Program Gospodarki Odpadami dla Miasta MIELCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Gospodarki Odpadami dla Miasta MIELCA"

Transkrypt

1 Spis treści 1. WPROWADZENIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA MIELCA ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE KOMUNALNYM Odpady komunalne Analiza stanu aktualnego w gospodarce odpadami komunalnymi Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych Założenia krajowej, wojewódzkiej i powiatowej polityki gospodarki odpadami komunalnymi Założone cele, kierunki działań i przyjęty system gospodarki odpadami komunalnymi Niezbędne koszty związane z realizacją zamierzonych celów Odpady opakowaniowe Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi Założenia do planu gospodarki odpadami opakowaniowymi Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi Komunalne osady ściekowe Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów Właściwości osadów Sposoby postępowania z osadami Prognoza wytwarzania osadów ściekowych Plan działań z osadami ściekowymi ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM Analiza stanu aktualnego Odpady inne niż niebezpieczne Opady niebezpieczne Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym Cele i kierunki działań ODPADY SZCZEGÓLNE Odpady medyczne i weterynaryjne Analiza stanu aktualnego Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Prognozy, cele i kierunki działań Oleje odpadowe Analiza stanu aktualnego Prognozy, cele i kierunki działań Akumulatory i baterie Analiza stanu aktualnego Prognozy, cele i kierunki działań Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Analiza stanu aktualnego Prognozy, cele i kierunki działań Mielec, sierpień

2 5.5. Odpady zawierające PCB Analiza stanu aktualnego Cele i działania Azbest Analiza stanu aktualnego Prognozy, cele i kierunki działań Wycofane pojazdy samochodowe Analiza stanu aktualnego Prognozy, cele i kierunki działań Zużyte opony Analiza stanu aktualnego Prognozy, cele i kierunki działań HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ ORAZ SZACUNKOWE KOSZTY PROPONOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PLANU Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej EkoFundusz Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy Operacyjne SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW STRESZCZENIE Sektor komunalny Sektor gospodarczy Koszty realizacji planowanych przedsięwzięć WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIANIA W PLANIE LITERATURA WYKAZ ZASTOSOWANYCH TERMINÓW I SKRÓTÓW Mielec, sierpień

3 Spis tablic Tablica 2.1. Struktura użytkowania gruntów w Mielcu... 9 Tablica 2.2. Dane demograficzne dla Mielca... 9 Tablica 3.1. Rodzaje i ilości wywożonych odpadów komunalnych przez MPGK z miasta Mielca w roku Tablica 3.2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów przyjętych na składowisko ZUOK w Mielcu w 2003 r., [Mg] Tablica 3.3. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów przyjętych na składowisko ZUOK w Mielcu w latach , [Mg] Tablica 3.4. Udziały poszczególnych dostawców w odbiorze odpadów komunalnych przez składowisko ZUOK w Mielcu w roku Tablica 3.5. Wytwórcy odpadów o charakterze komunalnym (kod ) w sektorze gospodarczym w Mielcu w roku Tablica 3.6. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu w oparciu o dane wskaźnikowe dla roku bazowego 2003 wg źródeł powstawania odpadów Tablica 3.7. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury, [%]* Tablica 3.8. Bilans odpadów komunalnych w mieście Mielcu w 2003 roku według strumieni odpadów Tablica 3.9. Bilans odpadów ulegających biodegradacji w mieście Mielcu w roku bazowym Tablica Dane dotyczące działalności MPGK w Mielcu Tablica Środki techniczne w dyspozycji MPGK w Mielcu Tablica Rodzaje, ilości i rozmieszczenie kontenerów do selektywnej zbiórki Tablica Wykaz placówek oświatowych w Mielcu, w których zainstalowano pojemniki do zbierana baterii Tablica Punkty skupu surowców wtórnych w Mielcu Tablica Zestawienie dostaw surowców wtórnych do ZUOK w roku 2003, [Mg] Tablica Struktura odpadów oddanych do recyklingu przez ZUOK w Mielcu, w roku 2003, [kg] Tablica Zbiorcze zestawienie danych charakteryzujących import i eksport odpadów komunalnych na teren miasta Mielca Tablica Prognoza zmiany liczby ludności w Mielcu do roku Tablica Prognoza zmian wskaźników emisji odpadów w latach w województwie podkarpackim, [%] Tablica Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Mielcu w latach , [Mg/rok] Tablica Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w Mielcu w latach w odniesieniu do roku bazowego 2003, [Mg/rok] Tablica Prognozowana ilość surowców wtórnych (w tym opakowań) w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu w latach , [Mg/rok] Tablica Zakładany odzysk surowców wtórnych w tym opakowań ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu w latach , [Mg/rok] Tablica Planowany recykling odpadów biodegradowalnych w Mielcu w latach , [Mg/rok] Mielec, sierpień

4 Tablica Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych Tablica Planowany odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych w mieście Mielcu, [Mg/rok] Tablica Ilość odpadów komunalnych do składowania w latach Tablica Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w mieście Mielcu w latach pod kątem zakładanego postępowania z nimi, [Mg/rok] Tablica Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem) Tablica Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi.. 59 Tablica Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji, [zł/mg].. 60 Tablica Koszty transportu, [zł/mg, km] Tablica Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w wybranych technologiach, [zł/mg] Tablica Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych Tablica Szacunkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji w Mielcu, w roku 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł] Tablica Szacunkowe koszty transportu odpadów komunalnych do poszczególnych obiektów gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Mielcu, w roku 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł] Tablica Szacunkowe koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych z Mielca w roku 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł] Tablica Łączne koszty eksploatacyjne gospodarowania odpadami komunalnymi, w mieście Mielcu w roku 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł] Tablica Szacunkowe jednostkowe koszty inwestycyjne Tablica Nakłady inwestycyjne obiektów i instalacji związanych Tablica Zbiorcze zestawienie ilości odpadów zebranych, poddanych odzyskowi i przekazanych do recyklingu w 2003 r. przez ZUOK w Mielcu Tablica Dane szacunkowe dotyczące jednostkowych wskaźników ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych w latach , [kg/m/rok] Tablica Potencjalne ilości i prognoza wytwarzanych odpadów opakowaniowych w Mielcu w latach , [Mg/rok] Tablica Poziomy recyklingu wyznaczone na lata dla poszczególnych rodzajów opakowań, [%] Tablica Prognozy ilości odpadów opakowaniowych przewidzianych do recyklingu w Mielcu w latach , [Mg/rok] Tablica Zbiorcze zestawienie ilości osadów ściekowych w Mielcu w 2003 r Tablica Skład chemiczny osadów ściekowych Tablica Prognozowana ilość osadów ściekowych ze ścieków komunalnych Tablica 4.1. Bilans odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w sektorze gospodarczym na terenie Mielca w 2003 roku wraz ze strukturą gospodarki odpadami Tablica 4.2. Wytwórcy odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku Tablica 4.3. Główni wytwórcy odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku Tablica 4.4. Instalacje i podmioty gospodarcze prowadzące odzysk odpadów przemysłowych i innych niż niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku Tablica 4.5. Instalacje i podmioty gospodarcze prowadzące unieszkodliwianie odpadów Mielec, sierpień

5 przemysłowych innych niż niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku Tablica 4.6. Stan formalno-prawny działania składowiska i dane techniczne odpadów przemysłowych w Mielcu Tablica 4.7. Odpady inne niż niebezpieczne deponowane na składowisku odpadów przemysłowych Tablica 4.8. Rodzaj i ilość odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów przemysłowych w 2003 r Tablica 4.9. Wykaz dostawców, rodzaj i ilość odpadów składowanych w 2003 roku Tablica Bilans i struktura gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Mielca w 2003 r Tablica Wytwórcy odpadów niebezpiecznych (z wyjątkiem odpadów medycznych i weterynaryjnych) oraz rodzaje i ilości wytworzonych odpadów w Mielcu w 2003 r Tablica Główni wytwórcy odpadów niebezpiecznych w Mielcu w 2003 roku Tablica Instalacje i podmioty gospodarcze prowadzące unieszkodliwianie odpadów niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku Tablica Odpady niebezpieczne składowane na składowisku Tablica Rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na składowisku w 2003 r Tablica Ilość odpadów przyjętych na składowisko odpadów przemysłowych w 2003 r Tablica Odpady niebezpieczne składowane w zbiorniku II- komora b składowisko odpadów przemysłowych Tablica 5.1. Sumaryczna ilość wytworzonych odpadów medycznych w Mielcu Tablica 5.2. Wykaz placówek weterynaryjnych w Mielcu Tablica 5.3. Rodzaje i ilości olejów odpadowych zebranych przez firmę SDS s.c. w Mielcu w 2003 roku Tablica 5.4. Wykaz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Mielcu (czerwiec 2004 r.) Tablica 5.5. Wykaz budynków w Mielcu z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest Tablica 5.6. Bilans samochodów zarejestrowanych w mieście Mielcu w latach Tablica 6.1. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach Tablica 8.1. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami Spis rysunków Rys Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu dla roku bazowego 2003 wg źródeł powstawania odpadów Rys Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury Rys Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w Mielcu w latach Rys Prognoza emisji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w mieście Mielcu Rys Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddawana odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach Rys Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji oraz Mielec, sierpień

6 przewidywane ilości do odzysku i składowania w latach Rys Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku i unieszkodliwienia w poszczególnych przedziałach czasowych Rys Struktura wytwarzania odpadów według grup odpadów Rys Struktura wytwarzania odpadów według grup odpadów (bez odpadu o kodzie wytwarzanego i unieszkodliwianego w KRONO-WOOD Sp. z o.o.) Rys 4.3. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Mielcu w 2003 r Spis załączników Załącznik nr 1 - Obiekty systemu gospodarki odpadami w Mielcu (mapa) Załącznik nr 2 - Wykaz lokalizacji kontenerów przeznaczonych na zbiórkę tekstyliów Załącznik nr 3 - Wyniki badań osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych przy ul. Wojska Polskiego 3 Załącznik nr 4 - Wykaz decyzji i pozwoleń dla podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką odpadami w Mielcu Mielec, sierpień

7 1. Wprowadzenie Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Mielca powstał jako realizacja ustawy z dnia r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, art wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Niniejszy projekt uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Wg 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami gminny plan gospodarki odpadami określa: aktualny stan gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych; działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami; projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie; szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów; system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. Dokumentami nadrzędnymi wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Mielca są Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego (WPGO) i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami- dla powiatu mieleckiego (PPGO). Zgodnie z art. 15 pkt 7 ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji. Dane wejściowe do Planu Gospodarki Odpadami dotyczą roku bazowego Plan Gospodarki Odpadami stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca. 2. Ogólna charakterystyka miasta Mielca Mielec jest to gmina miejska, siedziba powiatu ziemskiego, administracyjnie należąca do województwa podkarpackiego. Zajmuje obszar o powierzchni 47,36 km 2, co stanowi 0,26 % powierzchni województwa podkarpackiego. Miasto liczy 63,309 tys. mieszkańców (2003 r.), tj. około 3 % ludności województwa. Gęstość zaludnienia w 2003 r. wynosiła około 1 336,8 mieszkańców/km 2. Miasto Mielec położone jest w południowo-wschodniej Polsce, w odległości 60 km na kierunku północno-zachodnim od Rzeszowa. Od północy i wschodu graniczy z gminą wiejską Mielec, na niewielkim odcinku granicy północnej także z gminą Tuszów Narodowy, zaś od zachodu i południa z gminą Przecław. Mielec leży nad rzeką Wisłoką, prawym dopływem Wisły. Miasto podzielone jest na 18 osiedli: Borek, Cyranka, Dziubków, Kazimierza Wielkiego, J. Kilińskiego, M. Kopernika, T. Kościuszki, J. Kusocińskiego, Lotników, Mościska, Niepodległości, Rzochów, Smoczka, Smoczka I, W. Szafera, Wojsław, Wolności, S. Żeromskiego. Mielec, sierpień

8 Strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta tworzą: - obszary mieszkaniowo-usługowe: Stare Miasto najstarsza, historyczna część Mielca o zabudowie niskiej jednorodzinnej z niewielkim fragmentem mieszkalnictwa wielorodzinnego, osiedle Centrum z zabudową wielorodzinną (znane jako osiedle WSK), Borek z zabudową wielorodzinną w południowej części oraz zabudową jednorodzinną w północnej części, - Smoczka i Dziubków z zabudową wielorodzinną oraz jednorodzinną, - osiedla Wojsław, Rzochów, Cyranka z zabudową mieszaną jednorodzinną oraz zagrodową, - pozostałe zgrupowania zabudowy również mieszanej, tj. jednorodzinnej i zagrodowej: Berdechów, Mościska, Poręby Cyranowskie, Poręby Wojsławskie, Poręby Rzochowskie, - obszary produkcyjno-przemysłowe to: - północna część miasta o funkcji przemysłowej, którą w przeważającej części zajmuje teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec (SSE) wraz z lotniskiem, - południowa dzielnica przemysłowo składowa położona na obszarze osiedla Górki Wojsławskiej i przechodząca na obszar Starego Miasta po drugiej stronie torów kolejowych, - zgrupowanie terenów zabudowy przemysłowej i budownictwa, a także produkcji rolnej położone w rejonie ul. Traugutta na terenie osiedla Borek, - tereny centrum usługowego miasta, które są zlokalizowane: - na obszarze Starego Miasta w bezpośrednim sąsiedztwie rynku oraz ul. Mickiewicza, - na terenia osiedla Centrum wzdłuż Alei Niepodległości, - na terenie osiedla Borek, w rejonie ul. Sienkiewicza i ul. Pisarka, - uzupełnieniem terenu centrum jest tworzący się ośrodek usługowy w obrębie osiedli Smoczka i Dziubków w rejonie ul. Botanicznej i Warneńczyka - tereny zieleni miejskiej i ogrodów działkowych: (stanowią w części uzupełnienie terenów o innych funkcjach, głównie mieszkaniowych, a w części występują w wyodrębnionych kompleksach), najważniejsze z nich to: - park komunalny o charakterze leśnym na terenie osiedla Centrum biegnący od ul. Wolności do Al. Niepodległości, - park Oborskich wraz z pałacem położony na terenie Starego Miasta przy ul. Legionów, - parki i zieleńce w rejonie ulic: S. Staszica, Warszawskiej, Jadernych, Wolności, Grunwaldzkiej, K. Baczyńskiego i L. Staffa, - kompleks sportowy na osiedlu Centrum między ul. L. Solskiego i J. Kusocińskiego, - boisko sportowe Gryf w obrębie Starego Miasta w rejonie ul. Warszawskiej, - kompleks leśny położony wzdłuż wschodniej granicy miasta, stanowiący fragment obszarów leśnych pomiędzy Mielcem, a Kolbuszową stanowiący pozostałość Puszczy Sandomierskiej, - tereny ogrodów działkowych Metalowiec przy ul. Przemysłowej, Relaks i Solidarność, przy ul. J. Kilińskiego, Podlesie przy ul. Partyzantów, Mielec, sierpień

9 Jubilat na terenie osiedla Cyranka, Lotnik przy ul. Kosmonautów oraz Poręby w rejonie Wisłoki i ul. W. Witosa, - dolina rzeki Wisłoki stanowiąca na terenie miasta fragment korytarza ekologicznego w północno zachodniej części województwa podkarpackiego. Powyższe elementy struktury funkcjonalno przestrzennej uzupełniają obszary rolne, tereny z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz ciągi ulic miejskich łączące poszczególne obszary w jeden organizm miasta. Tereny przydatne dla rolnictwa występują w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta. Są to terenu związane z doliną Wisłoki i jej terasą nadzalewową W tablicach 2.1 i 2.2 przedstawiono strukturę użytkowania gruntów w Mielcu oraz dane demograficzne. Tablica 2.1. Struktura użytkowania gruntów w Mielcu Lp. Rodzaj gruntów ha % 1 Grunty rolne, tym: 2 064,9 43,6 1.1 Grunty orne 1 723,9 36,4 1.2 Sady 9,5 0,2 1.3 Łąki 118,4 2,5 1.4 Pastwiska 213,1 4,5 2 Lasy i grunty leśne 731,0 15,4 3 Tereny pozostałe 59,1 1,2 4 Tereny wód otwartych 122,0 2,6 5 Tereny zainwestowane, a w tym: 1 759,0 37,1 5.1 Tereny przemysłu, składowe i budowlane 296,0 6,3 5.2 Tereny mieszkalnictwa 561,0 11,8 5.3 Tereny usług i administracji 85,0 1,8 5.4 Tereny zieleni urządzonej 97,0 2,0 5.5 Tereny urządzeń transportu i łączności 659,0 13,9 5.6 Tereny powierzchni eksploatacyjnej 61,0 0,1 5.7 Tereny produkcji i obsługi gospodarki 0,4 rolnej 6.8 Tereny urządzeń gospodarki wod.-kan., 0,8 energetyki i usuwania nieczystości Razem 4 736,0 100,0 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca Miasto Mielec posiada stan zagospodarowania terenów zbliżony do stanu zagospodarowania miast średniej wielkości w województwie podkarpackim Tablica 2.2. Dane demograficzne dla Mielca Lp. Wyszczególnienie Miano rok 2001 rok 2002 rok Ludność ogółem, w tym: Przyrost naturalny - 1,5 1,8 b.d. 3 Saldo migracji ogółem, na 1000 ludności , ,2 b.d. Mielec, sierpień

10 Ludność: - wieku przedprodukcyjnym, wieku produkcyjnym, b.d. wieku poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia /km Ludność pracująca Bezrobotni Stopa bezrobocia % 23,5 22,5 13,3 9 Prognoza liczby ludności na rok 2005 na rok 2010 na rok Źródło: Rocznik statystyczny dla woj. podkarpackiego, Rzeszów 2003 r. i strona internetowa GUS Dane demograficzne szczególnie prognoza liczby ludności wykazują, że należy liczyć się z trwałą tendencją zmniejszania się liczby mieszkańców miasta. W latach korzystnie kształtował się w Mielcu wskaźnik stopy bezrobocia. Powierzchnia terenów mieszkaniowych w mieście wynosi 561 ha. W terenach mieszkaniowych udziały poszczególnych rodzajów mieszkalnictwa kształtują się następująco: - mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności zajmuje - 15,7 %, - mieszkalnictwo wielorodzinne niskiej intensywności - 2,0 %, - mieszkalnictwo jednorodzinne - 30,0 %, - mieszkalnictwo zagrodowe i jednorodzinne - 52,2 %, - zabudowa rekreacyjna - 0,1 % powierzchni terenów mieszkaniowych. Według Rocznika statystycznego woj. podkarpackiego, GUS 2003 r. liczba mieszkań w Mielcu w roku 2002 wynosiła , a ich powierzchnia użytkowa 1 118,2 tys. m 2, liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie wynosiła 3,37. Zasoby mieszkalnictwa skoncentrowane w zabudowie wielorodzinnej, obejmowały około mieszkań ( należało do spółdzielczości mieszkaniowej i do MZBM Sp. z o.o.), co stanowiło około 70 % ogółu zasobów mieszkaniowych w Mielcu. W budynkach jednorodzinnych znajdowało się mieszkań. Standard wyposażenia mieszkań jest korzystny, ponad 93 % ogólnej liczby mieszkań wyposażonych jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody, energii elektrycznej i gazową. Nieco niższy procent mieszkań (około 88 %) jest wyposażonych w centralne ogrzewanie. Mielec jest typową aglomeracją miejsko-przemysłową. Po wojnie rozbudowano Państwowe Zakłady Lotnicze, które w 1952 roku przemianowano na Wytwórnie Sprzętu Komunikacyjnego. Przedsięwzięcie to ukierunkowało rozwój Mielca jako ośrodka przemysłu lotniczego i zbrojeniowego. Początek lat dziewięćdziesiątych był dla Mielca, tak jak i dla wielu miast polskich, okresem gwałtownych przemian własnościowych. Uległy likwidacji, bądź poddano prywatyzacji lub przekształceniom liczne przedsiębiorstwa, organizacje gospodarcze i kulturalne. Powstało wiele firm, z których najsilniejsze po kolejnych przekształceniach pozostały na rynku gospodarczym i kulturalnym. W 1995 roku powstała pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO- PARK Mielec" (SSE). Strefa zlokalizowana jest na powierzchni 585 ha. Aktualnie działa tu około 60 firm. Tereny przemysłowe koncentrują się w północno-zachodniej części miasta. Mielec, sierpień

11 Inwestowanie w SSE stworzyło bardzo dużo nowych miejsc pracy. SSE "EURO- PARK Mielec" zarządzana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Strefa jest jednym z najważniejszych miejsc inwestycyjnych w województwie podkarpackim i w Polsce. Stan gospodarczy miasta Mielca wynika z działalności podmiotów gospodarczych, dających się sklasyfikować w trzech grupach: - firmy działające w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "EURO-PARK Mielec" na prawach określonych dla stref ekonomicznych (branże: materiały dla budownictwa, wyroby metalowe, środki transportu - lotnictwo, motoryzacja, wyroby drewnopochodne, meble, wyroby farmaceutyczne, chemiczne, z tworzyw sztucznych i inne), - firmy powstałe po restrukturyzacji rozwiązanej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Mielec", działające głównie na obszarze SSE. Podstawowe branże to: produkcja środków transportu (lotnictwo, motoryzacja), wyroby metalowe i narzędzia, transport, usługi agrolotnicze, - podmioty gospodarcze zarejestrowane w ewidencji Urzędu Miejskiego. W ostatnim okresie łączna ilość podmiotów gospodarczych wynosiła w Mielcu ponad (według Rocznika statystycznego woj. podkarpackiego, GUS 2003 r), w tym: - w przemyśle - 801, (w tym w przetwórstwie przemysłowym 792), - w budownictwie - 468, - w handlu i naprawach , - w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności - 350, - w obsłudze nieruchomości i firm oraz w nauce - 867, - w edukacji - 127, - w ochronie zdrowia i opiece społecznej Jedynymi surowcami mineralnymi występującymi na terenie Mielca są obecnie surowce budowlane. Na skalę przemysłowa wydobywane są piaski w kopalni w Porębach Rzochowskich. Działające na terenie miasta cegielnia i kaflarnia wykorzystują gliny wydobywane poza miastem. W mieście zostały jedynie wyrobiska po wydobywaniu gliny. Do większych obiektów infrastruktury technicznej związanych z gospodarką odpadami należą zlokalizowane na terenie miasta dwa składowiska odpadów: składowisko odpadów komunalnych przy ul. Wolności zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu,, składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Wojska Polskiego 3 (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec ) zarządzane przez EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu. Na terenie miasta istnieje nieczynne i zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych na osiedlu Smoczka. 3. Odpady powstające w sektorze komunalnym 3.1. Odpady komunalne Analiza stanu aktualnego w gospodarce odpadami komunalnymi Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Mielcu określone są w załączniku do uchwały Nr XXXIX/266/97 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami (uchwały: Nr XVL/321/98 z dnia 27 maja 1998 r. i Nr Mielec, sierpień

12 XVII/152/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r.) w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mielca Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych Zgodnie z ustawą o odpadach definicja odpadów komunalnych jest następująca: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Tak więc, źródłami powstawania odpadów komunalnych są: - gospodarstwa domowe, - obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska, obiekty działalności gospodarczej i inne. Do dalszych rozważań przyjęto następujące grupy odpadów komunalnych, które wytwarzane są w wyżej wymienionych źródłach: - odpady z gospodarstw domowych, - odpady z obiektów infrastruktury, - odpady wielkogabarytowe, - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, - odpady z ogrodów i parków, - odpady z czyszczenia ulic i placów, - odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych. Bilans odpadów komunalnych z poszczególnych źródeł W bilansie odpadów komunalnych w mieście Mielcu wykorzystano informacje dotyczące rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych uzyskane z: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MPGK), Mielec, ul. Wolności 44, jako jedynego podmiotu gospodarczego wywożącego odpady komunalne z miasta Mielca (tablica 3.1), Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (ZUOK), Mielec, ul. Wolności 171, jako zarządcy jedynego czynnego składowiska odpadów komunalnych w mieście (tablica 3.2). W tablicy 3.3 podano ilości odpadów komunalnych przyjętych przez ZUOK w Mielcu w latach W tablicy 3.4 przedstawiono udział poszczególnych dostawców w odbiorze odpadów komunalnych przez ZUOK w roku Tablica 3.1. Rodzaje i ilości wywożonych odpadów komunalnych przez MPGK z miasta Mielca w roku 2003 Wytwórca Roczna ilość odpadów Odbiorca tys. m 3 /rok Mg/rok Niesegregowane odpady komunalne Gospodarstwa domowe 95, ,4 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o Mielec, ul. Wolności 171 Jednostki prowadzące działalność gospodarczą 40, ,3 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o Mielec, ul. Wolności 171 Odpady wielkogabarytowe Mielec, sierpień

13 Gospodarstwa domowe ,1 METBIX S.C., Mielec, ul. Korczaka 37 Odpady ulegające biodegradacji MPGK - 28,9 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o Mielec, ul. Wolności 171 Odpady z czyszczenia ulic i placów Użytkownicy ulic i placów Użytkownicy sieci kanalizacyjnej 0,5 600,0 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o Mielec, ul. Wolności 171 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych ,5 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o Mielec, ul. Wolności 171 Razem ,2 W 2003 roku MPGK dostarczyło (na zlecenie ZUOK) na składowisko odpady z selektywnej zbiórki: - makulaturę ( ) w ilości 79,2 Mg, - tworzywa sztuczne ( ) w ilości 18,4 Mg. Mielec, sierpień

14 Tablica 3.2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów przyjętych na składowisko ZUOK w Mielcu w 2003 r., [Mg] Lp. Nazwa odpadu Kod Rok 2003 odpadu 1 Niesegregowane , , , , , , , , , , , , ,34 odpady komunalne 2 Odpady ulegające ,50 2,54 3,38 0,92 8,26 1,40 0,50 0,28 0,58 5,48 16,38 8,66 51,88 biodegradacji 3 Ustabilizowane ,68 14,14 4,88 10,60 5,42 11,30 4,62 20,64 24,50 5,56 7,12 112,46 komunalne osady ściekowe 4 Skratki ,96-3,10 3, , ,88 58,30 5 Odpady z ,32 236,44 139,00 94,50 599,26 czyszczenia ulic i placów 6 Odpady ze , , , ,10 30,12 studzienek kanalizacyjnych Razem 1 290, , , , , , , , , , , , ,36 Tablica 3.3. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów przyjętych na składowisko ZUOK w Mielcu w latach , [Mg] Rok Odpady zmieszane Odpady odbierane selektywnie* Razem ,90 114, , ,90 401, , ,70 355, , ,61 425, , ,36 222, ,70 makulatura 82,32 Mg tworzywa sztuczne 79,66 Mg metal 0,44 Mg; szkło 4,44 Mg; surowce mix 55,48 Mg razem 222,34 Mg Mielec, sierpień

15 Tablica 3.4. Udziały poszczególnych dostawców w odbiorze odpadów komunalnych przez składowisko ZUOK w Mielcu w roku 2003 Miesiąc MPGK Gmina SSE Podmioty Osoby Mielec Mielec gospodarcze fizyczne Razem Mg % Mg % Mg % Mg % Mg % Mg ,90 92,90 70,00 5,42 2,78 0,22 19,80 1,53 2,24 0, , ,22 94,72 50,00 4,18 7,86 0,66 4,62 0,39 0,88 0, , ,62 90,16 92,74 6,14 15,60 1,03 38,68 2,56 5,30 0, , ,58 89,36 64,00 3,86 13,92 0,84 92,50 5,58 8,59 0, , ,20 91,94 67,50 4,09 9,96 0,60 44,46 2,70 13,85 0, , ,92 92,34 56,50 3,66 12,48 0,81 46,20 2,99 5,98 0, , ,36 96, ,60 0,63 45,76 2,71 6,76 0, , ,62 96, ,50 1,25 27,30 1,74 7,38 0, , ,96 97, ,00 0,9 23,82 1,33 7,84 0, , ,50 96, ,66 0,23 71,88 2,92 6,82 0, , ,56 85, ,78 11,18 56,90 3,06 4,60 0, , ,10 89, ,44 7,02 57,62 3,17 4,02 0, ,18 Razem ,54 92,81 400,74 2,0 449,58 2,25 529,54 2,65 74,26 0, ,36 Różnica w ilości odpadów komunalnych pomiędzy danymi MPGK i ZUOK wynika z faktu, że MPGK wyznacza ilość odpadów w Mg na podstawie wskaźnika ich gęstości. Z przedstawionego bilansu wynika, że 92,81 % odpadów komunalnych na składowisko w Mielcu dostarcza MPGK. Odpady z gospodarstw domowych Średnioroczne ogólnomiejskie wskaźniki nagromadzenia odpadów z gospodarstw domowych miasta Mielca wynoszą: 1,5 m 3 /M/rok; 193,4 kg/m/rok (gęstość 129 kg/m 3 ) i znacznie odbiegają od wskaźników krajowych i wojewódzkich dla miast (224 kg/m/rok). Analiza gospodarki odpadami wykazuje, że przypuszczalnie nie wszystkie odpady komunalne są odbierane od mieszkańców. Na ilość i skład odpadów z gospodarstw domowych zasadniczo wpływa sposób ogrzewania, i to dwojako: po pierwsze, w gospodarstwach domowych, które posiadają piece węglowe powstają odpady po spaleniu węgla: popiół i żużel, po drugie, w gospodarstwach tych, w piecu węglowym spala się zwykle również wiele odpadów o charakterze palnym. Tym samym mieszkańcy posesji wynoszą do zbiorników lub do punktów selektywnej zbiórki miej odpadów o charakterze palnym. Odpady komunalne z obiektów infrastruktury Odpady z obiektów infrastruktury objęte są tym samym systemem gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, co odpady z gospodarstw domowych. Ilość tych odpadów zależy od stopnia nasycenia miejscowości obiektami typu administracyjnego, handlowego oraz innymi stanowiącymi infrastrukturę miejską. Podjęta próba oszacowania ilości tych odpadów dla Mielca polegała na uzyskaniu informacji na ten temat w MPGK oraz od podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta. W tablicy 3.5 przedstawiono niektórych wytwórców odpadów komunalnych w sektorze gospodarczym w roku Mielec, sierpień

16 Tablica 3.5. Wytwórcy odpadów o charakterze komunalnym (kod ) w sektorze gospodarczym w Mielcu w roku 2003 (według uzyskanych odpowiedzi na rozesłane ankiety) Lp. Wytwórca odpadów Roczna ilość odpadów [m 3 ] [Mg] Odbiorca Zakłady Narzędziowe PZL-Mielec Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3-50,116 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec 2 MELEX Sp. z o.o. w upadłości ul. Wojska Polskiego 3 3 GEYER & HOSAJA Zakłady Gumowe w Mielcu Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 4 Onduline Production Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 3 5 Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL-Mielec Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 3 6 KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 3 7 Plastic Factory COBI S.A. ul. Wojska Polskiego 3 8 Elektrociepłownia MIELEC Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 9 Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ w Radomiu. Zakład Mleczarski w Mielcu ul. Racławicka 6 10 Agmar-Telecom Sp.z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 11 EUROCAST Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 12 Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 13 Zakład Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. - 10,300 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności , Mielec MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec ZUOK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 225,000 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 25,055 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 54,661 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 14,060 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 7,995 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 71,340 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 18,000 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 50,116 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 5,300 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec Mielec, sierpień

17 SANGLASS S.A. ul. Wojska Polskiego 14-50,800 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Firma TARAPATA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 16 Szpital Powiatowy Ul. Żeromskiego Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska ROLMLECZ W Radomiu Zakład Mleczarski w Mielcu Ul. Racławicka Mielec - 11,553 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 55,200 MPGK Sp. z o.o. Ul. Wolności Mielec - 7,995 ZUOK Ul. Wolności Mielec Średnioroczny ogólnomiejski wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury obliczony w oparciu o uzyskane dane wynosi 120,3 kg/m/rok. Odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe to te, które ze względu na wielkość/gabaryty nie mogą być gromadzone w pojemnikach, głównie: zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, zbędne meble. Dla miasta Mielca emisję odpadów wielkogabarytowych określono szacunkowo w oparciu o informację MPGK (tablica 3.1). Oszacowany w świetle powyższych danych wskaźnik nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych w odniesieniu do statystycznego mieszkańca Mielca wynosi około 0,065 kg/m/rok i jest wyraźnie zaniżony. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych Odpady budowlane, pochodzące głównie z remontów wywożone są na składowiska przeważnie bezpośrednio przez wytwórców, rzadziej przez przewoźników. Wskaźnik nagromadzenia odpadów budowlanych w Polsce waha się w granicach 10 do 100 kg/m rok. Z terenu Mielca odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych są wykorzystywane (odzysk odpadów) przez Inwestorów budowlanych. Na potrzeby planu gospodarki odpadami w mieście Mielcu przyjęto za planem wojewódzkim wartość tego wskaźnika równą - 40 kg/m/rok. Odpady z ogrodów i parków Odpady z ogrodów i parków popularnie zwane odpadami zielonymi pochodzą z tzw. zieleni miejskiej, która jest definiowana jako zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjna oraz ogrody pracownicze i działkowe. W Mielcu w 2003 roku powierzchnia użytkowana w taki sposób zajmowała łącznie 97 ha (dane wg Rocznika Statystycznego woj. podkarpackiego, Rzeszów 2003 r.). Przyjmując, że produkcja masy roślinnej z 1ha wynosi 4 Mg rocznie, można oszacować, że rocznie w Mielcu powstaje 388 Mg odpadów zieleni miejskiej. Odpady te składają się głównie z trawy, listowia, gałęzi drzew i krzewów. Zawierają również pewne zanieczyszczenia nieorganiczne, jak: ziemia, kamienie, gruz, tworzywa sztuczne, szkło, metale. Podobny charakter posiadają odpady powstające na cmentarzach, przy czym głównym zanieczyszczeniem masy roślinnej jest w tym przypadku szkło. Mielec, sierpień

18 Drugą grupę odpadów zielonych powstających na terenie miast stanowią odpady z targowisk warzywno-owocowych. Ich głównym składnikiem są resztki warzywne i owocowe zanieczyszczone odpadami zwierzęcymi i opakowaniowymi różnego typu oraz ziemią. W tablicy 3.1 podano ilość wywiezionych odpadów biodegradowalnych (czyli sumaryczną ilość odpadów z ogrodów i parków, targowisk i cmentarzy) Wskaźnik nagromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w odniesieniu do statystycznego mieszkańca Mielca przyjęty w oparciu o powyższe dane wynosi około 0,46 kg/m/rok. Odpady z czyszczenia ulic i placów Odpady uliczne (zmiotki i odpady z koszy ulicznych) są to głównie odpady zbierane w procesach mechanicznego i ręcznego oczyszczania ulic i placów zawierające: piasek, starte części nawierzchni, ogumienie pojazdów, listowie, itp. Osobną grupę nieczystości generowanych w środowisku ulicznym stanowią odpady z koszy ulicznych. Wskaźnik nagromadzenia odpadów z czyszczenia ulic i placów w odniesieniu do statystycznego mieszkańca Mielca przyjęty w oparciu o powyższe dane wynosi około 9,5 kg/m/rok. Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych Aktualnie w województwie podkarpackim, w tym również w Mielcu selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych nie funkcjonuje prawie w ogóle. Bilans odpadów komunalnych potencjalnie wytworzonych Potencjalna ilość wytworzonych w mieście Mielec odpadów komunalnych określona została w oparciu o wskaźniki jako średnia ważona pomiędzy wskaźnikiem emisji odpadów dla miast i dla wsi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO). Charakterystyka miasta Mielca upoważnia do przyjęcia następujących wag: - 0,75 tak jak dla miasta; 0,25 tak jak dla wsi. W związku z tym wskaźniki dla Mielca są nieco niższe niż przyjęto w WPGO dla województwa podkarpackiego. Dla poszczególnych źródeł powstawania obliczone ilości odpadów komunalnych przedstawiono w tablicy 3.6 oraz na rys Tablica 3.6. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu w oparciu o dane wskaźnikowe dla roku bazowego 2003 wg źródeł powstawania odpadów Lp. Źródła powstawania odpadów Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/m/rok] Ilość Odpadów [Mg] Udział [%] 1 Odpady z gospodarstw domowych 197, ,9 52,71 2 Odpady z obiektów infrastruktury 93, ,2 25,08 3 Odpady wielkogabarytowe 18, ,0 5,02 4 Odpady z budowy, remontów i demontażu 40, ,4 10,70 obiektów budowlanych 5 Odpady z ogrodów i parków 10,3 648,9 2,74 6 Odpady z czyszczenia ulic i placów 11,3 712,2 3,01 7 Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie 2,8 174,1 0,74 odpadów komunalnych Razem: 373, ,7 100 Mielec, sierpień

19 10,7% 2,7% 3,0% 0,7% 5,0% 52,7% 25,1% Odpady z gospodarstw domowych Odpady z obiektów infrastruktury Odpady wielkogabarytowe Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych Odpady z ogrodów i parków Odpady z czyszczenia ulic i placów Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych Rys Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu dla roku bazowego 2003 wg źródeł powstawania odpadów Z obliczeń wynika, że w Mielcu w 2003 r. powinno powstać ,7 Mg odpadów komunalnych. Ilość odpadów przywiezionych w 2003 r. z terenu Mielca na składowisko odpadów komunalnych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (ZUOK) przy ul. Wolności 171 wynosiła ,1 Mg, co stanowiło jedynie 83,9 % ilości odpadów, które wg wskaźników powinny być wytworzone w roku 2003 w takim mieście jak Mielec. Wynika stąd, że przypuszczalnie część odpadów (około 16,1 %) znajduje się poza obecnie realizowanym systemem gospodarowania odpadami. Do dalszych rozważań w ramach niniejszego planu - przyjęto bilans odpadów wyznaczony przy użyciu wskaźników. Charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych Wskaźniki charakterystyki jakościowej Skład morfologiczny odpadów zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od: wielkości miejscowości, stopnia jej uprzemysłowienia, poziomu życia mieszkańców, techniczno-sanitarnego wyposażenia budynków itp. Skład morfologiczny odpadów komunalnych miasta Mielca nie jest znany (brak aktualnych badań w tym zakresie). Dla rozważań w ramach Planu gospodarki odpadami dla Mielca przyjęto średni skład morfologiczny odpadów komunalnych z analizy danych pochodzących z badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (tablica. 3.7, rys. 3.2.). Tablica 3.7. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury, [%]* Lp. Frakcje odpadów * Odpady z gospodarstw domowych Odpady z obiektów infrastruktury Odpady organiczne pochodzenia roślinnego Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego 2 - Mielec, sierpień

20 Inne odpady organiczne 2-4 Papier i tektura Tworzywa sztuczne Materiały tekstylne Szkło Metale Odpady mineralne Frakcja drobna (poniżej 10 mm) 10 7 Razem * podział wg PN-93/Z Frakcja drobna (pon. 10mm) Odpady mineralne Metale Szkło Materiały tekstylne Tworzywa sztuczne Papier i tektura Inne odpady organiczne Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego Odpady organiczne pochodzenia roślinnego 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Odpady domowe Odpady z infrastruktury Rys Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury Ustalenie danych wyjściowych w zakresie strumieni odpadów do planu gospodarki odpadami Do dalszych rozważań w ramach niniejszego planu - przyjęto bilans odpadów wyznaczony przy użyciu wskaźników. Biorąc pod uwagę przedstawiony w tablicy 3.7 podział odpadów komunalnych, konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz potrzebę bliższej charakterystyki odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby planu gospodarki odpadami przyjęto ostatecznie podział na 18 następujących strumieni odpadów komunalnych: 1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: - odpady organiczne pochodzenia roślinnego, - odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego, - inne odpady organiczne Mielec, sierpień

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011-2019 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona ogółem dla całego obszaru miasta Białegostoku. Prognoza została

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ZAKLICZYN 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i podstawowe założenia analizy 3 1.2. Podstawa prawna. 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 213 r. Analiza obejmuje obszar 6 gmin uczestników Związku Celowego Gmin MG-6: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. 1 Spis treści II. Podstawa prawna sporządzenia Analizy.... 3 III. Ogólna charakterystyka Gminy Miasta Rawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OLESNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OLESNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OLESNO Olesno, kwiecień 2016 r. Dokument zatwierdził: Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno 1 SPIS TREŚCI 1. Cel i założenia analizy. 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Odpady komunalne Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Czarna, dnia 25 marzec 2016r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r.

Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Roczna analiza stan gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2015r. Głowaczów, dnia 18 maj 2016r. 1.Wprowadzenie 1.1 Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1)

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 3 Kędzierzyn-Koźle (osiedla: Śródmieście, Kuźniczka, Piastów, Blachownia, Przyjaźni, Lenartowice, Cisowa, Miejsce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Torzym za 2015 rok Torzym marzec 2016r. 1 Spis treści 1. Cel przygotowania analizy... 3 2. Postawa prawna sporządzenia analizy... 3 3. Ogólna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Ręczno" Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 91273-2014 z dnia 2014-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych powstających

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Solec Kujawski w zakresie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Solec Kujawski w zakresie Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Solec Kujawski w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015. Kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR XI/88/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA DLACZEGO POTRZEBNA JEST REWOLUCJA? Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo