3. GOSPODARKA CIEPLNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. GOSPODARKA CIEPLNA"

Transkrypt

1 3. GOSPODARKA CIEPLNA Spis treści: 3.1. Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych Ceny nośników energii cieplnej... 12

2 3.1. Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący System ciepłowniczy Na obszarze gminy Milicz brak jest scentralizowanych systemów zaopatrzenia miasta i gminy w energię cieplną. Na terenie miasta istnieją jedynie lokalne źródła ciepła, zaopatrujące w ciepło zespoły budynków, pojedyncze budynki mieszkalne, usługowe i przemysłowe Sieci ciepłownicze Na terenie Milicza brak jest centralnego systemu ciepłowniczego. Większe kotłownie lokalne, z pomocą których ogrzewanych jest kilka budynków, tworzą lokalne systemy ciepłownicze Zapotrzebowanie ciepła Zapotrzebowanie ciepła określono wykorzystując dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, dane przekazane przez Urząd Gminy Milicz, ankietyzowane przedsiębiorstwa i instytucje z terenu gminy. Zapotrzebowanie na ciepło wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego, instytucji w zakresie obiektów użyteczności publicznej oraz z obiektów przemysłowych i usługowych funkcjonujących na terenie gminy. Tab.1. Gęstość cieplna terenu w zależności od rodzaju zabudowy L.p. Rodzaj zabudowy Średnia gęstość cieplna MWt / km 2 1 domy jednorodzinne budynki wielorodzinne, 2 i 3 kondygnacyjne bloki mieszkalne gęsto zaludnione obszary śródmieścia >45 5 gęsto zaludnione obszary śródmieścia z wieżowcami >80 W gminie funkcjonują obszary głównie budownictwa jednorodzinnego dla którego gęstość cieplną określa się na około 6-12 MW/km 2. 1

3 Potrzeby cieplne gminy zbilansowano w podziale na: mieszkalnictwo ( budownictwo mieszkaniowe), instytucje (obiekty użyteczności publicznej), przemysł (obiekty przemysłowe i usługowe). Zapotrzebowanie mocy cieplnej oraz rocznego zużycia ciepła budownictwa określono na podstawie wielkości powierzchni ogrzewanej budownictwa przy zastosowaniu wskaźników: zapotrzebowania mocy szczytowej Wt/m 2, rocznego zużycia ciepła na centralne ogrzewanie 634 MJ/(m 2 rok), rocznego zużycia ciepła na ciepłą wodę użytkową 158 MJ/(m 2 rok). Szczegółowy bilans potrzeb cieplnych Milicz obrazuje poniższa tabela. Tab.2. Szczegółowy bilans potrzeb cieplnych gminy Milicz Gmina Milicz Zapotrzebowanie na moc cieplną Ogrzewanie pomieszczeń Zapotrzebowanie na energię cieplną Przygotowanie cieplej wody Ciepło technologiczne Suma MW TJ TJ TJ TJ MIESZKALNIC TWO 87,74 370,85 92,47-463,27 INSTYTUCJE 3,80 18,53 4,62-23,15 PRZEMYSŁ 16,89 106,91 40,54 9,08 156,54 RAZEM 108,43 496,30 137,58 9,08 642,96 Szacuję się, że na terenie gminy występuje ogółem zapotrzebowanie na moc cieplną na poziomie około 108,43 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około 496,30 TJ. Zapotrzebowanie związane z mieszkalnictwem na moc cieplną szacuje się na poziomie około 87,74 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około 370,85 TJ. Zapotrzebowanie na moc cieplną instytucji (obiektów użyteczności publicznej), przeprowadzone na podstawie ankietyzacji, wynosi ok. 3,80 MW, a zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi około 18,53 TJ. Zapotrzebowanie na moc cieplną przemysłu (obiekty przemysłowe i usługowe) przeprowadzone na podstawie ankietyzacji i danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, wynosi ok. 16,89 MW, a zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi około 106,91 TJ. 2

4 Ponad 80 % zapotrzebowania na moc cieplną pochodzi z mieszkalnictwa, jest to sytuacja o tyle zrozumiała, iż na terenie gminy nie ma wielkich zakładów przemysłowych, które pochłaniały by znaczne ilości mocy cieplnej, ponadto, jest to gmina średniej wielkości zatem i zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby usług również będzie na poziomie średnim. Poniższy rysunek w obrazowy sposób przedstawia jak wyglądają udziały poszczególnych grup w konsumowaniu ciepła na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i procesów technologicznych. Rys.1 Ogólny bilans potrzeb cieplnych Gminy Milicz 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych Potrzeby cieplne mieszkańców gminy Milicz zabezpieczane są w oparciu o: węgiel kamienny, paliwa odnawialne ( biomasa), olej opałowy, gaz ziemny, energię elektryczną. Strukturę opracowano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie opłat środowiskowych, z urzędu gminy oraz z GUS i szacunkowego zużycia dla poszczególnych regionów Polski. 3

5 Strukturę paliwową pokrycia potrzeb cieplnych przedstawiają poniższe tabele oraz rysunki. Tab.3. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych gminy Milicz [ MW ] Gmina Zapotrzebowa nie na moc cieplą [MW] Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy [MW] węgiel gaz ziemny paliwa odnawialne olej opałowy energia elektr. Milicz 108,43 66,14 19,52 8,67 10,84 3,25 Tab.4. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych gminy Milicz [ TJ ] Gmina Zapotrzebowa nie na energię cieplną [TJ] Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy [TJ] węgiel gaz ziemny paliwa odnawialne olej opałowy energia elektr. Milicz 496,30 302,74 89,33 39,70 49,63 14,89 Tab.5. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych gminy Milicz [%] Gmina Zapotrzebowa nie na moc cieplną [MW] Zapotrzebo wanie na energię cieplną [TJ] Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych gminy [%] węgiel gaz ziemny paliwa odnawialne olej opałowy energia elektr. Milicz 108,43 496,

6 Rys.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych gminy Milicz [ %] Rys.3. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych gminy Milicz 5

7 Według szacunkowych danych dominującym paliwem w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych gminy Milicz jest węgiel. Produkcja ciepła w oparciu o węgiel kamienny pokrywa ok. 61 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok. 66,14 MW (302,74 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o gaz ziemny pokrywa 18 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok. 19,52 MW (89,33 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o olej opałowy pokrywa ok. 10 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok. 10,84 MW (49,63 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o biomasę ( drewno, słoma, pompy ciepła, kolektory słoneczne) pokrywa ok. 30 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok. 8,67 MW ( 39,70 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o energię elektryczną pokrywa ok. 3 % potrzeb cieplnych gminy, tj. ok. 3,25 MW ( 14,89 TJ) Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany Zmiany zapotrzebowania na ciepło w najbliższej perspektywie wynikać będą z przewidywanego rozwoju gminy Milicz w zakresie zagospodarowania terenów rozwojowych jak również z działań modernizacyjnych, istniejącego budownictwa, związanych z racjonalizacją użytkowania energii. Stopień zagospodarowania terenów rozwojowych w perspektywie roku 2030 jest na obecnym etapie trudny do określenia i zależny od wielu czynników, między innymi: sytuacji gospodarczej kraju, inicjatywy gminy w pozyskiwaniu inwestorów, możliwości uzbrojenia terenów Indywidualne źródła energii Kierunkiem preferowanym w ogrzewaniu indywidualnym winna być zmiana na urządzenia pracujące w oparciu o systemy grzewcze najmniej uciążliwe dla środowiska. Zaleca się rozwój źródeł ciepła opartych o paliwa odnawialne w postaci m.in. biomasy, energii słonecznej, energii niskiej geotermii (pompy cieplne) Lokalne kotłownie Przewiduje się aby lokalne kotłownie już istniejące, a także te nowo powstałe, odznaczały się wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem paliw, a także niską emisją zanieczyszczeń do środowiska. W lokalnych kotłowniach powinno się instalować urządzeniami regulujące ich wydajność. Ma to na celu ograniczenie strat energii i zwiększenie efektywności energetycznej gminy w zaopatrzenie w energię cieplną. 6

8 Należy ograniczyć rozwinięcie systemu ciepłowniczego na bazie nieekonomicznych węglowych kotłów grzewczych na jednostki nowoczesne, opalane m.in. biomasą, spełniające wszystkie uwarunkowania związane z ochroną środowiska Prognoza zapotrzebowania na ciepło Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na ciepło gminy Milicz zdefiniowano trzy podstawowe, jakościowo różne, scenariusze rozwoju społeczno gospodarczego gminy do 2030 roku. Scenariusz A STAGNACJA. Scenariusz B ROZWÓJ. Scenariusz C SKOK. We wszystkich wariantach zróżnicowano tempo rozwoju w okresach: lata , lata Analizy bilansowe dla prognozowanych trzech wariantów rozwoju społeczno gospodarczego wykonano w podziale na następujące sektory: mieszkalnictwo, instytucje, przemysł. W poniższych rozważaniach przyjęto następujące oznaczenia: W -1 - scenariusz STAGNACJA W -2 - scenariusz ROZWÓJ W- 3 - scenariusz SKOK Scenariusz A: stabilizacja, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków społeczno gospodarczych. Nie przewiduje się przy tym znaczącego rozwoju przemysłu i usług. Scenariuszowi temu nadano nazwę STAGNACJA. Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno gospodarczy bazujący na lokalnych inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych podporządkowane wymogom 7

9 czystości ekologicznej. W tym wariancie zakłada się umiarkowany rozwój gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwę ROZWÓJ. Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy, ukierunkowany na wykorzystanie wszelkich pojawiających się z zewnątrz możliwości rozwojowych; globalizacja gospodarcza, nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie i wykorzystywanie sił sprawczych. SKOK. Główne prognozowane wskaźniki przedstawiono w poniższej tabeli. Tab.6. Główne prognozowane wskaźniki Scenariusze rozwoju społeczno - gospodarczego STAGNACJA LATA Roczny wskaźnik wzrostu gospodarcze go Roczny wskaźnik rozwoju mieszkalnict wo Roczne wskaźniki zmniejszające zapotrzebowania na ciepło efekt działań termomodernizacyjnych Mieszkalnict Instytucje Przemysł wo ,5% 1,81% 1,2% 1,92% 0,5% ,0% 1,81% 1,2% 1,92% ROZWÓJ SKOK ,0% 1,81% 1,2% 1,92% 1,5% ,0% 1,81% 1,2% 1,92% ,0% 1,81% 1,2% 1,92% 3,0% ,0% 1,81% 1,2% 1,92% Po uwzględnieniu rocznych wskaźników zmniejszających zapotrzebowania na ciepło, w scenariuszu STAGNACJA trendy termomodernizacyjne są znacznie większe od rozwoju gospodarczego, zatem w pierwszych latach analiz zapotrzebowanie mocy będzie mniejsze od stanu wyjściowego. Prognozowane zapotrzebowanie mocy cieplnej w 2030 roku ukształtuję się na poziomie 116,76 MW. W scenariuszu ROZWÓJ umiarkowanie pozytywne uwarunkowania koniunktury gospodarczej spowodują w pierwszej dekadzie nieznaczny wzrost zapotrzebowania na moc, dopiero w drugiej dekadzie zauważalne będzie przyśpieszenie wzrostu które w 2030 roku osiągnie poziom 140,26 MW. W scenariuszu SKOK wysoka dynamika rozwoju gospodarczego spowoduje w gminie znaczny wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej, szczególnie widoczny w drugiej dekadzie. Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2030 roku będzie wynosić: 182 MW. Poniższy rysunek oraz tabele przedstawiają dynamikę wzrostu zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby gminy według przyjętych scenariuszy rozwoju. 8

10 Tab.7. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplną Rok Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] Mieszkalnictwo Instytucje Przemysł i Usługi Gmina razem W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W ,74 87,74 87,74 3,80 3,80 3,80 16,89 16,89 16,89 108,43 108,43 108, ,18 89,06 90,37 3,83 3,90 3,93 16,97 17,14 17,40 108,98 110,09 111, ,62 90,39 93,08 3,86 3,99 4,07 17,06 17,40 17,92 109,54 111,78 115, ,06 91,75 95,88 3,89 4,09 4,21 17,14 17,66 18,46 110,09 113,50 118, ,51 93,12 98,75 3,92 4,19 4,36 17,23 17,93 19,01 110,65 115,24 122, ,96 94,52 101,71 3,94 4,30 4,51 17,32 18,20 19,58 111,22 117,02 125, ,41 95,94 104,77 3,97 4,41 4,67 17,40 18,47 20,17 111,78 118,81 129, ,86 97,38 107,91 4,00 4,52 4,83 17,49 18,75 20,77 112,35 120,64 133, ,31 98,84 111,15 4,03 4,63 5,00 17,58 19,03 21,40 112,92 122,49 137, ,77 100,32 114,48 4,06 4,75 5,18 17,67 19,31 22,04 113,50 124,38 141, ,23 101,83 117,92 4,09 4,86 5,36 17,75 19,60 22,70 114,08 126,29 145, ,69 103,35 121,45 4,13 4,99 5,55 17,84 19,90 23,38 114,66 128,23 150, ,15 104,90 125,10 4,16 5,11 5,74 17,93 20,19 24,08 115,24 130,21 154, ,62 106,48 128,85 4,19 5,24 5,94 18,02 20,50 24,80 115,83 132,21 159, ,09 108,07 132,71 4,22 5,37 6,15 18,11 20,80 25,55 116,42 134,25 164, ,56 109,70 136,70 4,25 5,50 6,37 18,20 21,12 26,31 117,01 136,32 169, ,03 111,34 140,80 4,28 5,64 6,59 18,29 21,43 27,10 117,60 138,42 174, ,50 113,01 145,02 4,31 5,78 6,82 18,38 21,75 27,92 118,20 140,55 179, ,98 114,71 149,37 4,35 5,93 7,06 18,48 22,08 28,75 118,80 142,71 185,18 9

11 Tab.8. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplną po uwzględnieniu rocznych wskaźników zmniejszających zapotrzebowania na ciepło Rok Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] Mieszkalnictwo Przemysł Instytucje Gmina razem W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W3 W1 W2 W ,74 87,74 87,74 3,80 3,80 3,80 16,89 16,89 16,89 108,43 108,43 108, ,58 87,44 88,74 3,75 3,82 3,86 16,77 16,94 17,19 107,11 108,20 109, ,02 88,76 91,40 3,78 3,92 3,99 16,85 17,19 17,70 107,65 109,86 113, ,45 90,09 94,14 3,81 4,01 4,13 16,94 17,45 18,23 108,20 111,55 116, ,89 91,44 96,96 3,84 4,11 4,28 17,02 17,71 18,78 108,75 113,26 120, ,33 92,81 99,87 3,87 4,22 4,43 17,11 17,98 19,35 109,30 115,00 123, ,77 94,20 102,87 3,90 4,32 4,58 17,19 18,25 19,93 109,86 116,77 127, ,21 95,62 105,96 3,93 4,43 4,74 17,28 18,52 20,52 110,42 118,57 131, ,66 97,05 109,13 3,96 4,54 4,91 17,37 18,80 21,14 110,98 120,39 135, ,11 98,51 112,41 3,99 4,65 5,08 17,45 19,08 21,77 111,55 122,24 139, ,56 99,98 115,78 4,02 4,77 5,26 17,54 19,37 22,43 112,11 124,12 143, ,01 101,48 119,25 4,05 4,89 5,44 17,63 19,66 23,10 112,69 126,03 147, ,47 103,00 122,83 4,08 5,01 5,63 17,72 19,95 23,79 113,26 127,97 152, ,92 104,55 126,52 4,11 5,14 5,83 17,81 20,25 24,51 113,84 129,94 156, ,38 106,12 130,31 4,14 5,27 6,03 17,89 20,55 25,24 114,41 131,94 161, ,84 107,71 134,22 4,17 5,40 6,24 17,98 20,86 26,00 115,00 133,97 166, ,31 109,33 138,25 4,20 5,53 6,46 18,07 21,18 26,78 115,58 136,03 171, ,78 110,97 142,40 4,23 5,67 6,69 18,16 21,49 27,58 116,17 138,13 176, ,24 112,63 146,67 4,26 5,81 6,92 18,25 21,82 28,41 116,76 140,26 182,00 10

12 Rys.4. Dynamika wzrostu zapotrzebowania na ciepło według przyjętych scenariuszy. Żródło: Opracowanie własne Jak widać na powyższym rysunku dla scenariusza SKOK (w3) w stosunku do stanu wyjściowego z 2012 roku zanotowano przyrost zapotrzebowania na ciepło o 68%. Dla scenariusza STAGNACJA, przyrost zapotrzebowania ciepła do roku 2030, według prognoz wynosić będzie 8%, natomiast dla scenariusza ROZWÓJ będzie to przyrost o 29% Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych Przewiduje się, iż potrzeby cieplne mieszkańców gminy Milicz w prognozie do 2030 r. zabezpieczane będą w oparciu o źródła, takie jak: węgiel kamienny, paliwa odnawialne ( biomasa), olej opałowy, energię elektryczną, gaz płynny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii.

13 Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy wynika, że w najbliższych latach głównym nośnikiem ciepła będzie nadal paliwo węglowe. Jednakże prowadzona przez gminę Milicz polityka proekologiczna, wspierająca przebudowę kotłowni węglowych na ekologiczne, wzrost świadomości ekologicznej oraz zamożności mieszkańców, będą przyczyniać się do stopniowego zmniejszania udziału paliwa węglowego w produkcji ciepła na korzyść paliw ekologicznych. Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy wynika również, że w najbliższych latach wzrośnie znacząco udział paliw odnawialnych głównie z wykorzystaniem biomasy, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, podyktowany w znacznej większości zabezpieczeniem potrzeb cieplnych budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potrzeb w perspektywie roku 2030 jest na obecnym etapie trudna do określenia gdyż zależna jest od wielu czynników między innymi: sytuacji gospodarczej, opłacalności zainstalowania nowych źródeł ciepła, dostępności do mediów technicznych, oczekiwań potencjalnych inwestorów Ceny nośników energii cieplnej Stan istniejący Sposoby pozyskiwania ciepła na ogrzewanie pomieszczeń oraz ciepłą wodę użytkową zależą przede wszystkim od potrzeb i zamożności odbiorców, ale także od dostępu do mediów energetycznych. Dla odbiorców o wysokich dochodach największą rolę odgrywa komfort użytkowania nośników związany z ciągłością zasilania, niewielkim udziałem czynności eksploatacyjnych, możliwością automatycznej regulacji poziomu zużycia w zależności od potrzeb. Użytkownicy o średnich dochodach oprócz kryterium komfortu uwzględniają także koszty, przy czym zarówno cena jak i komfort stanowią równorzędne kryteria. Odbiorcy o niskich dochodach wybierają najtańsze, dostępne na rynku paliwo możliwe do zastosowania przy zaspokajaniu określonego rodzaju potrzeby energetycznej i przy istniejącym układzie technologicznym. Mniejsze znaczenie mają tutaj dodatkowe koszty w postaci zwiększonej pracochłonności eksploatacji urządzeń energetycznych czy przygotowania paliwa przed jego wykorzystaniem. Poniższa tabela przedstawia paliwa stosowane do ogrzewania oraz na przygotowanie c.w.u. 12

14 Rys. 5. Koszt wytworzenia 1 GJ energii cieplnej dla różnych paliw Źródło: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Tab.9. Zestawienie kosztów zmiennych ogrzewania w oparciu o porównywalne media Paliwo Kaloryczność Sprawność cena koszt GJ/(Mg/1000m 3 ) % zł/(kg/m 3 /kwh) zł/gj Węgiel kamienny Mg ,81 Miał energetyczny Mg ,04 Gaz ziemny m ,2 38,10 Olej opałowy Mg 41,5 90 2,5 61,73 LPG kg ,5 61,73 Drewno Mg ,11 Granulat drzewny Mg ,31 Słoma (wilgotność 15-20%) Mg 14, ,23 Pompa ciepła taryfa G12 nocna kwh 3, , ,92 Pompa ciepła taryfa G12 50/50% kwh 3, , ,76 noc-dzień Energia elektryczna taryfa G12 kwh 3, , ,69 nocna Energia elektryczna taryfa G12 kwh 3, , ,06 50/50% noc-dzień Energia elektryczna taryfa G11 kwh 3, , ,17 Źródło: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13

15 Prognozy cen nośników energii do 2030 roku W ostatnich latach ceny podstawowych nośników energii kształtowały się na różnym poziomie. W wyniku dużego wzrostu cen ropy naftowej i paliw ciekłych na rynkach światowych, największy wzrost cen dotyczył paliw ciekłych oraz olejowych. Gospodarstwa domowe najbardziej odczuły wzrost cen gazu ziemnego, paliw silnikowych. Najtrudniejsza sytuacja rynkowa dotyczy wszystkich ropopochodnych nośników energii, w tym oleju opałowego. Rynek światowy podlega niekontrolowanym zmianom spowodowanym trudną sytuacją polityczną głównych producentów. Prognozując do roku 2030 należy spodziewać się wzrostu cen paliw pierwotnych, szczególnie gazu ziemnego. Dynamika wzrostu cen ropy naftowej będzie mniejsza, natomiast poziom cen węgla energetycznego w obecnym stanie transformacji gospodarki jest już ustabilizowany i zbliżony do cen rynku światowego. Jedyne zmiany cenowe będą powodowane przez czynniki inflacyjne. Poniższa tabela przedstawia prognozę cen paliw pierwotnych do 2030 roku. Tab.10. Prognozowane ceny paliw pierwotnych Lp. Ceny paliw organicznych Średnie ceny importu do UE Średnioroczna dynamika cen (USD, ceny stałe roku 2000) ,0 20,1 23,8-3,27 1,74 1,59 1 Ropa naftowa (USD/baryłka) 2 Gaz ziemny 94,5 102,8 126,1 0,8 2,06 1,25 USD/1000m 3 3 Węgiel kamienny (USD/t) 32,4 31,5 30,7-0,25-0,22-0,01 Źródło: KAPE - Krajowa Agencja Poszanowania Energii Polska nie ma wpływu na ceny nośników na światowym rynku, ponieważ jako importer nie posiada znaczących zasobów gazu ziemnego czy ropy. Bardzo istotne w tej sytuacji jest wykorzystanie własnych zasobów, zasobów lokalnych, których ceny charakteryzują się największą stabilnością.,,bilans korzyści i kosztów przystąpienia do UE sporządzony przez Komitet Integracji Europejskiej przewiduje, że: Do 2020 r. ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosną dla gospodarstw domowych o ok % w stosunku do 2001 r. Wzrost będzie następował stopniowo i średniorocznie (rok do roku poprzedniego) wyniesie ok. 2,4%. 14

16 Ceny energii elektrycznej dla przemysłu powinny ulegać obniżeniu wraz z ujednolicaniem sytuacji na polskim rynku w stosunku do sytuacji na rynkach Unii Europejskiej. Relacja cen: energia elektryczna dla gospodarstw domowych energia dla przemysłu wynosi obecnie w Polsce 1,6, a w UE 2,14. Spadek cen dla przedsiębiorców uwarunkowany jest wyeliminowaniem zjawiska subsydiowania skrośnego. Zadanie to możliwe będzie do wykonania po dokonaniu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, prawnym rozdzieleniu działalności przesyłowej operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz restrukturyzacja długoterminowych kontraktów. 15

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

03. GOSPODARKA CIEPLNA

03. GOSPODARKA CIEPLNA 03. GOSPODARKA CIEPLNA Spis treści 3.1. Zapotrzebowanie na ciepło - stan istniejący... 1 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 7 3.3. Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany...

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

03. GOSPODARKA CIEPLNA

03. GOSPODARKA CIEPLNA 03. GOSPODARKA CIEPLNA Spis treści: 3.1. Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący... 1 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 3 3.3. Kotłownie lokalne... 5 3.4. Zapotrzebowanie na ciepło

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

03. GOSPODARKA CIEPLNA

03. GOSPODARKA CIEPLNA 03. GOSPODARKA CIEPLNA Spis treści: 3.1. Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący... 1 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 7 3.3. Kotłownie lokalne... 11 3.4. Zapotrzebowanie na ciepło

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Str. 1/5 Gmina liczba mieszkańców: 16,1 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 31,6 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 30,5 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO str. 1 2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO SPIS TREŚCI: 1. Zapotrzebowanie na ciepło stan istniejący 2 1.1 Pokrycie zapotrzebowania na ciepło na terenie gminy Tarnów Opolski 2 1.2 Zestawienie kosztów jednostkowych

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata Str. 1/5 - stan istniejący () Gmina liczba mieszkańców: 31 948 osób Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła ogólnie indywidualne ogólnie indywidualne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 05 Uwarunkowania rozwoju miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 6 Uwarunkowania rozwoju miasta W-588.06

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ, KOSZTY OGRZEWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO PALIWAMI ODNAWIALNYMI I KOPALNYMI Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. zw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych Bogdan Szymański Podłoże rozwoju rynku kolektorów Wzrost cen paliw i nośników energii Spadek cen instalacji słonecznych Wzrost świadomości ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 12 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 755.12 2/24 SPIS TREŚCI 12.1

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010

Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010 Polski Rynek Instalacyjno-Grzewczy w 2009 roku i potencjalne tendencje w przyszłości Janusz Starościk Targi INSTALCJE 2010 28 kwietnia 2010 09/26/2007 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

1. Ocena stanu istniejącego 2

1. Ocena stanu istniejącego 2 str. 1 7. PODSUMOWANIE SPIS TREŚCI: 1. Ocena stanu istniejącego 2 1.1 Stan istniejący podsumowanie 2 1.1.1 Zaopatrzenie w ciepło 2 1.1.2 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe 2 1.1.3 Zaopatrzenie w energię

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030 Podsumowanie Zakres Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg jest zgodny z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN MOZ LIWOS CI POPRAWY EFEKTYWNOS CI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA W POLSCE POPRZEZ ZWIE KSZENIE WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBO W BIOMASY STAŁEJ dr inż. Tomasz Mirowski Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 10 Przedsięwzięcia racjonalizujące

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na Zastosowanie słomy w lokalnej gospodarce energetycznej na przykładzie PEC Lubań Krzysztof Kowalczyk Człuchów 02-03.10.2014 Kalendarium ciepłownictwa w Lubaniu Pierwsze kotłownie komunalne ok. 4,0 [MW]

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII

FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 tel./fax 58 347-12-93, tel. 58 347-20-46 e-mail: fpegda@tlen.pl www: fpegda.pl PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 09 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków Czyste ciepło Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych, 29 listopada 2017 Forum Energii Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 09. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 09. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 09 Przedsięwzięcia racjonalizujące

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku 25,93 [MJ/kg] 15,6 [MJ/kg] 94,73 [kgco 2 /GJ] 109,76 [kgco 2 /GJ] 40,19 [MJ/kg] 28,2 [MJ/kg] 25,07 [MJ/m 3 ] 55,82 [kgco 2 /GJ] 76,59 [kgco 2 /GJ] 106 [kgco 2 /GJ] 0,89 [MgCO 2 /MWh] 0,225 MgCO2/MWh* EMISJA

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna -

Efektywność energetyczna - Efektywność energetyczna - czyste powietrze i przyjazna gospodarka Warszawa, 14.11.2017 Jacek Janas, Stanisław Tokarski Konkluzje BAT IED i kolejne nowe wymagania Kolejne modernizacje jednostek Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego 5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego W niniejszym rozdziale porównano wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię do ogrzewania mieszkań, przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

03. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

03. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO 03. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO Spis treści: 3.1. Zapotrzebowanie na ciepło - stan istniejący... 2 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 23 3.3.

Bardziej szczegółowo

03. GOSPODARKA CIEPLNA

03. GOSPODARKA CIEPLNA 03. GOSPODARKA CIEPLNA Spis treści: 3.1. Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący... 1 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 19 3.3. Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany...

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła

Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła Ciepłownictwo systemowe na obecnym i przyszłym rynku ciepła Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu III Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych Targi Instalacje 2016 r. Ciepłownictwo systemowe w Polsce w liczbach

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek Warszawa, dnia 14-07-2016 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek DOP-I.070.51.2016.AR 160446.419070.331894 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów.

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów. Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 09 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści

Nakłady finansowe i korzyści Nakłady finansowe i korzyści. wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Metody oceny LCC Ocena kosztowa w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1.

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1. 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Załącznik 2 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych W ramach inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy przeprowadzono ankietyzację wśród właścicieli budynków jednorodzinnych.

Bardziej szczegółowo

05. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE

05. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE 05. OCENA STANU AKTUALNEGO I PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Wprowadzenie... 2 5.2. Zapotrzebowanie na paliwa gazowe - stan istniejący... 6 5.3. Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2002/91/WE. energetyczne wykorzystanie biomasy. Alternatywne Źródła Energii

Dyrektywa 2002/91/WE. energetyczne wykorzystanie biomasy. Alternatywne Źródła Energii Dyrektywa 2002/91/WE a energetyczne wykorzystanie biomasy 1. Wymagania Dyrektywy 2. Biomasa jako źródło energii 3. PGK System referencje i doświadczenia 4. Contracting kompletne rozwiązanie 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/129/08 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 30 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/129/08 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 30 stycznia 2008 r. UCHWAŁA Nr XVIII/129/08 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kamienna Góra Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Przybiernów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w

Bardziej szczegółowo