Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka"

Transkrypt

1 Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zmienionym zarządzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. oraz zarządzeniem nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3) monitorowanie wykonywania wyroków i decyzji Trybunału wobec Polski, w oparciu o dokumenty i informacje dotyczące wykonywania wyroków i decyzji przedstawiane przez właściwych ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, oraz analizowanie ewentualnych problemów związanych z ich wykonywaniem; 4) przygotowywanie rocznych informacji na temat stanu wykonywania wyroków Trybunału, przedkładanych w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, do przyjęcia Radzie Ministrów; ; 2) w 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawicieli sądów powszechnych i administracyjnych, Prokuratora Generalnego, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Rady Legislacyjnej, Rządowego Centrum Legislacji, przedstawicieli innych właściwych organów administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji i urzędów państwowych, przedstawicieli zawodów prawniczych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka. ; 3) po 3 dodaje się 3a w brzmieniu: 3a. Członkowie Zespołu: 1) uczestniczą we wszystkich posiedzeniach Zespołu, a w uzasadnionych przypadkach zapewniają reprezentację podmiotu przez inne upoważnione osoby; 2) odpowiadają za wypracowanie i prezentowanie stanowiska w ramach właściwości reprezentowanego podmiotu w odniesieniu do wszystkich spraw będących przedmiotem prac Zespołu; 3) odpowiadają za przekazanie przewodniczącemu Zespołu wskazanych w 4a 4c informacji, dokumentów i stanowisk. ; 4) w 4:

2 a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Podmioty, o których mowa w 3 ust. 2, mogą przekazywać przewodniczącemu Zespołu z własnej inicjatywy ekspertyzy i opinie., b) uchyla się ust. 4; 5) po 4 dodaje się 4a 4d w brzmieniu: 4a. 1. Zadanie, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym monitorowania wykonywania wyroków Trybunału, Zespół realizuje w szczególności w oparciu o przedstawiane przez ministra właściwego z uwagi na treść naruszenia stwierdzonego w wyroku Trybunału dokumenty i informacje: 1) tłumaczenie wyroku na język polski; 2) informację na temat działań mających na celu upowszechnienie wyroku wśród podmiotów, których działania lub zaniechania dotyczy lub może dotyczyć stwierdzone przez Trybunał naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 3) plan działań w sprawie wykonania ostatecznego wyroku Trybunału, zwany dalej planem działań, zawierający informacje na temat wymaganych i planowanych: a) środków indywidualnych, czyli środków mających na celu zapewnienie, aby stwierdzony przez Trybunał stan naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wobec skarżącego ustał, a także, aby skarżący został postawiony, na ile to możliwe, w tej samej sytuacji, z której korzystał przed naruszeniem Konwencji, zwanych dalej środkami indywidualnymi, b) środków generalnych, czyli środków dotyczących obowiązującego prawa lub praktyki jego stosowania, mających na celu zakończenie stanu naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i zapobieżenie nowym, podobnym naruszeniom Konwencji na przyszłość, zwanych dalej środkami generalnymi wraz z terminami ich wdrożenia; 4) zaktualizowane informacje na temat stanu wdrażania planu działań; 5) raport z działań podjętych w celu wykonania ostatecznego wyroku Trybunału, zwany dalej raportem z wykonania, zawierający informacje na temat zrealizowanych środków indywidualnych i generalnych niezbędnych dla pełnego wykonania wyroku. 2. Zadanie, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym monitorowania wykonywania decyzji Trybunału, Zespół realizuje w szczególności w oparciu o informację ministra właściwego z uwagi na przedmiot decyzji o rozpowszechnieniu wśród organów, których działanie lub zaniechanie było przedmiotem skargi do Trybunału, informacji na temat treści ugody lub deklaracji jednostronnej wraz z informacją na temat mającego zastosowanie standardu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności określonego w orzecznictwie Trybunału. 3. Obowiązku przedstawienia tłumaczenia wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli w świetle klasyfikacji spraw stosowanej przez Trybunał wyrok dotyczy spraw powtarzalnych i minister właściwy w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu uznają za wystarczające przetłumaczenie wyroków Trybunału wydanych w innych podobnych sprawach. 4. W przypadku gdy wyrok lub decyzja Trybunału dotyczy właściwości dwóch lub więcej ministrów, Zespół realizuje zadanie, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3, w oparciu o dokumenty i informacje przedstawiane przez każdego z ministrów w zakresie swojej właściwości.

3 5. W przypadku gdy wykonanie wyroku lub decyzji wymaga podjęcia działań przez inny organ władzy publicznej podległy lub nadzorowany przez ministra właściwego z uwagi na stwierdzone naruszenie, przedstawiane przez ministra właściwego dokumenty, o których mowa w ust. 1, uwzględniają również działania planowane lub podjęte przez ten organ. 6. Przewodniczący Zespołu wspiera i koordynuje realizację zadania Zespołu, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3, w tym w szczególności: 1) informuje bez zbędnej zwłoki członków Zespołu o wydaniu wyroku lub decyzji Trybunału oraz w uzasadnionych przypadkach udziela wyjaśnień na temat ich treści lub prawomocności; 2) może przedstawiać propozycje lub uwagi w sprawie sposobu wykonania wyroków i decyzji Trybunału przez właściwych ministrów lub inne podmioty; 3) zapewnia koordynację prac członków Zespołu, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 4; 4) informuje członków Zespołu o stanowiskach Komitetu Ministrów Rady Europy w odniesieniu do wykonywania wyroków i decyzji Trybunału przez Polskę; 5) informuje Zespół o stanie wykonywania wyroków i decyzji Trybunału przez Polskę oraz ewentualnych problemach związanych z ich wykonywaniem. 4b. 1. Tłumaczenie, o którym mowa w 4a ust. 1 pkt 1, przedstawia się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty wydania wyroku. Do tłumaczenia może zostać załączony umotywowany wniosek właściwego ministra o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby Trybunału. 2. Informację, o której mowa w 4a ust. 1 pkt 2, przedstawia się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny. 3. Projekt planu działań przedstawia się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli w tym terminie przedstawiony zostaje projekt raportu z wykonania. 4. Informacje, o których mowa w 4a ust. 1 pkt 4, przedstawia się co 6 miesięcy od daty przedstawienia uzgodnionego planu działań oraz każdorazowo na prośbę Komitetu Ministrów Rady Europy. 5. Projekt raportu z wykonania przedstawia się niezwłocznie po zrealizowaniu wszystkich działań określonych w planie działań lub jeżeli wszystkie wymagane środki indywidualne lub generalne zostały już wdrożone na innej podstawie. 6. Informacje, o których mowa w 4a ust. 2, przedstawia się w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przedmiotowej decyzji Trybunału w bazie wyroków i decyzji prowadzonej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (HUDOC). 7. Uwagi do projektów dokumentów, o których mowa w 4a ust. 1 pkt 2 5, oraz informacje na temat stanowisk ministrów właściwych w odniesieniu do uwag zgłasza się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania. 8. Uzgodniony plan działań przedstawia się najpóźniej w terminie 4 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli w tym terminie przedstawiony zostaje uzgodniony raport z wykonania. 9. Informacje na temat stanowisk ministrów właściwych w odniesieniu do uwag, decyzji i rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy przedstawia się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania. 10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy,

4 przewodniczący Zespołu może wyrazić zgodę na przedłużenie terminów przedstawienia dokumentów i informacji, o których mowa w ust c. W celu realizacji zadania Zespołu, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 4, członkowie Zespołu zgodnie ze swoją właściwością przekazują przewodniczącemu Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy, zbiorcze informacje na temat działań podjętych przez reprezentowany podmiot w celu wykonania wyroków Trybunału pozostających w ich właściwości, informacje na temat aktualnego stanu wykonania wyroków oraz na temat ewentualnych przeszkód napotykanych w procesie wykonywania wyroków. 4d. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kwartalne sprawozdania z działalności Zespołu, każdorazowo do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Przepis 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. W kwartalnych sprawozdaniach przewodniczący Zespołu może zwrócić uwagę na problemy dotyczące funkcjonowania Zespołu, w tym na brak wyznaczenia członków Zespołu przez podmioty wymienione w 3 ust. 1 pkt 2 lub niedopełnienie przez organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne obowiązków, o których mowa w 4 ust. 3 oraz 4a 4c. ; 6) w 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych, w szczególności poprzez udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomocy w redagowaniu zgodnie z wymogami Rady Europy uzgodnionych planów działań oraz raportów z wykonania, zapewnianie ich tłumaczenia na język urzędowy Rady Europy oraz przekazywanie ich do Komitetu Ministrów Rady Europy. 2. Wydatki związane z obsługą działalności Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania. 2. W odniesieniu do wyroków Trybunału wydanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia terminy, o których mowa w 4b ust. 1 3 i 8, liczy się od dnia otrzymania, przez ministra właściwego, wniosku przewodniczącego Zespołu o przedstawienie dokumentów, o których mowa w tych przepisach. 3. Obowiązek, o którym mowa w 4a ust. 2, stosuje się wobec decyzji Trybunału opublikowanych od dnia wejścia w życie zarządzenia. PREZES Rady Ministrów Ewa Kopacz Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012

5 r. poz. 392) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zmienionego zarządzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 otrzymuje brzmienie: Do zadań Zespołu należy: 1) wypracowywanie, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych lub przewodniczącego Zespołu, propozycji stanowisk dotyczących najważniejszych problemów wynikających ze skarg komunikowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwany dalej Trybunałem, oraz wydanych przez niego orzeczeń w sprawach przeciwko Polsce; 2) wypracowywanie oraz przedstawianie Radzie Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych lub przewodniczącego Zespołu, propozycji działań mających na celu zapobieganie naruszaniu przez Polskę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 3) monitorowanie wykonywania wyroków Trybunału wobec Polski, w oparciu o informacje dotyczące wykonywania wyroków przedstawiane przez właściwych ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz analizowanie ewentualnych problemów; 4) przygotowywanie rocznych informacji ze stanu wykonywania wyroków Trybunału przedkładanych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy; 5) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, innego właściwego ministra lub przewodniczącego Zespołu, projektów aktów prawnych budzących szczególne wątpliwości co do ich zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z orzecznictwem Trybunału; 6) omawianie najważniejszych problemów dotyczących orzecznictwa Trybunału wobec innych państw, a także ogólnych problemów dotyczących funkcjonowania Trybunału i ich implikacji dla Polski; 7) analizowanie, na wniosek członków Zespołu, innych problemów związanych z problematyką ochrony praw człowieka. 2. Zespół może dołączać do informacji, o których mowa w ust. 1 w pkt 4: 1) propozycje zmian w ustawodawstwie mające na celu prawidłowe wykonywanie przez Polskę zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka; 2) wnioski odnośnie do działań organów administracji publicznej wynikające z orzecznictwa Trybunału. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka, działających na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę. ; 2) w 3 w ust. 1: a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

6 2) członkowie eksperci wyznaczeni przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm. 1) ), Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania; 3) sekretarz osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzialnej za reprezentację Polski przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka., b) uchyla się pkt 4; 3) w 4: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Do rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze, w szczególności celem powierzenia im realizacji niektórych zadań Zespołu. Przepis 5 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 2. Przewodniczący Zespołu może zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii niezbędnych do realizacji zadań Zespołu., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kwartalne sprawozdania z działalności Zespołu, każdorazowo do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Przepis 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. ; 4) w 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje, co najmniej raz na kwartał, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek sekretarza lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. Przewodniczący Zespołu przewodniczy posiedzeniom i kieruje pracami Zespołu. 2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu posiedzenia Zespołu zwołuje sekretarz lub osoba wskazana przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzialnej za reprezentację Polski przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. ; 5) po 5 dodaje się 5a w brzmieniu: 5a. 1. W sprawach określonych w 2 Zespół może podejmować uchwały. 2. Uchwały podejmowane są przez członków Zespołu na posiedzeniach albo w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). ; 6) w 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych. 3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

7 PREZES RADY MINISTRÓW Donald Tusk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz i 1386 i Nr 240, poz oraz z 2012 r. poz. 596, 908 i 951. ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn.zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) członkowie eksperci wyznaczeni przez: a) Ministra Edukacji Narodowej, b) Ministra Finansów c) Ministra Gospodarki, d) Ministra Infrastruktury, e) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, f) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, g) Ministra Obrony Narodowej, h) Ministra Pracy i Polityki Społecznej, i) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, j) Ministra rozwoju Regionalnego, k) Ministra Skarbu Państwa, l) Ministra Sportu i Turystyki, m) Ministra sprawiedliwości, n) Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji, o) Ministra Środowiska, p) Ministra Zdrowia, q) Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; r) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZES RADY MINISTRÓW

8 Donald Tusk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 73 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Tworzy się międzyresortowy Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwany dalej "Zespołem". 2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. 2. Do zadań Zespołu należy: wypracowywanie, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub Przewodniczącego Zespołu, propozycji stanowisk dotyczących najważniejszych problemów wynikających ze skarg komunikowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwany dalej "Trybunałem" oraz wydanych przez niego orzeczeń w sprawach przeciwko Polsce; wypracowywanie oraz przedstawianie Radzie Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub Przewodniczącego Zespołu, propozycji działań mających na celu zapobieganie wydaniu przez Trybunał wyroków stwierdzających naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez Polskę lub w celu wykonania wydanych wyroków; opiniowanie, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub innego właściwego Ministra lub Przewodniczącego Zespołu, projektów aktów prawnych budzących szczególne wątpliwości co do ich zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Trybunału; analizowanie najważniejszych problemów dotyczących orzecznictwa Trybunału wobec innych państw, a także ogólnych problemów dotyczących funkcjonowania Trybunału i ich implikacji dla Polski; analizowanie, na wniosek członków Zespołu, problemów związanych z problematyką ochrony praw człowieka i działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; monitorowanie realizacji Programu Działań Rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej 'Programem", w oparciu o kwartalne sprawozdania właściwych ministrów, oraz analizowanie ewentualnych problemów; przygotowywanie półrocznych sprawozdań ze stanu realizacji Programu przedkładanych za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych, Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Ministrów W skład Zespołu wchodzą:

9 1) przewodniczący - Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 2) wiceprzewodniczący - zastępca Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 3) członkowie - eksperci wyznaczeni przez: Ministra Budownictwa, Ministra Gospodarki Morskiej Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Sportu, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Ministra Zdrowia, Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 4) sekretarz - osoba wyznaczona przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 2. Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji i urzędów państwowych Przewodniczący Zespołu może, spośród członków Zespołu, utworzyć grupy robocze i powierzyć im realizację niektórych zadań Zespołu. 2. Do rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze. 3. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu udzielają Zespołowi wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje oraz dokumenty. 4. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kwartalne sprawozdania z działalności Zespołu Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek wiceprzewodniczącego lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. 2. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzenia Zespołu zwołuje wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. 3. Z każdego posiedzenia Zespołu lub grupy roboczej sporządzane jest sprawozdanie. 6. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 7. W ciągu dwóch tygodni od daty wejścia zarządzenia w życie, organy wskazane w 3 ust. 1 pkt 3, wyznaczą jednego lub więcej ekspertów do uczestniczenia w pracach Zespołu. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZES RADY MINISTRÓW Jarosław Kaczyński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz Drukuj

10 Generuj PDF

11 Powiadom znajomego

12 Wstecz

13 Data publikacji : 19 lipca 2007, 00:00 Data modyfikacji : 26 stycznia 2015, 12:10 Rejestr zmian Autor dokumentu: Jarosław Kaczyński (Prezes Rady Ministrów) Osoba publikująca: root liczba wejść: 3427

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską OBWIESZCZENIE Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ

Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Współpraca międzyresortowa i koordynacja Pełnomocnika MSZ Artykuł 46 Konwencji Moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku

Bardziej szczegółowo

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40 z dnia 14 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 31 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 31 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 1 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 63 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 października 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1317. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 395

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 395 Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 395 ZARZĄDZENIE NR 37 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych właściwi w sprawach rozpatrywanych przez Wspólną Komisję Orzekającą, Komisję Orzekającą przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz we Komisje Orzekające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji BON-VIII.02101.2.2015. UK Warszawa, 2015-06 - 1 2 W edług rozdzielnika Stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59 Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. Pozycja 59 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, z 2013 r. poz. 1012. o Komitecie Stabilności Finansowej Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Projekt z dnia 15 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 392

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 392 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Limanowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 1999 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 82 poz. 929 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwagi ogólne Przewodniczący Rady Ministrów Samodzielny organ administracji PRM Konstytucja RP

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 492. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 492. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 492 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 392. o Radzie Ministrów Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Rada Ministrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. (M.P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm. 1 ) Na podstawie art. 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 2/16 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ w sprawie powołania i funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 17 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 3 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r.

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. BM-I-0200-15-EZ/14 ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne. Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT Załącznik nr 1 Do Uchwały nr... Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Z dnia.. r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świątniki Górne Rozdział 1 Zadania Komitetu Rewitalizacji 1. 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r.

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. Projekt Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 254/XXXIII/17 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 254/XXXIII/17 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 18 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 2134 UCHWAŁA NR 254/XXXIII/17 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 1)

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1390. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/328/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 9 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 15 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/328/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 9 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 1340 UCHWAŁA NR XXIV/328/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia... 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji Na

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 35, poz. 480)

(Monitor Polski Nr 35, poz. 480) (Monitor Polski Nr 35, poz. 480) UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich 1)

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277. o Komitecie do Spraw Europejskich 1) Art. 1. Ustawa określa zasady współpracy członków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP Nr 5/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 października 2017 r. Poz. 1998 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH. z dnia r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Projekt z dnia 4 maja 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia... 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 20 poz. 101 USTAWA. z dnia 31 lipca 1981 r.

Dz.U Nr 20 poz. 101 USTAWA. z dnia 31 lipca 1981 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1981 Nr 20 poz. 101 USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Art. 1. Uchyla się dekret z dnia 5 października 1972 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej TEKST UJEDNOLICONY Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1465/ 11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 1465/ 11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 października 2011 r. Zarządzenie Nr 1465/ 11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania Gdańskiej Rady ds. Seniorów i nadania jej regulaminu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

(Poz. 75) z dnia 26 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin

(Poz. 75) z dnia 26 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin (Poz. 75) Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 26 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE UCHWAŁA NR XXIII/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo