DZIAŁ I Z HISTORIĄ NA TY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ I Z HISTORIĄ NA TY"

Transkrypt

1 Nr lekcji Temat i zagadnienia 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z PSO. 2. Historia- nasza przeszłość historia jako nauka o przeszłości, historia a baśnie i legendy, związki przyczynowo- skutkowe wydarzeń historycznych (dlaczego?- w jaki sposób?- z jakim skutkiem?), efekty pracy historyków, 3. Źródła historyczne źródła historyczne ich podział i przykłady, archeologia jako ważna nauka pomocnicza historii, źródła historyczne i ich przechowywanie w muzeach, skansenach i archiwach, ochrona zabytków, metody badania wiarygodności źródeł Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ I Z HISTORIĄ NA TY wyjaśnia, czym jest historia i przeszłość, tłumaczy, kim jest historyk, określa różnice między baśnią a legendą, odróżnia postacie historyczne od postaci legendarnych, wskazuje przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych, podaje przykłady efektów prac historyków, wyjaśnia terminy: źródło historyczne, archeologia, określa, czym zajmuje się archeolog, dokonuje podziału źródeł historycznych i podaje ich przykłady, wymienia informacje, jakie możemy zdobyć na podstawie źródeł historycznych, tłumaczy, na czym polega działalność archiwów, muzeów, skansenów, wskazuje podobieństwa i różnice między muzeum i skansenem Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: wyjaśnia pochodzenie terminu historia, tłumaczy, dlaczego uczymy się historii, objaśnia znaczeni zdania: Historia jest nauczycielką życia, omawia, jakie są zadania historii, podaje po jednym przykładzie postaci baśniowej, legendarnej i historycznej, przedstawia historię swojej miejscowości lub rodziny wyjaśnia, dlaczego historyk powinien czerpać informacje z różnych źródeł historycznych, charakteryzuje nowoczesne metody badawcze, dostrzega rolę, jaką odgrywają muzea, skanseny i archiwa w dziedzinie ochrony źródeł historycznych, odpowiada, dlaczego zabytki podlegają prawnej ochronie, tłumaczy, w jaki sposób chroni się źródła historyczne i zabytki, wskazuje, gdzie znajduje się najbliższe muzeum, Treści z podstaw y program owej Przewidywa ny termin realizacji 4. IX 11.IX 18.IX

2 4. Pamiątki i tradycje rodzinne znaczenie pamiątek rodzinnych, pojęcie rodu, tradycje rodzinne jako czynnik łączący rodziny, sposoby podtrzymywania tradycji, genealogia jako nauka badająca historię rodziny, drzewo genealogiczne sposób przedstawienia historii rodziny 5. Czas w historii chronologia i przedmiot jej badań, kronika jako chronologiczny zapis wydarzeń, taśma czasu i umieszczanie na niej dat, podział czasu na okresy p.n.e. i n.e., cyfry rzymskie oraz ich arabskie odpowiedniki, terminy: data, era, epoka, tysiąclecie, wiek, epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność, oraz ich daty graniczne, wskazuje na znaczenie pamiątek rodzinnych i podaje ich przykłady, wyjaśnia, czym jest ród, omawia, w jaki sposób kultywowanie tradycji umacnia poczucie wspólnot w rodzinie, określa, czym zajmuje się genealogia, tłumaczy, czym jest drzewo genealogiczne objaśnia, w jaki sposób należy zachowywać się w muzeum wskazuje sposoby kultywowania rodzinnych tradycji, przygotowuje drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny, znajduje w internecie strony, które zawierają informacje pomocne przy tworzeniu drzewa genealogicznego DZIAŁ CZAS I MAPA W HISTOR wyjaśnia termin chronologia, wyjaśnia terminy: rocznik, kronika, wskazuje narodziny Jezusa jako początek wymienia daty graniczne epok naszej ery, historycznych, odczytuje skróty p.n.e. i n.e., wskazuje wydarzenia, które oznaczają określa czas trwania wieku i tysiąclecia, koniec i początek poszczególnych epok zapisuje liczby cyframi arabskimi, historycznych, rysuje taśmę czasu i umieszcza na niej krótko charakteryzuje poszczególne daty, epoki historyczne, porządkuje daty w sposób przedstawia rachubę czasu stosowaną chronologiczny, przez muzułmanów posługuje się terminami: data, era, epoka, tysiąclecie, wiek, prehistoria, wymienia epoki historyczne IX I 2.X

3 inne sposoby rachuby czasu 6. Obliczanie czasu w historii oblicza, ile czasu upłynęło między podaje genezę zabaw sylwestrowych I 9.X obliczanie upływu czasu między poszczególnymi wydarzeniami, poszczególnymi wydarzeniami, ustala wiek wydarzeń, określanie wieku wydarzeń, wskazuje daty graniczne wieków i podział czasu na wieki i tysiącleci, półwiecza określa datę danego wydarzenia, z dokładnością do połowy danego wieku, umieszcza daty na taśmie chronologicznej 7. Obliczenia czasowe- ćwiczenia 16. X 8. Czytamy mapę i plan wyjaśnia termin kartografia, wskazuje na mapie historyczne stolice I 23.X kartografia jako nauka, tłumaczy, czym są skala i legenda mapy, Polski, 3.2 podobieństwa i różnice między mapą a planem, omawia, z jakich elementów składa się mapa historyczna, omawia rolę mapy w poznawaniu przyczyn i przebiegu wydarzeń znaczenie mapy w pracy odróżnia mapę od planu, historycznych, historyka, porównuje mapy geograficzne i wyjaśnia, czym jest orientacja mapy, skala i legenda mapy, historyczne, opisuje, jak dawniej wyglądały mapy, i informacje, jakie można odczytać z mapy, odczytuje z mapy podstawowe informacje na tej podstawie porównuje, jakie wyobrażenie o świecie mieli ludzie w podobieństwa i różnice między przeszłości, a jakie dzisiaj, mapami historycznymi a geograficznymi, podaje przykład zastosowania GPS najstarsze mapy świata 9. Lekcja powtórzeniowa 30.X 10. Sprawdzian pisemny z działów Z 6.XI historią na ty oraz Czas i mapa w historii DZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE 11. Ja i moja rodzina określa, na czym polega wyjątkowość omawia sposoby zaspokajania różnych XI niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka, potrzeb, 1.2 każdego człowieka, wymienia potrzeby człowieka, wymienia prawa i obowiązki rodziców, 1.3

4 potrzeby ludzkie: naturalne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania i szacunku, samorealizacji, społeczność jako środowisko funkcjonowania człowieka, rodzina jako pierwsza społeczność w życiu człowieka, rola rodziny w życiu człowieka, rodzina dawniej i dziś 12. Ojczyzna mała i duża określenie ojczyzny jako duchowego i materialnego dorobku minionych pokoleń, małe ojczyzny i ich tradycje, Patriotyzm jako przywiązanie do ojczyzny, definicja patriotyzmu lokalnego, herby jako symbole poszczególnych miast i regionów 13. Mieszkamy w Polsce- symbole narodowe pochodzenie słowa Polska, naród jako społeczność ludzi posługujących się tym samym językiem i związanych wspólną charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka, wyjaśnia termin społeczność, tłumaczy, jakie przysługują mu prawa i jakie ma obowiązki w rodzinie wyjaśnia terminy: ojczyzna i mała ojczyzna, patriotyzm, patriotyzm lokalny, tłumaczy, kim jest patriota, podaje nazwy miejsc związanych z historią swojej małej ojczyzny, wymienia postacie związane z historią swojej miejscowości, rodzinnego miasta lub regionu, opisuje problemy społeczno- gospodarcze swojej małej ojczyzny, wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość, odnajduje na planie miejscowości siedzibę władz lokalnych objaśnia pochodzenie nazwy Polska, wymienia symbole narodowe, podaje daty świąt narodowych, wyjaśnia znaczenie słowa naród, zna słowa hymnu narodowego i wie, kto jest ich autorem, określa, czym różni się dawna rodzina od rodziny współczesnej wylicza wydarzenia historyczne związane ze swoją miejscowością, wymienia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w czasie pokoju, potrafi odszukać w prasie lokalnej i w internecie informacje na temat przeszłości swojej rodzinnej miejscowości, podaje przykłady patriotyzmu lokalnego, wskazuje największe atuty swojej małej ojczyzny, rozpoznaje herb miasta lub regionu, w których mieszka wyjaśnia pochodzenie symboli narodowych, omawia znaczenie świąt narodowych i przejawia ich genezę, tłumaczy, czym są miejsca pamięci narodowej, XI 27. XI

5 przeszłością, nazywa krainy historyczno- geograficzne określa różnice między poszczególnymi 4.X polskie symbole narodowe i ich Polski, regionami Polski, 3.3 pochodzenie wyjaśnia terminy: mniejszość narodowa, wskazuje na mapie Polski regiony krainy historyczno- geograficzne mniejszość etniczna, zamieszkałe przez mniejszości Polski, wymienia mniejszości narodowe i narodowe, mniejszości narodowe i etniczne na terenie współczesnej Polski, etniczne mieszkające na terenie Polski oraz na wybranych przykładach opisuje pokazuje na mapie świata miejsca, w których znajdują się skupiska Polonii, mniejszości narodowe w ich kulturę i tradycję, wymienia mniejszości narodowe, które przedwojennej Polsce, tłumaczy znaczenie terminu Polonia żyły w przedwojennej Polsce Polonia na świecie DZIAŁ IV Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW 14. Życie pierwszych ludzi zaznacza na taśmie chronologicznej omawia, jak zmieniał się wygląd I 11.X pochodzenie człowieka, przybliżone daty pojawienia się praludzi i człowieka, epoka kamienia, epoka brązu, homo sapiens, wyjaśnia, co oznaczają nazwy: epoka epoka żelaza, wskazuje na mapie tereny, na których kamienia, epoka brązu, epoka żelaza, życie człowieka pierwotnego, pojawili się przodkowie człowieka i określa, jakie znaczenie dla rozwoju różnice między koczowniczym a określa kierunki ich wędrówki, społeczności ludzkich miało osiadłym trybem życia, omawia znaczenie umiejętności posługiwanie się mową, początki rolnictwa i rozpalania ognia dla praludzi, porównuje życie praludzi z życiem udomowienie zwierząt, wymienia narzędzia, którymi posługiwali współczesnego człowieka, sposoby wytapiania żelaza się praludzie, wymienia pierwsze uprawiane przez dawniej i dziś porównuje koczowniczy i osiadły tryb życia, człowieka zboża oraz pierwsze hodowane przez niego zwierzęta, przedstawia dokonania, które umożliwiły tłumaczy termin dymarka, człowiekowi przejście do osiadłego trybu życia, przedstawia dawne i współczesne sposoby wytopu żelaza opowiada o początkach rolnictwa, pierwszych narzędziach rolniczych i udomowieniu zwierząt, wyjaśnia, czym była ziemianka 15. Pierwsze cywilizacje zaznacza na taśmie chronologicznej daty wyjaśnia, dlaczego pierwsze cywilizacje I 18.X

6 termin cywilizacja, pierwsze miasta- państwa, Egipt i Mezopotamia jako miejsca powstania najstarszych cywilizacji, życie w dolinach wielkich rzek, kultura i sztuka pierwszych cywilizacji, podział społeczeństwa z starożytnym Egipcie, terminy mumia, sarkofag, piramida, faraon, kanał nawadniający, znaczenie odkrycia skarbu Tutenchamona dla historyków 16. Od hieroglifów do alfabetu powstanie pisma i jego znaczenie, pismo obrazkowe i klinowe, hieroglify egipskie, pismo alfabetyczne, historia materiałów pisarskich, współczesne pismo obrazkowe powstania pierwszych państw sumeryjskich, wskazuje na mapie rzeki Eufrat, Tygrys i Nil oraz miasto Babilon, wyjaśnia, kim byli Sumerowie, wymienia najważniejsze osiągnięcia pierwszych cywilizacji: system nawadniający, koło, koło garncarskie, szkło, cegłę, kalendarz, podaje nazwy warstw społecznych starożytnego Egiptu, tłumaczy terminy: mumia, sarkofag, piramida, faraon, Babilon, Mezopotamia umieszcza na taśmie chronologicznej przybliżone daty wynalezienia pisma i powstania pierwszego pisma alfabetycznego, odnajduje na mapie obszar, na którym po raz pierwszy zastosowano pismo, przedstawia różne rodzaje pisma: obrazkowe, klinowe i alfabetyczne, wyjaśnia, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla rozwoju cywilizacyjnego człowieka, wskazuje egipskie pismo hieroglificzne jako przykład pisma obrazkowego, prezentuje charakterystykę i historię pisma klinowego, wskazuje Fenicjan jako twórców pisma alfabetycznego, powstały nad wielkimi rzekami, omawia sposób działania kanałów nawadniających, przedstawia najważniejsze osiągnięcia mieszkańców Mezopotamiisześćdzięsiętny system liczenia, jednolite jednostki miar i wag, obliczanie kątów, mierzenie czasu, charakteryzuje warstwy społeczne starożytnego Egiptu, wymienia najważniejsze zabytki starożytnych Mezopotamii i Egiptu wyjaśnia, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla historii jako nauki, wymienia co najmniej kilka alfabetów wywodzących się z alfabetów łacińskiego i greckiego, wylicza materiały pisarskie, których używano w starożytności, tłumaczy, czym są piktogramy i w jakim celu się je stosuje 8.I

7 tłumaczy, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę, z której wywodzą się alfabety używane współcześnie w Europie, omawia ogólnie historię książki i piśmiennictwa-od glinianej tabliczki do czytnika książek elektronicznych 17. Lekcja powtórzeniowa 15. I 18. Sprawdzian pisemny z działów Ja i moje otoczenie oraz Z najdawniejszych dziejów 22. I Demokratyczne 19. Ateny antyczna Grecja jako kraj żeglarzy, położenie geograficzne Grecji, terminy Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, demokracja, polis Teatr 20. w starożytnej Grecji geneza teatru greckiego, najważniejsi tragedio- i komediopisarze greccy, przebieg konkursów teatralnych, budowa greckiego amfiteatru, wpływ Homera i przypisywanych mu dzieł na rozwój greckiej sztuki, teatr współcześnie DZIAŁ V W STAROŻYTNEJ GRECJI wskazuje na mapie antyczna Grecję i omawia znaczenie kontaktów Ateny, zamorskich dla starożytnych Greków, omawia położenie geograficzne i jego wyjaśnia, czym była wielka kolonizacja, wpływ na zajęcia ludności greckiej, i wskazuje na mapie jej kierunki, wyjaśnia terminy: Hellada, Hellenowie, tłumaczy, na czym polegała wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, wyjątkowość greckiej polis agora, demokracja, polis umieszcza na taśmie chronologicznej wiek, w którym narodził się teatr w antycznej Grecji, opowiada, w jaki sposób powstał starożytny teatr, tworzy krótką wypowiedź na temat Sofoklesa, omawia znaczenie teatru dla antycznych Greków, wymienia rodzaje sztuk granych w greckim teatrze (komedia, tragedia), przedstawia cechy charakterystyczne teatru greckiego, określa różnice między tragedią a komedią, wymienia najważniejszych greckich dramatopisarzy, porównuje teatr w starożytnej Grecji z teatrem współczesnym, opisuje elementy, z których zbudowany był grecki amfiteatr, wyjaśnia, dlaczego dramaty antycznych twórców są wystawiane współcześnie, wskazuje, gdzie znajduje się najbliższy teatr I I 9.2 I I

8 Bogowie, 21. mity i uczeni terminy politeizm, mit, heros, filozofia, najważniejsi greccy bogowie: Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes, dwanaście prac Heraklesa, Homer i przypisywane mu dzieła, starożytna Grecja ojczyzną filozofii, osiągnięcia starożytnych Greków Na 22. greckim stadionie terminy olimpiada, igrzyska olimpijskie, rola sportu w starożytnej Grecji, tradycje starożytnych igrzysk we współczesnych olimpiadach opisuje przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji, podaje nazwy elementów, z których był zbudowany grecki amfiteatr przedstawia wierzenia starożytnych Greków, opisuje, jak antyczni Grecy wyobrażali sobie bogów, wymienia najważniejszych greckich bogów (Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes), wyjaśnia terminy: politeizm, mit, eros, filozofia, opowiada o Homerze i jego dziełach, tłumaczy, czym zajmują się filozofowie, omawia dokonania Sokratesa, Platona i Arystotelesa w filozofii oraz Hipokratesa w medycynie, podaje najważniejsze osiągnięcia starożytnych Greków podaje rok i wiek pierwszych igrzysk olimpijskich oraz umieszcza tę datę na taśmie chronologicznej, przedstawia przebieg antycznych igrzysk, dostrzega podobieństwa i różnice między igrzyskami w starożytnej Grecji a współczesnymi olimpiadami, omawia rolę sportu w życiu starożytnych Greków, wymienia dyscypliny pięcioboju olimpijskiego, porównuje wierzenia Greków z innymi poznanymi religiami, wymienia atrybuty greckich bogów, opowiada co najmniej jeden mit grecki, podaje przykłady prac Heraklesa, przedstawia główne wątki Iliady i Odysei, wyjaśnia, co oznacza wyrażenie koń trojański, wskazuje przykłady dzieł sztuki współczesnej, które nawiązują do greckich mitów, ocenia, jakie znaczenie dla współczesnych ludzi mają osiągnięcia starożytnych Greków przedstawia rolę igrzysk olimpijskich we współczesnym świecie, wymienia nazwiska najsłynniejszych polskich olimpijczyków, wyjaśnia, czym był gimnazjon i jakie miał znaczenie dla sprawności fizycznej antycznych Greków, podaje rok pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich i określa wiek tego zdarzenia, tłumaczy, co oznacza pięć kręgów na fladze olimpijskiej, I 9.2 I I

9 23. Rzym- droga do potęgi geneza państwa rzymskiego, legenda o Romulusie i Remusie, ustrój republiki rzymskiej, społeczeństwo starożytnego Rzymu, droga Rzymu do potęgi, postacie: Juliusz Cezar, Oktawian August, Imperium Rzymskie i jego zasięg terytorialny, legionista jako żołnierz rzymskiej piechoty, ślady imperium rzymskiego zachowane do czasów współczesnych określa, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska organizowane na cześć Zeusa wskazuje, jak termin olimpiada rozumiano w starożytności, i objaśnia, co oznacza on współcześnie, wylicza zasady, których powinni przestrzegać sportowcy podczas rywalizacji DZIAŁ VI W STAROŻYTNYM RZYMIE umieszcza na taśmie chronologicznej daty wyjaśnia, czym jest Wilczyca założenia Rzymu, zabójstwa Cezara oraz kapitolińska, rozpoczęcia i zakończenia panowania wymienia przyczyny upadku republiki Oktawiana augusta, a także określa, w rzymskiej, którym wieku odbyły się poszczególne porównuje ustrój republiki rzymskiej ze wydarzenia, współczesna demokracją, wskazuje na mapie Rzym, Kartaginę i podaje różnice między republiką a Półwysep Apeniński oraz największy cesarstwem, zasięg terytorialny Imperium przedstawia zasługi Juliusza Cezara i Rzymskiego, dokonuje oceny postaci, przedstawia legendarne początki tłumaczy, czym są języki romańskie i starożytnego Rzymu, jakie jest ich pochodzenie, omawia różne typy ustrojów państwa opisuje elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego: królestwo, republikę, rzymskiego legionisty cesarstwo, wyjaśnia terminy republika, zgromadzenie ludowe, senat, cesarz, prowincja, omawia zróżnicowanie społeczeństwa rzymskiego, zwracając szczególną uwagę na pozycję niewolników, prezentuje sylwetki Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta, na podstawie ilustracji wymienia elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego 12. I

10 24. Osiągnięcia starożytnych Rzymian kultura i sztuka starożytnego Rzymu jako kontynuacja dokonań antycznych Greków, terminy bazylika, gladiator, kodeks, prawo rzymskie i jego znaczenie dla współczesnego prawa europejskiego, osiągnięcia starożytnych Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa (Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy) 25. Tajemnice sprzed wieków- Bursztynowy szlak 26. Rozrywki starożytnych Rzymian sposoby spędzania wolnego czasu w Rzymie 27. Początki chrześcijaństwa politeistyczne wierzenia starożytnych Rzymian, Jezus z Nazaretu jako twórca nowej religii monoteistycznej, przyczyny prześladowania legionisty wyjaśnia, kim byli gladiatorzy, wskazuje cechy rzymskiego I 19. I wymienia osiągnięcia antycznych budownictwa, Rzymian w architekturze i budownictwie: omawia najważniejsze osiągnięcia I Forum Romanum, Panteon, Koloseum, architektoniczne Rzymian, 9.3 akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy, opisuje, w jaki sposób Rzymianie odpowiada, dlaczego dla starożytnych budowali drogi, Rzymian ważne było budowanie dróg, odnajduje przykłady zapisów z prawa wskazuje prawo rzymskie jako podstawę rzymskiego obowiązujących w współczesnego prawa, dzisiejszym prawodawstwie oraz tłumaczy terminy bazylika, kodeks określa ich znaczenie, opowiada, czym były Prawo X Tablic i wyjaśnia, dlaczego spisanie prawa przez Kodeks Justyniana Rzymian miało wielkie znaczenie dla cywilizacji europejskiej, tłumaczy, dlaczego z rzymskich zasad prawnych korzystamy do dnia dzisiejszego, ocenia, jakie znaczenie dla współczesnych ludzi maja osiągnięcia antycznych Rzymian 26. I rozrywki Rzymian porównuje rozrywki starożytnych Greków i Rzymian, umieszcza na taśmie chronologicznej rok porównuje wierzenia Rzymian i zakończenia prześladowań chrześcijan w starożytnych Greków, starożytnym Rzymie i ustala wiek tego przedstawia związki chrześcijaństwa z wydarzenia, judaizmem, wskazuje na mapie Palestynę, tłumaczy, jakie znaczenie miała przedstawia, kim byli Jezus z Nazaretu i działalność apostołów dla I I IV 16.IV

11 chrześcijan w starożytnym Konstantyn Wielki, rozprzestrzeniania chrześcijaństwa w Rzymie, wyjaśnia terminy: Mesjasz, apostoł, Imperium Rzymskim, rozwój chrześcijaństwa i poganin, Biblia, Stary i Nowy Testament, wyjaśnia, czym jest Ewangelia, zakończenie prześladowań, określa, kiedy i gdzie narodziło się opisuje symbole i znaki pierwszych terminy Ewangelia, Mesjasz, chrześcijaństwo, chrześcijan, apostoł, poganin, Biblia, Stary i opowiada o początkach chrześcijaństwa w prezentuje sylwetkę Nerona, Nowy Testament, Palestynie, ocenia decyzję Konstantyna Wielkiego znaki pierwszych chrześcijan: chrystogram i ryba, wymienia najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu, o zakończeniu prześladowań chrześcijan, różne odłamy chrześcijaństwa, wylicza przyczyny prześladowań opowiada, co wydarzyło się w 1054 r. Watykan jako siedziba głowy chrześcijan w starożytnym Rzymie nazywa różne odłamy chrześcijaństwa, Kościoła katolickiego omawia proces rozprzestrzeniania się wymienia wydarzenia związane z chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim historią Żydów w Polsce, tłumaczy, dlaczego Watykan jest miejscem ważnym dla katolików 28. Lekcja powtórzeniowa 23.IV 29. Pisemny sprawdzian wiadomości 30.IV 30. Tajemnice sprzed wieków- skąd się 7.V wzięły nazwiska V V Dni nauki- prezentacje uczniów 28.V VI VI VI 37. Podsumowanie rocznej pracy 25.VI

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: IV nauczyciel: Sandra Michalska

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: IV nauczyciel: Sandra Michalska ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: IV nauczyciel: Sandra Michalska Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe Uczeń: Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzające Uczeń umie na wymagania podstawowe + Wymagania dopełniające Uczeń umie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVb, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE. Ja i moja rodzina podręcznik, s. 8 niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka potrzeby ludzkie: naturalne,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU Program nauczania: Wczoraj i dziś, dr Tomasz Maćkowski Liczba godzin nauki w tygodniu 1 Planowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ:

UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ: UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Zeszyt Ucznia Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: Ocena celująca uczeń opanował w pełni zakres wiadomości podstawowych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA IVA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA IVA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY HISTORIA KLASA IVA - wyjaśni, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka (2) - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności (2) -opowiada, na czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa IV a, b Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Określa, na

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV I. Ja i moje otoczenie - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka - potrafi wymienić ludzkie potrzeby - zna sposoby zaspokajania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa IV Dział Wymagania na poszczególne oceny I. Ja i moje otoczenie Ocena dopuszczająca - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. I. Ja

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska

I PÓŁROCZE. Ucząca Agnieszka Szafrańska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ NA I PÓŁROCZE roku szkolnego 2016/2017 DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ wyd. Nowa Era Ucząca Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju

+ - omawia sposoby okazywania patriotyzmu w czasie wojny i w okresie pokoju Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający Wymagania programowe dla klasy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej.

*Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV

Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV Śródroczne (I-III rozdział) i roczne (I-VI rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie

Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie Wymagania edukacyjne z historii dla uczniów kl.4 Szkoły Podstawowej w Rakowie Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Ja i moje otoczenie K P R D

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV

Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV Wymagania na poszczególne oceny Historia - kl. IV W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś.

Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś. Wykaz wymagań, będących podstawą oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV na przedmiocie HISTORIA korzystających z serii Wczoraj i dziś. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie IV Dział Ja i moje otoczenie Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka; - wymienia osoby, które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra /

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ Zestawienie poszczególnych poziomów wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poniżej przedstawiony jest wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny układ

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa w klasyfikacji semestralnej i rocznej (aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą)

Wymagania z historii i społeczeństwa w klasyfikacji semestralnej i rocznej (aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) Wymagania z historii i społeczeństwa w klasyfikacji semestralnej i rocznej (aby uzyskać ocenę wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) KLASA IV OCENA CELUJĄCA - poziom wymagań W. - posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej.

*Nauczyciel decyduje, które wymagania wykraczające poza podstawę programową są dodatkowymi elementami decydującymi o ocenie celującej. WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom Ocena K KP KPR KPRD KPRDW dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo

Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo Wymagania programowe dla klasy IV historia i społeczeństwo W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Tabelaryczny układ pomoże w sprecyzowaniu konkretnych zagadnień, których opanowanie nauczyciel może oceniać. Materiał ten może być oczywiście tylko podstawą opracowania własnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań/ocena I Ja i moje otoczenie K/dop P/dst

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii w klasie IV do programu Wczoraj i dziś. I. Ja i moje otoczenie Ocena Widomości Umiejętności Dopuszczająca

Wymagania programowe z historii w klasie IV do programu Wczoraj i dziś. I. Ja i moje otoczenie Ocena Widomości Umiejętności Dopuszczająca Wymagania programowe z historii w klasie IV do programu Wczoraj i dziś I. Ja i moje otoczenie Ocena Widomości Umiejętności Dopuszczająca Dostateczna rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SOPŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA-KLASA IV

HISTORIA I SOPŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA-KLASA IV HISTORIA I SOPŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA-KLASA IV Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe (Ocena dopuszczająca i dostateczna) Uczeń: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej

Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w podstawie programowej jest podstawą do wystawienia uczniowi oceny celującej WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne dla klasy IVa, IVb, IVc Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w roku szkolnym 2016/2017. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do podręczników Wczoraj i dziś Grzegorza Wojciechowskiego I. Ja i moje otoczenie II. Z historią

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA 4 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

HISTORIA KLASA 4 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne HISTORIA KLASA 4 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Rozdział I: JA I MOJE OTOCZENIE Uczeń : podaje prawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa IV 2016/17 Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca*

Bardziej szczegółowo

Historia - klasa IV. I półrocze. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej

Historia - klasa IV. I półrocze. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej Historia - klasa IV WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: * odniesienie do podstawy programowej I półrocze - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo

Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo Wymagania edukacyjne historia i spoleczeństwo Klasa IV Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka W pierwszym semestrze do oceny śródrocznej brane są pod uwagę działy: I II III

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 1. Ocenianie z przedmiotu Historia i społeczeństwo odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły w sprawach nieuregulowanych poniższym

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z dla klasy IV według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka W pierwszym semestrze do oceny śródrocznej brane są pod uwagę działy: I II III

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA PROGRAMOWE NA LEKCJACH HISTORII W KLASIE IV W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIETROWICACH WIELKICH UMOWA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM 1. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś

Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl.iv Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa IV SP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: krótkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZENSTWA KLASA 4 OCENA CELUJĄCA poziom wymagań W (wykraczające) posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania dla klasy 4, biegle

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Wiadomości Badana czynność uczniów Podstawowy Poziomy wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie IV Aby uzyskać ocenę: Dopuszczającą uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE IV WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE IV WEDŁUG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

I. JA I MOJE OTOCZENIE

I. JA I MOJE OTOCZENIE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo