Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca"

Transkrypt

1 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 204 Miesięcznik * Rok V * Nr 8(69) * nakład 000 egz. * październik 204 rok * egz. bezpłatny * ISSN Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca Z dniem 2 listopada 204 roku zakończy się VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Przez cztery ostanie lata Rada Miejska, wspólnie z Burmistrzem Dzierzgonia, podejmowała ważne decyzje zmierzające do poprawy życia lokalnej społeczności. W bieżącym wydaniu Informatora przedstawiamy naszym czytelnikom sprawozdanie z działalności Rady i Burmistrza za lata Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Foto: W. Budziński. Wybory radnych do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu odbyły się 2 listopada 200 r. w 5 wielomandatowych okręgach wyborczych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła W głosowaniu udział wzięło 385 wyborców, co stanowiło 4,95 % uprawnionych do głosowania. W wyborach burmistrza udział wzięło 386 wyborców. Za wyborem burmistrza głosowało 222 wyborców ( 72,35%), przeciw 849. Okręg wyborczy nr : Brunon Gussmann, Maria Budzińska, Anna Lip, Ryszard Świder. Okręg wyborczy nr 2: Grzegorz Jóźwiak, Ewa Napora, Tadeusz Procyk, Jan Wójcik, Dariusz Browarczyk. Spośród 4 zgłoszonych kandydatów, wybrano 5 osobową Radę Miejską w następującym składzie: Okręg wyborczy nr 3: Krzysztof Haber, Arkadiusz Kowalczyk. (cd.str.2)

2 2 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Okręg wyborczy nr 4: Andrzej Dubicki, Tomasz Przybilski. Okręg wyborczy nr 5: Mieczysław Link, Józef Książek. Przewodniczącym nowo wybranej Rady Miejskiej został Tadeusz Procyk, a Wiceprzewodniczącą Rady Maria Budzińska. KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU Komisja Rewizyjna:. Józef Książek przewodniczący 2. Jan Wójcik zastępca przewodniczącego 3. Brunon Gussmann Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:. Ryszard Świder przewodniczący 2. Jan Wójcik - zastępca przewodniczącego 3. Józef Książek 4. Brunon Gussmann 5. Grzegorz Jóźwiak Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:. Krzysztof Haber przewodniczący 2. Arkadiusz Kowalczyk - zastępca przewodniczącego 3. Tomasz Przybilski 4. Andrzej Dubicki (do r.) 5. Jan Pilimon ( od r.) 6. Mieczysław Link Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:. Anna Lip - przewodniczący 2. Ewa Napora - zastępca przewodniczącego 3. Maria Budzińska 4. Dariusz Browarczyk Komisja Statutowa:. Ryszard Świder - przewodniczący 2. Krzysztof Haber - zastępca przewodniczącego 3. Anna Lip W dniu 0 sierpnia 20 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Dubickiego w okręgu wyborczym Nr 4. Uchwałą Rady VII/82/20 z dnia 25 sierpnia 20 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego. W związku z tym, zarządzeniem Wojewody Pomorskiego, w dniu 20 listopada 20 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 4. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał Jan Pilimon, który został wybrany na radnego i na podstawie uchwały Nr X/07/20 z dnia r. powołany na członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w miejsce Pana Andrzeja Dubickiego. Działalność Rady: Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny zajmowała się wszystkimi sprawami, które pozostają w zakresie jej działania, m.in.: - uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, - uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - uchwalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, - uchwalenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Dzierzgonia w spółkach prawa handlowego - uchwalanie programów gospodarczych: gminne programy profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, gminny system profi laktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofi ar przemocy, wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania, ochrona zabytków, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, współpraca Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, programy odnowy wsi, wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń, plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dzierzgoń, - przyjęcie i uchwalenie regulaminów: Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dzierzgoń, targowiska Mój Rynek w Dzierzgoniu, Moje boisko ORLIK 202 w Dzierzgoniu. Rada podjęła uchwały pozwalające zrealizować takie projekty jak: - Akademia Samorządowca II, - Coraz lepsi indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dzierzgoń, - Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do wzrostu samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Gmina Dzierzgoń jako partner w projekcie Nadwiślańskie Centrum Biznesu, - Tęczowy Start Kolorowa Przyszłość, - Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla.

3 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 3 październik 204 Ponadto, Rada Miejska w Dzierzgoniu, 2 czerwca 202 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania scenie plenerowej znajdującej się na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu przy Os. Władysława Jagiełły, imienia Ady Rusowicz. W ciągu VI kadencji Rady odbyło się XXXVII sesji, na których podjęto 356 uchwał Oprócz podjętych przez Radę uchwał, w toku kadencji zostały rozpatrzone sprawozdania i informację jednostek organizacyjnych gminy. Radni zgłaszali wnioski wynikające z potrzeb mieszkańców, zgłaszali propozycje do budżetu gminy. Na poszczególnych Komisjach, Radni zajmowali się sprawami właściwymi ze względu na zakres spraw do których zostały powołane. Liczne kontrole gminnych jednostek organizacyjnych gminy, a także kontrole działalności Burmistrza przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która badała w szczególności gospodarkę fi nansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna oceniając pozytywnie wykonanie budżetu gminy, wnioskowała także o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia. Przedsięwzięcia gminne w latach Od początku kadencji władze samorządowe naszej gminy przykładały dużą wagę do pozyskiwania funduszy z programów pomocowych, które wraz ze środkami z budżetu gminy pozwoliły zrealizować wiele cennych dla mieszkańców gminy przedsięwzięć. W ramach programów: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Dzierzgoń przygotowała bądź współuczestniczyła w przygotowaniu 24 projektów. Poniżej przedstawiamy naszym czytelnikom projekty współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej. Dla dobra pacjentów EDUKACJA I OCHRONA ZDROWIA W trosce o najmłodszych Nazwa przedsięwzięcia: Podniesienie jakości usług medycznych w Gminie Dzierzgoń poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu Opis:Przedmiotem projektu było podniesienie jakości usług medycznych poprzez rozbudowę (pow. 69,3 m 2 ) i remont (434,6 m 2 ) Ośrodka Zdrowia oraz jego wyposażenie (w tym 8 szt. sprzętu medycznego, 3 szt. specjalistycznej aparatury) celem poprawy dostępu do podstawowych świadczeń na poziomie lokalnym. W efekcie, już w 203 r. nastąpiła poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych dla 9700 mieszkańców. Dodatkowo przeprowadzono dwie akcje promocyjne w zakresie profi laktyki zdrowotnej, mające na celu podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców. Termin realizacji: wrzesień 202 grudzień 203 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 866.3,27 Koszt całkowity (PLN): ,23 Nazwa przedsięwzięcia: E-zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim Opis: Projekt zakładał utworzenie 5 ognisk przedszkolnych na terenie powiatu sztumskiego oraz objęcie wsparciem 307 dzieci oraz 357 rodziców. Celem było zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Partnerami projektu były wszystkie gminy powiatu sztumskiego. Termin realizacji: wrzesień 200 grudzień 202 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kwota dofi nansowania (PLN): ,02 Koszt całkowity (PLN): ,36 Występ przedszkolaków na scenie Wzgórza Zamkowego. Foto: W. Budziński. Nowo wyremontowany budynek Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu. Foto: J. Sulim.

4 4 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Indywidualne podejście do ucznia Nazwa przedsięwzięcia: Coraz lepsi- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych gminy Dzierzgoń Opis: Projekt miał na celu zapewnienie uczniom realizującym I etap edukacyjny w szkołach podstawowych na terenie gminy Dzierzgoń oferty edukacyjno- wychowawczo- profi laktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Termin realizacji: rok szkolny 20/ 202 Fundusz/Program: Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kwota dofi nansowania (PLN): ,04 Koszt całkowity (PLN): ,04 Miejsce do rekreacji i odpoczynku Nazwa przedsięwzięcia: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu Opis: Przedmiotem projektu była budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego w Dzierzgoniu, celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz lepszej oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców. Powstały obiekt, o powierzchni użytkowej.89,27 m 2, wyposażony jest w halę sportową, niezbędne zaplecze techniczne i infrastrukturalne. W efekcie realizacji inwestycji nastąpiła poprawa warunków do prowadzenia zajęć sportowych dla 043 uczniów szkół gminnych. Termin realizacji: sierpień 200 czerwiec 202 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): Koszt całkowity (PLN): KULTURA I REKREACJA sażenie obiektu (elementy stałe: drabinki gimnastyczne, piłkochwyty na ściany szczytowe, siatka ochronna na okna). Zakupione zostało również wyposażenie: podest do wystąpień, wyposażenie szatni - ławko wieszak jednostronny, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, piłkarzyki, stoły do pingponga, wyposażenie kuchni i łazienki - szafka łazienkowa, kuchenka mikrofalowa, szafki kuchenne. Termin realizacji projektu: sierpień 2009 styczeń 20 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,46 Kręgielnia w Centrum sportowo- rekreacyjnym w Dzierzgoniu. Foto: J.Sulim. Dla uczniów i mieszkańców Bruku Wiejskie centrum kultury i rekreacji w Bruku. Foto: J.Sulim. Odpoczynek nad wodą Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie terenu nad kąpieliskiem Kuksy Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i wyposażenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy szkole podstawowej w miejscowości Bruk gm. Dzierzgoń Opis: Operacja pn. Budowa i wyposażenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bruk gm. Dzierzgoń realizowana była zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr um0034/09 z dnia r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz wypo- Miejsce do odpoczynku nad jeziorem Kuksy. Foto: J.Sulim.

5 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 5 październik 204 Opis: Dzięki realizacji inwestycji możliwe było stworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Dzierzgoń poprzez kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych. Na działce nr 93/3 o powierzchni m 2 wykonany został plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, monitoring. Teren został wyposażony w ławki, ławo stoły i kosze. Wyremontowano pomost oraz zakupiono dwa rowery wodne i boje. Ponadto wyszkolono i zatrudniono dwóch ratowniów. Termin realizacji: czerwiec 20 r. Projekt realizowano w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 97.78,50 Koszt całkowity (PLN): ,00 Tu będzie można miło spędzić czas Nazwa przedsięwzięcia; Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowinach Opis: Celem operacji jest stworzenie warunków do społeczno- kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Nowiny poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej. W ramach realizacji operacji przewidziano rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Nowinach, o pomieszczenia higieniczno- sanitarne i zaplecze kuchenne, zwiększającą powierzchnię zabudowy o 9,35 m 2, powierzchnię użytkową o 4,05 m 2 i kubaturę o 57,00 m 3. Rozbudowana świetlica zostanie wyposażona w: stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, szafki, szafki kuchenne, szafki łazienkowe, lodówkę oraz kuchenkę. Termin realizacji: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 03.69,00 Koszt całkowity (PLN): 69.99,08 Świetlica o wysokim standardzie Opis: Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowie to inwestycja umożliwiająca stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju społeczno- kulturalnej aktywności mieszkańców Stanowa. Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego, nasza gmina otrzymała dofi nansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifi kowalnych tj. ponad 87 tys. zł na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja obejmowała rozbudowę budynku świetlicy o pomieszczenia gospodarczo-magazynowe (w tym kotłownię) oraz pomieszczenia socjalno- sanitarne, zwiększając tym samym powierzchnię zabudowy obiektu z 58,89 m 2 do 72,40 m 2, powierzchnię użytkową z 49,58 m 2 do 84,47 m 2 oraz kubaturę z 60,00 m3 do 665,00 m 3. Termin wykonania: czerwiec 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,25 Jednoczy nas Święta Katarzyna Nazwa przedsięwzięcia: Pomnik Jedności odbudowa fi gury Św. Katarzyny wraz z zagospodarowaniem terenu Opis: Pomnik Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki miasta, zlokalizowany na Placu Wolności w Dzierzgoniu, stanowi miejsce o szczególnym znaczeniu historyczno-kulturalnym. Jego odnowienie wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta. Będzie to miejsce inauguracji różnych imprez i świąt. Zagospodarowany teren podkreśli urok tej części miasta. Termin wykonania: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,22 Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowie Nowa świetlica w Stanowie. Foto; J.Sulim. Projekt fi gury Świętej Katarzyny autorstwa Zbigniewa Chrostka. Foto: Z. Chrostek.

6 6 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Spełnione marzenia Nazwa przedsięwzięcia: Stworzenie warunków dla społeczno- kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej sprzęt meblowy, AGD i RTV. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,90 Tego w Dzierzgoniu nie było Przekazanie placu budowy wykonawcy świetlicy, Ryszardowi Borzymowi z fi rmy JAR- BUD 2. Foto: W. Budziński Opis: Budynek świetlicy wiejskiej w Jeziornie zaplanowano do realizacji w terminie do marca 205 r. Wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek, składający się z sali oraz zaplecza, w skład którego wchodzą węzły sanitarne, kotłownia oraz pomieszczenie kuchenne o łącznej powierzchni 03,79 m 2, stanie się miejscem spotkań i rekreacji mieszkańców Jeziorna. Dodatkowo świetlica wyposażona zostanie w Nazwa przedsięwzięcia: Pomnik Pamięci Narodowej w Dzierzgoniu Opis: Zakres przedsięwzięcia przewiduje wybudowanie Pomnika Pamięci Narodowej na Placu Wolności przed Urzędem Miejskim: - utwardzenie terenu o powierzchni 37,5 m 2, - ustawienie głazu o wym.,2x,2x3,5 m, - umieszczenie na głazie tablicy pamiątkowej, - wykonanie czterech masztów fl agowych, - wykonanie podświetleń punktowych. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy Dzierzgoń zyskają miejsce, gdzie będzie możliwe kultywowanie wydarzeń, mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego regionu. Planowany termin zakończenia: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 29.34,73 Koszt całkowity (PLN): 45.07,4 Dbamy o naturalne środowisko Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dzierzgoń Etap VI Żuławka Sztumska, Etap V Budzisz Jasna Opis: Inwestycja objęła: - wykonanie sieć i przyłączy wodociągowe, dla mieszkańców miejscowości i na trasie pomiędzy miejscowościami Bruk Żuławka Sztumska oraz dla mieszkańców miejscowości i na trasie pomiędzy miejscowościami Budzisz Jasna, o łącznej długości 6.962,5 m - wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przydomowymi pompowniami ścieków, dla mieszkańców miejscowości i na trasie pomiędzy miejsco- Tablica informacyjna dotycząca źródeł fi nansowania inwestycji. Foto: J. Sulim. OCHRONA ŚRODOWISKA wościami Jasna Żuławka Sztumska kolonia Komorowo, o łącznej długości 2.234,50 m wykonanie 07 szt. studni z przydomowymi pompowniami ścieków. Termin realizacji: grudzień 2009 sierpień 20 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN); ,00 Koszt całkowity (PLN): ,00 Czysta ziemia, czyste powietrze Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Zlewni Dzierzgoń miasto Dzierzgoń Opis: Projekt zakładał porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Dzierzgoń w obszarze miasta Dzierzgonia. Przedmiot projektu: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej 4,00 km z tłocznią i 90 szt. przyłączy do granic nieruchomości, budowa i przebudowa sieci wodociągowej 2,59 km i 87 szt. przyłączy wodociągowych. W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi odbiór ścieków w ilości 44,25 m3/d od 590 mieszkańców Dzierzgonia. Termin realizacji: czerwiec 200 grudzień 20 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,79 Koszt całkowity (PLN):

7 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 7 październik 204 Ścieki pod kontrolą Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zlewni Dzierzgoń Prakwice i Pachoły Opis: Projekt zakładał porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Dzierzgoń w obszarze wsi Prakwice i Pachoły. Przedmiot projektu: budowa kanalizacji sanitarnej - 4,7 km z dwiema tłoczniami i 22 szt. przyłączy, budowa sieci wodociągowej - 5,32 km i 45 szt. przyłączy wodociągowych, budowa zbiornika wyrównawczego V=450m3. W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi odbiór ścieków w ilości 4,35 m 3 /d od 205 mieszkańców Prakwic i Pachoł. Termin realizacji: wrzesień 200 r. wrzesień 202 r Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regional- Stacja uzdatniania wody w Dzierzgoniu. Foto: J.Sulim. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): , Koszt całkowity (PLN): ,00 Wiatr, słońce i...wszystko jasne Przepompownia i tłocznia pomiędzy Dzierzgoniem i Prakwicami. Foto: W. Budziński. nego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,62 Koszt całkowity: (PLN): ,89 Nazwa przedsięwzięcia: Lampy hybrydowe w Gminie Dzierzgoń Opis: Projekt zakładał wykonanie szt. lamp hybrydowych na terenie gminy Dzierzgoń. Termin realizacji: październik 20 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,00 Świeża woda zdrowia doda Nazwa przedsięwzięcia: Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu Opis: Projekt zakłada poprawę jakości wody i wzrost bezpieczeństwa dostaw do 0 tys. mieszkańców gm. Dzierzgoń, Stary Targ i Stary Dzierzgoń poprzez budowę studni (wydajność 70 m 3 /h), stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej ze stacji do sieci miasta (53 m) oraz wykonanie monitoringu. Termin realizacji: grudzień 202 sierpień 204 Lampa hybrydowa w Żuławce Sztumskiej. Foto: J. Sulim.

8 8 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Z myślą o mieszkańcach i turystach Nazwa przedsięwzięcia: Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego. TURYSTYKA Skwer przed Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury. Foto: W. Budziński. Opis: W ramach projektu, realizowanego w partnerstwie, gdzie partnerem wiodącym było Miasto i Gmina Sztum, Gmina Dzierzgoń przebudowała drogę gminną na odcinku,5 km pomiędzy Dzierzgoniem i Nowinami. Wybudowano 2 punkty wypoczynkowe w miejscowościach Bągart i Nowiny. Rowerzyści mogą odpocząć na skwerze nadrzecznym przy ulicy Żurawiej i Krzywej oraz uzyskać potrzebną informację w znajdującym się nieopodal Punkcie Informacji Turystycznej, zlokalizowanym w piwnicach Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Termin realizacji: lipiec 202 r. Fundusz/Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,52 Koszt całkowity (PLN): ,4 Spacerujemy wirtualnie Nazwa przedsięwzięcia: Wirtualny spacer po Gminie Dzierzgoń utworzenie bazy informacji turystycznej. Opis: Wykonanie wirtualnego spaceru po Gminie Dzierzgoń obejmuje wykonanie 200 panoram sferycznych, 2 wersje językowe (polska i angielska), wykonanie dwóch giga panoram, jak również 300 płyt z zapisem spaceru. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia promocji, jakim jest spacer,możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz promocja zasobów naturalnych, historycznych i kulturalnych gminy Dzierzgoń. Planowany termin- grudzień 204 r. Rozwoju Obszarów Wiejskich / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 3.076,08 Koszt całkowity (PLN): 6.59,83 Funkcjonalniej i bezpieczniej w Bruku Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalnoprzestrzennego wsi Bruk poprzez odnowienie chodników w centrum Opis: Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez kształtowanie układu funkcjonalnoprzestrzennego wsi Bruk. W ramach przedmiotowego zadania odnowiono chodniki o łącznej powierzchni.463,00 m 2. Termin realizacji: maj 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): ,2 Chodniki, parkingi i miejsce do integracji w Jasnej INFRASTRUKTURA DROGOWA - odnowienie placu parkingowego (pow. 320 m 2 ) znajdującego się na działce nr 70, - odnowienie chodników (pow. ok. 80 m 2 ) znajdujących się na działkach nr 88, 7, 70 oraz 339, wykonanie miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy (pow. 27 m 2 ) dz. nr 85 oraz 87. Termin realizacji: wrzesień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 4.93,00 Koszt całkowity (PLN): ,9 Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy Opis: Podniesienie standardu życia i integracja mieszkańców wsi Jasna poprzez odnowienie placu parkingowego, chodników w centrum oraz miejsca spotkań i rekreacji przy świetlicy. W ramach przedmiotowego zadania wykonano: Miejsce spotkań mieszkańców Jasnej. Foto: J.Sulim.

9 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 9 październik 204 Bezpieczniej w Bągarcie Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bągart poprzez odnowienie placu parkingowego i chodników w centrum Opis: Inwestycja realizowana była dwuetapowo: etap I zadania objął wykonanie parkingu o powierzchni 50 m 2, etap II zadania objął wykonanie chodnika o długości 560 mb i szerokości,5 m. Realizacja inwestycji przyczyniła się do znacznej poprawy bezpieczeństwa na terenie miejscowości Bągart. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 6.98,00 Koszt całkowity (PLN): 95.99,38 - wykonanie remontu chodników w centrum wsi 87 m. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 9.46,00 Koszt całkowity (PLN): ,64 Odnowione chodniki w Stanowie Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Stanowo poprzez odnowienie chodników w centrum Opis: Dzięki realizacji inwestycji wyremontowane zostały chodniki wraz z wyjazdami na terenie miejscowości Stanowo ok. 69,00 m 2. Powyższe działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym również osób preferujących aktywny wypoczynek np. nordic walikng. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): 68.96,00 Koszt całkowity (PLN): ,57 Parking przed świetlicą wiejską w Bągarcie. Foto; J.Sulim. Nowe ciągi piesze w Żuławce Sztumskiej Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalnoprzestrzennego wsi Żuławka Sztumska poprzez odnowienie placów parkingowych i chodników w centrum. Nowy chodnik w Stanowie. Foto: J.Sulim. Ułatwienia dla kierowców w Bągarcie Parking w miejscowości Żuławka Sztumska. Foto; J.Sulim. Opis: Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Żuławka Sztumska poprzez: - odnowienie parkingów (przy remizie oraz naprzeciw przedszkola) o powierzchni: 372,00 m Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego wsi Bągart poprzez zagospodarowanie centrum wsi Opis: W wyniku realizacji inwestycji w miejscowości Bągart wykonany zostanie parking na 0 miejsc postojowych (pow. 50,00 m 2 ) wraz z utwardzonym placem o powierzchni 02,00 m 2. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż donic z zielenią. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: grudzień 204 r. Wiejskich na lata Kwota dofi nansowania (PLN): ,00 Koszt całkowity (PLN): 45.02,38

10 0 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY POZOSTAŁE INWESTYCJE Lp. Nazwa przedsięwzięcia Opis Wykonanie prac remontowych na potrzeby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu Modernizacja nawierzchni drogi 2 na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu 3 Remont chodników przy ulicy Zawadzkiego w Dzierzgoniu 4 Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń edycja 204 Przebudowa zjazdu z ul. 5 Odrodzenia na parking przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem Wykonanie bieżącego remontu 6 kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu Wykonanie remontu 7 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu Wykonanie remontu w 8 pomieszczeniach Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu 9 Modernizacja drogi Ankamaty- Jeziorno, gmina Dzierzgoń 0 Remont drogi Ankamaty- Ankamaty- rok 20 Remont drogi Ankamaty- Ankamaty- rok Remont ulicy Łącznej w Dzierzgoniu 3 4 Odbudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego Bągart - Spalonki, gmina Dzierzgoń Elementy uzupełniające dla Centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu 5 Remont ulicy Kwiatowej i Łącznej w Dzierzgoniu Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego Bągart 0, gmina Dzierzgoń Dostawa i montaż nowego pomostu pływającego na kąpielisku Kuksy w Gminie Dzierzgoń Remont kuchni, łazienek i schodów zewnętrznych Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu Wykonanie prac instalacyjno-montażowych i innych, związanych z przeniesieniem laboratorium w miejsce byłej poradni K (na pierwszym piętrze) oraz wykonanie prac budowlanych, instalacyjno-montażowych i innych, we wskazanych pomieszczeniach na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu Wykonanie nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralnobitumicznych wraz z wykonaniem zjazdów do posesji i odpowiednim poszerzeniem łuków drogi, o łącznej powierzchni 2.05,25m 2. Chodniki oraz wjazdy na posesje i parking, z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 900,8 m 2, Dostarczenie i zainstalowanie nowego systemu oświetlenia ulicznego, we wskazanych lokalizacjach na terenie gminy Dzierzgoń w ogólnej ilości - 9 szt. (ul. Słoneczna, droga do Stanówka, zjazd do Pachoł). Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, mur oporowy, regulacja elementów naziemnych i sieci podziemnych, w tym linii gazowej, przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia. Dostawa i roboty instalacyjne, związane z zamontowaniem wszystkich urządzeń i zespołów technologiczno-konstrukcyjnych kotłowni, w tym nowego kotła gazowego. Adaptacja byłego mieszkania na pomieszczenia biurowe oraz rozbiórka schodów zewnętrznych i tarasu Wymiana istniejących posadzek z parkietu, tworzyw sztucznych i lastryko na posadzkę z wykładziny rulonowej zgrzewalnej, wymiana stolarki drzwiowej oraz kompletnych szafek hydrantowych. Wykonanie na długości.300,0 m i szerokości 3,0 m, nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych. Koszt całkowity (PLN) 4.668,30 6.3, , , , , , , ,92 Położenie nowej nawierzchni 28.29,23 Położenie nowej nawierzchni ,54 Wykonanie na długości 48,0 m i szerokości 3,5 m, nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych. Prace rozbiórkowe oraz prace remontowe (wszystkie kondygnacje), dach, elewacja, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie pieców kafl owych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykonanie kompletnego systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, wykonanie napisu z nazwą obiektu, wykonanie dodatkowych robót w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonanie bieżącego remontu kotłowni w Szkole Podstawowej, wybudowanie odcinka sieci burzowej Wykonanie na ulicy Kwiatowej nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz na ulicy Łącznej nawierzchni z kruszywa łamanego, regulacja studzienek i zaworów, montaż oznakowania pionowego. Prace rozbiórkowe oraz prace remontowe (wszystkie kondygnacje), dach, elewacja, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie pieców kafl owych Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont posadzek, tynków, okładzin wewnętrznych, instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont schodów zewnętrznych, wyposażenie kuchni. 5.66, , , , ,35 22,54, ,08

11 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Elbląskiej 3 w Dzierzgoniu na dwa mieszkania socjalne Remont drogi Jasna- Bągart- Nowiec na odcinku Nowiec -Bągart 2 Remont drogi powiatowej ulica Limanowskiego w Dzierzgoniu 22 Remont chodników wzdłuż ulicy Limanowskiego 23 Remont drogi powiatowej ulica Słoneczna w Dzierzgoniu Prace rozbiórkowe oraz prace remontowe, wymiana wewnętrznej stolarki, remont posadzek, tynków, okładzin wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 20 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 203 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 203 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa Inwestycja zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 204 r., ze środków gminy, powiatu i budżetu państwa , ,99 ( wkład gminy) 9.035,00 ( wkład gminy) ,00 ( wkład gminy) ,33 ( wkład gminy) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Burmistrz Dzierzgonia sprawuje nadzór nad ziałalnością jednostek organizacyjnych gminy. Zadania jednostek określają ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy informację na temat przeprowadzonych remontów, pozyskanych środków, dokonanych zakupach przygotowane przez osoby nimi zarządzające. Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu W okresie od listopada 200 roku do października 204 r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu dokonanych zostało szereg remontów i inwestycji, dzięki którym poprawiły się warunki pobytu dzieci oraz warunki pracy pracowników zatrudnionych w naszej placówce. Ze środków budżetowych wykonano: Rok 200: Wymiana oświetlenia w salach zabaw na kwotę zł Rok 20: Wyremontowane i wyposażone zostały kuchnia, zmywalnie, łazienki dziecięce na kwotę 3.065,95 zł Remont sali zabaw w Żuławce Szt. 5.36,68 zł Rok 202: Pozyskanie środków z PFRON na budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz remont schodów wejściowych zł Rok 203: Remont szatni dziecięcych, wymienione zostały wszystkie drzwi, podłogi, szafy leżakowe Zakupiono meble do sal zabaw, szatni Przebudowa szatni dziecięcej w Żuławce Szt., zakup mebli Rok 204: Pozyskanie środków od sponsorów na zakup wyposażenia terenu przed przedszkolem 2.926,80 zł Remont schodów wejściowych gospodarczych ,20zł Pozyskanie środków z funduszu sołeckiego celem doposażenia oddziału w Żuławce Szt zł Wykonanie nowego ogrodzenia od strony rzeki zł W przedszkolu realizowanych jest szereg programów oraz projektów autorskich, które podnoszą atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki. Barbara Koszewska- dyrektor przedszkola Szkoła podstawowa im. Św. Wojciecha w Bagarcie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie informuje, że w okresie od listopada 200 do chwili obecnej wykonano następujące prace: 200/20 Remont i przebudowa kominów w budynku szkoły. Malowanie klasy nr 6 Zakup bojlera na ciepłą wodę oraz montaż umywalek w toaletach chłopców. 20/202 Udział w dwóch projektach: Coraz lepsi Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie. Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Równy start w przyszłość czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 202/203 Malowanie pomieszczeń kuchni, toalet szkolnych, częściowe odnowienie pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego Naprawa- schody z tyłu budynku. 203/204 Zostały w całości odmalowane dwie klasy lekcyjne, pomieszczenie szatni do zajęć z wychowania fi zycznego oraz drobne naprawy. Świetlica po mieszkaniu:

12 2 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Adaptacja mieszkania mieszczącego się w budynku szkoły na przestronną świetlicę szkolną dla dzieci dojeżdżających do szkoły w celu poprawienia działalności opiekuńczo- wychowawczej szkoły. Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Adam Sikora, Elżbieta i Andrzej Skwarek, Józef Jabłoński Szkoła Podstawowa w Bruku Dyrektor szkoły mgr Andrzej Kapczyński Podsumowanie działalności Szkoły Podstawowej w Bruku za okres od listopada 200 roku do października 204 roku. Braliśmy udział w trzech projektach unijnych Równy start w przyszłość ( dwukrotnie), organizowanym przez Miasto i Gminę Sztum oraz Coraz lepsi projekt Gminy Dzierzgoń. Dzięki udziałowi w projektach szkoła wzbogaciła się o: dwie tablice multimedialne, projektor multimedialny, dwa aparaty fotografi czne, drukarkę, laptopa, dwa magnetofony, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych wycieczkach m.in. do muzeów, stacji radiowej. Zostały zakupione dwa zestawy mebli do dwóch sal lekcyjnych. Zakupiono nowe ławki (4 szt.) i krzesła (8 szt.) do sali lekcyjnej. Zakupiono nowy komputer dla księgowej. Zakupiono stacjonarne zestawy komputerowe 0 sztuk oraz notebooka do pracowni komputerowej. Zakupiono projektor do tablicy multimedialnej, ze środków otrzymanych od sponsora szkoły. Zakupiono nową kserokopiarkę za środki otrzymane od sponsorów szkoły. Otrzymaliśmy od sponsora szkoły nowe szafki na buty i ubrania dla dzieci. Otrzymaliśmy od sponsora krzesła obrotowe (7 szt.) do komputerów (do sali komputerowej). Otrzymaliśmy od sponsora krzesła i biurka do klas (po 3 szt.). Został wykonany gruntowny remont gabinetu logopedy i pedagoga. Zostały zakupione nowe meble i całe wyposażenie. Gabinet został wzbogacony o nowe pomoce dydaktyczne. Wykonano gruntowny remont toalety na dolnym holu. Od września bieżącego roku 52 uczniów korzysta z dożywiania obiady dowożone są przez fi rmę cateringową państwa Sadowskich z m. Dobre. Dominika Kulik- dyrektor szkoły Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Gimnazjum im. Jana Pawła II w okresie od listopada 200 roku do października 204 roku dokonało zakupów i pozyskało następujący sprzęt na potrzeby szkoły: ROK 200 Środki własne.komputer + monitor zł 2.Tablice zielone i korkowe 264,48 zł 3.Ekran multimedialny 366 zł 4.DVD 230 zł Darowizny.Sprzęt nagłaśniający 600,0 zł Rada Rodziców 2.Mikrofon 250 zł Rada Rodziców 3.Kuchnia gazowa 890 zł 4.Wykładzina 000 zł ROK 20 Środki własne.komputer -2554,99 zł 2.Zamek szyfrowy -558,00 zł 3.Wykaszarka spalinowa 999 zł 4.Chłodziarka 040 zł Darowizny.Projektory szt zł Rada Rodziców ROK 202 Środki własne.odtwarzacz DVD 200 zł 2.Głośniki zł 3.Telewizor LG zł 4.Krzesła 9,99 zł 5.Laptop 600 zł Darowizny.Telewizor + DVD 2000 zł 2.Projektory szt zł Rada Rodziców 3.Głośniki 76,50 zł Rada Rodziców 4.Ławeczki 006,85 zł 5.Projektor 2458,77zł Firma ENI 6.Tablica interaktywna 648,74 zł Firma ENI 7.Komputer 3225,06 zł - projekt Równy start w przyszłość 8.Drukarka 907,74 zł - projekt Równy start w przyszłość 9.Aparat cyfrowy 737,56 zł - projekt Równy start w przyszłość 0.Projektor- 332,00 zł - projekt Równy start w przyszłość.tablica interaktywna 5287,77 zł - projekt Równy start w przyszłość 2.Nagłośnienie korytarzy radiowęzeł 2000 zł ROK 203 Środki własne.laptop 600 zł

13 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 3 październik Fantom 68,50 zł 3.Drukarka 00 zł 4.Sprzęt sportowy 4583 zł /skrzynia gimnastyczna, równoważnia, stół do tenisa szt.2/ 5.Ekran na trójnogu 300 zł 6.Szafki szt zł 7.Tablice korkowe szt zł Darowizny.Ławeczki 88,99 zł 2.Radioodtwarzacze szt zł UM Sztum 3.Projektor 3344,37 zł Firma ENI 4.Tablica interaktywna 648,77 zł Firma ENI 5.Radiomegnetofony szt.3 596,68 zł UM Dzierzgoń 6. Aparaty fotografi czne szt.3 306,62 zł UM Dzierzgoń 7.Pianino cyfrowe YDP 329 zł Rada Rodziców 8.Boombx Sharp 999,00 zł UM Dzierzgoń 9.Kamera kopułkowa 640 zł PZU 0.Zestaw promocyjny do fi zyki zł - projekt Równy start w przyszłość.laptop 299 zł BS Dzierzgoń, Rada Rodziców ROK 204 Środki własne.laptop 999 zł 2.Drukarka kolorowa 950 zł 3.Komputer 250 zł 4.Tablice szt.3 645,52 zł 5.Remont kuchni zł 6.Przebudowa wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych 200 zł Darowizny.Kamery szt zł PZU 2.Ławeczki zł 3.Wymiana ławek na dziedzińcu szkolnym zł UM Dzierzgoń 4.Stojaki rowerowe szt.2 Rada Rodziców Sporządził Dyrektor Gimnazjum im.jana Pawła II mgr Maciej Karabin Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu L.p. rok szkolny remonty, inwestycje, pozyskane środki zewnętrzne, udział w projektach krajowych i dofi nansowanych ze środków zagranicznych, innowacje wprowadzone w szkole kwota w (zł). 2009/ / / / /204 wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych, wymiana wykładziny PCV w kuchni i stołówce szkolnej wymiana instalacji elektrycznej w klasach, remont malowanie klas, remont łazienek, zakup mebli systemowych, zmywarki do kuchni szkolnej oraz sprzętu komputerowego remonty sal lekcyjnych, zakupy sprzętu komputerowego, tablice szkolne, montaż wykładzin PCV, wymiana instalacji, zakup mebli systemowych, drzwi stalowe wejściowe do szkoły, częściowy remont dachu budynku świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej remonty sal lekcyjnych, zakupy sprzętu komputerowego, zakup tablicy szkolnej, wymiana instalacji elektrycznej, zakup mebli systemowych, remonty sal lekcyjnych, zakupy sprzętu komputerowego, tablice szkolne, wymiana instalacji, zakup mebli systemowych, zakup radiomagnetofonu, niszczarki, drukarki remonty sal lekcyjnych, częściowa zmiana nawierzchni wokół szkoły, zakup radiomagnetofonu, drukarki, laptopa, niszczarki, projektor, remont kuchni szkolnej , , ,9 9 20, ,9 Udział w projektach krajowych pn: Owoce w szkole aktualnie Owoce i warzywa w szkole od 2009 i nadal program Doskonałe Mleko dla szkół od 2009 roku i nadal jest dostarczane. Udział w projektach unijnych: projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007/203 pn. Trenuj swoją pamięć z najlepszymi styczeń kwiecień 20 projekt pn. Równy start w przyszłość czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wrzesień 202/czerwiec 204 Sławomir Erber- dyrektor szkoły

14 4 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu. Zrealizowano projekt w latach współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Integracja społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do wzrostu samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę zł, z tego środki pozyskane z UE to zł. 2. Wykonano remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, na który wydano zł. 3. Utworzono, w 203 r., Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Danuta Komar-Bruniecka Dyrektor MOPS Dzierzgoński Ośrodek Kultury w Dzierzgoniu Udział w programach i grantach - Od 200 r. Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu jest uczestnikiem Programu Rozwoju Bibliotek ( PRB) w ramach, którego biblioteka oraz dwie fi lie w biblioteczne zostały doposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny o łącznej wartości zł. - W ramach PRB powstała Gminna Koalicja na Rzecz Rozwoju Bibliotek w Dzierzgoniu, która organizuje i bierze udział w: Przeglądy kabaretów szkolnych; Cykl spotkań Znani dzierzgonianie ; Młodzieżowy przewodnik po Dzierzgoniu; Kuchnia regionalna; Narodowe czytanie; Tydzień bibliotek. - Akademia Orange dla bibliotek (refundacja Internetu) 8 49 zł. - Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla bibliotek 8 800zł. - Konkurs grantowy PRB Aktywna biblioteka zł. - Mikrogrant PRB Podaj Dalej 000zł. - Mikrogrant z Fundacji J. A. Komeńskiego Biblioteczka najmłodszych - Mikrogrant Fundacji Civis Polonus Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych - Latarnicy Polski Cyfrowej - Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Wsparcie dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB. - Z budżetu organizatora zakupiono nowości wydawnicze na sumę 9 35 zł. - W 202 r zakupiono nowe regały do biblioteki - W 203 r. zakupiono ladę biblioteczną i 3 zestawy komputerowe, w tym jeden z programem bibliotecznym Libra 2000 do Filii Bibliotecznej w Żuławce Sztumskiej. W ramach dofi nansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zostały sfi nalizowane projekty na kwotę blisko , Inwestycje/ doposażenia: zakup krzeseł do sali prób zakup sprzętu multimedialnego do sali komputerowej (5 komputerów, tło Green Box, kamera, aparat) doposażenie i wyposażenie sali taneczo-teatralnej (zakup luster, nagłośnienia, zwijanej podłogi) wyposażenie pokoi gościnnych znajdujących się w DOK odświeżenie pokoi hotelowych Pozyskane środki W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Dzierzgoński Ośrodek Kultury pozyskał w latach kwotę ok zł W ramach programu Działaj Lokalnie zł. Wpływy z darowizn w latach również stanowią niebagatelną kwotę ok zł. Środki te są wykorzystywane na działalność statutową DOK. Rozwój programowy W ramach stałego rozwoju oferty programowej Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury powstaje szereg nieszablonowych i nowatorskich form zajęć prowadzonych w atrakcyjny dla odbiorcy sposób. Do takich należą spotkania z Panią Eweliną Jeziorską. Prowadzona przez nią zajęcia eko-plastyczne cieszą się niesłabnącym powodzeniem, co często jest wykorzystywane jako punkt wyjścia dla wielu innych inicjatyw kulturalno społecznych tworzonych z udziałem dzieci i młodzieży. Od lutego 202 wraz z pojawieniem się w ofercie DOK stałej sekcji szczudlarskiej, nastąpił wzrost frekwencji osób uczęszczających na zajęcia z grupy wiekowej 3-8 lat. Wiosną tego samego roku powstała grupa teatralna z której wyłonił się jako osobny byt Dzierzgoński Teatr 3.5 reprezentujący Dzierzgoń na festiwalach tak w Polsce jak i za granicą. Sama grupa szczudlarska szybko stała się widoczna nie tylko na gruncie dzierzgońskim ale stanowi swoistą wizytówkę miasta na zewnątrz. Równolegle do grup szczudlarskiej i teatralnej, tworzą się na zasadzie spontanicznej tak cykliczne jak i jednorazowe inicjatywy o charakterze kulturalno-społecznym. Znane są i widoczne w Dzierzgoniu akcje i happeningi urządzane przez naszych szczudlarzy i aktorów (min. akcja Mikołaje, Anty-śmieć i inne). Oprócz zajęć o charakterze stałym na terenie DOK odbywały się pod okiem Marka Kurkiewicza rozmaite warsztaty organizowane na czas ferii zimowych i wakacji. Zajęcia Teatru Cieni, Granie na byle czym, Multiaktywny plac zabaw i we współpracy z zespołem DOK Partyzantka kulturalna (DOK przejmując inicjatywę organizował czas wolny dla dzieci i młodzieży w przestrzeni miejskiej). Imprezy kulturalne Dzierzgoński Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu imprez kulturalnych zarówno tych o charakterze masowym jak i bardziej kameralnych. Do najbardziej popularnych i cieszących się uznaniem tak w regionie jak i w reszcie kraju zaliczyć należy: Festiwal Old Jazz, Festiwal 3 Kultur, Festiwal Electric Night, Dni Dzierzgonia,

15 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 5 październik 204 Nie tylko władze samorządowe Gminy Dzierzgoń czyniły, w mijającej kadencji,starania o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Na terenie gmina działa od 20 lat Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., spółka powstała z inicjatywy władz Dzierzgonia, w której gmina posiada większościowy pakiet akcji. Towarzystwo od lat należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dla władz i pracowników RTI S.A. najważniejszym celem polityki jakości to stworzenie i utrzymanie wizerunku organizacji jako wiarygodnego i profesjonalnego usługodawcy spełniającego oczekiwania klientów oraz oferowanie im wysokiej jakości usług. Działalność Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w latach skupiała się na rozszerzeniu oraz rozwijaniu prowadzonej działalności gospodarczej, realizacji programów pomocowych współfi nansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Główne zadania ukierunkowane były na rozwój przedsiębiorczości w obszarze działania Spółki. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w latach :. Usługi fi nansowe: Działalność poręczeniowa: Wsparcie fi nansowe w postaci poręczeń skierowane było głównie na wspomaganie procesów rozwojowych fi rm działających w produkcji, handlu, usługach. Udzielone wsparcie pozwoliło przedsiębiorcom na rozwój fi rmy, zachowanie płynności fi - nansowej, utworzenie nowych miejsc pracy lub zachowania dotychczasowych stanowisk. W latach zostało złożonych i rozpatrzonych 240 wniosków o udzielenie poręczenia, 23 wniosków zostało zaakceptowane, 9 wniosków zostało odrzuconych. W latach zostały udzielone poręczenia dla 66 przedsiębiorców na kwotę zł, przy uruchomionej akcji kredytowej zł. w tym dla 08 przedsiębiorców mających siedzibę na terenie gminy Dzierzgoń, na kwotę zł, przy uruchomionej akcji kredytowej zł. Pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw Wsparcie fi nansowe w postaci pożyczek skierowane było do mikro i małych przedsiębiorstw na fi nansowanie inwestycji polegających m.in. na: a) zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych; b) tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP W latach r. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. podpisało 2 umowy operacyjne Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu udzielania wsparcia w formie jednostkowych pożyczek. W ramach podpisanych umów Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. pozyskało środki fi nansowe na wspieranie przedsiębiorstw w formie pożyczek w kwocie ,00 zł. W wyniku realizacji ww. umów udzielono 250 pożyczek na kwotę ,50 zł w tym dla przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Dzierzgoń 64 pożyczki. Pożyczki dla organizacji pozarządowych. W ramach wyodrębnionego Funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych, instytucji oraz podmiotów wspierających rozwój lokalny Gminy Dzierzgoń, w latach udzielono 45 pożyczek na łączną kwotę ,45 zł. Środki pochodzące z Funduszu przeznaczane były przez organizacje pozarządowe głównie na realizacje projektów wpływających na polepszenie warunków życia w obrębie działalności organizacji pozarządowych, integrację środowiska lokalnego, organizację imprez kulturalno sportowych. 2. Usługi informacyjne: W latach Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. świadczyło usługi informacyjne w ramach trzech punktów informacyjnych: Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla wszystkich obywateli, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct dla wszystkich obywateli. Usługi informacyjne głównie wykonywane były dla działających fi rm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Usługi obejmowały zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia. Zakres tematyczny usług dotyczył w szczególności: a/ zagadnień związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej; b/ oferty fi nansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje fi nansowe; c/ dostępnych programów pomocowych fi nansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych i innych; d/ zasad ubiegania się o dotacje (wybór właściwego programu, zasad wypełniania wniosków, zakresu fi nansowania przedsięwzięcia z danego programu); e/ zasad przygotowania rozliczeń i wniosków o wypłatę wsparcia; f/ instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego. W latach zrealizowano w sumie 2659 usług informacyjnych. W ramach Punktu Konsultacyjnego zrealizowano 224 usługi informacyjne, w ramach Punktu Informacyjnego Funduszu Europejskiego 939 usług informacyjnych, w ramach Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct 496 usług informacyjnych. Usługi informacyjne były realizowane w formie kontaktu bezpośredniego z konsultantami, rozmowy telefonicznej, . Ocenie usług i pracy konsultantów poddano ok. 86,5 % usług Punktu Konsultacyjnego oraz 45% usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

16 6 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Wszyscy badani klienci wystawiali wysokie noty, oceniając ogólna jakość porady, pomoc merytoryczną, dopasowanie potrzeb, stopień wyczerpania tematu, komunikatywność i życzliwość konsultanta, organizację przestrzeni oraz godziny otwarcia Punktu. 3. Usługi doradcze: Usługi doradcze realizowane były w ramach prowadzonego przez RTI Punktu Konsultacyjnego oraz w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL. W latach łącznie zrealizowano 484 usługi. W dniu r. RTI podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kontynuację usług doradczych w latach w ramach projektu Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU, PO KL, poddziałanie Wartość dofi nansowania wynosi 90.52,00 zł. W ramach usług doradczych wspierano osoby chcące założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców. Start upa wspierano we wszystkich aspektach zakładania fi rmy. Doradztwo dotyczyło przeprowadzenia analizy pomysłu w kontekście zasadności jego realizacji, potrzeb rynku i konkurencji, ewentualne korekty pomysłu, pomocy w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia oraz dokumentów niezbędnych do jego rejestracji. Pozostałe doradztwo realizowano na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku w czterech podstawowych obszarach działalności fi rmy tj.: formalno-prawnych obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, marketingu, organizacji oraz fi nansowania przedsiębiorstwa. 4. Usługi szkoleniowe: W latach roku zorganizowano 39 spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji. W organizowanych spotkaniach udział wzięło 57 osób. Spotkania organizowane były przez Punkt Konsultacyjny, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, a także podczas realizacji projektów POKL i PROW. Tematyka spotkań dot. m.in: Oferty usług informacyjnych, Rozliczanie projektów dofi nansowanych z Funduszy Europejskich, Wsparcie przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, SOLVIT Skuteczne rozwiązywanie problemów, Swoboda przemieszczania się jako najbardziej cenione prawo UE, Mobilna młodzież, Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, Unia dla Innowacji, ABC Przedsiębiorczości, Nowe umiejętności i zatrudnienie, Oferta Powiatu Sztumskiego dla osób 50+, Eurowyborów 204, Europejskiego Dnia Języków, Europassu, Europejskiego numeru alarmowego 2, Zielone miejsca pracy Elementy psychologii w przedsiębiorczości Motywacja do podjęcia własnej działalności gospodarczej Klient w działalności gospodarczej Elementy kształtowania wizerunku fi rmy Źródła fi nansowania działalności gospodarczej Elementy prawa pracy Rozliczenia ZUS i podatki w Firmie Komputer w fi rmie 5. Imprezy plenerowe: W dniu 9 maja Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w ramach prowadzonego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct organizuje w Dzierzgoniu imprezę plenerową Dzień Europy. Jest to wydarzenie międzynarodowe przypadające na dzień rocznicy podpisania deklaracji Schumana. W latach wzięło w niej udział ok. 500 mieszkańców Gminy Dzierzgoń. W roku 204 w ramach realizowanych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata RTI zorganizowało: Piknik promujący ekologiczną przedsiębiorczość Targi dla przedsiębiorców i mieszkańców 6. Nagrody: Gospodarczo samorządowy HIT Pomorza 26 czerwca 204 roku podczas gali XI Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza na Zamku w Krokowej przyznano statuetkę dla RTI za tworzenie warunków rozwoju dla przedsiębiorstw z regionu oraz wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej w celu podniesienia konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w regionie, na rynku polskim i Unii Europejskiej. Nagroda za realizację Jeremie - 9 września 204 roku podczas uroczystej Gali Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego pt. Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. otrzymało nagrodę dla pośredników fi nansowych, którzy najefektywniej wspierają regionalną przedsiębiorczość w ramach Inicjatywy JEREMIE. 7.Realizacja projektów: W latach RTI realizowało następujące projekty współfi nansowanych z środków Unii Europejskiej. / Czas na biznes w ramach działania 6.2 POKL W ramach projektu powstało 54 nowych podmiotów gospodarczych, które otrzymały środki fi nansowe w postaci dotacji na dokonanie niezbędnych zakupów na rozpoczęcie działalności (max. dotacja zł), 2 podmiotów gospodarczych otrzymało środki fi nansowe na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych przez fi rmę w ciągu kolejnych miesięcy funkcjonowania na rynku (max.800zł/m-c przez 2 miesięcy). W dniu r. zakończono realizację projektu. 2/ Czas na biznes w powiecie sztumskim projekt w ramach działania 6.2 POKL. W ramach projektu powstało 5 nowych podmiotów gospodarczych, które otrzymały środki fi nansowe w postaci dotacji na dokonanie niezbędnych zakupów na rozpoczęcie działalności (max. dotacja zł), 43 podmioty gospodarcze otrzymały środki fi nansowe na pokrycie obligatoryjnych ponoszonych przez fi rmę w ciągu kolejnych miesięcy funkcjonowania na rynku (max.800zł/m-c przez 2 miesięcy). W dniu zakończono realizację projektu. 3/ Lokalny Punkt Konsultacyjny w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez fi nansowane sieci Punktów konsultacyjnych w ramach poddziałania 2.2. POKL świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla osób zamierzających

17 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 7 październik 204 rozpocząć działalność gospodarczą oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie: Podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej Dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych Informacji na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych.m.in. doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług doradczych proeksportowych, możliwości i zasad skorzystania z dofi nansowania szkoleń, informacji teleadresowych instytucji otoczenia biznesu, bazy instytucji zawierające dane o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych Projekt kontynuowany w roku 204. W latach projekt otrzymał dofi nansowanie w kwocie ,94 zł 4/ Pomorska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Świadczenie bezpłatnych usługi informacyjnych w zakresie: źródeł dofi nansowania możliwości i warunków ubiegania się o dofi nansowanie zasad przy ubieganiu się o wsparcie danych kontaktowych instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofi nansowania informację o projektach realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (np. kursy, szkolenia, w których można uczestniczyć) rozliczania projektów, które uzyskały dofi nansowanie z Funduszy Europejskich Realizowany od marca 2009 r. i zakończony z dniem r. rozliczony prawidłowo. W latach projekt otrzymał dofi nansowanie w kwocie ,60 zł 5/ Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Dzierzgoń. Punkt jest częścią sieci Informacyjnej Europe Direct, prowadzonej przez Komisję Europejską w 2005 roku, w celu usprawnienia i poprawy komunikacji między obywatelami Unii, a jej instytucjami. Celem sieci jest zapewnienie społeczeństwu łatwego dostępu do informacji na temat wszystkich działań Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne oraz promowanie świadomego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt realizowany od r. do r. Projekt otrzymuje dofi nansowanie co rocznie w wysokości ,00 euro. 6/ Wsparcie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, realizowanego w ramach SPO WKP na lata , priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego fi nansowania inwestycji przedsiębiorstw. 7/ Wsparcie kapitałowe funduszu poręczeń kredytowych ułatwiającego dostęp do finansowania zewnętrznego dla pomorskich MSP w ramach działania.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata / Wykorzystaj szansę - Aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych - realizowany w ramach PO KL, działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Projekt ma na celu aktywizację społeczno - zawodową 20 osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz nabycie doświadczenia zawodowego. RTI zorganizowało dla wszystkich uczestników projektu płatne staże zawodowe oraz 4 osoby uzyskały zatrudnienie. Wartość projektu ,95 PLN Projekt realizowany do r. 9/ Pomocna dłoń realizowany w ramach PO KL, poddziałanie 7.2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Miasta i Gminy Dzierzgoń poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz nabycie doświadczenia zawodowego. Z wsparcia w ramach projektu skorzystało 5 osób niepełnosprawnych. RTI zorganizowało dla wszystkich uczestników projektu płatne staże zawodowe oraz 3 osoby uzyskały zatrudnienie. Wartość projektu ,8 zł Projekt zakończono w roku 203 i rozliczono prawidłowo. 0/ Reporęczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego -Inicjatywa JEREMIE - projekt kontynuowany od r.. Środki pozyskane na wspieranie przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego w formie poręczeń ,00 zł, wkład własny ,00 zł. W ramach projektu udzielono 44 poręczeń. / Reporęczenia obszary słabe strukturalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - Inicjatywa JEREMIE realizowany od r. Środki pozyskane na wspieranie przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego w formie poręczeń zł, wkład własny ,00 zł. W ramach projektu udzielono 42 poręczeń. 2/ Europe Parliament Elections - Celem projektu było przeprowadzenie działań mających na celu zachęcenie młodzieży do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 204. Projekt zrealizowano z dotacji w kwocie 3200 euro otrzymanej z Komisji Europejskiej oraz wkładu własnego w wysokości 400 euro. Projekt rozliczono prawidłowo. 3/ Pożyczka Globalna w ramach Funduszu powierniczego JEREMIE - Fundusz Pożyczkowy w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego środki fi nansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek w wysokości ,00, wkład własny wymagany dla realizacji projektu minimum ,00 zł. 4/ Pożyczka Globalna Fundusz Pożyczkowy w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego środki fi nansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek w wysokości ,00, wkład własny wymagany dla realizacji projektu minimum.486., zł. 5/ Fundusz Poręczeniowy w ramach Inicjatywy JEREMIE środki fi nansowe na wpieranie przedsiębiorstw w formie poręczeń kredytów/pożyczek w wysokości ,00 zł, wkład własny wymagany dla realizacji projektu ,00 zł- Projekt pozytywnie rozpatrzony pod kątem formalnym i merytorycznym. 6/ Nadwiślańskie Centrum Biznesu. W ramach projektu utworzono inkubator przedsiębiorczości - Nadwiślańskie Centrum Biznesu, którego celem jest wsparcie powstania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych na obszarze powiatu sztumskiego i malborskiego poprzez zapewnienie infrastruktury. Projekt został podzielony na dwa etapy: a. Prace inwestycyjne mający na celu remont budynku oraz zagospodarowanie otoczenia budynku, wyposażenie obiektu w meble, sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny realizacja do r. Koszty związane z realizacją projektu: ogółem ,62 zł kwalifi kowane: ,55 zł, z czego dofi nansowanie stanowi ,65 zł

18 8 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY b. Wsparcie dla fi rm innowacyjnych poprzez udostępnianie pomieszczeń i infrastruktury technicznej od r. 7/ W nowej roli w ramach działania 8..2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-celem projektu jest nabycie nowych kwalifi kacji zawodowych poprzez wsparcie doradcze, warsztaty oraz szkolenia zawodowe ułatwiające znalezienie pozarolniczego źródła dochodu poprzez osoby chcące odejść z rolnictwa z terenu powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego. Projekt uzyskał dofi nansowania na kwotę.64.65,69 PLN 8/ Biuro Partnerstwa - Integracja, Animacja, Rozwój kontynuacja Realizacja projektu przebiegała w oparciu o spotkania, warsztaty i bloki szkoleniowe osób z jednostek samorządowych, różnych instytucji, organizacji społeczno gospodarczych z powiatu sztumskiego. W ramach projektu zostało utworzone stowarzyszenie Aktywni w Powiecie Sztumskim. W dniu zakończono realizację projektu. 9/ Czas na zmiany czas na Ciebie w ramach 6.. PO KL. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej, nabycie umiejętności i zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób po 45 roku życia oraz osób bez kwalifi kacji zawodowych zamieszkujących powiat sztumski.rti zorganizowało dla wszystkich uczestników projektu płatne staże zawodowe. Projekt zakończony w roku 200. Projekty o kwocie dofi nansowania do zł: / Organizacja konferencji pn. Zielone Miejsca Pracy oraz pikniku promującego ekologiczną przedsiębiorczość w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata / Organizacja szkoleń oraz wsparcia doradczego z zakresu przedsiębiorczości dla 5 kobiet zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Dzierzgoń w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofi nansowanie -.28,60 zł, wkład własny.4,22 zł. 3/ Organizacja targów dla przedsiębiorców i mieszkańców z terenu działania LGD Kraina Dolnego Powiśla w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofi nansowanie -3.30,9 zł, wkład własny.225,88 zł 4/ Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa szansą dla rozwoju inicjatyw społecznych w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wysokość dofi nansowania 5.000,68 PLN Organizacja szkoleń i doradztwa z zakresu przedsiębiorczości dla 40 uczniów i uczennic Gimnazjum im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Dzierzgoniu. W ramach projektu wsparcie fi nansowe na realizację pomysłu na biznes, uzyskały trzy mini przedsiębiorstwa - projekt zakończony. 5/ Nabycie przez 20 mieszkańców LGD Kraina Dolnego Powiśla kwalifi kacji dotyczących prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez udział w szkoleniu oraz wizycie studyjnej w ramach działania 43 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofi nansowanie ,7 zł, wkład własny 4.505,92 zł 5/ Akademia Rozwoju w ramach priorytetu VI Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL dofi nansowania w wysokości ,40 PLN. Celem projektu była poprawa, w okresie 5 m-cy, zdolności do zatrudnienia 2 mieszkanek wsi Bruk w wieku lat pozostających bez zatrudnienia, poprzez działania o charakterze promocyjnym, szkoleniowym i doradczym. W ramach projektu uczestniczki projektu zdobyły wiedzę z obsługi komputera, ABC Biznesu. uczestniczyły w warsztatach rękodzieła i zdobyły umiejętność wykonywania wyrobów z fi lcu. Uczestniczki także miały okazję do zwiedzenia Muzeum Narodowego w Gdańsku w ramach dobrych praktyk - projekt zakończony. 6/ Nowe umiejętności- nowe możliwości w ramach priorytetu VI Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL dofi nansowanie w wysokości 48.73,30 PLN. Celem projektu było nabycie nowych umiejętności przydatnych poza rolnictwem przez 2 Kobiet zamieszkujących obszary wiejskie. Projekt umożliwił uczestniczkom zdobycie wiedzy z zakresu podstaw prowadzenia biznesu oraz umiejętności profesjonalnego przygotowania uroczystości - projekt zakończony 7/ Aktywna lekcja historii w ramach Priorytetu VII działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL dofi nansowanie w wysokości 43.57,00 PLN projekt zakończony. Celem projektu było wzmocnienie integracji społecznej i więzi wśród niezatrudnionych kobiet i 4 mężczyzn z gminy Dzierzgoń, + 50 roku życia, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz pobudzenie i zainspirowanie społeczności lokalnych do aktywności na rzecz odkrywania dziedzictwa historycznego. Projekt oferował coaching z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty Poznawanie lokalnej historii, lepsze poznanie miejsc historycznych w gminie Dzierzgoń wykorzystując nordic walking. 8/ W świecie literatury i teatru w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL dofi nansowanie w wysokości ,86 PLN. Celem projektu było pobudzenie aktywności i rozwoju edukacyjnego niepełnosprawnych 0 kobiet i 2 mężczyzn zamieszkujących Miasto i Gminę Dzierzgoń poprzez warsztaty literacko teatralne. W ramach projektu uczestnicy mieli: warsztaty literackie, warsztaty teatralne wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni,coaching z psychologiem i doradcą zawodowym,warsztaty z równości szans warsztaty grupowe z psychologiem - projekt zakończony. 9/ Edukacja dla każdego w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL dofi nansowanie w wysokości ,36 PLN. Celem projektu było zwiększenie w okresie 6 m-cy aktywności edukacyjno kulturowej dla 0 kobiet i 2 mężczyzn niepełnosprawnych zamieszkujących Miasto i Gminę Dzierzgoń poprzez realizację oddolnej inicjatywy lokalnej. W ramach projektu oferowano: warsztaty fotografi czne, warsztaty dziennikarskie, wycieczki edukacyjne, szkolenie dot. równości szans na obszarach wiejskich, coaching z psychologiem i doradcą zawodowym, sesje grupowe z psychologiem. Projekt zakończony 0/ Uwierz w siebie w ramach POKL działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W ramach projektu wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego oraz warsztatów uzyskało 5 kobiet mieszkanek Miasta i Gminy Dzierzgoń. Projekt zakończony i rozliczony prawidłowo. W roku 204 złożone zostały następujące wnioski aplikacyjne o dofi nansowanie realizacji projektów: ERASMUS PLUS - Przedsiębiorczość pomysł młodych

19 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 9 październik 204 na życie - projekt przewiduje zaproszenie grupy młodzieży niemieckiej do Dzierzgonia, gdzie wspólnie z grupą młodzieży polskiej będziemy rozmawiać o tym, czym jest dla młodych przedsiębiorczość, czy wiążą z nią swoją przyszłość, czy jest ona dla nich szansą. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 5 20 lat Partner zagraniczny: Starostwo Rotenburg (Wuemme). EUROPE FOR CITIZENS Przezwyciężenie bezrobocia młodzieży - częścią przyszłości Europy. Projekt przewiduje organizację debat w każdym z partnerskich krajów dot. gwarancji dla młodzieży. Debaty mają na celu szukanie innowacyjnych rozwiązań na pokonanie bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych, promowanie przedsiębiorczości, wymiana poglądów i doświadczeń, pobudzenie aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży krajów biorących udział w projekcie; Partner zagraniczny: w celu realizacji projektu utworzono Konsorcjum w skład którego wchodzą organizacje z państw: Bułgarii Koordynator projektu, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Słowenii i Polski RTI Dzierzgoń Erasmus for young enterpreneurs - transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe fi rmy w innych państwach Unii Europejskiej. Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej fi rmy. Partner zagraniczny: w celu realizacji projektu utworzono Konsorcjum w skład którego wchodzą: Hiszpania (UNINOVA) Koordynator projektu Portugalia (SPINPARK) Niemcy Uniwersytet w Muensterze Polska Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno gospodarczego WIEDZA (Warszawa) Polska RTI Dzierzgoń Wszystkie w/w wnioski zostały opracowane przez personel Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. wspólnie z partnerami z zagranicy. Promocja: Działania promocyjne Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ukierunkowane były na wzmocnieniu rozpoznawalności fi rmy w regionie pomorskim. Działania te prowadzone były w oparciu o: ogłoszenia i artykuły w prasie (m.in. Dziennik Bałtycki, Informator Dzierzgoński) medialność w telewizji kablowej utworzenie profi li na portalach społecznościowych, prezentacja RTI S.A. na spotkaniach informacyjnych oraz podczas prowadzonych szkoleń itp. udział przedstawicieli RTI S.A. w wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych, plenerowych ekspozycja materiałów promocyjnymi na terenie jednostek samorządowych powiatu sztumskiego i powiatów ościennych gadżety reklamowe: torby, parasole, nośniki elektroniczne, długopisy, plakaty, ulotki, bilbordy, strony internetowe, utworzenie trzech nowych stron internetowych, przebudowa strony RTI S.A. 6. Ważne wydarzenia: obchody XX lecia RTI - w dniu września 204 roku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. obchodziło Jubileusz XX-lecia. Wydarzenie to połączono z ofi cjalnym otwarciem Inkubatora przedsiębiorczości działającym w siedzibie fi rmy. remont budynku oraz zagospodarowanie otoczenia budynku położonego przy ul. Wojska Polskiego 3, siedziby RTI S.A. uzyskanie pozytywnych wyników audytu nadzoru, weryfi kującego wdrożony w RTI S.A. System Zarządzania Jakością pod kątem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 900:2009 w latach przeprowadzono 9 kontroli: w tym 7 z realizowanych projektów przez instytucje zewnętrzne pozostałe kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Raporty oraz informacje pokontrolne nie wykazywały nieprawidłowości. Zalecenia pokontrolne wdrażano na bieżąco podczas kontroli. 7. Sytuacja kadrowa Spółki: W latach roku Spółka sukcesywnie zwiększała poziom zatrudnienia i obecnie liczba zatrudnionych wynosi 4 osób. Pracownikom w celu doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji umożliwiono uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, warsztatach, seminariach itp. Wiedza pracowników była weryfi kowana przez jednostki zewnętrzne (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jednostki działające na ich zlecenie). Podsumowanie: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna jest spółką prawa handlowego. Od dnia r. działa w oparciu o akt notarialny rep. nr zawarty w Kancelarii Notarialnej w Kwidzynie oraz postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru handlowego w dziale B pod nr RHB 049 z dnia r., postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. Akt GD XVI Ns-Rej. KRS , Nr KRS z dnia r. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiada siedzibę w Dzierzgoniu przy ul. Wojska Polskiego 3. W roku 204 zarząd działał w następującym składzie:. Jolanta Szewczun Prezes Zarządu, 2. Maciej Skibniewski V-ce Prezes, Dyrektor d/s Rozwoju 3. Wioletta Fil Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomicznych Zarząd realizował zadania wynikające z przyjętych kierunków działań na lata Wszystkie działania Zarząd podejmował i realizował we współpracy z Radą Nadzorczą, Komisją Kwalifi kacyjną Funduszu Poręczeniowego i samorządem lokalnym. Rok 203 Spółka zamknęła zyskiem w wysokości 35.60,47 zł. Kapitał podstawowy spółki ,00zł, dzieli się na 680 równych niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 2.000,00 zł. przy czym akcje te posiadają osoby prawne i osoby fi zyczne.

20 20 październik 204 DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA z dnia 3 września 204 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 6 listopada 204 r. Na podstawie art. 6, art. 6a ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 2 ze zm. ), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Sztumskiego, Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz Burmistrza Dzierzgonia. Numer obwodu głosowania 2 3 Granice obwodu Dzierzgoń: Osiedle im. Władysława Jagiełły, Osiedle im. Janka Krasickiego. Dzierzgoń ulice: Pogodna, Słowackiego, Odrodzenia, Wojska Polskiego, Spokojna. Dzierzgoń: Osiedle Jana Pawła II. Dzierzgoń ulice: Traugutta, Promienna, Plac Kościuszki, Limanowskiego, Pionierska, Kajki, Maja, Kościelna, Mickiewicza, Linki, Morcinka, Słoneczna, Zawadzkiego, Listopada, Betoniarzy. Miejscowości: Nowa Karczma, Nowiec, Nowiny. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego budynek główny ul. Krzywa 7 Dzierzgoń Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Sala Sportowa Zespołu Szkół im. C.K. Norwida ul. Zawadzkiego 5 Dzierzgoń Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Nowiec Miejscowości: Bągart, Spalonki. Miejscowości: Jasna (wieś), Jasna (osada), Chartowo, Kamienna Góra, Lisi Las, Budzisz, Chojty. Miejscowości: Żuławka Sztumska. Miejscowości: Bruk, Pawłowo, Piaski Sztumskie. Miejscowości: Ankamaty, Jeziorno, Litewki, Poliksy. Miejscowości: Stanowo, Minięta. Miejscowości: Tywęzy, Blunaki, Stara Wieś. Miejscowości: Morany, Kuksy, Stanówko. Dzierzgoń ulice: Plac Wolności, Przemysłowa, Krzywa, Żurawia, Ogrodowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Łączna, Malinowa, Miodowa, Porzeczkowa, Przytulna, Różana, Wiśniowa, Westerplatte, Elbląska, Reja, 3 Maja, Okrzei, Żeromskiego. Miejscowości: Pachoły, Prakwice, Judyty. Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie 3 Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Jasna 7 Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Żuławka Sztumska 25 Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Szkoła Podstawowa w Bruku sala gimnastyczna Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Świetlica Ankamaty Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Stanowo Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Świetlica Tywęzy 6 Świetlica Morany Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu Centrum sportowo rekreacyjne Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Lokal właściwy dla głosowania korespondencyjnego Uwaga! Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu do dnia 27 października 204 r. (poniedziałek) należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a do dnia 7 listopada 204 r. (piątek) należy zgłosić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 2. W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 00 do Burmistrz Dzierzgonia /-/ Kazimierz Szewczun Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 20 r. Nr 26, poz. 34, Nr 94, poz. 550, Nr 02, poz. 588, Nr 34, poz. 777, Nr 47, poz. 88, Nr 49, poz. 889, Nr 7, poz. 06, Nr 27, poz. 28, z 202 r. poz. 849, 95,529, z 204 r. poz. 79, 80 i 072).

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ W styczniu 2012 r. został wykonany remont chodnika na ul. Wodnej w Grabowie nad Prosną. Chodnik został wykonany z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej /czerwonej/ o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł ---

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł --- Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1 Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz szatni WF 2 Zainstalowanie siatek ochronnych na oknach sali gimnastycznej Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY WALCE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY WALCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2006-2010. V kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiegła końca

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2006-2010. V kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiegła końca DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY listopad 2010 Miesięcznik * Rok IV * Nr 9(32) * nakład 1000 egz. * listopad 2010 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie na lata 2015-2017 Priorytety pracy. 1. Poprawa warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły oraz boisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Lp. Nazwa zamówienia/przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN (bez podatku VAT) 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. Projekt:

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo