PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie IV Aby uzyskać ocenę: Dopuszczającą uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów, dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych. Dostateczną - uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu. Dobrą uczeń powinien opanować wiedzę na dobrym poziomie, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskana z różnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel. Bardzo dobrą uczeń musi wykazać się dużą wiedzą oraz zrozumieniem procesów historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy. Celującą uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się wiedzą ponadprogramową, uczestniczyć w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań, łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin, brać udział w konkursach przedmiotowych. OCENA ŚRÓDROCZNA ROCZNA-jak na ocenę śródroczną i: dopuszczająca - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu człowieka, - potrafi wymienić ludzkie potrzeby, - podaje przykłady praw i obowiązków członków rodziny, - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności, - zna swoje szkolne prawa i obowiązki, ocenia, które są najważniejsze, - rozumie, w czym przejawiają się uprzejmość i tolerancja, - tłumaczy pochodzenie nazwy Polska, - zna daty najważniejszych polskich świąt państwowych, zna polskie symbole narodowe i najważniejsze miejsca pamięci narodowej, - recytuje tekst Mazurka Dąbrowskiego, - wymienia regiony Polski, odnajduje je na mapie Polski, - wie, czym zajmuje się historia jako nauka, wyjaśnia, kim jest historyk, - wie, czym są źródła historyczne, i podaje ich przykłady, - rozumie znaczenie terminów: chronologia, data, era, rok, wiek, tysiąclecie, epoka historyczna, okres przed naszą erą i naszej ery, - wskazuje narodziny Jezusa z Nazaretu jako początek naszej ery, - wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, plan, legenda mapy, - odczytuje skróty: p.n.e. i n.e., - umie narysować os czasu i zaznaczyć na niej daty, oblicza upływ czasu między poszczególnymi wydarzeniami, - ustala wiek, w którym miało miejsce dane wydarzenie, - zapisuje cyframi rzymskimi liczby arabskie i na odwrót, -- wie, jak zmieniał się wygląd człowieka, - rozumie, jakie znaczenie dla praludzi miała umiejętność rozpalania ognia, - wymienia narzędzia praludzi, - porównuje koczowniczy i osiadły tryb życia, - rozumie znaczenie terminów: pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne, rozpoznaje pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne, - odnajduje na mapie starożytne Egipt i Mezopotamię, rzeki Eufrat, Tygrys i Nil, Babilon, Grecję i Ateny, Rzym, Kartaginę, Półwysep Apeniński (Italię), Palestynę i obszary objęte chrześcijaństwem u schyłku starożytności, - wymienia imiona najważniejszych bogów greckich, - wie, czym jest teatr, wskazuje Grecję jako miejsce narodzin tej dziedziny sztuki, - tłumaczy znaczenie terminów: filozofia, bogowie olimpijscy, mit, politeizm, heros, igrzyska olimpijskie, olimpiada,: pięściak, ziemianka, dymarka, epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza, cywilizacja, miasto-państwo, mumia, sarkofag, piramida, faraon, kanał nawadniający, Sumerowie, Babilon, Mezopotamia, Bliski Wschód, - podaje rok pierwszych igrzysk olimpijskich, - wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju olimpijskiego, - opisuje wygląd teatru greckiego i występujących w nim aktorów, - wie, co to jest Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukt, droga, łuk triumfalny, termy, - objaśnia znaczenia terminów: mesjasz, apostoł, Ewangelia, Biblia, Stary i Nowy Testament, poganin, - wskazuje Palestynę jako miejsce narodzin chrześcijaństwa, wiąże początki

2 dostateczna uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą i: - zna uprawnienia władz szkolnych i statut szkoły, - wie, czym jest samorząd uczniowski, podaje przykłady działań samorządu, - tłumaczy znaczenie terminów: ojczyzna, mała ojczyzna, naród, patriotyzm, patriotyzm lokalny, herb, naród - rozumie znaczenie terminów: Rzeczpospolita Polska, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, Polonia, - omawia okoliczności powstania tekstu Mazurka Dąbrowskiego, - wie, jaka jest symbolika barw polskiej flagi narodowej, - potrafi określić sposoby zaspokajania różnych potrzeb człowieka, - wyjaśnia znaczenie praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny, - charakteryzuje społeczność szkolną z uwzględnieniem praw i obowiązków, - zbiera informacje o władzy lokalnej i jej zadaniach, - prezentuje informacje związane z ważnymi postaciami i wydarzeniami z dziejów regionu, - opisuje główne regiony Polski, - przedstawia na wybranych przykładach mniejszości narodowe zamieszkujące współczesną Polskę, - wskazuje główne skupiska Polonii na mapie świata, - zna sposoby badania wydarzeń z przeszłości przez historyków, - zna podstawy myślenia przyczynowo-skutkowego dotyczącego wydarzeń, - podaje przykłady efektów pracy historyków, - wyjaśnia znaczenie terminów: zabytek, muzeum, archiwum, skansen, ród, archeolog, pamiątka rodzinna, genealogia, drzewo genealogiczne, - wie, gdzie gromadzi się źródła historyczne, - odróżnia postacie historyczne od bohaterów baśniowych i legendarnych, - kwalifikuje różne źródła historyczne zgodnie z podziałem na źródła materialne (pisane, niepisane) i niematerialne, - przedstawia pamiątki rodzinne i określa ich znaczenie, odczytuje informacje o przodkach na podstawie pamiątek, - prezentuje swoją opinię na temat podtrzymywania tradycji rodzinnych, - tłumaczy zasadę tworzenia osi czasu i sposób umieszczania na niej dat, - posługuje się cyframi rzymskimi i arabskimi w celu oznaczania jednostek czasu, - wymienia epoki historyczne oraz podaje ich daty graniczne, - wymienia elementy, z jakich składa się mapa historyczna, - porządkuje daty na linii chronologicznej, - określa datę danego wydarzenia, używając określeń I połowa lub II połowa wieku, chrześcijaństwa z postacią Jezusa z Nazaretu, - rozumie, na czym polega różnica między monoteizmem a politeizmem uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą i: - wymienia materiały pisarskie od starożytności do dziś, - umieszcza na osi czasu przybliżone daty wynalezienia pisma i powstania pierwszego pisma alfabetycznego, - wskazuje, jakie znaczenie dla rozwoju cywilizacji miał wynalazek pisma, - charakteryzuje pismo obrazkowe, klinowe i alfabetyczne, wskazuje różnice między nimi, - rozumie wpływ położenia geograficznego Grecji na zajęcia ludności, - wyjaśnia znaczenie terminów: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, polis, demokracja, - wie, kim był Perykles, - zna genezę starożytnego teatru, - wymienia rodzaje sztuk granych w greckim teatrze, omawia różnice między nimi, - podaje cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej, - tłumaczy, kim byli Spartanie, - zna postacie Heraklesa i Odyseusza jako bohaterów mitów greckich, opowiada co najmniej jeden mit grecki, - wymienia najważniejszych filozofów greckich (Sokrates, Platon, Arystoteles), - wskazuje, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska starożytności, - umieszcza na osi czasu daty: wojny trojańskiej, ukształtowania się greckich polis, rządów Peryklesa w Atenach, narodzin teatru greckiego, pierwszych igrzysk olimpijskich, - opisuje na przykładzie starożytnych Aten wygląd greckiej polis, - podaje rok założenia Rzymu, zna legendarne początki Rzymu, - wyjaśnia, w jakim celu starożytni Rzymianie budowali drogi i wodociągi, - rozumie znaczenie terminów: prawo rzymskie, prawo XII tablic, kodeks, Kodeks Justyniana, Imperium Rzymskie, legionista, języki romańskie, bazylika, gladiator, prowincja, barbarzyńca, zgromadzenie ludowe, senat, - podaje najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu, - zna przyczyny prześladowań chrześcijan w państwie rzymskim, - wymienia symbole pierwszych chrześcijan, omawia ich genezę, - wie, kim był Konstantyn Wielki, opisuje zmiany sytuacji chrześcijan w państwie rzymskim w okresie jego panowania, - umieszcza na osi czasu daty założenia Rzymu, zabójstwa Juliusza Cezara, ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu i upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, określa, w którym wieku odbyły się poszczególne wydarzenia, - omawia różnice między republiką a cesarstwem,

3 - dostrzega różnice w określaniu, do której połowy wieku należą daty przed naszą erą i naszej ery, - odczytuje z mapy podstawowe informacje, dobra uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną i: - wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, - wyjaśnia znaczenie terminów: rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego, - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju, - zna sposoby zdobywania wiedzy o historii małej ojczyzny, - wskazuje największe atuty swojej małej ojczyzny, - podaje przykłady dzieł sztuki i architektury, należące do dziedzictwa narodowego, - wyjaśnia, kim był Józef Wybicki, - wylicza prawa przysługujące mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce, - wie, gdzie znajdują się główne skupiska Polaków na świecie, - porównuje prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny, - opisuje wygląd herbów wybranych miejscowości, - wymienia główne zadania historii, - wymienia przykłady postaci historycznych oraz bohaterów baśniowych i legendarnych, - dokonuje podziału źródeł historycznych na materialne i niematerialne, wyróżnia wśród źródeł materialnych pisane i niepisane, - wymienia informacje pozyskiwane na podstawie poszczególnych źródeł historycznych, - wskazuje podobieństwa i różnice między muzeum a skansenem, - potrafi zaprezentować myślenie przyczynowo-skutkowe, - wyjaśnia wpływ tradycji rodzinnych na umacnianie poczucie wspólnoty w rodzinie, - rozumie, że daty graniczne poszczególnych epok mają charakter umowny, - tłumaczy, czym są legenda i skala mapy, porównuje mapy historyczną i geograficzną, bardzo dobra uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczająca, dostateczną, dobrą i: - objaśnia, dlaczego wybrane dzieła sztuki i architektury są ważną częścią naszej kultury narodowej, - wymienia wydarzenia, na pamiątkę których ustanowiono święta państwowe, - analizuje, w jaki sposób mniejszości narodowe i etniczne mogą zachować swoją odrębność, - opisuje kulturę i tradycje wybranej mniejszości narodowej bądź etnicznej żyjącej - wymienia zasługi Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa, używając terminów: Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy, rozpoznaje na ilustracjach budowle wznoszone przez starożytnych Rzymian. uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną i: - tłumaczy, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma, - wie, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę alfabetów współczesnych, - umieszcza na osi czasu przybliżoną datę pojawienia się człowieka rozumnego oraz daty powstania pierwszych państw sumeryjskich, - opisuje materiały pisarskie od starożytności do czasów współczesnych, - podaje najważniejsze osiągnięcia pierwszych cywilizacji: system nawadniający, koło, koło garncarskie, szkło, cegłę, kalendarz, - wymienia najważniejsze zabytki starożytnych Mezopotamii i Egiptu, - opowiada, w jakim celu wznoszono piramidy i w jaki sposób one powstawały, - podaje najważniejsze fakty z życia faraona Ramzesa II, - wyjaśnia, czym były Wielkie Dionizje, gimnazjon, - wie, jakimi dziedzinami życia opiekowali się poszczególni bogowie greccy, zna ich atrybuty, -wie, kim był Homer, wymienia jego dzieła, - opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich, tłumaczy rolę sportu w życiu starożytnych Greków, - wie, jak termin olimpiada rozumiano w starożytności i objaśnia, co oznacza on współcześnie, - tłumaczy jaką rolę w Atenach odgrywał sąd skorupkowy, - ocenia znaczenie teatru dla starożytnych Greków, - wie, że państwo rzymskie było królestwem, republiką, cesarstwem, - wymienia i opisuje grupy społeczne starożytnego Egiptu i Rzymu, - nazywa poszczególne elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty, - wskazuje cechy rzymskiego budownictwa, wie, dlaczego Rzymianie budowali łuki triumfalne i termy, objaśnia, w jaki sposób budowano drogi w Rzymie, - wymienia osiągnięcia starożytnych Rzymian, z których korzystamy współcześnie, - porównuje rozrywki, wierzenia starożytnych Greków, Rzymian, Egipcjan, - przedstawia związki chrześcijaństwa z judaizmem, uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą i: - tłumaczy, jakie znaczenie dla rozwoju cywilizacji miało posługiwanie się mową, - przedstawia dokonania umożliwiające przejście do osiadłego trybu życia, - charakteryzuje koczowniczy i osiadły tryb życia, ocenia, który był korzystniejszy dla praludzi, - porównuje życie praludzi z życiem współczesnego człowieka, - przedstawia ewolucję materiałów pisarskich,

4 w Polsce, - przedstawia na przykładzie przenikanie się faktów historycznych z legendą, - ocenia, jakie znaczenie dla współczesnej nauki mają odkrycia archeologiczne, - uzasadnia, dlaczego należy dbać o źródła historyczne i chronić obiekty zabytkowe, - dociera do rodzinnych źródeł, które pozwalają mu sporządzić drzewo genealogiczne, przygotowuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny, - zna przyczyny powstawania kronik i dostrzega w nich źródło ważnych informacji, - wskazuje wydarzenia, które oznaczają początek i koniec poszczególnych epok, - rozumie, jaką rolę odgrywa mapa w poznawaniu przyczyn i przebiegu wydarzeń historycznych, - krótko charakteryzuje poszczególne epoki historyczne, - opisuje, jak dawniej wyglądały mapy i na tej podstawie określa, jakie wyobrażenie o świecie mieli ludzie w przeszłości, - wskazuje przebieg, przyczyny i skutki wybranych wydarzeń historycznych, - wymienia mniejszości narodowe, które żyły w przedwojennej Polsce, - analizuje tekst hymnu Polski i wyjaśnia znaczenie wybranych zwrotów, - porównuje strukturę narodowościową II Rzeczypospolitej i współczesnej Polski, celująca uczeń spełnia wymagania na ocenę dop, dst, db, bdb i: - Roczną ocenę celującą może uzyskać uczeń, który nie otrzymał w przeciągu całego roku szkolnego ani jednej oceny niedostatecznej oraz dopuszczającej, brał udział w konkursach przedmiotowych i osiągał w nich sukcesy, ze sprawdzianów, kartkówek, testów otrzymał oceny celujące lub bardzo dobre. - wymienia przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji, wskazuje na mapie główne jej kierunki, - ocenia osiągnięcia i dokonania starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu, - wymienia najważniejsze osiągnięcia Peryklesa, - przedstawia, w jaki sposób działał sąd skorupkowy, - podaje imiona najważniejszych tragedio- i komediopisarzy greckich (Sofokles, Arystofanes, Eurypides), - opisuje, jaki był przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji, - wyjaśnia, co oznaczają wyrażenia: koń trojański, pięta Achillesa i stajnia Augiasza, - przedstawia poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa, - porównuje teatr współczesny ze starożytnym teatrem greckim, - wskazuje na rolę sportu w starożytnej Grecji jako tematu sztuki, - porównuje starożytne igrzyska olimpijskie ze współczesnymi olimpiadami, - wymienia zalety i wady wychowania spartańskiego, - omawia podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną, - porównuje demokrację ateńską z władzą w starożytnym Egipcie, - ocenia dokonania Juliusza Cezara. - omawia drogę państwa rzymskiego do potęgi oraz określa zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego, - omawia genezę chrześcijańskich symboli, - wie, że w czasach późniejszych doszło do podziałów chrześcijaństwa, wymienia różne odłamy chrześcijaństwa, - charakteryzuje różne typy ustroju państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo, - opisuje grupy tworzące społeczeństwo rzymskie, greckie, egipskie, - tłumaczy, czym był szlak bursztynowy, określa jego znaczenie dla Rzymian, przyczyny i skutki jego funkcjonowania, uczeń spełnia wymagania na ocenę dop, dst, db, bdb i: - Roczną ocenę celującą może uzyskać uczeń, który nie otrzymał w przeciągu całego roku szkolnego ani jednej oceny niedostatecznej oraz dopuszczającej, brał udział w konkursach przedmiotowych i osiągał w nich sukcesy, ze sprawdzianów, kartkówek, testów otrzymał oceny celujące lub bardzo dobre. 1. OCENY CZĄSTKOWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

5 Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za aktywność, sprawdziany, kartkówki, testy podsumowujące, zeszyt ćwiczeń, odpowiedzi, pracę z kartą pracy, zadania domowe. 2. SPRAWDZIANY, KARTKÓWKI, TESTY a) sprawdziany, testy: w formie pisemnej : odpowiedzi na pytania są oceniane i punktowane; uzyskany stopień zależeć będzie od ilości wykonanych pytań, zadań / ocena uwzględnia wybór treści, wiedzę merytoryczną, poprawność wypowiedzi, znajomość faktów historycznych; b) krótkie wypowiedzi pisemne /kartkówki z trzech ostatnich lekcji/ jako forma odpytania z bieżącego materiału : - uczeń nieobecny na trzech ostatnich lekcjach może nie pisać kartkówki, musi ją uzupełnić w terminie dwóch tygodni. Ocenę niedostateczną z kartkówki, testu, sprawdzianu można poprawić (tylko raz) na zajęciach dydaktyczno wyrównawczych w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od jej otrzymania. c) odpowiedzi ustne : - ocenie podlega poziom wiedzy, jak również sposób jej przekazania, - ocenie podlega umiejętność czytania mapy, d) zadania domowe : - w ciągu semestru można cztery razy nie odrobić zadania domowego( braki zadań odnotowywane są w zeszycie uwag), - pięć braków i następne - to ocena niedostateczna, zadania powinny być uzupełnione na następną lekcję, - brak zeszytu i zeszytu ćwiczeń traktowane jest jako brak zadania domowego, - jakościowo zadanie domowe ocenia nauczyciel / najczęściej u wybranych uczniów, ewentualnie zbiera zeszyty lub ćwiczenia całej klasy /, - uczeń musi umieć wytłumaczyć zadanie zwłaszcza dla chętnych/ na szóstkę/, Jeżeli podczas sprawdzania zeszytu lub ćwiczeń okaże się, że zadanie nie zostało uzupełnione uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i ma obowiązek uzupełnić braki. e) postawa na lekcji : - uczniowie czynnie uczestniczący w lekcji mają szansę uzyskania plusa-3 plusy to ocena bardzo dobra, - nie wyklucza się otrzymania minusów za negatywną postawę na lekcji- 3 minusy to ocena niedostateczna. f) praca samodzielna ucznia : - przygotowanie referatu, - przygotowanie pomocy, prac dodatkowych; - przygotowanie i udział w konkursach. 3. UZUPEŁNIANIE ZALEGŁOŚCI Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości (notatki w zeszycie, ćwiczenia) powstałe podczas nieobecności. Jeżeli jest to nieobecność spowodowana chorobą ma na uzupełnienie tydzień. Jeżeli natomiast uczeń był nieobecny w szkole jeden dzień, kilka godzin (zawody

6 sportowe, konkursy, wizyta u lekarza, sprawy rodzinne) notatka musi być uzupełniona w tym samym dniu, tak aby uczeń w dniu następnym nie miał w zeszycie, ani w ćwiczeniach braków. Musi również uzupełnić zadane w dniu nieobecności zadanie domowe. 4. OCENA KOŃCOWA NIE JEST ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ OCEN: - oceny z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, testy) są ocenami wiodącymi przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych, a pozostałe np. za zadania domowe, stanowią uzupełnienie, - prace klasowe, kartkówki i testy pozostają w szkole, są do wglądu dla rodziców w czasie zebrań i dni otwartych, - oceny, uwagi oraz inne informacje dla rodziców wpisywane są do zeszytów przedmiotowych, - informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną przekazywane są rodzicom na osobnych kartkach do podpisu. 5. Ustala się następujące wagi ocen: a) waga 4 sprawdziany, testy, zadania klasowe; b) waga 3 kartkówki, dyktanda, wypowiedź ustna, praca dodatkowa na sprawdzianie; c) waga 2 zadanie domowe, zeszyt ćwiczeń, prace dodatkowe; d) waga 1 praca na lekcji, aktywność; -Ocena poprawiona ma taką samą wagę. - Waga oceny śródrocznej i rocznej decyduje przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych. - Jeżeli waga w rzędzie setek jest wyższa bądź równa 75 to ocenę zaokrągla się na wyższą. 6. Procedura dotycząca warunków o trybu uzyskania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 1. Wniosek od rodzica lub ucznia. 2. Analiza zasadności wniosku w oparciu o 44 ust. 3 Statutu Szkoły oraz wagę ocen cząstkowych ustalonych przez nauczyciela. 3. Po uznaniu zasadności wniosku ustalenie formy poprawy oceny np. sprawdzian całoroczny, sprawdzian z danego działu, praca dodatkowa, praca praktyczna itp. 4. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena nie może być niższa niż przewidywana. 5. W przypadku niezasadności wniosku nauczyciel sporządza pisemne uzasadnienie.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV I. Ja i moje otoczenie - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka - potrafi wymienić ludzkie potrzeby - zna sposoby zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Dział Wymagania na poszczególne oceny I. Ja i moje otoczenie Ocena dopuszczająca - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. I. Ja

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NA I PÓŁROCZE roku szkolnego 2016/2017 DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ wyd. Nowa Era Ucząca Agnieszka

Bardziej szczegółowo

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań/ocena I Ja i moje otoczenie K/dop P/dst

Bardziej szczegółowo

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej.

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa IV 2016/17 Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ Zestawienie poszczególnych poziomów wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka W pierwszym semestrze do oceny śródrocznej brane są pod uwagę działy: I II III

Bardziej szczegółowo

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Ja i moje otoczenie K P R D

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV

Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś.

Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś. Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra /

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poniżej przedstawiony jest wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny układ

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom Ocena K KP KPR KPRD KPRDW dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo

Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Tabelaryczny układ pomoże w sprecyzowaniu konkretnych zagadnień, których opanowanie nauczyciel może oceniać. Materiał ten może być oczywiście tylko podstawą opracowania własnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca*

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne dla klasy IVa, IVb, IVc Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w roku szkolnym 2016/2017. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

Historia - klasa IV. I półrocze. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej

Historia - klasa IV. I półrocze. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej Historia - klasa IV WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej I półrocze - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do podręczników Wczoraj i dziś Grzegorza Wojciechowskiego I. Ja i moje otoczenie II. Z historią

Bardziej szczegółowo

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający Wymagania programowe dla klasy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo

Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo Klasa IV Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: krótkie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA PROGRAMOWE NA LEKCJACH HISTORII W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIETROWICACH WIELKICH UMOWA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM 1. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl.iv Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 1. Ocenianie z przedmiotu Historia i społeczeństwo odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły w sprawach nieuregulowanych poniższym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA KLASA 4 OCENA CELUJĄCA poziom wymagań W (wykraczające) posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania dla klasy 4, biegle

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Zeszyt Ucznia Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: Ocena celująca uczeń opanował w pełni zakres wiadomości podstawowych

Bardziej szczegółowo

I. JA I MOJE OTOCZENIE

I. JA I MOJE OTOCZENIE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU Program nauczania: Wczoraj i dziś, dr Tomasz Maćkowski Liczba godzin nauki w tygodniu 1 Planowana

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Wiadomości Badana czynność uczniów Podstawowy Poziomy wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczyciel: mgr Waldemar Łapkowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE. Ja i moja rodzina podręcznik, s. 8 niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka potrzeby ludzkie: naturalne,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU 1. Przedmiotowy system oceniania opracowano w oparciu o: Program nauczania: Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

D O P U S Z C Z A J Ą C Y

D O P U S Z C Z A J Ą C Y WMGNI EUKJNE HISTII I SPŁEEŃSTW L KLS IV SKŁ PSTWWEJ WG PGMU WJ I IŚ WWNITW NWEJ E EN Nauczyciel mgr enata Popardowska I PÓŁE P U S J Ą I. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2013/14

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2013/14 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2013/14 Wiadomo o Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy IV Szkoły Podstawowej Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Zasady oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy IV Szkoły Podstawowej I. Podstawa prawna do opracowania zasad oceniania 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla klasy IV Szkoły Podstawowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii w klasie IV do programu Wczoraj i dziś. I. Ja i moje otoczenie Ocena Widomości Umiejętności Dopuszczająca

Wymagania programowe z historii w klasie IV do programu Wczoraj i dziś. I. Ja i moje otoczenie Ocena Widomości Umiejętności Dopuszczająca Wymagania programowe z historii w klasie IV do programu Wczoraj i dziś I. Ja i moje otoczenie Ocena Widomości Umiejętności Dopuszczająca Dostateczna rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo