Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem bankructwa nie maj¹c pieniêdzy na dalsz¹ dzia³alnoœæ. Mia³o te d³ugi œmiesznie ma³e d³ugi, bo tylko 7 tys. z³. i z tych tarapatów postanowi³ go uwolniæ Urz¹d Miejski, obiecuj¹c powo³anie nowego podmiotu z udzia³ami gminy - mówi³o siê o spó³ce akcyjnej, która mia³a gwarantowaæ p³ynnoœæ finansow¹ i pewn¹ przysz³oœæ klubu. Takie œwietlane wizje, na walnym zgromadzeniu BKSu, roztacza³ szef ego MDK, który wraz z radnym przekaza³ je jako intencje samorz¹du miejskiego. W³adze stowarzyszenia ust¹pi³y z tzw. czystym sumieniem i przekaza³y (w dobrej wierze) gromadzony przez 70 lat maj¹tek klubu pod opiekê samorz¹du - jako aport w przysz³¹ spó³kê. gazeta bezp³atna Powstaj¹cy na pocz¹tku 1996 roku MOSiR, z za³o enia mia³ dzia³aæ jedynie kilka miesiêcy. Mia³ byæ tak¹ przechowalni¹ dla sportowców, rozwi¹zanego w³aœnie Bocheñskiego Klubu Sportowego, do czasu powo³ania spó³ki z udzia³em gminy. W tym czasie burmistrz Bochni zleci³ dyrektorowi MDK (tak, temu od negocjacji) opracowanie za³o eñ reformy ego sportu, po czym powo³a³ go na dyrektora MOSiR-u. Nowo powo³any dyrektor publicznie zapewnia³: MOSiR jest tworem przejœciowym powo³anym m.in. do podtrzymania egzystencji BKS. Zarz¹d Miejski dotrzyma³ obietnicy zabezpieczenia finansów na funkcjonowanie przejêtych dru yn, dokonuj¹c korekt w zamkniêtym ju Zak³ad Optyczny El bieta Zienkowska Bochnia, ul. Koœciuszki 3 tel./fax: (14) pon.- pt.: sob.: Krótkie terminy do lekarza okulisty!!! Odbiór gotowych okularów w godzinê Gwarancja na okulary Sprzeda soczewek kontaktowych Okulary przeciws³oneczne z polaryzacj¹ PRZY ZAKUPIE BEZP ATNE OKULARÓW KOREKCYJNYCH BADANIE WZROKU POWY EJ 150 Z bud ecie. Urz¹d przej¹³ maj¹tek klubu (obiekty sportowe na ul. Parkowej, gdzie ulokowa³ siê samorz¹dowy MOSiR), reguluj¹c kilkutysiêczne zaleg³oœci BKSu. Po dwóch miesi¹cach dyrektor MOSiR-u zrezygnowa³ z nowego stanowiska i powróci³ na stare œmieci czyli za biurko dyrektorskie MDK. Z³oœliwi twierdzili, e zupe³nie sobie nie radzi³ w nowej skórze. Zarz¹d Miasta rozpocz¹³ prace nad przygotowaniem dokumentów niezbêdnych do przeprowadzenia obiecanej transformacji. Jednak na przeszkodzie stanê³a nowa ustawa, która obligowa³a spó³ki zwi¹zane ze sportem wyczynowym, do wk³adu za³o ycielskiego równego 1 mln. z³ ale nikt z potencjalnych udzia³owców takiej kwoty nie posiada³ (ciekawe jak¹ wartoœæ mia³y obiekty sportowe przekazane przez BKS?). Inn¹, dopuszczaln¹ przez now¹ ustawê form¹ funkcjonowania reaktywowanego klubu, by³o jedynie stowarzyszenie lub klub szkolny. Tym sposobem w jednym DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel roku kalendarzowym stowarzyszenie przekszta³ci³o siê w stowarzyszenie, trac¹c po drodze swój maj¹tek. Na otarcie ³ez odzyska³o star¹ nazwê (dla podtrzymania tradycji) i sprzêt sportowy, ale aby æwiczyæ na przekazanych miastu obiektach musi(a³) s³aæ wnioski i proœby o ich wypo yczenie. Zarz¹d Bochni nadal trwa³ na stanowisku, e tylko nieprzewidziane okolicznoœci przeszkodzi³y w dotrzymaniu obietnicy i dla uwiarygodnienia dobrych intencji wobec klubu, zadeklarowa³ udzia³ samorz¹du w nowych strukturach reaktywowanego stowarzyszenia - a ówczesny burmistrz troskê o finanse klubu ubra³ nawet w s³owa: Chcemy wypracowaæ i wdro yæ nowy model jego funkcjonowania. Proponujemy przy tym uczciwy i korzystny uk³ad. Miasto jako w³aœciciel bezpowrotnie skomunalizowanych dóbr zapewni niezbêdne œrodki» dokoñczenie na str. 4 TRANSMAT SK AD OPA U tel , , Karol Sowa, ul. Solskiego 37, Brzesko

2 2 Sierpieñ 2011 Nr 8 BOCHNIA Wygrali biegacze z Ukrainy! G³ówne nagrody na XVIII. Memoria³owym Biegu Majora Bacy przypad³y zawodnikom zza wschodniej granicy. S¹ dotacje na e remizy W³adze samorz¹dowe województwa ma³opolskiego rozdzieli³y ponad 3,5 mln z³ pomiêdzy 110 gmin na remonty remiz stra ackich. W dniu 9 sierpnia br., w Urzêdzie Miasta Bochnia, umowy na dofinansowanie w/w inwestycji wrêczy³ cz³onek zarz¹du województwa Stanis³aw Sorys. Przekazane œrodki wp³yn¹ na polepszenie warunków pracy stra aków i lepsze zabezpieczenie sprzêtu znajduj¹cego siê w budynkach OSP, a to zagwarantuje tak e wiêksze bezpieczeñstwo dla Ma³opolan. Œrodki z bud etu województwa rozdysponowano w ramach konkursu Ma³opolskie Remizy O Niesprawne motocykle W zwi¹zku z nasileniem tragicznych wypadków motocyklowych, policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili dzia³ania kontrolne ukierunkowane na ujawnianie przypadków naruszania przepisów przez motocyklistów. Kontrole takie prowadzone by³y w kilkunastu miejscowoœciach Ma³opolski. W ci¹gu zaledwie kilku godzin sprawdzono 88 motocyklistów. Co czwarta kontrola zakoñczy³a siê ujawnieniem nieprawid³owoœci: wykroczenia zwi¹zanego z niebezpiecznym zachowaniem na drodze, z³ym stanem technicznym motocykla, brakiem odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Co 15. kontrola ujawnia³a kieruj¹cego bez prawa jazdy kategorii A. Za dotacjê mog³y ubiegaæ siê wszystkie ma³opolskie gminy. Na liœcie miejscowoœci, które otrzyma³y dofinansowanie na remonty remiz znalaz³o siê 13. gmin - najwiêcej z powiatu ego: miasto Bochnia (40 tys. z³), gmina Bochnia (ponad 24 tys. z³), Drwinia (ok. 35 tys. z³), Nowy Wiœnicz (40 tys. z³), Trzciana (40 tys. z³), Rzezawa (11 tys. z³) oraz apanów (8 tys. z³). Miasto Bochnia przeznaczy otrzymane œrodki na remont remizy OSP w Kolanowie, co stanowi 50% wartoœci inwestycji. Foto z arch. UM w Bochni Kurator w klubie sportowym Na wniosek Starosty Bocheñskiego Jacka Paj¹ka, S¹d Rejonowy w Bochni postanowieniem z dnia 8 sierpnia br. ustanowi³ kuratora spo³ecznego dla Stowarzyszenia Bocheñski Klub Sportowy. Wskazana przez starostê i zatwierdzona przez S¹d Rejonowy w Bochni kandydatura Jaros³awa Marca by³a wynikiem wielu spotkañ i rozmów ze wszystkim zainteresowanymi popraw¹ sytuacji w klubie. Zadaniem kuratora takie wykroczenie by³ nak³adany mandat karny. Ujawniono a 11 niesprawnych motocykli (co 8. skontrolowany), za co zatrzymano dowody rejestracyjne. G³ównym problemem by³y mocno zu yte opony. Zdarza³o siê, e do jazdy nie nadawa³a siê nie tylko tylna opona (co mo e wynikaæ z du ych przyspieszeñ), ale i przednia. Policjanci ujawnili przypadki uszkodzonych hamulców oraz jazdy bez aktualnych badañ technicznych. W najbli szym czasie dzia³ania kontrolne zostan¹ powtórzone ze zwiêkszonym natê eniem. Od pocz¹tku roku na ma³opolskich drogach zginê³o a 22. motocyklistów - o 7 wiêcej ni w ubieg³ym roku. bêdzie zwo³anie - w okresie nie d³u - szym ni 6 miesiêcy - walnego zebrania cz³onków stowarzyszenia w celu wyboru zarz¹du. Do tego czasu kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach maj¹tkowych wymagaj¹cych bie ¹cego za³atwienia. Warto zaznaczyæ, e w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ stowarzyszenia Jaros³aw Marzec zgodzi³ siê pe³niæ tê funkcjê jedynie za zwrot poniesionych kosztów. W imprezie sportowej, maj¹cej na celu upamiêtnienie œmierci majora Jana Kaczmarczyka (pseudonim Baca), który zgin¹³ z r¹k hitlerowców, udzia³ wziê³o 262. biegaczy. Od kilku lat liczba jest tak imponuj¹ca. Mamy nie tylko zawodników z ca³ej Polski, ale i krajów oœciennych. To œwiadczy o rosn¹cej popularnoœci tej imprezy sportowej w œrodowisku biegaczy mówi³a dyrektor biegu, Sabina Bajda. Doroœli mieli do pokonania dwie pêtle na dystansie 10 km. Nie wszyscy startuj¹cy mieli jednak szczêœcie dobiec do mety. Trzynaœcie osób ze wzglêdu na du y upa³ przerwa³o rywalizacjê. Jako pierwszy na mecie pojawi³ siê Sergii Okseniuk z klubu Rudnik na Ukrainie, z imponuj¹cym czasem 00:31:54. Nie pobi³ jednak rekordu czasowego z 2009 r., który wynosi³ 00:31:08. Drugie miejsce zaj¹³ Roman Romanenko z ukraiñskiego klubu Ritm. Jego czas wyniós³ 00:31:55. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczy³ Polak - Bogdan Dziuba z Jastkowice, zawodnik klubu KKS Victoria Stalowa Wola (00:32:45). W klasyfikacji generalnej kobiet ju wszystkie miejsca nale a³y do Ukrainek. Na najwy szym podium stanê³a Anna Pieshkova z klubu SK Kovel, z czasem 00:38:53. Drugie miejsce z minimaln¹ ró nic¹ czasow¹ wybiega³a jej kole anka klubowa Svitlana Stanko (00:38:54). Na trzecim miejscu znalaz³a siê ich rodaczka Natalia Jakimowich z klubu Rudnik (00:38:55). Nagrody g³ówne wrêczali zwyciêzcom: przedstawiciele miasta burmistrz Stefan Kolawiñski i jego zastêpca Ma³gorzata Szczepara w towarzystwie córki majora Bacy Janiny Smith i Adama Korty dyrektora Zarz¹du Dróg Publicznych. Zwyciêzcy otrzymali równie pami¹tkowe medale i koszulki oraz wziêli udzia³ w losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych. Warto zauwa yæ, e wœród nagrodzonych znalaz³ siê bochnianin Zygmunt Malewski, który w kategorii mê czyzn powy ej 70 lat zaj¹³ drugie miejsce. Na trzecim miejscu w tej kategorii uplasowa³ siê natomiast najstarszy wœród startuj¹cych biegaczy Emili Giovanni, urodzony w 1932 roku, a wiêc maj¹cy 79 lat! Wyniki wszystkich uczestników, którzy ukoñczyli XVIII. Memoria³owy Bieg Majora Bacy dostêpne s¹ m.in. na stronie: Tu przed biegiem g³ównym odby³ siê bieg memoria³owy dzieci i m³odzie y, w którym wystartowa³o 57. zawodników. Najm³odsze dzieci, urodzone by³y w 2007 roku! By³i to: Maciej Koczur i Bart³omiej Nêdza. W gronie najm³odszych, którym wrêczono maskotki, znalaz³y siê równie : Barbara Sys³o (ur. w 2006r.) i Ma³gorzata Klich (2005). Oto najlepsze wyniki m³odych zawodników: dziewczêta do lat 12 I miejsce Natalia Szot, Bochnia II miejsce Joanna Paw³owska, Bochnia III miejsce ucja Chowañska, Bochnia ch³opcy do lat 12 I miejsce Mateusz Grzyb, Bochnia II miejsce Przemek Marczyk, Bochnia III miejsce Bart³omiej Gut, Bochnia dziewczêta lat Kwiaty w rocznicê Cudu nad Wis³¹ Dnia 15 sierpnia - w Œwiêto Wojska Polskiego i 91. rocznicê Bitwy Warszawskiej (tzw. Cudu nad Wis³¹ ) - w³adze miasta i powiatu z³o y³y kwiaty pod tablic¹ umieszczon¹ na fasadzie budynku Muzeum Miasto Bochnia swoim Bohaterom Tablica Miasto Bochnia swoim Bohaterom , która upamiêtnia dziesiêciu bochnian poleg³ych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Ods³oniêto j¹ 15 sierpnia 1930 roku, a ufundowa³o j¹ spo³eczeñstwo miasta w 10. rocznicê pamiêtnej wojny - wykona³ j¹ miejscowy rzeÿbiarz Feliks Samek. *** W dniach sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegra³a siê decyduj¹ca bitwa wojny polskobolszewickiej. W lutym 1919 roku polskie wojsko stanê³o na Wo³yniu na drodze bolszewickiej ofensywy na Zachód. W 1920 r. operacja naczelnego wodza Józefa Pi³sudskiego w sojuszu z si³ami ukraiñskimi, pod wodz¹ Semena Pelury, doprowadzi³a do zdobycia Kijowa. Potem nast¹pi³ atak bolszewików, którzy klêskê ponieœli dopiero pod Warszaw¹, gdzie polscy o³nierze prze³amali ofensywê armii Michai³a Tuchaczewskiego. Kluczow¹ rolê odegra³ manewr Wojska Polskiego oskrzydlaj¹cy Armiê Czerwon¹ przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Pi³sudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym zwi¹zaniu g³ównych si³ bolszewickich na przedpolach Warszawy. Znaczenie historyczne Bitwy Warszawskiej jest wci¹ niedoceniane zarówno w Polsce jak równie na zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce lord Edgar Vincent d'abernon nazwa³ j¹ ju w tytule swej ksi¹ ki "Osiemnast¹ decyduj¹c¹ bitw¹ w dziejach œwiata". W jednym z artyku³ów opublikowanych w sierpniu 1930 r. pisa³: "Wspó³czesna historia cywilizacji zna ma³o wydarzeñ posiadaj¹cych znaczenie wiêksze od bitwy pod Warszaw¹ w roku Nie zna zaœ ani jednego, które by by³o mniej docenione... Gdyby bitwa pod Warszaw¹ zakoñczy³a siê zwyciêstwem bolszewików, nast¹pi³by punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, i upadkiem Warszawy Œrodkowa Europa stanê³aby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji Niedawno odkryto nowe dokumenty na temat roli polskiego wywiadu w I miejsce aneta Bury, Chrzanów II miejsce Ma³gorzata Bury, Chrzanów ch³opcy lat I miejsce Tomasz K¹dzio³ka, Kraków II miejsce Mateusz Be³ko, Gorlice Wszyscy uczestnicy biegu dla dzieci i m³odzie y otrzymali medale, a zwyciêzcy dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci pi³ek. Biegom, których meta znajdowa³a siê przy boisku sportowym w Chodenicach, towarzyszy³y inne imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach "Pikniku nad Rab¹", w których uczestniczy³y ca³e rodziny! Rozegrany zosta³ m.in. Turniej Szachów B³yskawicznych oraz Otwarty Turniej Streetballa. Dzieci bra³y udzia³ w licznych konkurencjach sprawnoœciowo-si³owych i quizie na temat stra y po arnej. Nagrod¹ by³ wyjazd na drabinie stra ackiej. Dodatkowymi atrakcjami by³y m.in. weso³e miasteczko, stanowiska z malowaniem twarzy i balony lataj¹ce. Uczestnicy pikniku mieli te okazjê ogl¹daæ pokaz umiejêtnoœci grupy szybkiego reagowania ej policji. Piknik na Rab¹ zakoñczy³ siê koncertem i zabaw¹ z zespo³em Elegance oraz dyskotek¹. Foto z arch. MOSiR Bochnia tej wojnie. Okaza³o siê, e polscy kryptolodzy doskonale znali zamierzenia Armii Czerwonej. Jednym z najwa niejszych sukcesów polskiego wywiadu w okresie bitwy warszawskiej by³o przechwycenie i odszyfrowanie radiodepeszy dowództwa XVI Armii z 13 sierpnia, dotycz¹cej zajêcia Warszawy. W wyniku bitwy warszawskiej 15 paÿdziernika 1920 r. delegacje polskie i sowieckie zawar³y w Rydze zawieszenie broni, a w marcu 1921 na jego bazie zawarty zosta³ traktat pokojowy, który do momentu agresji ZSRR na Polskê (17 wrzeœnia 1939), uregulowa³ stosunki polsko-sowieckie i wytyczy³ polsk¹ granicê wschodni¹. Przerwa techniczna na basenie Dyrektor Krytej P³ywalni im. Jana Kota w Bochni informuje, e od poniedzia³ku 29 sierpnia do soboty 10 wrzeœnia basen bêdzie nieczynny. W tym czasie na obiekcie prowadzone bêd¹ coroczne prace konserwacyjno-naprawcze. Termin wa noœci karnetów zostanie przed³u ony o czas trwania przerwy technicznej. Z basenu bêdzie mo na korzystaæ od niedzieli 11 wrzeœnia.

3 Nr 8 Sierpieñ BOCHNIA

4 4 Sierpieñ 2011 Nr 8 BOCHNIA i OKOLICE Do wygrania: 2 karnety na MMA na treningi w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni, ul. Poniatowskiego 32, Który Polak walczy³ o mistrzostwo œwiata w boksie zawodowym? Wymieñ imiê i nazwisko jednego z nich. Odpowiedzi, wy³¹cznie mailem, prosimy przesy³aæ do 9 wrzeœnia 2011 na adres: W mailu nale y podaæ: prawid³ow¹ odpowiedÿ na pytanie konkursowe nick b¹dÿ nazwisko mailowy adres zwrotny miejscowoœæ zamieszkania Déja vu?» dokoñczenie ze str. 1 na utrzymanie, remonty, i rozbudowê sportowych obiektów. Na g³owie menad erów BKS pozostanie wy³¹cznie wypracowanie funduszy na wyposa enie pi³karzy, przygotowania do rozgrywek, organizowanie zawodów i wszelkie wynagrodzenia.. Tym sposobem BKS nie odzyska³ przekazanego maj¹tku pozostaj¹c wy³¹cznie na garnuszku gminy, bez mo liwoœci zarabiania na swoich obiektach - a kolejni burmistrzowie zasiadali, jeden po drugim, w klubowym fotelu prezesa. Minê³o kilkanaœcie lat od straty, któr¹ dawni dzia³acze BKS-u nazwali po prostu skandalem gdy sytuacja BKS-u zakreœli³a ko³o, stawiaj¹c ponownie stowarzyszenie przed groÿb¹ likwidacji. Znów pojawi³y siê d³ugi i niczym deja vu pojawi³ siê MOSiR, w postaci ko³a ratunkowego rzuconego przez samorz¹d sportowcom klubowym, których opuœci³ sponsor. Pojawi³a siê te (feralna?) liczba 7 tym razem oznaczaj¹ca d³ug nie wyp³aconego wynagrodzenia dla IV-ligowych pi³karzy BKS-u, liczony w miesi¹cach. gdzie spotkasz Bochnia: - targowisko miejskie, Plac Gazaris, Rynek - ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Trudna - ul Partyzantów, ul. Sk³adowa - Tesco, ul. Proszowska Nowy Wiœnicz: - Rynek i sklepy w okolicy Lipnica Murowana: - Rynek Nowe nieszczêœcie spad³o na stowarzyszenie w momencie, gdy Zarz¹d Miejski zakwestionowa³ rozliczenie przydzielonej klubowi dotacji na 2010 rok - nie uznaj¹c wydatków na stypendia dla zawodników i nakazuj¹c BKS-owi zwrot niemal 190 tys. z³otych. Dodatkowym ciosem wymierzonym w klub by³o obciêcie o po³owê dotacji na bie ¹c¹ dzia³alnoœæ. A gwoÿdziem do trumny by³o wycofanie siê sponsora szczypiornistów (Stalproduktu S.A.), który ³o y³ na pi³karzy rêcznych 640 tys. z³ rocznie, a który wczeœniej uprzedza³, e jeœli miasto nie zapewni finansowania sekcji pi³ki no nej na minimalnym poziomie zgodnie z d entelmeñska umow¹ sprzed lat to wycofa siê ze sponsoringu. I tak zrobi³, bo miasto ograniczaj¹c dotacjê dla BKS-u zablokowa³o œrodki na funkcjonowanie IV. ligowej sekcji pi³ki no nej. Z utrat¹ sponsora I. ligowa dru yna szczypiornistów przesta³a istnieæ. Na otarcie ³ez fanom pi³ki rêcznej, burmistrz Bochni zg³osi³ do rozgrywek II. ligi ekipê MOSiR-u, trenowan¹ przez szkoleniowca rozbitego BKS-u, z nadziej¹, e do dru yny do³¹cz¹ jego sieroty. Obecnie BKS-em zarz¹dza komisarz powo³any przez s¹d, poniewa stowarzyszenie (z braku chêtnych) nie by³o w stanie powo³aæ nowych w³adz. Bocheñski Klub Sportowy piêtnaœcie lat wstecz przekaza³ swój maj¹tek miastu wierz¹c, e tylko nieub³agane formalnoœci urzêdowe wymaga³y skomunalizowania jego obiektów i og³oszenia likwidacji klubu z powodu bankructwa. e tak musia³o byæ jedynie na papierze! e póÿniej bêdzie ju tylko piêknie! Prezes, który uwierzy³ samorz¹dowcom przewraca siê teraz w grobie mówi¹ ci, pamiêtaj¹cy kulisy likwidacji klubu w 95 roku. On jeszcze za ycia próbowa³ walczyæ o utracony maj¹tek, mówi¹c: Skandal! Nie tak umawia³em siê z Zarz¹dem Miasta. Mia³a byæ spó³ka, która dosta³aby na pocz¹tek swojej dzia³alnoœci nasze obiekty. Na to liczy³em forsuj¹c pomys³ likwidacji, a raczej przekszta³cenia starego stowarzyszenia. Starzy sympatycy klubu nie utracili nadziei na odzyskanie maj¹tku BKS-u, a m³odzi nie chc¹ uwierzyæ, e uœmiercono rewelacyjny zespó³ ch szczypiornistów, budowany kilka lat przez sponsora, na co z w³asnej kasy wy³o y³ 1,5 mln. z³! Nie mog¹ wybaczyæ miastu, e w tym wszystkim zapomniano o ambitnych zawodnikach i ich marzeniach, e zniszczono klub, któremu przy dobrej woli mo na by³o pomóc w nale ytym rozliczeniu dotacji. (en) Foto z arch. BKS Stalprodukt Bochnia g³os Wielka Gala Operowa 11 wrzeœnia na Hali Widowiskowo Sportowej odbêdzie siêwielka Gala Operowa, któr¹ poprowadzi Bogus³aw Kaczyñski. W koncercie udzia³ wezm¹: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, dyrygent Piotr Su³kowski, oraz soliœci: Iwona Socha i Rafa³ Bartmiñski. P³ywalnia dla maluchów? Kryta P³ywalnia im. Jana Kota w Bochni oraz krakowska szko³a p³ywania NIKA SPORT zapraszaj¹ na zajêcia dla bobasów w wieku od 4 m-cy do 3 lat. Kolejne spektakularne wydarzenie, organizowane przez Miejski Dom Kultury w Bochni to Wielka Gala Operowa. Szerzej o Gali pisaliœmy w poprzednim wydaniu G³osu. Galê uœwietni Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, pod kierunkiem Piotra Su³kowskiego. Podczas Gali us³yszymy partie solowe Zajêcia prowadzone bêd¹ w ka d¹ sobotê w godzinach , pierwsze zaczynaj¹ siê dnia 17 wrzeœnia br. Koszt kursu wynosi: 290 z³ /10 zajêæ. Informacje i zapisy: Nika Sport, tel , Od 1 czerwca br. basen posiada certyfikat Basen Przyjazny Maluchom przyznany przez WOPR i Polskie Stowarzyszenie P³ywania Niemowl¹t w ramach ogólnopolskiego programu P³ywajcie Zdrowo - reszt¹ zajmie siê Huggies Little Swimmers. LIPNICA MUROWANA Poœwiêcenie koœcio³a p. w. b³. Jana Paw³a II 7 sierpnia o godz. 11:00 w Rajbrocie odby³o siê poœwiêcenie nowego koœcio³a p.w. b³. Jana Paw³a II. Niedzielne œwiêto uwieñczy³o wieloletni¹ pracê przy budowie koœcio³a rozpoczêt¹ 28 wrzeœnia 2003 roku kiedy dokonano poœwiêcenia placu pod budowê. Uroczystoœci przewodniczy³ i poœwiêcenia œwi¹tyni dokona³ J. Eks. Ks. Bp. Wiktor Skworc. To wa ne dla Rajbrotu wydarzenie Spotkania ze sztuk¹ Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkich chêtnych: dzieci od lat 10, m³odzie oraz doros³ych do wspólnej zabawy w ramach realizacji projektu Dom Kultury miejscem spotkañ ze sztuk¹ Przeprowadzone zostan¹ w formie warsztatów zajêcia z ró nych dziedzin kultury i sztuki: - muzyczne, na bêbnach djembe pod kierunkiem Krystiana Tyrañskiego animatora kultury, twórcy Akademii Niebiañskich Rytmów 3 godz. - taneczne w uk³adzie Izabeli de Lehenstein Werndl choreografa, etnomuzykologa, instruktora tañca 6 godz. - plastyczno scenograficzne w opracowaniu Moniki o³na absolwentki PLSP w Nowym Wiœniczu i AP w Krakowie plastyka, grafika 6 godz. - teatralne z udzia³em Rados³awa So³tysa aktora, absolwenta krakowskiej PWST z klasy mistrzowskiej prof. Jerzego Treli 6 godz. - wikliniarsko bibu³karskie przy wspó³pracy twórcy ludowego Zofii Tworzyd³o oraz Instruktorów GDK w Lipnicy Murowanej 6 godz. Celem projektu jest ³¹czenie pokoleñ, wspó³praca, przekazywanie tradycji, obrzêdowoœci, a wszystko poprzez wspóln¹ naukê i zabawê. Zajêcia z pewnoœci¹ bêd¹ ciekaw¹ i now¹ form¹ spêdzenia wolnego czasu, pozwol¹ w wykonaniu Iwony Sochy sopran oraz Rafa³a Bartmiñskiego tenor. Bilety w cenie 60z³. - miejsca na trybunach, 80z³. - miejsca na krzese³kach, do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Bochni, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 8:00 do 16:00. Rusza szko³a tañca w MDK Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Szko³a Tañca Barbary Czechowskiej zapraszaj¹ wszystkich chêtnych na zajêcia. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 6 wrzeœnia (wtorek) 2011r. w Sali Lustrzanej MDK w Bochni w godzinach: - dzieci starsze dzieci m³odzie doroœli godz W programie: tañce standardowe, tañce latynoamerykañskie, nowoœci taneczne, dla doros³ych - tematy taneczne, które sprawdzaj¹ siê na imprezach i weselach Na spotkaniu mo na te bêdzie zapisaæ siê do Klubu Tañca Regis. Zapisy i informacje pod numerem tel oraz odby³o siê w szczególnym roku jubileuszu 750-lecia powstania Parafii Rajbrot oraz 500-lecia koœcio³a p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny. 19 czerwca wprowadzono do starego koœcio³a relikwie b³. Jana Paw³a II, które uroczyœcie w niedzielê zosta³y przeniesione do nowego koœcio³a. odkryæ swoje pasje, dostarcz¹ wielu niespotykanych wra eñ, naucz¹ spogl¹daæ na sztukê z innej perspektywy. Warsztaty odbywaæ siê bêd¹ w miesi¹cach wrzesieñ paÿdziernik 2011r. Spotkania planowane s¹ raz w tygodniu (pi¹tek) w godzinach popo³udniowo wieczornych. Iloœæ miejsc na poszczególne spotkania jest ograniczona. W ka dych zajêciach bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ 20 osób. Chêtni maj¹ mo liwoœæ uczestnictwa nie tylko w jednych ale w kilku wybranych przez siebie warsztatach (pod warunkiem, e bêd¹ wolne miejsca). Zapisy do dnia 31 sierpnia 2011r. pod nr tel lub w siedzibie Gminnego Domu Kultury i na Œwietlicach Wiejskich. Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny! Projekt dofinansowano ze œrodków NCK w ramach programu Dom Kultury+

5 Nr 8 Sierpieñ Bóg, sponsor, czy samorz¹d kto pomo e? APANÓW INFORMACJE PowódŸ z ubieg³ego roku po raz pierwszy tak ciê ko doœwiadczy³a apanów. Do dziœ nie mog¹ w to uwierzyæ najstarsi mieszkañcy, którzy bezsilnie przygl¹dali siê jak woda zabiera³a ich dobytek, niszczy³a domy, topi³a zwierzêta. Jak ich zabytkowy koœció³ duma od stuleci tonie w wodzie, która z godziny na godzinê wgryza siê w bezcenn¹ spuœciznê dziejów. Tam przecie by³y kilkusetletnie o³tarze, zabytkowa ambona, pokryte cennymi malowid³ami ³awy kolatorskie, drewniane figury œwiêtych, zabytkowy obraz Matki Boskiej Bocheñskiej, chrzcielnica z XV. wieku, pos¹g Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Tam zamok³y p³askorzeÿby z XVI. wieku i zalana zosta- ³a ca³a zabytkowa posadzka. Tam gdzie nie dotar³a woda, wilgoæ zrobi³a swoje. Ucierpia³y drewniane elementy wyposa enia, które jeszcze uratowaæ mo e szybkie i b. kosztowne osuszanie, na które koœcio³a po prostu nie staæ. Zerwana posadzka z piaskowca obna a ogrom zniszczeñ tej zabytkowej budowli, a osiadanie œcian, zapadanie siê kaplicy i osuwaj¹cy siê o³tarz Ÿle wró ¹! Parafianie mog¹ tylko patrzeæ na postêpuj¹c¹ degradacjê, bo nawet gdyby chcieli, to ich datki nie uratuj¹ œwi¹tyni. Po powodzi pomagali jak mogli zrywali posadzkê, wywozili naniesiony przez wodê mu³, który osiad³ wewn¹trz metrow¹ warstw¹ i o tym proboszcz nigdy nie zapomni. Zaraz po powodzi Województwo Ma³opolskie zadeklarowa³o pomoc finansow¹ rzêdu 70 tys. z³ na ratowanie najcenniejszych elementów wyposa enia koœcio³a, PZU wyp³aci³o odszkodowanie i pieni¹dze siê skoñczy³y. Pocz¹tkowo straty powodziowe oszacowano w œwi¹tyni na 750 tys. z³, ale pozostaj¹ca wewn¹trz wilgoæ powoduje dalsze spustoszenie zabytku i generuje dalsze koszty! Doprowadzenie tak starego koœcio³a do stanu sprzed powodzi wymaga drogich surowców, pod œcis³¹ kontrol¹ Konserwatora Zabytków, i o tym zdaj¹ siê nie pamiêtaæ instytucje odpowiedzialne za ochronê dziedzictwa narodowego. Proboszcz zapuka³ ju do wszystkich mo liwych drzwi z proœb¹ o pomoc nawet do sponsorów. Jak mówi ze znikomym skutkiem. Mieszkañcy boj¹ siê, e niszczej¹cy z dnia na dzieñ zabytek, jest zagro ony zawaleniem. Europejski Fina³ Pucharu Easykarta W ub. miesi¹cu na torze kartingowym Wallrav Race Center w Starym Kisielinie ko³o Zielonej Góry zosta³ rozegrany Czwarty Europejski Fina³ Pucharu Easykarta, czyli najwiêksze miêdzynarodowe zawody kartingowe rozgrywane w Polsce. Na torze pojawi³o siê ponad 100. Jak mówi¹: przetrwa³ wojny i komunê, zawsze by³ dum¹ lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i rz¹dowych w³adz. Teraz czeka na ich ³askê niszczej¹c z dnia na dzieñ. Bardziej rozgoryczeni szeptaj¹: gdy spali³ siê koœció³ w Alwerni miliony szybko siê znalaz³y, no ale my jesteœmy zbyt daleko od okien Marsza³-ka i Wojewody, by ruszyæ ich sumienia. Dlaczego tu nie przyjad¹? U nas tez siê wydarzy³a katastrofa! Jej skutków nie mo na zrzucaæ jedynie na barki proboszcza. Jego to zabije! Proboszcz codziennie prosi Boga o pomoc Bóg s³ucha i cierpi razem z proboszczem, patrz¹c z góry na zrujnowan¹ œwi¹tyniê. Foto z arch. Miejskiego Oœrodka Kultury w Krakowie oraz Urzêdu Marsza³kowskiego. *** Województwo Ma³opolskie w 2001 roku opracowa³o tzw. Szlak Architektury zawodników z jedenastu pañstw, w tym oko³o 30. adeptów kartingu w wieku od 4 do 7 lat, aby przeprowadziæ swój trening w kategorii E 50. Trening E 50 rozegrano jako drugi Memoria³ im. Janusza Kuliga. Podczas inauguracji dzieciaki z E 50 otrzyma³y pami¹tkowe statuetki, medale, maskotki PZM oraz albumy o Januszu Kuligu wrêczone przez Wójta Gminy apanów Jana Kuliga i jego ma³ onkê, którzy byli ich fundatorami. Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ Prezes PZM Andrzej Witkowski. W zawodach tych uczestniczy³ cz³onek Zarz¹du G³ównego PZM Zbigniew Kogut w towarzystwie Przewodnicz¹cego GKSK Edwarda Surmacza i Cz³onka Prezydium PZM odpowiedzialnego za karting Miros³awa Czuba. W³aœcicielem Pucharu i ca³ego programu Easykart jest w³oska firma Birel. Jest to jedna z najwiêkszych firm produkuj¹cych sprzêt kartingowy do wszystkich kategorii. Program Easykart skierowany jest przede wszystkim do najm³odszych rozpoczynaj¹cych przygodê z kartingiem. Najlepsi zawodnicy z programu Easykart maj¹ szansê trafiæ do kategorii mistrzowskich i teamów firmowych. Wœród startuj¹cych w kategorii E 50 by³ 6-letni mieszkaniec Nowego Wiœnicza Marcel Kuc, który osi¹ga³ najlepsze czasy przejazdu w swojej kategorii. A mo e w przysz³oœci Formu³a 1? Foto z arch. UG apanów Zbigniew Kogut w Zarz¹dzie PZM! W Centrum Olimpijskim w Warszawie odby³ siê sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Polskiego Zwi¹zku Motorowego. W zgromadzeniu udzia³ wziê³o ponad 200 osób, w tym 161. delegatów ze wszystkich Okrêgów PZM. Goœæmi specjalnymi Zjazdu byli Tomasz Pó³grabski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Andrzej Kraœnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zjazd dokona³ wyboru Prezesa Zwi¹zku, którym zosta³ ponownie Andrzej Witkowski, oraz Zarz¹du G³ównego PZM. Wœród nowo wybranych cz³onków Zarz¹du G³ównego na kadencjê znalaz³ siê Zbigniew Kogut (Dyrektor PSP w Grabiu) dotychczasowy cz³onek G³ównej Komisji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego PZM. KOWALSTWO ARTYSTYCZNE kute: bramy ogrodzenia balustrady , Drewnianej, który stanowi 250 najcenniejszych i najpiêkniejszych drewnianych zabytków Ma³opolski, promuj¹c je w swoich folderach - w tym ³apanowski: Koœció³ œw. Bart³omieja w apanowie zbudowano w 1529 r., a odbudowano po zniszczeniach w 1614 r. wraz z now¹ kaplic¹ przy nawie. Nawa i prezbiterium przykryte s¹ wspólnym dachem dwuspadowym. Na skraju nawy i prezbiterium znajduje siê barokowa wie yczka sygnaturkowa z latarni¹ i cebulk¹. Wnêtrze zdobi polichromia z 1843 r. wykonana przez Mecnera i Wojciechowskiego. PóŸnobarokowy o³tarz g³ówny Jubileusz Orkiestry z obrazem Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem pochodzi z 1873 r. O³tarze boczne datowane s¹ równie na XIX w. W koœciele znajduj¹ siê te obrazy: Œw. Barbary z XIX w., Przemienienia Pañskiego z XIX w., Œw. Anny Samotrzeæ z prze³omu XVI i XVII w. i Matki Boskiej z XVII w. Ambona pochodzi z XIX w. kamienna chrzcielnica gotycka z XVI w. Drewniana, izbicowa dzwonnica o konstrukcji s³upowej, z dachem namiotowym, datowana jest na XVIII.. W dniu 24 lipca br. odby³ siê Jubileusz X-lecia funkcjonowania Parafialno- Gminnej Orkiestry Dêtej Sobolów. Wa nym punktem obchodów jubileuszu by³o uhonorowanie osób zaanga owanym w za³o enie oraz dzia³alnoœæ orkiestry. Po ceremonii wrêczenia podziêkowañ osobom szczególnie zas³u onym rozpoczê³y siê koncerty zaprzyjaÿnionych orkiestr. Swój repertuar zaprezentowa³y orkiestry z Litwy, S³owacji i Wêgier, a tak e wszystkie orkiestry dête z powiatu ego: z Bochni (orkiestra górnicza), Baczkowa, Okulic, Grobli, Leszczyny, Królówki i Tarnawy. Jako ostatnia zaprezentowa³a siê Parafialno-Gminna Orkiestra Dêta Sobolów. Po niej wyst¹pi³a gwiazda wieczoru, jeden z najbardziej znanych zespo³ów disco polowych Bayer Full, który zaœpiewa³ swoje najbardziej znane przeboje. Zwieñczeniem jubileusz X-lecia funkcjonowania Parafialno-Gminnej Orkiestry Dêtej Sobolów by³ tradycyjny pokaz sztucznych ogni. Na 10-lecie orkiestra wyda³a swój drugi w historii kr¹ ek CD, który mo na by³o nabyæ w trakcie imprezy. Nale y zaznaczyæ, e Orkiestra Dêta z Sobolowa wielokrotnie bra³a udzia³ w przegl¹dach zagranicznych promuj¹c nasz region, a w szczególnoœci gminê apanów. Foto z arch. UG apanów

6 6 Sierpieñ 2011 Nr 8 NOWY WIŒNICZ INFORMACJE Wakacje w Olchawie Odbudowa koœcio³a Trwa zbiórka publiczna zorganizowana przez Fundacjê Amicus Pauperum im. ks. Józefa Struga³y na odbudowê koœcio³a klasztornego w Wiœniczu Aby umo liwiæ dzieciom i m³odzie y, które pozosta³y na czas wakacji w swoich domach, spêdzenie wolnego czasu w sposób przyjemny i po yteczny, w dniach od 19 lipca do 7 sierpnia br. Œwietlica Wiejska w Olchawie pod Notatki z radiowozu Wypadki - 6 sierpnia br. oko³o godz w miejscowoœci Tworkowa dosz³o do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W uszkodzonych samochodach uwiêzione by³ 2 osoby, które zosta³y uwolnione przez stra po arn¹ przy pomocy specjalistycznego sprzêtu hydraulicznego. Ofiary wypadku przewieziono do szpitala.. - w dniu 8 sierpnia br. w Królówce znaleziono rano w lesie cia³o 67-letniego mê czyzny, który wyjecha³ wieczorem poprzedniego dnia na przeja d kê swoim quadem. Policja przypuszcza, e mê - czyzna zmar³ na skutek ataku serca. - w dniu 11 sierpnia br. ok. godz w ¹kcie Górnej dosz³o do groÿnie wygl¹daj¹cego wypadku. Kobieta kieruj¹ca samochodem marki VW Passat na ³uku drogi nie opanowa³a samochodu, który wypad³ z drogi i dachowa³. Kieruj¹ca dozna³a drobnych obra eñ. - w dniu 12 sierpnia br. dosz³o do tragicznego wypadku w Gierczycach. Oko³o pó³nocy motocyklista, jad¹cy w stronê Leksanderowej. Organizator dziêkuje wszystkim darczyñcom: stowarzyszeniom, fundacjom i osobom prywatnym, którzy przekazali darowiznê na ten cel. Ka dy kto chcia³by wesprzeæ t¹ inicjatywê mo e wp³aciæ pieni¹dze na konto fundacji BSR Kraków O/Nowy Wiœnicz: , z dopiskiem: odbudowa koœcio³a klasztornego. Dla osób wp³acaj¹cych z zagranicy: BANK POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI S.A (SWIFT/BIC) POLUPLPR (IBAN) PL Prawie 4 kilogramy na wêdce Ju po raz pi¹ty na stawach w Olchawie zosta³y zorganizowane Zawody Wêdkarskie o Puchar Burmistrza Nowego Wiœnicza. W niedzielny poranek 14 sierpnia br. roku o godzinie 7.00 do zawodów przyst¹pi³o 47 wêdkarzy. Po wylosowaniu przez zawodników stanowisk wêdkarskich rozpoczêto zawody. Po³owy trwa³y 4 godziny, a nad ich przebiegiem czuwa³ sêdzia Mieczys³aw S¹del. Zwyciêzc¹ zawodów zosta³ Stanis³aw G¹siorowski, który z³owi³ dwie ryby o ³¹cznej masie 3,978 kg. Drugie miejsce zaj¹³ Krystian Wróbel, a trzecie przypad³o w udziale Andrzejowi Nowakowskiemu. Zwyciêzcom gratulujemy, a panu Adamowi Bogackiemu i jego rodzinie sk³adamy podziêkowania za zorganizowanie zawodów. Foto z arch. UM w Nowym Wiœniczu Gdowa, z nieustalonych przyczyn najecha³ wprost na samochód Mercedes Benz gin¹c na miejscu. W wypadku poszkodowany zosta³ tak e kierowca Mercedesa. patronatem Miejskiego Oœrodka Kultury w Nowym Wiœniczu zrealizowa³a projekt pn. Poszukajmy œladów naszej historii. Przedsiêwziêcie to, powsta³o jako efekt konkursu, który zosta³ og³oszony przez Fundacjê Wspomagania Wsi pn. Wizytówka mojej miejscowoœci w ramach kolejnej edycji Po ytecznych Wakacji. Priorytetem tego konkursu by³o zwrócenie uwagi uczestników pisz¹cych projekty, na dzia³ania maj¹ce za celu ukazanie, podkreœlenie lub przypomnienie wszystkiego, co mo e stanowiæ i œwiadczyæ o wyj¹tkowoœci i charakterze danej miejscowoœci, byæ powodem dumy jej mieszkañców. G³ównym celem projektu by³a próba dotarcia do informacji ukazuj¹cych najdawniejsze czasy Olchawy. Dlatego te zosta³ og³oszony i zrealizowany konkurs Poszukiwacze legend, w którym uczestnicy projektu mieli za zadanie dotarcie do Tragedia na torach Dnia 12 sierpnia br., oko³o godziny 18.00, dosz³o do œmiertelnego wypadku na torach w okolicach stacji PKP w Bochni. Pod ko³ami poci¹gu relacji Kraków-Tarnów zgin¹³ 40-letni mê czyzna. Przyczynê wypadku bada policja. Napad Na Plantach Salinarnych w Bochni - w nocy z 22/23 lipca br. trzy nastolatki bêd¹ce w wieku 14 do 17 lat, napad³y na mieszkankê podej miejscowoœci. By³y bardzo brutalne. Bi³y i kopa³y swoja - 21-letni¹ ofiarê. Gdy dziewczyna nie mia³a ju si³y siê broniæ, zabra³y jej telefon komórkowy. Poszkodowana szybko powiadomi³a policjê. Akcja policji, do której zaanga owano wszystkie nocne patrole, szybko przynios³a skutek. Sprawczynie napadu zosta³y zatrzymane kilkanaœcie minut po napadzie. Policjanci odzyskali tak e telefon. Nastolatki noc spêdzi³y w Policyjnej Izbie Dziecka. Nastêpnego dnia zosta³y przewiezione do Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, sk¹d wczeœniej uciek³y. Pochodz¹ z Bochni, Skawiny i Krakowa. Wkrótce najstarszych mieszkañców swojej miejscowoœci, aby dowiedzieæ siê o legendach, podaniach i ró nych ciekawostkach z historii Olchawy. W efekcie uda³o siê odtworzyæ kilka zapomnianych ju legend ukazuj¹cych niezwyk³¹ historiê, kulturê oraz zwyczajowoœæ tej miejscowoœci i jej mieszkañców. Ponadto podczas realizacji projektu uczestnicy mieli mo liwoœæ m.in. zajmowaæ siê takim tematami jak archeologia, topografia, rzemios³o artystyczne, aktorstwo teatralne, tworzenie scenografii, ale równie ogrodnictwo. Zajêcia zosta³y poprzedzone wczeœniejszymi spotkaniami ze specjalistami Dziewi¹te urodziny Muzeum Ziemi Wiœnickiej Dziewi¹ty jubileusz powstania Muzeum Ziemi Wiœnickiej œwiêtowano w sobotê 13 sierpnia br., w budynku muzeum przy ulicy Zamkowej 13. Na uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie i mieszkañcy Wiœnicza. Spotkanie rozpoczêto od prezentacji odnowionych kamiennych kapliczek i figur z terenu ziemi wiœnickiej oraz otwarcia okolicznoœciowej wystawy zatytu³owanej Festyn stra acki W sobotê 6 sierpnia br. na boisku sportowym przy remizie stra ackiej w Po³omiu Du ym, odby³ siê festyn stra acki. Spotkanie rozpoczê³o siê o godzinie czêœci¹ artystyczn¹, któr¹ przygotowa³y dzieci i m³odzie z Po³omia Du ego pod kierunkiem Beaty Daniec - instruktorki Œwietlicy Wiejskiej w Po³omiu. Nastêpnie rozegrano towarzyski mecz pi³ki no nej M³odzie kontra Mundurowi. Kontynuacj¹ festynu Pamiêæ zamkniêta w kamiennym detalu. Nastêpnie Kustosz Muzeum Ziemi Wiœnickiej Renata Jonak podsumowa³a dziewi¹ty rok dzia³alnoœci muzeum oraz z³o y³a podziêkowania wszystkim dobroczyñcom. Spotkanie uœwietni³ koncert zespo³u Anaconda. Na zakoñczenie uroczystoœci by³ tort i yczenia dalszego rozwoju muzeum. by³a zabawa taneczna przy akompaniamencie zespo³u Metrum, trwaj¹ca do póÿnych godzin wieczornych. Foto z arch. UM w Nowym Wiœniczu stan¹ przed s¹dem rodzinnym i nieletnich przed którym bêd¹ odpowiadaæ za rozbój. Zakazana hodowla W dniu 25 lipca br. w godzinach popo- ³udniowych policjanci Rewiru Dzielnicowych KPP w Bochni podczas kontroli jednego z mieszkañ w których zamieszkuje 31 latek objêty nadzorem ujawnili rosn¹c¹ na parapecie w doniczce sadzonkê konopi indyjskich. W³aœciciel roœlinki t³umaczy³, i hodowa³ j¹ na w³asny u ytek. W celu wykonania niezbêdnych czynnoœci procesowych zosta³ zatrzymany. Kolejnego dnia policjanci Wydzia³u Kryminalnego w budynku gospodarczym w apczycy znaleÿli o wiele starszy i dorodniejszy ju krzak marihuany. 18 letni mieszkaniec tej miejscowoœci od trzech miesiêcy pieczo³owicie pielêgnowa³ roœlinê. Równie i on przekonywa³ funkcjonariuszy, i ma roœlinê na w³asny u ytek. W myœl ustawy o przeciwdzia³aniu narkomani za tego typu hodowlê us³ysz¹ zarzut pope³nienia przestêpstwa zagro- ony kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat dwóch. tematu. W programie organizatorzy zaplanowali równie wycieczkê m.in. do szkó³ki drzew i krzewów ozdobnych. Celem wizyty by³o zapoznanie siê z odpowiednim doborem krzewów ozdobnych oraz ich sadzeniem i pielêgnacj¹, a nastêpnie wykorzystanie zdobytych wiadomoœci do posadzenia i pielêgnacji zakupionych krzewów wokó³ terenu Œwietlicy. Odby³y siê równie zajêcia o charakterze rzeÿbiarsko-stolarskim, na których pod bacznym okiem fachowca, beneficjenci projektu uczestniczyli w procesie wykonywania Olchawskiego Witacza - rzeÿbiarskiej formy drzewa nakrytego daszkiem z zamieszczonymi na nim tabliczkami informacjami, symbolizuj¹cymi owoce. Ponadto odbywa³y siê zajêcia z zakresu warsztatów teatralnych w celu przygotowania inscenizacji legendy O spaleniu koœcio³a w Olchawie, która zosta³a zaprezentowana podczas Pikniku Rodzinnego jako podsumowanie dzia³añ projektu. Foto z arch. UM w Nowym Wiœniczu G³os Bocheñski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Bocheñski Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Bocheñski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 8 Sierpieñ INFORMACJE Bezp³atne og³oszenia Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie szeœciu powiatów: ego, brzeskiego, chrzanowskiego, myœlenickiego, suskiego i wielickiego. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego. NIERUCHOMOŒCI Sprzedam mieszkanie 57 m2 w Dobczycach na osiedlu Jagielloñskim. Mieszkanie czêœciowo wyremontowane. tel Jedynie 2600z³/m2 + piwnica GRATIS!!! Mieszkanie 82,7m2; 4 pokoje; 2. piêtro; ANDRYCHÓW; - 215tys.PLN (do niewielkiej negocjacji); ; Sprzedam pole orne 76 arów-stanis AWICE Tel: Sprzedam budynek oko³o 300m2, nadaj¹cy siê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wszystkie media. CIKOWICE ko³o BOCHNI Tel: Chrzanów, dzia³ka budowlana 3,05 ara, media.w³aœciciel. Tel Sprzedam pole orne 1,9 ha, w tym 40 arów lasu, w Borku. Tel STADNIKI-ok.6 km do Dobczyc.Sprzedam dzia³kê zabudowan¹ o pow. 33 arów z bezpoœrednim dostêpem do drogi asfaltowej. W pobli u przebiega sieæ wodoci¹gowa, bezpoœredni dostêp do sieci elektrycznej i gazowej. Telefon PROSZÓWKI/BOCHNIA Sprzedam dzia³kê budowlan¹ - 16 arów, po³o on¹ w atrakcyjnej miejscowoœci. Dzia³ka jest usytuowana w ciekawym miejscu, na nowym osiedlu nieopodal lasu. Odleg³oœæ od miasta- 6 km. Cena do uzgodnienia. TEL: Mieszkanie Chrzanów centrum 49m, tel CHRZANÓW,ul.Swiêtokorzyska 96, SPRZEDAM dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 5,5 ara w II-giej linii zabudowy z dostêpem do ulicy na prawie w³asnoœci.wszystkie media. W³aœciciel. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 15ar w Kopalinach ko³o Nowego Wiœnicza 1ar z³ tel po godz. 18:00 Sprzedam Dzia³kê Roln¹ o powierzchni 16 arów Dojazd z Drogi Gminnej w Miejscowoœci GDÓW. Tel Dom.(12) Cena do UZGODNIENIA Sprzedam dzia³kê w Dobczycach 45arów w tym 15arów budowlana, wszystkie media w dzia³ce. Tel. (32) Sprzedam kawalerkê w centrum Chrzanowa, 25.5m, wysoki parter, niski czynsz(ok 130zl), po remoncie. Cena z³ do negocjacji. Odst¹piê-sprzedam dobrze prosperuj¹cy sklep odzie owy w Brzesku (niski czynsz) Sklep w centrum obok koœcio³a tel Sprzedam lub wynajmê w Okocimiu dom zbudowany z materia³ów ekologicznych z dojazdem gminn¹, asfaltowa drog¹. 1. Na bardzo ³adnej, atrakcyjnej dzia³ce widokowej, w ekologicznej, cichej, zielonej, nas³onecznionej do po³udnia i po³o onej przy lesie okolicy. Budynek przystosowany jest równie do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (agroturystyka, biuro rachunkowe, gabinety lekarskie, itp.) Dom jest podpiwniczony z gara em i tarasem, parter, poddasze w stylu góralskim z rzeÿbionymi konikami. S¹ posadzone i ogrodzone drzewka owocowe ok. 50 szt. i œwierki ok. 500 szt. Media: ekologiczna studnia g³êbinowa, woda miejska, pr¹d, gaz, kanalizacja, 55 arowa dzia³ka. Atrakcyjna cena ,00z³ mo liwoœæ negocjacji ceny. 2. W Okocimiu sprzedam bardzo ³adne atrakcyjne dzia³ki widokowe, w ekologicznej, cichej zielonej, nas³onecznionej do po³udnia i po³o one przy lesie okolicy o powierzchni wg potrzeb zainteresowanych. 3. Dzia³kê 33 arow¹ z wydan¹ decyzj¹ o warunkach zabudowy i projektem zagospodarowania na budynek mieszkalny oraz gospodarczy np. gara. Media: woda miejska, pr¹d, gaz, kanalizacja. Atrakcyjna cena 7 500,00z³/ar. Mo liwoœæ negocjacji cen tel Sprzedam dzia³kê 19 arów w gminie Alwernia uzbrojon¹ z ³adnym widokiem. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam las 20 arów w Ku³kowie. tel: Sprzedam 3 dzia³ki budowlane po 10 arów Ku³ków tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10 arów wraz z domkiem murowanym ca³orocznym. Przy g³ónej drodze na trasie ywiec-sucha tel: Sprzedam dzia³ki budowlane o powierzchni 10ar,15ar lub 30ar w malowniczej miejscowoœci Têgoborze, gmina ososina Dolna. Dzia³ki maj¹ dojazd drog¹ asfaltow¹, na dzia³ce dostêp do pr¹du, telefonu, gazu. Tel.kontaktowy : CENA 100 PLN/m2 Sprzedam mieszkanie 48 m2 na 2 piêtrze w Brzesku przy ul. Ogrodowej 13. Tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel CHRZANÓW - sprzedam DO REMONTU lokum 30m2+WC+piwnica do adaptacji pod dzia³alnoœæ biurowohandlowo-us³ugow¹, biuro turystyczne, ubezpieczeniowe itp. w centrum miasta. Kamienica, parter,od ulicy. W³aœciciel. Tel Ogrody dzia³kowe \\\'Relax\'\\ Brzesko ul. Browarna /blisko centrum/ dzia³ka rekreacyjna atrakcyjne miejsce, zadbana, sprzedam Telefon Nieu ytki 1,28 ha czêœciowo zalesione, Uszew /granice z Hronowem/ sprzedam. Telefon WIELICZKA Sprzedam dom jednorodzinny wraz z dzia³k¹ o powierzchni 7 arów, niezamieszka³y. Wieliczka ul. Kraszewskiego 27 Tel: BRZESKO Dom jednorodzinny do zamieszkania od zraz, umeblowany. Super lokalizacja blisko centrum. Dom o powierzchni urzytkowej 190 m2, na dzia³ce 7 arowej, ogrodzony. Cena do uzgodnienia. Tel: )Sprzedam dzia³kê 40ar w tym jest 15ar budowlane, 14ar orne i 11ar lasu, 2)dzia³kê roln¹ 47ar, 3)dzia³kê budowlan¹ 15ar Krzyszkowice ko³o Myœlenic tel: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 11 arów, we W³adczycy ko³o Bochni. Cena z³. tel: Chrzanów, os. Pó³noc,ul. Mieszka I 13A, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, sprzedam mieszkanie 3 pok,49m2, Ip. na prze³omie 2011/12 roku. Mo liwoœæ wczeœniejszego kontraktu notarialnego. Tel , CHRZANÓW,ul.Swiêtokorzyska 96, SPRZEDAM dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 5,5 ara w II-giej linii zabudowy z dostêpem do ulicy na prawie w³asnoœci.wszystkie media. W³aœciciel. Tel adny dom w piaskowo ó³tym kolorze, po³o ony w mi³ej i spokojnej okolicy w miejscowoœci Jawornik, od strony po³udniowej z widokiem na górê. Do centrum Krakowa jest 28km (do granic ok 20km). 200m do przystanku autobusowego(bezpoœredni autobus do Krakowa i Myœlenic). Powierzchnia ca³kowita ok 169 m2, 99 m2 na parterze oraz ok 70m2 do wykorzystania na poddaszu. Dom jest z lat 60, ma solidn¹ konstrukcjê ( grube œciany z ceg³y, fundament z piaskowca), w 2010 r. przebudowany i gruntownie wyremontowany Bez poœredników tel Gm. APANÓW; dzia³ka o pow.1,45 ha mieszkaniowous³ugowa. Dostêpnoœæ wszystkich mediów (pr¹d, gaz, woda) na dzia³ce. Istniej mo liwoœæ podzia³u na 6 samodzielnych dzia³ek. Sprzedajê w ca³oœci z uwagi na chêæ zagospodarowania w ca³oœci. Kontakt: Pow. BRZESKI Popêdzyna Dzia³ka rolna 31 ar. Z mo liwoœci¹ przekwalifikowania na budowlan¹. Cicha i spokojna okolica Sprzedam dzia³ki na przysz³ym zalewem w Œwinnej Porêbie. Dzia³ki rolne i budowlane. Dojazd do dzia³ek droga asfaltowa, pr¹d i woda z wodoci¹gu w granicach dzia³ek. Sprzedaj¹cy w³aœciciel. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów w miejscowoœci Lipnik(gmina Wiœniowa). Dzia³ka przylegaj¹ca do drogi powiatowej.media na dzia³ce. Wiêcej informacji pod nr tel.12/ lub Bardzo atrakcyjna lokalizacja ok.250m drogi utwardzonej i 500m asfaltu do drogi krajowej A-4 do centrum Krakowa 50 km w pobli u rozbudowuj¹cego siê osiedla mieszkaniowego i lasu zezwolenie na budowê.media: pr¹d; woda; gaz; kanalizacja, telefon Wymiary 62x20 = 1238 m2 cena z³ Cena do negocjacji Zainteresowanych zapraszam do Brzeska lub pod numerem Serdecznie zapraszam. Brzesko. Sprzedam dom mieszkalny o powierzchni 110m2. Po³o ony w spokojnej dzielnicy. Nie przylega do g³ównych tras komunikacyjnych. Cena do uzgodnienia lokal handlowy 140 m w parterze parking pomieszczenia socjalne [biuro szatnia WC magazynek]wykonczone sala do wlasnej aranzacji CENTRUM WIELICZKI tel Sprzedam dzia³kê 16 ar w Rupniowie powiat Limanowski w trakcie przekszta³cania na budowlan¹.cena za ar 5,500 z³.tel K AJ. Sprzedam Okazja! Dzia³ka budowlana 15 arów + 18 arów dzia³ka us³ugowa. tel: Sprzedam dom w BrzeŸnicy (3km od Bochni) o pow. 160 m2, na dzia³ce 24 ary. Dom jest wolno stoj¹cy, podpiwniczony z mo liwoœci¹ zagospodarowania poddasza lub rozbudowy. Dogodny dojazd drog¹ asfaltow¹. Cena do uzgodnienia. Tel BOCHNIA. Sprzedam mieszkanie 38m2, spó³dzielcze w³asnoœciowe, na II piêtrze, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, okna drewniane. Mieszkanie po remoncie. Centrum Bochni ko³o poczty. tel Sprzedam dom w spokojnej okolicy, okolo 3 km od centrum Dobczyc. Wybudowany z wysokiej jakoœci materia³ów, dachówka ceramiczna, pustak Porotherm,okna plastikowe, drzwi gara owe automatycznie otwierane.ocieplenie styropianem 12 cm, w budynku tynki, instalacje, woda,gaz, pr¹d. Ogrzewanie gazowe i kominkowe. Powierzchnia dzia³ki 800m, powierzchnia domu 150, liczba pokoi 4. Cena: tel Sprzedam dzia³kê razem z lasem 91 arów - w tym pola budowlano-rolne 64 ary. Gmina Nowy Wiœnicz. tel Brzesko, os. Ko³³¹taja. Dom mieszk. stan sur. zamkniêty o pow. 186m2 (tynki wewn., wylewki, stol. drewn. wyk. prywatne, inst. wodna, œciekowa, elektr. 220/380V i gazowa. W przyziemiu o pow. 58m2-2 pom. gosp.+ pralnia z toalet¹ i oddzielny gara. Parter i poddasze po 60m2, 6 pokoi, 2 kuchnie+ 2 ³azienki+ 2 WC. Dzia³ka prywatna- 6 Ar tel wieczorem. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.14arów w miejscowoœci Lipnik(gmina Wiœniowa). Dzia³ka przylegaj¹ca do drogi powiatowej.media na dzia³ce. Wiêcej informacji pod nr tel. 12/ kom Sprzedam 3 dzia³ki budowlane na Wysokiej (gmina Jordanów). - 17a, -24a, -27a Cena do uzgodnienia. KONTAKT Dom mieszkalny, jednorodzinny,wolnostoj¹cy,nie podpiwniczony, parterowy, w surowym stanie.powierzchnia u ytkowa 184 m2.stoj¹cy na dzia³ce o powierzni 10,5a. Po³o ony w centrum BYSTREJ w pobli u: przedszkola, Urzêdu Gminy, koœcio³a, supermarketu i OSP. Cena do negocjacji, KONTAKT Witam! mam do sprzedania dzia³kê budowlan¹ w okolicy Bochni. Jest to teren p³aski. Na dzia³ce znajduj¹ siê wszystkie media: woda, gaz, pr¹d, mo liwoœæ przy³¹czenia telefonu oraz internetu. Dzia³ka znajdujê siê niedaleko lasu Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 10,5 ar w centrum Brzeska. Tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ w Miechowie;w dzia³ce woda, gaz ziemny,pr¹d.tel SPRZEDAM PIÊKNA DZIA KÊ 30km. Od Krakowa. Sprzedam dzia³kê w miejscowoœci Czas³aw gmina Raciechowice, 30 km od Krakowa. Po³o ona jest na p³askim terenie ma ³adne widoki. Powierzcnia dzia³ki to 72 ary. Ogrodzenia: brak Media : pr¹d Okolica : spokojna, wieœ, pod miastem, teren otwarty Typ dzia³ki : rolno - budowlana. Dojazd : utwardzany Numer kontaktowy : Sprzedam udzia³ 1/3 w nieruchomoœci w sk³ad której wchodzi dzia³ka 0,43 ha z domem, po³o ona przy drodze powiatowej. Istnieje mo liwoœæ podzielenia nieruchomoœci na 3 odrêbne dzia³ki w tym jedna z domem. Cena do negocjacji. Telefon : Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 10 arów Cichawka ko³o apanowa. tel Chrzanów, os. Pó³noc,ul. Mieszka I, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, sprzedam mieszkanie 3 pok,49m2, Ip. na prze³omie 2011/12 roku. Mo liwoœæ wczeœniejszego kontraktu notarialnego. Tel , Sprzedam dom blisko centrum w bardzo dobrym stanie, umeblowany, do zamieszkania od zaraz, o pow. u ytkowej 190m2, na dzia³ce 7 arów. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Dom, atrakcyjna cena! 2-rodzinny, 1-piêtrowy Rozkochów ko.alwerni tel Okazja! Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie 2 poziomowe 87m2 w Krakowie,4 pokoje,2 ³azienki,2 osobne wejœciamo liwoœæ przerobienia mieszkania na 2 oddzielne.blok z 93 roku, cena 475tys. bez poœredników.tel BRZESKO Sprzedam mieszkanie 34 m2, po remoncie, 2 pokojowe z kuchni¹, I piêtro, przy ulicy Koœciuszki tel: Chrzanów - Sprzedam 20 arow¹ dzia³ke, budowlan¹ przy ul Brackiej nr dzia³ki 2806/1, 2806/2 (bardzo ³adna lokalizacja). Dzia³ka ma aktualne warunki zabudowy, woda, kanalizacja, gaz i pr¹d s¹ w granicy tej dzia³ki. Na dzialce jest domek gospodarczy. Sprzedaje w³aœciciel. kontakt tel ALWERNIA, osiedle Chemików 22, SPRZEDAM dzia³kê 0,0134 ha pod zabudowê biurowo-handlowo-us³ugow¹ w centrum kompleksu handlowego osiedla. Media. W³aœciciel. Tel WYNAJMÊ Lokal handlowo-uslugowy 140 m w parterze + parking na 6 samochodow w bliskim centrum Wieliczki wynajme tel Wynajmê ³adny lokal, odnowiony na biuro lub us³ugowy w centrum Brzeska 42 m2. tel: Do wynajêcia lokale przystosowane pod prywatne gabinety lekarskie w Andrychowie, m.in. gabinet ginekologiczny z osobn¹ ³azienk¹. Powierzchnia od 12,1 m2 do 16,1 m2. Pomieszczenia zlokalizowane s¹ na parterze budynku przy ulicy Krakowskiej. Przed budynkiem znajduje siê obszerny parking. Ka dy z gabinetów posiada umywalkê. Do dyspozycji: poczekalnia, toalety. Wszystkie media, ³¹cze telefoniczne i internetowe (przepustowoœæ ³¹cza do 1 gb., w budynku posiadamy punkt styku zakoñczony œwiat³owodem). Gabinety bêd¹ dostêpne od paÿdziernika. Kontakt: lub Wynajmê lokal 160 m2 Trzebinia tel 32/ CHRZANÓW, ul.szpitalna/topolowa (100 m. od przysz³ego ronda) - do wynajêcia PLAC 1300 m2 pod dzia³alnoœæ: auto komis,centrum ogrodnicze, architektura drewniana, sk³ad drzewny,itp. Na dzia³ce pr¹d (si³a), woda, kanalizacja do korzystania od zaraz -licznik,wodomierz. Ogrodzony,bezpoœredni zjazd z ul. Szpitalnej. Wyj¹tkowa lokalizacja,maksymalne natê enie ruchu pojazdów.okazja! W³aœciciel, Tel Do wynajêcia w Suchej Beskidzkiej plac o pow 11 arów w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego, przy g³ównej ulicy Mickiewicza. Idealny pod komis samochodowy, parking, handel lub warsztat samochodowy. Istnieje tak e mo liwoœæ wynajêcia pomieszczenia tu przy placu na biuro. Kontakt Do wynajêcia w Suchej Beskidzkiej lokal handlowo-biurowy o pow 18 m2 przy g³ównej ulicy Mickiewicza /z wyjœciem na ulicê/, w bezpoœrednim s¹siedztwie dworca kolejowego. Wolny od Kontakt Brzesko - Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe przy ulicy Legionów Pi³sudskiego. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod numerem tel: Brzesko-Jasieñ ul. Klonowa Posiadam budynek us³ugowy, produkcyjny, biurowy, handlowy, mieszkalny o powierzchni u ytkowej 415 m2 z dzia³k¹ o powierzchni 2000 m2. Bardzo atrakcyjna lokalizacja ok.250m drogi utwardzonej i 500m asfaltu do drogi krajowej A4 do centrum Krakowa 50 km. Uzbrojenie: pr¹d - oddzielne liczniki piêtra i parteru, gaz, woda miejska, kanalizacja, C.O. Parter: biura, 2 hale produkcyjne, gara, magazyn, zaplecze socjalno - bytowe dla pracowników, kot³ownia z piecem gazowym C.O. miejsca parkingowe przed budynkiem, Budynek murowany, budowany z ceg³y i bloków gazobetonowych, œcianki dzia³owe z ceg³y. Stropy i schody elbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, kryta blach¹ fa³dow¹. Budynek otynkowany. Zainteresowanych zapraszam do Brzeska lub pod numerem ANDRYCHÓW - do wynajêcia lokal o powierzchni 39,5 m2 sk³adaj¹cy siê z dwóch pomieszczeñ: mniejsze 10 m2 i drugie 29,5 m2. Biura po³¹czone s¹ drzwiami przejœciowymi. Przeznaczenie lokalu: biurowo - us³ugowe. Pomieszczenie idealne na siedzibê firmy, szko³y jêzykowej, biura rachunkowego, kancelariê prawnicz¹, ubezpieczeniow¹, biuro podró y. Budynek wyposa ony w media, windê,³¹cze internetowe i telefoniczne. Zapewniamy dostêp do szerokopasmowego internetu. Przepustowoœæ ³¹cza do 1 gb. W budynku posiadamy punkt styku zakoñczony œwiat³owodem.przed budynkiem znajduje siê obszerny parking. Atrakcyjna lokalizacja przy g³ównej ulicy, blisko centrum. Kontakt: lub Wynajmê mieszkanie w Tarnowie - centrum ul Pu³askiego. 62 m2 3 pokoje, kuchnia, 2 ³azienki na parterze w malej kamienicy z ogrodem. Tel Lokal handlowy w Jordanowie. Powierzchnia 40 m2. Wiêcej informacji pod nr. tel.: lub KUPIÊ Kupiê dzia³kê budowlan¹ w okolicy Wieliczki do 10 ar.tel

8 8 Sierpieñ 2011 Nr 8 REKLAMA BRAMY GARA OWE I OGRODZENIOWE F.H.U. ROMSTA S.C. BOCHNIA ul. Partyzantów SZKO A JÊZYKOWA CAROLINE PROFESJONALNI LEKTORZY I NATIVE SPEAKERS ZAPRASZAJ W ROKU SZKOLNYM 2011/12 Na kursy jêzyków obcych: angielski, w³oski, niemiecki, francuski hiszpañski, rosyjski Wszystkie przedzia³y wiekowe Wszystkie stopnie zaawansowania Niskie ceny, raty miesiêczne ZAPISY: Bochnia: w godz ul. Koœciuszki 3 (50m od g³. przystanku autobusowego, naprzeciw s¹du) tel: , , lub on-line: MATURA 2012 ZAPISY

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m W dniu 28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy REGULAMIN wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa w Gdyni. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY Załącznik nr 1 REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami oraz Realizatorami Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM jest: - Muzeum Ziemi Leżajskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Szanowni Państwo, Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Trans - Południe współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo