Dostawa prasy dla Państwowej Inspekcji Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa prasy dla Państwowej Inspekcji Pracy"

Transkrypt

1 1 Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /2011 Dostawa prasy dla Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Pzp Tryb przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Opracowanie: Zatwierdził/ła:, dnia września 2011 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Dostawa prasy dla PIP postępowanie numer GOZ /2011. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski, poświadczone przez wykonawcę Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga by oferta była złożona w formie pisemnej nie dopuszczalne jest przesłanie oferty faksem i drogą elektroniczna (oferta ma mieć formę wydruku zapakowana jak w pkt 1.5 siwz). 2. Przedmiot zamówienia 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Państwowej Inspekcji Pracy prasy (dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism zwanych dalej gazetami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (określenie przedmiotu {nazwa gazety i wydawcy} i zapotrzebowanie ilościowe) zawarty jest w załączniku numer 8 do siwz. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać prasę do podmiotów wskazanych w załączniku numer 9 do siwz (na terenie całego kraju). 2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania (bezpłatny transport) przedmiotu zamówienia w każdy dzień roboczy zamawiającego (tj. poniedziałek piątek) do godziny Dostarczony przedmiot zamówienia ma być pozostawiony w siedzibie danej jednostki organizacyjnej zamawiającego lub w miejscu uzgodnionym pisemnie z przedstawicielem zamawiającego w każdej jednostce organizacyjnej zamawiającego. Wykaz osób, które w danej jednostce organizacyjnej odpowiadają za dostawę prasy zawarty jest w załączniku numer 9 do siwz. Poszczególne jednostki organizacyjne przekażą pisemnie lub faksem informacje o miejscu pozostawiania prasy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy w

3 3 wyznaczonym terminie wykonawca nie otrzyma takiej informacji prasa ma być dostarczana pod adres wskazany w załączniku numer 9 do siwz. 2.3 O konieczności dostarczenia gazet dzienników w inny dzień niż określony w pkt 2.2 (np. w sobotę) siwz wykonawca zostanie pisemnie/faksem powiadomiony przez jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy (do której dostawa ma być wykonana), z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 2.4 Dzienniki mają być dostarczone zamawiającemu w dniu ukazania się ich na rynku Dzienniki ukazujące się w dzień wolny od pracy mają być zamawiającemu dostarczone pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy z wyjątkiem pkt 2.3 siwz. 2.5 Tygodniki mają być dostarczone zamawiającemu w terminie 4 dni od dnia ukazania się ich na rynku (jeżeli czwarty dzień jest dniem wolnym od pracy dostawa ma nastąpić w pierwszy dzień roboczy po upływie tego terminu). 2.6 Pozostałe gazety tj. nie wymienione w pkt 2.4 i 2.5 siwz mają być zamawiającemu dostarczone w terminie 10 dni od dnia ukazania się ich na rynku. 2.7 Okres obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 2.8 Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć co najmniej 2 osoby, które będą odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie (formularz oferty dane ww. osób). 2.9 Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kar umownych w przypadku nieterminowej dostawy prasy w wysokości: a) gazety codzienne (za każdą sztukę nie dostarczonej w terminie gazety) 50 gr za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b) tygodniki i dwutygodniki (za każdą sztukę nie dostarczonej w terminie gazety) 1 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; c) miesięczniki (za każdą sztukę nie dostarczonej w terminie gazety) 2 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; d) kwartalniki (za każdą sztukę nie dostarczonej w terminie gazety) 4 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; e) pozostałe gazety (za każdą sztukę nie dostarczonej w terminie gazety) 3 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ostateczny katalog kar zawarty jest we wzorze umowy. Do naliczania kar uprawniony jest każda jednostka Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie dostawy prasy dla tej jednostek organizacyjnych. Ww. jednostki uprawnione są do potrącania kar umownych z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawa zamówień publicznych: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny; Usługi prenumeraty. 3. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w ust. 2 siwz na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 1 usługi prenumeraty prasy odpowiadającej swoim rodzajem i wartościom przedmiotowi zamówienia, tj. 1 usługa prenumeraty prasy o wartości min ,00 zł z podatkiem VAT i trwającą co najmniej 12 miesięcy (okres prenumeraty 12 miesięcy) - uwaga: usługa w chwili składania ofert musi być wykonywana już co najmniej od 12 miesięcy lub usługa musi być zakończana przy czym realizowana ona była przez co najmniej 12 miesięcy; 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie). Szczególne warunki udziału w postępowaniu w zakresie pkt 2 (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) zawarte są w pkt siwz. Zamawiający nie określa szczególnych warunków w zakresie pkt 1,3 i 4 (art. 22 ust. 1 pkt 1,3 i 4 ustawy Pzp). 3.1 Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 15 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 3.1 siwz i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 4. Dokumenty 4.1. Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt 20 siwz zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy; 4) W przypadku wykonawcy będącego podmiotem wspólnym, w rozumieniu art. 23 Pzp, wymagane jest włączenie do oferty dokumentu zawierającego informację o podmiotach tworzących podmiot wspólny załącznik numer 4 do siwz jeżeli dotyczy;

4 4 5) Formularz cenowy załącznik numer 6 do siwz; 6) Wypis z ewidencji działalności gospodarczej jeżeli dotyczy, w celu weryfikacji poprawności złożenia oświadczeń woli Dokumenty mają być załączone do oferty w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). 4. Sposób podania ceny oferty 5.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 siwz. Ponadto, wykonawca ma podać cenę z podatkiem VAT i bez podatku VAT każdej z wymienionych w załaczniku numer 6 do siwz gazet (tak jak to wskazano w formularzu cenowym) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty ma być podana w zł na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres zgodnie z punktem 7 siwz Formularz cenowy stanowi załacznik numer 6 do siwz. 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % Cena 100 %; 5.5. Sposób oceny punktowej ofert 1) Skala ocen dla kryterium 1: punktów, 6.3. Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez 100 (brana będzie pod uwagę cena z podatkiem VAT). 2) Patrz pkt 5 siwz. 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów. 6. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1) Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2) Zamawiający będzie uiszczał zapłatę za dostawę prasy kwartalnie po upływie każdego kwartału (zapłata z dołu za faktycznie dostarczoną prasę). Termin zapłaty 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby danej jednostki Państwowej Inspekcji Pracy. 3) Wykonawca zobowiązuje się wystawiać co kwartał 18 faktur (osobno na Główny Inspektorat Pracy i osobno dla Okręgowych Inspektoratów Pracy i ich oddziałów jeżeli w danym okręgu są oddziały i osobno dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy). Płatnikiem każdej faktury jest odpowiednio GIP i 16 OIP (OIP pokrywa koszty zakupu prasy dla swoich Oddziałów) i OSPIP. Do każdej faktury ma być załączony spis gazet dostarczonych w danym kwartale zawierający co najmniej: nazwę i adres jednostki organizacyjnej zamawiającego, nazwę gazety, oraz liczbę dostarczonych gazet (egzemplarzy). 4) W przypadku zmiany siedziby którejkolwiek jednostki Państwowej Inspekcji Pracy jednostka ta poinformuje pisemnie wykonawcę o konieczności na co najmniej 10 dni roboczych przed datą zmiany siedziby. Zmiana siedziby nastąpi w obrębie miasta, w którym siedziba jest zlokalizowana. 5) W przypadku likwidacji, którejkolwiek z jednostek Państwowej Inspekcji Pracy wykonawca zostanie poinformowany przez daną jednostkę o dacie zaprzestania dostawy prasy do tej jednostki i dacie, od której dostawy prasy nie należy wykonywać. Wartość umowy ulegnie zmniejszeniu o wartość prasy, która nie będzie dostarczana. 6) W przypadku zmiany stawki podatku VAT po złożeniu oferty umowa ulegnie zmianie w zakresie stawki podatku VAT, wysokości podatku VAT i ceny z podatkiem VAT. Nie spowoduje to zmiany wysokości cen netto (zawartych w ofercie i umowie). Wzór umowy stanowi załącznik numer 10 do siwz.

5 5 7. Postać zamówienia Oferta ma objąć cały przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz. 8. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Udzielanie wyjaśnień Pytania proszę przesyłać faksem na numer 22/ Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 13. października 2011 roku do godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy,, ul. Krucza 38/42, pok. 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2011 roku o godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy,, ul. Krucza 38/42 w sali 405 wejście od ulicy Żurawiej 6/ Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 13. Informacja o środkach odwoławczych - załącznik numer 7 do siwz. 14. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: faksem i pisemnie wykonawców o wyborze oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie Internet zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 15. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 3 do siwz; 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (członkowie władz i podmiot zbiorowy) art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; 6) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw pracy, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 1 usługi prenumeraty prasy odpowiadającej swoim rodzajem i wartościom przedmiotowi zamówienia, tj. usługa prenumeraty prasy o wartości min ,00 zł z podatkiem VAT i trwającą co najmniej 12 miesięcy (okres prenumeraty 12 miesięcy) - uwaga: usługa w chwili składania ofert musi być wykonywana już co najmniej od 12 miesięcy lub usługa musi być zakończana przy czym realizowana ona była przez co najmniej 12 miesięcy załącznik numer 5 do siwz; 7) Dokumenty od podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

6 Dokumenty, o których mowa w: a) pkt , siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt i mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 15 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt siwz Dokumenty mają być załączone w formie wskazanej w 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 3.1 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

7 7 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym Numer telefonu Numer faksu Formularz oferty Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu. pod numerem.prowadzonego przez PIP GIP oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami na: postępowanie numer sprawy: GOZ / Oświadczamy, że oferujemy dostawę prasy w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku dla Państwowej Inspekcji Pracy, której szczegółowy opis zawarto w załączniku numer. do siwz. 2. Oświadczamy, że przedmioty zamówienia będą dostarczane na zasadach określonych w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy. 3. W cenę naszej oferty wliczyliśmy m.in. koszt zakupu, transportu i wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego prasy. 4. Oświadczamy, że łączna cena naszej oferty wynosi... zł (PLN) bez podatku VAT, a z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:..., stawka podatku VAT... Podatek VAT wynosi...zł (PLN) 1. Szczegółowe obliczenie ceny oferty zawarte jest w formularzu cenowym. 5. Dokument(y) uprawniający(e) do podpisania oferty i niniejszego formularza oferty znajduje się na stronach... oferty. 6. Osobą z ramienia Wykonawcy odpowiedzialną za realizację przedmiotowej usługi będzie a).., tel..., fax.. mail. b).., tel..., fax.. mail. 7. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy szczególności: a) warunki płatności wyrażamy zgodę na...wzoru umowy. b) kary umowne wyrażam zgodę na...wzoru umowy. 8. Oświadczamy, że strony... oferty są zastrzeżone - zgodnie z pkt 1.3 siwz. 9. Włączamy do oferty oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu wykonawcy z postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1-9 i art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych -... strony oferty. 10. Niniejszą ofertę składa podmiot wspólny w skład którego wchodzą....* Oferta składa się z...ponumerowanych stron miejscowość i data podpis, pieczątka * niepotrzebne skreślić 1 Należy podać łączny koszt dostawy prasy do wszystkich jednostek organizacyjnych zamawiającego na 2012 rok

8 8 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;* b) będziemy korzystali z podwykonawców w zakresie.. miejscowość i data podpis, pieczątka należy wpisać stan rzeczywisty

9 9 Załącznik numer 3 do siwz Oświadczenie wykonawcy Ja... / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / reprezentując... / nazwa firmy / jako... / stanowisko służbowe / oświadczam, że 1*. ww. podmiot: 1) spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1a* 2. 1) spełniam warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2*. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będzie* polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; 2a* 2. przy wykonaniu zamówieniu będę/będzie* polegał na: 1) wiedzy i doświadczeniu*, 2) potencjale technicznym*, 3) osobach zdolnych do wykonania zamówienia*, 4) zdolnościach finansowych* innych podmiotów.. miejscowość i data podpis, pieczątka * należy wpisać stan rzeczywisty 2 Pkt ten obowiązuje w przypadku składania ofert przez osoby fizyczne

10 10 Załącznik numer 4 do siwz INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres.., dnia podpis:

11 11 Załącznik numer 5 do siwz Wykaz odbiorców Lp. Nazwa odbiorcy Adres odbiorcy oraz numer telefonu rozpoczęcia dostawy Dzień, miesiąc i rok Przedmiot dostawy Wartość dostawy w zł z podatkiem VAT zakończenia dostawy 3././.././.././.././.././.././.././.././..., dnia podpis: 3 Jeżeli umowa zawarta jest na czas nieoznaczony należy wskazać,,umowa zawarta na czas nieoznaczony ; proszę zwrócić uwagę, że zamawiający wymaga by wykonawca wykazał się doświadczeniem w dostawie prasy trwającej min. 12 miesięcy dla 1 podmiotu (taka usługa musi być już wykonana, tzn. dostawa musi być realizowana przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (dostawa zakończona albo dostawa trwająca dłużej niż 12 miesięcy)

12 12 FORMULARZ CENOWY Załącznik numer 6 do siwz UWAGA: 1. ceny należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku; 2. zaokrąglenia mają być wykonane zgodnie z zasadami matematyki; 3. poprawność obliczeń wykonanych w programie Excel należy sprawdzić na kalkulatorze; 4. wszystkie ceny należy podać w złotych I. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 4 Lp. Nazwa gazety Nazwa i adres wydawcy Liczba sztuk Cena jednostkowa bez podatku VAT Stawka podatku VAT w % Łączna cena bez podatku VAT Łączna wysokość podatku VAT Łączna cena z podatkiem VAT II. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Lp. Nazwa gazety Nazwa i adres wydawcy Liczba sztuk Cena jednostkowa bez podatku VAT Stawka podatku VAT w % Łączna cena bez podatku VAT Łączna wysokość podatku VAT Łączna cena z podatkiem VAT miejscowość, data podpis, pieczątka 4 Należy w sposób wskazany powyżej osobno dla każdego inspektoratu pracy podać koszty dostawy prasy do poszczególnych jednostek organizacyjnych PIP (16 OIP/GIP/OSPIP)

13 13 Załącznik numer 7 do siwz Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcom Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

14 14 Załącznik numer 8 do siwz WYKAZ PRASY I ICH ZAPOTRZEBOWANIE ILOŚCIOWE 1. OIP Lp. Tytuł czasopism Nazwa i adres wydawcy Ilość 1 Gazeta wyborcza Agora S.A. ul. Czerska8/ , Oddział w Warszawie 2 Wprost Agencja wydawniczo reklamowa Wprost Ul. Domaniewska 39a Polityka POLITYKA Spółdzielnia Pracy, , ul. Słupecka 6 4 Rzeczpospolita Presspublica Sp. z o.o. Ul. Prosta Rzeczpospolita Plus Presspublica Sp. z o.o. Ul. Prosta Tygodnik Solidarność 7. Rachunkowość budżetowa 8. Dziennik Gazeta Prawna TYSOL Sp z o.o. Ul. Wały Piastowskie Gdańsk INFOR Ekspert Sp. z o.o. Ul. Okopowa 58/ INFOR Biznes Sp. z o.o. Ul. Okopowa 58/ W-wa Ilość Radom Ilość Ciech. Ilość Płock Ilość Siedlce Ilość Ostr Razem 9. Bezpieczeństwo Pracy CIOP Ul. Czerniakowska Państwo i Prawo Dom wydawniczy ABC Ul. Płocka 5a

15 15 11 Praca i Zabezpieczenie Społeczne PWE SA Ul. Canaletta 4, Przyjaciel przy Pracy Agencja wydawnicza BEHAPRESS Ul. Św. Bonifacego 74 m Służba pracownicza Minist. Pracy i Polit. Społ. ul. Nowogrodzka 1/3/ Atest SIGMA NOT sp. z o.o Ul. Ratuszowa Zamówienia publiczne-doradca 16 Orzecznictwo Sądów Polskich 17. Orzecznictwo Sądu Najwyższego -Izba Pracy, ubezpieczeń Społecznych i spraw Publicznych Publicus Sp. z o.o. Ul. Jedwabnicka LexisNexis Sp. z.o.o. Ochota Office Park Al. Jerozolimskie LexisNexis Sp. z.o.o. Ochota Office Park Al. Jerozolimskie Monitor Prawa Pracy C.H. Beck sp. z o.o. Ul. Gen. Zajączka Praca i Zdrowie Unimedia Sp. z o.o. Al. KEN Serwis prawnopracowniczy INFOR PL SA Ul. Okopowa 58/ PC Word International Data Group S.A. Ul. Jordanowska 12, Net Word International Data Group S.A. Ul. Jordanowska 12, Computer Word International Data Group S.A.

16 16 24 Tygodnik Ciechanowski Ul. Jordanowska 12, Spółdzielnia Pracy,,CIECH-PRESS Ul. Piotra Ściegiennego Ciechanów 25 Tygodnik Siedlecki Wydawnicza Spółdzielnia Pracy STOPKA w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11, Siedlce 26 Echo dnia ECHO MEDIA Sp. z o.o. Ul. Prosta Tygodnik Płocki Dziennikarsko Wydawnicza Spółdzielnia. Pracy Ul. Stary Rynek Płock 28. Tygodnik Ostrołęcki Tygodnik Ostrołęcki Sp. z o.o. ul. Prosta Poradnik Rachunkowości Budżetowej INFOR Ekspert Sp. z o.o. Ul. Okopowa 58/ OIP Kraków Lp Tytuł czasopisma Nazwa i adres wydawcy Ilość sztuk OIP Ilość sztuk Oddział Ilość sztuk Oddział Suma Kraków Tarnów Nowy Sącz 1. Dziennik Polski Wydawnictwo Jagiellonia Kraków, ul. Wiellopole Gazeta Wyborcza Agora S.A , ul. Czerska 8/ Gazeta Krakowska Polskapresse Kraków, al. Pokoju

17 17 4. Rzeczpospolita 5. Gazeta Prawna PRESSPUBLIKA ul. Starynkiewicza 7/9 1 3 INFOR Biznes sp.z o.o , ul.okopowa 58/ Bezpieczeństwo Pracy Praca 7. i Zabezpieczenie Społeczne 8. Przyjaciel przy Pracy CIOP PIB ul. Czerniakowska Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , ul.cenoletta Agencja Wydawnicza BEHAPRESS , ul. Św.Bonifacego Służba Pracownicza Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej , ul. Nowogrodzka 1/ Atest SIGMA NOT , ul. Ratuszowa Dziennik Ustaw Kancelaria Prezesa Rady Ministrów , al. Jerozolimskie 1/3 2 4

18 Monitor Polski Kancelaria Prezesa Rady Ministrów , al. Jerozolimskie 1/ Dziennik Polska Europa Świat Axel Springer Polsk Sp.z o.o ,ul.Domaniecka Polityka Polityka Spółdzielnia Pracy , ul. Słupecka CHIP BURDA Polska sp.z o.o Wrocław, ul. Strzegomska 236A New WORLD International Data Group Poland S.A , ul. Jordanowska Dziennik Urzędowy NBP Narodowy Bank Polski Departament Prawny ul. Świętokrzyska 11/ Dziennik Urzędowy MIN.FIN Ministerstwo Finansów Departament Prawny ul. Świętokrzyska OS PIP

19 19 Lp Tytuł czasopisma Nazwa i adres wydawcy Ilość sztuk 1. Atest Ochrona Pracy SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, Bezpieczeństwo Pracy CIOP PIB, ul. Czernikowska 16, Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno -finansowych GOFIN, Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, Gorzów Wlkp. 1 4 CHIP BURDA Polska Sp. z o.o Wrocław Ul. Strzegomska 236 A 1 5. Dziennik Ustaw COKPRM Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Finanse Publiczne po 1 stycznia 2010 roku aktualizacja(publikacja wymiennokartkowa ) Wydawnictwo Forum, ul. Polska 13, Poznań 1 7. Gazeta Podatkowa INFOR SA., ul. Okopowa 58/72, IT w Administracji PRESSCOM Sp. z o.o. Ul. Kościuszki Wrocław 1 9 Dziennik Gazeta Prawna INFOR SA., ul. Okopowa 58/72,

20 20 10 Dziennik Gazeta Prawna wersja Premium INFOR SA., ul. Okopowa 58/72, Gazeta Wyborcza AGORA S.A. ul. Czerska 8/ Kadry. Serwis Spraw Pracowniczych Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Monitor Polski COKPRM Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, Monitor Prawa Pracy Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń INFOR SA., ul. Okopowa 58/72, Monitor Prawniczy Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Monitor Zamówień Publicznych Wydawnictwo Forum, ul. Polska 13, Poznań Polityka POLITYKA Spółdzielnia Pracy, ul. Słupecka 6, Polskapresse Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 41 budynek SATURN Polska- Gazeta Wrocławska Poradnik Gazety Prawnej INFOR SA., ul. Okopowa 58/72,

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2210-9/2012

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie internetowej: www.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę i montaż regałów magazynowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo