SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW"

Transkrypt

1 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 1. Postanowienia ogólne Defi nicje Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zawarcie i rozwiàzanie umowy ubezpieczenia Okres ochrony ubezpieczeniowej (okres odpowiedzialnoêci) WygaÊni cie ochrony ubezpieczeniowej Suma ubezpieczenia Składka Obowiàzki Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego Ustalenie wysokoêci i wypłata Êwiadczenia Uprawnieni do Êwiadczenia Wyłàczenia odpowiedzialnoêci WłaÊciwoÊç sàdowa Postanowienia koƒcowe Załàcznik nr 1 Klauzule Klauzula nr 1 Trwały uszczerbek na zdrowiu Klauzula nr 2 Inwalidztwo Klauzula nr 3 Powa ny uraz Klauzula nr 4 Złamania koêci, oparzenia lub odmro enia ciała Klauzula nr 5 Pobyt w szpitalu Klauzula nr 6 Trwała niezdolnoêç do pracy zarobkowej Klauzula nr 7 Zwrot kosztów wypo yczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Klauzula nr 8 Zwrot kosztów leczenia Klauzula nr 9 Zwrot kosztów operacji plastycznych Klauzula nr 10 Zwrot kosztów przekwalifi kowania zawodowego Ubezpieczonego. 28 Klauzula nr 11 Zwrot kosztów rehabilitacji Klauzula nr 12 Porwanie Załàcznik nr 4 Wyciàg z klas ryzyka

2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków, zwane dalej OWU, majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomi dzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., zwanym dalej Generali, a Ubezpieczajàcymi. 2. Umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta na rachunek innej osoby. W takim przypadku postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego 2 Definicje W OWU, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie oraz w innych pismach i dokumentach zwiàzanych z umowà ubezpieczenia, wymienione poni ej terminy, defi niuje si nast pujàco: 1) Akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z u yciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bàdê mieniu organizowane dla osiàgni cia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bàdê religijnych przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludnoêci, dezorganizacji ycia publicznego; 2) Centrum Pomocy Generali telefoniczne centrum zgłoszeniowe, czynne przez całà dob, 365 dni w roku, przyjmujàce zgłoszenia, weryfi kujàce prawo do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie usług Assistance oraz w przypadku pozytywnej weryfi kacji natychmiast wykonujàce wymaganà usług Assistance; 3) Nieszcz Êliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczynà zewn trznà, niezale ne od woli Ubezpieczonego, jak równie nieszcz Êliwy wypadek w Êrodku lokomocji, tj. nieszcz Êliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako kierowca lub pasa er Êrodka lokomocji; w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia zgodnie z klauzulà nr 12, okreêlonà w Załàczniku nr 1 do OWU, za nieszcz Êliwy wypadek uwa a si równie porwanie; 4) Orzeczenie lekarskie rozpoznanie sporzàdzone na piêmie przez lekarza wskazanego przez Generali, wydawane po przeprowadzeniu badania Ubezpieczonego oraz przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i ubezpieczeniowej dotyczàcej zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) Polisa dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia; 6) Sporty wysokiego ryzyka sà to w szczególnoêci: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, kolarstwo górskie, sporty walki, myêlistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, heliskiing, heliboarding, freeskiing, jazda na nartach wodnych, parkour oraz inne niewymienione w niniejszym zestawieniu, a powszechnie uwa ane za sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne; 7) Suma ubezpieczenia okreêlona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci Generali; 2

3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków 8) Ârodek lokomocji pojazd silnikowy, podlegajàcy rejestracji zgodnie z obowiàzujàcym prawem, z wyłàczeniem motoroweru, ciàgnika rolniczego oraz statek wodny rozumiany jako urzàdzenie pływajàce o nap dzie mechanicznym, w tym równie prom, wodolot i poduszkowiec, a tak e statek powietrzny, rozumiany jako urzàdzenie zdolne do unoszenia si w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego ni oddziaływanie powietrza odbitego od podło a z wyłàczeniem balonów, sterowców, szybowców, motoszybowców, skrzydłowców oraz spadochronów osobowych; 9) Ubezpieczajàcy osoba fi zyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoêci prawnej, zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do opłacania składek; 10) Ubezpieczony osoba fi zyczna, której zdrowie jest obj te ochronà. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek osoba, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia; 11) Ubezpieczyciel Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., zwane dalej Generali; 12) Udar mózgu trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej, powodujàce powstanie ubytków neurologicznych, utrzymujàcych si ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawałem tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem wewnàtrzczaszkowym, majàce miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Termin nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia wewnàtrzczaszkowego, spowodowanego zewn trznym urazem oraz epizodów przemijajàcego niedokrwienia mózgu; 13) Uposa ony osoba uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku; 14) Usługi Assistance usługi informacyjne, Êwiadczone na rzecz Ubezpieczonego przez Centrum Pomocy Generali; 15) Wyczynowe uprawianie sportu niezawodowe uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych z jednoczesnym uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujàcych do zawodów; 16) Zawał serca martwica cz Êci mi Ênia sercowego wywołana nagłym przerwaniem dopływu krwi do okreêlonego obszaru mi Ênia sercowego. Rozpoznanie musi byç oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku st enia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T, CK-MB) z co najmniej jednà wartoêcià przekraczajàcà 99 percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejàcym co najmniej jednym z wymienionych ni ej klinicznych wykładników niedokrwienia mi Ênia sercowego: typowe objawy kliniczne zawału mi Ênia sercowego jeden z nast pujàcych objawów EKG wskazujàcych na Êwie e niedokrwienie mi Ênia sercowego: Êwie o powstałe uniesienie lub obni enie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe, patologiczne załamki Q, nowo powstały bok lewej odnogi p czka Hisa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieƒcowych; 17) Zawodowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin sportowych przez osoby b dàce członkami klubów bioràcych udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub mi dzynarodowym, organizowanych przez właêciwy dla danej dyscypliny zwiàzek sportowy lub przez osoby uprawiajàce sporty indywidualne i bioràce udział w rozgrywkach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub mi dzynarodowym, organizowanych przez właêciwy dla danej dyscypliny zwiàzek sportowy lub uprawianie dyscyplin sportowych przez osoby uprawnione na podstawie umowy o prac lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w zwiàzku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym tak e stypendium lub zwrotu kosztów 3

4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków zwiàzanych z uprawianiem sportu w postaci diet, zasiłków itp., niezale nie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych; 18) Zdarzenie ubezpieczeniowe ni ej wymienione zdarzenia b dàce nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej i którego zajêcie powoduje powstanie prawa do wystàpienia z roszczeniem o wypłat Êwiadczenia: a) Êmierç Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w zakresie podstawowym ubezpieczenia, b) Êmierç Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji w zakresie podstawowym ubezpieczenia, c) trwały uszczerbek na zdrowiu w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia, zgodnie z klauzulà nr 1, okreêlonà w Załàczniku nr 1 do OWU, d) inwalidztwo w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia, zgodnie z klauzulà nr 2, okreêlonà w Załàczniku nr 1 do OWU, e) powa ny uraz w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia, zgodnie z klauzulà nr 3, okreêlonà w Załàczniku nr 1 do OWU, f) złamania koêci, oparzenia lub odmro enia ciała w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia, zgodnie z klauzulà nr 4, okreêlonà w Załàczniku nr 1 do OWU, g) trwała niezdolnoêç do pracy zarobkowej w zakresie rozszerzonym ubezpieczenia, zgodnie z klauzulà nr 6, okreêlonà w Załàczniku nr 1 do OWU, h) zawał serca w zakresie rozszerzonym, zgodnie z postanowieniami 3 ust. 12, i) udar mózgu w zakresie rozszerzonym, zgodnie z postanowieniami 3 ust Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakresem ubezpieczenia obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, okreêlone w 2 pkt 18, którym Ubezpieczony uległ w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz Êwiadczenia dodatkowe według wyboru Ubezpieczajàcego. 3. Generali udost pni poprzez Centrum Pomocy Generali usługi wskazane w ust. 5 pkt Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. 5. Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje: 1) Êwiadczenie z tytułu Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku; 2) Êwiadczenie z tytułu Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji; 3) Êwiadczenie usług Assistance całodobowe usługi informacyjne w ramach Infolinii Medycznej oraz Infolinii Turystycznej; Centrum Pomocy Generali udziela w ramach Infolinii Medycznej: a) Informacji na temat bazy danych aptek na terenie całego kraju, w tym równie adresów, godzin pracy oraz numerów telefonów, b) Krótkiej informacji farmaceutycznej o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, mo liwoêç przyjmowania leków w czasie cià y i laktacji) w ramach obowiàzujàcych w RP przepisów, c) Informacji o rekomendowanych placówkach medycznych na terenie kraju, d) Informacji o rekomendowanych placówkach diagnostycznych, e) Informacji o rekomendowanych placówkach odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych, 4

5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków f) Informacji o rekomendowanych placówkach lecznictwa zamkni tego (szpitale prywatne, szpitale najwy szego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych), g) Informacji o działaniach, które nale y podjàç przed oraz w trakcie podro y, na przykład niezb dnych szczepieniach, specyfi ce danego kraju lub regionu Êwiata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia), h) Informacji o uwarunkowaniach medycznych dotyczàcych poszczególnych schorzeƒ oraz promocji zdrowia, w tym o dietach, cià y, profi laktyce antynikotynowej, i) Informacji o grupach wsparcia w RP, dla osób dotkni tych alkoholizmem, trudnà sytuacjà rodzinnà, cierpiàcych na okreêlone schorzenia (np. cukrzyc, chorob serca) dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ci ko chorych dzieci, j) Informacji o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwy szonym ryzyku zachorowaƒ. Centrum Pomocy Generali udziela w ramach Infolinii Turystycznej: k) Informacji o pogodzie na terenie RP i w Europie, l) Informacji o stokach narciarskich na terenie RP i w Europie, m) Informacji o punktach ratownictwa w górach i nad morzem na terenie RP (WOPR i TOPR), n) Informacji o punktach z wypo yczalnià sprz tu sportowego na terenie RP, o) Informacji o punktach noclegowych na terenie RP i w Europie, p) Informacji o punktach gastronomicznych w RP i w Europie. 6. Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczajàcego Êwiadczenia wskazane w klauzulach 1-12, okreêlone w Załàczniku nr 1 do OWU. 7. W przypadku, gdy Êmierç Ubezpieczonego nastàpi wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji, Generali spełni Êwiadczenie zarówno z tytułu Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku, okreêlone w ust. 5 pkt 1, jak i z tytułu Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji, okreêlone w ust. 5 pkt Klauzule mogà byç ze sobà łàczone w dowolny sposób, w ramach wariantów okreêlonych w tabeli nr 1, z zastrze eniem ust. 9 i 10. 5

6 Tabela nr 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Zakres obligatoryjny Zakres podstawowy Âwiadczenie z tytułu Êmierci Ubezpieczonego Âwiadczenie z tytułu Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji Âwiadczenie Usługi Assistance całodobowe usługi informacyjne Centrum Pomocy Generali w ramach Infolinii Medycznej oraz Infolini Turystycznej. Zakres rozszerzony Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Klauzula nr 1: Âwiadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu; Klauzula nr 2: Âwiadczenie z tytułu inwalidztwa; Klauzula nr 3: Âwiadczenie z tytułu powa nego urazu; Klauzula nr 4: Âwiadczenie z tytułu złamania koêci, oparzenia lub odmro enia ciała; Klauzule Klauzula nr 5: Âwiadczenie z tytułu pobytu w szpitalu; do wyboru jedna Klauzula nr 6: Âwiadczenie z tytułu trwałej niezdolnoêci do pracy zarobkowej; lub wszystkie Klauzula nr 7: Zwrot kosztów wypo yczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych; w ramach danego wariantu Klauzula nr 8: Zwrot kosztów leczenia; Klauzula nr 9: Zwrot kosztów operacji plastycznych; Klauzula nr 10: Zwrot kosztów przekwalifi kowania zawodowego Ubezpieczonego; Klauzula nr 11: Zwrot kosztów rehabilitacji; Klauzula nr 12: Porwanie. 9. Klauzule nr 1, 2 i 3 nie mogà byç łàczone ze sobà w ramach jednej umowy ubezpieczenia. 10. Klauzula nr 4 nie mo e byç łàczona z klauzulà nr Ochronà ubezpieczeniowà w ramach klauzuli nr 1 mogà byç obj te wyłàcznie osoby, których wykonywany zawód lub działalnoêç okreêlona jest w 1 lub 2 klasie ryzyka. Klasy ryzyka dost pne sà we wszystkich placówkach Generali oraz na stronie internetowej Wyciàg klas ryzyka stanowi załàcznik nr 4 do OWU. 12. Zakres ochrony ubezpieczeniowej mo e zostaç rozszerzony o zdarzenia ubezpieczeniowe wskazane w 2 pkt 18 lit. h lub i, po zadeklarowaniu we wniosku i opłaceniu składki dodatkowej, nieb dàce nast pstwem wczeêniejszego stanu chorobowego. 13. W przypadku okreêlonym w ust. 12, Êwiadczenie wypłacane jest przez Generali, je eli przed zawarciem umowy ubezpieczenia u Ubezpieczonego nie zdiagnozowano lub nie leczono chorób takich jak: choroba wieƒcowa, nadciênienie t tnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, zwi kszajàcych prawdopodobieƒstwo zaistnienia zawału serca lub udaru mózgu. Stan zdrowia Ubezpieczonego Generali sprawdza po zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w 2 pkt 18 lit h lub i, na podstawie dokumentacji medycznej Ubezpieczonego datowanej przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej. 14. Zakres ochrony ubezpieczeniowej mo e zostaç rozszerzony o zdarzenia ubezpieczeniowe, wskazane w 2 pkt 18, lit. a, lit c-i, które powstały w wyniku uprawiania narciarstwa alpejskiego lub klasycznego, snowboardu na wyznaczonych 6

7 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków trasach zjazdowych oraz nurkowania przy wykorzystaniu odpowiedniego sprz tu lub na tzw. zatrzymanym oddechu (freediving), po zadeklarowaniu we wniosku i opłaceniu składki dodatkowej. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wyłàcznie amatorskiego uprawiania wy ej wymienionych sportów (tj. w ramach odpoczynku i rozrywki). 15. Je eli nie umówiono si inaczej, ochronà ubezpieczeniowà nie mogà zostaç obj te osoby, które w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ukoƒczyły 65 lat. Powy sze postanowienie nie dotyczy osób, którym ochrona ubezpieczeniowa przedłu a si automatycznie, zgodnie z postanowieniami 4 ust 7. 4 Zawarcie i rozwiàzanie umowy ubezpieczenia 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast puje na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego zło onego na formularzu Generali lub w innej formie na piêmie. 2. Generali mo e zwróciç si do Ubezpieczajàcego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka, wskazanych przez Generali. 3. Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà z chwilà dor czenia Ubezpieczajàcemu polisy, chyba e w polisie okreêlono inny dzieƒ jako dat zawarcia umowy ubezpieczenia. Je eli umowa ubezpieczenia została zawarta na rachunek osoby trzeciej, polis lub inny dokument ubezpieczenia dor cza si Ubezpieczajàcemu. 4. Je eli postanowienia umowy ubezpieczenia odbiegajà na niekorzyêç Ubezpieczajàcego od treêci oferty, Generali, dor czajàc polis, informuje na piêmie Ubezpieczajàcego o treêci odst pstw, wskazujàc, e Ubezpieczajàcemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od otrzymania informacji. W przypadku braku sprzeciwu umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà zgodnie z treêcià polisy nast pnego dnia po upływie terminu do zło enia sprzeciwu. 5. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek zawierana jest w formie imiennej, chyba e umówiono si inaczej. 6. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres wskazany przez Ubezpieczajàcego we wniosku ubezpieczeniowym. 7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres jednego roku, Ubezpieczajàcy mo e we wniosku ubezpieczeniowym wyraziç zgod na automatyczne przedłu enie umowy ubezpieczenia na kolejny rok. W przypadku, jeêli zostanie wyra ona taka zgoda, warunkiem udzielenia dalszej ochrony ubezpieczeniowej jest opłacenie składki za kolejny okres ochrony ubezpieczeniowej, najpóêniej ostatniego dnia bie àcego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 8. W przypadku zmian w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, wprowadzane zmiany obowiàzujà, z zachowaniem warunków wskazanych w OWU, do koƒca bie àcego okresu ubezpieczenia, z zastrze eniem ust W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zmiany wskazane w ust.8 obowiàzujà tak e w kolejnym okresie ochrony ubezpieczeniowej. 10. Je eli umowa została zawarta na okres dłu szy ni 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà, w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. 11. Je eli umowa zawarta jest na czas okreêlony, z zastrze eniem 8 ust. 8, Generali mo e jà wypowiedzieç jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a tak e ze skutkiem natychmiastowym z wa nego powodu, tj. nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty w przypadku, gdy Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci przed jej opłaceniem. 7

8 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków 12. Ubezpieczajàcy mo e wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 5 Okres ochrony ubezpieczeniowej (okres odpowiedzialnoêci) 1. Je eli nie umówiono si inaczej, odpowiedzialnoêç Generali rozpoczyna si od dnia wskazanego w polisie, nie wczeêniej jednak ni od dnia nast pnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty. 2. W umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisà, Strony mogà ustaliç inny poczàtek okresu odpowiedzialnoêci Generali, ni okreêlony w ust Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà zdarzenia ubezpieczeniowe, b dàce nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 4. Generali obejmuje ochronà ubezpieczeniowà zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym Êwiecie, z zastrze eniem mo liwych wyłàczeƒ terytorialnych dla poszczególnych zdarzeƒ ubezpieczeniowych, wskazanych w klauzulach, okreêlonych w Załàczniku nr 1 do OWU. 6 WygaÊni cie ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z dniem dor czenia do Generali oêwiadczenia o odstàpieniu przez Ubezpieczajàcego od umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w 4 ust. 9; 2) z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej wskazanego w polisie lub okresu ochrony ubezpieczeniowej, na który została przedłu ona ochrona ubezpieczeniowa, zgodnie z 4 ust. 7; 3) w przypadku wypłaty Êwiadczenia w wysokoêci 100% sumy ubezpieczenia z dniem wypłaty 100% sumy ubezpieczenia; 4) z dniem Êmierci Ubezpieczonego; 5) w przypadku opłacania składki w ratach z upływem 7 dni od dnia otrzymania od Generali pisma z wezwaniem do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego po upływie terminu jej płatnoêci, zgodnie z 8 ust. 9; 6) w przypadku okreêlonym w 4 ust. 7 w razie nieopłacenia składki za kolejny okres ochrony ubezpieczeniowej, najpóêniej w ostatnim dniu bie àcego okresu ochrony ubezpieczeniowej; 7) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczajàcego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia; 8) w przypadku wypowiedzenia umowy, zgodnie z 8 ust. 4 ze skutkiem natychmiastowym. 2. W przypadku wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 8

9 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków 7 Suma ubezpieczenia 1. Sum ubezpieczenia ustala si oddzielnie na ka de ze zdarzeƒ ubezpieczeniowych okreêlonych w zakresie podstawowym lub rozszerzonym ubezpieczenia. 2. Górnà granicà odpowiedzialnoêci Generali za zdarzenie ubezpieczeniowe obj te zakresem podstawowym lub rozszerzonym jest suma ubezpieczenia na to zdarzenie ubezpieczeniowe. 3. Wyboru wysokoêci sumy ubezpieczenia na zdarzenia ubezpieczeniowe, obj te zakresem podstawowym lub rozszerzonym ubezpieczenia, dokonuje Ubezpieczajàcy, według sum ubezpieczenia okreêlonych w taryfi e, obowiàzujàcej w dniu zło enia wniosku ubezpieczeniowego. 4. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w czasie trwania umowy ubezpieczenia, ulega ka dorazowo zmniejszeniu o wysokoêç wypłaconego Êwiadczenia, a do jej całkowitego wyczerpania. 5. Za zgodà Generali oraz po opłaceniu dodatkowej składki Ubezpieczajàcy mo e podwy szyç sum ubezpieczenia do pierwotnej wysokoêci. W przypadku podwy szenia sumy ubezpieczenia ochrona jest udzielana do podwy szonej sumy ubezpieczenia od dnia wskazanego przez Ubezpieczajàcego, ale nie wczeêniej ni od dnia nast pujàcego po dniu opłacenia składki dodatkowej, do koƒca bie àcego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia 4 ust. 8 stosuje si odpowiednio. 8 Składka 1. Składk oblicza si na podstawie taryfy składek obowiàzujàcej w dniu zło enia wniosku ubezpieczeniowego. 2. WysokoÊç składki ubezpieczeniowej zale y od: 1) wysokoêci sum ubezpieczenia; 2) zakresu ubezpieczenia; 3) wieku Ubezpieczonego; 4) okresu udzielanej ochrony; 5) zawodu wykonywanego przez Ubezpieczonego; 6) przysługujàcych Ubezpieczajàcemu zni ek oraz nale nych zwy ek taryfowych. 3. Składka z tytułu zakresu rozszerzonego ubezpieczenia jest doliczana do składki z tytułu zakresu podstawowego ubezpieczenia. 4. W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa wypadku, ka da ze stron mo e àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci składki, poczynajàc od chwili, w której zaszła ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ochrony ubezpieczeniowej. W razie zgłoszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 5. Składka mo e byç płatna jednorazowo lub w ratach, według wyboru Ubezpieczajàcego. Terminy płatnoêci składki albo raty składki i ich wysokoêci sà okreêlone w polisie. 6. Je eli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dat zapłaty składki uwa a si chwil zło enia zlecenia zapłaty w banku lub w urz dzie pocztowym na właêciwy rachunek bankowy Generali, pod warunkiem, e na rachunku bankowym Ubezpieczajàcego były zgromadzone wystarczajàce Êrodki; w innym przypadku za dat zapłaty składki uwa a si chwil uznania rachunku bankowego Generali. 9

10 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków 7. Brak zapłaty kolejnej raty składki nie jest traktowane jako wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczajàcego. 8. Je eli odpowiedzialnoêç Generali rozpoczyna si jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali mo e wypowiedzieç umow ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Generali mo e àdaç zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wypowiedzenia, odpowiedzialnoêç Generali koƒczy si w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. 9. W przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki we wskazanym w polisie terminie, Generali mo e wezwaç Ubezpieczajàcego do zapłaty wymagalnej raty z zagro eniem, e brak płatnoêci w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci Generali. 9 Obowiàzki Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego 1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci Generali, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wszystkie znane sobie okolicznoêci, o które Generali zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym oraz na wszystkie pytania skierowane do niego przez Generali przed zawarciem umowy Ubezpieczenia w innych pismach. W razie zawarcia przez Generali umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zgłaszaç zmiany okolicznoêci wymienionych w ust. 1 i zawiadamiaç o tych zmianach Generali niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomoêci. 3. Generali nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem ust. 2 nie zostały podane do jego wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust. 2 doszło z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà ubezpieczenia i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym. 4. W razie zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczajàcy lub Uposa ony zobowiàzany jest, niezwłocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 14 dni, powiadomiç Generali o zajêciu nieszcz Êliwego wypadku, a gdyby zachowanie tego terminu było niemo liwe - w ciàgu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemo liwiajàcej powiadomienie w terminie. 5. Je eli wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcy nie wykonał obowiàzków wymienionych ust. 4, a uniemo liwiło to ustalenie okolicznoêci lub skutków wypadku lub wysokoêci Êwiadczenia, Generali ma prawo do odpowiedniego zmniejszenia Êwiadczenia. 6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek innej osoby, obowiàzki okreêlone w paragrafach poprzedzajàcych spoczywajà zarówno na Ubezpieczajàcym, jak i Ubezpieczonym, chyba e Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 10 Ustalenie wysokoêci i wypłata Êwiadczenia 1. Warunkiem wypłaty Êwiadczenia jest dostarczenie do Generali wszelkich dokumentów i innych dowodów, których za àda Generali, koniecznych do ustalenia zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia, w tym do ustalenia istnienia zwiàzku przyczynowego 10

11 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem, a zdarzeniem ubezpieczeniowym obj tym ochronà ubezpieczeniowà Generali, w szczególnoêci: 1) w przypadku zakresu podstawowego ubezpieczenia: a) dokumentu potwierdzajàcego to samoêç Ubezpieczonego, b) opisu wypadku, c) notatki policyjnej z miejsca zdarzenia (w przypadku wypadku komunikacyjnego), d) protokołu BHP (w przypadku wypadku przy pracy), e) aktu zgonu, zaêwiadczenia lekarskiego o przyczynie zgonu lub karty zgonu, f) zaêwiadczenia wystawionego przez Ubezpieczajàcego, potwierdzajàcego, i osoba, która uległa wypadkowi w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, była pracownikiem Ubezpieczajàcego / uczestnikiem wycieczki, szkolenia itp. (w przypadku formy bezimiennej ubezpieczenia); 2) w przypadku zakresu rozszerzonego ubezpieczenia, poza dokumentacjà wymienionà w pkt 1, równie : a) wst pnego orzeczenia lekarskiego, b) dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji, (o ile znajduje si w posiadaniu Ubezpieczonego lub Uposa onego), c) karty pobytu w szpitalu, d) oryginałów faktur /rachunków wystawionych imiennie, za wydatki poniesione w trakcie leczenia wraz z zaêwiadczeniem lekarskim uzasadniajàcym te wydatki. 2. W przypadku obj cia ochronà ubezpieczeniowà w zakresie rozszerzonym, w celu potwierdzenia stanu zdrowia Ubezpieczonego, Generali mo e za àdaç od niego poddania si badaniom diagnostycznym i lekarskim, które wykonane zostanà przez lekarza wskazanego przez Generali i na koszt Generali. 3. W przypadku obj cia ochronà ubezpieczeniowà w zakresie rozszerzonym, wysokoêç Êwiadczeƒ Generali okreêla na podstawie dokumentacji medycznej dotyczàcej Ubezpieczonego lub orzeczenia lekarskiego. W przypadku zwrotu kosztów wysokoêç Êwiadczenia okreêlana jest na podstawie przedstawionych imiennych oryginałów faktur/rachunków. Generali ma prawo do weryfi kacji przedstawionej dokumentacji oraz zasi gania opinii specjalistów. 4. Ubezpieczony mo e skorzystaç ze Êwiadczeƒ wskazanych w 3 ust. 5 pkt 3, dzwoniàc pod numer Centrum Pomocy Generali, podany we wniosku ubezpieczeniowym i w polisie. Kontaktujàc si z Centrum Pomocy Generali, Ubezpieczony powinien: 2) podaç imi, nazwisko, dat urodzenia; 3) podaç informacje, o które zostanie poproszony, niezb dne do realizacji usługi Assistance. 5. Generali decyduje o zasadnoêci roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust W przypadku, gdy osobami zgłaszajàcymi roszczenie nie sà Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony, po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Generali informuje o tym Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego oraz podejmuje post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zgłoszonych roszczeƒ i wysokoêci Êwiadczenia, a tak e informuje osob wyst pujàcà z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgod, jakie 11

12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci Generali lub wysokoêci Êwiadczenia, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania. 7. W przypadku, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, powa ny uraz, złamania koêci, oparzenia lub odmro enia nie zostały ustalone przed Êmiercià Ubezpieczonego, przyjmuje si najbardziej prawdopodobny stopieƒ trwałego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa, powa nego urazu, złamania koêci, oparzenia lub odmro enia według oceny lekarzy wskazanych przez Generali orzeczony na podstawie przedło onej dokumentacji medycznej. 8. W razie zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty dowodowe powinny zostaç dostarczone w j zyku polskim. 9. Âwiadczenia wypłacane sà w złotych, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy, znajdujàcy si w banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10. Generali jest obowiàzane spełniç Êwiadczenie w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego. 11. Gdyby wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Generali albo wysokoêci Êwiadczenia okazało si niemo liwe, Êwiadczenie winno byç spełnione w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci było mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç Êwiadczenia Generali jest obowiàzane spełniç w terminie przewidzianym w ust Je eli w terminie okreêlonym w ust. 10 i 11 Generali nie spełni Êwiadczenia, zawiadomi pismem osob zgłaszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w całoêci lub w cz Êci, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà całkowità lub cz Êciowà odmow wypłaty Êwiadczenia, jak równie pouczajàc o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 13. Generali udost pni osobom wyst pujàcym z roszczeniem informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoêci Generali lub wysokoêci Êwiadczenia. Osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez Generali udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z oryginałem przez Generali. 14. W przypadku, gdy Generali dokona wypłaty Êwiadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa, powa nego urazu, złamania koêci, oparzenia lub odmro enia, a nast pnie w ciàgu 24 miesi cy od daty nieszcz Êliwego wypadku nastàpi Êmierç Ubezpieczonego, b dàca nast pstwem tego wypadku, Generali wypłaca Uposa onemu Êwiadczenie z tytułu Êmierci wskutek nieszcz Êliwego wypadku w wysokoêci stanowiàcej ró nic kwoty Êwiadczenia z tytułu Êmierci okreêlonego w umowie ubezpieczenia i kwoty Êwiadczenia ju wypłaconego z tytułu inwalidztwa, powa nego urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu, złamania koêci, oparzenia lub odmro enia. 11 Uprawnieni do Êwiadczenia 1. Prawo do Êwiadczenia z tytułu Êmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposa onemu. Prawo do Êwiadczenia z tytułu innych zdarzeƒ ubezpieczeniowych obj tych ochronà w ramach zawartej Umowy Ubezpieczeniowej przysługuje Ubezpieczonemu. 2. Ubezpieczony ma prawo wskazaç Uposa onych oraz ma prawo w ka dym czasie ich zmieniç. Wniosek o zmian Uposa onego uwa a si za skuteczny z chwilà dor czenia do Generali. 3. Ubezpieczony ma prawo wskazaç kilku Uposa onych wraz z okreêleniem procentowego ich udziału w Êwiadczeniu. 12

13 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków 4. Je eli Ubezpieczony nie wyznaczy Uposa onego, Generali wypłaci Êwiadczenie rodzinie Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: współmał onkowi; w przypadku braku współmał onka dzieciom; w przypadku braku współmał onka i dzieci rodzeƒstwu; w pozostałych przypadkach innym ustawowym spadkobiercom. 5. Âwiadczenie nie przysługuje osobie, która umyêlnie przyczyniła si do Êmierci Ubezpieczonego. 12 Wyłàczenia odpowiedzialnoêci 1. Ochronà ubezpieczeniowà Generali nie sà obj te zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe: 1) w wyniku wszelkich chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które wyst pujà nagle, o ile nie zostały obj te ochronà ubezpieczeniowà na zasadach okreêlonych w 3 ust.12; 2) w wyniku uprawiania narciarstwa alpejskiego lub klasycznego, snowboardu oraz nurkowania przy wykorzystaniu odpowiedniego sprz tu lub na tzw. zatrzymanym oddechu (freediving), o ile nie zostały obj te ochronà ubezpieczeniowà na zasadach okreêlonych w 3 ust. 14; 3) w stanie po u yciu przez Ubezpieczonego alkoholu, który zachodzi, gdy zawartoêç alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do st enia we krwi od 0,2 alkoholu albo obecnoêci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3, narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych, Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzepisanych przez lekarza lub u ytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, jeêli miało to wpływ na zaistnienie nieszcz Êliwego wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) w wyniku zatrucia spowodowanego spo ywaniem przez Ubezpieczonego alkoholu, nikotynà albo u yciem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, albo za ywaniem leków nieprzepisanych przez lekarza lub u ytych niezgodnie z zaleceniem lekarza; 5) w wyniku udziału Ubezpieczonego w zakładach, wyêcigach, bójkach (z wyjàtkiem działania w obronie koniecznej) oraz w zwiàzku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przest pstwa albo Êwiadomego samookaleczenia si lub okaleczenia na własnà proêb, próby samobójczej lub samobójstwa Ubezpieczonego; 6) w zwiàzku z wojnà, działaniami wojennymi, konfl iktami zbrojnymi, masowym ska eniem jàdrowym, biologicznym lub chemicznym, aktami terroru, zamieszkami, rozruchami społecznymi, blokadami dróg, nielegalnymi demonstracjami; 7) w wyniku wyczynowego lub zawodowego uprawiania wszystkich dyscyplin sportu; 8) w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej; 9) w wyniku choroby psychicznej Ubezpieczonego oraz jej skutków, a tak e ataków konwulsji i epilepsji; 10) w wyniku poddania si Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym i kosmetycznym, chyba e ich przeprowadzenie było zwiàzane z leczeniem nast pstw nieszcz Êliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza; 11) w zwiàzku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnieƒ, prowadzeniem pojazdu 13

14 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa; 12) w wyniku wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie innego samolotu ni samolot pasa erskich licencjonowanych linii lotniczych; 13) w wyniku wypadku morskiego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie innego statku ni statek pasa erski licencjonowanych linii morskich; 14) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzeganiem zaleceƒ lekarskich; 15) w wyniku działania radiacji, reakcji jàdrowej, ska enia radioaktywnego, ska enia chemicznego, trucizny, zatrucia trujàcymi gazami lub oparami; 16) w zwiàzku z posiadaniem, u ywaniem Êrodków pirotechnicznych; 17) w trakcie słu by wojskowej pełnionej podczas konfl iktów zbrojnych, działaƒ wojennych; 18) w wyniku zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wnikn ły do organizmu drogà pokarmowà; 19) w wyniku złamania patologicznego, tzn. złamania powstałego wskutek istniejàcych wczeêniej stanów chorobowych koêci oraz złamania podokostnowego (tzw. p kni cia koêci). 20) w wyniku winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego. 13 WłaÊciwoÊç sàdowa Powództwo o roszczenie z umowy ubezpieczenia mo e zostaç wytoczone albo według przepisów o właêciwoêci ogólnej, albo przez sàd właêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Roszczenia z umowy ubezpieczenia podlegajà jurysdykcji sàdów polskich. 14 Postanowienia koƒcowe 1. Za zgodà Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczajàcym do umowy ubezpieczenia mogà zostaç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ OWU. 2. Pod rygorem niewa noêci, postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ OWU, wymagajà pisemnego ich potwierdzenia. 3. Zawiadomienia oraz oêwiadczenia dotyczàce umowy ubezpieczenia nale y kierowaç pisemnie na adres siedziby Generali lub odpowiednio na adres zamieszkania Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uposa onego. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, przyjmuje si, e wszelka korespondencja wysłana na ostatni znany adres została prawidłowo dor czona. 4. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale nych z tytułu umowy ubezpieczenia zastosowanie majà przepisy prawa podatkowego. 5. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje si odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoêci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 6. Je eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali, co do odmowy zaspokojenia 14

15 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków roszczenia albo wnosi inne skargi lub za alenia, mo e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty wpływu do Generali. 7. Je eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z decyzjami Generali, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, mo e wnieêç skarg lub za alenie do Rzecznika Ubezpieczonych działajàcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. 8. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków zostały przyj te wraz z załàcznikami uchwałà Zarzàdu Generali T.U. S.A. nr GNL/1/2/3/2010 z dnia 17 marca 2010 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 3 kwietnia 2010 roku. Andrzej Jarczyk Michał Gomowski Prezes Zarzàdu Generali T.U. S.A. Wiceprezes Zarzàdu Generali T.U. S.A. 15

16 ZAŁÑCZNIK NR 1 DO OWU KLAUZULA NR 1 TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreêlonych we wniosku ubezpieczeniowym i w OWU, strony postanowiły rozszerzyç zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu. 2 Definicje Terminy okreêlone w 2 OWU stosuje si odpowiednio tak e w niniejszej klauzuli. Do terminów okreêlonych w 2 OWU dodaje si nast pujàce dodatkowe terminy: 1) Trwały uszczerbek na zdrowiu powstałe wskutek nieszcz Êliwego wypadku trwałe, tj. nierokujàce poprawy uszkodzenie danego organu, narzàdu lub układu, polegajàce na fi zycznej utracie tego organu, narzàdu lub układu lub upoêledzeniu jego funkcji. Trwały uszczerbek na zdrowiu obejmuje tylko i wyłàcznie przypadki umieszczone w Tabeli Uszczerbków na Zdrowiu, w tym: a) Pora enie całkowita i trwała utrata funkcji ruchowej koƒczyny (koƒczyn), b) Utrata całkowita anatomiczna strata narzàdu, c) Zesztywnienie ograniczenie ruchomoêci w stawie, d) Złamanie koêci powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku urazowe przerwanie ciàgłoêci tkanki kostnej; w rozumieniu niniejszej klauzuli złamaniem jest tak e urazowe złuszczenie chrzàstek nasadowych, e) Niedowład zmniejszenie siły mi Êniowej lub ograniczenie zakresu ruchu koƒczyny (koƒczyn), spowodowane urazem rdzenia kr gowego lub mózgu lub motoneuronu obwodowego, spełniajàce kryterium > 1 stopnia w skali Lovetta; 2) Tabela uszczerbków na zdrowiu zatwierdzona Uchwałà Zarzàdu Generali T.U. S.A. nr GNL/1/2/3/2010 z dnia 17 marca 2010 roku, stosowana przy ustalaniu procentowej wysokoêci trwałego uszczerbku na zdrowiu co do skutków zdarzeƒ obj tych ochronà ubezpieczeniowà, stanowiàca Załàcznik nr 2 do OWU, dost pna we wszystkich placówkach Generali oraz na stronie internetowej 3 Wypłata Êwiadczenia 1. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu. 2. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszcz Êliwego wypadku, Generali wypłaci Ubezpieczonemu Êwiadczenie, je eli trwały uszczerbek nastàpił przed upływem 12 miesi cy od dnia zajêcia nieszcz Êliwego wypadku. 3. Âwiadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszcz Êliwego wypadku, wypłacane jest w wysokoêci 1% sumy ubezpieczenia za ka dy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. 16

17 Za àcznik Nr 1 do OWU - Klauzule 4. W przypadku cz Êciowej utraty, zesztywnienia, niedowładu lub pora enia cz Êci ciała, które istniały przed nieszcz Êliwym wypadkiem, procent trwałych uszczerbków na zdrowiu dotyczàcy tych cz Êci ciała, zostanie zmniejszony odpowiednio o procent uszczerbku na zdrowiu istniejàcego przed tym nieszcz Êliwym wypadkiem. 5. Procent uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie orzeczenia lekarskiego, wydanego po zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji, a w przypadku pora enia lub niedow adu, nie wczeêniej ni po 6 miesiàcach od zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. Procent uszczerbku na zdrowiu w poszczególnych jego przypadkach okreêla Tabela uszczerbków na zdrowiu, o której mowa w 2 pkt 2 niniejszej klauzuli. KLAUZULA NR 2 INWALIDZTWO 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreêlonych we wniosku ubezpieczeniowym i w OWU, strony postanowiły rozszerzyç zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci inwalidztwa. 2 Definicje Terminy okreêlone w 2 OWU stosuje si odpowiednio tak e w niniejszej klauzuli. Do terminów okreêlonych w 2 OWU dodaje si nast pujàce dodatkowe terminy: Inwalidztwo naruszenie sprawnoêci organizmu, polegajàce na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, które powoduje upoêledzenie funkcji organizmu nierokujàce poprawy, powstałe wskutek nieszcz Êliwego wypadku, wskazane w 3 ust. 4 niniejszej klauzuli, w postaci: a) Utraty narzàdu rozumianej jako całkowita anatomiczna strata narzàdu, b) Pora enia rozumianego jako całkowita i trwała utrata funkcji ruchowej koƒczyny (koƒczyn), c) Niedowładu rozumianego jako zmniejszenie siły mi Êniowej lub ograniczenie zakresu ruchu koƒczyny (koƒczyn), spowodowane urazem rdzenia kr gowego lub mózgu lub motoneuronu obwodowego, spełniajàce kryterium > 1 stopnia w skali Lovetta. 3 Wypłata Êwiadczenia 1. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku w postaci inwalidztwa. 2. W przypadku inwalidztwa Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszcz Êliwego wypadku Generali wypłaci Ubezpieczonemu Êwiadczenie, je eli inwalidztwo to nastàpiło przed upływem 12 miesi cy od dnia zajêcia nieszcz Êliwego wypadku. 3. Âwiadczenie w zwiàzku z inwalidztwem Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokoêci 1% sumy ubezpieczenia, za ka dy 1% inwalidztwa. 4. Wyszczególnionym poni ej przypadkom inwalidztwa przypisany został nast pujàcy procent inwalidztwa: 17

18 Za àcznik Nr 1 do OWU - Klauzule Rodzaj inwalidztwa Wskaênik procentowy Narzàdy zmysłów Utrata wzroku w obu oczach 100% Utrata wzroku w jednym oku 35% Utrata słuchu w obu uszach 50% Utrata słuchu w jednym uchu 15% Koƒczyny górne Pora enie całej koƒczyny górnej 60% Utrata w stawie barkowym 70% Utrata powy ej lub na poziomie stawu łokciowego 60% Utrata poni ej stawu łokciowego 55% Utrata jednej dłoni 50% Utrata kciuka w całoêci 20% Utrata palca wskazujàcego w całoêci 10% Utrata wszystkich palców r ki 40% Koƒczyny dolne Pora enie całej koƒczyny dolnej 60% Utrata w stawie biodrowym 70% Utrata powy ej lub na poziomie stawu kolanowego 60% Utrata poni ej stawu kolanowego 50% Utrata stopy w całoêci 40% Utrata stopy z wyłàczeniem pi ty 30% Utrata palucha 5% Utrata wszystkich palców stopy 15% Niedowład czterokoƒczynowy 100% 5. W przypadku cz Êciowej utraty, niedowładu lub pora enia cz Êci ciała, które istniały przed nieszcz Êliwym wypadkiem, wymienione w ust. 4, procenty inwalidztwa dotyczàce tych cz Êci ciała, zostanà zmniejszone odpowiednio o procent inwalidztwa istniejàcego przed nieszcz Êliwym wypadkiem. 6. Procent inwalidztwa ustalany jest na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej po zakoƒczeniu leczenia i rehabilitacji, a w przypadku pora enia lub niedow adu, nie wczeêniej ni po 6 miesiàcach od zajêcia zdarzenia ubezpieczeniowego. 7. W przypadku wystàpienia, w wyniku tego samego nieszcz Êliwego wypadku, kilku ró nych rodzajów inwalidztwa, wysokoêç Êwiadczenia równa si iloczynowi sumy ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i sumie wskaêników procentowych ustalonych na ka dy rodzaj inwalidztwa powstałego w wyniku tego wypadku, zgodnie z ust. 4, przy czym łàczna wartoêç nie mo e przekroczyç 100%. 18

19 Za àcznik Nr 1 do OWU - Klauzule KLAUZULA NR 3 POWA NY URAZ 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreêlonych we wniosku ubezpieczeniowym i w OWU, strony postanowiły rozszerzyç zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci powa nego urazu. 2 Definicje Terminy okreêlone w 2 OWU stosuje si odpowiednio tak e w niniejszej klauzuli. Do terminów okreêlonych w 2 OWU dodaje si nast pujàce dodatkowe terminy: Powa ny uraz naruszenie sprawnoêci organizmu, polegajàce na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, które powoduje upoêledzenie funkcji organizmu nierokujàce poprawy powstałe wskutek nieszcz Êliwego wypadku, wskazane w 3 ust. 4 niniejszej klauzuli, w postaci : a) Pora enia rozumianego jako całkowita i trwała utrata funkcji ruchowej koƒczyny (koƒczyn), b) Usztywnienia rozumianego jako całkowite zniesienie ruchomoêci w stawie, c) Utraty rozumianej jako całkowita anatomiczna strata narzàdu. 3 Wypłata Êwiadczenia 1. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku w postaci powa nego urazu. 2. W przypadku powa nego urazu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszcz Êliwego wypadku Generali wypłaci Ubezpieczonemu Êwiadczenie, je eli powa ny uraz nastàpił przed upływem 12 miesi cy od dnia zajêcia nieszcz Êliwego wypadku. 3. Âwiadczenie w zwiàzku z powa nym urazem Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokoêci 1% sumy ubezpieczenia, za ka dy 1% powa nego urazu. 4. Wyszczególnionym poni ej przypadkom powa nego urazu przypisany został nast pujàcy procent powa nego urazu: Wskaênik Rodzaj powa nego urazu procentowy Narzàdy zmysłów Utrata wzroku w obu oczach 100% Utrata wzroku w jednym oku 35% Utrata słuchu w obu uszach 50% Utrata słuchu w jednym uchu 15% Utrata mowy (obejmuje utrat j zyka oraz afazj ruchowà i czuciowà) 40% Głowa 19

20 Za àcznik Nr 1 do OWU - Klauzule Utrata tkanki kostnej czaszki na całej jej gruboêci - na powierzchni 6 cm kw. - na pow. od 3 do 6 cm kw. - na pow. mniejszej ni 3 cm kw. Koƒczyny górne 20 30% 20% 10% Pora enie całej koƒczyny górnej 60% Utrata w stawie barkowym 70% Usztywnienie barku 35% Utrata powy ej lub na poziomie stawu łokciowego 60% Utrata poni ej stawu łokciowego 55% Usztywnienie łokcia 30% Utrata jednej dłoni 50% Usztywnienie nadgarstka w poło eniu korzystnym (w pozycji poêredniej i nawrócenie przedramienia) 20% Usztywnienie nadgarstka w poło eniu niekorzystnym (w zgi ciu grzbietowym lub dłoniowym i odwrócenie przedramienia) 30% Utrata kciuka w całoêci 20% Usztywnienie kciuka 15% Utrata palca wskazujàcego w całoêci 10% Utrata innego palca r ki w całoêci 5% Koƒczyny dolne Pora enie całej koƒczyny dolnej 60% Utrata w stawie biodrowym 70% Usztywnienie stawu biodrowego 40% Utrata powy ej lub na poziomie stawu kolanowego 60% Usztywnienie stawu kolanowego 25% Utrata poni ej stawu kolanowego 50% Usztywnienie stawu skokowego 15% Utrata stopy w całoêci 40% Utrata stopy z wyłàczeniem pi ty 30% Skrócenie koƒczyny dolnej (nie dotyczy utraty cz Êci koƒczyny) - o co najmniej 5 cm - od 3 do 5 cm - od 1 do 3 cm 30% 20% 10% Utrata palucha w całoêci 5% Utrata innego palca stopy w całoêci 2% Pora enie czterokoƒczynowe 100% Pora enia nerwów Całkowite pora enie nerwu pachowego 20% Całkowite pora enie nerwu poêrodkowego w zakresie ramienia 30% Całkowite pora enie nerwu promieniowego w okolicy barku 40% Całkowite pora enie nerwu promieniowego przedramienia poni ej odejêcia gał zi gł bokiej 10% Całkowite pora enie nerwu łokciowego 20% Całkowite pora enie nerwu udowego 30% Całkowite pora enie nerwu kulszowego 40%

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... str. 2 2. DEFINICJE... str. 2 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... str. 3 4. ZAKRES UBEZPIECZENIA... str.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie Pakiet Mocno Bezpieczny (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych szczegóły oferty 25 grudnia 2014 spis treêci rozdział numer co znajdziesz w rozdziale strony I. Postanowienia wst pne i definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych indeks NNWS/08/05/15 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

BUZ OWU IND 17/2015 1.00. INTER Moje Życie Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

BUZ OWU IND 17/2015 1.00. INTER Moje Życie Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie BUZ OWU IND 17/2015 1.00 INTER Moje Życie Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści ROZDZIAŁ STRONA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER MOJE ŻYCIE...3 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11

KLAUZULA NR 1 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 11 Postanowienia ogólne 11 Limity odpowiedzialności 11 Zasady wypłaty świadczenia 11 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (182) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo