DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI"

Transkrypt

1 TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 28 grudnia 2009 r. Nr 13 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 128 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania i zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych w Służbie Więziennej z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu radcowskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu oraz w sprawie utworzenia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 1 i Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 2 w Poznaniu OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 139 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47, 49 i 57a 2 Kodeksu karnego ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania i zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych w Służbie Więziennej Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Powołuje się Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych w Służbie Więziennej, zwanego dalej Pełnomocnikiem. 2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości. 3. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. 2. Do zadań Pełnomocnika należy: 1. Ocena funkcjonowania struktury organizacyjnej więziennictwa w zakresie możliwych zmian organizacyjnych, poprawiających prawidłowość funkcjonowania i wzrost efektywności jej działania. 2. Przygotowanie i wdrożenie do praktyki więziennictwa koncepcji oddziałów penitencjarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 3. Nadzór, kontrola i bieżący monitoring zmian realizowanych w jednostkach związanych z organizacją nowych struktur. 4. Przedstawianie wniosków i propozycji w zakresie dostosowania funkcjonalnego do realizowanej koncepcji okręgowych inspektoratów Służby Więziennej i Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 3. W zakresie zadań określonych w 2 Pełnomocnik współpracuje z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej zgodnie z jego kompetencjami. 4. Obsługę organizacyjno-administracyjną zapewnia Centralny Zarząd Służby Więziennej. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

2 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 129, 130 i 131 Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 2/2008/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka 1 otrzymuje brzmienie: 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, w składzie: Przewodniczący Komisji: sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ryszard Pęk, 129 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka 130 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2009 r. Członkowie Komisji: 1) prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, 2) prof. dr hab. Cezary Suszyński, 3) sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w st. spoczynku Stanisław Gurgul, 4) sędzia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Magdalena Nałęcz, 5) sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach dr Dorota Zienkiewicz, 6) syndyk upadłości wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Grażyna Jaskuła. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie Na podstawie art ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 178/09/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie w 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99 poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 37, poz. 286, Nr 26, poz. 156 i Nr 166, poz ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 3) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego: Dorota Kozarzewska sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska radca prawny. Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego: Maciej Kruszyński sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Aleksander Werner radca prawny. 4) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego: Maria Werpachowska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Monika Studzińska radca prawny. Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego: Irena Jakubiec-Kudiura sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Piotr Karwat radca prawny. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Na podstawie art ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 206, poz i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99 poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 37, poz. 286 i Nr 26, poz Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu radcowskiego, w składzie: Przewodniczący Komisji: Krzysztof Józefowicz sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Członkowie Komisji: Sylwester Marciniak sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Jolanta Grzegorczyk sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

3 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 131, 132 i 133 Ryszard Iwankiewicz sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Mariusz Żak sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Bolesław Chylak radca prawny, Jan Łoziński radca prawny, Ewa Stompor-Nowicka radca prawny, Bazyli Zacharczuk radca prawny. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski 132 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Na podstawie art. 78h ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz i Nr 166, poz. 1317) zarządza się, co następuje: 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, w składzie: Przewodniczący Komisji: Jarosław Matras sędzia Sądu Najwyższego, Członkowie Komisji: Rafał Malarski sędzia Sądu Najwyższego, Stefan Babiarz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Andrzej Daczyński sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Barbara Trębska sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Magdalena Dobrzyńska-Szczudłowska adwokat, Marek Mikołajczyk adwokat, Edward Rzepka adwokat, Stanisław Szufel adwokat. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski 133 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku do zarządzenia nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 118, Nr 7, poz. 124 i 125, i Nr 8, poz. 131, z 2007 r. Nr 4, poz. 17, Nr 9, poz. 38 i Nr 10, poz. 44, z 2008 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 8, Nr 5, poz. 87 i Nr 7, poz. 126 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się następujące symbole literowe podstawowych komórek organizacyjnych Ministerstwa: 1) Gabinet Polityczny Ministra GPM, 2) Biuro Ministra BM, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 161, poz ) Biuro Dyrektora Generalnego BDG, 4) Departament Legislacyjno-Prawny DL-P, 5) Departament Sądów Powszechnych DSP, 6) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji DWOiP, 7) Departament Praw Człowieka DPC, 8) Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego DWM, 9) Departament Organizacyjny DO, 10) Departament Kadr DK, 11) Departament Budżetu i Inwestycji DB, 12) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych DIRS, 13) Departament Sądów Wojskowych DSW, 14) Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi DNAP, 15) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego B-KRK, 16) Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego BAiES, 17) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego BMSiG, 18) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych BINiSO, 19) Biuro Administracyjno-Finansowe BA-F,

4 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz ) Biura Prokuratury Krajowej (Prokuratora Krajowego, Spraw Konstytucyjnych, Postępowania Przygotowawczego, do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, Postępowania Sądowego, Obrotu Prawnego z Zagranicą, Biuro Kadr, Biuro Administracyjno-Finansowe) PR. ; 2) w 6: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) opracowywanie propozycji do planu prac Rady Ministrów, programów, analiz, opinii, informacji i innych materiałów, wynikających z zadań departamentu (biura),, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Właściwy departament (biuro), na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, opracowuje propozycje do planu prac Rady Ministrów, i po uzyskaniu akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa, przedkłada je temu Departamentowi w określonej przez niego formie. 1b. W uzasadnionych przypadkach właściwy departament (biuro), po uzyskaniu akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa, zwraca się w zakresie projektu opracowywanego przez ten departament (biuro) do Departamentu Legislacyjno- -Prawnego o przygotowanie wystąpienia do Sekretarza Rady Ministrów w sprawie zmian w planie prac Rady Ministrów., c) w ust. 2: pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) opracowywanie wstępnych projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, w tym skutków finansowych, a także projektów założeń projektu ustawy dotyczących zagadnień pozostających w zakresie działania departamentu (biura), w wersji elektronicznej, 2) uzgadnianie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy ze wszystkimi zainteresowanymi merytorycznie departamentami (biurami), w tym Departamentem Legislacyjno-Prawnym, przeprowadzanie konsultacji społecznych projektów oraz przekazywanie uzgodnionych projektów Departamentowi Legislacyjno-Prawnemu do dalszego prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 3,, pkt 4-8 otrzymują brzmienie: 4) uczestnictwo, w zakresie działania departamentu (biura) w prowadzonych przez inne departamenty (biura) wewnątrzresortowych uzgodnieniach projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy opracowanych w resorcie, 5) opiniowanie, w zakresie działania departamentu (biura), na wniosek departamentu (biura), w którym opracowano projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy, uwag zgłoszonych do tych projektów w toku uzgodnień wewnątrzresortowych, 6) przedstawianie, w zakresie działania departamentu (biura), na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, stanowiska do uwag o charakterze merytorycznym zgłoszonych do projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy w toku uzgodnień międzyresortowych, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, 7) udział przedstawicieli departamentu (biura), na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, w konferencjach i posiedzeniach odbywanych w toku uzgodnień międzyresortowych, których celem jest omówienie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy dotyczących zakresu działania departamentu (biura), 8) opiniowanie, na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy, dotyczących zakresu działania departamentu (biura), przesyłanych przez inne resorty w toku uzgodnień międzyresortowych,, d) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 2a. Skierowanie projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy do konsultacji społecznych lub uzgodnień międzyresortowych poprzedzone jest przedstawieniem projektu do akceptacji członkom Kierownictwa Ministerstwa przez departament (biuro), który opracował projekt., e) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 2b. W uzasadnionych przypadkach właściwy departament (biuro) zwraca się do Departamentu Legislacyjno-Prawnego o przygotowanie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów lub działającego z jego upoważnienia Sekretarza Rady Ministrów z wnioskiem o: 1) odstąpienie od wymogu opracowania i uzgodnienia projektu założeń projektu ustawy lub 2) postanowienie o opracowaniu przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy. ; 3) w 7: a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2) Biurem Ministra w zakresie: a) przygotowywania projektów odpowiedzi bądź udzielania odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie, b) załatwiania przekazanych przez to Biuro skarg i wniosków dotyczących działalności sądów i innych jednostek organizacyjnych resortu, c) realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do mediów i obowiązków wynikających z prawa dostępu obywateli do informacji publicznej, 3) Departamentem Legislacyjno-Prawnym w zakresie inicjowania, projektowania i opiniowania aktów prawnych i założeń projektu ustawy oraz opracowywania propozycji i zmian dotyczących planu prac Rady Ministrów,, b) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15) Biurem Kadr w Prokuraturze Krajowej w zakresie spraw osobowych prokuratorów oraz prokuratorów w stanie spoczynku, a także członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. ;

5 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz ) w 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny podpisuje: 1) akty normatywne, 2) umowy międzynarodowe, międzyresortowe, umowy i porozumienia o współdziałaniu Ministerstwa Sprawiedliwości ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, 3) pisma niedotyczące międzynarodowego obrotu prawnego kierowane do ministrów rządów państw obcych, 4) decyzje o powierzeniu sędziom i prokuratorom stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, 5) dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników Gabinetu Politycznego, 6) decyzje o powołaniu na stanowiska: prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych, szefów wszystkich powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zastępców prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz o odwołaniu z tych funkcji, 7) decyzje o powołaniu na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej, 8) decyzje o powołaniu na pierwsze stanowisko prokuratorskie, 9) decyzje o zwalnianiu asesorów sądowych, 10) decyzje o odwołaniu asesorów sądów wojskowych, 11) akty mianowania na stanowiska referendarzy sądowych oraz decyzje o rozwiązaniu z nimi stosunku pracy, 12) decyzje o powołaniu i odwołaniu notariuszy i asesorów notarialnych oraz komorników, 13) decyzje o powołaniu na stanowiska prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz o odwołaniu z tych stanowisk, 14) decyzje o powołaniu do pełnienia funkcji zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora okręgowego i wojskowego prokuratora garnizonowego, a także do pełnienia pozostałych funkcji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz o wyznaczeniu rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Prokuratury Wojskowej i odwołaniu z pełnienia tych funkcji, 15) decyzje o delegowaniu sędziów do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w innym sądzie, w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, a także do pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegacji, 16) decyzje o delegowaniu prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości-Prokuratury Krajowej oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegacji, 17) decyzje o delegowaniu prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa, a także o odwołaniu ich z delegacji, 18) decyzje o delegowaniu urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, prokuraturze, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz o odwołaniu ich z delegacji, 19) decyzje o powołaniu na stanowisko oraz do pełnienia określonych funkcji prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także o odwołaniu ich z tych stanowisk i funkcji. ; 5) w rozdziale 2 oddział 2 otrzymuje brzmienie: Oddział 2 Biuro Ministra 15. Do podstawowych zadań Biura Ministra należy: 1) prowadzenie spraw wynikających ze stosunków między Ministrem Sprawiedliwości a organami władzy ustawodawczej oraz organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem spraw powierzonych Gabinetowi Politycznemu Ministra, 2) współdziałanie z Kancelariami Sejmu i Senatu, koordynowanie realizacji zadań resortu wynikających z uchwał i postanowień Sejmu i Senatu oraz ewidencjonowanie interpelacji, interwencji, dezyderatów oraz zapytań poselskich i senatorskich, a także kontrola terminowości ich załatwiania, 3) wykonywanie zadań związanych z kontaktami Kierownictwa Ministerstwa z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw i organizacji międzynarodowych, 4) koordynowanie sposobu postępowania w sprawach wystąpień wnoszonych do Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, 5) prowadzenie zbioru niepublikowanych uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń Prezesa Rady Ministrów nadsyłanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz koordynacja wykonywania zadań resortu sprawiedliwości wynikających z tych aktów, 6) obsługa posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa, 7) organizowanie pracy sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra oraz Kancelarii Biura, z wyjątkiem sekretariatów Zastępców Prokuratora Generalnego, 8) koordynowanie spraw dotyczących nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością Centralnego Zarządu Służby Więziennej w zakresie zleconym przez Ministra Sprawiedliwości,

6 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz ) ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy sądów i innych jednostek organizacyjnych resortu oraz ich rozpatrywanie w zakresie nieprzekazanym do załatwienia innym jednostkom organizacyjnym resortu, 10) przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, 11) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem realizacji procedur kontroli finansowej przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości jako dysponentowi głównemu właściwych części budżetu państwa, 12) analiza rocznych sprawozdań dotyczących wykorzystania przez instytucje, stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych w trybie art. 47, art. 49 i art. 57a 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 2 ), 13) informowanie Kierownictwa Resortu o obrazie wymiaru sprawiedliwości w mediach oraz informowanie mediów o działalności resortu, 14) organizowanie kontaktów przedstawicieli mediów z pracownikami resortu w celu uzyskania ich wypowiedzi i opinii, 15) opracowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dotyczących resortu sprawiedliwości, 16) obsługa strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz obsługa intranetu, 17) współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu, 18) koordynowanie działalności informacyjnej komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości, prowadzonej przez te komórki w zakresie ich kompetencji, 19) udostępnianie w formie elektronicznej oraz w miarę potrzeby na innym nośniku przeglądów prasy obejmujących informacje o publikacjach dotyczących resortu zamieszczonych w ogólnopolskiej i regionalnej prasie drukowanej oraz w mediach audiowizualnych, 20) współpraca z rzecznikami prasowymi sądów i prokuratur, 21) koordynacja realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) poprzez współpracę z wyznaczonymi 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz i Nr 214, poz oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz i Nr 190, poz pełnomocnikami poszczególnych komórek organizacyjnych, a także przygotowywanie decyzji i postanowień w sprawach z tego zakresu, w tym dotyczących odwołań od decyzji prezesów sądów, 22) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości, 23) koordynacja w zakresie merytorycznym Biuletynu Informacji Publicznej w sądach i prokuraturach, 24) przygotowywanie projektu zarządzenia kompetencyjnego określającego zakresy czynności członków kierownictwa, 25) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości. ; 6) w rozdziale 2 oddziały 3 5 otrzymują brzmienie: Oddział 3 Departament Legislacyjno-Prawny 16. Do podstawowych zadań Departamentu Legislacyjno- -Prawnego należy: 1) prowadzenie prac legislacyjnych: a) opiniowanie, pod względem legislacyjnym i w zakresie zgodności z aktami normatywnymi wyższego rzędu, uwag do projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości w trybie określonym w 6 ust. 2 pkt 5, b) opracowywanie pod względem redakcyjno- -prawnym, przedstawionych przez inne departamenty (biura) w trybie 6 ust. 2 pkt 1 lub pkt 3, a także przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów oraz założeń projektu ustawy z zakresu działania resortu, c) prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów, o których mowa w lit. b, w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, d) przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości projektów w wersji uzgodnionej w wyniku procedury, o której mowa w lit. c, w zależności od rodzaju projektowanego aktu do podpisu albo z wnioskiem o skierowanie pod obrady Rady Ministrów lub właściwego komitetu Rady Ministrów, e) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw oraz ogłaszaniem zarządzeń Ministra Sprawiedliwości w Monitorze Polskim, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ogłoszenia zarządzenia w tym Monitorze, f) opracowywanie, w zakresie właściwości resortu, a także opiniowanie przedstawionych przez inne resorty, projektów stanowiska Rady Ministrów wobec: projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez inne podmioty niż Rada Ministrów, projektów uchwał Sejmu i Senatu, projektów uchwał podkomisji i komisji Sejmu i Senatu zawierających sprawozdania o projektach ustaw,

7 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 133 g) opracowywanie opinii Ministra Sprawiedliwości o projektach ustaw i uchwał, o których mowa w lit. f, h) opracowywanie projektów aktów normatywnych na polecenie podsekretarza stanu odpowiadającego za prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości, 2) opiniowanie, na wniosek zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa, projektów nienormatywnych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w zakresie zgodności tych aktów z przepisami prawa, z wyjątkiem zgodności z prawem europejskim i innymi międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, 3) współdziałanie w opracowywaniu przygotowywanych przez inne organy państwowe projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektu ustawy oraz udział w konferencjach i posiedzeniach, na których projekty te są rozpatrywane, 4) prowadzenie spraw wynikających z udziału Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, komitetów Rady Ministrów i innych organów państwowych i społecznych, 5) wydawanie opinii co do treści obowiązujących przepisów prawnych dla naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości, 6) prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości, 7) redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości, 8) reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym, 9) współpraca z działającymi przy Ministrze Sprawiedliwości: Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego oraz ich obsługa techniczno-organizacyjna. Oddział 4 Departament Sądów Powszechnych 17. Do podstawowych zadań Departamentu Sądów Powszechnych należy: 1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, w tym: a) ustalanie kierunków nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, wykonywanego przez prezesów sądów, b) zatwierdzanie planów pracy nadzorczej prezesów sądów apelacyjnych i kontrola ich wykonania, c) opracowywanie okresowych ocen działalności sądów oraz informacji o ważniejszych kierunkach pracy sądów, d) analiza nadsyłanych przez prezesów sądów apelacyjnych sprawozdań dotyczących wykonania planów zadań nadzorczych prezesów tych sądów i sądów okręgowych za rok ubiegły oraz analiza planów zadań nadzorczych prezesów ww. sądów na bieżący rok i ewentualne wnoszenie do nich uwag, e) analiza nadsyłanych przez prezesów sądów apelacyjnych sprawozdań z wizytacji i lustracji sądów powszechnych przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i w razie potrzeby kierowanie do prezesów sądów pism nadzorczych, f) przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji sądów oraz działalności nadzorczej prezesów sądów, 2) wyrażanie opinii w kwestii merytorycznej zasadności zarzutów dotyczących oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, mogącej stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i referendarzy sądowych, 3) nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów sądowych i ksiąg wieczystych, 4) opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości podejmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 5) opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości podejmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm. 3 ) oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 6) nadzór nad dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych referendarzy sądowych, 7) wykonywanie czynności związanych z realizacją uprawnień Ministra Sprawiedliwości, jako właściwego ministra w stosunku do fundacji, 8) współpraca z organizacjami zrzeszającymi syndyków, nadzorców sądowych i zarządców w zakresie funkcjonowania tych instytucji w postępowaniu upadłościowym, 9) nadzór nad terminowością i prawidłowością przekazywania przez sądy ogłoszeń do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 10) opracowywanie wniosków do sądu rejestrowego o wykreślenie z rejestru związku zawodowego w trybie określonym w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm. 4 ), 11) współpraca z Prokuraturą Krajową w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu w sprawach rodzinnych i nieletnich, 12) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie sądowych i pozasądowych form walki z przestępczością oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, 13) współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania demorali- 3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 92, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 135, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 562.

8 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 133 zacji dzieci i młodzieży, działalności na rzecz rodziny, opieki, wychowania i terapii oraz profilaktyki społecznej, 14) uczestnictwo w naradach i konferencjach organizowanych z udziałem prezesów sądów, wizytatorów i sędziów, 15) rozpatrywanie skarg i wniosków zawierających zarzuty dotyczące działalności sądów, w zakresie należącym do kompetencji Departamentu, 16) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie należącym do kompetencji Departamentu, 17) przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w wyniku odwołań mediatorów od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących odmów wpisów do wykazów mediatorów do spraw nieletnich oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 18) wykonywanie zadań związanych z organizacją rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz planowanie pracy tych ośrodków, 19) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, w tym organizowanie narad i konferencji dla kierowników i pracowników pedagogicznych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, 20) opiniowanie wniosków w sprawie dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i związanych z warunkami pracy dla kierowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, 21) dokonywanie oceny pracy kierowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, a także wykonywanie czynności związanych z odwołaniami od otrzymanej oceny, 22) wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem nagród Ministra Sprawiedliwości nauczycielom zatrudnionym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w tym opracowywanie projektu zarządzenia w sprawie powołania zespołu opiniującego przedmiotowe wnioski, 23) wykonywanie czynności dotyczących wniosków o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, 24) wykonywanie czynności związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w tym: a) opracowywanie projektów decyzji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego, b) opracowywanie projektów decyzji stwierdzających nieważność czynności podejmowanych w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, 25) wykonywanie czynności związanych z odwołaniami od oceny dorobku zawodowego nauczycieli, 26) współpraca z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami w zakresie działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Oddział 5 Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji 18. Do podstawowych zadań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji należy, z zastrzeżeniem 27 ust. 1: 1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w zakresie wykonania orzeczeń karnych, 2) koordynowanie i ustalanie kierunków nadzoru penitencjarnego oraz koordynowanie prawidłowości jego wykonania, 3) ewidencjonowanie odpisów europejskich nakazów aresztowania wydanych przez sądy oraz europejskich nakazów aresztowania wydanych przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, 4) monitorowanie terminowości wykonania europejskich nakazów aresztowania, informowanie Eurojustu o opóźnieniach i przyczynach opóźnień w ich wykonaniu, 5) sprawowanie nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową, w tym określanie kierunków i koordynowanie pracy kuratorów sądowych, 6) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków kuratorskich, 7) prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w związanych z odwołaniami od decyzji prezesów sądów okręgowych sprawach dotyczących wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy i przeniesienia na inne stanowisko lub do innego zespołu kuratorskiego służby sądowej oraz zawieszeniem w pełnieniu obowiązków zawodowych kuratorów sądowych, 8) opiniowanie wniosków kuratorów zawodowych dotyczących udzielenia przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia, 9) zapewnienie obsługi sądu dyscyplinarnego drugiej instancji dla zawodowych kuratorów sądowych, działającego przy Ministrze Sprawiedliwości, 10) współdziałanie z Krajową Radą Kuratorów w realizacji zadań Rady oraz umożliwianie odbywania posiedzeń Rady, 11) organizowanie i koordynowanie działań związanych z wydawaniem kwartalnika Probacja, 12) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów w zakresie wykonania orzeczeń rodzinnych i nieletnich, 13) nadzór nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, 14) wykonywanie czynności związanych z kierowaniem nieletnich do zakładów poprawczych, przenoszeniem ich do innych zakładów oraz prowadzenie centralnej ewidencji nieletnich skierowanych do zakładów poprawczych, 15) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zakładach dla nieletnich, 16) koordynowanie i kontrola pracy wizytatorów w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego, 17) organizowanie narad nadzorczych, konferencji i szkoleń z prezesami sądów, wizytatorami, sędziami, kuratorami okręgowymi i ich zastępcami oraz pracownikami zakładów dla nieletnich,

9 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz ) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów w zakresie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz sprawach dotyczących egzekucji należności sądowych, 19) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz sprawach dotyczących egzekucji należności sądowych, 20) przygotowywanie projektu planu finansowego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, 21) dokonywanie okresowego podziału środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz uprawnionych podmiotów, 22) rozpoznawanie wniosków podmiotów, o których mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm. 5 ) o przyznanie środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w powyższym zakresie, 23) realizacja zadań wynikających z zawieranych umów, w tym w szczególności dokonywanie kontroli pod względem przebiegu i sposobu realizacji projektów oraz wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, w tym potwierdzanie należytego wykorzystania środków finansowych poprzez dokonywanie kontroli merytorycznej wymaganych dokumentów księgowych, 24) dokonywanie analiz sprawozdań z wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej przez sądy powszechne i Centralny Zarząd Służby Więziennej, a także sprawozdań merytorycznych z przebiegu wykonania umowy składanych przez zobowiązane do tego podmioty, 25) współdziałanie z Radą Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w zakresie realizacji zadań Rady, 26) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w tym nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie, 27) prowadzenie i przygotowywanie do publikacji wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę albo świadczenie pieniężne na podstawie art. 47, art. 49 i art. 57a 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, oraz prowadzenie 5 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 62 i Nr 214, poz oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 991, Nr 115, poz. 963 i Nr 190, poz postępowań administracyjnych w przedmiotowym zakresie, 28) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie w zakresie kompetencji Departamentu, 29) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie należącym do kompetencji Departamentu, w tym skarg na działalność komorników sądowych, 30) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz organami postępowania wykonawczego w zakresie działalności Departamentu. ; 7) w rozdziale 2 po oddziale 5 dodaje się oddział 5a w brzmieniu: Oddział 5a Departament Praw Człowieka Do podstawowych zadań Departamentu Praw Człowieka należy, z zastrzeżeniem 19: 1) analizowanie rozwoju międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka dotyczących wymiaru sprawiedliwości oraz inicjowanie zmian legislacyjnych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności rozwiązań polskich z tymi standardami, 2) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia należytego poziomu ochrony praw człowieka podczas realizacji zadań przez jednostki organizacyjne resortu sprawiedliwości, 3) propagowanie ochrony praw człowieka w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz upowszechnianie treści orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzji innych organów organizacji międzynarodowych w zakresie praw człowieka związanych z działalnością wymiaru sprawiedliwości, 4) reagowanie na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka, podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości, 5) współpraca z Biurem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości, w tym w szczególności przygotowywanie, na podstawie badania akt sądowych, analiz i stanowisk Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarzutów dotyczących postępowań toczących się w sądach powszechnych, podniesionych w skargach złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, 6) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony praw człowieka, 7) przygotowywanie sprawozdań z wykonywania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz Konwencji w sprawie zakazu

10 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 133 stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378), 8) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka, 9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których przedmiotem działalności jest ochrona praw człowieka, 10) podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji uprawnień pokrzywdzonych przestępstwem, w tym inicjowanie i koordynowanie współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, 11) współdziałanie z Radą do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań Rady. ; 8) w rozdziale 2 oddział 6 i 7 otrzymują brzmienie: Oddział 6 Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 6 ), 8) udzielanie informacji o treści polskiego prawa, wraz z tekstami odpowiednich aktów prawnych, na wniosek zagranicznych organów wymiaru sprawiedliwości lub urzędów konsularnych polskich lub państw obcych, 9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342), 10) wypracowywanie stanowiska Polski w sprawach z zakresu wymiaru sprawiedliwości rozpoznawanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz monitorowanie jego orzecznictwa pod kątem skutków dla prawa polskiego, 11) koordynacja działań służących zapewnieniu prawidłowości programowania, wdrażania oraz monitorowania projektów współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych (PO KL, PO IG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z wyłączeniem zadań dysponenta głównego właściwych części budżetu państwa, 19. Do podstawowych zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego należy: 1) współpraca w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości z Unią Europejską, Radą Europy, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2) współdziałanie z innymi resortami w zakresie współpracy, o której mowa w pkt 1, 3) prowadzenie w oparciu o ustawę z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) spraw dotyczących związania się przez Polskę umowami międzynarodowymi z zakresu działania resortu, a w szczególności prowadzenie negocjacji, opracowywanie wniosków dotyczących podpisania i ratyfikacji umów lub ich wypowiadania, a także opiniowanie wniosków innych resortów dotyczących opracowanych przez nie projektów umów międzynarodowych, 4) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ich zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodności z prawem Unii Europejskiej, 5) prowadzenie spraw wynikających z udziału Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, 6) wykonywanie zadań organu centralnego w trybie ratyfikowanych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, których wykonywania nie powierzono innym organom lub komórkom organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości, 7) udzielanie sądom polskim tekstów prawa obcego i wyjaśnianie obcej praktyki sądowej dla potrzeb prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 6 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz i 1540, Nr 226, poz i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz i Nr 247, poz oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547, Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz i Nr 179, poz

11 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz ) koordynacja obsługi finansowej realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości projektów, które są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: a) realizowanie działań mających na celu zapewnienie płynności finansowania projektów, b) opracowywanie, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, zbiorczego planu budżetu na realizację projektów stanowiącego wkład do projektu budżetu państwa, c) dokonywanie wstępnego podziału planowanych wydatków na poszczególne priorytety, projekty, zadania i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz przekazywanie informacji o dokonanym podziale do Biura Administracyjno-Finansowego, d) dokonywanie ostatecznej oceny dokumentów potwierdzających poniesione wydatki pod względem ich kwalifikowalności oraz zgodności z umową o dofinansowanie projektu, e) opracowywanie planów finansowych dotyczących wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów, f) składanie, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, zapotrzebowań na środki finansowe, g) wnioskowanie, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, o dokonywanie zmian w planie finansowym Ministerstwa, h) opracowywanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, wniosków o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa, i) wnioskowanie do Departamentu Budżetu i Inwestycji, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, o ujęcie niezrealizowanych kwot wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, j) przekazywanie do instytucji właściwych dla danego priorytetu harmonogramów i prognoz płatności oraz prognoz wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa, 13) prowadzenie spraw związanych z obsługą projektów w ramach Transition Facility, programu Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych oraz programu Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Oddział 7 Departament Organizacyjny 20. Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należy, z zastrzeżeniem 27 ust. 1: 1) opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie sądów powszechnych, w tym w szczególności: a) rozpatrywanie wniosków dotyczących tworzenia, znoszenia i przekształcania sądów, a także zmian struktury wewnętrznej sądów powszechnych, b) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia i znoszenia sądów powszechnych oraz zmian ich wewnętrznej struktury, c) opracowywanie projektów przepisów instrukcyjnych w zakresie biurowości i organizacji pracy sądów, 2) działanie w zakresie usprawnienia i doskonalenia organizacji, metod i techniki pracy sądów powszechnych, 3) nadzorowanie pracy inspektorów ds. biurowości oraz opracowywanie zbiorczych informacji związanych z nadzorem nad biurowością sądową, 4) przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji w zakresie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów sądowych oraz rzetelności sporządzania sprawozdań statystycznych, 5) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i zapewnieniem kompletności wzorów formularzy ksiąg i druków sądowych, 6) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących archiwizacji dokumentacji sądowej, 7) opiniowanie w zakresie funkcjonalno-użytkowym dokumentacji inwestycyjnej i remontowej budynków sądowych, 8) koordynowanie spraw i zadań dotyczących organizowania i funkcjonowania w resorcie policji sądowej, 9) monitorowanie i analizowanie przypadków agresji skierowanej w stosunku do sędziów, prokuratorów i innych pracowników sądów i prokuratur, 10) koordynowanie we współpracy z Departamentem Budżetu i Inwestycji działań kierowników jednostek organizacyjnych resortu zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w sądach i prokuraturach, 11) realizacja prenumeraty Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości dla Ministerstwa Sprawiedliwości, 12) współdziałanie w granicach uprawnień Ministra Sprawiedliwości z organami samorządu adwokatów i radców prawnych, 13) badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokatów i radców prawnych i opracowywanie w tym zakresie projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego, 14) badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokatów i radców prawnych w przedmiocie wpisów na listę adwokatów i listę radców prawnych oraz listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, a także opracowywanie projektów sprzeciwów Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach, 15) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości, związanych z testem umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych, 16) nadzór nad postępowaniem dyscyplinarnym w sprawach dotyczących adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, w tym opracowywanie projektów poleceń Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, opracowywanie projektów odwołań Ministra Sprawiedliwości od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne oraz opracowywanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,

12 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz ) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o odmowie wpisu na listę adwokatów oraz skreślenia z tej listy, 18) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych o odmowie wpisu na listę radców prawnych, uchwał w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz skreślenia z listy radców prawnych, 19) przekazywanie okręgowym radom adwokackim oraz radom okręgowych izb radców prawnych informacji o stosowaniu przez państwo obce wzajemności w wykonywaniu stałej praktyki przez polskich prawników, jak również przekazywanie tym radom tekstów właściwego prawa obcego w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm. 7 ), 20) sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, w tym: a) przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu lub odmowie powołania, odwołaniu notariusza, zmianie siedziby kancelarii notarialnej, powołania lub odmowie powołania na asesora notarialnego i prowadzenie w tym zakresie akt osobowych tych osób, b) przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, projektów odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych I instancji oraz opracowywanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, c) wykonywanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych co do kary pozbawiającej notariusza prawa prowadzenia kancelarii, d) badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu notarialnego, opracowywanie w tym zakresie projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego, e) inicjowanie podejmowania uchwał przez organy samorządu notarialnego w określonych sprawach należących do właściwości tych organów, f) sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego, w tym rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących działalności samorządu i czynności notariuszy, g) nadzorowanie wykonywania przez rady izb notarialnych kontroli spełnienia przez notariuszy obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przy wykonywaniu czynności notarialnych, h) dokonywanie oceny pracy notariatu na podstawie analizy protokołów wizytacji i lustracji oraz sprawozdań z wykonywania nadzoru przez organy samorządu notarialnego i wizytatorów ds. notarialnych w sądach apelacyjnych, i) prowadzenie rejestru kancelarii notarialnych, 7 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, poz. 1240, Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 147, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz ) sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego w sprawach kadrowych i organizacyjno-ustrojowych, w tym: a) przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie powoływania i odwoływania oraz przenoszenia komorników sądowych do innych rewirów komorniczych i prowadzenie w tym zakresie akt osobowych komorników, b) przygotowywanie projektów obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu nowych stanowisk komorników sądowych, c) opracowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego o uchylenie uchwał samorządu komorniczego, d) przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec komorników sądowych, e) przygotowywanie projektów postanowień Ministra Sprawiedliwości o zawieszeniu w czynnościach komorników, wobec których Minister Sprawiedliwości skierował wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, f) wykonywanie prawomocnych orzeczeń komisji dyscyplinarnych w przypadku orzeczenia kary wydalenia komornika ze służby komorniczej, g) prowadzenie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości wykazu rewirów komorniczych położonych na obszarach właściwości poszczególnych sądów apelacyjnych, 22) przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów, notariuszy, radców prawnych i komorników za szkody wyrządzone przy dokonywaniu czynności zawodowych, 23) opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu organizacji pracy ławników, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, 24) przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących tłumaczy przysięgłych, 25) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 722), w tym w szczególności: a) zapewnienie obsługi Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, b) przygotowywanie świadectw potwierdzających nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, c) prowadzenie listy tłumaczy przysięgłych i jej ogłaszanie, d) obsługa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, e) przygotowywanie projektów odwołań od orzeczeń Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, 26) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości wynikających z 17 ust. 1 pkt 4, 18 i 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47, poz ) oraz 8 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1970 r. Nr 13, poz. 116, z 1971 r. Nr 13, poz. 128, z 1973 r. Nr 47, poz. 281, z 1974 r. Nr 22, poz. 132, z 1990 r. Nr 73, poz. 436, oraz z 1991 r. Nr 33, poz. 139.

13 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 133 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego w odniesieniu do pieczęci urzędowych sądów, powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (z wyłączeniem Prokuratury Krajowej), notariuszy, komorników sądowych i pieczęci tłumaczy przysięgłych, 27) wykonywanie zadań nadzorczych nad biegłymi sądowymi, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących biegłych sądowych, 28) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), w tym: a) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przyznania licencji syndyka bądź odmowy jej przyznania, b) realizacja czynności związanych ze składaniem ślubowania przez osoby, którym przyznano licencję syndyka oraz wydawaniem dokumentu licencji syndyka, c) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez Ministra Sprawiedliwości listy osób posiadających licencję syndyka, w tym szczególnie z wpisem na tę listę, aktualizacją danych objętych wpisem oraz przekazywaniem listy i dokonanych w niej zmian prezesom sądów okręgowych, d) przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji, e) wydawanie decyzji w przedmiocie cofnięcia licencji syndyka, f) prowadzenie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach Unii Europejskiej do wykonywania zawodu regulowanego syndyka, 29) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej z działalności sądów, notariatu i biur komorniczych, 30) gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych w zakresie działania resortu oraz prowadzenie informatycznej bazy danych statystycznych resortu, 31) przetwarzanie we współpracy z Biurem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego danych statystycznych z prawomocnych orzeczeń, 32) udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych resortu m.in. przez publikowanie roczników statystycznych resortu, 33) udział w tworzeniu statystyki publicznej w resorcie sprawiedliwości, w tym definiowanie założeń do systemów informatycznych z zakresu statystyki, 34) organizowanie ogólnopolskich narad Kierownictwa resortu z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych, 35) inicjowanie i organizowanie narad szkoleniowych inspektorów do spraw biurowości oraz kierowników oddziałów administracyjnych sądów, 36) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną biegłych rewidentów, 37) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie w zakresie kompetencji Departamentu. ; 9) w rozdziale 2 oddział 13 otrzymuje brzmienie: Oddział 13 Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego 26. Do podstawowych zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego należy: 1) gromadzenie danych o osobach i podmiotach zbiorowych w zakresie określonym ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z 2007 r. Nr 191, poz oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323), 2) prowadzenie Kartotek: a) Karnej, b) Nieletnich, c) Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym, d) Podmiotów Zbiorowych, 3) prowadzenie informatycznego systemu rejestracji danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, 4) usuwanie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym stosownie do obowiązujących przepisów, 5) udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie objętym wnioskiem lub zapytaniem o udzielenie informacji o osobie albo podmiocie zbiorowym, 6) współpraca z rejestrami karnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym w szczególności: a) przekazywanie organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wyrokach skazujących oraz zastosowanych późniejszych środkach w odniesieniu do obywateli tych państw, b) występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o wyciąg z rejestru karnego oraz udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, 7) zawiadamianie sądów o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe bądź wykroczenie, 8) przygotowywanie decyzji i postanowień w sprawach dotyczących przetwarzania danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, 9) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie porad prawnych związanych z działaniem Krajowego Rejestru Karnego, 10) inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i informatycznych usprawniających działanie Krajowego Rejestru Karnego, 11) współdziałanie z Departamentem Organizacyjnym w zakresie opracowywania danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym dla potrzeb statystyki publicznej w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm. 9 ), 9 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

14 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 133 i ) współudział w przetwarzaniu z wykorzystaniem systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego danych statystycznych z prawomocnych orzeczeń karnych dotyczących osób dorosłych i nieletnich oraz podmiotów zbiorowych, 13) współpraca z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawach dotyczących gromadzenia danych o osobach pozbawionych wolności w zakresie określonym ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym, 14) sprawowanie nadzoru merytorycznego i technicznego nad pracą punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, w tym w szczególności: a) przeprowadzanie doraźnych lustracji punktów informacyjnych, b) bieżąca obsługa informatyczna i prawna, c) przeprowadzanie szkoleń pracowników punktów informacyjnych, 15) eksploatacja i obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Karnego, 16) zabezpieczanie danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przed dostępem osób nieuprawnionych, 17) zabezpieczanie techniczne systemu sieci informatycznej przed uszkodzeniem lub dostępem osób nieuprawnionych, 18) współpraca z Prokuraturą Krajową w zakresie udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury dla potrzeb prowadzonych postępowań, 19) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji o wyrokach skazujących zapadłych wobec osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony popełniony był na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich, 20) współpraca z centralną ewidencją kierowców i Komendantem Głównym Policji w zakresie określonym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. 10 ) oraz ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504). ; 10) w 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W skład Prokuratury Krajowej wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Biuro Prokuratora Krajowego, 2) Biuro Spraw Konstytucyjnych, 3) Biuro Postępowania Przygotowawczego, 4) Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, 5) Biuro Postępowania Sądowego, 6) Biuro Obrotu Prawnego z Zagranicą, 7) Biuro Kadr, 8) Biuro Administracyjno-Finansowe. ; 11) w 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Wszystkie biura Prokuratury Krajowej współdziałają stale z Biurem Prokuratora Krajowego w zakresie zadań wspólnych, a nadto związanych z informatyzacją prokuratury.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski 10 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz i Nr 180, poz i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz i 1426, Nr 223, poz i 1462 i Nr 234, poz i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26 poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 14, Nr 5, poz. 19, Nr 6, poz. 24 i Nr 10, poz. 102 i 103) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kierownik sekretariatu Prokuratury Krajowej oraz pozostali pracownicy sekretariatu, a także inspektor do spraw biurowości podlegają Dyrektorowi Biura Prokuratora Krajowego. ; 2) w 13 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 17) Wykonywanie czynności związanych z pilotażowym wdrożeniem Systemu Informatycznego Prokuratury, a następnie jego wdrożeniem w jednostkach organizacyjnych prokuratury, a także czynności związanych z digitalizacją akt prowadzonych postępowań, ; 3) w 80 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 11. Sprawy zarejestrowane w rejestrach Ko, Ko/kw i ko/kks zakreśla się z datą skierowania do organów właściwych do ich rozpoznania lub zakończenia czynności procesowych będących podstawą wpisu do tych urządzeń. ; 4) po 217 dodaje się Część VIa w brzmieniu: WARUNKI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W SYSTEMIE DIGITALIZACJI AKT 217a. 1. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury wprowadza się system informatyczny służący do digitalizacji akt prowadzonych postępowań oraz do przetwarzania w formie zapisu elektronicznego danych w nich zgromadzonych przy użyciu funkcji przewidzianych w tym systemie.

15 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 134 i Decyzję o poddaniu akt danej sprawy digitalizacji podejmuje kierownik jednostki bądź upoważniony przez niego naczelnik wydziału. 3. W systemie informatycznym, o którym mowa w ust. 1, nie przetwarza się informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. 217b. Użyte w części VIa zarządzenia sformułowania oznaczają: 1) digitalizacja konwertowanie dokumentów papierowych do postaci elektronicznej, 2) system digitalizacji akt system informatyczny Sydig służący do digitalizacji akt postępowań prowadzonych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz do przetwarzania w formie elektronicznej danych w nich zgromadzonych, 3) repozytorium elektroniczne baza danych systemu digitalizacji akt, 4) wdrożenie systemu digitalizacji akt podjęcie czynności związanych z digitalizacją akt oraz przetwarzaniem danych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego Sydig. 217c. W repozytorium elektronicznym można przetwarzać również dane w formie plików cyfrowych, wytworzonych za pomocą innych systemów informatycznych lub urządzeń elektronicznych, pozostające w związku z prowadzonym postępowaniem, a w szczególności: zawartość nośników lub urządzeń stanowiących dowody rzeczowe, zapisy utrwalające przebieg czynności procesowych oraz zawartość innych nośników załączonych do akt postępowania, prowadzonych w formie określonej w 43 ust. 1 zarządzenia. 217d. 1. Dokument z akt sprawy prowadzonych w formie określonej w 43 ust. 1 zarządzenia należy digitalizować ponownie wówczas, gdy zmianie uległa jego treść, w szczególności w przypadkach, o których mowa w art k.p.k. 2. Konieczność ponownej digitalizacji nie zachodzi, gdy: 1) sprawy zostały połączone lub z innych przyczyn nastąpiło ponowne ponumerowanie akt postępowania, 2) wyłączono do odrębnego postępowania przygotowawczego materiały dotyczące niektórych osób lub czynów będących przedmiotem postępowania. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, aktualizacja danych realizowana jest za pomocą odpowiednich funkcji systemu digitalizacji akt. 4. Do przekazanych akt sprawy lub wyłączonych materiałów do dalszego prowadzenia postępowania innej jednostce prokuratury dołącza się również pliki elektroniczne, jeżeli zostały wytworzone. Przepis art. 200 ust. 3 zarządzenia stosuje się odpowiednio. 5. Po wyłączeniu i przekazaniu akt bądź materiałów do innej jednostki prokuratury w sytuacji, o której mowa w ust. 4, należy usunąć zapis w repozytorium elektronicznym. Usunięcie zapisu może nastąpić po otrzymaniu informacji o przejęciu sprawy bądź przekazanych materiałów przez inną jednostkę. 217e. 1. Wydruk kopii dokumentu z systemu digitalizacji akt, oprócz oznaczenia jednostki prokuratury, z której pochodzi, oraz osoby, przez którą został wykonany, zawiera umieszczoną przez system informację o sygnaturze akt sprawy, ze wskazaniem tomu i numerów kart w aktach głównych, prowadzonych w formie określonej w 43 ust. 1 zarządzenia. 2. Po wdrożeniu systemu digitalizacji akt, kopie dokumentów, odpowiadające warunkom określonym w ust. 1 mogą zastępować kserokopie, o których mowa w zarządzeniu. 217f. 1. Wdrożenie systemu digitalizacji akt w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury zarządza Prokurator Krajowy. 2. Tryb i zasady wdrażania systemu digitalizacji akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury określa Prokurator Krajowy w drodze zarządzenia. 217g. Kierownik jednostki organizacyjnej prokuratury określa w drodze zarządzenia szczegółowe zasady organizacji pracy i bezpieczeństwa w systemie digitalizacji akt. 217h. W kwestiach nieuregulowanych w części VIa stosuje się odpowiednio przepisy części VI zarządzenia.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski 135 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) zarządza się, co następuje: 1. PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu z siedzibą we Włocławku, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: , nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia. 2. Traci moc statut nadany zarządzeniem nr 184/07/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa PEPEBE Włocławek oraz nadania statutu PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości: Sekretarz Stanu Stanisław Chmielewski

16 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 135 Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2009 r. (poz. 135) Statut PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwa Państwowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe, zwane dalej przedsiębiorstwem, jest samodzielnym oraz samofinansującym się przedsiębiorstwem państwowym, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) Siedzibą przedsiębiorstwa jest Włocławek. 2. Przedsiębiorstwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Sprawiedliwości. 2. Czynności organu założycielskiego w imieniu Ministra Sprawiedliwości wykonuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z wyjątkiem czynności wymienionych w ustawie, o której mowa w Przedsiębiorstwo jako przywięzienny zakład pracy zatrudnia osoby pozbawione wolności w celu ich resocjalizacji poprzez pozytywne oddziaływanie pracy. 2. Przedsiębiorstwo współdziała z jednostkami organizacyjnymi więziennictwa w zakresie realizacji zadania określonego w ust Organem przedsiębiorstwa jest dyrektor przedsiębiorstwa. 2. Dyrektor przedsiębiorstwa zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz. 3. Dyrektor przedsiębiorstwa, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Rozdział II Działalność przedsiębiorstwa 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: 1) 02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem; 2) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; 3) Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; 4) Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno; 5) 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych; 6) 25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych; 7) 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych; 8) 25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia; 9) Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 10) 28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; 11) Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 12) Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; 13) Z Naprawa i konserwacja maszyn; 14) Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; 15) Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; 16) Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; 17) Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; 18) Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; 19) Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; 20) Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 21) 38.3 Odzysk surowców; 22) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; 23) 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych; 24) 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 25) 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 26) 43 Roboty budowlane specjalistyczne; 27) 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego; 28) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 29) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; 30) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; 31) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 32) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 33) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 34) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 35) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 36) Z Transport drogowy towarów; 37) Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 38) 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;

17 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 135 i ) 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem; 40) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne; 41) 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej; 42) Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 43) Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; 44) Z Działalność wspomagająca edukację; 45) Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego. 7. Przedsiębiorstwo gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę i prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego Przedsiębiorstwo prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe. 2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz podział zysku na fundusze lub pokrycie strat jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Rozdział III Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa upoważniony jest dyrektor przedsiębiorstwa. 2. Zastępców dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje dyrektor przedsiębiorstwa. 3. Pełnomocników przedsiębiorstwa ustanawia i odwołuje na piśmie dyrektor przedsiębiorstwa. 4. Zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa, dokonując czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, działają w granicach ich umocowania. Rozdział IV Organizacja przedsiębiorstwa 10. Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem jednozakładowym Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, uwzględniający podział na wydziały produkcyjne, działy i odcinki produkcyjne oraz kierownicze i samodzielne stanowiska pracy, określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa. 2. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor przedsiębiorstwa W razie potrzeby dyrektor przedsiębiorstwa może powołać zespół doradczy lub opiniodawczy. 2. Powołując zespół opiniodawczy lub doradczy, dyrektor przedsiębiorstwa ustala zadania i sposób działania zespołu. Rozdział V Kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa 13. System kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa obejmuje kontrolę funkcjonalną. 14. Kontrolę funkcjonalną sprawują w ramach obowiązku nadzoru: 1) dyrektor przedsiębiorstwa i jego zastępcy nad podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy, 2) kierownicy komórek organizacyjnych nad podległymi im pracownikami, 3) inni pracownicy zobowiązani przez dyrektora przedsiębiorstwa do wykonywania kontroli w zakresie powierzonych im obowiązków. 15. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej, ustalany przez dyrektora przedsiębiorstwa. 136 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie Na podstawie art ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 178/09/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 206, poz i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99 poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 37, poz. 286, Nr 26, poz. 156 i Nr 166, poz radcowskiego z siedzibą w Warszawie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego: Jadwiga Smołucha sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska radca prawny, Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego: Maciej Kruszyński sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Aleksander Werner radca prawny. 2) uchyla się Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

18 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej Na podstawie art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W wydziałach cywilnych sądów rejonowych prowadzi się repertoria [st]: Nc dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, C-upr dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, dla których nie jest właściwy tryb nakazowy lub upominawczy, C dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, Ns dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym oraz spraw przekazanych przez notariusza lub sąd inny niż sąd spadku, dotyczących oświadczeń o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, Co dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie 1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz i Nr 273, poz i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 5, poz. 112 i Nr 8, poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 5, poz. 20 i Nr 5, poz. 23. od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczysto-księgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację. ; 2) w 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się repertoria [st]: Nc dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, C dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, Ns dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, Co dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności, Ca dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń rejonowych oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Cz dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi. ; 3) po 85 dodaje się 85a w brzmieniu: 85a. Sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym w sądach rejonowych i okręgowych wyróżnia się w repertorium Nc poprzez wpisanie na marginesie obok numeru porządkowego skrótu literowego En, a sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń w sądach rejo-

19 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 137 nowych i okręgowych wyróżnia się w repertorium C poprzez wpisanie na marginesie obok numeru porządkowego skrótu literowego Ed. ; 4) w 104: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Sprawę wpisaną w repertorium Nc, w której stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (art k.p.c., art k.p.c.) albo uchylono nakaz zapłaty (art k.p.c., art. 502 k.p.c.), albo prawidłowo wniesiono zarzuty bądź sprzeciw wobec nakazu zapłaty albo sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty, po zakreśleniu w repertorium Nc rejestruje się w repertorium C lub w przypadku spraw podlegających rozpoznaniu w trybie uproszczonym w repertorium C-upr. ; b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. W razie wydania europejskiego nakazu zapłaty tylko co do części roszczenia (art k.p.c.), sprawę co do pozostałej części rejestruje się w repertorium C lub w przypadku spraw podlegających rozpoznaniu w trybie uproszczonym w repertorium C-upr ; w rubryce Uwagi odnotowuje się numer sprawy nadany w repertorium Nc. ; 5) w 124 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Sprawy przekazane przez notariusza lub sąd inny niż sąd spadku, dotyczące oświadczeń o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, zakreśla się bezpośrednio po ich zarejestrowaniu. ; 6) w 147: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]: GNc dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, GC dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także rozpoznawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, GNs dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, GCo dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, wniosków o wyjawienie majątku, nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację. ; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Przepis 83 ust. 2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się przepis 85a. ; 7) w 148: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]: GNc dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym, GC dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także rozpoznawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, GNs dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, GCo dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, Ga dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg na wyroki i postanowienia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Gz dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi. ; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepis 83 ust. 2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się przepis 85a. ; 8) w 219 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział pracy, wydział ubezpieczeń społecznych albo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria [st]: Np dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym przepis 85a i 104 stosuje się odpowiednio, P dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, Pm dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), U dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,

20 Ministra Sprawiedliwości Nr Poz. 137 Po, Uo lub Po-Uo dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego lecz zgłoszonych przez wytoczenie powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. ; 9) w 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) pracy, wydział ubezpieczeń społecznych lub wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria [st]: Np dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym przepis 85a i 104 stosuje się odpowiednio, P dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, a także dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni, w przypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy, Pm dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), Pa dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych, Pz dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, U dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, Ua dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych, Uz dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, Po-Uo dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt. ; 10) w 270 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu: repertorium RNc dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym przepis 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, repertorium RC dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego, repertorium RNs dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu, repertorium RCo dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE, wykaz Op dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego, wykaz Alk dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu. ; 11) w 280 ust. 1 3 otrzymują brzmienie: Jeżeli w toku postępowania wykonawczego zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu zmiany środka wychowawczego w trybie art. 79 upn, należy wpisać sprawę do repertorium Now pod nowym numerem porządkowym [st], czyniąc o tym odpowiednią adnotację w wykazie Nw. 2. W rubryce Uwagi repertorium Now, w wierszu, w którym wpisana została nowa sprawa, oraz na okładce akt dotyczących postępowania w tej sprawie, wskazuje się również sygnaturę wykazu Nw. 3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania odnotowuje się jego wynik również w rubryce Uwagi wykazu Nw, wskazując sygnaturę, datę i treść orzeczenia; przebieg postępowania rejestruje się tylko w repertorium Now. ; 12) w 290 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W skorowidzu alfabetyczno-numerowym prowadzonym dla repertoriów: Npw, Now i Nk oraz wykazu Nw wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię nieletniego oraz sygnaturę dotyczącej go sprawy. Jeżeli w jednej sprawie występuje kilku nieletnich, należy nazwisko i imię każdego z nich wpisać osobno. 13) w 292 ust. 1 3 otrzymują brzmienie: Jeżeli w toku postępowania wykonawczego zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu zmiany orzeczenia w trybie

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 28 grudnia 2009 r. Nr 13 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 128 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie powołania i zadań Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 25

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 25 Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie Regulamin wewnętrznego urzędowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Z arząd zen ie N r b/f /17 D yrektora G en eraln ego S łu żb y W ięzien n ej

Z arząd zen ie N r b/f /17 D yrektora G en eraln ego S łu żb y W ięzien n ej Z arząd zen ie N r b/f /17 D yrektora G en eraln ego S łu żb y W ięzien n ej z dnia

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. Projekt z dnia 4 lutego 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Dziennik Ustaw Nr 49 4246 Poz. 296 296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział I Śledczy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Wydział I Śledczy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika obejmujący zakresem swojego działania: 1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 180

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 180 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. ZRZĄDZENIE MINISTR SPRWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia... 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Urzędu w Mazowieckim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO. MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 06 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO. MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 06 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r. UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. Projekt z dnia 30 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2016 r. OBWIESZCZENIE Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 1472/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach Załącznik do zarządzenia nr 5/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myślenicach. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 22 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 22 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu w Mazowieckim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE

ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu w Mazowieckim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 590 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 56 poz. 590 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 56 poz. 590 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 października 2016 r. Warszawa, dnia 5 października 2016 r. Poz. 165 Dyrektor Generalny ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 34 USTAWA z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU P O Z N A Ń LISTOPAD 2016 Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w dniach listopada 2012 roku

w dniach listopada 2012 roku Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 13-16 listopada 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz. 11. ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz. 11. ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 64 /18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 64 /18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 30 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 64 /18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia Na podstawie 22 pkt 1 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 115/2017

Zarządzenie Nr 115/2017 Zarządzenie Nr 115/2017 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego

Szczegółowy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności między Prezesem, Wiceprezesami i Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr P.021.3.2015 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Transportu Kolejowego Szczegółowy podział

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrołęki. z dnia 23 listopada 2018r.

Prezydenta Miasta Ostrołęki. z dnia 23 listopada 2018r. Zarządzenie Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 listopada 2018r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia r. Projekt z dnia 23 marca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 527/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 13 marca 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 527/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 13 marca 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 527/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 13 marca 2006 roku w sprawie podpisywania pism i dokumentów. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 3. ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 3. ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2018 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku

PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. PROPOZYCJA PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Wg wcześniejszego planu - w dniach 6-9 maja 2014 roku 1. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń KRS : a) Nr 3/2014

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 4 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 4 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1169) USTAWA z dnia 17 grudnia 1997 r. O ZMIANIE USTAWY PRAWO O

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje cele określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 16 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 16 maja 2013 r. Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie tymczasowego ustalenia zakresu czynności Podsekretarzy Stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585 Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 585 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 23 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O z dnia

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 6 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 6 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO. MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 07 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO. MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 07 lutego 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Obsługi Prawnej w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 r. Poz. 1206 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 203/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 1 lutego 2007 roku w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika... 26 Nadzór prezesa sądu rejonowego... 45 Wykonywanie czynności na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 392

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 392 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 321/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 321/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 321/DKS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r.

Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-04 Druk nr 2798 Warszawa, 30 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. Poz. 37. z dnia 14 czerwca 2018 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. Poz. 37. z dnia 14 czerwca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. Poz. 37 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 492. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 492. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 492 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 392. o Radzie Ministrów Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Rada Ministrów

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo