ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi. Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. 1) ) zarządza się co następuje: 1. Załącznik do zarządzenia Nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach (Dz. Urz. MSWiA Nr 11, poz. 50, Nr 13 poz. 58 oraz z 2003 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 14, poz. 40) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz 1) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r, Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz i 11152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz i Nr 223 poz

2 Załącznik do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. STATUT Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi. ROZDZIAŁ l NAZWA, SIEDZIBA, OBSZAR DZIAŁANIA 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi, zwany dalej "Zakładem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 2. Siedzibą Zakładu są Katowice ul. Głowackiego Obszar działania Zakładu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej Zakład uzyskał osobowość prawną dnia roku - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Rejestrowy. 2. Organem założycielskim Zakładu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakład działa w szczególności na podstawie: 5. 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. 1) ) zwanej dalej "ustawą"; 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z późn. zm. 2) ), zwanego dalej "rozporządzeniem"; 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ) zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 4) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych; 5) postanowień niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ II

3 CELE l ZADANIA, RODZAJE l ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ Zakład jest powołany do realizowania świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie w szczególności: 6. 1) działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych; 2) badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia; Do zadań Zakładu należy: 7. 1) udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitala Zakładu i ambulatoriach zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w załączniku do niniejszego Statutu; 2) wykonywanie doraźnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) wizyt domowych, b) udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych, 3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym; 4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji; 5) wykonywanie zadań wynikających z zadań służby medycyny pracy; 6) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami; 7) obrót środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny, 8) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych prewencji i profilaktyki schorzeń; 9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie; 10) medyczne zabezpieczenie wykonywania zadań obronnych Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą, inną niż określona w 7, po uzyskaniu zgody organu założycielskiego. 8.

4 9. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych: 1) stacjonarnych w zakresie: szpitalnego oddziału ratunkowego, nefrologii z dializoterapią, chorób wewnętrznych z intensywną terapią kardiologiczną, chirurgii ogólnej z częścią urazową, neurologii, laryngologii, ginekologii, dziennego oddziału psychoterapii, leczenia nerwic, gastroenterologii, opiekuńczo-leczniczym, anestezjologii i intensywnej terapii medycznej, zabiegów operacyjnych; 2) specjalistycznych w zakresie: rehabilitacji, badań profilaktycznych, profilaktyki i terapii uzależnień, ginekologii, neurologii, okulistyki, dermatologii, kardiologii, diabetologii, gastrologii, chirurgii, laryngologii, endokrynologii, zdrowia psychicznego, proktologii, chorób płuc, reumatologii, geriatrii, chorób sutka, nefrologii, urologii, hematologii, chorób tarczycy, alergologii, ortopedii, przemiany materii, uzależnień, pediatrii (w ramach POZ); 3) w zakresie medycznych działań ratowniczych w warunkach przedszpitalnych na bazie zakładowego Zespołu Ratownictwa Medycznego lub w oparciu o umowę zawartą z zespołem ratownictwa medycznego działającym poza zakładem, 4) w zakresie medycyny pracy; 5) w zakresie stomatologii: - stomatologii zachowawczej, - chirurgii stomatologicznej, - ortodoncji, - protetyki stomatologicznej. 2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi. 3. Zakład może zawierać umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z: 1) niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu, po uzyskaniu zgody organu założycielskiego; 2) osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 3) grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 4) osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej; 4. Zakład zobowiązany jest informować organ założycielski o zawarciu umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z podmiotami, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 4.

5 10. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami jak również innymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną i osobami fizycznymi. ROZDZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANY l ZARZĄDZENIE ZAKŁADEM 11. Strukturę organizacyjną Zakładu oraz wykaz komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Zakładu. 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nawiązuje z dyrektorem Zakładu stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną o zarządzanie Zakładem. 3. Dyrektor Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy: zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im komórek organizacyjnych. 4. Zastępcy dyrektora i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 5. Na stanowiska: 1) ordynatora, 2) naczelnej pielęgniarki, 3) przełożonej pielęgniarek, 4) pielęgniarki oddziałowej - przeprowadza się konkurs na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu. 6. Dyrektor Zakładu dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Zakładzie oraz określa szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. 7. Dyrektor Zakładu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialnośćp. 8. Przy podejmowaniu decyzji dyrektor Zakładu korzysta z opinii właściwych organów w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 9. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach umocowania. 10. Pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 11, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6 11. Udzielenie pełnomocnictwa przez dyrektora, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego Przy Zakładzie działa rada społeczna powoływana na zasadach określonych w rozporządzeniu. 2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata. 3. W skład rady społecznej wchodzą: - jako przewodniczący - przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, - jako członkowie: a) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, b) przedstawiciel Policji, c) przedstawiciel Straży Granicznej, d) przedstawiciel Służby Więziennej Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin rady społecznej. 2. Regulamin działalności rady społecznej, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do zadań rady społecznej należy: 15. 1) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosków i opinii w sprawach: a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności i innych związanych ze zmianami w statucie, d) przyznawania dyrektorowi Zakładu nagród; 2) przedstawianie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z dyrektorem Zakładu;

7 3) przedstawianie dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: planu finansowego i inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku; 4) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; 5) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu, określającego organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie; 6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 7) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania; 8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu. 16. Od uchwały rady społecznej dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 17. Spory wynikłe miedzy dyrektorem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania, na zasadach określonych w ustawie oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora Zakładu. 2. Plan finansowy opiniuje rada społeczna. 3. Plan finansowy oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową) zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Organ założycielski wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. 5. Organ założycielski zatwierdza propozycję dyrektora Zakładu dotyczącą podziału zysku. 6. Organ założycielski może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Zakładu, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. 4) ).

8 7. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 8. W przypadku likwidacji Zakładu o przeznaczeniu jego majątku decyduje organ założycielski. 20. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia oraz z osobami fizycznymi. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 21. 1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, z zastrzeżeniem 8; 3) z darowizn, zapisów, spadków. 2. Zakład może realizować programy zdrowotne oraz uzyskiwać środki finansowe na ich realizację, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym. 3. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust 1 pkt 1 oraz programy zdrowotne o których mowa w ust 2, mogą być finansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, organu założycielskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe przyznawane przez organ założycielski bądź za pośrednictwem organu założycielskiego. 2. Dotacje budżetowe, o których mowa w ust. 1 Zakład może także otrzymywać z innych źródeł, o ile to wynika z odrębnych przepisów. 3. Dotacje budżetowe Zakład może otrzymywać na: 1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia; 2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne; 3) inwestycje, w tym remonty i modernizacje oraz zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego; 4) cele szczególne określone w przepisach odrębnych. 23. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę organu założycielskiego w szczególności na: 1) zbycie, wydzierżawienie, zastawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu;

9 2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu; 3) zaciągnięcie kredytu w łącznej wysokości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% rocznego planu finansowego dochodów Zakładu; 4) nabycie na rzecz Zakładu nieruchomości albo środka trwałego o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% rocznego planu finansowego dochodów Zakładu; 5) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 3 miesiące oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza zł., z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zawieranych z podmiotami, o których mowa w 9 ust. 3 pkt 2, 3 i Zakład dokonuje zakupu lub przyjęcia aparatury i sprzętu medycznego po uzyskaniu zgody organu założycielskiego. 25. Zakład dokonuje amortyzacji majątku trwałego zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach Zakład podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. 5) ). 2. Wolne od podatku są dochody Zakładu w części przeznaczonej na cel statutowy, którym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. 3. Zakład obowiązany jest do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. 27. Zakład winien zawrzeć umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz stosowne ubezpieczenia majątkowe przekazanego w użytkowanie majątku Skarbu Państwa. 1) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r, Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz i 11152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz i Nr 223 poz ) zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz ) zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz i Nr 229, poz ) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz i Nr 217, poz oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19 poz ) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz i Nr 223, poz oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39.

10 Załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi. 1. SZPITAL 1) Izba Przyjęć z bankiem krwi 2) Zespół Ratownictwa Medycznego 3) Oddziały: a) szpitalny oddział ratunkowy b) nefrologii ze stacją dializ c) chorób wewnętrznych z intensywną terapią kardiologiczną d) chirurgii ogólnej z częścią urazową e) neurologii f) laryngologii g) ginekologii h) leczenia nerwic i) gastroenteorologii j) dzienny oddział psychoterapii k) anestezjologii i intensywnej terapii medycznej l) blok operacyjny 4) Zakład opiekuńczo-leczniczy 5) Inne zakłady: a) fizjoterapii b) wodolecznictwa 6) Działy: a) radiologii i diagnostyki obrazowej b) diagnostyki laboratoryjnej 7) Wojewódzka Komisja Lekarska 8) Okręgowa Komisja lekarska

11 9) Centralna Sterylizacja 10) Apteka Szpitalna 2. PRZYCHODNIA W KATOWICACH 1) Poradnie specjalistyczne a) rehabilitacji b) badań profilaktycznych c) profilaktyki i terapii uzależnień d) ginekologiczna e) neurologiczna f) okulistyczna g) dermatologiczna h) kardiologiczna i) diabetologiczna j) gastrologiczna k) chirurgiczna l) laryngologiczna m) endokrynologiczna n) zdrowia psychicznego o) proktologiczna p) chorób płuc q) reumatologiczna r) geriatryczna s) chorób sutka t) nefrologiczna u) urologiczna v) hematologiczna w) chorób tarczycy x) alergologiczna

12 y) ortopedyczna z) przemiany materii 2) Poradnia Medycyny Pracy 3) Zespół praktyk Lekarza pierwszego kontaktu (Lpk) w Katowicach: a) Lpk przy Przychodni b) Lpk przy ABW c) Lpk przy Oddziałach Prewencji Policji d) Lpk przy Śl. Woj, Kom. Policji 3. PRZYCHODNIA W CZĘSTOCHOWIE 1) Izba Przyjęć z bankiem krwi 2) Oddział Chorób Wewnętrznych 3) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 4) Apteka Szpitalna 5) Poradnie specjalistyczne: a) ginekologiczna b) neurologiczna c) okulistyczna d) dziecięca e) kardiologiczna f) profilaktyki g) chirurgiczno-ortopedyczna h) laryngologiczna i) dermatologiczna j) zdrowia psychicznego k) uzależnień l) diabetologiczna m) chorób tarczycy n) urologiczna

13 6) Pracownie: a) analityki medycznej b) endoskopii c) EKG d) usprawniania leczniczego e) RTG f) USG g) audiometryczna 7) Zespół praktyk Lpk w Częstochowie a) Lpk przy przychodni b) Lpk przy Komendzie Policji 4. Przychodnia w Bielsko-Białej 1) Poradnie specjalistyczne: a) ginekologiczna b) neurologiczna c) okulistyczna d) zdrowia psychicznego e) chirurgiczno - ortopedyczna f) laryngologiczna g) dermatologiczna 2) Pracownie: a) usprawniania leczniczego b) analityki medycznej c) RTG 3) Zespół praktyk Lpk w Bielsku-Białej 5. Podstawowa Opieka Zdrowotna: 1) w Zabrzu 2) w Będzinie

14 3) w Tychach 4) w Chorzowie 5) w Rudzie Śląskiej 6) w Cieszynie 7) w Gliwicach 8) w Sosnowcu 9) w Jastrzębiu-Zdroju 10) w Siemianowicach Śląskich 11) w Dąbrowie Górniczej 12) w Myszkowie 13) w Raciborzu 6. Apteki: 1) Ogólnodostępna w Katowicach 2) Ogólnodostępna w Częstochowie 3) Ogólnodostępna w Bielsku-Białej 7. Poradnie stomatologiczne: 1) gabinet stomatologiczny z protetyką w: a) Katowicach b) Bielsku Białej c) Częstochowie 2) gabinet stomatologiczny w: a) Będzinie b) Cieszynie c) Gliwicach d) Tarnowskich Górach e) Tychach f) przy KWP w Katowicach

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2012 r. STATUT Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Misja. Misja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/796/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 16 maja 2013r. STATUT OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Terapii Uzależnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU

STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU Załącznik do Uchwały Nr XXVII/278/13 Rady Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2013 r. STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT

GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT GÓRNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA NA RZECZ ODDZIAŁU CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GLIWICACH STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo