Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasteczka Śląskiego na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Miasteczku Śląskim Uchwala: 1 Przyjąć Lokalny Program Rewitalizacji Miasteczka Śląskiego na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3

2 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia r. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA MARZEC, 2009 Opracowanie: Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A. ul. Polska Poznań

3 SPIS TREŚCI I. Charakterystyka obecnej sytuacji w Miasteczku Śląskim 3 I.1. Zagospodarowanie przestrzenne 9 I.2. Gospodarka 48 I.3. Sfera społeczna 57 I.4. Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów 83 I.5. Analiza SWOT 83 II. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno społeczno gospodarczego miasta i regionu 87 III. ZałoŜenia programu rewitalizacji 103 III.1. Okres programowania: III.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie 104 III.3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne 116 III.4. Kryteria wyboru pilotaŝu i kolejność realizacji 192 III.5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć 193 IV.Planowane działania w latach na obszarze rewitalizowanym 197 IV.1. Planowane działania przestrzenne (techniczno materialne) oraz plan działań gospodarczych i społecznych w latach V.Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa 206 VI.Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata VII.System wdraŝania 212 VIII.Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 217 VIII.1. System monitorowania programu rewitalizacji oraz sposoby jego oceny 217 VIII.2. System aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi 219 VIII.3. Public Relations programu rewitalizacji 222 2

4 I. Charakterystyka obecnej sytuacji w Miasteczku Śląskim Miasteczko Śląskie jest gminą o statusie miasta połoŝoną w południowej Polsce, w środkowej części województwa Śląskiego, w powiecie tarnogórskim. Obszar miasta ma powierzchnię 68 km², co stanowi ok.0,55% powierzchni całkowitej województwa śląskiego oraz 11 % powierzchni powiatu tarnogórskiego. Miasto znajduje się na obrzeŝu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i graniczy: - od północy - Kalety, - od wschodu Gmina OŜarowice i Woźniki, - od południa - Świerklaniec i Tarnowskie Góry, - od zachodu Tworóg i Tarnowskie Góry. W skład miasta wchodzą: 1. Miasteczko Śląskie, 2. Dzielnica śyglin - śyglinek, 3. sołectwo Brynica, 4. sołectwo Bibiela. Miasteczko Śląskie jest połoŝone w odległości ok.15 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Port obsługuje loty pasaŝerskie i towarowe do wszystkich portów lotniczych Polski i stolic europejskich. Ponadto, miasto leŝy w pobliŝu waŝnych ośrodków przemysłowych takich jak Bytom (20 km), Gliwice (22 km) oraz Katowice (ok. 40 km). Przez miasto przebiega droga główna wojewódzka 908 i 912 oraz linia kolejowa relacji Chorzów - Lubliniec. Na terenie miasta znajduje się jeden z największych węzłów kolejowych w Europie i największa w Polsce stacja rozrządowa. 3

5 Mapa. Centrum Miasteczka Śląskiego Źródło: 4

6 Mapa. Miasteczko Śląskie w otoczeniu lokalnym i regionalnym Źródło: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim 5

7 Mapa. Miasteczko Śląskie na tle Powiatu Tarnogórskiego Źródło: Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego Związku Powiatów Polskich, 6

8 Mapa. Powiat Tarnogórski na tle Województwa Śląskiego Źródło: 7

9 Mapa. PołoŜenie Miasteczka Śląskiego na obszarze Polski Źródło: 8

10 I.1. Zagospodarowanie przestrzenne Granice stref ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania ochrony środowiska 9

11 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie 10

12 Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochroną konserwatorską naleŝy objąć: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru i ich otoczenie, 2) inne zabytki nieruchome, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, 3) parki kulturowe. Do zabytków nieruchomych, zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zabytków, zalicza się w szczególności: krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Do zabytków archeologicznych, zalicza się: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska i kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków Nr rejestru i data wpisu 485/ r. 605/ ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW Określenie Adres Czas Opis obiektu zabytku powstania / określenie stylu Miasteczko Śl. Stare Miasto miasto w ramach historycznego załoŝenia miejskiego (strefa B ) Zespół kościelny obejmujący : kościół parafialny pw. Miasteczko Śląskie /miasto/ XVII wiek drewniany z sobotami, Określenie granic ochrony prawnej brak określenia granic granice obejmują całość zespołu w ramach ogrodzenia 11

13 68/ / / / / Wniebowzięcia NMP, XVII w., drewniany z sobotami, dzwonnica XVII w., figura św. Jana Nepomucena, XVIII w. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP budynek mieszkalny budynek mieszkalny Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP kaplica pw. Św. Marka dawny spichlerz dworski Miasteczko Śląskie /miasto/ Miasteczko Śl. ul. Modrzewskiego Miasteczko Śl. ul. śołnierska XVII wiek XVIII wiek drewniana, XX wiek murowany / neogotycki XIX wiek drewniany z chlewem murowanym pod wspólnym dachem, tynkowany budynek wyburzono aktualnie prowadzone jest postępowanie mające na celu wykreślenie obiektu z rejestru XIX wiek drewniany budynek wyburzono aktualnie prowadzone jest postępowanie mające na celu wykreślenie obiektu z rejestru śyglin XIX wiek murowany, częściowo tynkowany, z wieŝą / neogotycki 655/ śyglin ul. Św. Marka XVIII wiek murowana, tynkowana 647/66 śyglinek XVIII wiek murowany, tynkowany Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie Inne zabytki nieruchome, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków Gmina Miasteczko Śląskie nie posiada gminnej ewidencji zabytków. Na terenie Miasteczka Śląskiego znajduje się wiele obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, ale posiadających wartość historyczną i kulturową. 12

14 Park na terenie pogórniczym (ul. Rubinowa) Miasteczko Śląskie; Kolejka wąskotorowa Bytom Tarnowskie Góry Miasteczko Śląskie; Leśniczówka Miasteczko Śląskie ; Budynek dworca kolejowego w Miasteczku Śląskim; Ratusz, z dobudowaną po wojnie wieŝą (Miasteczko Śląskie); Cmentarz Ŝydowski (nieczynny, opuszczony) w Miasteczku Śląskim; Park przykościelny (śyglin); Drewniany, piętrowy obiekt mieszkalny (w pobliŝu spichlerza) o cechach dolnośląskich pensjonatów (śyglinek); Zabudowa mieszkaniowa i usługowa (Kolonia Piła); Mieczysko Zameczek (budynek główny), piętrowy budynek drewniany w stylu dolnośląskich pensjonatów przedwojennych; Stara szkoła (ul. Starowiejska 8) Bibiela; Stara szkoła koło kościoła (ul. Łokietka 4) Brynica; Była kopalnia rud Ŝelaza Bibiela ruiny obiektów kopalnianych (np. płuczki), ślady torowisk; Wysokie, z ciemnego drewna krzyŝe przydroŝne z bardzo jasną i duŝą figurą UkrzyŜowanego. Stoją one w miejscach uświęconych lokalna tradycją i stanowią swoiste wyznaczniki toŝsamości miejsca. KrzyŜe zlokalizowane są przy ul. Św. Marka, ul. Stacyjnej i DW 908 (przy SUW Bibiela) w śyglinie, ul. Cynkowej, ul. Dworcowej, ul. Rubinowej, ul. Tetmajera i ul. Gałczyńskiego w Miasteczku Śląskim oraz w Bibieli przy ul. Starowiejskiej. PrzydroŜna kapliczka zlokalizowana przy ul. Wyciślika (śyglinek), Park Rubina na obszarze, którego znajdują się (czynne pod koniec XIX i z początkiem XX wieku), resztki kopalni rudy Ŝelaza Juliusz połoŝonej na południe od miasta. Resztki wieŝy między Miasteczkiem a stacją kolejową - ślad dawnej kopalni Jasiowa Góra. Kopalnia odbudowywała pokłady rudy Ŝelaza do głębokości 70 m. W 1913 r. została zalana wodą. 13

15 Kopalnia Bibiela częściowo udostępniona turystycznie, w latach 80. XIX w. natrafiono tu na bardzo bogate pokłady rud Ŝelaznych i srebronośnych kruszców ołowiu, a w 1889 r. zainstalowano tu wielką kopalnię odbudowującą jedno z bogatszych pól rudy w Europie. Obecnie w miejscu dawnego centrum górniczego jest szereg jeziorek i stawów (np. Morskie Oko ) połoŝonych wśród lasów. W dwóch mniejszych stawkach znajdują się zatopione maszyny w szybach głębokości 80 m. Na wschodnim krańcu stawów widoczne ruiny płuczkarni, elektrowni, zwały rud, z których do dzisiaj wydobywają się gazy związków siarki. Barokowy obraz Matki Boskiej Bolesnej umieszczony w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Miasteczku Śląskim, a pochodzący z drewnianego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP z 1666 roku. Obiekty zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej realizowanej przed 1918 rokiem oraz w latach , z których część prezentuje walory dawniejszego budownictwa. Wybrane obiekty zabytkowe powstałe przed 1918 r.: 1. Miasteczko Śląskie - Cynkowa 1 - Czarnieckiego 3, 4, 5, 6,14, 16 - Dudy 1, 2, 14 - Dworcowa 1, 3, 11, 31, Fredry 3, 6 - Modrzewskiego 6 - Gałczyńskiego 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 30 - Gierzyna 8, 12 - Gwiaździsta 2 - Rynek 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 17 - Plac Jagiełły 5 - Matejki 1, 5, 12 - Niepodległości 14 - Orkana 1, 2 - Przerwy Tetmajera 2, 21, 23 - Rubinowa 3, 4, 9 - Rycerska 5, 6, 7 - Woźnicka 1, 7, 12, 21, 24, 25, 33, 35 - Wybickiego 5, 9, 11 - śołnierska 4, 5 2. śyglin - Harcerska 3, 4 - Rolna 3 - Sokoła 6, 14 14

16 - Stacyjna 2, 28 - Szyndros 1, 3 - Śląska 2, 25, 31, 36 - Św. Marka 16, 21, 23, śyglinek - Imielów 1 - Karpacka 13, 14 - Śląska 140, Wyciślika 17, 19,25, 26, 27, 32, 39, 42, 48, 54, 58, Brynica - Łokietka 4 (dawna szkoła) 5. Bibiela - Starowiejska 1, 2, 5A, 8 (dawna szkoła) Wybrane obiekty zabytkowe powstałe w latach : 1. Miasteczko Śląskie -Cynkowa 7 - Dudy 6, 12, 15, 21 - Dworcowa 6, 15, 25, 48, 79 - Dębina 1 (d. willa Rubina) - Modrzewskiego 1, 12, 31 - Gałczyńskiego 13, 15, 34 - Gwiaździsta 1 - Rynek 1, 2, 5, 14 - Plac Jagiełły 4 - Konopnickiej 1, 2 - Leśna 3, 5, 7 - Niepodległości 21 - Norwida 84 - Pindora 3 - Przerwy Tetmajera 12, 14, 19, 27 - Rubinowa 6, 7, 10 - Rycerska 3 - Woźnicka 2, 4, 9, 20 - Wspólna 1, 5, 7, 11, 13, 14, śyglin - Brynicka 13 - Rolna 6 - Sokoła 3, 8 - Stacyjna 24, 26, 32 - Śląska 28, 44, 46, 54, 56 - Św. Marka 7, 20, 30, śyglinek - Karpacka 12 - Przygodna 3 - Stwosza 2, 4 15

17 - Śląska 133, 136, Wyciślika 3, 7, 9, 41, 43, 44, Brynica - Borowa 53, 58. Wiele zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Miasteczka Śląskiego jest w złym stanie technicznym i charakteryzuje się niskimi standardami budowlanymi. Cmentarze - cmentarz w Miasteczku Śląskim; - cmentarz w śyglinie; - cmentarz Ŝydowski w Miasteczku Śląskim; Miejsca pamięci narodowej - Pomniki w Miasteczku Śląskim; 1000-lecia Państwa Polskiego, 400-lecia Miasteczka i 40-lecia III Powstania Śląskiego w miejscu egzekucji 5 powstańców w dniu 25 sierpnia 1919 r. ku czci poległych i zamordowanych obrońców Ojczyzny; - Pomnik w śyglinie, dla uczczenia powstańców śląskich i ofiar faszyzmu; - Pomnik kamień upamiętniający zaprzysięŝenie komórki Polskiej Organizacji Woskowej znajdujący się na terenie Huty Cynku S.A. Miasteczko Śląskie ; - Tablica pamiątkowa przy ul. Pindora; - Cmentarz parafialny w Miasteczku Śląskim: groby poległych, nieznanych Ŝołnierzy i groby niemieckich Ŝołnierzy; - Tablica pamiątkowa pamięci Jana Bądkowskiego pierwszego Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Zabytki archeologiczne Na terenie Miasteczka Śląskiego zlokalizowane jest tylko jedno stanowisko archeologiczne, w rejonie nowego cmentarza przy ul. Dworcowej wyrobisko pogórnicze nowoŝytne. 16

18 Obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną lub nieobjęte, ale o istotnych walorach przyrodniczych W obrębie granic Miasteczka Śląskiego występują następujące formy ochrony przyrody: - ochrona gatunkowa roślin i zwierząt obejmująca ogólnie 22 gatunki roślin (ochrona ścisła, częściowa i rośliny rzadkie uznane za zagroŝone w regionie), oraz 83 gatunki zwierząt; - pomniki przyrody wpisane do rejestru Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Tabela. Pomniki przyrody na terenie Miasteczka Śląskiego, wpisane do rejestru Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Lp. Nr Rejestru Lokalizacja obiektu Nazwa gatunku drzewa/obiektu WKP 1 22 Bibiela ul. Starowiejska 1 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 2 23 Bibiela ul. Starowiejska 1 Grupa 3 drzew Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 3 24 Bibiela ul. Starowiejska 1 Aleja (9 drzew) Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) Proponowane pomniki przyrody na terenie Gminy Miasteczko Śląskie według Podstawowego opracowania ekofizjograficznego z grudnia 2007 r. L.p. Lokalizacja obiektu Nazwa gatunku Obwód (w cm) 1 Bibiela, ul. Starowiejska 1 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) śyglinek koło leśniczówki Długosz królewski (Osmunda regalis L.) Szyndras stanowisko 3 Pasieki Brzoza brodawkowata (Betula pendula ±200 Roth) grupa 5 drzew 4 Bibiela, Pańskie Pola Brzoza brodawkowata (Betula pendula 265 Roth) 17

19 5 Bibiela, Pańskie Pola Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) Bibiela, Pańskie Pola Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Bibiela, Pańskie Pola Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 310 Bibiela, Mieczysko, koło budynku 8 dawnego nadleśnictwa 9 śyglinek, Imielów 10 Miasteczko Śląskie park kościelny, 11 Miasteczko Śląskie park kościelny, 12 Miasteczko Śląskie park kościelny, 13 Miasteczko Śląskie park kościelny, 14 Miasteczko Śląskie ul. Dworcowa 15 Miasteczko Śląskie park przy ul. Rubinowej 16 Miasteczko Śląskie park przy ul. Rubinowej 17 Miasteczko Śląskie park przy ul. Rubinowej 18 Miasteczko Śląskie park przy ul. Rubinowej 19 Miasteczko Śląskie park przy ul. Rubinowej 20 Miasteczko Śląskie ul. Dębina 21 Miasteczko Śląskie ul. Dębina 22 Miasteczko Śląskie ul. Dębina 23 Miasteczko Śląskie ul. Dębina 24 Miasteczko Śląskie ul. Dębina Dąb czerwony (Quercus rubra L.) ±300 grupa 5 drzew Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) ±300 grupa 3 drzew Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) 341 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 268 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 244 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 265 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 280 Brzoza brodawkowata (Betula pendula 180 Roth) Olsza czarna (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 248 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) okaz o dwóch pniach Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 303 Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 304 hippocastanum L.) Grab pospolity (Carpinus betulus L.) 190 Grab pospolity (Carpinus betulus L.) 214 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 233 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 237 Buk pospolity (Fagus sylvatica

20 25 Miasteczko Śląskie ul. Dębina Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) okaz o dwóch pniach Miasteczko Śląskie ul. Dębina Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) okaz o dwóch pniach Miasteczko Śląskie cmentarz, ul. Norwida Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 244 Na obszarze Miasteczka Śląskiego występuje szereg obszarów bardzo wartościowych ze względu na bioróŝnorodność i naturalnie ukształtowaną roślinność, miejsca rozrodu i zimowania wielu gatunków chronionych i rzadkich rodzimej fauny, oraz inne walory przyrodnicze, a takŝe krajobrazowe. Tabela. Cenne obszary i obiekty przyrody występujące na terenie Miasteczka Śląskiego L.p. Nazwa obiektu Forma ochrony Lokalizacja Uwagi Zbiorowiska borowe oraz zbiorowiska roślin wodnych w z udziałem rzadkich 1 Pasieki elementów flory i fauny na Zespół terenie o atrakcyjnej przyrodniczokrajobrazowy śyglinek krajobrazowo rzeźbie, powstałej w wyniku dawnej działalności górniczej (b. Kopalnia Bibiela z otoczeniem). 2 Staw śyglinek Zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego, UŜytek z naturalnym układem śyglinek ekologiczny roślinności, z bogatą fauną płazów. Znaczenie dydaktyczne. 3 Gierzyna Kompleks oligotroficznych, naturalnych zbiorników UŜytek Miasteczko wodnych wraz z otaczającą ekologiczny Śląskie roślinnością, w skład której wchodzi wiele rzadkich 19

21 gatunków roślin Odcinek doliny Brynicy, gdzie 4 Świerklaniecki Z-PK (fragment) Zespół przyrodniczokrajobrazowy Brynica koryto rzeki zbliŝone jest do naturalnego; zróŝnicowanie zbiorowisk roślinnych wraz z bogatą fauną i florą. Ponadto : 1) Lasy Lublinieckie (w tym : północna i zachodnia część gminy) zaliczane są do sieci ekologicznej ECONET Polska. Jest to korytarz ekologiczny Małej Panwi 51 k (rangi krajowej) umoŝliwiający rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi (powiązanie Lasów Stobrawskich i Lublinieckich poprzez lasy nad Czarną Przemszą z WyŜyną Krakowsko Częstochowską). 2) Według systemu CORINE Lasy Lublinieckie są ostoją przyrody o znaczeniu europejskim. PowyŜsze formy ochrony dziedzictwa przyrody uwzględnione są w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (uchwała Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r.). 3) Lasy Nadleśnictwa Świerklaniec obejmującego tereny Miasteczka Śląskiego są lasami ochronnymi na mocy zarządzenia nr 198 Ministra Ochrony Środowiska Naturalnego i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1994 r. 4) W lasach Nadleśnictwa Świerklaniec na pograniczu gminy Miasteczko Śląskie z gminą Kalety został wydzielony obszar ochrony strefowej unikalnego stanowiska cietrzewia (na mocy zarządzenia Nr 59/97 Wojewody Katowickiego z dnia r.). Ochronie podlega równieŝ ujęcie wody Bibiela oraz ujęcie wody podziemnej Huty Cynku Miasteczko Śląskie Dla ujęcia Bibiela ustanowiono, decyzją Nr SR-I-6814/3/33/2000 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000r., strefę ochronną, która dzieli się na: bezpośrednią, obejmującą tereny wokół poszczególnych studni wchodzących w skład ujęcia, 20

22 pośrednią wewnętrzną i zewnętrzną obejmującą swym zasięgiem teren w granicach gminy miejskiej Miasteczko Śląskie o powierzchni 31,9 km² oraz gminy Świerklaniec (0,9 km²) i gminy OŜarowice (5,1 km²). Na terenie strefy ochrony pośredniej wprowadzono zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska wód podziemnych oraz mogących pogorszyć stan środowiska wód podziemnych. Ujęcie wody podziemnej Huty Cynku Miasteczko Śląskie zlokalizowane jest w obszarze leśnym rozciągającym się na północ od terenu huty. Ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w przez Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Ekologii z dnia 27 maja 1993 r. na pobór m3/dobę. Ujęcie składa się z pięciu otworów, z czego pracują trzy. Dla w/w ujęcia ustanowiono, decyzją Wojewody Katowickiego z dnia 31 grudnia 1997r. Nr Oś-I-7211/290/97, strefę ochronną bezpośrednią obejmującą teren wokół poszczególnych studni oraz strefę pośrednią zewnętrzną obejmującą teren gdzie czas pionowego przesiąkania jest mniejszy niŝ 25 lat. Na terenie tej strefy obowiązują następujące zakazy: - wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, - rolniczego wykorzystania ścieków, - przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, toksycznych i środków chemicznych, - lokalizowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, - lokalizowania nowych zakładów, których produkcja, stosowane surowce i odpady stanowiłyby szczególne zagroŝenie dla wód podziemnych, - lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, - zmiany przeznaczenia gruntów leśnych. Miasteczko Śląskie jest najbardziej lesistą gminą w województwie śląskim. AŜ 78% jej powierzchni pokrywają lasy (5.290 ha). Powierzchnia gruntów pozostających w administracji Lasów Państwowych wynosi ha (stan r.) Tylko około 19 ha stanowią fragmenty lasów i zadrzewień prywatnych i komunalnych. Zgodnie z art. 15 ustawy o lasach oraz zarządzeniem nr 198 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1994 r. lasy nadleśnictwa Świerklaniec zostały uznane za lasy ochronne. Według operatów urządzeniowych dla lasów Nadleśnictwa Świerklaniec z roku 1993 i 2003 dominują tutaj siedliska borowe mieszane (ponad 60%) i lasów mieszanych 21

23 (około 24%) z dominacją wilgotnych na powierzchni około 37%. Szczególnie mały jest udział siedlisk łęgowych i olsowych występujących tylko lokalnie w obniŝeniach terenu ze stagnującą wodą i w dolinach cieków. Drzewostan składa się głównie z sosny (ponad 80%). Inne, jak brzoza (8,2%), dąb (4,7%), czy świerk, olcha, topola, osika i modrzew stanowią tylko domieszkę. Lasy nadleśnictwa są w większości wyraźnie zdegradowane, o czym świadczy charakter runa z dominującymi : trzcinnikami, turzycą drŝączkowatą, maliną, róŝnymi gatunkami jeŝyn. Około 81% powierzchni lasów Miasteczka Śląskiego objętych jest II strefą uszkodzeń przemysłowych (4382 ha), 17% - III strefą (935 ha). Największe uszkodzenia do unicestwienia lasu włącznie (IV strefa śmierci; 102 ha 2%)), miały miejsce po północno wschodniej stronie Huty Cynku. Na skutek radykalnego obniŝenia emisji pyłu, SO 2 i NO x w latach nastąpiła lekka poprawa stanu pozwalająca na ponowne wprowadzanie zalesień (zadrzewień) w terenach o najbardziej skaŝonych glebach. Przykładem negatywnego oddziaływania huty moŝe być staw śyglinek w otoczeniu straszących kikutami umarłych drzew. Bardzo negatywnie na stan lasów i obiektów przyrodniczych, których utrzymanie walorów warunkuje woda, wpływa pogłębiający się lej depresji od ujęć wody Bibiela i Huty Cynku. Świadczy o tym coraz niŝszy poziom wody w w/w stawie, jak i w stawkach w rejonie Pasieki, całkowicie sucha część rowów melioracyjnych na łąkach i w lasach, śladowy przepływ wody w starym korycie rzeki Brynicy (granica opracowania). Osłabione drzewostany atakują szkodniki (coraz bardziej masowe wypadanie dębów, np. w rejonie węzła szlaków przy ruinach obiektów b. kopalni Bibiela ), a w młodnikach wielkie szkody powoduje zgryzanie sadzonek przez zwierzęta jeleniowate. W mniejszym stopniu na stan lasów w rejonie Miasteczka Śląskiego ma wpływ turystyka, a raczej niekontrolowana penetracja lasów w celach zbieractwa grzybów i jagód. Stopień urządzenia lasów dla turystyki ogranicza się do kilku szlaków pieszych i rowerowych bez Ŝadnego zaplecza (np. prostych urządzeń biwakowych w formie drewnianych wiat, stołów, ław, koszy na śmieci, a na wlotach w ciekawsze turystycznie rejony brak zielonych parkingów i pól biwakowych). 22

24 Lasy Nadleśnictwa Świerklaniec objęte są I kategorią zagroŝenia poŝarowego z uwagi na strukturę drzewostanów i runa leśnego. Dość liczne urządzenia komunikacyjne sprzyjają zarówno zaprószeniu ognia jak i synantropizacji obszarów leśnych. Te same urządzenia są barierami dla zwierzyny (przerywane szlaki wędrówek) oraz bezpośrednim zagroŝeniem dla zwierząt i ludzi (wypadki na drogach z udziałem zwierząt). Lasy Miasteczka Śląskiego połoŝone w obrębie jednego z największych kompleksów w południowej części kraju, mają udział w kształtowaniu warunków klimatycznych, utrzymaniu róŝnorodności biologicznej i powiązań ekologicznych o krajowym znaczeniu. Te cechy stanowią istotę dziedzictwa przyrodniczego Europy, którego nie wolno nam zuboŝyć (europejska sieć ekologiczna ECONET i system CORINE). Równocześnie obszary te spełniają funkcje ekonomiczne i społeczne, których rozwój nie moŝe być konfliktowy z podstawowymi funkcjami tych lasów. Własność gruntów i budynków PoniŜsza tabela przedstawia wykaz gruntów wraz z powierzchniami w Miasteczku Śląskim według stanu na dzień roku. L.p. 1. Tabela. Wykaz gruntów w Gminie Miasteczko Śląskie Powierzchnia Rodzaj gruntów gruntów w ha Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów 5719 przekazanych w uŝytkowanie wieczyste w tym: grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej 2 Skarbu Państwa grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 5448 Lasy Państwowe. grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd 173 pozostałe grunty Skarbu Państwa Grunty Skarbu Państwa przekazane w uŝytkowanie wieczyste w tym: grunty Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym osób fizycznych grunty Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym osób prawnych grunty Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym pozostałych osób Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w uŝytkowanie w tym:

25 grunty wchodzące w skład gminnego zasobu 156 nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd pozostałe grunty 1 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w 8 4 uŝytkowanie wieczyste w tym: osobom fizycznym 6 osobom prawnym 2 Grunty osób fizycznych w tym: grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych 149 grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład 381 gospodarstw rolnych 6. Grunty kościołów i związków wyznaniowych 8 7. Grunty będące przedmiotem własności i władania innych osób niŝ wymienione powyŝej 39 Razem powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi ha, w tym: 1. uŝytki rolne 931 ha; 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 5276 ha; 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 496 ha; 4. grunty pod wodami 9 ha; 5. nieuŝytki 37 ha; 6. tereny róŝne 16 ha. W roku 2007 i 2008 nie dokonano komunalizacji Ŝadnych działek. W chwili obecnej podjęte są działania mające na celu skomunalizowanie 5 działek (między innymi działki, na których znajduje się boisko sportowe przy ul. Dworcowej, działki na których zlokalizowany jest zespół szkolno przedszkolny przy ul. Harcerskiej). W roku 2008 została zmieniona uchwała dotycząca zasad nabycia, zbycia oraz dzierŝawy i najmu nieruchomości będących w zasobie gminy Miasteczko Śląskie. Zmianie uległy takŝe zasady dotyczące określania stawek czynszu za dzierŝawione nieruchomości. W chwili obecnej stawki takie określa Burmistrz Miasta, a nie jak poprzednio Rada Miejska. Do końca 2008 r. wydano 7 decyzji przekształcających prawo uŝytkowania wieczystego w prawo własności, które stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej. Wszystkie decyzje wydano z zastosowaniem 90 % bonifikaty. Łączna powierzchnia przekształconych działek to ha. W 2009 r. wydano do tej pory 4 decyzje dotyczące przekształcenia działek o łącznej powierzchni 0,4057 ha. 24

26 Rok Tabela. Gospodarka gruntami w latach (według stanu na dzień 20 listopada 2008 roku): Ilość SprzedaŜ działek Pow. w ha SprzedaŜ lokali komunalnych na rzecz najemców Ilość Pow. w m 2 Oddanie działek w wieczyste uŝytkowanie Ilość Pow. w ha Wykup działek do zasobów komunalnych Ilość Pow. w ha , , Razem , W 2007 r. i 2008 r. w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie została zrealizowana Ŝadna inwestycja. W zakresie zarządzania nieruchomościami nie nastąpiły Ŝadne zmiany. Administratorem jak i Zarządcą posiadanego mieszkaniowego zasobu komunalnego jest Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach. W zakresie gospodarki mieszkaniowej w omawianym okresie nie nastąpiły Ŝadne istotne zmiany. Posiadany zasób mieszkaniowy nie został zwiększony poprzez nabycie nowych budynków, natomiast zmniejszenie zasobu nastąpiło w ramach sukcesywnej sprzedaŝy lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Ilość sprzedanych mieszkań na dzień r. obejmuje 145 lokali. Jedyna zmiana, jaka nastąpiła w zakresie funkcjonujących wspólnot mieszkaniowych, polega na zwiększeniu ich liczby, które obejmują obecnie 18 budynków. JeŜeli chodzi o funkcjonowanie na terenie Gminy Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w lipcu 2008 r. na mocy Uchwały Nr XXIII/161/08 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim została wyraŝona zgoda na objęcie przez miasto Miasteczko Śląskie udziałów w podwyŝszonym kapitale zakładowym Międzygminnego 25

27 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach. W ślad za tym MTBS podjęło działania zmierzające do opracowania koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej budowy zespołu mieszkaniowego przy ul. Białego w Miasteczku Śląskim. W najbliŝszej przyszłości problem ten będzie podlegać weryfikacji z uwagi na zdecydowane pogorszenie się warunków i zasad budownictwa mieszkaniowego w trybie przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Strukturę uŝytkowania gruntów w mieście Miasteczko Śląskie według rodzaju wykorzystania ilustruje poniŝsza tabela. Tabela. Struktura uŝytkowania gruntów w Miasteczku Śląskim (stan na r.) w tym grunty osób fizycznych % ogólnej pow. gruntów wg rodzaju Lp. Wyszczególnienie ha % ha % uŝytkowania Powierzchnia ogólna gruntów, , ,0 7,8 w tym: 1. UŜytki rolne razem, w tym: , ,0 44, grunty orna 517 7, ,0 62, sady 2 0,0 1 0,2 50, łąki trwałe 332 4, ,6 21, pastwiska trwałe 65 0,9 14 2,6 21, grunty rolne zabudowane 11 0,2 9 1,7 82, grunty pod stawami 4 0, grunty pod rowami 2 0, Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, w tym : ,0 19 9,6 0, lasy ,7 16 3,0 0, grunty zadrzewione i zakrzewione 18 0,3 3 0,6 16,6 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym : 497 7, ,5 15, tereny mieszkaniowe 99 1, ,5 61, tereny przemysłowe 96 1,4 1 0,2 1, inne tereny zabudowane 3 0,0 1 0,2 33, zurb. tereny niezabudowane 4 0,0 1 0,2 25, t. rekreacyjno wypoczynkowe 117 1,7 6 1,1 5, tereny komunikacyjne, w tym : 175 2,6 6 1,1 3,4 drogi 113 1,7 4 0,7 - tereny kolejowe 28 0,4 2 0,4 - inne 34 0, uŝytki kopalne 2 0,0 1 0,2 50,0 4. Grunty pod wodami 9 0,1 1 0,2 11,1 5. NieuŜytki 37 0,5 14 2,6 37,8 6. Tereny róŝne 16 0, Na terenie Miasteczka Śląskiego w 2007 r. znajdowało się mieszkań o łącznej powierzchni uŝytkowej m 2. 26

ZARZĄDZENIE NR 279/13 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE. z dnia 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 279/13 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE. z dnia 11 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 279/13 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Miasteczko Śląskie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2009-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2009-2013 Załącznik do uchwały Nr /.../09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 2009 r. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2009-2013 MARZEC, 2009 Opracowanie: Agencja Wspierania Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2009-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2009-2013 Załącznik do uchwały Nr /.../09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 2009 r. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2009-2013 MARZEC, 2009 Opracowanie: Agencja Wspierania Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami związanymi z obsługą mieszkańców osiedla (usługi oświaty, handlu kultury, zdrowia, gastronomii

Bardziej szczegółowo

09. Zakres współpracy z innymi gminami

09. Zakres współpracy z innymi gminami 09. Zakres współpracy z innymi gminami 9 Zakres współpracy z innymi gminami... 2 9.1 Pisma odnośnie współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe... 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM Gmina Garbatka-Letnisko I. Garbatka-Zbyczyn sortownia i kompostownia odpadów Obręb geodezyjny Garbatka - Zbyczyn. Łączna powierzchnia ca 14 ha (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ. Wieluń, maj 2006 r. OFERTA INWESTYCYJNA GMINY WIELUŃ Wieluń, maj 2006 r. Nieruchomość połoŝona przy ul. Fabrycznej 1.1. PołoŜenie nieruchomości: Miasto Wieluń Powiat Wieluński Województwo - Łódzkie 1.2. Lokalizacja i opis

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 56. DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 POWIERZCHNIA: NAZWA: 580.59 ha DOLINA DŁUBNI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE OSÓW. 105 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE OSÓW. 105 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na obrzeŝach Puszczy Wkrzańskiej i Parku Arkońskiego. W terenach leśnych dopuszcza się usługi sportu, rekreacji i turystyki, a na obrzeŝu Parku Arkońskiego

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popielów woj. opolskie Ulica, nr budynku Powierzchnia budynków Wolności 10a Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU (NIERUCHOMOŚCI) 1.1. LOKALIZACJA Nieruchomość położona jest w Ustroniu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 POWIERZCHNIA: NAZWA: 392.17 ha CZYŻYNY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach terenów usługowych do utrzymania; Zabudowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE WARSZEWO. 91 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE WARSZEWO. 91 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Warszewo rozwijać się będzie, jako osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z częściowym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności, powiązanej z wprowadzaniem programu usługowego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 50. STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 POWIERZCHNIA: NAZWA: 548.84 ha STARY BIEŻANÓW KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia; Istniejąca

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo