Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca"

Transkrypt

1 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 204 Miesięcznik * Rok V * Nr 8(69) * nakład 000 egz. * październik 204 rok * egz. bezpłatny * ISSN Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca Z dniem 2 listopada 204 roku zakończy się VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Przez cztery ostanie lata Rada Miejska, wspólnie z Burmistrzem Dzierzgonia, podejmowała ważne decyzje zmierzające do poprawy życia lokalnej społeczności. W bieżącym wydaniu Informatora przedstawiamy naszym czytelnikom sprawozdanie z działalności Rady i Burmistrza za lata Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Foto: W. Budziński. Wybory radnych do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu odbyły się 2 listopada 200 r. w 5 wielomandatowych okręgach wyborczych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła W głosowaniu udział wzięło 385 wyborców, co stanowiło 4,95 % uprawnionych do głosowania. W wyborach burmistrza udział wzięło 386 wyborców. Za wyborem burmistrza głosowało 222 wyborców ( 72,35%), przeciw 849. Okręg wyborczy nr : Brunon Gussmann, Maria Budzińska, Anna Lip, Ryszard Świder. Okręg wyborczy nr 2: Grzegorz Jóźwiak, Ewa Napora, Tadeusz Procyk, Jan Wójcik, Dariusz Browarczyk. Spośród 4 zgłoszonych kandydatów, wybrano 5 osobową Radę Miejską w następującym składzie: Okręg wyborczy nr 3: Krzysztof Haber, Arkadiusz Kowalczyk. (cd.str.2)

2 2 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Okręg wyborczy nr 4: Andrzej Dubicki, Tomasz Przybilski. Okręg wyborczy nr 5: Mieczysław Link, Józef Książek. Przewodniczącym nowo wybranej Rady Miejskiej został Tadeusz Procyk, a Wiceprzewodniczącą Rady Maria Budzińska. KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU Komisja Rewizyjna:. Józef Książek przewodniczący 2. Jan Wójcik zastępca przewodniczącego 3. Brunon Gussmann Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:. Ryszard Świder przewodniczący 2. Jan Wójcik - zastępca przewodniczącego 3. Józef Książek 4. Brunon Gussmann 5. Grzegorz Jóźwiak Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:. Krzysztof Haber przewodniczący 2. Arkadiusz Kowalczyk - zastępca przewodniczącego 3. Tomasz Przybilski 4. Andrzej Dubicki (do r.) 5. Jan Pilimon ( od r.) 6. Mieczysław Link Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:. Anna Lip - przewodniczący 2. Ewa Napora - zastępca przewodniczącego 3. Maria Budzińska 4. Dariusz Browarczyk Komisja Statutowa:. Ryszard Świder - przewodniczący 2. Krzysztof Haber - zastępca przewodniczącego 3. Anna Lip W dniu 0 sierpnia 20 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Dubickiego w okręgu wyborczym Nr 4. Uchwałą Rady VII/82/20 z dnia 25 sierpnia 20 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego. W związku z tym, zarządzeniem Wojewody Pomorskiego, w dniu 20 listopada 20 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 4. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał Jan Pilimon, który został wybrany na radnego i na podstawie uchwały Nr X/07/20 z dnia r. powołany na członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w miejsce Pana Andrzeja Dubickiego. Działalność Rady: Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny zajmowała się wszystkimi sprawami, które pozostają w zakresie jej działania, m.in.: - uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, - uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - uchwalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, - uchwalenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Dzierzgonia w spółkach prawa handlowego - uchwalanie programów gospodarczych: gminne programy profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, gminny system profi laktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofi ar przemocy, wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania, ochrona zabytków, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, współpraca Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, programy odnowy wsi, wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń, plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń, - przyjęcie i uchwalenie regulaminów: Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dzierzgoń, targowiska Mój Rynek w Dzierzgoniu, Moje boisko ORLIK 202 w Dzierzgoniu. Rada podjęła uchwały pozwalające zrealizować takie projekty jak: - Akademia Samorządowca II, - Coraz lepsi indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dzierzgoń, - Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do wzrostu samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Gmina Dzierzgoń jako partner w projekcie Nadwiślańskie Centrum Biznesu, - Tęczowy Start Kolorowa Przyszłość, - Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla.

3 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 3 październik 204 Ponadto, Rada Miejska w Dzierzgoniu, 2 czerwca 202 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania scenie plenerowej znajdującej się na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu przy Os. Władysława Jagiełły, imienia Ady Rusowicz. W ciągu VI kadencji Rady odbyło się XXXVII sesji, na których podjęto 356 uchwał Oprócz podjętych przez Radę uchwał, w toku kadencji zostały rozpatrzone sprawozdania i informację jednostek organizacyjnych gminy. Radni zgłaszali wnioski wynikające z potrzeb mieszkańców, zgłaszali propozycje do budżetu gminy. Na poszczególnych Komisjach, Radni zajmowali się sprawami właściwymi ze względu na zakres spraw do których zostały powołane. Liczne kontrole gminnych jednostek organizacyjnych gminy, a także kontrole działalności Burmistrza przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która badała w szczególności gospodarkę fi nansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna oceniając pozytywnie wykonanie budżetu gminy, wnioskowała także o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia. Przedsięwzięcia gminne w latach Od początku kadencji władze samorządowe naszej gminy przykładały dużą wagę do pozyskiwania funduszy z programów pomocowych, które wraz ze środkami z budżetu gminy pozwoliły zrealizować wiele cennych dla mieszkańców gminy przedsięwzięć. W ramach programów: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Dzierzgoń przygotowała bądź współuczestniczyła w przygotowaniu 24 projektów. Poniżej przedstawiamy naszym czytelnikom projekty współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej. Dla dobra pacjentów EDUKACJA I OCHRONA ZDROWIA W trosce o najmłodszych Nazwa przedsięwzięcia: Podniesienie jakości usług medycznych w Gminie Dzierzgoń poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu Opis:Przedmiotem projektu było podniesienie jakości usług medycznych poprzez rozbudowę (pow. 69,3 m 2 ) i remont (434,6 m 2 ) Ośrodka Zdrowia oraz jego wyposażenie (w tym 8 szt. sprzętu medycznego, 3 szt. specjalistycznej aparatury) celem poprawy dostępu do podstawowych świadczeń na poziomie lokalnym. W efekcie, już w 203 r. nastąpiła poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych dla 9700 mieszkańców. Dodatkowo przeprowadzono dwie akcje promocyjne w zakresie profi laktyki zdrowotnej, mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców. Termin realizacji: wrzesień 202 grudzień 203 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 866.3,27 Koszt całkowity (PLN): ,23 Nazwa przedsięwzięcia: E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim Opis: Projekt zakładał utworzenie 5 ognisk przedszkolnych na terenie powiatu sztumskiego oraz objęcie wsparciem 307 dzieci oraz 357 rodziców. Celem było zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Partnerami projektu były wszystkie gminy powiatu sztumskiego. Termin realizacji: wrzesień 200 grudzień 202 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kwota dofi nansowania (PLN): ,02 Koszt całkowity (PLN): ,36 Występ przedszkolaków na scenie Wzgórza Zamkowego. Foto: W. Budziński. Nowo wyremontowany budynek Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu. Foto: J. Sulim.

4 4 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Indywidualne podejście do ucznia Nazwa przedsięwzięcia: Coraz lepsi- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych gminy Dzierzgoń Opis: Projekt miał na celu zapewnienie uczniom realizującym I etap edukacyjny w szkołach podstawowych na terenie gminy Dzierzgoń oferty edukacyjno- wychowawczo- profi laktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Termin realizacji: rok szkolny 20/ 202 Fundusz/Program: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kwota dofi nansowania (PLN): ,04 Koszt całkowity (PLN): ,04 Miejsce do rekreacji i odpoczynku Nazwa przedsięwzięcia: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu Opis: Przedmiotem projektu była budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego w Dzierzgoniu, celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz lepszej oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców. Powstały obiekt, o powierzchni użytkowej.89,27 m 2, wyposażony jest w halę sportową, niezbędne zaplecze techniczne i infrastrukturalne. W efekcie realizacji inwestycji nastąpiła poprawa warunków do prowadzenia zajęć sportowych dla 043 uczniów szkół gminnych. Termin realizacji: sierpień 200 czerwiec 202 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): Koszt całkowity (PLN): KULTURA I REKREACJA sażenie obiektu (elementy stałe: drabinki gimnastyczne, piłkochwyty na ściany szczytowe, siatka ochronna na okna). Zakupione zostało również wyposażenie: podest do wystąpień, wyposażenie szatni - ławko wieszak jednostronny, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, piłkarzyki, stoły do pingponga, wyposażenie kuchni i łazienki - szafka łazienkowa, kuchenka mikrofalowa, szafki kuchenne. Termin realizacji projektu: sierpień 2009 styczeń 20 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,46 Kręgielnia w Centrum sportowo- rekreacyjnym w Dzierzgoniu. Foto: J.Sulim. Dla uczniów i mieszkańców Bruku Wiejskie centrum kultury i rekreacji w Bruku. Foto: J.Sulim. Odpoczynek nad wodą Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i wyposażenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy szkole podstawowej w miejscowości Bruk gm. Dzierzgoń Opis: Operacja pn. Budowa i wyposażenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bruk gm. Dzierzgoń realizowana była zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr um0034/09 z dnia r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz wypo- Miejsce do odpoczynku nad jeziorem Kuksy. Foto: J.Sulim.

5 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 5 październik 204 Opis: Dzięki realizacji inwestycji możliwe było stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Dzierzgoń poprzez kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych. Na działce nr 93/3 o powierzchni m 2 wykonany został plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, monitoring. Teren został wyposażony w ławki, ławo stoły i kosze. Wyremontowano pomost oraz zakupiono dwa rowery wodne i boje. Ponadto wyszkolono i zatrudniono dwóch ratowniów. Termin realizacji: czerwiec 20 r. Projekt realizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 97.78,50 Koszt całkowity (PLN): ,00 Tu będzie można miło spędzić czas Nazwa przedsięwzięcia; Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowinach Opis: Celem operacji jest stworzenie warunków do społeczno- kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Nowiny poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej. W ramach realizacji operacji przewidziano rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Nowinach, o pomieszczenia higieniczno- sanitarne i zaplecze kuchenne, zwiększającą powierzchnię zabudowy o 9,35 m 2, powierzchnię użytkową o 4,05 m 2 i kubaturę o 57,00 m 3. Rozbudowana świetlica zostanie wyposażona w: stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, szafki, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, lodówkę oraz kuchenkę. Termin realizacji: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 03.69,00 Koszt całkowity (PLN): 69.99,08 Świetlica o wysokim standardzie Opis: Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowie to inwestycja umożliwiająca stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju społeczno- kulturalnej aktywności mieszkańców Stanowa. Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego, nasza gmina otrzymała dofi nansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifi kowalnych tj. ponad 87 tys. zł na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja obejmowała rozbudowę budynku świetlicy o pomieszczenia gospodarczo-magazynowe (w tym kotłownię) oraz pomieszczenia socjalno- sanitarne, zwiększając tym samym powierzchnię zabudowy obiektu z 58,89 m 2 do 72,40 m 2, powierzchnię użytkową z 49,58 m 2 do 84,47 m 2 oraz kubaturę z 60,00 m3 do 665,00 m 3. Termin wykonania: czerwiec 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,25 Jednoczy nas Święta Katarzyna Nazwa przedsięwzięcia: Pomnik Jedności odbudowa fi gury Św. Katarzyny wraz z zagospodarowaniem terenu Opis: Pomnik Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki miasta, zlokalizowany na Placu Wolności w Dzierzgoniu, stanowi miejsce o szczególnym znaczeniu historyczno-kulturalnym. Jego odnowienie wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta. Będzie to miejsce inauguracji różnych imprez i świąt. Zagospodarowany teren podkreśli urok tej części miasta. Termin wykonania: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,22 Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowie Nowa świetlica w Stanowie. Foto; J.Sulim. Projekt fi gury Świętej Katarzyny autorstwa Zbigniewa Chrostka. Foto: Z. Chrostek.

6 6 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Spełnione marzenia Nazwa przedsięwzięcia: Stworzenie warunków dla społeczno- kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej sprzęt meblowy, AGD i RTV. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,90 Tego w Dzierzgoniu nie było Przekazanie placu budowy wykonawcy świetlicy, Ryszardowi Borzymowi z fi rmy JAR- BUD 2. Foto: W. Budziński Opis: Budynek świetlicy wiejskiej w Jeziornie zaplanowano do realizacji w terminie do marca 205 r. Wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek, składający się z sali oraz zaplecza, w skład którego wchodzą węzły sanitarne, kotłownia oraz pomieszczenie kuchenne o łącznej powierzchni 03,79 m 2, stanie się miejscem spotkań i rekreacji mieszkańców Jeziorna. Dodatkowo świetlica wyposażona zostanie w Nazwa przedsięwzięcia: Pomnik Pamięci Narodowej w Dzierzgoniu Opis: Zakres przedsięwzięcia przewiduje wybudowanie Pomnika Pamięci Narodowej na Placu Wolności przed Urzędem Miejskim: - utwardzenie terenu o powierzchni 37,5 m 2, - ustawienie głazu o wym.,2x,2x3,5 m, - umieszczenie na głazie tablicy pamiątkowej, - wykonanie czterech masztów fl agowych, - wykonanie podświetleń punktowych. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Dzierzgoń zyskają miejsce, gdzie będzie możliwe kultywowanie wydarzeń, mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego regionu. Planowany termin zakończenia: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 29.34,73 Koszt całkowity (PLN): 45.07,4 Dbamy o naturalne środowisko Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dzierzgoń Etap VI Żuławka Sztumska, Etap V Budzisz Jasna Opis: Inwestycja objęła: - wykonanie sieć i przyłączy wodociągowe, dla mieszkańców miejscowości i na trasie pomiędzy miejscowościami Bruk Żuławka Sztumska oraz dla mieszkańców miejscowości i na trasie pomiędzy miejscowościami Budzisz Jasna, o łącznej długości 6.962,5 m - wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przydomowymi pompowniami ścieków, dla mieszkańców miejscowości i na trasie pomiędzy miejsco- Tablica informacyjna dotycząca źródeł fi nansowania inwestycji. Foto: J. Sulim. OCHRONA ŚRODOWISKA wościami Jasna Żuławka Sztumska kolonia Komorowo, o łącznej długości 2.234,50 m wykonanie 07 szt. studni z przydomowymi pompowniami ścieków. Termin realizacji: grudzień 2009 sierpień 20 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN); ,00 Koszt całkowity (PLN): ,00 Czysta ziemia, czyste powietrze Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Zlewni Dzierzgoń miasto Dzierzgoń Opis: Projekt zakładał porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Dzierzgoń w obszarze miasta Dzierzgonia. Przedmiot projektu: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej 4,00 km z tłocznią i 90 szt. przyłączy do granic nieruchomości, budowa i przebudowa sieci wodociągowej 2,59 km i 87 szt. przyłączy wodociągowych. W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi odbiór ścieków w ilości 44,25 m3/d od 590 mieszkańców Dzierzgonia. Termin realizacji: czerwiec 200 grudzień 20 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,79 Koszt całkowity (PLN):

7 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 7 październik 204 Ścieki pod kontrolą Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń Prakwice i Pachoły Opis: Projekt zakładał porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Dzierzgoń w obszarze wsi Prakwice i Pachoły. Przedmiot projektu: budowa kanalizacji sanitarnej - 4,7 km z dwiema tłoczniami i 22 szt. przyłączy, budowa sieci wodociągowej - 5,32 km i 45 szt. przyłączy wodociągowych, budowa zbiornika wyrównawczego V=450m3. W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi odbiór ścieków w ilości 4,35 m 3 /d od 205 mieszkańców Prakwic i Pachoł. Termin realizacji: wrzesień 200 r. wrzesień 202 r Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regional- Stacja uzdatniania wody w Dzierzgoniu. Foto: J.Sulim. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): , Koszt całkowity (PLN): ,00 Wiatr, słońce i...wszystko jasne Przepompownia i tłocznia pomiędzy Dzierzgoniem i Prakwicami. Foto: W. Budziński. nego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,62 Koszt całkowity: (PLN): ,89 Nazwa przedsięwzięcia: Lampy hybrydowe w Gminie Dzierzgoń Opis: Projekt zakładał wykonanie szt. lamp hybrydowych na terenie gminy Dzierzgoń. Termin realizacji: październik 20 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,00 Świeża woda zdrowia doda Nazwa przedsięwzięcia: Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu Opis: Projekt zakłada poprawę jakości wody i wzrost bezpieczeństwa dostaw do 0 tys. mieszkańców gm. Dzierzgoń, Stary Targ i Stary Dzierzgoń poprzez budowę studni (wydajność 70 m 3 /h), stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej ze stacji do sieci miasta (53 m) oraz wykonanie monitoringu. Termin realizacji: grudzień 202 sierpień 204 Lampa hybrydowa w Żuławce Sztumskiej. Foto: J. Sulim.

8 8 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Z myślą o mieszkańcach i turystach Nazwa przedsięwzięcia: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego. TURYSTYKA Skwer przed Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury. Foto: W. Budziński. Opis: W ramach projektu, realizowanego w partnerstwie, gdzie partnerem wiodącym było Miasto i Gmina Sztum, Gmina Dzierzgoń przebudowała drogę gminną na odcinku,5 km pomiędzy Dzierzgoniem i Nowinami. Wybudowano 2 punkty wypoczynkowe w miejscowościach Bągart i Nowiny. Rowerzyści mogą odpocząć na skwerze nadrzecznym przy ulicy Żurawiej i Krzywej oraz uzyskać potrzebną informację w znajdującym się nieopodal Punkcie Informacji Turystycznej, zlokalizowanym w piwnicach Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Termin realizacji: lipiec 202 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,52 Koszt całkowity (PLN): ,4 Spacerujemy wirtualnie Nazwa przedsięwzięcia: Wirtualny spacer po Gminie Dzierzgoń utworzenie bazy informacji turystycznej. Opis: Wykonanie wirtualnego spaceru po Gminie Dzierzgoń obejmuje wykonanie 200 panoram sferycznych, 2 wersje językowe (polska i angielska), wykonanie dwóch giga panoram, jak również 300 płyt z zapisem spaceru. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia promocji, jakim jest spacer,możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz promocja zasobów naturalnych, historycznych i kulturalnych gminy Dzierzgoń. Planowany termin- grudzień 204 r. Rozwoju Obszarów Wiejskich / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 3.076,08 Koszt całkowity (PLN): 6.59,83 Funkcjonalniej i bezpieczniej w Bruku Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalnoprzestrzennego wsi Bruk poprzez odnowienie chodników w centrum Opis: Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez kształtowanie układu funkcjonalnoprzestrzennego wsi Bruk. W ramach przedmiotowego zadania odnowiono chodniki o łącznej powierzchni.463,00 m 2. Termin realizacji: maj 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,2 Chodniki, parkingi i miejsce do integracji w Jasnej INFRASTRUKTURA DROGOWA - odnowienie placu parkingowego (pow. 320 m 2 ) znajdującego się na działce nr 70, - odnowienie chodników (pow. ok. 80 m 2 ) znajdujących się na działkach nr 88, 7, 70 oraz 339, wykonanie miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy (pow. 27 m 2 ) dz. nr 85 oraz 87. Termin realizacji: wrzesień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 4.93,00 Koszt całkowity (PLN): ,9 Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy Opis: Podniesienie standardu życia i integracja mieszkańców wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego, chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy. W ramach przedmiotowego zadania wykonano: Miejsce spotkań mieszkańców Jasnej. Foto: J.Sulim.

9 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 9 październik 204 Bezpieczniej w Bągarcie Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bągart poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum Opis: Inwestycja realizowana była dwuetapowo: etap I zadania objął wykonanie parkingu o powierzchni 50 m 2, etap II zadania objął wykonanie chodnika o długości 560 mb i szerokości,5 m. Realizacja inwestycji przyczyniła się do znacznej poprawy bezpieczeństwa na terenie miejscowości Bągart. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 6.98,00 Koszt całkowity (PLN): 95.99,38 - wykonanie remontu chodników w centrum wsi 87 m. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 9.46,00 Koszt całkowity (PLN): ,64 Odnowione chodniki w Stanowie Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Stanowo poprzez odnowienie chodników w centrum Opis: Dzięki realizacji inwestycji wyremontowane zostały chodniki wraz z wyjazdami na terenie miejscowości Stanowo ok. 69,00 m 2. Powyższe działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym również osób preferujących aktywny wypoczynek np. nordic walikng. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 68.96,00 Koszt całkowity (PLN): ,57 Parking przed świetlicą wiejską w Bągarcie. Foto; J.Sulim. Nowe ciągi piesze w Żuławce Sztumskiej Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalnoprzestrzennego wsi Żuławka Sztumska poprzez odnowienie placów parkingowych i chodników w centrum. Nowy chodnik w Stanowie. Foto: J.Sulim. Ułatwienia dla kierowców w Bągarcie Parking w miejscowości Żuławka Sztumska. Foto; J.Sulim. Opis: Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Żuławka Sztumska poprzez: - odnowienie parkingów (przy remizie oraz naprzeciw przedszkola) o powierzchni: 372,00 m Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bągart poprzez zagospodarowanie centrum wsi Opis: W wyniku realizacji inwestycji w miejscowości Bągart wykonany zostanie parking na 0 miejsc postojowych (pow. 50,00 m 2 ) wraz z utwardzonym placem o powierzchni 02,00 m 2. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż donic z zielenią. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): 45.02,38

10 0 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY POZOSTAŁE INWESTYCJE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Opis Wykonanie prac remontowych na potrzeby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu Modernizacja nawierzchni drogi 2 na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu 3 Remont chodników przy ulicy Zawadzkiego w Dzierzgoniu 4 Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń edycja 204 Przebudowa zjazdu z ul. 5 Odrodzenia na parking przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem Wykonanie bieżącego remontu 6 kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu Wykonanie remontu 7 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu Wykonanie remontu w 8 pomieszczeniach Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu 9 Modernizacja drogi Ankamaty- Jeziorno, gmina Dzierzgoń 0 Remont drogi Ankamaty- Ankamaty- rok 20 Remont drogi Ankamaty- Ankamaty- rok Remont ulicy Łącznej w Dzierzgoniu 3 4 Odbudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego Bągart - Spalonki, gmina Dzierzgoń Elementy uzupełniające dla Centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu 5 Remont ulicy Kwiatowej i Łącznej w Dzierzgoniu Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego Bągart 0, gmina Dzierzgoń Dostawa i montaż nowego pomostu pływającego na kąpielisku Kuksy w Gminie Dzierzgoń Remont kuchni, łazienek i schodów zewnętrznych Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu Wykonanie prac instalacyjno-montażowych i innych, związanych z przeniesieniem laboratorium w miejsce byłej poradni K (na pierwszym piętrze) oraz wykonanie prac budowlanych, instalacyjno-montażowych i innych, we wskazanych pomieszczeniach na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu Wykonanie nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralnobitumicznych wraz z wykonaniem zjazdów do posesji i odpowiednim poszerzeniem łuków drogi, o łącznej powierzchni 2.05,25m 2. Chodniki oraz wjazdy na posesje i parking, z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 900,8 m 2, Dostarczenie i zainstalowanie nowego systemu oświetlenia ulicznego, we wskazanych lokalizacjach na terenie gminy Dzierzgoń w ogólnej ilości - 9 szt. (ul. Słoneczna, droga do Stanówka, zjazd do Pachoł). Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, mur oporowy, regulacja elementów naziemnych i sieci podziemnych, w tym linii gazowej, przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia. Dostawa i roboty instalacyjne, związane z zamontowaniem wszystkich urządzeń i zespołów technologiczno-konstrukcyjnych kotłowni, w tym nowego kotła gazowego. Adaptacja byłego mieszkania na pomieszczenia biurowe oraz rozbiórka schodów zewnętrznych i tarasu Wymiana istniejących posadzek z parkietu, tworzyw sztucznych i lastryko na posadzkę z wykładziny rulonowej zgrzewalnej, wymiana stolarki drzwiowej oraz kompletnych szafek hydrantowych. Wykonanie na długości.300,0 m i szerokości 3,0 m, nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych. Koszt całkowity (PLN) 4.668,30 6.3, , , , , , , ,92 Położenie nowej nawierzchni 28.29,23 Położenie nowej nawierzchni ,54 Wykonanie na długości 48,0 m i szerokości 3,5 m, nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych. Prace rozbiórkowe oraz prace remontowe (wszystkie kondygnacje), dach, elewacja, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie pieców kafl owych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykonanie kompletnego systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, wykonanie napisu z nazwą obiektu, wykonanie dodatkowych robót w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonanie bieżącego remontu kotłowni w Szkole Podstawowej, wybudowanie odcinka sieci burzowej Wykonanie na ulicy Kwiatowej nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz na ulicy Łącznej nawierzchni z kruszywa łamanego, regulacja studzienek i zaworów, montaż oznakowania pionowego. Prace rozbiórkowe oraz prace remontowe (wszystkie kondygnacje), dach, elewacja, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie pieców kafl owych Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont posadzek, tynków, okładzin wewnętrznych, instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont schodów zewnętrznych, wyposażenie kuchni. 5.66, , , , ,35 22,54, ,08

11 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Elbląskiej 3 w Dzierzgoniu na dwa mieszkania socjalne Remont drogi Jasna- Bągart- Nowiec na odcinku Nowiec -Bągart 2 Remont drogi powiatowej ulica Limanowskiego w Dzierzgoniu 22 Remont chodników wzdłuż ulicy Limanowskiego 23 Remont drogi powiatowej ulica Słoneczna w Dzierzgoniu Prace rozbiórkowe oraz prace remontowe, wymiana wewnętrznej stolarki, remont posadzek, tynków, okładzin wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 20 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 203 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 203 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 204 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa , ,99 ( wkład gminy) 9.035,00 ( wkład gminy) ,00 ( wkład gminy) ,33 ( wkład gminy) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Burmistrz Dzierzgonia sprawuje nadzór nad ziałalnością jednostek organizacyjnych gminy. Zadania jednostek określają ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy informację na temat przeprowadzonych remontów, pozyskanych środków, dokonanych zakupach przygotowane przez osoby nimi zarządzające. Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu W okresie od listopada 200 roku do października 204 r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu dokonanych zostało szereg remontów i inwestycji, dzięki którym poprawiły się warunki pobytu dzieci oraz warunki pracy pracowników zatrudnionych w naszej placówce. Ze środków budżetowych wykonano: Rok 200: Wymiana oświetlenia w salach zabaw na kwotę zł Rok 20: Wyremontowane i wyposażone zostały kuchnia, zmywalnie, łazienki dziecięce na kwotę 3.065,95 zł Remont sali zabaw w Żuławce Szt. 5.36,68 zł Rok 202: Pozyskanie środków z PFRON na budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz remont schodów wejściowych zł Rok 203: Remont szatni dziecięcych, wymienione zostały wszystkie drzwi, podłogi, szafy leżakowe Zakupiono meble do sal zabaw, szatni Przebudowa szatni dziecięcej w Żuławce Szt., zakup mebli Rok 204: Pozyskanie środków od sponsorów na zakup wyposażenia terenu przed przedszkolem 2.926,80 zł Remont schodów wejściowych gospodarczych ,20zł Pozyskanie środków z funduszu sołeckiego celem doposażenia oddziału w Żuławce Szt zł Wykonanie nowego ogrodzenia od strony rzeki zł W przedszkolu realizowanych jest szereg programów oraz projektów autorskich, które podnoszą atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki. Barbara Koszewska- dyrektor przedszkola Szkoła podstawowa im. Św. Wojciecha w Bagarcie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie informuje, że w okresie od listopada 200 do chwili obecnej wykonano następujące prace: 200/20 Remont i przebudowa kominów w budynku szkoły. Malowanie klasy nr 6 Zakup bojlera na ciepłą wodę oraz montaż umywalek w toaletach chłopców. 20/202 Udział w dwóch projektach: Coraz lepsi Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie. Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Równy start w przyszłość czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 202/203 Malowanie pomieszczeń kuchni, toalet szkolnych, częściowe odnowienie pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego Naprawa- schody z tyłu budynku. 203/204 Zostały w całości odmalowane dwie klasy lekcyjne, pomieszczenie szatni do zajęć z wychowania fi zycznego oraz drobne naprawy. Świetlica po mieszkaniu:

12 2 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Adaptacja mieszkania mieszczącego się w budynku szkoły na przestronną świetlicę szkolną dla dzieci dojeżdżających do szkoły w celu poprawienia działalności opiekuńczo- wychowawczej szkoły. Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Adam Sikora, Elżbieta i Andrzej Skwarek, Józef Jabłoński Szkoła Podstawowa w Bruku Dyrektor szkoły mgr Andrzej Kapczyński Podsumowanie działalności Szkoły Podstawowej w Bruku za okres od listopada 200 roku do października 204 roku. Braliśmy udział w trzech projektach unijnych Równy start w przyszłość ( dwukrotnie), organizowanym przez Miasto i Gminę Sztum oraz Coraz lepsi projekt Gminy Dzierzgoń. Dzięki udziałowi w projektach szkoła wzbogaciła się o: dwie tablice multimedialne, projektor multimedialny, dwa aparaty fotografi czne, drukarkę, laptopa, dwa magnetofony, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych wycieczkach m.in. do muzeów, stacji radiowej. Zostały zakupione dwa zestawy mebli do dwóch sal lekcyjnych. Zakupiono nowe ławki (4 szt.) i krzesła (8 szt.) do sali lekcyjnej. Zakupiono nowy komputer dla księgowej. Zakupiono stacjonarne zestawy komputerowe 0 sztuk oraz notebooka do pracowni komputerowej. Zakupiono projektor do tablicy multimedialnej, ze środków otrzymanych od sponsora szkoły. Zakupiono nową kserokopiarkę za środki otrzymane od sponsorów szkoły. Otrzymaliśmy od sponsora szkoły nowe szafki na buty i ubrania dla dzieci. Otrzymaliśmy od sponsora krzesła obrotowe (7 szt.) do komputerów (do sali komputerowej). Otrzymaliśmy od sponsora krzesła i biurka do klas (po 3 szt.). Został wykonany gruntowny remont gabinetu logopedy i pedagoga. Zostały zakupione nowe meble i całe wyposażenie. Gabinet został wzbogacony o nowe pomoce dydaktyczne. Wykonano gruntowny remont toalety na dolnym holu. Od września bieżącego roku 52 uczniów korzysta z dożywiania obiady dowożone są przez fi rmę cateringową państwa Sadowskich z m. Dobre. Dominika Kulik- dyrektor szkoły Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Gimnazjum im. Jana Pawła II w okresie od listopada 200 roku do października 204 roku dokonało zakupów i pozyskało następujący sprzęt na potrzeby szkoły: ROK 200 Środki własne.komputer + monitor zł 2.Tablice zielone i korkowe 264,48 zł 3.Ekran multimedialny 366 zł 4.DVD 230 zł Darowizny.Sprzęt nagłaśniający 600,0 zł Rada Rodziców 2.Mikrofon 250 zł Rada Rodziców 3.Kuchnia gazowa 890 zł 4.Wykładzina 000 zł ROK 20 Środki własne.komputer -2554,99 zł 2.Zamek szyfrowy -558,00 zł 3.Wykaszarka spalinowa 999 zł 4.Chłodziarka 040 zł Darowizny.Projektory szt zł Rada Rodziców ROK 202 Środki własne.odtwarzacz DVD 200 zł 2.Głośniki zł 3.Telewizor LG zł 4.Krzesła 9,99 zł 5.Laptop 600 zł Darowizny.Telewizor + DVD 2000 zł 2.Projektory szt zł Rada Rodziców 3.Głośniki 76,50 zł Rada Rodziców 4.Ławeczki 006,85 zł 5.Projektor 2458,77zł Firma ENI 6.Tablica interaktywna 648,74 zł Firma ENI 7.Komputer 3225,06 zł - projekt Równy start w przyszłość 8.Drukarka 907,74 zł - projekt Równy start w przyszłość 9.Aparat cyfrowy 737,56 zł - projekt Równy start w przyszłość 0.Projektor- 332,00 zł - projekt Równy start w przyszłość.tablica interaktywna 5287,77 zł - projekt Równy start w przyszłość 2.Nagłośnienie korytarzy radiowęzeł 2000 zł ROK 203 Środki własne.laptop 600 zł

13 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 3 październik Fantom 68,50 zł 3.Drukarka 00 zł 4.Sprzęt sportowy 4583 zł /skrzynia gimnastyczna, równoważnia, stół do tenisa szt.2/ 5.Ekran na trójnogu 300 zł 6.Szafki szt zł 7.Tablice korkowe szt zł Darowizny.Ławeczki 88,99 zł 2.Radioodtwarzacze szt zł UM Sztum 3.Projektor 3344,37 zł Firma ENI 4.Tablica interaktywna 648,77 zł Firma ENI 5.Radiomegnetofony szt.3 596,68 zł UM Dzierzgoń 6. Aparaty fotografi czne szt.3 306,62 zł UM Dzierzgoń 7.Pianino cyfrowe YDP 329 zł Rada Rodziców 8.Boombx Sharp 999,00 zł UM Dzierzgoń 9.Kamera kopułkowa 640 zł PZU 0.Zestaw promocyjny do fi zyki zł - projekt Równy start w przyszłość.laptop 299 zł BS Dzierzgoń, Rada Rodziców ROK 204 Środki własne.laptop 999 zł 2.Drukarka kolorowa 950 zł 3.Komputer 250 zł 4.Tablice szt.3 645,52 zł 5.Remont kuchni zł 6.Przebudowa wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych 200 zł Darowizny.Kamery szt zł PZU 2.Ławeczki zł 3.Wymiana ławek na dziedzińcu szkolnym zł UM Dzierzgoń 4.Stojaki rowerowe szt.2 Rada Rodziców Sporządził Dyrektor Gimnazjum im.jana Pawła II mgr Maciej Karabin Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu L.p. rok szkolny remonty, inwestycje, pozyskane środki zewnętrzne, udział w projektach krajowych i dofi nansowanych ze środków zagranicznych, innowacje wprowadzone w szkole kwota w (zł). 2009/ / / / /204 wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych, wymiana wykładziny PCV w kuchni i stołówce szkolnej wymiana instalacji elektrycznej w klasach, remont malowanie klas, remont łazienek, zakup mebli systemowych, zmywarki do kuchni szkolnej oraz sprzętu komputerowego remonty sal lekcyjnych, zakupy sprzętu komputerowego, tablice szkolne, montaż wykładzin PCV, wymiana instalacji, zakup mebli systemowych, drzwi stalowe wejściowe do szkoły, częściowy remont dachu budynku świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej remonty sal lekcyjnych, zakupy sprzętu komputerowego, zakup tablicy szkolnej, wymiana instalacji elektrycznej, zakup mebli systemowych, remonty sal lekcyjnych, zakupy sprzętu komputerowego, tablice szkolne, wymiana instalacji, zakup mebli systemowych, zakup radiomagnetofonu, niszczarki, drukarki remonty sal lekcyjnych, częściowa zmiana nawierzchni wokół szkoły, zakup radiomagnetofonu, drukarki, laptopa, niszczarki, projektor, remont kuchni szkolnej , , ,9 9 20, ,9 Udział w projektach krajowych pn: Owoce w szkole aktualnie Owoce i warzywa w szkole od 2009 i nadal program Doskonałe Mleko dla szkół od 2009 roku i nadal jest dostarczane. Udział w projektach unijnych: projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007/203 pn. Trenuj swoją pamięć z najlepszymi styczeń kwiecień 20 projekt pn. Równy start w przyszłość czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wrzesień 202/czerwiec 204 Sławomir Erber- dyrektor szkoły

14 4 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu. Zrealizowano projekt w latach współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do wzrostu samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę zł, z tego środki pozyskane z UE to zł. 2. Wykonano remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, na który wydano zł. 3. Utworzono, w 203 r., Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Danuta Komar-Bruniecka Dyrektor MOPS Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu Udział w programach i grantach - Od 200 r. Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu jest uczestnikiem Programu Rozwoju Bibliotek ( PRB) w ramach, którego biblioteka oraz dwie fi lie w biblioteczne zostały doposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny o łącznej wartości zł. - W ramach PRB powstała Gminna Koalicja na Rzecz Rozwoju Bibliotek w Dzierzgoniu, która organizuje i bierze udział w: Przeglądy kabaretów szkolnych; Cykl spotkań Znani dzierzgonianie ; Młodzieżowy przewodnik po Dzierzgoniu; Kuchnia regionalna; Narodowe czytanie; Tydzień bibliotek. - Akademia Orange dla bibliotek (refundacja Internetu) 8 49 zł. - Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla bibliotek 8 800zł. - Konkurs grantowy PRB Aktywna biblioteka zł. - Mikrogrant PRB Podaj Dalej 000zł. - Mikrogrant z Fundacji J. A. Komeńskiego Biblioteczka najmłodszych - Mikrogrant Fundacji Civis Polonus Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych - Latarnicy Polski Cyfrowej - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Wsparcie dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB. - Z budżetu organizatora zakupiono nowości wydawnicze na sumę 9 35 zł. - W 202 r zakupiono nowe regały do biblioteki - W 203 r. zakupiono ladę biblioteczną i 3 zestawy komputerowe, w tym jeden z programem bibliotecznym Libra 2000 do Filii Bibliotecznej w Żuławce Sztumskiej. W ramach dofi nansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zostały sfi nalizowane projekty na kwotę blisko , Inwestycje/ doposażenia: zakup krzeseł do sali prób zakup sprzętu multimedialnego do sali komputerowej (5 komputerów, tło Green Box, kamera, aparat) doposażenie i wyposażenie sali taneczo-teatralnej (zakup luster, nagłośnienia, zwijanej podłogi) wyposażenie pokoi gościnnych znajdujących się w DOK odświeżenie pokoi hotelowych Pozyskane środki W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Dzierzgoński Ośrodek Kultury pozyskał w latach kwotę ok zł W ramach programu Działaj Lokalnie zł. Wpływy z darowizn w latach również stanowią niebagatelną kwotę ok zł. Środki te są wykorzystywane na działalność statutową DOK. Rozwój programowy W ramach stałego rozwoju oferty programowej Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury powstaje szereg nieszablonowych i nowatorskich form zajęć prowadzonych w atrakcyjny dla odbiorcy sposób. Do takich należą spotkania z Panią Eweliną Jeziorską. Prowadzona przez nią zajęcia eko-plastyczne cieszą się niesłabnącym powodzeniem, co często jest wykorzystywane jako punkt wyjścia dla wielu innych inicjatyw kulturalno społecznych tworzonych z udziałem dzieci i młodzieży. Od lutego 202 wraz z pojawieniem się w ofercie DOK stałej sekcji szczudlarskiej, nastąpił wzrost frekwencji osób uczęszczających na zajęcia z grupy wiekowej 3-8 lat. Wiosną tego samego roku powstała grupa teatralna z której wyłonił się jako osobny byt Dzierzgoński Teatr 3.5 reprezentujący Dzierzgoń na festiwalach tak w Polsce jak i za granicą. Sama grupa szczudlarska szybko stała się widoczna nie tylko na gruncie dzierzgońskim ale stanowi swoistą wizytówkę miasta na zewnątrz. Równolegle do grup szczudlarskiej i teatralnej, tworzą się na zasadzie spontanicznej tak cykliczne jak i jednorazowe inicjatywy o charakterze kulturalno-społecznym. Znane są i widoczne w Dzierzgoniu akcje i happeningi urządzane przez naszych szczudlarzy i aktorów (min. akcja Mikołaje, Anty-śmieć i inne). Oprócz zajęć o charakterze stałym na terenie DOK odbywały się pod okiem Marka Kurkiewicza rozmaite warsztaty organizowane na czas ferii zimowych i wakacji. Zajęcia Teatru Cieni, Granie na byle czym, Multiaktywny plac zabaw i we współpracy z zespołem DOK Partyzantka kulturalna (DOK przejmując inicjatywę organizował czas wolny dla dzieci i młodzieży w przestrzeni miejskiej). Imprezy kulturalne Dzierzgoński Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu imprez kulturalnych zarówno tych o charakterze masowym jak i bardziej kameralnych. Do najbardziej popularnych i cieszących się uznaniem tak w regionie jak i w reszcie kraju zaliczyć należy: Festiwal Old Jazz, Festiwal 3 Kultur, Festiwal Electric Night, Dni Dzierzgonia,

15 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 5 październik 204 Nie tylko władze samorządowe Gminy Dzierzgoń czyniły, w mijającej kadencji,starania o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Na terenie gmina działa od 20 lat Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., spółka powstała z inicjatywy władz Dzierzgonia, w której gmina posiada większościowy pakiet akcji. Towarzystwo od lat należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dla władz i pracowników RTI S.A. najważniejszym celem polityki jakości to stworzenie i utrzymanie wizerunku organizacji jako wiarygodnego i profesjonalnego usługodawcy spełniającego oczekiwania klientów oraz oferowanie im wysokiej jakości usług. Działalność Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w latach skupiała się na rozszerzeniu oraz rozwijaniu prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji programów pomocowych współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Główne zadania ukierunkowane były na rozwój przedsiębiorczości w obszarze działania Spółki. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w latach :. Usługi fi nansowe: Działalność poręczeniowa: Wsparcie fi nansowe w postaci poręczeń skierowane było głównie na wspomaganie procesów rozwojowych fi rm działających w produkcji, handlu, usługach. Udzielone wsparcie pozwoliło przedsiębiorcom na rozwój fi rmy, zachowanie płynności fi - nansowej, utworzenie nowych miejsc pracy lub zachowania dotychczasowych stanowisk. W latach zostało złożonych i rozpatrzonych 240 wniosków o udzielenie poręczenia, 23 wniosków zostało zaakceptowane, 9 wniosków zostało odrzuconych. W latach zostały udzielone poręczenia dla 66 przedsiębiorców na kwotę zł, przy uruchomionej akcji kredytowej zł. w tym dla 08 przedsiębiorców mających siedzibę na terenie gminy Dzierzgoń, na kwotę zł, przy uruchomionej akcji kredytowej zł. Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw Wsparcie fi nansowe w postaci pożyczek skierowane było do mikro i małych przedsiębiorstw na fi nansowanie inwestycji polegających m.in. na: a) zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych; b) tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP W latach r. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. podpisało 2 umowy operacyjne Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu udzielania wsparcia w formie jednostkowych pożyczek. W ramach podpisanych umów Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. pozyskało środki fi nansowe na wspieranie przedsiębiorstw w formie pożyczek w kwocie ,00 zł. W wyniku realizacji ww. umów udzielono 250 pożyczek na kwotę ,50 zł w tym dla przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Dzierzgoń 64 pożyczki. Pożyczki dla organizacji pozarządowych. W ramach wyodrębnionego Funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych, instytucji oraz podmiotów wspierających rozwój lokalny Gminy Dzierzgoń, w latach udzielono 45 pożyczek na łączną kwotę ,45 zł. Środki pochodzące z Funduszu przeznaczane były przez organizacje pozarządowe głównie na realizacje projektów wpływających na polepszenie warunków życia w obrębie działalności organizacji pozarządowych, integrację środowiska lokalnego, organizację imprez kulturalno sportowych. 2. Usługi informacyjne: W latach Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. świadczyło usługi informacyjne w ramach trzech punktów informacyjnych: Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla wszystkich obywateli, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct dla wszystkich obywateli. Usługi informacyjne głównie wykonywane były dla działających fi rm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Usługi obejmowały zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia. Zakres tematyczny usług dotyczył w szczególności: a/ zagadnień związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej; b/ oferty fi nansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje fi nansowe; c/ dostępnych programów pomocowych fi nansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych i innych; d/ zasad ubiegania się o dotacje (wybór właściwego programu, zasad wypełniania wniosków, zakresu fi nansowania przedsięwzięcia z danego programu); e/ zasad przygotowania rozliczeń i wniosków o wypłatę wsparcia; f/ instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego. W latach zrealizowano w sumie 2659 usług informacyjnych. W ramach Punktu Konsultacyjnego zrealizowano 224 usługi informacyjne, w ramach Punktu Informacyjnego Funduszu Europejskiego 939 usług informacyjnych, w ramach Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct 496 usług informacyjnych. Usługi informacyjne były realizowane w formie kontaktu bezpośredniego z konsultantami, rozmowy telefonicznej, . Ocenie usług i pracy konsultantów poddano ok. 86,5 % usług Punktu Konsultacyjnego oraz 45% usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

16 6 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Wszyscy badani klienci wystawiali wysokie noty, oceniając ogólna jakość porady, pomoc merytoryczną, dopasowanie potrzeb, stopień wyczerpania tematu, komunikatywność i życzliwość konsultanta, organizację przestrzeni oraz godziny otwarcia Punktu. 3. Usługi doradcze: Usługi doradcze realizowane były w ramach prowadzonego przez RTI Punktu Konsultacyjnego oraz w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL. W latach łącznie zrealizowano 484 usługi. W dniu r. RTI podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kontynuację usług doradczych w latach w ramach projektu Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU, PO KL, poddziałanie Wartość dofi nansowania wynosi 90.52,00 zł. W ramach usług doradczych wspierano osoby chcące założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców. Start upa wspierano we wszystkich aspektach zakładania fi rmy. Doradztwo dotyczyło przeprowadzenia analizy pomysłu w kontekście zasadności jego realizacji, potrzeb rynku i konkurencji, ewentualne korekty pomysłu, pomocy w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia oraz dokumentów niezbędnych do jego rejestracji. Pozostałe doradztwo realizowano na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku w czterech podstawowych obszarach działalności fi rmy tj.: formalno-prawnych obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, marketingu, organizacji oraz fi nansowania przedsiębiorstwa. 4. Usługi szkoleniowe: W latach roku zorganizowano 39 spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji. W organizowanych spotkaniach udział wzięło 57 osób. Spotkania organizowane były przez Punkt Konsultacyjny, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, a także podczas realizacji projektów POKL i PROW. Tematyka spotkań dot. m.in: Oferty usług informacyjnych, Rozliczanie projektów dofi nansowanych z Funduszy Europejskich, Wsparcie przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, SOLVIT Skuteczne rozwiązywanie problemów, Swoboda przemieszczania się jako najbardziej cenione prawo UE, Mobilna młodzież, Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, Unia dla Innowacji, ABC Przedsiębiorczości, Nowe umiejętności i zatrudnienie, Oferta Powiatu Sztumskiego dla osób 50+, Eurowyborów 204, Europejskiego Dnia Języków, Europassu, Europejskiego numeru alarmowego 2, Zielone miejsca pracy Elementy psychologii w przedsiębiorczości Motywacja do podjęcia własnej działalności gospodarczej Klient w działalności gospodarczej Elementy kształtowania wizerunku fi rmy Źródła fi nansowania działalności gospodarczej Elementy prawa pracy Rozliczenia ZUS i podatki w Firmie Komputer w fi rmie 5. Imprezy plenerowe: W dniu 9 maja Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w ramach prowadzonego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct organizuje w Dzierzgoniu imprezę plenerową Dzień Europy. Jest to wydarzenie międzynarodowe przypadające na dzień rocznicy podpisania deklaracji Schumana. W latach wzięło w niej udział ok. 500 mieszkańców Gminy Dzierzgoń. W roku 204 w ramach realizowanych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata RTI zorganizowało: Piknik promujący ekologiczną przedsiębiorczość Targi dla przedsiębiorców i mieszkańców 6. Nagrody: Gospodarczo samorządowy HIT Pomorza 26 czerwca 204 roku podczas gali XI Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza na Zamku w Krokowej przyznano statuetkę dla RTI za tworzenie warunków rozwoju dla przedsiębiorstw z regionu oraz wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej w celu podniesienia konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie, na rynku polskim i Unii Europejskiej. Nagroda za realizację Jeremie - 9 września 204 roku podczas uroczystej Gali Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego pt. Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. otrzymało nagrodę dla pośredników fi nansowych, którzy najefektywniej wspierają regionalną przedsiębiorczość w ramach Inicjatywy JEREMIE. 7.Realizacja projektów: W latach RTI realizowało następujące projekty współfi nansowanych z środków Unii Europejskiej. / Czas na biznes w ramach działania 6.2 POKL W ramach projektu powstało 54 nowych podmiotów gospodarczych, które otrzymały środki fi nansowe w postaci dotacji na dokonanie niezbędnych zakupów na rozpoczęcie działalności (max. dotacja zł), 2 podmiotów gospodarczych otrzymało środki fi nansowe na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych przez fi rmę w ciągu kolejnych miesięcy funkcjonowania na rynku (max.800zł/m-c przez 2 miesięcy). W dniu r. zakończono realizację projektu. 2/ Czas na biznes w powiecie sztumskim projekt w ramach działania 6.2 POKL. W ramach projektu powstało 5 nowych podmiotów gospodarczych, które otrzymały środki fi nansowe w postaci dotacji na dokonanie niezbędnych zakupów na rozpoczęcie działalności (max. dotacja zł), 43 podmioty gospodarcze otrzymały środki fi nansowe na pokrycie obligatoryjnych ponoszonych przez fi rmę w ciągu kolejnych miesięcy funkcjonowania na rynku (max.800zł/m-c przez 2 miesięcy). W dniu zakończono realizację projektu. 3/ Lokalny Punkt Konsultacyjny w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez fi nansowane sieci Punktów konsultacyjnych w ramach poddziałania 2.2. POKL świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla osób zamierzających

17 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 7 październik 204 rozpocząć działalność gospodarczą oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie: Podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej Dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych Informacji na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych.m.in. doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług doradczych proeksportowych, możliwości i zasad skorzystania z dofi nansowania szkoleń, informacji teleadresowych instytucji otoczenia biznesu, bazy instytucji zawierające dane o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych Projekt kontynuowany w roku 204. W latach projekt otrzymał dofi nansowanie w kwocie ,94 zł 4/ Pomorska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Świadczenie bezpłatnych usługi informacyjnych w zakresie: źródeł dofi nansowania możliwości i warunków ubiegania się o dofi nansowanie zasad przy ubieganiu się o wsparcie danych kontaktowych instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofi nansowania informację o projektach realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (np. kursy, szkolenia, w których można uczestniczyć) rozliczania projektów, które uzyskały dofi nansowanie z Funduszy Europejskich Realizowany od marca 2009 r. i zakończony z dniem r. rozliczony prawidłowo. W latach projekt otrzymał dofi nansowanie w kwocie ,60 zł 5/ Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Dzierzgoń. Punkt jest częścią sieci Informacyjnej Europe Direct, prowadzonej przez Komisję Europejską w 2005 roku, w celu usprawnienia i poprawy komunikacji między obywatelami Unii, a jej instytucjami. Celem sieci jest zapewnienie społeczeństwu łatwego dostępu do informacji na temat wszystkich działań Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne oraz promowanie świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt realizowany od r. do r. Projekt otrzymuje dofi nansowanie co rocznie w wysokości ,00 euro. 6/ Wsparcie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, realizowanego w ramach SPO WKP na lata , priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego fi nansowania inwestycji przedsiębiorstw. 7/ Wsparcie kapitałowe funduszu poręczeń kredytowych ułatwiającego dostęp do finansowania zewnętrznego dla pomorskich MSP w ramach działania.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata / Wykorzystaj szansę - Aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych - realizowany w ramach PO KL, działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt ma na celu aktywizację społeczno - zawodową 20 osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz nabycie doświadczenia zawodowego. RTI zorganizowało dla wszystkich uczestników projektu płatne staże zawodowe oraz 4 osoby uzyskały zatrudnienie. Wartość projektu ,95 PLN Projekt realizowany do r. 9/ Pomocna dłoń realizowany w ramach PO KL, poddziałanie 7.2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Miasta i Gminy Dzierzgoń poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz nabycie doświadczenia zawodowego. Z wsparcia w ramach projektu skorzystało 5 osób niepełnosprawnych. RTI zorganizowało dla wszystkich uczestników projektu płatne staże zawodowe oraz 3 osoby uzyskały zatrudnienie. Wartość projektu ,8 zł Projekt zakończono w roku 203 i rozliczono prawidłowo. 0/ Reporęczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego -Inicjatywa JEREMIE - projekt kontynuowany od r.. Środki pozyskane na wspieranie przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego w formie poręczeń ,00 zł, wkład własny ,00 zł. W ramach projektu udzielono 44 poręczeń. / Reporęczenia obszary słabe strukturalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - Inicjatywa JEREMIE realizowany od r. Środki pozyskane na wspieranie przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego w formie poręczeń zł, wkład własny ,00 zł. W ramach projektu udzielono 42 poręczeń. 2/ Europe Parliament Elections - Celem projektu było przeprowadzenie działań mających na celu zachęcenie młodzieży do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 204. Projekt zrealizowano z dotacji w kwocie 3200 euro otrzymanej z Komisji Europejskiej oraz wkładu własnego w wysokości 400 euro. Projekt rozliczono prawidłowo. 3/ Pożyczka Globalna w ramach Funduszu powierniczego JEREMIE - Fundusz Pożyczkowy w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego środki fi nansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek w wysokości ,00, wkład własny wymagany dla realizacji projektu minimum ,00 zł. 4/ Pożyczka Globalna Fundusz Pożyczkowy w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego środki fi nansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek w wysokości ,00, wkład własny wymagany dla realizacji projektu minimum.486., zł. 5/ Fundusz Poręczeniowy w ramach Inicjatywy JEREMIE środki fi nansowe na wpieranie przedsiębiorstw w formie poręczeń kredytów/pożyczek w wysokości ,00 zł, wkład własny wymagany dla realizacji projektu ,00 zł- Projekt pozytywnie rozpatrzony pod kątem formalnym i merytorycznym. 6/ Nadwiślańskie Centrum Biznesu. W ramach projektu utworzono inkubator przedsiębiorczości - Nadwiślańskie Centrum Biznesu, którego celem jest wsparcie powstania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych na obszarze powiatu sztumskiego i malborskiego poprzez zapewnienie infrastruktury. Projekt został podzielony na dwa etapy: a. Prace inwestycyjne mający na celu remont budynku oraz zagospodarowanie otoczenia budynku, wyposażenie obiektu w meble, sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny realizacja do r. Koszty związane z realizacją projektu: ogółem ,62 zł kwalifi kowane: ,55 zł, z czego dofi nansowanie stanowi ,65 zł

18 8 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY b. Wsparcie dla fi rm innowacyjnych poprzez udostępnianie pomieszczeń i infrastruktury technicznej od r. 7/ W nowej roli w ramach działania 8..2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-celem projektu jest nabycie nowych kwalifi kacji zawodowych poprzez wsparcie doradcze, warsztaty oraz szkolenia zawodowe ułatwiające znalezienie pozarolniczego źródła dochodu poprzez osoby chcące odejść z rolnictwa z terenu powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego. Projekt uzyskał dofi nansowania na kwotę.64.65,69 PLN 8/ Biuro Partnerstwa - Integracja, Animacja, Rozwój kontynuacja Realizacja projektu przebiegała w oparciu o spotkania, warsztaty i bloki szkoleniowe osób z jednostek samorządowych, różnych instytucji, organizacji społeczno gospodarczych z powiatu sztumskiego. W ramach projektu zostało utworzone stowarzyszenie Aktywni w Powiecie Sztumskim. W dniu zakończono realizację projektu. 9/ Czas na zmiany czas na Ciebie w ramach 6.. PO KL. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej, nabycie umiejętności i zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób po 45 roku życia oraz osób bez kwalifi kacji zawodowych zamieszkujących powiat sztumski.rti zorganizowało dla wszystkich uczestników projektu płatne staże zawodowe. Projekt zakończony w roku 200. Projekty o kwocie dofi nansowania do zł: / Organizacja konferencji pn. Zielone Miejsca Pracy oraz pikniku promującego ekologiczną przedsiębiorczość w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata / Organizacja szkoleń oraz wsparcia doradczego z zakresu przedsiębiorczości dla 5 kobiet zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Dzierzgoń w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofi nansowanie -.28,60 zł, wkład własny.4,22 zł. 3/ Organizacja targów dla przedsiębiorców i mieszkańców z terenu działania LGD Kraina Dolnego Powiśla w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofi nansowanie -3.30,9 zł, wkład własny.225,88 zł 4/ Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa szansą dla rozwoju inicjatyw społecznych w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wysokość dofi nansowania 5.000,68 PLN Organizacja szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości dla 40 uczniów i uczennic Gimnazjum im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu. W ramach projektu wsparcie fi nansowe na realizację pomysłu na biznes, uzyskały trzy mini przedsiębiorstwa - projekt zakończony. 5/ Nabycie przez 20 mieszkańców LGD Kraina Dolnego Powiśla kwalifi kacji dotyczących prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez udział w szkoleniu oraz wizycie studyjnej w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofi nansowanie ,7 zł, wkład własny 4.505,92 zł 5/ Akademia Rozwoju w ramach priorytetu VI Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL dofi nansowania w wysokości ,40 PLN. Celem projektu była poprawa, w okresie 5 m-cy, zdolności do zatrudnienia 2 mieszkanek wsi Bruk w wieku lat pozostających bez zatrudnienia, poprzez działania o charakterze promocyjnym, szkoleniowym i doradczym. W ramach projektu uczestniczki projektu zdobyły wiedzę z obsługi komputera, ABC Biznesu. uczestniczyły w warsztatach rękodzieła i zdobyły umiejętność wykonywania wyrobów z fi lcu. Uczestniczki także miały okazję do zwiedzenia Muzeum Narodowego w Gdańsku w ramach dobrych praktyk - projekt zakończony. 6/ Nowe umiejętności- nowe możliwości w ramach priorytetu VI Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL dofi nansowanie w wysokości 48.73,30 PLN. Celem projektu było nabycie nowych umiejętności przydatnych poza rolnictwem przez 2 Kobiet zamieszkujących obszary wiejskie. Projekt umożliwił uczestniczkom zdobycie wiedzy z zakresu podstaw prowadzenia biznesu oraz umiejętności profesjonalnego przygotowania uroczystości - projekt zakończony 7/ Aktywna lekcja historii w ramach Priorytetu VII działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL dofi nansowanie w wysokości 43.57,00 PLN projekt zakończony. Celem projektu było wzmocnienie integracji społecznej i więzi wśród niezatrudnionych kobiet i 4 mężczyzn z gminy Dzierzgoń, + 50 roku życia, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz pobudzenie i zainspirowanie społeczności lokalnych do aktywności na rzecz odkrywania dziedzictwa historycznego. Projekt oferował coaching z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty Poznawanie lokalnej historii, lepsze poznanie miejsc historycznych w gminie Dzierzgoń wykorzystując nordic walking. 8/ W świecie literatury i teatru w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL dofi nansowanie w wysokości ,86 PLN. Celem projektu było pobudzenie aktywności i rozwoju edukacyjnego niepełnosprawnych 0 kobiet i 2 mężczyzn zamieszkujących Miasto i Gminę Dzierzgoń poprzez warsztaty literacko teatralne. W ramach projektu uczestnicy mieli: warsztaty literackie, warsztaty teatralne wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni,coaching z psychologiem i doradcą zawodowym,warsztaty z równości szans warsztaty grupowe z psychologiem - projekt zakończony. 9/ Edukacja dla każdego w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL dofi nansowanie w wysokości ,36 PLN. Celem projektu było zwiększenie w okresie 6 m-cy aktywności edukacyjno kulturowej dla 0 kobiet i 2 mężczyzn niepełnosprawnych zamieszkujących Miasto i Gminę Dzierzgoń poprzez realizację oddolnej inicjatywy lokalnej. W ramach projektu oferowano: warsztaty fotografi czne, warsztaty dziennikarskie, wycieczki edukacyjne, szkolenie dot. równości szans na obszarach wiejskich, coaching z psychologiem i doradcą zawodowym, sesje grupowe z psychologiem. Projekt zakończony 0/ Uwierz w siebie w ramach POKL działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W ramach projektu wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego oraz warsztatów uzyskało 5 kobiet mieszkanek Miasta i Gminy Dzierzgoń. Projekt zakończony i rozliczony prawidłowo. W roku 204 złożone zostały następujące wnioski aplikacyjne o dofi nansowanie realizacji projektów: ERASMUS PLUS - Przedsiębiorczość pomysł młodych

19 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 9 październik 204 na życie - projekt przewiduje zaproszenie grupy młodzieży niemieckiej do Dzierzgonia, gdzie wspólnie z grupą młodzieży polskiej będziemy rozmawiać o tym, czym jest dla młodych przedsiębiorczość, czy wiążą z nią swoją przyszłość, czy jest ona dla nich szansą. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 5 20 lat Partner zagraniczny: Starostwo Rotenburg (Wuemme). EUROPE FOR CITIZENS Przezwyciężenie bezrobocia młodzieży - częścią przyszłości Europy. Projekt przewiduje organizację debat w każdym z partnerskich krajów dot. gwarancji dla młodzieży. Debaty mają na celu szukanie innowacyjnych rozwiązań na pokonanie bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych, promowanie przedsiębiorczości, wymiana poglądów i doświadczeń, pobudzenie aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży krajów biorących udział w projekcie; Partner zagraniczny: w celu realizacji projektu utworzono Konsorcjum w skład którego wchodzą organizacje z państw: Bułgarii Koordynator projektu, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Słowenii i Polski RTI Dzierzgoń Erasmus for young enterpreneurs - transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe fi rmy w innych państwach Unii Europejskiej. Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej fi rmy. Partner zagraniczny: w celu realizacji projektu utworzono Konsorcjum w skład którego wchodzą: Hiszpania (UNINOVA) Koordynator projektu Portugalia (SPINPARK) Niemcy Uniwersytet w Muensterze Polska Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno gospodarczego WIEDZA (Warszawa) Polska RTI Dzierzgoń Wszystkie w/w wnioski zostały opracowane przez personel Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. wspólnie z partnerami z zagranicy. Promocja: Działania promocyjne Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ukierunkowane były na wzmocnieniu rozpoznawalności fi rmy w regionie pomorskim. Działania te prowadzone były w oparciu o: ogłoszenia i artykuły w prasie (m.in. Dziennik Bałtycki, Informator Dzierzgoński) medialność w telewizji kablowej utworzenie profi li na portalach społecznościowych, prezentacja RTI S.A. na spotkaniach informacyjnych oraz podczas prowadzonych szkoleń itp. udział przedstawicieli RTI S.A. w wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych, plenerowych ekspozycja materiałów promocyjnymi na terenie jednostek samorządowych powiatu sztumskiego i powiatów ościennych gadżety reklamowe: torby, parasole, nośniki elektroniczne, długopisy, plakaty, ulotki, bilbordy, strony internetowe, utworzenie trzech nowych stron internetowych, przebudowa strony RTI S.A. 6. Ważne wydarzenia: obchody XX lecia RTI - w dniu września 204 roku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. obchodziło Jubileusz XX-lecia. Wydarzenie to połączono z ofi cjalnym otwarciem Inkubatora przedsiębiorczości działającym w siedzibie fi rmy. remont budynku oraz zagospodarowanie otoczenia budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 3, siedziby RTI S.A. uzyskanie pozytywnych wyników audytu nadzoru, weryfi kującego wdrożony w RTI S.A. System Zarządzania Jakością pod kątem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 900:2009 w latach przeprowadzono 9 kontroli: w tym 7 z realizowanych projektów przez instytucje zewnętrzne pozostałe kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Raporty oraz informacje pokontrolne nie wykazywały nieprawidłowości. Zalecenia pokontrolne wdrażano na bieżąco podczas kontroli. 7. Sytuacja kadrowa Spółki: W latach roku Spółka sukcesywnie zwiększała poziom zatrudnienia i obecnie liczba zatrudnionych wynosi 4 osób. Pracownikom w celu doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji umożliwiono uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, warsztatach, seminariach itp. Wiedza pracowników była weryfi kowana przez jednostki zewnętrzne (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jednostki działające na ich zlecenie). Podsumowanie: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego. Od dnia r. działa w oparciu o akt notarialny rep. nr zawarty w Kancelarii Notarialnej w Kwidzynie oraz postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru handlowego w dziale B pod nr RHB 049 z dnia r., postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Akt GD XVI Ns-Rej. KRS , Nr KRS z dnia r. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiada siedzibę w Dzierzgoniu przy ul. Wojska Polskiego 3. W roku 204 zarząd działał w następującym składzie:. Jolanta Szewczun Prezes Zarządu, 2. Maciej Skibniewski V-ce Prezes, Dyrektor d/s Rozwoju 3. Wioletta Fil Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomicznych Zarząd realizował zadania wynikające z przyjętych kierunków działań na lata Wszystkie działania Zarząd podejmował i realizował we współpracy z Radą Nadzorczą, Komisją Kwalifi kacyjną Funduszu Poręczeniowego i samorządem lokalnym. Rok 203 Spółka zamknęła zyskiem w wysokości 35.60,47 zł. Kapitał podstawowy spółki ,00zł, dzieli się na 680 równych niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 2.000,00 zł. przy czym akcje te posiadają osoby prawne i osoby fi zyczne.

20 20 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA z dnia 3 września 204 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 6 listopada 204 r. Na podstawie art. 6, art. 6a ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 2 ze zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Sztumskiego, Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz Burmistrza Dzierzgonia. Numer obwodu głosowania 2 3 Granice obwodu Dzierzgoń: Osiedle im. Władysława Jagiełły, Osiedle im. Janka Krasickiego. Dzierzgoń ulice: Pogodna, Słowackiego, Odrodzenia, Wojska Polskiego, Spokojna. Dzierzgoń: Osiedle Jana Pawła II. Dzierzgoń ulice: Traugutta, Promienna, Plac Kościuszki, Limanowskiego, Pionierska, Kajki, Maja, Kościelna, Mickiewicza, Linki, Morcinka, Słoneczna, Zawadzkiego, Listopada, Betoniarzy. Miejscowości: Nowa Karczma, Nowiec, Nowiny. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego budynek główny ul. Krzywa 7 Dzierzgoń Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Sala Sportowa Zespołu Szkół im. C.K. Norwida ul. Zawadzkiego 5 Dzierzgoń Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Nowiec Miejscowości: Bągart, Spalonki. Miejscowości: Jasna (wieś), Jasna (osada), Chartowo, Kamienna Góra, Lisi Las, Budzisz, Chojty. Miejscowości: Żuławka Sztumska. Miejscowości: Bruk, Pawłowo, Piaski Sztumskie. Miejscowości: Ankamaty, Jeziorno, Litewki, Poliksy. Miejscowości: Stanowo, Minięta. Miejscowości: Tywęzy, Blunaki, Stara Wieś. Miejscowości: Morany, Kuksy, Stanówko. Dzierzgoń ulice: Plac Wolności, Przemysłowa, Krzywa, Żurawia, Ogrodowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Łączna, Malinowa, Miodowa, Porzeczkowa, Przytulna, Różana, Wiśniowa, Westerplatte, Elbląska, Reja, 3 Maja, Okrzei, Żeromskiego. Miejscowości: Pachoły, Prakwice, Judyty. Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie 3 Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Jasna 7 Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Żuławka Sztumska 25 Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Szkoła Podstawowa w Bruku sala gimnastyczna Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Świetlica Ankamaty Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Stanowo Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Tywęzy 6 Świetlica Morany Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu Centrum sportowo rekreacyjne Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Uwaga! Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu do dnia 27 października 204 r. (poniedziałek) należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a do dnia 7 listopada 204 r. (piątek) należy zgłosić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 2. W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 00 do Burmistrz Dzierzgonia /-/ Kazimierz Szewczun Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 20 r. Nr 26, poz. 34, Nr 94, poz. 550, Nr 02, poz. 588, Nr 34, poz. 777, Nr 47, poz. 88, Nr 49, poz. 889, Nr 7, poz. 06, Nr 27, poz. 28, z 202 r. poz. 849, 95,529, z 204 r. poz. 79, 80 i 072).

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. 2013 Biuletyn informacyjny gminy gdów Budowa obwodnicy Gdowa z lotu ptaka Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl 2013 2013 słowo wójta słowo wójta Szanowni Państwo, Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013 Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo