BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, GORLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, 38-300 GORLICE"

Transkrypt

1 em4.pracownia ARCHITEKTURY.BRATANIEC MARCIN BRATANIEC, UL.ZAMOYSKIEGO 26/9, KRAKÓW, , fax Nr egz 1 Zadanie: Nazwa obiektu: BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres obiektu: Inwestor / Zamawiający: Adres: Generalny projektant / jednostka projektowa Adres: Opracował: GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, GORLICE EM4. PRACOWNIA ARCHITEKTURY. BRATANIEC MARCIN BRATANIEC UL. ZAMOJSKIEGO 26/9, KRAKÓW Mgr inż. Zofia Bubka Upr. Bud. 92/2001 MAP/IS/2037/01 Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY /PBW/ Branża: Numer tomu. Kod branży: Zawartość tomu: Kod CPV SANITARNA 02.7, 08 CO STWIOR SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIENNIKOWNI I PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO Data opracowania: KRAKÓW, listopad 2010 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE I.PBW/ 1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIENNIKOWNI I PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO Spis treści CO WSTĘP str. 3 CO Przedmiot i zakres Specyfikacji str. 3 CO Przekazanie terenu budowy. str. 3 CO MATERIAŁY str. 3 CO Ogólne wymagania dotyczące materiałów str. 3 CO SPRZĘT str. 3 CO TRANSPORT str. 4 CO WYKONANIE ROBÓT str. 4 CO Roboty przygotowawcze str. 4 CO Wykonanie bruzd, otworów str. 4 CO Instalacja centralnego ogrzewania str. 4 CO Rurociągi str. 4 CO Armatura str. 4 CO Regulacja str. 5 CO Grzejniki str. 5 CO Odpowietrzenie instalacji str. 5 CO Wymiennikownia str. 5 CO Zabezpieczenie antykorozyjne str. 12 CO Izolacja str. 12 CO Barwienie rurociągów, oznaczenia str. 12 CO Przyłącz cieplny str. 13 CO Uwagi końcowe str. 16 CO Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy str. 16 CO KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT str. 16 CO OBMIAR ROBÓT str. 17 CO ODBIÓR ROBÓT str. 17 CO PODSTAWA PŁATNOŚCI str. 17 CO PRZEPISY ZWIĄZANE str. 17 CO Rozporządzenia str. 17 CO Normy str. 18 2

3 CO WSTĘP CO Przedmiot i zakres Specyfikacji Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. CO Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. CO MATERIAŁY CO Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach. Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. CO SPRZĘT Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 3

4 Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną nie dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. CO TRANSPORT Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. CO WYKONANIE ROBÓT CO Roboty przygotowawcze CO Wykonanie bruzd, otworów Przed rozpoczęciem wykonywania właściwych prac instalacyjnych należy wykonać prace przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworów w celu ułożenia rurociągów. Wykonanie bruzd, otworów wykonać ręcznie względnie mechanicznie. CO Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana jako wodna dwururowa o parametrach wody grzewczej 80 / 60 C zasilana z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Sumaryczne zapotrzebowania ciepła dla c.o. wynosi Q= 98,25kW. Zaprojektowano zasilanie grzejników w systemie trójnikowym. Pomiar ilości ciepła realizowany będzie dla poszczególnych mieszkań ciepłomierzami CF Max Iltron, Kraków z przetwornikami przepływu qn = 0,6 m³/h, Dn15, przepływ minimalny 6l/h oraz czujnikami temperatury Pt 100. Przetworniki przepływu można montować w dowolnej pozycji. Ciepłomierze zlokalizowane w szachtach instalacyjnych dostępnych z korytarzy. CO Rurociągi Rurociągi poziome zasilające piony oraz piony wykonać z rur stalowych instalacyjnych wg PN 74/ Przewody przechodzące przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Rurociągi zasilające grzejniki prowadzone w posadzce projektuje się z rur wielowarstwowych, z barierą antydyfuzyjną np. UPONOR UNIPIPE lub TECE flex. Rurociągi układać w warstwach posadzkowych w izolacji 9 mm np. Thermaflex. Podejścia do grzejników wykonać ze ścian zewnętrznych. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B Wszelkie przewody poziome należy wykonać ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie oraz spust czynnika grzewczego, w najniższych miejscach zamontować zawory spustowe, w najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzenia. Mocowanie rur wykonać za pomocą typowych obejm mocujących, stalowych, ocynkowanych. Wszelkie obejmy mocujące muszą posiadać wkłady (pomiędzy rurą a obejmą) umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Dobór wkładów musi uwzględniać graniczne parametry pracy instalacji. Wszelkie przejścia rur przez stropy, ściany nośne i działowe należy wykonać w rurach osłonowych wystających poza przegrodę ~20 mm, a powstałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną zamykając ją szczelnie od stron zewnętrznych co najmniej 4 mm warstwą niehigroskopijnej masy (np. silikon). Średnice rur osłonowych muszą uwzględniać średnicę przewodu + grubość izolacji + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypełnienie pianką. CO Armatura 4

5 Grzejniki stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Zawory wyposażyć w głowice termostatyczne np. Heimeier lub HERZ. Na podejściach do grzejników zamontować systemy przyłączeniowe np. Multilux firmy Heimeier. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych gałązki zasilające grzejniki łazienkowe wyposażyć w zawory termostatyczne kątowe z głowicami termostatycznymi, na powrocie zawór odcinający kątowy. CO Regulacja Ilościową regulację czynnika grzewczego polegającą na zmianie strumienia masy czynnika zapewni regulacja hydrauliczna zładu poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych na gałązkach grzejnikowych zasilających. Nastawy podano na rozwinięciu instalacji. W celu doregulowania instalacji na przewodach powrotnych z każdego mieszkania oraz pod pionami zaprojektowano zawory równoważące, regulacyjne STAD firmy HEIMEIER z możliwością pomiaru spadku ciśnienia i przepływu. CO Grzejniki Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, płytowe, z konwektorem, zaworowe STELRAD NOVELLO. Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań listwowych typu Monclac, które umożliwiają odwracanie grzejnika i jego montaż. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych zaprojektowano grzejniki łazienkowe Therma Line firmy STELRAD. CO Odpowietrzenie instalacji Odpowietrzenie instalacji projektuje się poprzez zastosowanie automatycznych odpowietrzników z zaworami stopowymi i kurkami kulowymi w najwyższych punktach instalacji. C Wymiennikownia Parametry czynników Wymiennikownię ciepła dla obiektu zaprojektowano w wyodrębnionym i specjalnie na ten cel przeznaczonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Źródłem ciepła będzie miejska sieć cieplna, wysokoparametrowa zasilająca węzeł centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Parametry wody sieciowej wynoszą: Temperatura: max 130 C, min 70 C Ciśnienie: Pmax = 0,6MPa, dyspozycyjne = 0,25MPa Parametry wody instalacyjnej zasilania instalacji ogrzewczych z węzła cieplnego wynoszą 80/60 C. W obiekcie zostały zaprojektowane następujące urządzenia oraz instalacje zasilane z projektowanej wymiennikowni: - instalacja centralnego ogrzewania do grzejników, - instalacja ciepła ciepłej wody użytkowej Bilans cieplny Centralne ogrzewanie 98,3 kw Ciepła woda użytkowa 100,0 kw ŁĄCZNA MOC WĘZŁA CIEPLNEGO 198,3 kw Opis projektowanych rozwiązań Źródłem ciepła dla węzła wymiennikowego centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie przyłącz wysokich parametrów ujęty w oddzielnym opracowaniu z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowanej w ul. Chopina w Gorlicach. 5

6 Dla celów rozliczeniowych za pobrane ciepło zaprojektowano układy pomiarowe z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu zamontowanym na powrocie wysokich parametrów. Układ regulacji temperatury wody zasilającej obiegi grzewcze c.o. będzie sterował zaworem regulacyjnym dwudrogowym przy wymienniku realizując krzywą grzewczą od temperatury powietrza zewnętrznego. Dla obiegu centralnego ogrzewania zaprojektowano jeden wymiennik ciepła z zabudowaną w węźle elektroniczną pompą obiegową. Wymiennik ciepłej wody użytkowej będzie zabudowany w jednym kompakcie z wymiennikiem centralnego ogrzewania. Instalacja składa się z: - rurociągów wykonanych z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie, - armatury odcinającej tj. zaworów kulowych spawanych na ciśnienie 2,5 [MPa] i maksymalną temperaturę pracy do 150 [ C], - zaworów regulacyjno-odcinających, - magneto-filtra na powrocie wysokich parametrów zabezpieczających układ SWC przy napełnianiu zładu przez powrót wysokich parametrów - armatury odpowietrzającej i spustowej, - aparatury pomiaru bezpośredniego temperatury i ciśnienia, - aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki będącej tematem oddzielnego opracowania. Instalacja niskoparametrowa Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja niskoparametrowa obiegów centralnego ogrzewania o parametrach wody grzewczej 80/60ºC składa się z następujących elementów: - przewodów z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie, - zaworów odcinających kulowych, gwintowanych na ciśnienie 1,0 [MPa], - pompy obiegowej elektronicznej zamontowanej przy wymienniku zasilającym układ c.o., - magneto-filtra siatkowego (600 oczek/cm2) na zasilaniu instalacji, - termostatu zabezpieczającego instalację przed nadmierną temperaturą zasilania - zaworów bezpieczeństwa z atestem UDT typu SYR, - automatycznych odpowietrzników, przewodów spustowych z zaworami gwintowanymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej Elementami układu c.w.u. podgrzewającego wodę wodociągową od 5ºC do 60ºC i zapewniającego niezbędny jej zapas są: - przewody z rur stalowych, nierdzewnych, odpowiednio jako przewody wodociągowe i c.w.u. oraz przewody cyrkulacyjne, - zawory kulowe, gwintowane na ciśnienie 1,0 MPa, - magneto-filtr na przewodzie wodociągowym i przed wymiennikiem ciepła, - pompy ładującej pompa zapewnia ciągły ruch wody w obiegu zasobników c.w.u. zabezpieczając wodę w zasobnikach przed wychłodzeniem, - pompy cyrkulacyjnej pompa zapewnia ciągły ruch wody w instalacji cyrkulacyjnej, - zasobnika ciepła o poj. 500l z możliwością awaryjnego grzania wody użytkowej grzałkami elektrycznymi, - zaworów antyskażeniowych, - zaworów bezpieczeństwa SYR na rurze wody wodociągowej przy wymienniku c.w.u., - zaworu bezpieczeństwa na wyjściu z wymiennika typ SYR, - termostatu zabezpieczającego instalację przed nadmierna temperaturą zasilania - przewodów odpowietrzających i zaworów spustowych jak wyżej, 6

7 - naczynia przeponowego stabilizującego zmiany ciśnienia w układzie przy zmianach temperatur wody. Uzupełnianie zładu Napełnianie i uzupełnianie zładu wszystkich instalacji ogrzewczych wodą zaprojektowano z powrotu wody sieciowej. Dla pomiaru ilości doprowadzonej wody zaprojektowano wodomierz do wody gorącej bez obejścia oraz filtr siatkowy przed wodomierzem, zawór zwrotny, zawory odcinające. Dla stabilizacji ciśnienia w instalacjach ogrzewczych zaprojektowano naczynia przeponowe. Zasilanie obiegów centralnego ogrzewania odbywać się będzie z wymiennika o mocy 98,3kW. Zasilanie układu ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie z wymiennika o mocy 100kW. Pompy obiegowe Wszystkie pompy powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane tym znakiem. Dobrano pompy elektroniczne np. Stratos firmy Wilo. Zabezpieczenie instalacji Zabezpieczenia dobrano zgodnie z PN-82/M Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania oraz odpowiednimi przepisami UDT. Pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego określono zgodnie z PN-91/B Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Zaprojektowano zawory bezpieczeństwa dla instalacji centralnego ogrzewania typu SYR 1915, ciśnienie otwarcia 3 bary z atestami UDT. Zaprojektowano zawory bezpieczeństwa dla instalacji ciepłej wody użytkowej typu SYR 2115, ciśnienie otwarcia 6 bary z atestami UDT. Oprócz zaworów bezpieczeństwa zastosowano dla instalacji centralnego ogrzewania naczynie wzbiorcze przeponowe np. firmy Reflex. Dla instalacji c.w.u. naczynie wzbiorcze przeponowe np. typ DD firmy Reflex. Urządzenia pomiarowe Pomiar zużycia ciepła Pomiar energii cieplnej projektuje się poprzez dobór licznika energii cieplnej (przelicznik wskazujący) np. przepływomierz MTWH, przelicznik LEC-5 (powrót), czujniki temperatury TOP 1068, Pt 500 z osłonami OG oraz króćcami instalacyjnymi. Licznik energii cieplnej dostosowany jest do komunikacji w standardzie M-BUS lub LON (wg AKPiA), zabudowa na powrocie. Pomiar ciśnienia Do pomiaru ciśnienia będą montowane manometry zwykłe tarczowe o średnicy 160[mm], klasie dokładności 1.6 w wykonaniu R. Na rurociągach wysokich parametrów stosować manometry o zakresie [MPa], na pozostałych o zakresie 0 0.6[MPa]. Lokalizacja manometrów: - przed i za pompą - przed i za filtrem i odmulaczem - w miejscach wskazanych na schemacie Pomiar temperatury Do pomiaru temperatury przyjęto termometry techniczne o zakresie: 0 150ºC dla wysokich parametrów po stronie sieciowej 0 100ºC dla niskich parametrów po stronie instalacyjnej Zawory regulacyjne temperatury 7

8 Dla każdego z wymienników dobrano zawory regulacyjne przelotowe odciążone ciśnieniowo z regulacją ciągłą z siłownikiem, montaż na powrocie max. temperatura pracy 150ºC. Wykonanie gwintowane. Regulatory ciśnienia Dobrano regulator różnicy ciśnienia np. firmy Danfoss AVP z napędem membranowym 0,2 1,0 bar, PN25, do montażu na powrocie max. temperatura pracy 150ºC. Rurki impulsowe 2 sztuki. Rurociągi i izolacje Wszystkie instalacje wykonać z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu z końcówkami gładkimi Bz z mat. R35 według PN-80/H D1-Cz-A2 łączonych przez spawanie. Jako kształtki należy stosować łuki hamburskie przy zmianie kierunków i na podłączeniach do urządzeń. Łuki o promieniu gięcia R 4Dn na kompensatorach U-kształtowych i kompensacjach naturalnych. Stosować izolacje cieplne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 poz Do izolacji cieplnej armatury, pomp i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Ponadto należy umieścić znaki przepływu czynnika i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie). Wymienniki płytowe należy izolować otulinami prefabrykowanymi zamówionymi u producenta wymienników. Łączenie rurociągów Spawanie rurociągów i badanie złączy spawanych należy wykonać zgodnie z PN-92/M Klasę wadliwości złącza przyjęto R4 wg PN-92/M Spawanie rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Połączenia spawane rurociągów wykonywać doczołowo. Rowki do spawania przygotować zgodnie z PN-69/M Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym. Na złączach spawanych umieszczać należy stałe znaki. Zamocowania stałe i ruchome powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 200 mm od połączeń spawanych rurociągów. Czyszczenie rurociągów Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Płukanie rurociągu wykonać za pomocą wody o temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą. Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być mniejsze niż połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po min. Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń. Próby szczelności Należy ją przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS/06 tab. I i wymaganiami norm PN-81/B oraz PN-81/B-02650, czyli na ciśnienie: po stronie WP - 2,0 [MPa] 8

9 po stronie NP - 0,6 [MPa] Sprawdzanie szczelności przeprowadzić przed nałożeniem izolacji na rurociągi. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. Przed rozpoczęciem tej próby dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 1. rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 2. temperatura wody powinna wynosić 10 do 40 C, 3. próbę należy przeprowadzić odcinkami, 4. przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. 5. przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy plastyczności przy temperaturze 20 C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, 6. obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę, 7. oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niż 0,8 MPa, 8. w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. Zabezpieczenie antykorozyjne Rurociągi stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie wg PN-EN ISO Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich farbami epoksydowymi. Mycie i odtłuszczanie Powierzchnię należy zmyć strumieniem wody zawierającej dodatek detergentu lub gotowego preparatu Oliclean 123 tak, aby usunąć zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków rurociągów. Po umyciu całą powierzchnię dokładnie opłukać czystą wodą. Przygotowanie powierzchni Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski i oszlifować szwy spawów. Powierzchnię stalową oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości, co najmniej SA 2.5 według PN-ISO Chropowatość powierzchni R z powinna wynosić 30-50µm. Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego sprężonego powietrza lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Wszystkie trudno dostępne miejsca oraz krawędzie przed malowaniem należy dobrze wyrobić pędzlem. Malowanie Malować dwukrotnie natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem w zależności od wymiarów powierzchni 2 x 100µm EPINOX 98 pierwszą warstwę nanieść na etapie prefabrykacji, (aby uniknąć czyszczenia strumieniowo-ściernego na obiekcie) można też nanieść drugą warstwę na etapie prefabrykacji. Po zamontowaniu miejsca uszkodzeń termicznych powłoki wyczyścić ręcznie do stopnia czystości St 3 według PN ISO i pomalować tą samą farbą. 9

10 Malować natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem w zależności od wymiarów powierzchni (1 2 x 50µm) EPINOX 55 w zależności, gdy wymagana jest odpowiednia kolorystyka, gdzie temperatura powierzchni jest poniżej 120ºC. Znakowanie rurociągów Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów. Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N Montaż, mocowanie instalacji Rurociągi mocować do stropów żelbetowych przy pomocy typowych podwiesi (elementy systemowe np. firmy Hilti). Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez wszystkie ściany ogniowe należy wykonać, zgodnie z zaleceniami producentów, przejść o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym, spadkiem 0,3 % umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B Na rurociągach zastosowano kompensację naturalną. Kompensacje naturalną wykonać z łuków gładkich giętych o promieniu R>4Dn; Wykonać naciąg wstępny rurociągów wynoszący 50 % wydłużeń liniowych. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji ogrzewczych Instalacje należy wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi w najwyższych jej punktach i zawory spustowe w punktach najniższych. Rury należy prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników automatycznych oraz ich odwodnienie poprzez zawory spustowe. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zbiorniki wraz z przewodami odpowietrzającymi i zaworami kulowymi. Wszystkie przewody spustowe sprowadzić należy nad lejki spustowe zamontowane na rurach spustowych odprowadzających wyrzucaną wodę do studzienki schładzającej. Zawory na rurkach spustowych po stronie wysokiej spawane, po stronie niskiej gwintowane. Wytyczne branżowe Branża budowlana i konstrukcyjna Drzwi do węzła cieplnego łącznie z futryną wykonać o wymiarach 1,2m x 2,0m ze stali z zamknięciem bezklamkowym otwieranym na zewnątrz węzła. Ściany w wymiennikowni pomalować na jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci. Przegrody budowlane pomieszczenia węzła sąsiadujące z pomieszczeniami użytkowymi powinny mieć wielkość współczynnika przenikania ciepła U nie większą niż 1,0 [W/m 2 x K]. Podłogę należy pokryć płytkami ceramicznymi i wyprofilować ze spadkiem 1% w kierunku kratek odwadniających. Podłoga pod naczyniem wzbiorczym oraz zbiornikiem układu stabilizacji ciśnienia powinna być pozioma bez spadku. Wykonać studzienkę schładzającą zgodnie z projektem wod.-kan. Zabezpieczenia akustyczne pomieszczenia węzła powinno zapewnić poziom dźwięku w pomieszczeniach przyległych do węzła zgodnie z normą PN-87/B-02151/02. Branża instalacji grzewczej Instalację wyposażyć w przy grzejnikowe zawory termostatyczne oraz szczelną armaturę odcinającą. 10

11 Branża wentylacji W pomieszczeniu wymiennikowni należy zapewnić wentylację mechaniczną działającą okresowo, obliczoną na pięć wymian powietrza na godzinę lub grawitacyjną. Branża wod.-kan. Doprowadzić wodę do wymiennikowni nad zlew podłączony do kanalizacji. Wykonać odprowadzenie wody od zaworów bezpieczeństwa do kratek ściekowych. Odwodnienie z posadzki wymiennikowni oraz od kratek ściekowych wykonać poprzez studzienkę schładzającą. Branża elektryczna Wykonać zasilanie szafy sterowniczo-rozdzielczej dla wymiennikowni z rozdzielni głównej budynku. W pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać instalację oświetleniową zapewniającą natężenie oświetlenia min. 150 lux z wyłącznikiem światła przy drzwiach wejściowych wewnątrz węzła. Wykonać rozdzielnicę elektryczną remontową zasilaną z rozdzielnicy napięcia budynku wyposażoną w następujące obwody: - Zasilanie oświetlenia wymiennikowni - Zasilanie gniazda 1-fazowego dla potrzeb remontowych - Zasilanie gniazda 24V Rozdzielnica powinna być zaopatrzona w wyłącznik główny i zasilana wyodrębnioną linią elektryczną z zabezpieczeniem zwarciowym przeciwporażeniowym. Wyposażyć urządzenia elektryczne w pomieszczeniu węzła w instalację ochrony od porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń wilgotnych i gorących. Branża automatyki W ramach dostawy węzła kompaktowego należy zaprojektować, dostarczyć oraz zamontować kompletną automatykę z regulatorami wg załączonego schematu. Zestaw urządzeń określony jest na schemacie instalacji (w skład instalacji wchodzą między innymi pompy obiegowe, zawory regulacyjne temperatury z siłownikami z napędem elektrycznym, czujniki temperatury i ciśnienia itp.). Ww. układy należy wyposażyć w szafę zasilająco-sterowniczą oraz we wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy w cyklu automatycznym. Należy wykonać okablowanie zasilające i sterownicze pomiędzy tablicą wymiennikowni ciepła a poszczególnymi urządzeniami i elementami automatyki (pompy obiegowe c.o., c.w., zawory regulacyjne temperatury z siłownikami z napędem elektrycznym, czujniki temperatury i ciśnienia itp.). Doprowadzenie kabla zasilającego do szafy zasilająco-sterowniczej zostało ujęte w projekcje elektrycznym. Z tablic wymiennikowni nie należy zasilać odbiorników nie związanych z instalacjami ciepłowniczymi. Doprowadzić energię elektryczną do urządzeń elektrycznych w węźle przy czym należy zapewnić prowadzenie przewodów elektrycznych oddzielnie dla kabli siłowych i sterowniczo-pomiarowych. Na tablicy wymiennikowni należy przewidzieć przełącznik Auto-Ręczne sterowanie układem automatyki. Tablica powinna być wyposażona między innymi w: wyłącznik główny wymiennikowni odłączający odbiory zasilane z tej tablicy, styczniki załączające pompy, 11

12 wyłączniki nadmiarowe samoczynne zabezpieczające zwarciowo, przekaźniki kontroli faz lub przekaźniki do zabezpieczenia przed rozruchem dwufazowym, sterowanie pompami w trybie automatycznym i ręcznym, lampki kontrolne potwierdzające pracę pomp, układ zasilania powinien samoczynnie uruchomić pracę wszystkich urządzeń po przerwie spowodowanej zanikiem napięcia. C Zabezpieczenie antykorozyjne Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny być oczyszczone z luźno przylegających warstw rdzy przez młotkowanie i za pomocą szczotek drucianych. Powierzchnie zewnętrzne zatłuszczone, zaolejone lub pokryte smarem należy oczyścić przy użyciu acetonu lub benzyny. Tak przygotowane powierzchnie należy pokryć warstwami farby antykorozyjnej przez dwukrotne malowanie pędzlem, lub pierwsze naniesienie powłoki pędzlem a druga warstwa poprzez zanurzanie lub natrysk pistoletem. Wszelkie wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać z zachowaniem przepisów BHP oraz norm branżowych, zgodnie z Instrukcją KOR 3A. Materiały antykorozyjne stosowane w miejscach gdzie zachodzi możliwość lub istnieje bezpośredni ich kontakt z artykułami spożywczymi bezwzględnie muszą posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez właściwy Urząd Inspekcji Sanitarnej. CO Izolacja W zakresie izolacji termicznych należy stosować normy obowiązujące w Polsce w szczególności PN-B-02421:2000. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń normy DIN 4108 Izolacja w budownictwie oraz pozostałe normy DIN w ich najnowszej wersji. Należy stosować materiały najwyższej jakości od jednego producenta w jak największym zakresie. Zapewnić materiały izolacyjne zgodne z wymaganiami im stawianymi. Inne podobne materiały mogą być stosowane zamiast wyspecyfikowanych, jeśli mają pisemne świadectwa równorzędności lub lepszej jakości od specyfikowanych. Należy również izolować armaturę. Kolorystyka izolowanych przewodów wg PN 70 / N CO Barwienie rurociągów, oznaczenia W zależności od czynnika przepływającego w przewodach rurociągi będą pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien być namalowany na obwodzie pasek o barwie pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powinna być namalowana strzałka wskazująca kierunek przepływu czynnika i parametry. Strzałki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N Należy wykonać oznaczenia w formie strzałek o wymiarach długość mm, szerokości mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami barw pomocniczych o szerokości 15-20mm. Oznaczenia należy wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych, dostępnych i istotnych dla danej instalacji. Na ważniejszych elementach instalacji należy zamontować tabliczki opisowe podające rodzaj medium, jego funkcję oraz podstawowy jego parametr. Wszelkie napisy i 10 mm obrzeża opasek barw pomocniczych powinny być w kolorze białym lub szarym w zależności od tego, który kolor lepiej kontrastuje. Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmować wg propozycji podanych w normie PN-70/N

13 CO Przyłącz cieplny W zakres opracowania wchodzi projekt przyłącza cieplnego preizolowanego na odcinku od miejskiej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej biegnącej wzdłuż ul. Chopina do węzła cieplnego mieszczącego się w piwnicy projektowanego budynku socjalnego, zgodnie z planem sytuacyjnym. Dostawę ciepła zaprojektowano zgodnie z wydanymi nr EC/11/10 wydanych przez EC Gorlice. Węzeł cieplny jest zlokalizowany w budynku, w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Dla całkowitego zapotrzebowania w ciepło wynoszące 198,3 kw przepływ wody grzewczej wynosi 2841,79 kg/h dobrano średnicę DN40-48,3/110 opór jednostkowy wynosi około 130 Pa/m prędkość 0,6 m/s. Sieci cieplne w miejscu włączenia w czasie sezonu grzewczego pracują na parametrach temperaturowych 130/70 C i są one regulowane w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. Włączenie przyłącza nastąpi do miejskiej sieci ciepłowniczej, znajdującej się w pobliżu projektowanego obiektu, w miejscu zaznaczonym jako pkt. SC. Na planie sytuacyjnym naniesiono trasę przyłącza cieplnego. Przyłącze cieplne będzie wykonane w technologii preizolowanej systemu np. Logstor Ror. lub ZPU Międzyrzecz. Podłączenie obiektu zostało zaprojektowane poprzez wymiennikowy kompaktowy węzeł cieplny wg odrębnego opracowania. Wykonanie robót Wykopy Aby zapewnić dostęp dla wykonania spawania rur oraz montażu muf, wskazane jest poszerzenie i pogłębienie wykopu na wpięciu o ok. 250mm. Minimalna odległość od wierzchu rury do powierzchni terenu powinna wynosić 400mm. W przypadku przejść pod drogami, minimalna odległość 400mm mierzona jest od wierzchu rury osłonowej do podstawy nawierzchni drogi. Zachowanie tej minimalnej odległości pozwala na obciążenie drogi ruchem kołowym o naciskach maksymalnie 0,8-0,9 MPa. W przypadku gdy odległość ta musiałaby być mniejsza niż 400 mm rury muszą być zabezpieczone przed nadmiernym obciążeniem za pomocą płyty żelbetowej. Roboty ziemne Na dnie wykopu należy ułożyć podsypkę o grubości minimum 100 mm z piasku nie zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. Podsypkę należy zagęścić. Granulacja piasku powinna wynosić 0,8 mm(dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarach 8,20mm). Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności zgodnie z wymaganiami rury należy przysypać min 10 cm warstwa piasku. Piasek zagęścić, na piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą i zasypać gruntem rodzimym do poziomu istniejącego terenu z zachowaniem należytego zagęszczenia gruntu warstwami o grubości 20cm. Kompensacje W celu zmniejszenia oddziaływania gruntu na kolanach 90º, w miejscu ich montażu należy wykonać okładziny z wełny mineralnej lub płyty z pianki poliuretanowej. Dokładne wymiary mat kompensacyjnych zawiera tabela zestawienia elementów. Armatura Na trasie projektowanego przyłącza cieplnego projektuje się preizolowane zawory odcinające typu ZK-50. Montaż zaworów preizolowanych odbywa się poprzez wspawanie ich do rurociągów. Na zaworach odcinających należy zamontować obudowę trzpienia i skrzynkę. Wejście do budynku 13

14 Projektowane przyłącze cieplne prowadzić do projektowanego budynku socjalnego przez ścianę fundamentową, bezpośrednio do pomieszczenia węzła cieplnego. Miejsce przejścia rurociągów przez ścianę należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody za pomocą dwóch pierścieni gumowych P-140. W celu zabezpieczenia rur przed przenikaniem wilgoci do pianki izolacyjnej należy stosować końcówki termokurczliwe NK 50/150. Przed wejściem do budynku należy zamontować punkt stały w przygotowanym do tego celu fundamencie żelbetowym o wymiarach 165x80x40cm. Montaż rur Rury zaleca się montować w wykopie na pryzmach usypanych z piasku lub na drewnianych podkładach, które bezwzględnie należy usunąć przed wypełnieniem wykopu piaskiem. Podkłady należy wykonać z belek drewnianych o wymiarach min 100x100 mm. Dla rur o średnicy powyżej 114,3/200 należy stosować zwiększoną ilość podpórek, gdyż złamanie się jeden podpórki może spowodować reakcję łańcuchową. Rury należy układać w taki sposób, aby w miejscu spawania była jedna nalepka. Po zamontowaniu rurociągu, przeprowadzeniu próby ciśnieniowej (1,5x ciśnienie robocze), zainstalowaniu muf i zaizolowaniu połączeń rurociąg należy opuścić do wykopu na szerokich pasach za pomocą dźwigów. Podczas opuszczania rurociągów rozstaw pasów oraz ich szerokość należy dobrać tak, aby nacisk na płaszcz zewnętrzny nie przekroczył 0,3 MPa, a naprężenia związane z ugięciem nie przekroczyły wartości 0,2 MPa. Spawanie Pianka poliuretanowa podgrzana do temp. Powyżej 175 C wydziela opary izocyjanku, dlatego ważne jest dokładne oczyszczenie rury stalowej na całym obwodzie. Należy również usunąć pozostałości pianki z bezpośredniego sąsiedztwa miejsca spawania, aby nie zetknęła się ona z płomieniem spawalniczym. Końcówki rur stalowych fabrycznie zabezpieczone są przeciwko korozji, za pomocą warstwy oleju antykorozyjnego, dlatego zaleca się usunięcie go przy pomocy rozpuszczalnika. Przed przystąpieniem do izolowania złącz, końcówki obu rur zewnętrznych należy oczyścić i osuszyć, a wszystkie zadziory usunąć. Jeżeli rury są mokre lub wilgotne należy je w obszarze połączenia wysuszyć za pomocą łagodnego płomienia gazowego. Połączenia mufowe Rurociągi połączyć za pomocą mufy składanej. Miejsce łączenia powinno być oczyszczone i osuszone. W odległości 3cm od krawędzi nałożyć na rurę zewnętrzną pasek uszczelniacza zakładając na siebie jego końce. Taśmę uszczelniającą należy układać wraz z podkładem papierowym, na którym znajduje. Papier usuwa się po przyklejeniu taśmy do uszczelnianych elementów złącza. Dolną część mufy przyłożyć do złącza od dołu i podeprzeć za pomocą klinów. Potem nałożyć na złącze górną część mufy, ścisnąć obie połówki ze sobą i wsunąć lekko na kołnierze mufy cztery zamki stożkowe. Następnie za pomocą młotka wbijać stopniowo, pomiędzy krawędziami muf powinien być luz 10mm. Mufę wypełnia się pianką po przeprowadzeniu próby szczelności. Próbę wykonać za pomocą powietrza o ciśnieniu 0,2 bara oraz wody mydlanej, którą rozpyla się na zmontowaną mufę. Przejścia przez przegrodę Przejście rurociągu przez przegrodę budowlana należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona co najmniej 20 cm za ścianę. Przejście powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierścieni uszczelniających. Próby szczelności na zimno 14

15 Po zaślepieniu wylotów rur i odgałęzień, można przystąpić do wykonania próby ciśnieniowej wodą zimną. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego. Po napełnieniu instalacji wodą, i odpowietrzeniu instalacji można rozpocząć badanie szczelności. Po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia nie wystąpienia jej przecieków lub usunięcia usterek należy wytworzyć ciśnienie próbne wynoszące ciśnienie robocze + 2 lecz nie mniej niż 4 bary. Instalację należy obserwować przez ½ godziny. Próbę uznaje się za pozytywną gdy manometr nie wykazuje spadku ciśnienia oraz nie stwierdza się przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Próby szczelności na gorąco Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić : Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, Po uruchomieniu źródła ciepła. Po napełnieniu rurociągów sieci cieplnych woda gorąca należy przeprowadzić obserwacje przez 72 godziny nieprzerwanego ruchu próbnego. Próbę uznaje się za pozytywną gdy manometr nie wykazuje spadku ciśnienia oraz nie stwierdza się przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą gorącą powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, pod nadzorem osób uprawnionych. Instalacja alarmowa Na plac budowy dostarczane są zespoły rurowe, tj. preizolowane rury proste lub gięte, kształtki i armatura preizolowana, wyposażona w instalację sygnalizacyjną systemu wykrywania nieszczelności rurociągów oraz inne elementy przyłącza. Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. Odbiór międzyoperacyjny Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontrolo jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności mają im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiór techniczny częściowy instalacji Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 15

16 Odbiór techniczny końcowy instalacji Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczych do użytkowania. CO Uwagi końcowe CO Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z projektem (częścią opisową, graficzną oraz kosztorysową) i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora, lub bezpośrednio do Biura Projektowego. Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: - kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, - kontrolą miejsca zabudowy urządzenia, - przygotowaniem miejsca składowania, Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawcę - producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych / ciśnień, temperatur roboczych, ciśnień i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczeń, wymiarów, ciężaru, itp./ oraz zgodności z PW miejsca i sposobu ich montażu. W przypadku urządzeń o znaczeniu strategicznym / urządzenia AKPiAR itp./ przeprowadzić należy koordynację międzybranżową /dostawców, wykonawców/ w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację DTR, oraz w zależności od urządzenia wymaganą np. przez UDT dokumentację odbiorową, Atest Higieniczny, znak bezpieczeństwa B. W przypadku zaistnienia niezgodności technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania zmian należy bezwzględnie informować Inwestora i Biuro Projektowe. W zakres robót montażowych instalacji ciepłowniczej wchodzi również wykonanie przyłączy (np. muf gwintowanych, złączy kołnierzowych itp.) dla instalacji AKPiA. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki, utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, zagospodarować odpady. Wprowadzenie równowagi hydraulicznej w obiegach rozbioru nośnika ciepła. Warunkiem prawidłowej pracy instalacji jest wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametrów regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z założeniami i warunkami technologii instalacji. Podczas pierwszego rozruchu urządzeń należy dokonać nastawę i wprowadzenie parametrów obliczeniowych, w przypadku ich braku przyjąć wartości standardowe zgodnie z rodzajem i specyfiką urządzeń, oraz funkcji pracy w całym układzie technologicznym. Podczas pierwszego sezonu grzewczego należy przewidzieć czynności związane z dostrojeniem instalacji. Wszelkie wartości i parametry wprowadzanych, lub dokonywanych nastaw należy dokumentować w formie protokołów w których należy podać istotne informacje co do warunków i parametrów pracy instalacji np. dzień, godz., temperaturę zewnętrzną, temperaturę na zasileniu i powrocie. Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robót instalacyjnych COBRTI Instal 2003 r. przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymogów producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczególnych urządzeń. CO KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym wypadku zastosowanych materiałów oraz technologii wykonania robót. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 16

17 - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją o i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy stanowiącymi załączniki do dziennika. CO OBMIAR ROBÓT Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. CO ODBIÓR ROBÓT Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w Umowie, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia określone w Umowie. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. CO PODSTAWA PŁATNOŚCI Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą realizowane na warunkach i w terminach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. CO PRZEPISY ZWIĄZANE CO Rozporządzenia Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr poz.1126, Nr poz.1157, Nr poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr poz.1229, Nr poz.1439); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844); Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. Nr poz. 93); 17

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr poz. 811); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr poz. 679, Nr 8102 poz. 71); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowl. terenów (Dz. U nr 121 poz.1138); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728); Ustawa Kodeks Cywilny; Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r, w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021); CO Normy PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. PN-91/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-90/M Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. PN-70/M Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający. PN-92/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. PN-92/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości PN-EN 1089 Oznakowanie barwne rurociągów ; PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczeniowa projektowego obciążenia cieplnego. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. BN-90/ Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez ITB oraz COBRI INSTAL; Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych zeszyt nr 8 COBRTI INSTAL PN-B-02423:1999+ Ap1: Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 18

19 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4, Warszawa 2002 BN-90/ Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze. PN91/B02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-91/B PN-EN 10224:2006 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-B-02420:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-76/B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania PN-EN 253:2005/A2 - Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kraków, listopad 2010 r 19

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU ADRES: URZĄD GMINY BYTOŃ, 88 231 BYTOŃ WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania.

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania. 1 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. WSTĘP.... 2 1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. OPIS INSTALACJI C.O.... 3 3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ C.O.

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-01 Montaż instalacji technologicznej węzła kod CPV: 45232140-5 Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa węzła cieplnego centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE :

INSTALACJE SANITARNE : SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Łączniku Szkoły w m Czarna Woda, dz. nr 104, 105 INSTALACJE SANITARNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA Czarna Woda

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Przyłącze sieci cieplnej -Plan sieci rys. nr SC Przyłącze sieci cieplnej Profil nr 1 - rys. nr SC 02

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Przyłącze sieci cieplnej -Plan sieci rys. nr SC Przyłącze sieci cieplnej Profil nr 1 - rys. nr SC 02 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Podstawy opracowania 2 Przedmiot i zakres opracowania 3 Stan istniejący 4. Bilans cieplny 5. Opis przyjętych rozwiązań 5.1. Sieć cieplna preizolowana 5.2. Sieć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych SSTWiOR 02.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WW-02 BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: SŁONECZNE PIEKARY MONTAŻ UKŁADÓW SOLARNYCH I FOTOOGNIW W PIEKARACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST.02.06.0 OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, BUDYNEK A (ZAKŁAD OŚWIATY) ul. TYSIĄCLECIA 19, 78-600

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu

CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu CZĘŚĆ OPISOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu II. instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi 3. Grzejniki 4. Odpowietrzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA WENTYLACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA WENTYLACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA WENTYLACYJNEGO Spis treści C-01.00.00 WSTĘP str. 3 C-01.01.00 Przedmiot i zakres Specyfikacji str. 3 C-01.02.00

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Spółdzielców 22A 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OBIEKT : BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIDZBARKU WARMIŃSKIM ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV , , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA KOTŁOWNI KODY CPV - 45331000-6, 45331110-0, 45317100-3 OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Stelmach nr uprawnień: 94/83/B B mgr inż. Ryszard Chrząścik

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny, 16-300 Augustów, ul. Komunalna 2 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy instalacja c.o. skala 1:50 rys. nr Sc.o./1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

(CPV ; CPV ; CPV : CPV ; )

(CPV ; CPV ; CPV : CPV ; ) kwieceń 013r. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. (CPV 45000000-7; CPV 45310000-0; CPV 45331100-7: CPV 45400000-1; ) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i TERMICZNE ZRÓWNOWAŻENIE INSTALACJI CYRKULACJNEJ C.W.U. KOD CPV 45331100-7; 45332200-5 1 WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

D WSTĘP...3 D Przedmiot i zakres Specyfikacji...3 D Przekazanie terenu budowy...3

D WSTĘP...3 D Przedmiot i zakres Specyfikacji...3 D Przekazanie terenu budowy...3 2 Spis treści D-01.00.00 WSTĘP...3 D-01.01.00 Przedmiot i zakres Specyfikacji...3 D-01.02.00 Przekazanie terenu budowy...3 D-02.00.00 MATERIAŁY...3 D-02.01.00 Ogólne wymagania dotyczące materiałów...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. Z.W. i C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM BUDYNEK MIESZKALNY PIEKARY ŚL. UL. JANA PAWŁA II 44

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. Z.W. i C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM BUDYNEK MIESZKALNY PIEKARY ŚL. UL. JANA PAWŁA II 44 Faza: P.B.W. Branża: sanitarna Data: 06.2010 Inwestycja WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. Z.W. i C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY PIEKARY ŚL. UL. JANA PAWŁA II 44 Tytuł opracowania SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01 EKO projekt Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 tel/fax (0-83) 343 64 74 NIP 537-10-08-398 email:ekoprojekt.bp@wp.pl Zewnętrzna instalacja cieplna

Bardziej szczegółowo

Węzeł i sieć cieplna budynku czterorodzinnego w Nidzicy ul. Sienkiewicza dz. nr 161/21

Węzeł i sieć cieplna budynku czterorodzinnego w Nidzicy ul. Sienkiewicza dz. nr 161/21 Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Węzeł i sieć cieplna budynku czterorodzinnego w Nidzicy ul. Sienkiewicza dz. nr 161/21 Adres: 13-100 Nidzica ul. Sienkiewicza /dz.

Bardziej szczegółowo