HISTORIA KLASA 4 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA KLASA 4 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne"

Transkrypt

1 HISTORIA KLASA 4 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Rozdział I: JA I MOJE OTOCZENIE Uczeń : podaje prawa i obowiązki ucznia określa, kto tworzy społeczność szkolną wyjaśnia, dlaczego do szkolnej społeczności zaliczamy także rodziców tłumaczy, czym jest statut szkoły określa, czym zajmuje się rada samorządu uczniowskiego wymienia przykłady konfliktów i sposoby ich rozwiązywania rozumie terminy: ojczyzna i mała ojczyzna, patriotyzm, patriotyzm lokalny tłumaczy, kim jest patriota wskazuje na mapie Polski sw oją miejscowość odnajduje na planie miejscowości siedzibę władz lokalnych wymienia polskie symbole narodowe podaje daty polskich świąt narodowych rozumie znaczenie słowa naród zna słowa polskiego hymnu narodowego rozumie terminy: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające na terenie Polski tłumaczy znaczenie słowa Polonia opisuje szkolną społeczność omaw ia kompetencje dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz rady szkoły wskazuje przykłady działania rady samorządu uczniowskiego w swojej szkole podaje przykład postępowania zgodnego z zasadami tolerancji i spraw iedliwości przedstawia sposoby zapobiegania konfliktom wyjaśnia terminy: ojczyzna i mała ojczyzna, patriotyzm, patriotyzm lokalny podaje nazwy miejsc zw iązanych z historią swojej małej ojczyzny wymienia postacie zw iązane z historią swojej miejscowości, rodzinnego miasta lub regionu opisuje problemy społecznogospodarcze swojej małej ojczyzny objaśnia pochodzenie nazwy Polska wyjaśnia znaczenie słowa naród zna słowa polskiego hymnu narodowego i wie, kto jest ich autorem nazywa krainy historycznogeograficzne Polski wyjaśnia terminy: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna wymienia mniejszości narodowe i etniczne mieszkające na terenie Polski oraz na wybranych przykładach opisuje ich kulturę i tradycje omaw ia sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb wymienia prawa i obow iązki rodziców określa, czym różni się dawna rodzina od rodziny współczesnej wyjaśnia termin tolerancja omaw ia różnice między szkołą dawną a szkołą współczesną wylicza niektóre wydarzenia historyczne związane ze swoją miejscowością wymienia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju rozpoznaje herb miasta lub regionu, w których mieszka wyjaśnia pochodzenie polskich symboli narodowych tłumaczy, czym są miejsca pamięci narodowej wskazuje na mapie poszczególne regiony Polski wskazuje podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu człow ieka w społeczności szkolnej i w rodzinie omaw ia różnice między szkołą dawną a szkołą współczesną wylicza kilka w ydarzeń związanych ze swoją miejscowością potrafi odszukać w w internecie informacje na temat przeszłości swojej rodzinnej miejscow ości podaje przykłady patriotyzmu lokalnego wskazuje największe atuty swojej małej ojczyzny omaw ia znaczenie polskich św iąt narodowych wskazuje miejsca pamięci narodowej w okolicy szkoły określa różnice między poszczególnymi regionami Polski wskazuje na mapie Polski regiony zamieszkałe przez mniejszości narodowe pokazuje na mapie św iata miejsca, w których znajdują się najw iększe skupiska Polonii ocenę bardzodobrą i ponadto: potrafi odszukać w prasie lokalnej i w internecie informacje na temat przeszłości swojej rodzinnej miejscowości omaw ia znaczenie polskich św iąt narodowych i przedstaw ia ich genezę wymienia mniejszości narodowe, które żyły w przedwojennej Polsce

2 Rozdział II: Z HISTORIĄ NA TY wyjaśnia, czym jest historia i przeszłość tłumaczy, kim jest historyk określa różnice między legendą i baśnią odróżnia postacie historyczne od postaci legendarnych rozumie terminy: źródło historyczne, archeologia wie, czym zajmuje się archeolog dokonuje podziału źródeł wie, na czym polega działalność archiwów, muzeów i skansenów wskazuje na znaczenie pamiątek rodzinnych i podaje ich przykłady omaw ia, w jaki sposób kultywowanie tradycji umacnia poczucie wspólnoty w rodzinie rozumie pojęcia: genealogia, drzewo genealogiczne wskazuje przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń podaje przykłady efektów prac historyków wyjaśnia terminy: źródło historyczne, archeologia określa, czym zajmuje się archeolog dokonuje podziału źródeł oraz podaje ich konkretne przykłady wymienia informacje, jakie możemy zdobyć na podstaw ie źródeł tłumaczy, na czym polega działalność archiwów, muzeów i skansenów wskazuje podobieństwa i różnice między muzeum a skansenem wyjaśnia, czym jest ród określa, czym zajmuje się genealogia tłumaczy, czym jest drzewo genealogiczne wyjaśnia pochodzenie terminu historia tłumaczy, dlaczego uczymy się historii omaw ia, jakie są zadania historii podaje po jednym przykładzie postaci baśniowej, legendarnej i historycznej rozumie, dlaczego historyk powinien czerpać informacje z różnych źródeł dostrzega rolę, jaką odgrywają muzea, skanseny i archiwa w dziedzinie ochrony źródeł odpow iada, dlaczego zabytki podlegają ochronie prawnej objaśnia, w jaki sposób należy zachowywać się w muzeum wskazuje sposoby kultywowania rodzinnych tradycji wymienia rodzinne pamiątki i tradycje objaśnia znaczenie zdania: Historia jest nauczycielką życia przedstawia historię swojej miejscowości lub rodziny wyjaśnia, dlaczego historyk powinien czerpać informacje z różnych źródeł podaje przykłady nowoczesnych metod badawczych rozumie rolę, jaką odgrywają muzea, skanseny i archiwa w dziedzinie ochrony źródeł tłumaczy, w jaki sposób chroni się źródła historyczne i zabytki wskazuje, gdzie znajduje się najbliższe muzeum przygotowuje swój wywód genealogiczny wymienia i opisuje rodzinne pamiątki i tradycje przedstawia historię swojej miejscowości lub rodziny wyjaśnia, dlaczego historyk powinien czerpać informacje z różnych źródeł charakteryzuje nowoczesne metody badawcze omaw ia rolę, jaką odgrywają muzea, skanseny i archiwa w dziedzinie ochrony źródeł wymienia kilka przykładów placówek muzealnych w Warszawie przygotowuje drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny albo swój wywód genealogiczny znajduje w internecie strony, które zawierają informacje pomocne przy tw orzeniu drzewa genealogicznego wymienia i opisuje rodzinne pamiątki i tradycje w formie albumu, gazetki itp. Rozdział III: CZAS I MAPA W HISTORII wskazuje narodziny Jezusa z Nazaretu jako początek naszej ery odczytuje skróty: p.n.e. i n.e. określa czas trwania w ieku i tysiąclecia porządkuje daty w sposób chronologiczny posługuje się terminami: data, era, tysiąclecie, wiek, ustala, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie rozumie termin kartografia odróżnia mapę od planu odczytuje z mapy niektóre informacje wyjaśnia termin chronologia zapisuje liczby arabskie cyframi rzymskimi rysuje oś czasu i umieszcza na niej daty posługuje się terminami: data, era, epoka historyczna, tysiąclecie, wiek, prehistoria wymienia epoki historyczne oblicza, ile czasu upłynęło między poszczególnymi wydarzeniami wskazuje daty graniczne wieków i tysiącleci określa datę danego wydarzenia, rozumie terminy: rocznik, kronika wymienia daty graniczne epok wskazuje na mapie historyczne stolice Polski wyjaśnia, czym jest orientacja mapy podaje przykład zastosowania GPS wyjaśnia terminy: rocznik, kronika wskazuje wydarzenia, które oznaczają początek i koniec poszczególnych epok krótko charakteryzuje poszczególne epoki historyczne podaje genezę zabaw sylwestrowych omaw ia rolę mapy w poznawaniu przyczyn i przebiegu wydarzeń opisuje, jak daw niej wyglądały mapy przedstawia system rachuby czasu stosowany przez muzułmanów opisuje, jak daw niej wyglądały mapy i na tej podstaw ie porównuje, jakie wyobrażenie o świecie mieli ludzie w przeszłości, a jakie mają dzisiaj

3 używając wyrażeń I połowa lub II połowa danego wieku umieszcza daty na osi czasu wyjaśnia termin kartografia tłumaczy, czym są skala i legenda mapy omaw ia, z jakich elementów składa się mapa historyczna porównuje mapy geograficzne i historyczne odczytuje z mapy podstawowe informacje Rozdział IV: Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW wskazuje na mapie tereny, na których pojaw ili się przodkowie człowieka omaw ia znaczenie umiejętności rozpalania ognia dla praludzi wymienia narzędzia, którymi posługiwali się praludzie opow iada o początkach rolnictwa, pierwszych narzędziach rolniczych i udomow ieniu zwierząt wyjaśnia, czym była ziemianka wskazuje na mapie rzeki Eufrat, Tygrys i Nil oraz miasto Babilon wymienia najważniejsze osiągnięcia pierwszych cywilizacji: system naw adniający, koło, koło garncarskie, szkło, cegłę, kalendarz podaje nazwy warstw społecznych starożytnego Egiptu rozumie terminy: mumia, sarkofag, piramida, faraon, Babilon, Mezopotamia rozpoznaje różne rodzaje pisma: obrazkowe, klinowe i alfabetyczne wskazuje egipskie pismo hieroglificzne jako przykład pisma obrazkowego wskazuje Fenicjan jako twórców pisma alfabetycznego umieszcza na osi czasu przybliżone daty pojawienia się praludzi i homo sapiens wskazuje na mapie tereny, na których pojaw ili się przodkowie człowieka, i określa kierunki ich wędrówki porównuje koczowniczy i osiadły tryb życia przedstawia dokonania, które umożliw iły człow iekowi przejście do osiadłego trybu życia umieszcza na osi czasu daty powstania pierwszych państw sumeryjskich wyjaśnia, kim byli Sumerow ie tłumaczy terminy: mumia, sarkofag, piramida, faraon, Babilon, Mezopotamia umieszcza na osi czasu przybliżone daty wynalezienia pisma i powstania pierwszego pisma alfabetycznego odnajduje na mapie obszar, na którym po raz pierwszy zastosowano pismo przedstawia różne rodzaje pisma: obrazkowe, klinowe i alfabetyczne wyjaśnia, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla rozwoju cyw ilizacyjnego człow ieka omaw ia, jak zmieniał się wygląd człowieka wyjaśnia, co oznaczają nazwy: epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza porównuje życie praludzi z życiem współczesnego człowieka wymienia pierwsze uprawiane przez człowieka zboża oraz pierwsze hodowane przez niego zw ierzęta tłumaczy termin dymarka wyjaśnia, dlaczego pierwsze cyw ilizacje powstały nad w ielkimi rzekami przedstawia najważniejsze osiągnięcia mieszkańców Mezopotamii sześćdziesiątkowy system liczenia, jednolite jednostki miar i w ag, obliczanie kątów, mierzenie czasu charakteryzuje warstwy społeczne starożytnego Egiptu wymienia najważniejsze zabytki Mezopotamii i Egiptu wyjaśnia, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla historii jako nauki wylicza materiały pisarskie, których używano w starożytności tłumaczy, czym są piktogramy i w jakim celu się je stosuje określa, jakie znaczenie dla rozwoju społeczności ludzkich miało posługiwanie się mow ą przedstawia dawne i współczesne sposoby wytopu żelaza omaw ia sposób działania kanałów naw adniających omaw ia w ierzenia mieszkańców Mezopotamii i Egiptu wymienia imiona niektórych w ładców Mezopotamii i Egiptu wymienia przykłady alfabetów wywodzących się z alfabetów łacińskiego i greckiego wylicza materiały pisarskie, których używano w starożytności omaw ia sposób budowy zikkuratów i piramid omaw ia znaczenie kodeksu Hammurabiego wymienia co najmniej kilka alfabetów wywodzących się z alfabetów łacińskiego i greckiego

4 Rozdział V: W STAROŻYTNEJ GRECJI wskazuje na mapie starożytną Grecję i Ateny rozumie terminy: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, demokracja, polis tłumaczy, jaką rolę w Atenach odgrywał sąd skorupkowy umieszcza na osi czasu w iek, w którym narodził się teatr w antycznej Grecji wie, kim był Sofokles wymienia rodzaje sztuk granych w teatrze greckim (komedia, tragedia) opisuje, jak antyczni Grecy wyobrażali sobie bogów wymienia imiona 2 3 najw ażniejszych greckich bogów rozumie terminy: politeizm, mit, heros, filozofia podaje 2-3 osiągnięcia starożytnych Greków dostrzega podobieństwa i różnice między igrzyskami w starożytnej Grecji a współczesnymi olimpiadami określa, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska organizowane na cześć Zeusa prezentuje charakterystykę i historię pisma klinow ego tłumaczy, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę, z której wywodzą się alfabety używane współcześnie w Europie omaw ia ogólnie historię książki i piśmiennictw a od glinianej tabliczki do czytnika książek elektronicznych wskazuje na mapie starożytną Grecję i Ateny omaw ia położenie geograficzne Grecji i jego w pływ na zajęcia ludności greckiej wyjaśnia terminy: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, demokracja, polis wymienia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej opow iada o osobie i rządach Peryklesa opow iada, w jaki sposób powstał starożytny teatr tw orzy krótką wypow iedź na temat Sofoklesa omaw ia znaczenie teatru dla antycznych Greków przedstawia cechy charakterystyczne teatru greckiego opisuje przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji przedstawia wierzenia starożytnych Greków opisuje, jak antyczni Grecy wyobrażali sobie bogów wymienia najważniejszych greckich bogów (Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes) wyjaśnia terminy: politeizm, mit, heros, filozofia opow iada o Homerze i jego dziełach tłumaczy, czym zajmują się współcześnie wyjaśnia, czym była wielka kolonizacja, i wskazuje na mapie jej kierunki tłumaczy, czym była grecka polis podaje cechy, które pow inny wyróżniać dobrego polityka i obywatela porównuje demokrację ateńską ze współczesną demokracją przedstawicielską przedstawia, w jaki sposób działał sąd skorupkowy określa różnice między tragedią i komedią wymienia najważniejszych greckich dramatopisarzy porównuje teatr w starożytnej Grecji z teatrem współczesnym wymienia elementy, z których zbudowany był grecki teatr oraz świątynia wskazuje, gdzie znajduje się najbliższy teatr wymienia nazwy porządków w architekturze greckiej porównuje wierzenia Greków z innymi poznanymi religiami wymienia atrybuty greckich bogów opow iada co najmniej jeden mit grecki podaje przykłady prac Heraklesa określa tematykę Iliady i Odysei wyjaśnia, co oznacza wyrażenie koń trojański omaw ia dokonania Sokratesa, omaw ia znaczenie kontaktów zamorskich dla starożytnych Greków tłumaczy, na czym polegała wyjątkowość greckiej polis ocenia postępowanie Peryklesa i uzasadnia swoją opinię przedstawia, w jaki sposób działał sąd skorupkowy i dlaczego odgrywał on ważną rolę w demokracji ateńskiej opisuje elementy, z których zbudowany był grecki teatr opisuje wygląd greckiej świątyni wyjaśnia, dlaczego dramaty antycznych twórców są wystawiane współcześnie wymienia atrybuty greckich bogów zna i opowiada kilka mitów greckich przedstawia główne wątki Iliady i Odysei ocenia, jakie znaczenie dla współczesnych ludzi mają osiągnięcia starożytnych Greków przedstawia rolę igrzysk olimpijskich we współczesnym świecie wymienia nazw iska najsłynniejszych polskich olimpijczyków wylicza zasady, których pow inni przestrzegać sportowcy podczas rywalizacji wymienia najważniejszych greckich dramatopisarzy i przykłady ich dzieł wymienia atrybuty greckich bogów wskazuje przykłady dzieł sztuki współczesnej, które nawiązują do greckich mitów wymienia nazw iska najsłynniejszych polskich olimpijczyków i dyscypliny, które uprawiali wie, gdzie znajduje się muzeum sportu

5 filozofowie podaje najw ażniejsze osiągnięcia starożytnych Greków podaje rok i w iek pierwszych igrzysk olimpijskich oraz umieszcza tę datę na osi czasu przedstawia przebieg antycznych igrzysk omaw ia podobieństwa i różnice między igrzyskami w starożytnej Grecji a współczesnymi olimpiadami omaw ia rolę sportu w życiu starożytnych Greków wymienia dyscypliny pięcioboju olimpijskiego Platona i Arystotelesa w filozofii oraz Hipokratesa w medycynie przedstawia rolę igrzysk olimpijskich we współczesnym świecie wyjaśnia, czym był gimnazjon i jakie miał znaczenie dla sprawności fizycznej antycznych Greków podaje rok pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich i określa w iek tego zdarzenia tłumaczy, co oznacza pięć okręgów na fladze olimpijskiej wskazuje, jak termin olimpiada rozumiano w starożytności, i objaśnia, co oznacza on współcześnie Rozdział VI: W STAROŻYTNYM RZYMIE umieszcza na osi chronologicznej daty założenia Rzymu oraz zabójstwa Juliusza Cezara, a także określa, w którym w ieku rozegrały się poszczególne wydarzenia wskazuje na mapie Rzym oraz najw iększy zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego rozróżnia typy ustrojów państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo rozumie terminy: republika, zgromadzenie ludowe, senat, cesarz, prowincja rozróżnia grupy społeczeństwa rzymskiego, zwracając szczególną uw agę na pozycję niewolników na podstawie ilustracji rozpoznaje elementy stroju i uzbrojenia wyjaśnia, kim byli gladiatorzy wymienia osiągnięcia antycznych Rzymian w architekturze i budownictwie: Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akw edukty, drogi, łuki triumfalne, termy rozumie terminy: bazylika, kodeks opow iada, czym były Praw o XII tablic i Kodeks Justyniana wskazuje na mapie Rzym, Kartaginę i Półw ysep Apeniński oraz najw iększy zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego przedstawia legendarne początki starożytnego Rzymu omaw ia różne typy ustrojów państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo wyjaśnia terminy: republika, zgromadzenie ludowe, senat, cesarz, prowincja omaw ia zróżnicowanie społeczeństwa rzymskiego, zwracając szczególną uwagę na pozycję niewolników na podstawie ilustracji wymienia elementy stroju i uzbrojenia wymienia I definiuje osiągnięcia antycznych Rzymian w architekturze i budow nictwie: Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akw edukty, drogi, łuki triumfalne, termy odpow iada, dlaczego dla starożytnych Rzymian w ażne było budowanie dróg wyjaśnia, czym jest Wilczyca kapitolińska wymienia przyczyny upadku republiki rzymskiej porównuje ustrój republiki rzymskiej ze współczesną demokracją podaje różnice między republiką a cesarstwem tłumaczy, czym są języki romańskie i jakie jest ich pochodzenie wymienia elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty wskazuje cechy rzymskiego budownictwa wyjaśnia, dlaczego spisanie prawa przez antycznych Rzymian miało wielkie znaczenie dla cywilizacji europejskiej porównuje rozrywki starożytnych Greków i Rzymian porównuje wierzenia Rzymian i starożytnych Greków przedstawia związki chrześcijaństwa z judaizmem tłumaczy, jakie znaczenie miała działalność apostołów dla przedstawia zasługi Juliusza Cezara opisuje elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty omaw ia najw ażniejsze osiągnięcia architektoniczne Rzymian opisuje, w jaki sposób antyczni Rzymianie budow ali drogi odnajduje przykłady zapisów z prawa rzymskiego obow iązujących w dzisiejszym prawodawstw ie tłumaczy, dlaczego z rzymskich zasad prawnych korzystamy do dnia dzisiejszego ocenia, jakie znaczenie dla współczesnych ludzi mają osiągnięcia antycznych Rzymian tłumaczy z podaniem przykładów, jakie znaczenie miała działalność apostołów dla rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim wyjaśnia symbolikę znaków pierwszych chrześcijan prezentuje sylwetkę Nerona ocenia decyzję Konstantyna Wielkiego o zakończeniu przedstawia zasługi Juliusza Cezara i dokonuje oceny tej postaci odnajduje przykłady zapisów z prawa rzymskiego obow iązujących w dzisiejszym prawodawstw ie oraz określa ich znaczenie omaw ia skutki decyzji Konstantyna Wielkiego o zakończeniu prześladowań chrześcijan w antycznym Rzymie określa różnice między odłamami chrześcijaństwa

6 umieszcza na osi czasu rok zakończenia prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie i ustala w iek tego wydarzenia wskazuje na mapie Palestynę przedstawia, kim byli Jezus z Nazaretu i Konstantyn Wielki rozumie terminy: Mesjasz, apostoł, poganin, Biblia, Stary i Nowy Testament określa, kiedy i gdzie narodziło się chrześcijaństwo wymienia najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu wskazuje prawo rzymskie jako podstawę współczesnego prawa tłumaczy terminy: bazylika, kodeks wyjaśnia terminy: Mesjasz, apostoł, poganin, Biblia, Stary i Nowy Testament opow iada o początkach chrześcijaństwa w Palestynie wylicza przyczyny prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie omaw ia proces rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim wyjaśnia, czym jest Ew angelia opisuje znaki pierwszych chrześcijan wie, co wydarzyło się w roku 1054 rozróżnia trzy główne odłamy chrześcijaństwa prześladowań chrześcijan w antycznym Rzymie opow iada, co wydarzyło się w roku 1054 nazywa różne odłamy chrześcijaństwa wymienia wydarzenia zw iązane z historią Żydów w Polsce tłumaczy, dlaczego Watykan jest miejscem w ażnym dla katolików

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU Program nauczania: Wczoraj i dziś, dr Tomasz Maćkowski Liczba godzin nauki w tygodniu 1 Planowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Zeszyt Ucznia Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: Ocena celująca uczeń opanował w pełni zakres wiadomości podstawowych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE. Ja i moja rodzina podręcznik, s. 8 niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka potrzeby ludzkie: naturalne,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV I. Ja i moje otoczenie - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka - potrafi wymienić ludzkie potrzeby - zna sposoby zaspokajania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Dział Wymagania na poszczególne oceny I. Ja i moje otoczenie Ocena dopuszczająca - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa w klasyfikacji semestralnej i rocznej (aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą)

Wymagania z historii i społeczeństwa w klasyfikacji semestralnej i rocznej (aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) Wymagania z historii i społeczeństwa w klasyfikacji semestralnej i rocznej (aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) KLASA IV OCENA CELUJĄCA - poziom wymagań W. - posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający Wymagania programowe dla klasy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NA I PÓŁROCZE roku szkolnego 2016/2017 DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ wyd. Nowa Era Ucząca Agnieszka

Bardziej szczegółowo

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej.

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. I. Ja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający

Bardziej szczegółowo

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań/ocena I Ja i moje otoczenie K/dop P/dst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ Zestawienie poszczególnych poziomów wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Ja i moje otoczenie K P R D

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV

Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś.

Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś. Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra /

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poniżej przedstawiony jest wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny układ

Bardziej szczegółowo

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom Ocena K KP KPR KPRD KPRDW dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo

Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Tabelaryczny układ pomoże w sprecyzowaniu konkretnych zagadnień, których opanowanie nauczyciel może oceniać. Materiał ten może być oczywiście tylko podstawą opracowania własnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne dla klasy IVa, IVb, IVc Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w roku szkolnym 2016/2017. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do podręczników Wczoraj i dziś Grzegorza Wojciechowskiego I. Ja i moje otoczenie II. Z historią

Bardziej szczegółowo

Historia - klasa IV. I półrocze. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej

Historia - klasa IV. I półrocze. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej Historia - klasa IV WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej I półrocze - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SOPŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA-KLASA IV

HISTORIA I SOPŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA-KLASA IV HISTORIA I SOPŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA-KLASA IV Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe (Ocena dopuszczająca i dostateczna) Uczeń: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa IV 2016/17 Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca*

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka W pierwszym semestrze do oceny śródrocznej brane są pod uwagę działy: I II III

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo

Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo Klasa IV Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: IV nauczyciel: Sandra Michalska

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: IV nauczyciel: Sandra Michalska ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: IV nauczyciel: Sandra Michalska Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe Uczeń: Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzające Uczeń umie na wymagania podstawowe + Wymagania dopełniające Uczeń umie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 1. Ocenianie z przedmiotu Historia i społeczeństwo odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły w sprawach nieuregulowanych poniższym

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Wiadomości Badana czynność uczniów Podstawowy Poziomy wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: krótkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie IV Aby uzyskać ocenę: Dopuszczającą uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA KLASA 4 OCENA CELUJĄCA poziom wymagań W (wykraczające) posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania dla klasy 4, biegle

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ:

UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA PROGRAMOWE NA LEKCJACH HISTORII W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIETROWICACH WIELKICH UMOWA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM 1. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl.iv Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś

Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Z HISTORIĄ NA TY

DZIAŁ I Z HISTORIĄ NA TY Nr lekcji Temat i zagadnienia 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z PSO. 2. Historia- nasza przeszłość historia jako nauka o przeszłości, historia a baśnie i legendy, związki przyczynowo- skutkowe

Bardziej szczegółowo

I. JA I MOJE OTOCZENIE

I. JA I MOJE OTOCZENIE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

D O P U S Z C Z A J Ą C Y

D O P U S Z C Z A J Ą C Y WMGNI EUKJNE HISTII I SPŁEEŃSTW L KLS IV SKŁ PSTWWEJ WG PGMU WJ I IŚ WWNITW NWEJ E EN Nauczyciel mgr enata Popardowska I PÓŁE P U S J Ą I. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA IVA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA IVA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA IVA - wyjaśni, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka (2) - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności (2) -opowiada, na czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa IV a, b Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Określa, na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU 1. Przedmiotowy system oceniania opracowano w oparciu o: Program nauczania: Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo