Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem bankructwa nie maj¹c pieniêdzy na dalsz¹ dzia³alnoœæ. Mia³o te d³ugi œmiesznie ma³e d³ugi, bo tylko 7 tys. z³. i z tych tarapatów postanowi³ go uwolniæ Urz¹d Miejski, obiecuj¹c powo³anie nowego podmiotu z udzia³ami gminy - mówi³o siê o spó³ce akcyjnej, która mia³a gwarantowaæ p³ynnoœæ finansow¹ i pewn¹ przysz³oœæ klubu. Takie œwietlane wizje, na walnym zgromadzeniu BKSu, roztacza³ szef ego MDK, który wraz z radnym przekaza³ je jako intencje samorz¹du miejskiego. W³adze stowarzyszenia ust¹pi³y z tzw. czystym sumieniem i przekaza³y (w dobrej wierze) gromadzony przez 70 lat maj¹tek klubu pod opiekê samorz¹du - jako aport w przysz³¹ spó³kê. gazeta bezp³atna Powstaj¹cy na pocz¹tku 1996 roku MOSiR, z za³o enia mia³ dzia³aæ jedynie kilka miesiêcy. Mia³ byæ tak¹ przechowalni¹ dla sportowców, rozwi¹zanego w³aœnie Bocheñskiego Klubu Sportowego, do czasu powo³ania spó³ki z udzia³em gminy. W tym czasie burmistrz Bochni zleci³ dyrektorowi MDK (tak, temu od negocjacji) opracowanie za³o eñ reformy ego sportu, po czym powo³a³ go na dyrektora MOSiR-u. Nowo powo³any dyrektor publicznie zapewnia³: MOSiR jest tworem przejœciowym powo³anym m.in. do podtrzymania egzystencji BKS. Zarz¹d Miejski dotrzyma³ obietnicy zabezpieczenia finansów na funkcjonowanie przejêtych dru yn, dokonuj¹c korekt w zamkniêtym ju Zak³ad Optyczny El bieta Zienkowska Bochnia, ul. Koœciuszki 3 tel./fax: (14) pon.- pt.: sob.: Krótkie terminy do lekarza okulisty!!! Odbiór gotowych okularów w godzinê Gwarancja na okulary Sprzeda soczewek kontaktowych Okulary przeciws³oneczne z polaryzacj¹ PRZY ZAKUPIE BEZP ATNE OKULARÓW KOREKCYJNYCH BADANIE WZROKU POWY EJ 150 Z bud ecie. Urz¹d przej¹³ maj¹tek klubu (obiekty sportowe na ul. Parkowej, gdzie ulokowa³ siê samorz¹dowy MOSiR), reguluj¹c kilkutysiêczne zaleg³oœci BKSu. Po dwóch miesi¹cach dyrektor MOSiR-u zrezygnowa³ z nowego stanowiska i powróci³ na stare œmieci czyli za biurko dyrektorskie MDK. Z³oœliwi twierdzili, e zupe³nie sobie nie radzi³ w nowej skórze. Zarz¹d Miasta rozpocz¹³ prace nad przygotowaniem dokumentów niezbêdnych do przeprowadzenia obiecanej transformacji. Jednak na przeszkodzie stanê³a nowa ustawa, która obligowa³a spó³ki zwi¹zane ze sportem wyczynowym, do wk³adu za³o ycielskiego równego 1 mln. z³ ale nikt z potencjalnych udzia³owców takiej kwoty nie posiada³ (ciekawe jak¹ wartoœæ mia³y obiekty sportowe przekazane przez BKS?). Inn¹, dopuszczaln¹ przez now¹ ustawê form¹ funkcjonowania reaktywowanego klubu, by³o jedynie stowarzyszenie lub klub szkolny. Tym sposobem w jednym DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel roku kalendarzowym stowarzyszenie przekszta³ci³o siê w stowarzyszenie, trac¹c po drodze swój maj¹tek. Na otarcie ³ez odzyska³o star¹ nazwê (dla podtrzymania tradycji) i sprzêt sportowy, ale aby æwiczyæ na przekazanych miastu obiektach musi(a³) s³aæ wnioski i proœby o ich wypo yczenie. Zarz¹d Bochni nadal trwa³ na stanowisku, e tylko nieprzewidziane okolicznoœci przeszkodzi³y w dotrzymaniu obietnicy i dla uwiarygodnienia dobrych intencji wobec klubu, zadeklarowa³ udzia³ samorz¹du w nowych strukturach reaktywowanego stowarzyszenia - a ówczesny burmistrz troskê o finanse klubu ubra³ nawet w s³owa: Chcemy wypracowaæ i wdro yæ nowy model jego funkcjonowania. Proponujemy przy tym uczciwy i korzystny uk³ad. Miasto jako w³aœciciel bezpowrotnie skomunalizowanych dóbr zapewni niezbêdne œrodki» dokoñczenie na str. 4 TRANSMAT SK AD OPA U tel , , Karol Sowa, ul. Solskiego 37, Brzesko

2 2 Sierpieñ 2011 Nr 8 BOCHNIA Wygrali biegacze z Ukrainy! G³ówne nagrody na XVIII. Memoria³owym Biegu Majora Bacy przypad³y zawodnikom zza wschodniej granicy. S¹ dotacje na e remizy W³adze samorz¹dowe województwa ma³opolskiego rozdzieli³y ponad 3,5 mln z³ pomiêdzy 110 gmin na remonty remiz stra ackich. W dniu 9 sierpnia br., w Urzêdzie Miasta Bochnia, umowy na dofinansowanie w/w inwestycji wrêczy³ cz³onek zarz¹du województwa Stanis³aw Sorys. Przekazane œrodki wp³yn¹ na polepszenie warunków pracy stra aków i lepsze zabezpieczenie sprzêtu znajduj¹cego siê w budynkach OSP, a to zagwarantuje tak e wiêksze bezpieczeñstwo dla Ma³opolan. Œrodki z bud etu województwa rozdysponowano w ramach konkursu Ma³opolskie Remizy O Niesprawne motocykle W zwi¹zku z nasileniem tragicznych wypadków motocyklowych, policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili dzia³ania kontrolne ukierunkowane na ujawnianie przypadków naruszania przepisów przez motocyklistów. Kontrole takie prowadzone by³y w kilkunastu miejscowoœciach Ma³opolski. W ci¹gu zaledwie kilku godzin sprawdzono 88 motocyklistów. Co czwarta kontrola zakoñczy³a siê ujawnieniem nieprawid³owoœci: wykroczenia zwi¹zanego z niebezpiecznym zachowaniem na drodze, z³ym stanem technicznym motocykla, brakiem odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Co 15. kontrola ujawnia³a kieruj¹cego bez prawa jazdy kategorii A. Za dotacjê mog³y ubiegaæ siê wszystkie ma³opolskie gminy. Na liœcie miejscowoœci, które otrzyma³y dofinansowanie na remonty remiz znalaz³o siê 13. gmin - najwiêcej z powiatu ego: miasto Bochnia (40 tys. z³), gmina Bochnia (ponad 24 tys. z³), Drwinia (ok. 35 tys. z³), Nowy Wiœnicz (40 tys. z³), Trzciana (40 tys. z³), Rzezawa (11 tys. z³) oraz apanów (8 tys. z³). Miasto Bochnia przeznaczy otrzymane œrodki na remont remizy OSP w Kolanowie, co stanowi 50% wartoœci inwestycji. Foto z arch. UM w Bochni Kurator w klubie sportowym Na wniosek Starosty Bocheñskiego Jacka Paj¹ka, S¹d Rejonowy w Bochni postanowieniem z dnia 8 sierpnia br. ustanowi³ kuratora spo³ecznego dla Stowarzyszenia Bocheñski Klub Sportowy. Wskazana przez starostê i zatwierdzona przez S¹d Rejonowy w Bochni kandydatura Jaros³awa Marca by³a wynikiem wielu spotkañ i rozmów ze wszystkim zainteresowanymi popraw¹ sytuacji w klubie. Zadaniem kuratora takie wykroczenie by³ nak³adany mandat karny. Ujawniono a 11 niesprawnych motocykli (co 8. skontrolowany), za co zatrzymano dowody rejestracyjne. G³ównym problemem by³y mocno zu yte opony. Zdarza³o siê, e do jazdy nie nadawa³a siê nie tylko tylna opona (co mo e wynikaæ z du ych przyspieszeñ), ale i przednia. Policjanci ujawnili przypadki uszkodzonych hamulców oraz jazdy bez aktualnych badañ technicznych. W najbli szym czasie dzia³ania kontrolne zostan¹ powtórzone ze zwiêkszonym natê eniem. Od pocz¹tku roku na ma³opolskich drogach zginê³o a 22. motocyklistów - o 7 wiêcej ni w ubieg³ym roku. bêdzie zwo³anie - w okresie nie d³u - szym ni 6 miesiêcy - walnego zebrania cz³onków stowarzyszenia w celu wyboru zarz¹du. Do tego czasu kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach maj¹tkowych wymagaj¹cych bie ¹cego za³atwienia. Warto zaznaczyæ, e w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ stowarzyszenia Jaros³aw Marzec zgodzi³ siê pe³niæ tê funkcjê jedynie za zwrot poniesionych kosztów. W imprezie sportowej, maj¹cej na celu upamiêtnienie œmierci majora Jana Kaczmarczyka (pseudonim Baca), który zgin¹³ z r¹k hitlerowców, udzia³ wziê³o 262. biegaczy. Od kilku lat liczba jest tak imponuj¹ca. Mamy nie tylko zawodników z ca³ej Polski, ale i krajów oœciennych. To œwiadczy o rosn¹cej popularnoœci tej imprezy sportowej w œrodowisku biegaczy mówi³a dyrektor biegu, Sabina Bajda. Doroœli mieli do pokonania dwie pêtle na dystansie 10 km. Nie wszyscy startuj¹cy mieli jednak szczêœcie dobiec do mety. Trzynaœcie osób ze wzglêdu na du y upa³ przerwa³o rywalizacjê. Jako pierwszy na mecie pojawi³ siê Sergii Okseniuk z klubu Rudnik na Ukrainie, z imponuj¹cym czasem 00:31:54. Nie pobi³ jednak rekordu czasowego z 2009 r., który wynosi³ 00:31:08. Drugie miejsce zaj¹³ Roman Romanenko z ukraiñskiego klubu Ritm. Jego czas wyniós³ 00:31:55. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczy³ Polak - Bogdan Dziuba z Jastkowice, zawodnik klubu KKS Victoria Stalowa Wola (00:32:45). W klasyfikacji generalnej kobiet ju wszystkie miejsca nale a³y do Ukrainek. Na najwy szym podium stanê³a Anna Pieshkova z klubu SK Kovel, z czasem 00:38:53. Drugie miejsce z minimaln¹ ró nic¹ czasow¹ wybiega³a jej kole anka klubowa Svitlana Stanko (00:38:54). Na trzecim miejscu znalaz³a siê ich rodaczka Natalia Jakimowich z klubu Rudnik (00:38:55). Nagrody g³ówne wrêczali zwyciêzcom: przedstawiciele miasta burmistrz Stefan Kolawiñski i jego zastêpca Ma³gorzata Szczepara w towarzystwie córki majora Bacy Janiny Smith i Adama Korty dyrektora Zarz¹du Dróg Publicznych. Zwyciêzcy otrzymali równie pami¹tkowe medale i koszulki oraz wziêli udzia³ w losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych. Warto zauwa yæ, e wœród nagrodzonych znalaz³ siê bochnianin Zygmunt Malewski, który w kategorii mê czyzn powy ej 70 lat zaj¹³ drugie miejsce. Na trzecim miejscu w tej kategorii uplasowa³ siê natomiast najstarszy wœród startuj¹cych biegaczy Emili Giovanni, urodzony w 1932 roku, a wiêc maj¹cy 79 lat! Wyniki wszystkich uczestników, którzy ukoñczyli XVIII. Memoria³owy Bieg Majora Bacy dostêpne s¹ m.in. na stronie: Tu przed biegiem g³ównym odby³ siê bieg memoria³owy dzieci i m³odzie y, w którym wystartowa³o 57. zawodników. Najm³odsze dzieci, urodzone by³y w 2007 roku! By³i to: Maciej Koczur i Bart³omiej Nêdza. W gronie najm³odszych, którym wrêczono maskotki, znalaz³y siê równie : Barbara Sys³o (ur. w 2006r.) i Ma³gorzata Klich (2005). Oto najlepsze wyniki m³odych zawodników: dziewczêta do lat 12 I miejsce Natalia Szot, Bochnia II miejsce Joanna Paw³owska, Bochnia III miejsce ucja Chowañska, Bochnia ch³opcy do lat 12 I miejsce Mateusz Grzyb, Bochnia II miejsce Przemek Marczyk, Bochnia III miejsce Bart³omiej Gut, Bochnia dziewczêta lat Kwiaty w rocznicê Cudu nad Wis³¹ Dnia 15 sierpnia - w Œwiêto Wojska Polskiego i 91. rocznicê Bitwy Warszawskiej (tzw. Cudu nad Wis³¹ ) - w³adze miasta i powiatu z³o y³y kwiaty pod tablic¹ umieszczon¹ na fasadzie budynku Muzeum Miasto Bochnia swoim Bohaterom Tablica Miasto Bochnia swoim Bohaterom , która upamiêtnia dziesiêciu bochnian poleg³ych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Ods³oniêto j¹ 15 sierpnia 1930 roku, a ufundowa³o j¹ spo³eczeñstwo miasta w 10. rocznicê pamiêtnej wojny - wykona³ j¹ miejscowy rzeÿbiarz Feliks Samek. *** W dniach sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegra³a siê decyduj¹ca bitwa wojny polskobolszewickiej. W lutym 1919 roku polskie wojsko stanê³o na Wo³yniu na drodze bolszewickiej ofensywy na Zachód. W 1920 r. operacja naczelnego wodza Józefa Pi³sudskiego w sojuszu z si³ami ukraiñskimi, pod wodz¹ Semena Pelury, doprowadzi³a do zdobycia Kijowa. Potem nast¹pi³ atak bolszewików, którzy klêskê ponieœli dopiero pod Warszaw¹, gdzie polscy o³nierze prze³amali ofensywê armii Michai³a Tuchaczewskiego. Kluczow¹ rolê odegra³ manewr Wojska Polskiego oskrzydlaj¹cy Armiê Czerwon¹ przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Pi³sudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym zwi¹zaniu g³ównych si³ bolszewickich na przedpolach Warszawy. Znaczenie historyczne Bitwy Warszawskiej jest wci¹ niedoceniane zarówno w Polsce jak równie na zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce lord Edgar Vincent d'abernon nazwa³ j¹ ju w tytule swej ksi¹ ki "Osiemnast¹ decyduj¹c¹ bitw¹ w dziejach œwiata". W jednym z artyku³ów opublikowanych w sierpniu 1930 r. pisa³: "Wspó³czesna historia cywilizacji zna ma³o wydarzeñ posiadaj¹cych znaczenie wiêksze od bitwy pod Warszaw¹ w roku Nie zna zaœ ani jednego, które by by³o mniej docenione... Gdyby bitwa pod Warszaw¹ zakoñczy³a siê zwyciêstwem bolszewików, nast¹pi³by punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, i upadkiem Warszawy Œrodkowa Europa stanê³aby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji Niedawno odkryto nowe dokumenty na temat roli polskiego wywiadu w I miejsce aneta Bury, Chrzanów II miejsce Ma³gorzata Bury, Chrzanów ch³opcy lat I miejsce Tomasz K¹dzio³ka, Kraków II miejsce Mateusz Be³ko, Gorlice Wszyscy uczestnicy biegu dla dzieci i m³odzie y otrzymali medale, a zwyciêzcy dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci pi³ek. Biegom, których meta znajdowa³a siê przy boisku sportowym w Chodenicach, towarzyszy³y inne imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach "Pikniku nad Rab¹", w których uczestniczy³y ca³e rodziny! Rozegrany zosta³ m.in. Turniej Szachów B³yskawicznych oraz Otwarty Turniej Streetballa. Dzieci bra³y udzia³ w licznych konkurencjach sprawnoœciowo-si³owych i quizie na temat stra y po arnej. Nagrod¹ by³ wyjazd na drabinie stra ackiej. Dodatkowymi atrakcjami by³y m.in. weso³e miasteczko, stanowiska z malowaniem twarzy i balony lataj¹ce. Uczestnicy pikniku mieli te okazjê ogl¹daæ pokaz umiejêtnoœci grupy szybkiego reagowania ej policji. Piknik na Rab¹ zakoñczy³ siê koncertem i zabaw¹ z zespo³em Elegance oraz dyskotek¹. Foto z arch. MOSiR Bochnia tej wojnie. Okaza³o siê, e polscy kryptolodzy doskonale znali zamierzenia Armii Czerwonej. Jednym z najwa niejszych sukcesów polskiego wywiadu w okresie bitwy warszawskiej by³o przechwycenie i odszyfrowanie radiodepeszy dowództwa XVI Armii z 13 sierpnia, dotycz¹cej zajêcia Warszawy. W wyniku bitwy warszawskiej 15 paÿdziernika 1920 r. delegacje polskie i sowieckie zawar³y w Rydze zawieszenie broni, a w marcu 1921 na jego bazie zawarty zosta³ traktat pokojowy, który do momentu agresji ZSRR na Polskê (17 wrzeœnia 1939), uregulowa³ stosunki polsko-sowieckie i wytyczy³ polsk¹ granicê wschodni¹. Przerwa techniczna na basenie Dyrektor Krytej P³ywalni im. Jana Kota w Bochni informuje, e od poniedzia³ku 29 sierpnia do soboty 10 wrzeœnia basen bêdzie nieczynny. W tym czasie na obiekcie prowadzone bêd¹ coroczne prace konserwacyjno-naprawcze. Termin wa noœci karnetów zostanie przed³u ony o czas trwania przerwy technicznej. Z basenu bêdzie mo na korzystaæ od niedzieli 11 wrzeœnia.

3 Nr 8 Sierpieñ BOCHNIA

4 4 Sierpieñ 2011 Nr 8 BOCHNIA i OKOLICE Do wygrania: 2 karnety na MMA na treningi w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni, ul. Poniatowskiego 32, Który Polak walczy³ o mistrzostwo œwiata w boksie zawodowym? Wymieñ imiê i nazwisko jednego z nich. Odpowiedzi, wy³¹cznie mailem, prosimy przesy³aæ do 9 wrzeœnia 2011 na adres: W mailu nale y podaæ: prawid³ow¹ odpowiedÿ na pytanie konkursowe nick b¹dÿ nazwisko mailowy adres zwrotny miejscowoœæ zamieszkania Déja vu?» dokoñczenie ze str. 1 na utrzymanie, remonty, i rozbudowê sportowych obiektów. Na g³owie menad erów BKS pozostanie wy³¹cznie wypracowanie funduszy na wyposa enie pi³karzy, przygotowania do rozgrywek, organizowanie zawodów i wszelkie wynagrodzenia.. Tym sposobem BKS nie odzyska³ przekazanego maj¹tku pozostaj¹c wy³¹cznie na garnuszku gminy, bez mo liwoœci zarabiania na swoich obiektach - a kolejni burmistrzowie zasiadali, jeden po drugim, w klubowym fotelu prezesa. Minê³o kilkanaœcie lat od straty, któr¹ dawni dzia³acze BKS-u nazwali po prostu skandalem gdy sytuacja BKS-u zakreœli³a ko³o, stawiaj¹c ponownie stowarzyszenie przed groÿb¹ likwidacji. Znów pojawi³y siê d³ugi i niczym deja vu pojawi³ siê MOSiR, w postaci ko³a ratunkowego rzuconego przez samorz¹d sportowcom klubowym, których opuœci³ sponsor. Pojawi³a siê te (feralna?) liczba 7 tym razem oznaczaj¹ca d³ug nie wyp³aconego wynagrodzenia dla IV-ligowych pi³karzy BKS-u, liczony w miesi¹cach. gdzie spotkasz Bochnia: - targowisko miejskie, Plac Gazaris, Rynek - ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Trudna - ul Partyzantów, ul. Sk³adowa - Tesco, ul. Proszowska Nowy Wiœnicz: - Rynek i sklepy w okolicy Lipnica Murowana: - Rynek Nowe nieszczêœcie spad³o na stowarzyszenie w momencie, gdy Zarz¹d Miejski zakwestionowa³ rozliczenie przydzielonej klubowi dotacji na 2010 rok - nie uznaj¹c wydatków na stypendia dla zawodników i nakazuj¹c BKS-owi zwrot niemal 190 tys. z³otych. Dodatkowym ciosem wymierzonym w klub by³o obciêcie o po³owê dotacji na bie ¹c¹ dzia³alnoœæ. A gwoÿdziem do trumny by³o wycofanie siê sponsora szczypiornistów (Stalproduktu S.A.), który ³o y³ na pi³karzy rêcznych 640 tys. z³ rocznie, a który wczeœniej uprzedza³, e jeœli miasto nie zapewni finansowania sekcji pi³ki no nej na minimalnym poziomie zgodnie z d entelmeñska umow¹ sprzed lat to wycofa siê ze sponsoringu. I tak zrobi³, bo miasto ograniczaj¹c dotacjê dla BKS-u zablokowa³o œrodki na funkcjonowanie IV. ligowej sekcji pi³ki no nej. Z utrat¹ sponsora I. ligowa dru yna szczypiornistów przesta³a istnieæ. Na otarcie ³ez fanom pi³ki rêcznej, burmistrz Bochni zg³osi³ do rozgrywek II. ligi ekipê MOSiR-u, trenowan¹ przez szkoleniowca rozbitego BKS-u, z nadziej¹, e do dru yny do³¹cz¹ jego sieroty. Obecnie BKS-em zarz¹dza komisarz powo³any przez s¹d, poniewa stowarzyszenie (z braku chêtnych) nie by³o w stanie powo³aæ nowych w³adz. Bocheñski Klub Sportowy piêtnaœcie lat wstecz przekaza³ swój maj¹tek miastu wierz¹c, e tylko nieub³agane formalnoœci urzêdowe wymaga³y skomunalizowania jego obiektów i og³oszenia likwidacji klubu z powodu bankructwa. e tak musia³o byæ jedynie na papierze! e póÿniej bêdzie ju tylko piêknie! Prezes, który uwierzy³ samorz¹dowcom przewraca siê teraz w grobie mówi¹ ci, pamiêtaj¹cy kulisy likwidacji klubu w 95 roku. On jeszcze za ycia próbowa³ walczyæ o utracony maj¹tek, mówi¹c: Skandal! Nie tak umawia³em siê z Zarz¹dem Miasta. Mia³a byæ spó³ka, która dosta³aby na pocz¹tek swojej dzia³alnoœci nasze obiekty. Na to liczy³em forsuj¹c pomys³ likwidacji, a raczej przekszta³cenia starego stowarzyszenia. Starzy sympatycy klubu nie utracili nadziei na odzyskanie maj¹tku BKS-u, a m³odzi nie chc¹ uwierzyæ, e uœmiercono rewelacyjny zespó³ ch szczypiornistów, budowany kilka lat przez sponsora, na co z w³asnej kasy wy³o y³ 1,5 mln. z³! Nie mog¹ wybaczyæ miastu, e w tym wszystkim zapomniano o ambitnych zawodnikach i ich marzeniach, e zniszczono klub, któremu przy dobrej woli mo na by³o pomóc w nale ytym rozliczeniu dotacji. (en) Foto z arch. BKS Stalprodukt Bochnia g³os Wielka Gala Operowa 11 wrzeœnia na Hali Widowiskowo Sportowej odbêdzie siêwielka Gala Operowa, któr¹ poprowadzi Bogus³aw Kaczyñski. W koncercie udzia³ wezm¹: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, dyrygent Piotr Su³kowski, oraz soliœci: Iwona Socha i Rafa³ Bartmiñski. P³ywalnia dla maluchów? Kryta P³ywalnia im. Jana Kota w Bochni oraz krakowska szko³a p³ywania NIKA SPORT zapraszaj¹ na zajêcia dla bobasów w wieku od 4 m-cy do 3 lat. Kolejne spektakularne wydarzenie, organizowane przez Miejski Dom Kultury w Bochni to Wielka Gala Operowa. Szerzej o Gali pisaliœmy w poprzednim wydaniu G³osu. Galê uœwietni Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, pod kierunkiem Piotra Su³kowskiego. Podczas Gali us³yszymy partie solowe Zajêcia prowadzone bêd¹ w ka d¹ sobotê w godzinach , pierwsze zaczynaj¹ siê dnia 17 wrzeœnia br. Koszt kursu wynosi: 290 z³ /10 zajêæ. Informacje i zapisy: Nika Sport, tel , Od 1 czerwca br. basen posiada certyfikat Basen Przyjazny Maluchom przyznany przez WOPR i Polskie Stowarzyszenie P³ywania Niemowl¹t w ramach ogólnopolskiego programu P³ywajcie Zdrowo - reszt¹ zajmie siê Huggies Little Swimmers. LIPNICA MUROWANA Poœwiêcenie koœcio³a p. w. b³. Jana Paw³a II 7 sierpnia o godz. 11:00 w Rajbrocie odby³o siê poœwiêcenie nowego koœcio³a p.w. b³. Jana Paw³a II. Niedzielne œwiêto uwieñczy³o wieloletni¹ pracê przy budowie koœcio³a rozpoczêt¹ 28 wrzeœnia 2003 roku kiedy dokonano poœwiêcenia placu pod budowê. Uroczystoœci przewodniczy³ i poœwiêcenia œwi¹tyni dokona³ J. Eks. Ks. Bp. Wiktor Skworc. To wa ne dla Rajbrotu wydarzenie Spotkania ze sztuk¹ Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkich chêtnych: dzieci od lat 10, m³odzie oraz doros³ych do wspólnej zabawy w ramach realizacji projektu Dom Kultury miejscem spotkañ ze sztuk¹ Przeprowadzone zostan¹ w formie warsztatów zajêcia z ró nych dziedzin kultury i sztuki: - muzyczne, na bêbnach djembe pod kierunkiem Krystiana Tyrañskiego animatora kultury, twórcy Akademii Niebiañskich Rytmów 3 godz. - taneczne w uk³adzie Izabeli de Lehenstein Werndl choreografa, etnomuzykologa, instruktora tañca 6 godz. - plastyczno scenograficzne w opracowaniu Moniki o³na absolwentki PLSP w Nowym Wiœniczu i AP w Krakowie plastyka, grafika 6 godz. - teatralne z udzia³em Rados³awa So³tysa aktora, absolwenta krakowskiej PWST z klasy mistrzowskiej prof. Jerzego Treli 6 godz. - wikliniarsko bibu³karskie przy wspó³pracy twórcy ludowego Zofii Tworzyd³o oraz Instruktorów GDK w Lipnicy Murowanej 6 godz. Celem projektu jest ³¹czenie pokoleñ, wspó³praca, przekazywanie tradycji, obrzêdowoœci, a wszystko poprzez wspóln¹ naukê i zabawê. Zajêcia z pewnoœci¹ bêd¹ ciekaw¹ i now¹ form¹ spêdzenia wolnego czasu, pozwol¹ w wykonaniu Iwony Sochy sopran oraz Rafa³a Bartmiñskiego tenor. Bilety w cenie 60z³. - miejsca na trybunach, 80z³. - miejsca na krzese³kach, do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Bochni, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 8:00 do 16:00. Rusza szko³a tañca w MDK Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Szko³a Tañca Barbary Czechowskiej zapraszaj¹ wszystkich chêtnych na zajêcia. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 6 wrzeœnia (wtorek) 2011r. w Sali Lustrzanej MDK w Bochni w godzinach: - dzieci starsze dzieci m³odzie doroœli godz W programie: tañce standardowe, tañce latynoamerykañskie, nowoœci taneczne, dla doros³ych - tematy taneczne, które sprawdzaj¹ siê na imprezach i weselach Na spotkaniu mo na te bêdzie zapisaæ siê do Klubu Tañca Regis. Zapisy i informacje pod numerem tel oraz odby³o siê w szczególnym roku jubileuszu 750-lecia powstania Parafii Rajbrot oraz 500-lecia koœcio³a p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny. 19 czerwca wprowadzono do starego koœcio³a relikwie b³. Jana Paw³a II, które uroczyœcie w niedzielê zosta³y przeniesione do nowego koœcio³a. odkryæ swoje pasje, dostarcz¹ wielu niespotykanych wra eñ, naucz¹ spogl¹daæ na sztukê z innej perspektywy. Warsztaty odbywaæ siê bêd¹ w miesi¹cach wrzesieñ paÿdziernik 2011r. Spotkania planowane s¹ raz w tygodniu (pi¹tek) w godzinach popo³udniowo wieczornych. Iloœæ miejsc na poszczególne spotkania jest ograniczona. W ka dych zajêciach bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ 20 osób. Chêtni maj¹ mo liwoœæ uczestnictwa nie tylko w jednych ale w kilku wybranych przez siebie warsztatach (pod warunkiem, e bêd¹ wolne miejsca). Zapisy do dnia 31 sierpnia 2011r. pod nr tel lub w siedzibie Gminnego Domu Kultury i na Œwietlicach Wiejskich. Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny! Projekt dofinansowano ze œrodków NCK w ramach programu Dom Kultury+

5 Nr 8 Sierpieñ Bóg, sponsor, czy samorz¹d kto pomo e? APANÓW INFORMACJE PowódŸ z ubieg³ego roku po raz pierwszy tak ciê ko doœwiadczy³a apanów. Do dziœ nie mog¹ w to uwierzyæ najstarsi mieszkañcy, którzy bezsilnie przygl¹dali siê jak woda zabiera³a ich dobytek, niszczy³a domy, topi³a zwierzêta. Jak ich zabytkowy koœció³ duma od stuleci tonie w wodzie, która z godziny na godzinê wgryza siê w bezcenn¹ spuœciznê dziejów. Tam przecie by³y kilkusetletnie o³tarze, zabytkowa ambona, pokryte cennymi malowid³ami ³awy kolatorskie, drewniane figury œwiêtych, zabytkowy obraz Matki Boskiej Bocheñskiej, chrzcielnica z XV. wieku, pos¹g Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Tam zamok³y p³askorzeÿby z XVI. wieku i zalana zosta- ³a ca³a zabytkowa posadzka. Tam gdzie nie dotar³a woda, wilgoæ zrobi³a swoje. Ucierpia³y drewniane elementy wyposa enia, które jeszcze uratowaæ mo e szybkie i b. kosztowne osuszanie, na które koœcio³a po prostu nie staæ. Zerwana posadzka z piaskowca obna a ogrom zniszczeñ tej zabytkowej budowli, a osiadanie œcian, zapadanie siê kaplicy i osuwaj¹cy siê o³tarz Ÿle wró ¹! Parafianie mog¹ tylko patrzeæ na postêpuj¹c¹ degradacjê, bo nawet gdyby chcieli, to ich datki nie uratuj¹ œwi¹tyni. Po powodzi pomagali jak mogli zrywali posadzkê, wywozili naniesiony przez wodê mu³, który osiad³ wewn¹trz metrow¹ warstw¹ i o tym proboszcz nigdy nie zapomni. Zaraz po powodzi Województwo Ma³opolskie zadeklarowa³o pomoc finansow¹ rzêdu 70 tys. z³ na ratowanie najcenniejszych elementów wyposa enia koœcio³a, PZU wyp³aci³o odszkodowanie i pieni¹dze siê skoñczy³y. Pocz¹tkowo straty powodziowe oszacowano w œwi¹tyni na 750 tys. z³, ale pozostaj¹ca wewn¹trz wilgoæ powoduje dalsze spustoszenie zabytku i generuje dalsze koszty! Doprowadzenie tak starego koœcio³a do stanu sprzed powodzi wymaga drogich surowców, pod œcis³¹ kontrol¹ Konserwatora Zabytków, i o tym zdaj¹ siê nie pamiêtaæ instytucje odpowiedzialne za ochronê dziedzictwa narodowego. Proboszcz zapuka³ ju do wszystkich mo liwych drzwi z proœb¹ o pomoc nawet do sponsorów. Jak mówi ze znikomym skutkiem. Mieszkañcy boj¹ siê, e niszczej¹cy z dnia na dzieñ zabytek, jest zagro ony zawaleniem. Europejski Fina³ Pucharu Easykarta W ub. miesi¹cu na torze kartingowym Wallrav Race Center w Starym Kisielinie ko³o Zielonej Góry zosta³ rozegrany Czwarty Europejski Fina³ Pucharu Easykarta, czyli najwiêksze miêdzynarodowe zawody kartingowe rozgrywane w Polsce. Na torze pojawi³o siê ponad 100. Jak mówi¹: przetrwa³ wojny i komunê, zawsze by³ dum¹ lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i rz¹dowych w³adz. Teraz czeka na ich ³askê niszczej¹c z dnia na dzieñ. Bardziej rozgoryczeni szeptaj¹: gdy spali³ siê koœció³ w Alwerni miliony szybko siê znalaz³y, no ale my jesteœmy zbyt daleko od okien Marsza³-ka i Wojewody, by ruszyæ ich sumienia. Dlaczego tu nie przyjad¹? U nas tez siê wydarzy³a katastrofa! Jej skutków nie mo na zrzucaæ jedynie na barki proboszcza. Jego to zabije! Proboszcz codziennie prosi Boga o pomoc Bóg s³ucha i cierpi razem z proboszczem, patrz¹c z góry na zrujnowan¹ œwi¹tyniê. Foto z arch. Miejskiego Oœrodka Kultury w Krakowie oraz Urzêdu Marsza³kowskiego. *** Województwo Ma³opolskie w 2001 roku opracowa³o tzw. Szlak Architektury zawodników z jedenastu pañstw, w tym oko³o 30. adeptów kartingu w wieku od 4 do 7 lat, aby przeprowadziæ swój trening w kategorii E 50. Trening E 50 rozegrano jako drugi Memoria³ im. Janusza Kuliga. Podczas inauguracji dzieciaki z E 50 otrzyma³y pami¹tkowe statuetki, medale, maskotki PZM oraz albumy o Januszu Kuligu wrêczone przez Wójta Gminy apanów Jana Kuliga i jego ma³ onkê, którzy byli ich fundatorami. Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ Prezes PZM Andrzej Witkowski. W zawodach tych uczestniczy³ cz³onek Zarz¹du G³ównego PZM Zbigniew Kogut w towarzystwie Przewodnicz¹cego GKSK Edwarda Surmacza i Cz³onka Prezydium PZM odpowiedzialnego za karting Miros³awa Czuba. W³aœcicielem Pucharu i ca³ego programu Easykart jest w³oska firma Birel. Jest to jedna z najwiêkszych firm produkuj¹cych sprzêt kartingowy do wszystkich kategorii. Program Easykart skierowany jest przede wszystkim do najm³odszych rozpoczynaj¹cych przygodê z kartingiem. Najlepsi zawodnicy z programu Easykart maj¹ szansê trafiæ do kategorii mistrzowskich i teamów firmowych. Wœród startuj¹cych w kategorii E 50 by³ 6-letni mieszkaniec Nowego Wiœnicza Marcel Kuc, który osi¹ga³ najlepsze czasy przejazdu w swojej kategorii. A mo e w przysz³oœci Formu³a 1? Foto z arch. UG apanów Zbigniew Kogut w Zarz¹dzie PZM! W Centrum Olimpijskim w Warszawie odby³ siê sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Polskiego Zwi¹zku Motorowego. W zgromadzeniu udzia³ wziê³o ponad 200 osób, w tym 161. delegatów ze wszystkich Okrêgów PZM. Goœæmi specjalnymi Zjazdu byli Tomasz Pó³grabski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Andrzej Kraœnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zjazd dokona³ wyboru Prezesa Zwi¹zku, którym zosta³ ponownie Andrzej Witkowski, oraz Zarz¹du G³ównego PZM. Wœród nowo wybranych cz³onków Zarz¹du G³ównego na kadencjê znalaz³ siê Zbigniew Kogut (Dyrektor PSP w Grabiu) dotychczasowy cz³onek G³ównej Komisji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego PZM. KOWALSTWO ARTYSTYCZNE kute: bramy ogrodzenia balustrady , Drewnianej, który stanowi 250 najcenniejszych i najpiêkniejszych drewnianych zabytków Ma³opolski, promuj¹c je w swoich folderach - w tym ³apanowski: Koœció³ œw. Bart³omieja w apanowie zbudowano w 1529 r., a odbudowano po zniszczeniach w 1614 r. wraz z now¹ kaplic¹ przy nawie. Nawa i prezbiterium przykryte s¹ wspólnym dachem dwuspadowym. Na skraju nawy i prezbiterium znajduje siê barokowa wie yczka sygnaturkowa z latarni¹ i cebulk¹. Wnêtrze zdobi polichromia z 1843 r. wykonana przez Mecnera i Wojciechowskiego. PóŸnobarokowy o³tarz g³ówny Jubileusz Orkiestry z obrazem Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem pochodzi z 1873 r. O³tarze boczne datowane s¹ równie na XIX w. W koœciele znajduj¹ siê te obrazy: Œw. Barbary z XIX w., Przemienienia Pañskiego z XIX w., Œw. Anny Samotrzeæ z prze³omu XVI i XVII w. i Matki Boskiej z XVII w. Ambona pochodzi z XIX w. kamienna chrzcielnica gotycka z XVI w. Drewniana, izbicowa dzwonnica o konstrukcji s³upowej, z dachem namiotowym, datowana jest na XVIII.. W dniu 24 lipca br. odby³ siê Jubileusz X-lecia funkcjonowania Parafialno- Gminnej Orkiestry Dêtej Sobolów. Wa nym punktem obchodów jubileuszu by³o uhonorowanie osób zaanga owanym w za³o enie oraz dzia³alnoœæ orkiestry. Po ceremonii wrêczenia podziêkowañ osobom szczególnie zas³u onym rozpoczê³y siê koncerty zaprzyjaÿnionych orkiestr. Swój repertuar zaprezentowa³y orkiestry z Litwy, S³owacji i Wêgier, a tak e wszystkie orkiestry dête z powiatu ego: z Bochni (orkiestra górnicza), Baczkowa, Okulic, Grobli, Leszczyny, Królówki i Tarnawy. Jako ostatnia zaprezentowa³a siê Parafialno-Gminna Orkiestra Dêta Sobolów. Po niej wyst¹pi³a gwiazda wieczoru, jeden z najbardziej znanych zespo³ów disco polowych Bayer Full, który zaœpiewa³ swoje najbardziej znane przeboje. Zwieñczeniem jubileusz X-lecia funkcjonowania Parafialno-Gminnej Orkiestry Dêtej Sobolów by³ tradycyjny pokaz sztucznych ogni. Na 10-lecie orkiestra wyda³a swój drugi w historii kr¹ ek CD, który mo na by³o nabyæ w trakcie imprezy. Nale y zaznaczyæ, e Orkiestra Dêta z Sobolowa wielokrotnie bra³a udzia³ w przegl¹dach zagranicznych promuj¹c nasz region, a w szczególnoœci gminê apanów. Foto z arch. UG apanów

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA Nowy MULTIROOM RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (938) TYGODNIK

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo