Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych"

Transkrypt

1 Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143

2 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002r. z późn. zm.) za pośrednictwem wiceprezesów nadzorujących poszczególne piony orzecznicze. Ponadto czynności nadzorcze wykonywali sędziowie wizytatorzy oraz inspektorzy ds. biurowości z XIX Wydziału Wizytacyjnego. Natomiast nadzór nad wykonywaniem orzeczeń sprawowali sędziowie ds. penitencjarnych orzekający w XI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń. W XIX Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010r., w stosunku do roku 2009 nastąpiły zmiany w obsadzie stanowisk sędziów wizytatorów. Polegały one na tym, że z Wydziału odeszło trzech sędziów wizytatorów z różnych pionów, tj. SSO Agnieszka Stefańska z dniem 28 lutego 2010r.,SSO Jacek Sadomski z dniem 10 września 2010r. oraz SSO Anna Jasińska z dniem 31 października 2010 r., nadto w ciągu roku 2010 pracę w Wydziale podjęło trzech nowych sędziów wizytatorów: SSO Małgorzata Kluziak (s. wizytator ds. cywilnych i ksiąg wieczystych) od 01 listopada 2010r. w miejsce SSO Agnieszki Stefańskiej, SSO Joanna Piwowarun - Kołakowska (s. wizytator ds. cywilnych) od 01 listopada 2010r. w miejsce SSO Jacka Sadomskiego oraz SSO Agnieszka Owczarewicz (wizytator ds. gospodarczych) od 02 listopada 2010r. w miejsce SSO Anny Jasińskiej. W 2010 r. nie nastąpiły żadne zmiany na stanowiskach inspektorów ds. biurowości. Zmiany kadrowe nie nastąpiły także w XI Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych. Plan zadań nadzorczych sędziów wizytatorów XIX Wydziału Wizytacyjnego opracowany na rok 2010 przewidywał przeprowadzenie 23 wizytacji i 38 lustracji, a po uzupełnieniu planów zadań nadzorczych 144

3 47 lustracji. Z zaplanowanych na 2010r. czynności nadzorczych wykonano 20 wizytacji i 45 lustracji. Nie zrealizowano następujących czynności: 1. lustracji w Sądzie Rejonowym w Piasecznie II Wydział Karny zgoda Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010r. Wiz /09 na zwolnienie z przeprowadzenia lustracji; 2. wizytacji w Sądzie Rejonowym III Wydział Karny zgoda Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2010r. Wiz /09 na przeniesienie wizytacji na I kwartał 2011r.; 3. wizytacji w Sądzie Rejonowym XI Wydział Karny zgoda Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2010r. Wiz /09 na przeniesienie wizytacji na I kwartał 2011r.; 4. wizytacji w Sądzie Rejonowym IV Wydział Karny zgoda Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2010r. Wiz /09 na przeniesienie wizytacji na I kwartał 2011r.; 5. lustracji w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgoda Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2010r. Wiz /09 na przeniesienie lustracji na rok Poza planem zadań nadzorczych w roku 2010: 1. na polecenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09 czerwca 2010r. (Wiz-40-36/10/K) przeprowadzono analizę spraw ponad 10-letnich we wszystkich wydziałach karnych sądów rejonowych okręgu warszawskiego; 2. na polecenie Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15 września 2010r. (DWOiP II /10) przeprowadzono lustrację w zakresie sprawności i prawidłowości postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich w części dotyczącej kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nadawania biegu otrzymanym skierowaniom w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010r., w IV Wydziale Rodzinnym i Sądu Rejonowego Woli; 145

4 3. na polecenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Małgorzaty Kosickiej przeprowadzono lustrację spraw z referatu sędziego w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie pod kątem nadawania prawidłowego biegu pismom wpływających do poszczególnych spraw, podejmowania czynności bez zbędnej zwłoki, prawidłowości planowania czynności na wyznaczonych rozprawach i ich wykonywania oraz prawidłowości podejmowania decyzji o odroczeniu rozprawy; 4. na polecenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Małgorzaty Kosickiej przeprowadzono lustrację spraw z referatu sędziego w XIV Wydziale Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie zasadności przyczyn odraczania rozpraw; 5. na polecenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Małgorzaty Kosickiej przeprowadzono lustrację spraw II instancyjnych ponad rocznych pod kątem przyczyn starzenia się spraw tej kategorii w XXI Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie. Podobnie, jak i w roku ubiegłym bieżące zadania nadzorcze związane były z koniecznością bezzwłocznego i skutecznego podejmowania czynności w sprawach będących m.in. efektem rozpoznawania licznych skarg na przewlekłość postępowania, w tym zwłaszcza skarg wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. do Sądu Okręgowego w Warszawie przekazano z Sądu Apelacyjnego 222 odpisy takich skarg (w 2009r. 119). Sąd Apelacyjny uwzględnił 47 skarg (w 2009r. 32). Nadto Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał 593 skargi tego rodzaju i stwierdził przewlekłość postępowań prowadzonych przed Sądami Rejonowymi w 156 sprawach. We wszystkich tych sprawach podjęto czynności wyjaśniające w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za stwierdzoną przewlekłość oraz wdrożono nadzór nad 146

5 dalszym tokiem postępowania. Sąd Okręgowy stwierdził także przewlekłość w 13 postępowaniach przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratora. Sędziowie wizytatorzy opracowali łącznie 72 analizy orzecznictwa i pracy sędziów, referendarzy i asystentów ubiegających się na stanowisko sędziego sądu okręgowego i rejonowego (w tym 30 analiz pełnych, 4 uzupełniające, 12 cząstkowych i 26 oświadczeń). Należy podkreślić, że w 2010r. wszyscy sędziowie wizytatorzy w sposób stały wykonywali wszelkie czynności nadzoru nad wydziałami i sądami należącymi do ich kompetencji, w tym prowadzili bieżący nadzór nad biegiem spraw, które zostały objęte nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Apelacyjnego i Prezesa Sądu Okręgowego kontrola akt sprawy oraz analiza sprawozdań nadsyłanych przez Prezesów Sądów Rejonowych oraz zajmowali się przygotowywaniem odpowiedzi na liczne skargi i wnioski składane w trybie administracyjnym. Odnośnie planów nadzorczych na rok 2011 zaplanowano w sumie 17 wizytacji oraz 54 lustracje, w tym 6 lustracji kancelarii komorniczych oraz 1 kontrolę. Plan pracy inspektorów ds. biurowości został zrealizowany zgodnie z założeniami. Inspektorzy ds. biurowości przeprowadzili w minionym roku 36 kontroli i 6 rekontroli planowanych. Poza planem zadań nadzorczych wykonali: 1. na polecenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Aleksandry Łączyńskiej Mendakiewicz przeprowadzono kontrolę w zakresie funkcjonowania programu informatycznego Currenda: w I i II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Woli, w I i II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego, w I, II i XVI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego, w I i VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Śródmieścia, 147

6 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pruszkowie, w V Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Pruszkowie, w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Pruszkowie, w XI Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Śródmieścia, w III Wydziale Rodzinnym i Sądu Rejonowego w Pruszkowie, w III Wydziale Rodzinnym i Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, w VI Wydziale Rodzinnym i Sądu Rejonowego, w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Pruszkowie, w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego, w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Śródmieścia, oraz w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego. 2. na polecenie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Doroty Tyrała przeprowadzono kontrolę w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności Wp w XII Wydziale ds. Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego. Na rok 2011 zaplanowano przeprowadzenie 37 czynności w tym 33 kontrole i 4 rekontrole. Sędziowie XI Wydziału Penitencjarnego przeprowadzili zaplanowane na rok 2010 wizytacje i lustracje, za wyjątkiem wizytacji PDOZ Warszawa IV przy ul. Pirenejskiej 3A w Warszawie, gdyż działalność izby została w roku 2010 zawieszona z powodów technicznych. Ponadto sędziowie XI Wydziału Penitencjarnego poza planowanymi wizytacjami i lustracjami przeprowadzili na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości 14 wizytacji i 5 lustracji doraźnych. 148

7 Na rok 2011 zaplanowano przeprowadzenie 18 lustracji w sądach rejonowych w okręgu warszawskim. Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości XIX Wydziału Wizytacyjnego zgodnie z planami zadań nadzorczych na rok 2010 oznaczenie sądu Śródmieścia PION CYWILNY I XVI Wydział Cywilny I II Wydział Cywilny Woli w Pruszkowie w Piasecznie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Woli Komornik Sądowy przy Andrzej Lus Andrzej Kulągowski powizytacyjna Sędzia wizytator 149

8 Sądzie Rejonowym dla Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla oznaczenie sądu Śródmieścia w Grodzisku Maz. w Pruszkowie w Piasecznie Dariusz Dybcio PION CYWILNY I I - kontrola pracy sekretariatu - rekontrola - kontrola pracy sekretariatu - rekontrola St. inspektor ds. biurowości oznaczenie sądu w Grodzisku Maz. PION KSIĄG WIECZYSTYCH VI, VII, IX, X i XV Wydział Ksiąg Wieczystych XIII Wydział Ksiąg Wieczystych IV Wydział Ksiąg Wieczystych w VI Wydział Ksiąg Przez kogo Sędzia wizytator 150

9 Pruszkowie w Piasecznie Wieczystych IV Wydział Ksiąg Wieczystych oznaczenie sądu w Pruszkowie oznaczenie sądu PION KSIĄG WIECZYSTYCH IX Wydział Ksiąg Wieczystych X Wydział Ksiąg - kontrola pracy Wieczystych sekretariatu VI Wydział Ksiąg Wieczystych PION KARNY III, VIII, XI, XIV Wydziały Karne VIII Wydział Karny Przez kogo St. inspektor ds. biurowości III, IV i V Wydziały Karne III Wydział Karny IV Wydział Karny Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Karny III Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego VIII Wydział Karny Sędzia wizytator 151

10 oznaczenie sądu Śródmieścia Woli PION KARNY II Wydział Karny Sekcja Orzekająca i Sekcja Postępowania Przygotowawczego V Wydział Karny Sekcja Orzekająca X Wydział Karny Sekcja Orzekająca III Wydział Karny IV Wydział Karny V Wydział Karny III Wydział Karny IV Wydział Karny V Wydział Karny III Wydział Karny IV Wydział Karny V Wydział Karny w Pruszkowie II Wydział Karny Sekcja Orzekająca V Wydział Karny - kontrola pracy sekretariatu w Piasecznie Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Karny Sekcja Orzekająca II Wydział Karny Sekcja Wykonawcza VIII Wydział Karny XVIII Wydział Karny XI Wydział Penitencjarny IX Wydział Karny - Odwoławczy X Wydział Karny - Odwoławczy St. inspektor ds. biurowości 152

11 PION PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH oznaczenie sądu oznaczenie rodzaj kontroli Śródmieścia VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń w Pruszkowie Sąd Okręgowy w Warszawie Społecznych VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV Wydział Pracy XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych PION PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH oznaczenie sądu oznaczenie rodzaj kontroli VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Śródmieścia Społecznych VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - kontrola pracy sekretariatu Sędzia wizytator St. inspektor ds. biurowości oznaczenie sądu Sad Rejonowy Śródmieścia PION RODZINNY I NIELETNICH III Wydział IV Wydział Rodziny i 153

12 Woli w Pruszkowie w Grodzisku Maz. w Piasecznie Schronisko dla Warszawa Okęcie V Wydział Rodziny i VI Wydział VI Wydział VI Wydział III Wydział III Wydział III Wydział - kontrola Sędzia wizytator oznaczenie sądu w Piasecznie PION RODZINNY I NIELETNICH IV Wydział Sekcja Orzecznicza i Wykonawcza II Zespół Kuratorskiej - kontrola pracy Służby Sądowej sekretariatu III Wydział Sekcja Orzecznicza i Wykonawcza St. inspektor ds. biurowości 154

13 oznaczenie sądu III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej PION GOSPODARCZY Oznaczenie rodzaj kontroli IX Wydział Gospodarczy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów XII Wydział Gospodarczy KRS XIII Wydział Gospodarczy KRS XIV Wydział Gospodarczy KRS XV Wydział Gospodarczy Sędzia wizytator oznaczenie sądu dla m. st. PION GOSPODARCZY VIII Wydział Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy -rekontrola XV Wydział Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy X Wydział - kontrola pracy Gospodarczy ds. sekretariatu upadłościowych i naprawczych St. inspektor ds. biurowości 155

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Pion Cywilny oznaczenie sądu oznaczenie wydziału rodzaj kontroli przez kogo przeprowadzana Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy I Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp.

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w okresie od 1.01. do

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 401-4/12 S P R A W O Z D A N I E z wizytacji Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez sędziego wizytatora ds. cywilnych SSO Arkadię Wyraz w okresie 20.02.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Zakres wizytacji.

Sprawozdanie. Zakres wizytacji. XI WW 4181-14/10 Sprawozdanie z wizytacji Kancelarii Grzegorza Zachmosta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach przeprowadzonej w okresie od 20 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010r. przez SSO

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych i kuratorów okręgowych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego -Praga w okresie

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE w 2011 ROKU marzec 2012 1 Rozdział I... 3 Podstawowe informacje... 3 Rozdział II... 10 Sprawozdanie z działalności orzeczniczej sądów okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział II Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie II.I. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 1. WYDZIAŁY CYWILNE Analiza pracy wydziałów cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNI STAW RZEZYOSOLITEJ OLSIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. oz. 69 ROZORZĄDZENIE MINISTRA SRAWIEDLIWOŚI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 35/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lipca 2017 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H.

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r.

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r. PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od 14.09.2016r. 1. PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE- Sędzia Sądu Rejonowego- Jacek Krysztofiak - Przewodniczący III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. za rok 2004

Sprawozdanie. za rok 2004 SĄD OKRĘGOWY w WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2004 Warszawa, marzec 2005 rok Spis treści : str. Wstęp Sąd Okręgowy w Warszawie w 2004 r. podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 10/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) w sprawie ze skargi H. H. z udziałem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 140 Prezes Sądu Okręgowego w w 2009 roku realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r.

Bardziej szczegółowo

Wydział I Śledczy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Wydział I Śledczy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika obejmujący zakresem swojego działania: 1) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze

Bardziej szczegółowo

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA dotycząca modułu CZĘŚĆ OGÓLNA PROGRAM SZKOLENIOWY dla szkoleń z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami organizowanych w ramach projektu NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889

Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 Warszawa, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2006roku marzec 2007 Spis treści: Rozdział I Podstawowe informacje.s. 2 Rozdział II Sprawozdani z działalności orzeczniczej Sądów okręgu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt KSP 12/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2012 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/144 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. Bartosz Wilk

OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. Bartosz Wilk 1 OSTATNIE ZMIANY DOTYCZĄCE USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH Bartosz Wilk USTAWA NOWELIZUJĄCA PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r

PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r PODZIAŁU CZYNNOŚCI KADRY SĘDZIOWSKIEJ I REFERENDARSKIEJ SĄDU REJONOWEGO w INOWROCŁAWIU NA ROK 2016 po zmianie od 1 września 2016r 1. PREZES SĄDU REJONOWEGO Sędzia Sądu Rejonowego DOROTA CYBA-PRILL kieruje

Bardziej szczegółowo

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej:

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej: PRZEPROWADZENIE BADANIA I OPRACOWANIE RAPORTU WRAZ Z REKOMENDACJAMI: ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ I OPRACOWANIE STANDARDÓW PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH W SĄDOWNICTWIE. CZĘŚĆ 6 Podsumowanie badania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SPP 26/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi L.

Bardziej szczegółowo

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Plan na rok 202 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 202 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania służące do realizacji

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

za I półrocze 2015 r.

za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer statystyczny REGON Okręg Okręg Sądu: Apelacja Szczecińska MS-S20z SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP SĄD, SKŁAD SĄDU WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2019 r. Poz. 259

Warszawa, dnia 11 lutego 2019 r. Poz. 259 Warszawa, dnia 11 lutego 2019 r. Poz. 259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej Na podstawie art. 178 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SPP 15/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Literatura........................................ XV XVII XXIII Prawo o ustroju sądów powszechnych z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt III SPP 25/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSP 81/18. Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSP 81/18. Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I NSP 81/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 stycznia 2019 r. SSN Grzegorz Żmij (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Demendecki SSN Mirosław Sadowski w sprawie ze skargi T.

Bardziej szczegółowo

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za rok 2017 r.

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za rok 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20K 06.03.2018 SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 150/14. Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 150/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Halina Kiryło w sprawie ze skargi J.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... XVII XXI Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070)...........

Bardziej szczegółowo

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA?

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA? JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA?? Co to jest przewlekłość postępowania? Przewlekłość postępowania ma miejsce, jeśli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Koszty postępowania cywilnego. 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia

Spis treści. I. Koszty postępowania cywilnego. 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398)...... 1 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 22

Warszawa, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 22 Warszawa, dnia 4 stycznia 2018 r. oz. 22 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do Uchwały nr 3/2013 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca) Sygn. akt III SPP 14/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lipca 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Józef Iwulski (sprawozdawca) w sprawie ze skargi A. M.

Bardziej szczegółowo

Projekt. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach czerwca 2019 r.

Projekt. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach czerwca 2019 r. Projekt PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 czerwca 2019 r. 25 czerwca godz. 10:00 sala posiedzeń KRS 26 czerwca godz. 10:00 sala posiedzeń KRS 27 czerwca godz. 10:00 sala posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku marzec 2006 Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku spis treści Rozdział I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 28/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi M.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z 20 marca 2009 roku Ustawa z dnia o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z. późn. zm.) w związku z 48 ust. 1 pkt 2 lit.d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów' powszechnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały Władza sądownicza w Polsce Sądy i trybunały Charakterystyka władzy sądowniczej Władza sądownicza stanowi jeden z filarów władzy państwowej w ramach podziału władzy, lecz od pozostałych jest niezależna.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SPP 45/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN Piotr Prusinowski w sprawie ze skargi J. K.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 28 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1481 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2316 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 123/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lipca 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSP 1/15. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSP 1/15. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSP 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

administracyjnego nadal nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Podejmując refleksję na temat modelu nadzoru

administracyjnego nadal nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Podejmując refleksję na temat modelu nadzoru 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Hajduka na konferencji pt. Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów Problematyka nadzoru administracyjnego

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich 4 sierpnia 2016r.

Zakres czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich 4 sierpnia 2016r. Zakres czynności sędziów i referendarzy orzekających w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich 4 sierpnia 2016r. I Wydział Cywilny 1. Izabela Siewierska - sędzia, przewodnicząca wydziału, wiceprezes a)

Bardziej szczegółowo

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Właściwość organów postępowania karnego Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Właściwość upoważnienie do

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany Konferencja prasowa Pierwsze exposé : skrócenie czasu orzekania, deregulacja zawodów Projekty zrealizowane Usprawnienie pracy sądów Skrócenie i uproszczenie

Bardziej szczegółowo

1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie stanowią: 1) Prokurator Okręgowy w Lublinie; 2) czterech Zastępców Prokuratora Okręgowego.

1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie stanowią: 1) Prokurator Okręgowy w Lublinie; 2) czterech Zastępców Prokuratora Okręgowego. PROKURATURA OKRĘGOWA Wydział I Organizacyjny 20-950 Lublin, ul Okopowa tel.081 528 81 81 POI A 010.9, 2016 Zarządzenie Nr 50/16 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia/ftp. < f. 2016 r. w sprawie struktury

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Źródło: https://www.wsa.poznan.pl/wsa-poznan/pdf/13/prawo_o_ustroju_sadow_administracyjnych Dz.U.02.153.1269 2006.03.15 zm. Dz.U.2005.169.1417 art.81 2010.01.01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. 228 ) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania Sądowe postępowanie egzekucyjne Wykład 2 Podmioty postępowania Podmioty postępowania Strony: wierzyciel egzekwujący, dłużnik egzekwowany Organy egzekucyjne: sąd rejonowy,komornik Uczestnicy Podmioty posiadające

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 4191-21/12 S P R A W O Z D A N I E z kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Żorach przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości Sądu Okręgowego w Gliwicach Janinę Macha

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Dz.U.2015.2316 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI

FORMULARZ PODZIAŁU CZYNNOŚCI powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z 45 i 48 ust. 1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

dyskurs nauki i praktyki

dyskurs nauki i praktyki dyskurs nauki i praktyki Uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej prof. dra hab. Ireneusza Kunickiego Sopot 2015 ! Currenda Sp. z o.o. al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r. Dz.U.2007.38.249 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.224.1806 1 2010-03-31 zm. Dz.U.2010.40.232 1 2010-12-06 zm.wyn.z Dz.U.2010.229.1503 ogólne 2012-01-13 zm. Dz.U.2012.48 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KRS 21/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm. Stan prawny na 17.10.2018. USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Iudex et Iudicium. Organizacja sądów 2011-10-16. Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD. Możliwe role sędziego.

Postępowanie cywilne. Iudex et Iudicium. Organizacja sądów 2011-10-16. Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD. Możliwe role sędziego. Postępowanie cywilne Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD Iudex et Iudicium Możliwe role sędziego Jedyny protagonista Obserwator kierujący Współprotagonista procesu Zadania Ochrona praw i wolności Bezstronne

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 16 kwietnia 2015 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 16 kwietnia 2015 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 16 kwietnia 2015 r. w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na wstępie Krajowa

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 98 poz z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1.

Dz. U Nr 98 poz z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/176 Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070 U S T AWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125. DZIAŁ I Sądy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dz.U. z 2015r. poz. 2316 Z ostatnią zmianą z dnia 01.07.2016r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III SPP 1/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 lutego 2010 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P ORGANY PROCESOWE Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH I INSTANCJA II INSTANCJA R P R P SR SO SA 1 Uzupełnij tabelę: WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH Rodzaj właściwości Definicja Sąd, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r. Poz. 1141

Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r. Poz. 1141 Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r. Poz. 1141 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na podstawie art. 41 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001

Bardziej szczegółowo