PRZYSTANEK W HOLLYWOOD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYSTANEK W HOLLYWOOD"

Transkrypt

1 269 Rozdzia³ 9 PRZYSTANEK W HOLLYWOOD T amara i Raoul Kuffnerowie wyp³ynêli w lutym 1939 roku do Nowego Jorku, ale mimo e zatrzymali siê na Manhattanie, celem ich podró y by³a Hawana. Widocznie chcieli mieæ pewnoœæ, e nie dotkn¹ ich adne restrykcje nak³adane na ydów uciekaj¹cych z Europy, a ceniona na Kubie specjalistyczna wiedza Raoula z dziedziny uprawy buraków i produkcji cukru mog³a im zapewniæ dochody i przychylnoœæ w³adz 1. Po latach wyg³aszania prelekcji i udzielania konsultacji na temat modernizacji gospodarki rolnej Kuffner zdoby³ miêdzynarodow¹ s³awê jako przewiduj¹cy przedsiêbiorca i zamo - ny rolnik z monarchii austro-wêgierskiej. Teraz mia³ uczyæ w³aœcicieli plantacji trzciny cukrowej na Kubie, jak zwiêkszyæ wydajnoœæ, traktuj¹c robotników bardziej po ludzku. W koñcu, dziêki pomocy ambasady USA w Hawanie, móg³ siê ubiegaæ o pozwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych jako nale ¹cy do uprzywilejowanej kategorii ekspertów do spraw agronomii. Od przyjazdu do Stanów Zjednoczonych do po³owy lipca Tamara mieszka³a w Waldorf-Astorii, odby³a te kilka wycieczek do Connecticut i Pensylwanii, gdzie malowa³a bogatych Amerykanów. Raoul mieszka³ w hotelu przez dwa lub trzy tygodnie, a nastêpnie ruszy³ w drogê do Hawany, gdzie mia³ znaleÿæ dom i podj¹æ pracê. Pod jego nieobecnoœæ Tamara w zawrotnym tempie co bardzo lubi³a nawi¹za³a kontakty towarzyskie w krêgach korzystaj¹cych z prosperity, która przypieczêtowa³a decyzjê Kuffnerów o rozpoczêciu nowego ycia w Ameryce. Jak zauwa y³ jeden z komentatorów: Produkcja ros³a, bezrobocie spada³o, nastroje w kraju by³y optymistycz-

2 274 Tamara empicka Tamara w New Hope, Pensylwania, 4 lipca 1939 r. Bucks, gdzie, jak pamiêta Kizette, dosta³a zamówienie na portret 7. Na jednym ze zdjêæ (odbitka wykonana w jedynym zak³adzie fotograficznym w miasteczku) widaæ Tamarê ubran¹ w spódnicê do jazdy na rowerze, która podkreœla jej d³ugie nogi. Tamara siedzi na rozleg³ym trawniku przed wiejskim domem w stylu wiktoriañskim, a obok niej kuca jakaœ kobieta o mêskiej urodzie, opieraj¹ca rêkê na jej ramieniu. Na innym zdjêciu obok tych dwóch kobiet widaæ mê - czyznê w œrednim wieku. Wkrótce po wywi¹zaniu siê z tego zamówienia Tamara pojecha- ³a do mê a do Hawany. Na malutkich sepiowych zdjêciach odnalezionych na dnie szuflady Kizette w kopercie z dat¹ 1939 widaæ sceny charakterystyczne dla plantacji trzciny na wschód od Hawany i w okolicach Santiago de Cuba. Jedno z nich, zrobione z daleka, ukazuje kryte starannie strzech¹ dachy chat i drzewa bananowe. Na innym znajduje siê osio³ek stoj¹cy przed jakimœ sklepikiem z ledwie widocznym szyldem w jêzyku hiszpañskim. Jednak s¹dz¹c z pozosta³ych fotografii, takie skromne scenki odgrywa³y niewielk¹ rolê w dwumiesiêcznym od lipca do wrzeœnia pobycie Tamary na Kubie. Z wiêkszoœci zdjêæ wynika, e Kuffnerowie spêdzali czas na przyjemnoœciach, na jakie mogli sobie pozwoliæ tylko zamo ni turyœci i bogaci emigranci. Na wielu fotografiach widaæ, jak siedz¹ w ogrodzie przed urz¹dzonym z przepychem kolonialnym domem. P³yn¹cy nieopodal kamienisty strumieñ by³ dla artystki wystarczaj¹cym pretekstem, by pozowaæ do zdjêæ z sukienk¹ podci¹gniêt¹ powy ej kolan i zalotnym spojrzeniem. Niedaleko ich domu znajdowa³ siê jachtklub, klub tenisowy i country club, a we wszystkich spotyka³o siê t³umy kobiet w sukniach prosto z»vogue a«. Istne nadmorskie pa³ace, które owiewa bryza znad migotliwej Zatoki Meksykañskiej, omiata iskrz¹cy siê bia³y piasek i sp³ywa na ch³odne kafle wyszorowanych posadzek pomimo to na kluby pada³ cieñ ohydnych cha³up z drugiej strony Hawany, zamieszkanych

3 275 przez rozpaczliwie biedne rodziny, którym ledwie starcza³o na ycie 8. Tamara, ze swoim przywi¹zaniem do luksusu, Ÿle siê czu³a w s¹siedztwie biedy niezale nie od tego, jak by³a bogata, najbardziej ba³a siê, e zubo eje. Stykaj¹c siê z ludÿmi yj¹cymi w nêdzy, popada³a w sentymentalizm: Tylko biedacy s¹ czyœci. To jedyni niewinni ludzie na œwiecie 9. Szczere propagowanie przez Kuffnera idei poprawy warunków pracy spodoba³o siê jego onie. Tamara, która mia³a sk³onnoœæ do natychmiastowego sprowadzania teorii do zastosowañ praktycznych, przerobi- ³a humanitarn¹ motywacjê Rolliego na osobiste wyznanie: dla nas, jako Tamara na Kubie, 1939 r. jednostek, jest wa ne, e dajemy [coœ] z siebie zwierzê goni za tym, co mo e z³apaæ; ale ycie ma sens [wtedy], kiedy dajemy. Wierzy³a, e dziêki swemu malarstwu przyczynia siê do rozwoju œwiata, poniewa jej twórczoœæ przynosi spo- ³eczeñstwu piêkno, którego przedtem nie zna³o. Dla mnie m¹dry jest ten twierdzi³a kto coœ osi¹ga, a do osi¹gniêæ zalicza³a zarówno piêkno, jak i powodzenie w interesach sierpnia 1939 roku Adrianna, która by³a u szczytu powodzenia, zosta³a odznaczona Legi¹ Honorow¹. Mieszkaj¹ca wówczas z Montautami Kizette a³owa³a, e nie mog³a byæ na uroczystoœci, poniewa w zgodzie z planem matki goœci³a u ojca w jego domu na wsi pod Warszaw¹; Tadeusz empicki pracowa³ wówczas jako radca prawny w przemyœle pañstwowym 11. W po³owie sierpnia, na otwarciu nowego kina, byli w Polsce tak e Adrianna i Pierre de Montaut. Kizette skorzysta³a z ich propozycji, by wróci³a do Pary a wraz z nimi. Na granicy niemiecko-polskiej prze yli wstrz¹s, gdy zobaczyli niemieckie czo³gi i jednostki pancerne stoj¹ce na wzgórzach, kilka mil przed nimi. By³o to 29 sierpnia; wyjechali z Polski na dwa dni przed wybuchem wojny.

4 276 Tamara empicka Kuffnerowie chcieli, by ich córki opuœci³y Europê, ale najpierw musieli uporz¹dkowaæ w³asne sprawy. 11 wrzeœnia 1939 roku Tamara i Raoul samolotem linii Pan American, lot numer 213, udali siê z Hawany do Miami, gdzie przekroczyli granicê Stanów Zjednoczonych jako cudzoziemcy z prawem sta³ego pobytu. W dokumentach urzêdu imigracyjnego ma³ onkowie figuruj¹ jako emigranci z Niemiec, uprzywilejowani z uwagi na specjalistyczn¹ wiedzê Kuffnera z zakresu agronomii. Oboje s¹ wymienieni jako obywatele czescy, nie wêgierscy, gdy oficjalnie po zawarciu w roku 1920 traktatu w Trianon Dioszegh przypad³ Czechos³owacji. W rubryce cel podró y napisali, e zamierzaj¹ na sta³e osi¹œæ w Kalifornii. Zdaniem wydawcy Roberta Westa wygl¹da na to, e Tamara mia³a spreparowane dokumenty, w które zazwyczaj zaopatrywali siê emigruj¹cy zamo ni wschodnioeuropejscy ydzi, eby móc wjechaæ do kraju docelowego. Dokumenty szwajcarskie, w których wpisano jako miejsce urodzenia Tamary Warszawê, stwierdzaj¹ ogólnikowo, e zamiast zwyk³ego œwiadectwa urodzenia okaza³a urzêdnikowi przekonuj¹ce dokumenty 12. empicka zawsze utrzymywa³a, e wjecha³a do Stanów Zjednoczonych wprost z Europy przez port nowojorski. Nikt nie pamiêta, eby kiedykolwiek wspomina³a o swym wyjeÿdzie na Kubê, a Kizette i Louisanne Kuffner Glickman twierdz¹, e nic o tym nie wiedzia- ³y. Zdawa³oby siê, e Hawana z tego czasu, stylowa przystañ pisa- Kizette, Tadeusz i Irena w Polsce, ok r.

5 277 rzy, malarzy i ludzi z towarzystwa, powinna stanowiæ naturalny element w repertuarze opowieœci Tamary o podró ach. Jej milczenie na temat tego miasta, które w roku 1939 wymieni³a w dokumentach imigracyjnych jako ostatnie miejsce sta³ego pobytu, musi byæ jakoœ powi¹zane z jej niemal paranoicznym lêkiem przed komunizmem (nawet w latach trzydziestych Kuba wydawa³a siê krajem niestabilnym, co tak uderzy³o Raoula) i ze strachem przed ujawnieniem prawdy o starannie zaplanowanej przez ma³ onków emigracji, nie zaœ z histori¹, któr¹ karmili swoich przyjació³ w Pary u. Kiedy w Miami ich dokumenty imigracyjne zosta³y wype³nione, Kuffnerowie pojechali do Nowego Jorku, gdzie przez cztery miesi¹ce g³ównie czynili starania o pozwolenie na przyjazd swoich córek i o dokumenty dla nich. W tym czasie w rubryce towarzyskiej nazwisko Tamary pojawia³o siê bez tytu³u baronowej, który przys³ugiwa³ jej z racji ma³ eñstwa z Kuffnerem. Zamiast tego dziennikarz z tej rubryki opisa³ j¹ jako ekscentryczn¹ malarkê: Do niedawna nowojorczycy mieli tylko jedno zmartwienie dotycz¹ce swych d³oni: eby by³y czyste i eby mia³y dobrze zrobiony manicure. Teraz nadchodzi Tamara de empicka, a z ni¹ rewolucja. Tamara, jak powszechnie wiadomo, urodzi³a siê w Polsce, ale przez ca³e ycie mieszka³a w Pary u. Pierwsza prawdziwa wystawa jej prac odby³a siê w Mediolanie w roku 1925 i zebra³a pochwa³y od Gabriela D Annunzia i innych znanych osobistoœci ze œwiata sztuki. Dziesiêæ lat temu Tamara przywioz³a kolekcjê swych obrazów do Ameryki. Ostatnio wróci³a tutaj z jednym ulubionym tematem dnia: d³oñmi. Stwierdzi³a, e d³onie, czy to nale ¹ce do pomocnika kelnera, czy wielkiego muzyka, maj¹ aspekt artystyczny, który da siê przenieœæ na p³ótno. Poniewa ona to w³aœnie robi, mo na zauwa yæ, jak w klubach nocnych nawet najbardziej zblazowani nowojorczycy ³ypi¹ ukradkiem na swoje palce. Tamara nie wró y z rêki. Ale zmusi³a Nowy Jork, by sta³ siê œwiadomy d³oni. 13 Tamara posz³a w œlady Jeana Cocteau, który przed kilkoma laty przez krótki czas fetyszyzowa³ d³onie, co by³o jednym z jego sposobów œci¹gniêcia na siebie uwagi. Mówi¹c bardziej powa nie, na podstawie jej obrazu Œw. Antoni mo na stwierdziæ, e od dawna by³a zainteresowana sposobami przedstawiania palców; w sêkatych palcach na obrazie UchodŸcy z roku 1939 widaæ du y wp³yw akwarelowo-piórkowych studiów Dürera. Zarówno on, jak i Tamara nadali d³oniom tyle ycia, e zdaj¹ siê one wrêcz przemawiaæ do widza.

6 278 Tamara empicka Nim Kuffnerowie wyjechali do Kalifornii, malarka zd¹ y³a wykorzystaæ tê prasow¹ relacjê jako kolejn¹ sposobnoœæ do reklamy. 5 lutego Los Angeles Examiner obwieœci³, e ostatnio artystka da³a upust swojemu upodobaniu do dziwactwa, organizuj¹c wystawê swoich obrazów, na których nie by³o adnego koloru oprócz bieli. W podobnym rodzaju bêdzie jej nastêpna wystawa w Julien Levy Galleries w Nowym Jorku, otwierana 23 kwietnia gdzie pojawi¹ siê jedynie d³onie, a wœród nich arcyksiêcia Franciszka Józefa i D Annunzia 14. ( empicka zaczê³a powo³ywaæ siê na enigmatyczne zamówienie Il Comandante, ilekroæ uzna³a, e zwiêkszy to jej artystyczn¹ wartoœæ.) Wystawa z obrazami samych r¹k nigdy nie dosz³a do skutku. Baronostwo Kuffnerowie z Pary a, odnotowa³ Los Angeles Examiner, przybyli [do Kalifornii] liniami United Airlines z Nowego Jorku. Powiedzieli znajomym, e chocia pocz¹tkowo zamierzali spêdziæ na Wybrze u Zachodnim tylko dwa miesi¹ce, tak siê zakochali w tym rejonie, e postanowili zostaæ d³u ej. Tydzieñ po wyl¹dowaniu w Los Angeles polecieli do San Francisco, gdzie odwiedzili nie wymienionych z nazwiska przyjació³, zatrzymawszy siê na trzy czy cztery dni w modnym hotelu Mark Hopkins. San Francisco Examiner pos³usznie doniós³, e wyjechali z Pary a poprzedniego lata z zamiarem pokazania w Nowym Jorku prac Tamary, i zatrzyma³ ich w Stanach Zjednoczonych wybuch wojny we Francji 15. Po wizycie Tamary w Courvoisier Gallery, w której mia³a siê odbyæ jej wystawa, oboje wrócili do Los Angeles i wynajêli apartament w hotelu Beverly Hills. Tak jak w Pary u, Tamara natychmiast zaczê³a szukaæ mo liwoœci wejœcia do miejscowej elity, która jak zak³ada³a mog³a jej pomóc w nawi¹zaniu kontaktów z g³oœnymi artystami. W ci¹gu ponad dwu nastêpnych lat Kuffnerowie albo sama Tamara przyjmowali ka - dego miesi¹ca setki goœci czy to w domu, czy w restauracji. Te t³umy na swych przyjêciach poœrednio zawdziêczali Cobinie Wright: nowojorskie towarzystwo kawiarniane, do którego powstania w latach dwudziestych przyczyni³a siê ta pieœniarka, pasowa³o do niezobowi¹zuj¹cego, choæ wystawnego stylu ycia Hollywood. Towarzystwo kawiarniane dawa³o ludziom okazjê za ywania rozrywki poza domem, wydawania obiadów, przyjêæ, herbatek i lunchów w kawiarniach, hotelach i restauracjach zamiast w domu. (...) [W przesz³oœci]

7 279 utrzymywano wielkie domy z sal¹ balow¹ i salami bankietowymi. aden cz³onek rzeczywisty towarzystwa nie za ywa³ rozrywki w miejscu publicznym, z wyj¹tkiem bardzo rzadkich i oficjalnych okazji, kiedy potrzebna by³a wiêksza sala balowa, a wtedy korzystano z us³ug niektórych co stateczniejszych hoteli. Ale, jak oœwiadczy³a Cholly Knickerbocker, towarzystwo coraz bardziej nudzi³o siê sob¹, a Hollywood pozwala³o temu zaradziæ, gdy goœci na spotkaniach towarzyskich i samych spotkañ by³o tu znacznie wiêcej 16. Jednak to nie okazje towarzyskie spowodowa³y, e Tamara postanowi³a tu osi¹œæ. Mimo e ju wtedy na Hollywood rzuca³ cieñ wizerunek Miasta Blichtru, Tamara mia³a dla niego szacunek. Na postanowienie, e w nim zamieszka, w du ej mierze wp³ynê³a jej atencja dla filmu, formy sztuki, która dojrzewa³a wraz z ni¹. Pierwszy pe³nometra owy film rosyjski powsta³ wprawdzie dopiero w roku 1908, lecz ju w roku nastêpnym nakrêcono ich w Rosji dwadzieœcia trzy, a w 1917 roku, kiedy Tamara ucieka³a przed rewolucj¹ oko³o piêciuset. Co wiêcej, kiedy Tamara mia³a kilkanaœcie lat, do Rosji sprowadzano filmy z W³och i byæ mo e sentyment do tego kraju dziewczyna przenios³a na kinematografiê. Po latach, opowiadaj¹c aktorowi Toniowi Selwartowi, e kultura w³oska pomog³a jej zrozumieæ innowacje, jakie jej siostra wprowadzi³a do architektury kin, Tamara wyjaœnia³a, e ludzie zawsze mówi¹ mi o Poli Negri, bo by³a Polk¹, ale ja z W³ochami mówi³am g³ównie o kinie, bo oni zawsze byli narodem najbardziej artystycznym. Tamara zawsze mile wspomina³a ogl¹dane w Rosji w³oskie filmy ³¹cz¹ce, podobnie jak musicale Busby ego Berkeleya, piosenkê, taniec i opowiadanie, które mimo e w latach dwudziestych kinematografia zwróci³a siê ku narracji pozosta³y czêœci¹ kina w³oskiego do koñca II wojny œwiatowej 17. Tamarze odpowiada³ hollywoodzki etos wytê onej pracy i to, e potrafiono tu doceniæ wielki talent. Od pierwszych tygodni w Kalifornii opowiada³a prasie, e s¹dzi³a, i bêdzie siê tu jej dobrze pracowa³o. Na pocz¹tek postanowi³a pokazaæ w zmitologizowanej formie swój sposób pracy i zdystansowaæ siê od niemodnego modernizmu. Niezmordowana w swym oddaniu dla sztuki, Mlle. empicka powiedzia³a wczoraj, e przez dwa lata nie bêdzie mia³a wolnego terminu, nie przyjmuje wiêc nowych zamówieñ. Ciekawe œwiat³o na

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Kupuj¹c nasze pismo, wspomagasz s³owo polskie na Wschodzie. Tarnopol, Czerniowce, P³oskirów, Kamieniec Podolski, Winnica

Kupuj¹c nasze pismo, wspomagasz s³owo polskie na Wschodzie. Tarnopol, Czerniowce, P³oskirów, Kamieniec Podolski, Winnica Kupuj¹c nasze pismo, wspomagasz s³owo polskie na Wschodzie Lwów, Stanis³awów, Ko³omyja, Kowel, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 15 sierpnia 2007 nr 1 (43) NIEZALE NE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE Tarnopol, Czerniowce,

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³ RY iesiêcznik owarzystwa i³oœników iemi ³otoryjskiej Nr 5(18) aj 2007 Cena 2,00 z³ SSN 1897-4023 ³otoryjskie rody Na zewnêtrznych œcianach koœcio³a ariackiego w ³otoryi umocowano wiele tablic oraz p³yt

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009

Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Copyright by Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Warszawa 2009 Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009 Redaktor ksi¹ ki Pawe³ A. Dziliñski Projekt ok³adki Micha³

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoϾ

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 83 Marek Kêdzierski Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 1. Na fotografii Henriego Cartier- -Bressona z 1961 roku czarny, b³yszcz¹cy od deszczu asfalt i ciemny

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej 1 IX 2009, ROK XX

Wydanie specjalne z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej 1 IX 2009, ROK XX Wydanie specjalne z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej 1 IX 2009, ROK XX cena 9 z³ ISNN 1641-6376 7 wrzeœnia 1939 roku Niemcy wkroczyli do Wolsztyna Wolsztyn podczas okupacji niemieckiej Ulica

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

Listopad 2010 Soleczniki 1 S OWO WSTÊPNE CZEKAMY NA ODWIL Polska i Litwa od lat próbuj¹ zrealizowaæ pomys³ budowy mostu energetycznego pomiêdzy dwoma krajami Ma byæ uruchomiony w 2015 roku Mostu jeszcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne

Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Gdañsk 2010 Opracowanie naukowe: Jakub H. Szlachetko Pawe³ Szczepañski Sk³ad i ³amanie: Urszula Jêdryczka Projekt ok³adki

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Naród, historia i... dużo kłopotów

Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów universitas Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów Kraków Publikacja dofinansowana przez Akademię Leona Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW

str. 17 str. 9 Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW Rok IX Nr 28 (424) 11.07.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 z³ (VAT 0%) Szukaj nas w ka d¹ œrodê w kioskach RUCH-u! WIERUSZÓW str. 17 Smocza Kraina str. 4 Nowe kwalifikacje, praca,

Bardziej szczegółowo

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail.

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail. 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹,

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo