Zaproszenie do sk adania ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do sk adania ofert"

Transkrypt

1 uków, dnia r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dzia anie 6.1 Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie, Poddzia anie Wsparcie osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, zaprasza do sk adania ofert w celu wy onienia wykonawcy na organizacj i przeprowadzenie kursów Prawo jazdy kat. C, C+E z Kwalifikacj Wst pn przyspieszon w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E dla 10 osób. 2. Post powanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasad konkurencyjno ci. 3. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Organizacja i przeprowadzenie kursów z zakresu Prawo jazdy kat. C, C+E z Kwalifikacj Wst pn w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E a. Prawo jazdy kat. C nale y przeprowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj cych si o kierowanie pojazdami, instruktorów i wyk adowców (Dz. U. z 2012 poz. 1019) Liczba godzin kursu Prawo jazdy kat. C powinna obejmowa 20 godz. zaj teoretycznych (1 godzina 45 min) oraz 30 godz. zaj praktycznych (1 godzina 60 min). Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godz. kursu. Kurs powinien zako czy si egzaminem wewn trznym z cz ci teoretycznej oraz z cz ci praktycznej dla której to minimalny czas trwania ustalony jest w rozporz dzeniu. b. Prawo jazdy kat. C+E nale y przeprowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj cych si o kierowanie pojazdami, instruktorów i wyk adowców (Dz. U. z 2012 poz. 1019). Liczba godzin kursu Prawo jazdy kat. C+E powinna obejmowa 20 godz. zaj teoretycznych (1 godzina 45 min) oraz 25 godz. zaj praktycznych (1 godzina 60 min). Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godz. kursu. Kurs powinien zako czy si egzaminem wewn trznym z cz ci teoretycznej oraz z cz ci praktycznej dla której to minimalny czas trwania ustalony jest w rozporz dzeniu. c) Kwalifikacja Wst pna w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E nale y przeprowadzi zgodnie z Ustaw z dnia 6 wrze nia 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874 z pó n. zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314). Liczba godzin kursu powinna obejmowa 140 godzin zegarowych, w tym: 97 godz. w cz ci podstawowej oraz 43 godzin w cz ci specjalistycznej. 2. Kod zamówienia: : Us ugi szkó nauki jazdy (na podstawie Wspólnego S ownika Zamówie CPV). 3. Liczba godzin kursu powinna obejmowa : a) kurs prawo jazdy kat. C 50 godzin, w tym: - zaj cia teoretyczne 20 godz., - zaj cia praktyczne 30 godz.; b) kurs prawo jazdy kat. C+E 45 godzin, w tym: - zaj cia teoretyczne 20 godz., - zaj cia praktyczne 25 godz.; c) kurs kwalifikacji wst pnej w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E 140 godzin, w tym: - cz podstawowa 97 godzin,

2 - cz specjalistyczna 43 godzin. 5. Zamawiaj cy skieruje na kurs 10 osób. 6. Termin wykonania zamówienia X.2013r.-II.2014r. 7.Zaj cia teoretyczne i praktyczne mog odbywa si rednio 4 razy w tygodniu. Godziny zaj praktycznych b d ustalane w uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia. 8. Miejsce kursu prawo jazdy kat. C, C+E: zaj cia teoretyczne oraz praktyczne na placu manewrowym b d odbywa y si na terenie ukowa oraz na terenie miasta (np. Siedlce, Bia a Podlaska), w którym uczestnicy b d zdawali egzamin pa stwowy. W przypadku zaj praktycznych kursu Kwalifikacji Wst pnej nale y zapewni miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych sk adaj ce si z elementów infrastruktury zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi zany b dzie do zapewnienia transportu uczestników z miasta uków do miejsca odbywania zaj praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Koszt transportu nale y uwzgl dni w koszcie kursu. 9.Sala wyk adowa, w której b d odbywa y si zaj cia teoretyczne powinna spe nia wymogi BHP oraz posiada zaplecze sanitarne (dost p do WC, umywalki, sali lub k cika do spo ycia posi ków). Pomieszczenia, w których b d realizowane zaj cia winny by bezwzgl dnie dostosowane do prowadzenia grupy minimum 10 osobowej z odpowiednim o wietleniem, wentylacj i akustyk. Ka dy uczestnik kursu powinien mie indywidualny dost p do urz dze i sprz tu (m.in. krzes o, stolik) wykorzystywanego przez okres uczestnictwa w kursie. 10. W ramach umowy Wykonawca zobowi zany jest przygotowa i zapewni ka demu uczestnikowi bezzwrotne materia y szkoleniowe: np. podr cznik, teczka prawo jazdy kat. C, skrypt adekwatny do omawianej tematyki, itp. Na wszystkich materia ach, które otrzymaj uczestnicy, nale y zamie ci odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapita Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacj o wspó finansowaniu kursu ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Materia y w formie drukowanej musz by trwale po czone ze sob (np. bindowane, zszyte, oprawione itp.). 11.Dok adny termin kursu zostanie podany przez Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest przekaza Zamawiaj cemu harmonogram zaj z programem, CV wyk adowców, o wiadczenia zgodne z wytycznymi dot. realizacji kursów z EFS, min.7 dni przed rozpocz ciem kursów. 12.Wykonawca powinien prowadzi kursy w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym, tj. wg uzgodnionych harmonogramów. Wykonawca nie wprowadza adnych zmian w harmonogramach bez pisemnej zgody Zamawiaj cego. Instruktor prowadz cy zaj cia praktyczne w trakcie kursu prawo jazdy kat. C/prawo jazdy kat. C+E nie mo e szkoli jednocze nie wi cej ni jednej osoby. II. Warunki udzia u w post powaniu 1. Wykonawca posiada wiedz i do wiadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w przedmiocie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e w ci gu ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - to w tym krótszym okresie przeszkoli co najmniej 50 osób (ka da grupa min. 10 osobowa) w zakresie prawo jazdy kat. C, co najmniej 50 osób (ka da grupa min. 10 osobowa) w zakresie Kwalifikacji Wst pnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E oraz prawo jazdy kat. C+E dla co najmniej 20 osób (ka da grupa min. 10 osobowa). Na potwierdzenie spe niania tego warunku Wykonawca do czy za cznik 4 oraz referencje. 2.Wykonawca dysponuje miejscem do prowadzenia kursu ze wskazaniem warunków lokalowych do prowadzenia wyk adów, warunków socjalnych oraz wyposa eniem dydaktycznym, placem manewrowym oraz pojazdami odpowiednimi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spe niony je eli Wykonawca wyka e, e dysponuje: 2 pojazdami w zakresie kat C, jedn przyczep w zakresie kat. C+E; jednym symulatorem do realizacji zaj w warunkach specjalnych w zakresie Kwalifikacji Wst pnej; jednym ci gnikiem siod owym z naczep w zakresie Kwalifikacji Wst pnej lub innym pojazdem o dopuszczalnej masie ca kowitej min. 12 ton. Na potwierdzenie spe niania tego warunku Wykonawca do czy za cznik 5. 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, warunek okre lony w pkt.1 i 2 powinien spe nia co najmniej jeden z tych Wykonawców.

3 4.Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu b dzie przeprowadzona w oparciu o przed o one przez Wykonawc dokumenty i o wiadczenia. a. Oferty Wykonawców, którzy przed o dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce spe nianie wymaganych warunków, zostan dopuszczone do badania i oceny. b. Wykonawcy, którzy nie przed o dokumentów i o wiadcze potwierdzaj cych spe nianie wymaganych warunków, zostan wykluczeni z post powania. III. Oferta wspólna 1) W przypadku, kiedy ofert sk ada kilka podmiotów, oferta powinna by podpisana przez Pe nomocnika. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o zamówienie ustanawiaj spo ród siebie Pe nomocnika do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 2) Dokument pe nomocnictwa musi by za czony do oferty i zawiera w szczególno ci wskazanie: przedmiotu zamówienia i zamawiaj cego, Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pe nomocnika oraz zakres jego umocowania. 3) Dokument pe nomocnictwa musi by podpisany przez osoby uprawnione do sk adania o wiadcze woli wymienione we w a ciwym rejestrze lub ewidencji dzia alno ci gospodarczej Wykonawcy. 4) Dokument pe nomocnictwa musi zosta z o ony jako cz oferty, musi by w oryginale. IV. Z udzia u w post powaniu wykluczone s : a) osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz cych w realizacji PO KL w sytuacji, gdy wyst puje konflikt interesów o którym mowa w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Podrozdzia ) obowi zuj cych od dnia r. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, o którym mowa powy ej, potencjalny Wykonawca do cza do oferty o wiadczenie o braku wyst powania ww. powi za (Za cznik nr 2). b) podmioty, które powi zane s z Zamawiaj cym lub osobami upowa nionymi do zaci gaj zobowi za w imieniu Zamawiaj cego lub osobami wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapita owo, w szczególno ci poprzez: Uczestnictwo w spó ce jako wspólnik spó ki cywilnej lub spó ki osobowej; Posiadanie udzia ów lub co najmniej 10% akcji; Pe nienie funkcji cz onka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pe nomocnika; Pozostawanie w zwi zku ma e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli; W celu potwierdzenia braku powi za kapita owych lub osobowych, o których mowa powy ej, potencjalny Wykonawca do cza do oferty o wiadczenie o braku wyst powania w/w powi za (Za cznik nr 3). V. Pozosta e informacje: 1. W czasie zaj teoretycznych Wykonawca zapewni uczestnikom kursu pocz stunek oraz serwis kawowy sk adaj cy si z kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 2.Wykonawca zobowi zany jest do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie uprawniaj ce do uzyskania prawa jazdy kat. C, C+E oraz na badania psychologiczne stwierdzaj ce brak przeciwwskaza psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie oraz psychologiczne musz by przeprowadzane co najmniej 3 dni przed rozpocz ciem kursu. Wykonawca zobowi zany jest do przekazania Zamawiaj cemu informacji o wynikach bada niezw ocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania osób nast pnych, wskazanych przez Zamawiaj cego, a do wy onienia 10 uczestników kursu. Cena bada lekarskich oraz psychologicznych wchodzi w cen oferty. 3. Zaj cia teoretyczne i praktyczne powinny by prowadzone przez uprawnionych instruktorów, wyk adowców. W przypadku zmiany wyk adowcy lub do czenia nowego Wyk adowcy, Wykonawca zobowi zany jest zg osi tak informacj zamawiaj cemu niezw ocznie. Kwalifikacje nowego instruktora lub wyk adowcy powinny odpowiada kwalifikacjom osoby wymienionym w ofercie. 4. Po przeprowadzonym kursie prawo jazdy kat. C, kat. C+E Wykonawca zobowi zany jest przeprowadzi egzamin wewn trzny, zgodnie z zasadami okre lonymi dla egzaminu pa stwowego na prawo jazdy. Je eli

4 osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewn trznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania cz ci praktycznej, powtórkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu egzaminu wewn trznego ka dy uczestnik powinien otrzyma za wiadczenie o uko czeniu kursu. 5.Wykonawca pokrywa koszty pierwszego egzaminu pa stwowego (teoretycznego oraz praktycznego) na prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E oraz testu kwalifikacyjnego na kwalifikacj wst pn podstawow w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E. Po zaliczeniu egzaminu wewn trznego, ka dy uczestnik przyst pi do egzaminu zewn trznego (teoretycznego i praktycznego) z zakresu prawo jazdy kat. C, C+E organizowanego przez Wojewódzki O rodek Ruchu Drogowego. Kwalifikacja Wst pna w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E ko czy si testem kwalifikacyjnym przed trzyosobow komisj egzaminuj c powo an przez Wojewod (w rozumieniu przepisów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowy Dz. U. z 2010r.,Nr 53,poz. 314). Po pozytywnym zaliczeniu testu kwalifikacyjnego uczestnicy otrzymaj wiadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzaj ce uzyskanie kwalifikacji wst pnej na zasadach okre lonych w rozdziale 4 19 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowych (Dz. U. z 2010r, Nr 53, poz.314) wydane przez Wojewod. 6. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 pa dziernika 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kieruj cymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz z pó n. zmian.) oraz wskazaniami Zamawiaj cego. W szczególno ci Wykonawca prowadzi dostarczone przez Zamawiaj cego dzienniki zaj, listy obecno ci. Wykonawca umo liwi Zamawiaj cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj cych i ewaluacyjnych projektu w ród uczestników kursu. 7.Wykonawca zobowi zany jest do oznaczenia pomieszcze, w których odbywaj si zaj cia, informacj, e kurs jest wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki. 8.Wykonawca zobowi zany jest do przechowywania dokumentacji dotycz cej kursu do dnia r. 9.Wykonawca, który sk ada ofert posiada Certyfikat Jako ci ISO/Akredytacj Kuratora O wiaty dla wykonywanych us ug. W przypadku sk adania oferty wspólnej posiadanie w/w uprawnie powinien posiada jeden z Wykonawców. VI. Dokumenty sk adane przez Wykonawc 1. Wype niony Formularz oferty Wykonawcy (Za cznik nr 1), 3. O wiadczenie o braku wyst powania powi za (Za cznik nr 2). 4. O wiadczenie o braku powi za osobowych i kapita owych (Za cznik nr 3). 5. Wykaz wykonanych us ug przez Wykonawc w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia przez Wykonawc dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, (Za cznik nr 4). 6. Opis miejsca prowadzenia kursu, wykaz pojazdów i opis miejsca prowadzenia zaj praktycznych (lokalizacja placu manewrowego, itp.) (Za cznik 5). 7. Wykaz kadry dydaktycznej prowadz cej kurs (Za cznik nr 6). 8. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego lub Ewidencji Dzia alno ci Gospodarczej, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed terminem sk adania ofert. 9. Kserokopi Certyfikatu Jako ci Us ug/akredytacj Kuratora O wiaty. VII. Opis sposobu przygotowania ofert 1.Wykonawca mo e z o y tylko jedn ofert. 2.Ofert sk ada si w formie pisemnej wype niaj c Formularz Oferty Wykonawcy stanowi cy Za cznik Nr 1 do Zaproszenia do sk adania ofert. 3.Oferta powinna by czytelna i z o ona w j zyku polskim. 4. Ofert wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, za cznikami, o wiadczeniami nale y umie ci w zamkni tej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci i zapewniaj cej jej nienaruszalno do terminu otwarcia ofert oraz opisan : nazwa i adres Wykonawcy oraz Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, kat. C+E oraz Kwalifikacji Wst pnej w

5 zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E w ramach projektu BUDujemy swoj przysz o 5.Wszelkie zmiany w tek cie oferty (przekre lenia, poprawki dopiski) powinny by podpisane lub parafowane przez Wykonawc, w przeciwnym wypadku nie b d uwzgl dniane. 6.Oferta Wykonawcy oraz za czniki musz by podpisane przez Wykonawc. 7.Wszystkie wymagane dokumenty musz by z o one w oryginale lub kopii. Ka da strona dokumentu z o onego w formie kopii musi by opatrzona klauzul : ZA ZGODNO Z ORYGINA EM i podpisana przez Wykonawc. 8.Przed up ywem terminu sk adania ofert, Wykonawca mo e wprowadzi zmiany do z o onej oferty lub wycofa ofert. Zmiany lub wycofanie powinny by dor czone Zamawiaj cemu na pi mie przed up ywem terminu sk adania ofert. O wiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno by opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE. 9.Wykonawca nie mo e wycofa oferty i wprowadza jakichkolwiek zmian w tre ci oferty po up ywie terminu sk adania ofert. 10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z o eniem oferty. 11. W przypadku, kiedy ofert sk ada kilka podmiotów, oferta winna by podpisana przez pe nomocnika. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami 1.Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawca przekazuj pisemnie, faksem lub poczt elektroniczn. Nie udziela si adnych ustnych i telefonicznych informacji. Pytania musz by skierowane na adres Zamawiaj cego: Centrum Doradztwa Finansowego ul. Ojców Pijarów 5, uków fax Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci niniejszego zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni tre zaproszenia. Dokonan zmian zaproszenia oraz tre ci zadanych pyta wraz z udzielonymi wyja nieniami Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zamie ci j na stronie internetowej 3. Osob ze strony Zamawiaj cego upowa nion do kontaktowania si z Wykonawcami jest Lidia Niedzió ka. IX. Miejsce oraz termin sk adania oferty 1.Ofert Wykonawcy wraz z za cznikami nale y przesy a na adres Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz ul. Ojców Pijarów 5, uków lub z o y w siedzibie Centrum Doradztwa Finansowego w godzinach od poniedzia ku do pi tku. 2. Termin sk adania ofert up ywa z dniem 26 wrze nia 2013 r., o godz. 09: Oferty zostan otwarte 26 wrze nia 2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiaj cego. 4. Zamawiaj cy wy le informacj o wyniku post powania do ka dego Wykonawcy, który z o y ofert. X. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzgl dnia wszystkie zobowi zania, musi by podana w z otych polskich cyfrowo i s ownie. 2. Cena podana w ofercie winna obejmowa wszystkie koszty (m.in.: wynagrodzenie instruktorów, catering, materia y dydaktyczne, egzaminy, test kwalifikacyjny, badania lekarskie, sale wyk adowe, itp.) i sk adniki zwi zane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiaj cego. 3. Cena ofert powinna zosta okre lona z dok adno ci do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi, cena mo e by tylko jedna, nie dopuszcza si wariantowo ci cen. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres obowi zywania umowy. 5. Cen za wykonanie przedmiotu zamówienia nale y przedstawi w Formularzu ofertowym" stanowi cym za cznik do niniejszego zaproszenia. 6. W przypadku rozbie no ci mi dzy kwot podan cyfrowo i s ownie Zamawiaj cy uzna warto podan s ownie.

6 XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyj te w niniejszym post powaniu kryteria oceny ofert: - Cena oferty brutto - 80% - Posiadanie przez Wykonawc aktualnego certyfikatu jako ci us ug/akredytacj Kuratora O wiaty 20% 2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Kryterium 1 - Cena oferty brutto - ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najni sza cena* oferty brutto liczba punktów = x 100 x 80% cena * oferty ocenianej brutto * ca kowity koszt szkolenia brutto. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 pkt. Kryterium 2 - Posiadanie przez Wykonawc aktualnego certyfikatu jako ci us ug. W przypadku, je eli dany Wykonawca: posiada aktualny certyfikat jako ci us ug/ akredytacj Kuratora O wiaty 100 pkt. x 20% nie posiada certyfikatu jako ci us ug/ akredytacj Kuratora O wiaty 0 pkt. 3. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz, pozosta e oferty zostan sklasyfikowane zgodnie z ilo ci uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy sz ilo punktów. Dyrektor CDF Urszula Bancerz

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1 tel. (68) 327-02-15 328-48-70

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo