Zaproszenie do sk adania ofert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do sk adania ofert"

Transkrypt

1 uków, dnia r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dzia anie 6.1 Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie, Poddzia anie Wsparcie osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, zaprasza do sk adania ofert w celu wy onienia wykonawcy na organizacj i przeprowadzenie kursów Prawo jazdy kat. C, C+E z Kwalifikacj Wst pn przyspieszon w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E dla 10 osób. 2. Post powanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasad konkurencyjno ci. 3. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Organizacja i przeprowadzenie kursów z zakresu Prawo jazdy kat. C, C+E z Kwalifikacj Wst pn w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E a. Prawo jazdy kat. C nale y przeprowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj cych si o kierowanie pojazdami, instruktorów i wyk adowców (Dz. U. z 2012 poz. 1019) Liczba godzin kursu Prawo jazdy kat. C powinna obejmowa 20 godz. zaj teoretycznych (1 godzina 45 min) oraz 30 godz. zaj praktycznych (1 godzina 60 min). Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godz. kursu. Kurs powinien zako czy si egzaminem wewn trznym z cz ci teoretycznej oraz z cz ci praktycznej dla której to minimalny czas trwania ustalony jest w rozporz dzeniu. b. Prawo jazdy kat. C+E nale y przeprowadzi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj cych si o kierowanie pojazdami, instruktorów i wyk adowców (Dz. U. z 2012 poz. 1019). Liczba godzin kursu Prawo jazdy kat. C+E powinna obejmowa 20 godz. zaj teoretycznych (1 godzina 45 min) oraz 25 godz. zaj praktycznych (1 godzina 60 min). Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godz. kursu. Kurs powinien zako czy si egzaminem wewn trznym z cz ci teoretycznej oraz z cz ci praktycznej dla której to minimalny czas trwania ustalony jest w rozporz dzeniu. c) Kwalifikacja Wst pna w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E nale y przeprowadzi zgodnie z Ustaw z dnia 6 wrze nia 2001r.o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874 z pó n. zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314). Liczba godzin kursu powinna obejmowa 140 godzin zegarowych, w tym: 97 godz. w cz ci podstawowej oraz 43 godzin w cz ci specjalistycznej. 2. Kod zamówienia: : Us ugi szkó nauki jazdy (na podstawie Wspólnego S ownika Zamówie CPV). 3. Liczba godzin kursu powinna obejmowa : a) kurs prawo jazdy kat. C 50 godzin, w tym: - zaj cia teoretyczne 20 godz., - zaj cia praktyczne 30 godz.; b) kurs prawo jazdy kat. C+E 45 godzin, w tym: - zaj cia teoretyczne 20 godz., - zaj cia praktyczne 25 godz.; c) kurs kwalifikacji wst pnej w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E 140 godzin, w tym: - cz podstawowa 97 godzin,

2 - cz specjalistyczna 43 godzin. 5. Zamawiaj cy skieruje na kurs 10 osób. 6. Termin wykonania zamówienia X.2013r.-II.2014r. 7.Zaj cia teoretyczne i praktyczne mog odbywa si rednio 4 razy w tygodniu. Godziny zaj praktycznych b d ustalane w uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia. 8. Miejsce kursu prawo jazdy kat. C, C+E: zaj cia teoretyczne oraz praktyczne na placu manewrowym b d odbywa y si na terenie ukowa oraz na terenie miasta (np. Siedlce, Bia a Podlaska), w którym uczestnicy b d zdawali egzamin pa stwowy. W przypadku zaj praktycznych kursu Kwalifikacji Wst pnej nale y zapewni miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych sk adaj ce si z elementów infrastruktury zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi zany b dzie do zapewnienia transportu uczestników z miasta uków do miejsca odbywania zaj praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Koszt transportu nale y uwzgl dni w koszcie kursu. 9.Sala wyk adowa, w której b d odbywa y si zaj cia teoretyczne powinna spe nia wymogi BHP oraz posiada zaplecze sanitarne (dost p do WC, umywalki, sali lub k cika do spo ycia posi ków). Pomieszczenia, w których b d realizowane zaj cia winny by bezwzgl dnie dostosowane do prowadzenia grupy minimum 10 osobowej z odpowiednim o wietleniem, wentylacj i akustyk. Ka dy uczestnik kursu powinien mie indywidualny dost p do urz dze i sprz tu (m.in. krzes o, stolik) wykorzystywanego przez okres uczestnictwa w kursie. 10. W ramach umowy Wykonawca zobowi zany jest przygotowa i zapewni ka demu uczestnikowi bezzwrotne materia y szkoleniowe: np. podr cznik, teczka prawo jazdy kat. C, skrypt adekwatny do omawianej tematyki, itp. Na wszystkich materia ach, które otrzymaj uczestnicy, nale y zamie ci odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapita Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacj o wspó finansowaniu kursu ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Materia y w formie drukowanej musz by trwale po czone ze sob (np. bindowane, zszyte, oprawione itp.). 11.Dok adny termin kursu zostanie podany przez Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest przekaza Zamawiaj cemu harmonogram zaj z programem, CV wyk adowców, o wiadczenia zgodne z wytycznymi dot. realizacji kursów z EFS, min.7 dni przed rozpocz ciem kursów. 12.Wykonawca powinien prowadzi kursy w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym, tj. wg uzgodnionych harmonogramów. Wykonawca nie wprowadza adnych zmian w harmonogramach bez pisemnej zgody Zamawiaj cego. Instruktor prowadz cy zaj cia praktyczne w trakcie kursu prawo jazdy kat. C/prawo jazdy kat. C+E nie mo e szkoli jednocze nie wi cej ni jednej osoby. II. Warunki udzia u w post powaniu 1. Wykonawca posiada wiedz i do wiadczenie w prowadzeniu kursów wskazanych w przedmiocie zamówienia. Warunek zostanie uznany za spe niony, je eli Wykonawca wyka e, e w ci gu ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - to w tym krótszym okresie przeszkoli co najmniej 50 osób (ka da grupa min. 10 osobowa) w zakresie prawo jazdy kat. C, co najmniej 50 osób (ka da grupa min. 10 osobowa) w zakresie Kwalifikacji Wst pnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E oraz prawo jazdy kat. C+E dla co najmniej 20 osób (ka da grupa min. 10 osobowa). Na potwierdzenie spe niania tego warunku Wykonawca do czy za cznik 4 oraz referencje. 2.Wykonawca dysponuje miejscem do prowadzenia kursu ze wskazaniem warunków lokalowych do prowadzenia wyk adów, warunków socjalnych oraz wyposa eniem dydaktycznym, placem manewrowym oraz pojazdami odpowiednimi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spe niony je eli Wykonawca wyka e, e dysponuje: 2 pojazdami w zakresie kat C, jedn przyczep w zakresie kat. C+E; jednym symulatorem do realizacji zaj w warunkach specjalnych w zakresie Kwalifikacji Wst pnej; jednym ci gnikiem siod owym z naczep w zakresie Kwalifikacji Wst pnej lub innym pojazdem o dopuszczalnej masie ca kowitej min. 12 ton. Na potwierdzenie spe niania tego warunku Wykonawca do czy za cznik 5. 3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, warunek okre lony w pkt.1 i 2 powinien spe nia co najmniej jeden z tych Wykonawców.

3 4.Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu b dzie przeprowadzona w oparciu o przed o one przez Wykonawc dokumenty i o wiadczenia. a. Oferty Wykonawców, którzy przed o dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce spe nianie wymaganych warunków, zostan dopuszczone do badania i oceny. b. Wykonawcy, którzy nie przed o dokumentów i o wiadcze potwierdzaj cych spe nianie wymaganych warunków, zostan wykluczeni z post powania. III. Oferta wspólna 1) W przypadku, kiedy ofert sk ada kilka podmiotów, oferta powinna by podpisana przez Pe nomocnika. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o zamówienie ustanawiaj spo ród siebie Pe nomocnika do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 2) Dokument pe nomocnictwa musi by za czony do oferty i zawiera w szczególno ci wskazanie: przedmiotu zamówienia i zamawiaj cego, Wykonawców ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pe nomocnika oraz zakres jego umocowania. 3) Dokument pe nomocnictwa musi by podpisany przez osoby uprawnione do sk adania o wiadcze woli wymienione we w a ciwym rejestrze lub ewidencji dzia alno ci gospodarczej Wykonawcy. 4) Dokument pe nomocnictwa musi zosta z o ony jako cz oferty, musi by w oryginale. IV. Z udzia u w post powaniu wykluczone s : a) osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz cych w realizacji PO KL w sytuacji, gdy wyst puje konflikt interesów o którym mowa w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Podrozdzia ) obowi zuj cych od dnia r. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, o którym mowa powy ej, potencjalny Wykonawca do cza do oferty o wiadczenie o braku wyst powania ww. powi za (Za cznik nr 2). b) podmioty, które powi zane s z Zamawiaj cym lub osobami upowa nionymi do zaci gaj zobowi za w imieniu Zamawiaj cego lub osobami wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapita owo, w szczególno ci poprzez: Uczestnictwo w spó ce jako wspólnik spó ki cywilnej lub spó ki osobowej; Posiadanie udzia ów lub co najmniej 10% akcji; Pe nienie funkcji cz onka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pe nomocnika; Pozostawanie w zwi zku ma e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli; W celu potwierdzenia braku powi za kapita owych lub osobowych, o których mowa powy ej, potencjalny Wykonawca do cza do oferty o wiadczenie o braku wyst powania w/w powi za (Za cznik nr 3). V. Pozosta e informacje: 1. W czasie zaj teoretycznych Wykonawca zapewni uczestnikom kursu pocz stunek oraz serwis kawowy sk adaj cy si z kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek. 2.Wykonawca zobowi zany jest do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie uprawniaj ce do uzyskania prawa jazdy kat. C, C+E oraz na badania psychologiczne stwierdzaj ce brak przeciwwskaza psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie oraz psychologiczne musz by przeprowadzane co najmniej 3 dni przed rozpocz ciem kursu. Wykonawca zobowi zany jest do przekazania Zamawiaj cemu informacji o wynikach bada niezw ocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawca sfinansuje badania osób nast pnych, wskazanych przez Zamawiaj cego, a do wy onienia 10 uczestników kursu. Cena bada lekarskich oraz psychologicznych wchodzi w cen oferty. 3. Zaj cia teoretyczne i praktyczne powinny by prowadzone przez uprawnionych instruktorów, wyk adowców. W przypadku zmiany wyk adowcy lub do czenia nowego Wyk adowcy, Wykonawca zobowi zany jest zg osi tak informacj zamawiaj cemu niezw ocznie. Kwalifikacje nowego instruktora lub wyk adowcy powinny odpowiada kwalifikacjom osoby wymienionym w ofercie. 4. Po przeprowadzonym kursie prawo jazdy kat. C, kat. C+E Wykonawca zobowi zany jest przeprowadzi egzamin wewn trzny, zgodnie z zasadami okre lonymi dla egzaminu pa stwowego na prawo jazdy. Je eli

4 osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewn trznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania cz ci praktycznej, powtórkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu egzaminu wewn trznego ka dy uczestnik powinien otrzyma za wiadczenie o uko czeniu kursu. 5.Wykonawca pokrywa koszty pierwszego egzaminu pa stwowego (teoretycznego oraz praktycznego) na prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E oraz testu kwalifikacyjnego na kwalifikacj wst pn podstawow w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E. Po zaliczeniu egzaminu wewn trznego, ka dy uczestnik przyst pi do egzaminu zewn trznego (teoretycznego i praktycznego) z zakresu prawo jazdy kat. C, C+E organizowanego przez Wojewódzki O rodek Ruchu Drogowego. Kwalifikacja Wst pna w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E ko czy si testem kwalifikacyjnym przed trzyosobow komisj egzaminuj c powo an przez Wojewod (w rozumieniu przepisów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowy Dz. U. z 2010r.,Nr 53,poz. 314). Po pozytywnym zaliczeniu testu kwalifikacyjnego uczestnicy otrzymaj wiadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzaj ce uzyskanie kwalifikacji wst pnej na zasadach okre lonych w rozdziale 4 19 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonuj cych przewóz drogowych (Dz. U. z 2010r, Nr 53, poz.314) wydane przez Wojewod. 6. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 pa dziernika 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kieruj cymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz z pó n. zmian.) oraz wskazaniami Zamawiaj cego. W szczególno ci Wykonawca prowadzi dostarczone przez Zamawiaj cego dzienniki zaj, listy obecno ci. Wykonawca umo liwi Zamawiaj cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj cych i ewaluacyjnych projektu w ród uczestników kursu. 7.Wykonawca zobowi zany jest do oznaczenia pomieszcze, w których odbywaj si zaj cia, informacj, e kurs jest wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Program Operacyjny Kapita Ludzki. 8.Wykonawca zobowi zany jest do przechowywania dokumentacji dotycz cej kursu do dnia r. 9.Wykonawca, który sk ada ofert posiada Certyfikat Jako ci ISO/Akredytacj Kuratora O wiaty dla wykonywanych us ug. W przypadku sk adania oferty wspólnej posiadanie w/w uprawnie powinien posiada jeden z Wykonawców. VI. Dokumenty sk adane przez Wykonawc 1. Wype niony Formularz oferty Wykonawcy (Za cznik nr 1), 3. O wiadczenie o braku wyst powania powi za (Za cznik nr 2). 4. O wiadczenie o braku powi za osobowych i kapita owych (Za cznik nr 3). 5. Wykaz wykonanych us ug przez Wykonawc w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia przez Wykonawc dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, (Za cznik nr 4). 6. Opis miejsca prowadzenia kursu, wykaz pojazdów i opis miejsca prowadzenia zaj praktycznych (lokalizacja placu manewrowego, itp.) (Za cznik 5). 7. Wykaz kadry dydaktycznej prowadz cej kurs (Za cznik nr 6). 8. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego lub Ewidencji Dzia alno ci Gospodarczej, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed terminem sk adania ofert. 9. Kserokopi Certyfikatu Jako ci Us ug/akredytacj Kuratora O wiaty. VII. Opis sposobu przygotowania ofert 1.Wykonawca mo e z o y tylko jedn ofert. 2.Ofert sk ada si w formie pisemnej wype niaj c Formularz Oferty Wykonawcy stanowi cy Za cznik Nr 1 do Zaproszenia do sk adania ofert. 3.Oferta powinna by czytelna i z o ona w j zyku polskim. 4. Ofert wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, za cznikami, o wiadczeniami nale y umie ci w zamkni tej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci i zapewniaj cej jej nienaruszalno do terminu otwarcia ofert oraz opisan : nazwa i adres Wykonawcy oraz Organizacja i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, kat. C+E oraz Kwalifikacji Wst pnej w

5 zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E w ramach projektu BUDujemy swoj przysz o 5.Wszelkie zmiany w tek cie oferty (przekre lenia, poprawki dopiski) powinny by podpisane lub parafowane przez Wykonawc, w przeciwnym wypadku nie b d uwzgl dniane. 6.Oferta Wykonawcy oraz za czniki musz by podpisane przez Wykonawc. 7.Wszystkie wymagane dokumenty musz by z o one w oryginale lub kopii. Ka da strona dokumentu z o onego w formie kopii musi by opatrzona klauzul : ZA ZGODNO Z ORYGINA EM i podpisana przez Wykonawc. 8.Przed up ywem terminu sk adania ofert, Wykonawca mo e wprowadzi zmiany do z o onej oferty lub wycofa ofert. Zmiany lub wycofanie powinny by dor czone Zamawiaj cemu na pi mie przed up ywem terminu sk adania ofert. O wiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno by opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE. 9.Wykonawca nie mo e wycofa oferty i wprowadza jakichkolwiek zmian w tre ci oferty po up ywie terminu sk adania ofert. 10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z o eniem oferty. 11. W przypadku, kiedy ofert sk ada kilka podmiotów, oferta winna by podpisana przez pe nomocnika. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami 1.Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawca przekazuj pisemnie, faksem lub poczt elektroniczn. Nie udziela si adnych ustnych i telefonicznych informacji. Pytania musz by skierowane na adres Zamawiaj cego: Centrum Doradztwa Finansowego ul. Ojców Pijarów 5, uków fax Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci niniejszego zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni tre zaproszenia. Dokonan zmian zaproszenia oraz tre ci zadanych pyta wraz z udzielonymi wyja nieniami Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zamie ci j na stronie internetowej 3. Osob ze strony Zamawiaj cego upowa nion do kontaktowania si z Wykonawcami jest Lidia Niedzió ka. IX. Miejsce oraz termin sk adania oferty 1.Ofert Wykonawcy wraz z za cznikami nale y przesy a na adres Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz ul. Ojców Pijarów 5, uków lub z o y w siedzibie Centrum Doradztwa Finansowego w godzinach od poniedzia ku do pi tku. 2. Termin sk adania ofert up ywa z dniem 26 wrze nia 2013 r., o godz. 09: Oferty zostan otwarte 26 wrze nia 2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiaj cego. 4. Zamawiaj cy wy le informacj o wyniku post powania do ka dego Wykonawcy, który z o y ofert. X. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzgl dnia wszystkie zobowi zania, musi by podana w z otych polskich cyfrowo i s ownie. 2. Cena podana w ofercie winna obejmowa wszystkie koszty (m.in.: wynagrodzenie instruktorów, catering, materia y dydaktyczne, egzaminy, test kwalifikacyjny, badania lekarskie, sale wyk adowe, itp.) i sk adniki zwi zane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiaj cego. 3. Cena ofert powinna zosta okre lona z dok adno ci do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi, cena mo e by tylko jedna, nie dopuszcza si wariantowo ci cen. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres obowi zywania umowy. 5. Cen za wykonanie przedmiotu zamówienia nale y przedstawi w Formularzu ofertowym" stanowi cym za cznik do niniejszego zaproszenia. 6. W przypadku rozbie no ci mi dzy kwot podan cyfrowo i s ownie Zamawiaj cy uzna warto podan s ownie.

6 XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyj te w niniejszym post powaniu kryteria oceny ofert: - Cena oferty brutto - 80% - Posiadanie przez Wykonawc aktualnego certyfikatu jako ci us ug/akredytacj Kuratora O wiaty 20% 2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Kryterium 1 - Cena oferty brutto - ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najni sza cena* oferty brutto liczba punktów = x 100 x 80% cena * oferty ocenianej brutto * ca kowity koszt szkolenia brutto. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 pkt. Kryterium 2 - Posiadanie przez Wykonawc aktualnego certyfikatu jako ci us ug. W przypadku, je eli dany Wykonawca: posiada aktualny certyfikat jako ci us ug/ akredytacj Kuratora O wiaty 100 pkt. x 20% nie posiada certyfikatu jako ci us ug/ akredytacj Kuratora O wiaty 0 pkt. 3. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsz, pozosta e oferty zostan sklasyfikowane zgodnie z ilo ci uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwy sz ilo punktów. Dyrektor CDF Urszula Bancerz

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe postępowanie nr ZK/1/2013/438

Zapytanie ofertowe postępowanie nr ZK/1/2013/438 Warszawa, 10.07.2013 r. Zapytanie ofertowe postępowanie nr ZK/1/2013/438 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE W związku z realizacją przez HELIO MARCIN CZYŻ projektu Zdrowa kuchnia zdrowe społeczeństwo II w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Zaproszenie do składania ofert)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Zaproszenie do składania ofert) ZAPYTANIE OFERTOWE (Zaproszenie do składania ofert) Zamawiający: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Fundacja Viribus Unitis ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Przedmiot zamówienia: Obsługa

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

KOD CPV: 80530000-8 USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

KOD CPV: 80530000-8 USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY W PROJEKCIE Administrator Bezpieczeństwa Informacji najlepszym zabezpieczeniem firmy nr POKL.08.01.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY W PROJEKCIE Administrator Bezpieczeństwa Informacji najlepszym zabezpieczeniem firmy nr POKL.08.01. Warszawa, 19 kwietnia 2013r. IRON BRANDS Tomasz Klimek Ul. Jana Żupańskiego 2a/19 61-562 Poznań NIP 5251555301, REGON 013160972 VISION CONSULTING GROUP Agnieszka Maruda-Sperczak Ul. Żołnierzy Narwiku 16

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM Nr postępowania: 2/2015/PFRON

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 30 marca 2016 r.

Bielsko-Biała, dn. 30 marca 2016 r. Bielsko-Biała, dn. 30 marca 2016 r. Zapytanie ofertowe nr OWES2/SPS/SZZ/2016 I. Zamawiający Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała NIP: 547-11-44-391

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Łuków, dnia 12.03.2013 r. Zaproszenie do składania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizując projekt,,przepis na sukces w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Tłuszcz ZAP.OPS.1.2014.POKL Tłuszcz, dnia 22.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie : - Kwalifikacja wstępna przyspieszona D1, D1+E,D,D+E 2 osoby

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie : - Kwalifikacja wstępna przyspieszona D1, D1+E,D,D+E 2 osoby Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

3. Termin wykonania zamówienia: Listopad 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

3. Termin wykonania zamówienia: Listopad 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: świadczenie usługi tłumacza języka migowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 276660-2012 z dnia 2012-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/11 /03 /2015 Katowice,dnia 3 kwietnia 2015 r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu KOMPETENCJE SPRAWNOŚĆ PRACA dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy. Informacje

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 320474-2012 z dnia 2012-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C, C + E

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: Sprawić Moc

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: Sprawić Moc ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: Sprawić Moc Nr postępowania: 1/2016/PFRON/SPR-MOC/OA data: 17.05.2016 r. 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dnia 01.07.2013r Dotyczy: Zakupu usługi pralniczej do 6 żłobków w ramach projektu Żuławy przyjazne rodzicom POKL.01.05.00-00-286/12 I. Nazwa i adres zamawiającego: Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE Jawor, dnia 28 marca 2013 r. W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro) ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie publiczne dotyczące kwoty poniżej 14 000 euro) 1. Zamawiający: Powiat Rzeszowski 2. Adres Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/4/2014 Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Część I: Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Część I: Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Część I: Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego 1. Warsztaty grupowe dla 12 osób, liczba 16 godzin zajęć dydaktycznych. 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nr post. 6/CHMURA/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, tel: 12

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/W-S/POKL/2013 z dnia 22.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/W-S/POKL/2013 z dnia 22.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/W-S/POKL/2013 z dnia 22.04.2013r. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND- POKL.07.02.01-24-002/12

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia są proinnowacyjne usługi doradcze obejmujące następujące komponenty:

Przedmiotem zamówienia są proinnowacyjne usługi doradcze obejmujące następujące komponenty: Wrocław, dnia 10.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE BAAD GAMES STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy Al. Kasztanowej 3A- 5, zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja/my niżej podpisani..

OFERTA. Ja/my niżej podpisani.. Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: E-mail: OFERTA Załącznik nr 1 formularz oferty Do: Educator L.B. Centrum Kształcenia ul. Hanki Sawickiej 50 A lok. 20 62-800 Kalisz Ja/my niżej podpisani... [firma/nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto

Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Nr Zapytania: 24/8.1.1/K/2014 Rzeszów, 6.05.2015 r. Zapytanie ofertowe POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 netto Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy Formularz ofertowy Załącznik nr 1 L. porz. Wymagane Informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres pocztowy Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy: 3. Numery telefonu: 4. Numery

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/07/ZK/ORE/2014 W SPRAWIE zakupu podkładów muzycznych do filmów informacyjnych nt. zawodów prowadzone zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. Nowoczesne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu pt.: Wykształceni Technicy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r.

Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r. Pomiechówek, dn. 11.08.2014 r. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Opiekunka dzieci i osób starszych dla uczestniczek projektu RADZĘ SOBIE - aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 5. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Bożena Książek, bksiazek@mcp.malopolska.pl; tel.: 12 376 91 43, faks: 12 376 91 20.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 5. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Bożena Książek, bksiazek@mcp.malopolska.pl; tel.: 12 376 91 43, faks: 12 376 91 20. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 20.05.2016 r. DO.142-1/16 /Znak sprawy/ 1. Nazwa, adres, dane kontaktowe zamawiającego: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Kurs prawa jazdy kategorii C i D dla Beneficjentów Projektu RBS

Kurs prawa jazdy kategorii C i D dla Beneficjentów Projektu RBS Kurs prawa jazdy kategorii C i D dla Beneficjentów Projektu RBS usługa szkolenia w zakresie: kurs na Prawo jazdy część A zamówienia: Kurs prawa jazdy kat. C i szkolenie okresowe- dla Beneficjentów Ostatecznych

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.B/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.B/2016 Wrocław, 27.04.2016 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.B/2016 "AREA COOLING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Relaksowa 27, 55-080 Nowa

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 18.02.2016 r. Zapytanie ofertowe:

Słupsk, dnia 18.02.2016 r. Zapytanie ofertowe: Słupsk, dnia 18.02.2016 r. Zapytanie ofertowe: Na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów będących odpadami w procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetwórstwa łososia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-.214/12-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-.214/12-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 10 10-683 Olsztyn Budynek B2 e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,09.05.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-14/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty.

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Kobylin - Borzymy, 26 września 2011 r. Zapytanie Ofertowe Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Daj sobie szansę, wszystko zaleŝy od Ciebie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP/ADZ/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/PP/ADZ/10/2012 Katowice, 25.10.2012 Zapytanie ofertowe nr 2/PP/ADZ/10/2012 W związku z realizacją projektu Adaptacja do zmiany realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia Lublin, 30.12.2010 Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych (150 godzin) w ramach projektu Zmiana roli szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi kompleksowego nadzoru BHP dla Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi kompleksowego nadzoru BHP dla Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Łódź, dn. 15.01.2016 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ilość

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ilość ZAPYTANIE Wizyty studyjne OFERTOWE: W związku z realizacją Projektu Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A2/09/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zapytanie ofertowe nr A2/09/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Poznań, 03.09.2013 r. Zapytanie ofertowe nr A2/09/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzących warsztaty promocji aktywności społecznej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w ramach prowadzonego projektu: Zaprogramowani na pomaganie (zakres zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

WO.271.14.2016.ZP Krobia, dnia 4 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

WO.271.14.2016.ZP Krobia, dnia 4 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WO.271.14.2016.ZP Krobia, dnia 4 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamówienie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo