P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY G iżycko u l. G d ańska 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11"

Transkrypt

1 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY G iżycko u l. G d ańska 11 T e l (sekretariat) F a x w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g p r a c a. g o v. p l Znak sprawy: RP 6210/3/AD/2012 ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku Giżycko, ul. Gdańska 11 Tel. (87) , fax: (87) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi szkoleniowej Kurs komputerowy z obsługą plotera ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy Giżycko, 20 sierpnia 2012 r.

2 Spis treści I. UWAGI OGÓLNE.3 II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.3 III. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA..3 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..4 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.6 VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.8 VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.8 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...9 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 9 XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT...11 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 11 XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT...11 XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 14 XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ...14 XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 14 XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

3 I. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez Ustawę z r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: - Zamawiający - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, - Postępowanie - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, - Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) - Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej SIWZ, - Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania Ustawy. II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku NIP: REGON: Adres Zamawiającego: ul. Gdańska Giżycko tel.: (87) fax.: (87) Adres internetowy: www. gizycko.pup.gov.pl Poczta elektroniczna ( ): III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Podstawa prawna: postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacowanej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 wymienionej Ustawy. 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie w/w Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3 z 15

4 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: wg. wspólnego słownika zamówień CPV Usługi szkolenia komputerowego. 2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia Kurs komputerowy z obsługą plotera": 2.1. Dla 17 osób niepełnosprawnych: bezrobotnych oraz poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku oraz skierowanych przez Zamawiającego po przeprowadzeniu kwalifikacji na kurs oraz badań lekarskich (określonych przez Wykonawcę). W przypadku osób niepełnosprawnych bezrobotnych szkolenie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy, natomiast szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkolenie Kurs komputerowy z obsługą plotera przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych: bezrobotnych oraz poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu posiadających co najmniej wykształcenie podstawowe Szkolenie prowadzone będzie w jednej grupie. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbywało się w kolejno następujących po sobie dniach powszednich, max. po 7 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika, w godzinach miedzy 8:00 a 18:00. Obowiązek przeprowadzania szkolenia w dni powszednie oznacza, że niedopuszczalne jest zaplanowanie i prowadzenie zajęć w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wymaga się, aby szkolenie trwało w tygodniu przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny Całkowity zakres szkolenia obejmuje minimum 120 godzin, w formie zajęć teoretycznych i ćwiczeń, w tym 8 godzin w zakresie metod aktywnego poszukiwania pracy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozszerzenia lub skrócenia czasu trwania modułu dotyczącego metod aktywnego poszukiwania pracy, musi on wynosić 8 godzin Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2012r. październik 2012r Przed terminem rozpoczęcia szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób skierowanych do odbycia kursu 2.7. Każdego dnia trwania szkolenia musi być prowadzony dziennik zajęć teoretycznych/ćwiczeń zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216), w którym zawarte być powinny co najmniej następujące informacje: data, ilość godzin zajęć odbytych w danym dniu, tematyka zajęć, podpis wykładowcy/instruktora oraz listę obecności zawierająca: imię, nazwisko i podpis uczestników szkolenia Zagadnienia określające temat zajęć edukacyjnych (teoria, ćwiczenia) powinny być szczegółowo rozpisane w programie szkolenia Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć, materiały piśmiennicze (zeszyt z trwale zespolonymi kartkami)oraz długopis Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały wykorzystywane podczas realizacji szkolenia powinny być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 4 z 15

5 2.11. Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym Lokal, w którym będą przeprowadzane zajęcia powinien być przestronny i przewiewny, posiadać pomieszczenia sanitarne, gwarantujący naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego wyposażenie i pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Sala szkoleniowa musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, musi być wyposażona w podjazd dla wózków oraz toalety dostosowane do osób na wózkach. Każdy z uczestników szkolenia musi mieć zapewnione osobne miejsce oraz własne stanowisko komputerowe Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie. W przypadku wynajmu sali do prowadzenia zajęć wymagany jest dokument potwierdzający zgodę wynajmującego lokal na czas realizacji szkolenia Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem uwzględniającym godzinowy podział zajęć w ujęciu tygodniowym Uczestnikom szkolenia, każdego dnia, w czasie trwania przerw należy zapewnić catering, w postaci: kawa, herbata z dodatkami cukru, mleka/śmietanki oraz ciastka deserowe Wykonawca po zakończeniu szkolenia przeprowadza egzamin końcowy. W harmonogramie szkolenia należy wskazać termin zorganizowania egzaminu, bez określania wymiaru godzin jego trwania. Zamawiający wymaga aby całkowity wymiar godzin szkolenia przypadający na jednego uczestnika, tj. 120 godz. + ewentualne godziny zaplanowane jako rozszerzenie programu szkolenia max do 10 godzin, stanowiły zajęcia dydaktyczne Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia, którzy ukończą kurs z wynikiem pozytywnym: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg. wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy i umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub inne zaświadczenie właściwe ze względu na specyfikę szkolenia, określone odrębnymi przepisami Wykonawca prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia, którzy nie posiadają prawa do stypendium w tym okresie lub którzy w trakcie kursu podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem na podstawie listy osób poszukujących pracy, przekazanej przez Zamawiającego. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca, a Zamawiający refunduje je na podstawie przedłożonych dokumentów. Kosztów ubezpieczenia nie należy uwzględniać w preliminarzu kosztów, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ W przypadku zamieszkania uczestników szkolenia poza miastem Giżycko Wykonawca ma obowiązek dokonania zwrotu kosztów dojazdów osobom ubiegającym się o ich zwrot. Zamawiający zrefunduje je po przedłożeniu odrębnej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wydatków związanych ze zwrotem kosztów dojazdów na szkolenie (wniosek osoby niepełnosprawnej wraz z załączonymi biletami co najmniej dwa za każdy miesiąc), zgodnie z Regulaminem finansowania kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do pracy lub na inne formy aktywizacji w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej przez PUP w Giżycku. 5 z 15

6 2.21. Grupę szkoleniową 17 osób uznaje się za zamkniętą. Nie dopuszcza się udziału innych osób w szkoleniu lub łączenia więcej grup o tej samej tematyce szkolenia. Dopuszcza się dołączenie pojedynczych osób, wyłącznie za zgodą Zamawiającego Minimum programowe szkolenia winno obejmować: Obsługa komputera PC Edytor tekstu MS-Word Arkusz kalkulacyjny MS-Excel Program do tworzenia prezentacji multimedialnych Power Point Praca w globalnej sieci Internet Obsługa programów poczty elektronicznej Obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, fax, skaner, kopiarka) Obsługa plotera Metody aktywnego poszukiwania pracy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 1.2. Spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy 1.3. Dysponują osobami do realizacji zamówienia, którzy muszą legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjatem i co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym tożsamym lub podobnym pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia. Osoba prowadząca moduł aktywnego poszukiwania pracy musi być doradcą zawodowym oraz posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe tożsame lub podobne pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia Na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie informacji zawartych w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach i dokumentach, wymaganych przez Zamawiającego, wymienionych w rozdziale VI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonana uwzględniając kompletność złożonej oferty oraz poprawność złożonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 6 z 15

7 VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiający żąda do oferty załączenia n/w dokumentów : 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy (załącznik nr 1 ) 1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 Ustawy. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy tj. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie usługi, Zamawiający żąda do oferty załączenia n/w dokumentów: 2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2) 2.2. Wykaz bazy techniczno-dydaktycznej niezbędnej do wykonania szkolenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania jej zasobami (załącznik nr 3) 2.3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4) wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w postaci CV wykładowców/instruktorów niezbędne do wykonania zamówienia oraz oświadczeniem (załącznik nr 5) podpisanym przez każdą z osób wskazanych w powyższym wykazie. W wykazie należy wpisać tylko osoby spełniające warunek podany w rozdziale V ppkt 1.3 tejże SIWZ w tym osoby, które będą uważane za kadrę rezerwową. W dostosowaniu do bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki realizowanej usługi, jeżeli osoba wskazana przez Wykonawcę nie będzie w stanie przeprowadzić zaplanowanych zajęć z przyczyn losowych, może zostać zastąpiona kadrą rezerwową. Wykonawca niezwłocznie informuje na piśmie Zamawiającego o zamiarze dokonania w/w zmian Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie powyższego przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6) 3. Ponadto do oferty Wykonawca obowiązany jest załączyć n/w dokumenty stanowiące integralną część oferty : 3.1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 7), 3.2. Wypełniony PROGRAM SZKOLENIA (załącznik nr 8), 3.3. PRELIMINARZ KOSZTÓW (załącznik nr 9) 3.4. Zaparafowane WZORY UMÓW (załącznik nr 10). 7 z 15

8 3.5. Potwierdzenie posiadania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 236, poz ). Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający odstąpił od wnoszenia wadium przez Wykonawców zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 147 w/w ustawy Zamawiający odstąpił od żądania zabezpieczenia należnego wykonania umowy. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na numer oferty: RP 6210/3/AD/ W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, drogą elektroniczną na adres e mail: lub faksem numer (87) Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ w sposób wskazany w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po powyższym terminie Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przekazane pisemnie i zamieszczone na stronie internetowej 6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia jest: Anna Dobuszewska - Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego, pokój nr 5, tel. (0-87) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14: Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogi elektronicznej. 9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na stronie. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający: 8 z 15

9 - zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, - zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na własnej stronie internetowej, - zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń we własnej siedzibie. 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 ustawy). X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Oferta powinna zawierać: 2.1. wypełnione i podpisane załączniki od 1 do 10 stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty; 2.2. wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ; 2.3. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale; 2.4. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów przez przysięgłego tłumacza jeżeli tłumaczenie załączone do oferty budzi wątpliwości. Nie przedłożenie tłumaczenia w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 9 z 15

10 7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2.3 i 2.4 Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji. 11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. Zmiany zapisów na drukach stanowiących załączniki do SIWZ oraz zastępowanie wzorów druków dokumentami o odmiennej treści jest niedopuszczalne pod rygorem odrzucenia oferty z racji braku możliwości porównania ofert. 12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 13. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie powinno być oznakowane i zaadresowane według poniższego wzoru: Pieczęć firmowa (nazwa i adres Wykonawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ul. Gdańska 11, Giżycko, pok. 13 (sekretariat), Znak sprawy: RP 6210/3/AD/2012 OFERTA na usługę szkoleniową: Kurs komputerowy z obsługą plotera" Nie otwierać przed godz w dniu r. (wpisać godzinę i datę otwarcia ofert) 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania powinny być wyraźnie oznaczone poprzez umieszczenie napisu "TAJEMNICA FIRMY" i dołączone do oferty w sposób umożliwiający ich odłączenie. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania oferty. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenia ZMIANA / WYCOFANIE. 10 z 15

11 18. Przedstawione przez Wykonawcę informacje i dokumenty, które nie są wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, nie będą brane pod uwagę podczas analizy ofert. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie: Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11, Giżycko, pokój 13 - Sekretariat, do 29 sierpnia 2012 r. do godz Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej i opisanej kopercie zaadresowanej wg wzoru, zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale X pkt. 13 niniejszej SIWZ. 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29 sierpnia 2012 r. o godz , w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Sposób obliczania ceny: każde zadanie będzie rozpatrywane indywidualnie. 2. Wartość brutto powinna być określona w PLN. 3. Cenę oferty należy obliczyć wypełniając Preliminarz kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z wymogami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1. Ocena oferty: 1.1. Zamawiający sprawdza czy oferta została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze specyfikacją W pierwszej kolejności Zamawiający sprawdza oferty pod względem formalnym biorąc pod uwagę kompletność oferty Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. l Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust. l Ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 11 z 15

12 w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP. 2. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag: Kryteria waga 1. Cena oferty brutto 60% 2. Program szkolenia 25% 3. Posiadanie akredytacji dla szkoleń w zakresie zagadnień dotyczących 15% szkoleń tożsamych lub podobnych pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia lub certyfikatów poświadczających spełnienie norm ISO 3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 3.1. Cena oferty - punkty dla wszystkich ważnych ofert zostaną wyliczone wg. zasad: najniższa cena uzyska 100 pkt., która zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 60 %. Punkty dla ofert z kolejnymi cenami będą ustalane wg wzoru: cena najniższa x 100 x 60%. cena oferty badanej 3.2. Program szkolenia Konstrukcję programu szkolenia Zamawiający będzie oceniał na podstawie przedstawionego przez Wykonawcą programu szkolenia, tj. zagadnień wraz z wyszczególnieniem liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych/ćwiczeń. Za ogólną minimalną liczbę godzin zajęć wymaganą w SIWZ Wykonawca otrzyma 50 pkt. Dodatkowe punkty będą przyznawane za rozszerzenie programu szkolenia max do 10 godzin, według skali ocen: 1 dodatkowa godzina - 5 punktów, 2 dodatkowe godziny 10 punktów, 3 dodatkowe godziny 15 punktów, 4 dodatkowe godziny 20 punktów, 5 dodatkowych godzin 25 punktów, 6 dodatkowych godzin 30 punktów, 7 dodatkowych godzin 35 punktów, 8 dodatkowych godzin 40 punktów, 9 dodatkowych godzin 45 punktów, 10 dodatkowych godzin 50 punktów. Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. 25% Posiadanie akredytacji dla szkoleń tożsamych lub podobnych pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia- Wykonawca, który do oferty dołączy dokument potwierdzający akredytację dla szkoleń tożsamych lub podobnych pod względem zawartości merytorycznej do przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt, które zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. 15%. 4. O wyniku przetargu zadecyduje najwyższa liczba punktów wynikająca z sumy punktów ostatecznych. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12 z 15

13 5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy. 8. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli, podając uzasadnienie faktyczne i prawne tej decyzji. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców tej samej końcowej liczby punktów, zostanie wybrany Wykonawca z najwyższą punktacją za kryterium pierwsze, czyli za cenę oferty brutto. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, w terminie określonym w art. 94 Ustawy. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 3.1. nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 3.2. uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3.3. uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3.4 termin określony zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 4.1. zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 4.2. zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego : 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 5.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 13 z 15

14 bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umów na warunkach określonych w projektach umów stanowiących załącznik nr 10. Wykonawca akceptuje warunki umów parafując ich strony. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy, w zależności od statusu zrekrutowanych osób (osoby niepełnosprawne bezrobotne umowa szkoleniowa nr a/11 lub osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu - umowa szkoleniowa nr b/11). 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w części dotyczącej terminów oraz sposobów realizacji poszczególnych czynności opisanych w umowie w przypadku konieczności dostosowania tych zapisów do standardów rynkowych lub regulacyjnych wymaganych dla prawidłowego i akceptowalnego poziomu świadczenia usług. XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy (art ). XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy Załącznik nr 3 - Wykaz bazy techniczno-dydaktycznej niezbędnej do wykonania szkolenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania jej zasobami. Załącznik nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w postaci załączonego CV wykładowców/instruktorów niezbędne do wykonania zamówienia Załącznik nr 5 Oświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia. Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 7 Formularz ofertowy. Załącznik nr 8 Program szkolenia. 14 z 15

15 Załącznik nr 9 Preliminarz kosztów. Załącznik nr 10 Zaparafowane wzory umów. ZATWIERDZAM 15 z 15

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RP 6410/17/AD/2010 ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11 Tel. (87) 429 64 40, fax: (87) 429 64 75 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RP 6410/7/AD/2011 ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11 Tel. (87) 429 64 40, fax: (87) 429 64 75 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RP 6410/1/AD/2013 ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11 Tel. (87) 429 64 40, fax: (87) 429 64 75 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę opału postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO I. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa stacji zmiękczania wody do kotłów parowych wraz

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr a/10

Umowa szkoleniowa nr a/10 Załącznik Nr 10 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr a/10 Zawarta pomiędzy: 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku reprezentowanym przez Dyrektor: Annę Skass zwanym dalej "Zamawiającym", a: 2. Organizatorem szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiotem, którego jest prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczestników biorących udział w Projekcie pn: Technik geodeta twój wymarzony zawód. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Zespół

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Wójt mgr Jacek Oglęcki OR-SO.271.16.2.2013 Nr zam.publ. PN-9/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług : udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno Opoczno, dnia 27.04.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A 26-300 Opoczno Ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dla 20 osób bezrobotnych szkolenia Operator koparkoładowarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo