacznie wynikać, kto jest upoważniony do podpisania oferty (może to wynikać z wyżej wymaganego aktualnego odpisu z właściwego rejestru) wraz z upoważnieniem (pełnomocnictwem) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z odpisu lub innych dokumentów dołączonych do oferty, pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 10. Zaleca się, aby oferta Wykonawcy wraz z załącznikami została złożona wg odpowiednich wzorów określonych w załącznikach do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów, złożona oferta musi zawierać wszystkie informacje i dane merytoryczne określone w ww. wzorach. 8

9 11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 12. Zamawiający może wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zamówienia i dokumentów potwierdzających przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 13. Oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 14. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio do dokumentu określonego w ust. 3. ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentacji składanej zgodnie z Rozdziałem X ust. 3 SIWZ - złożenie oferty i Rozdziałem X ust. 17 i 18 SIWZ - zmiana i wycofanie oferty oraz uzupełnienie oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, które wymagają formy pisemnej. 3. Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są: 1) dla korespondencji pisemnej: Izba Celna w Toruniu, ul. Mazowiecka 63, Toruń; 2) dla korespondencji faksowej: (56) , 3) dla korespondencji drogą elektroniczną: 9

10 4. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są w zakresie: 1) procedury przetargowej: Katarzyna Matosek tel. (56) ; Łukasz Drzewiecki tel. (56) ; 2) opisu przedmiotu zamówienia: Anna Marzec tel. (56) ; Sławomir Bućko tel. (56) ; Dariusz Moskała tel. (56) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 10. Jeżeli, w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści taką informację na stronie internetowej. 10

11 11. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wadium wnosi pełnomocnik lub jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Izby Celnej w Toruniu NBP O/O Bydgoszcz z dopiskiem: Wadium: Dostawa - modelowanie procesów. Pieniądze powinny być wpłacone odpowiednio wcześniej, aby ich zaksięgowanie nastąpiło przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych oryginał musi być złożony w oddzielnej kopercie, przed upływem terminu składania ofert, natomiast potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia winna być załączona do oferty. Nie należy załączać w sposób trwały oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wykonawca, który nie wniesie skutecznie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość 11

12 zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12

13 ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. W skład oferty powinny wchodzić następujące elementy: 1) Formularz ofertowy, zaleca się wykorzystanie Załącznika B do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty, 2) tabele zgodności, zaleca się wykorzystanie Załącznika E do SIWZ, 3) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w Rozdziale VI SIWZ), 4) potwierdzenie wniesienia wadium: a) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - potwierdzenie dokonania przelewu, b) w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie, a kserokopię 13

14 5) pełnomocnictwo: poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia), b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 2. Oferta musi zawierać w szczególności: 1) pełną nazwę Wykonawcy; 2) adres siedziby Wykonawcy; 3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami Rozdziału XII 4) dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale VI; 5) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 6) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia Umowy sporządzonej zgodnie z wzorem Umowy stanowiącej Załącznik F do Umowy. 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w języku polskim, napisaną na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Formularz ofertowy wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny zostać wypełnione przez Wykonawców bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 6. Zaleca się, aby oferta Wykonawcy wraz z załącznikami została złożona wg odpowiednich wzorów określonych w załącznikach do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów, złożona oferta musi zawierać wszystkie informacje i dane merytoryczne określone w ww. wzorach. 14

15 7. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie. Upoważnienie lub pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie. 1) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 2) zamawiający zastrzega możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej kserokopii. 10. Wskazane jest: 1) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony parafą Wykonawcy; 2) umieszczenie informacji o ilości kolejno ponumerowanych stron składających się na ofertę wraz z załącznikami; 3) trwałe połączenie ze sobą kart oferty (bindowanie, zszycie), z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; 4) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z podaniem numeru telefonu; 5) załączenie spisu zawartości oferty; 6) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania oferty. Parafka (podpis) 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014 Nr sprawy: 39/SZ/2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A 15-276 Białystok REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985 wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo