P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY G iżycko u l. G d ańska 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11"

Transkrypt

1 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY G iżycko u l. G d ańska 11 T e l (sekretariat) F a x w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g p r a c a. g o v. p l Znak sprawy: RP 6210/3/AD/2012 ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku Giżycko, ul. Gdańska 11 Tel. (87) , fax: (87) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi szkoleniowej Kurs komputerowy z obsługą plotera ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy Giżycko, 20 sierpnia 2012 r.

2 Spis treści I. UWAGI OGÓLNE.3 II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.3 III. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA..3 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..4 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.6 VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.8 VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.8 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...9 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 9 XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT...11 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11 XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT...11 XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 14 XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ...14 XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 14 XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

3 I. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez Ustawę z r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: - Zamawiający - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, - Postępowanie - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, - Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) - Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej SIWZ, - Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania Ustawy. II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku NIP: REGON: Adres Zamawiającego: ul. Gdańska Giżycko tel.: (87) fax.: (87) Adres internetowy: www. gizycko.pup.gov.pl Poczta elektroniczna ( ): III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Podstawa prawna: postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacowanej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 wymienionej Ustawy. 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie w/w Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3 z 15

4 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: wg. wspólnego słownika zamówień CPV Usługi szkolenia komputerowego. 2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia Kurs komputerowy z obsługą plotera": 2.1. Dla 17 osób niepełnosprawnych: bezrobotnych oraz poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku oraz skierowanych przez Zamawiającego po przeprowadzeniu kwalifikacji na kurs oraz badań lekarskich (określonych przez Wykonawcę). W przypadku osób niepełnosprawnych bezrobotnych szkolenie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy, natomiast szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenie Kurs komputerowy z obsługą plotera przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych: bezrobotnych oraz poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu posiadających co najmniej wykształcenie podstawowe Szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbywało się w kolejno następujących po sobie dniach powszednich, max. po 7 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika, w godzinach miedzy 8:00 a 18:00. Obowiązek przeprowadzania szkolenia w dni powszednie oznacza, że niedopuszczalne jest zaplanowanie i prowadzenie zajęć w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wymaga się, aby szkolenie trwało w tygodniu przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny Całkowity zakres szkolenia obejmuje minimum 120 godzin, w formie zajęć teoretycznych i ćwiczeń, w tym 8 godzin w zakresie metod aktywnego poszukiwania pracy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozszerzenia lub skrócenia czasu trwania modułu dotyczącego metod aktywnego poszukiwania pracy, musi on wynosić 8 godzin Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2012r. październik 2012r Przed terminem rozpoczęcia szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób skierowanych do odbycia kursu 2.7. Każdego dnia trwania szkolenia musi być prowadzony dziennik zajęć teoretycznych/ćwiczeń zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216), w którym zawarte być powinny co najmniej następujące informacje: data, ilość godzin zajęć odbytych w danym dniu, tematyka zajęć, podpis wykładowcy/instruktora oraz listę obecności zawierająca: imię, nazwisko i podpis uczestników szkolenia Zagadnienia określające temat zajęć edukacyjnych (teoria, ćwiczenia) powinny być szczegółowo rozpisane w programie szkolenia Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć, materiały piśmiennicze (zeszyt z trwale zespolonymi kartkami)oraz długopis Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały wykorzystywane podczas realizacji szkolenia powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 4 z 15

5 2.11. Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym Lokal, w którym będą przeprowadzane zajęcia powinien być przestronny i przewiewny, posiadać pomieszczenia sanitarne, gwarantujący naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego wyposażenie i pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Sala szkoleniowa musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, musi być wyposażona w podjazd dla wózków oraz toalety dostosowane do osób na wózkach. Każdy z uczestników szkolenia musi mieć zapewnione osobne miejsce oraz własne stanowisko komputerowe Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie. W przypadku wynajmu sali do prowadzenia zajęć wymagany jest dokument potwierdzający zgodę wynajmującego lokal na czas realizacji szkolenia Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem uwzględniającym godzinowy podział zajęć w ujęciu tygodniowym Uczestnikom szkolenia, każdego dnia, w czasie trwania przerw należy zapewnić catering, w postaci: kawa, herbata z dodatkami cukru, mleka/śmietanki oraz ciastka deserowe Wykonawca po zakończeniu szkolenia przeprowadza egzamin końcowy. W harmonogramie szkolenia należy wskazać termin zorganizowania egzaminu, bez określania wymiaru godzin jego trwania. Zamawiający wymaga aby całkowity wymiar godzin szkolenia przypadający na jednego uczestnika, tj. 120 godz. + ewentualne godziny zaplanowane jako rozszerzenie programu szkolenia max do 10 godzin, stanowiły zajęcia dydaktyczne Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia, którzy ukończą kurs z wynikiem pozytywnym: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg. wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub inne zaświadczenie właściwe ze względu na specyfikę szkolenia, określone odrębnymi przepisami Wykonawca prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia, którzy nie posiadają prawa do stypendium w tym okresie lub którzy w trakcie kursu podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem na podstawie listy osób poszukujących pracy, przekazanej przez Zamawiającego. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca, a Zamawiający refunduje je na podstawie przedłożonych dokumentów. Kosztów ubezpieczenia nie należy uwzględniać w preliminarzu kosztów, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ W przypadku zamieszkania uczestników szkolenia poza miastem Giżycko Wykonawca ma obowiązek dokonania zwrotu kosztów dojazdów osobom ubiegającym się o ich zwrot. Zamawiający zrefunduje je po przedłożeniu odrębnej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wydatków związanych ze zwrotem kosztów dojazdów na szkolenie (wniosek osoby niepełnosprawnej wraz z załączonymi biletami co najmniej dwa za każdy miesiąc), zgodnie z Regulaminem finansowania kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do pracy lub na inne formy aktywizacji w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej przez PUP w Giżycku. 5 z 15

6 2.21. Grupę szkoleniową 17 osób uznaje się za zamkniętą. Nie dopuszcza się udziału innych osób w szkoleniu lub łączenia więcej grup o tej samej tematyce szkolenia. Dopuszcza się dołączenie pojedynczych osób, wyłącznie za zgodą Zamawiającego Minimum programowe szkolenia winno obejmować: Obsługa komputera PC Edytor tekstu MS-Word Arkusz kalkulacyjny MS-Excel Program do tworzenia prezentacji multimedialnych Power Point Praca w globalnej sieci Internet Obsługa programów poczty elektronicznej Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, fax, skaner, kopiarka) Obsługa plotera Metody aktywnego poszukiwania pracy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 1.2. Spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy 1.3. Dysponują osobami do realizacji zamówienia, którzy muszą legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjatem i co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym tożsamym lub podobnym pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia. Osoba prowadząca moduł aktywnego poszukiwania pracy musi być doradcą zawodowym oraz posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe tożsame lub podobne pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia Na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie informacji zawartych w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach i dokumentach, wymaganych przez Zamawiającego, wymienionych w rozdziale VI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonana uwzględniając kompletność złożonej oferty oraz poprawność złożonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 6 z 15

7 VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiający żąda do oferty załączenia n/w dokumentów : 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy (załącznik nr 1 ) 1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy tj. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie usługi, Zamawiający żąda do oferty załączenia n/w dokumentów: 2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2) 2.2. Wykaz bazy techniczno-dydaktycznej niezbędnej do wykonania szkolenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania jej zasobami (załącznik nr 3) 2.3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4) wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w postaci CV wykładowców/instruktorów niezbędne do wykonania zamówienia oraz oświadczeniem (załącznik nr 5) podpisanym przez każdą z osób wskazanych w powyższym wykazie. W wykazie należy wpisać tylko osoby spełniające warunek podany w rozdziale V ppkt 1.3 tejże SIWZ w tym osoby, które będą uważane za kadrę rezerwową. W dostosowaniu do bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki realizowanej usługi, jeżeli osoba wskazana przez Wykonawcę nie będzie w stanie przeprowadzić zaplanowanych zajęć z przyczyn losowych, może zostać zastąpiona kadrą rezerwową. Wykonawca niezwłocznie informuje na piśmie Zamawiającego o zamiarze dokonania w/w zmian Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie powyższego przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6) 3. Ponadto do oferty Wykonawca obowiązany jest załączyć n/w dokumenty stanowiące integralną część oferty : 3.1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 7), 3.2. Wypełniony PROGRAM SZKOLENIA (załącznik nr 8), 3.3. PRELIMINARZ KOSZTÓW (załącznik nr 9) 3.4. Zaparafowane WZORY UMÓW (załącznik nr 10). 7 z 15

8 3.5. Potwierdzenie posiadania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 236, poz ). Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający odstąpił od wnoszenia wadium przez Wykonawców zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 147 w/w ustawy Zamawiający odstąpił od żądania zabezpieczenia należnego wykonania umowy. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na numer oferty: RP 6210/3/AD/ W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, drogą elektroniczną na adres e mail: lub faksem numer (87) Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ w sposób wskazany w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po powyższym terminie Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane pisemnie i zamieszczone na stronie internetowej 6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia jest: Anna Dobuszewska - Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego, pokój nr 5, tel. (0-87) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14: Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogi elektronicznej. 9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na stronie. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający: 8 z 15

9 - zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, - zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na własnej stronie internetowej, - zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we własnej siedzibie. 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 ustawy). X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Oferta powinna zawierać: 2.1. wypełnione i podpisane załączniki od 1 do 10 stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty; 2.2. wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ; 2.3. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale; 2.4. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów przez przysięgłego tłumacza jeżeli tłumaczenie załączone do oferty budzi wątpliwości. Nie przedłożenie tłumaczenia w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 9 z 15

10 7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2.3 i 2.4 Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. 11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. Zmiany zapisów na drukach stanowiących załączniki do SIWZ oraz zastępowanie wzorów druków dokumentami o odmiennej treści jest niedopuszczalne pod rygorem odrzucenia oferty z racji braku możliwości porównania ofert. 12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 13. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie powinno być oznakowane i zaadresowane według poniższego wzoru: Pieczęć firmowa (nazwa i adres Wykonawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ul. Gdańska 11, Giżycko, pok. 13 (sekretariat), Znak sprawy: RP 6210/3/AD/2012 OFERTA na usługę szkoleniową: Kurs komputerowy z obsługą plotera" Nie otwierać przed godz w dniu r. (wpisać godzinę i datę otwarcia ofert) 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania powinny być wyraźnie oznaczone poprzez umieszczenie napisu "TAJEMNICA FIRMY" i dołączone do oferty w sposób umożliwiający ich odłączenie. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania oferty. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenia ZMIANA / WYCOFANIE. 10 z 15

11 18. Przedstawione przez Wykonawcę informacje i dokumenty, które nie są wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, nie będą brane pod uwagę podczas analizy ofert. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie: Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11, Giżycko, pokój 13 - Sekretariat, do 29 sierpnia 2012 r. do godz Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej i opisanej kopercie zaadresowanej wg wzoru, zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale X pkt. 13 niniejszej SIWZ. 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29 sierpnia 2012 r. o godz , w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Sposób obliczania ceny: każde zadanie będzie rozpatrywane indywidualnie. 2. Wartość brutto powinna być określona w PLN. 3. Cenę oferty należy obliczyć wypełniając Preliminarz kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z wymogami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Ocena oferty: 1.1. Zamawiający sprawdza czy oferta została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze specyfikacją W pierwszej kolejności Zamawiający sprawdza oferty pod względem formalnym biorąc pod uwagę kompletność oferty Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. l Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust. l Ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 11 z 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo