WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zalet i wad stosowania modeli referencyjnych podczas wdro enia standardowego systemu informatycznego w przedsi biorstwie. Modele referencyjne opracowane na podstawie tzw. najlepszych praktyk biznesowych s obecnie powszechnie stosowane jako narz dzie modelowania i usprawniania procesów w organizacji. W pierwszej cz ci artykułu przybli ono poj cie projektu wdro eniowego oraz zdefiniowano termin modele referencyjne. Druga cz przedstawia korzy ci i problemy zwi zane z wykorzystaniem modeli podczas dostosowywania standardowego oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie do potrzeb przedsi biorstwa. Słowa kluczowe: modele referencyjne, standaryzacja, systemy informatyczne 1. Wprowadzenie Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w burzliwym i niepewnym otoczeniu wymaga od współczesnego przedsi biorstwa ci głego d enia do poprawy efektywno ci działania oraz lepszej obsługi klienta. Spełnienie tego wymagania staje si mo liwe mi dzy innymi poprzez doskonalenie procesów w przedsi biorstwie. Jak wskazuj F. Gaukel i G. Bardelli [6] konkurencyjno zale y bowiem w decyduj cej mierze od osi gni cia przewagi technologicznej i jako ciowej w przyszłych procesach, produktach i usługach, jak te od mo liwo ci zaoferowania najlepszych sposobów rozwi zywania problemów i bardzo krótkich terminów dostaw. Obecnie przede wszystkim dzi ki nowoczesnym rozwi zaniom informatycznym, do których nale standardowe systemy wspomagaj ce zarz dzanie, np. aplikacje klasy ERP, organizacja mo e dostosowa si do wymaga klientów oraz warunków narzucanych przez konkurencj. Dzisiaj praktycznie adne przedsi biorstwo nie stara si wytworzy własnego oprogramowania, gdy jak zauwa a J. Chabik [2] ksi gowo, gospodarka magazynowa, produkcja, handel czy kadry i płace s na tyle standardowe w ka dej organizacji, e nieopłacalne z punktu widzenia czasu potrzebnego do analizy oraz kosztów byłoby wymy lanie nowego sposobu obsługi tych samych czynno ci. Z tego wła nie powodu firmy maj c na uwadze aspekt kosztowy, czasowy oraz jako- ciowy najcz ciej decyduj si na inwestycj w standardowy system wspomagaj cy zarz dzanie, np. SAP czy IFS. Po dokonaniu wst pnej analizy nast puje wybór i zakup gotowego pakietu, który najlepiej spełnia okre lone przez przedsi biorstwo wymagania. Cały ci ar dostosowania systemu do organizacji przesuwa si na faz wdro enia, która jest jednym z najtrudniejszych etapów w trakcie ycia systemów informatycznych. W celu ułatwienia dopasowania standardowej aplikacji do potrzeb firmy, producenci systemów

2 96 Wykorzystanie modeli referencyjnych podczas wdro enia standardowego systemu informatycznego klasy ERP dostarczaj tak e odpowiedni pakiet narz dzi, słu cy do projektowania procesów z wykorzystaniem tzw. najlepszych praktyk biznesowych, które zostały opracowane na podstawie do wiadcze zgromadzonych w trakcie wcze niejszych wdro e w firmach nale cych do ró nych bran. Efektem stosowania takiego podej cia jest mianowicie przewidywalno skutku implementacji gotowego oprogramowania. Ponadto zaleca si, aby firma decyduj c si na wdro enie nowego systemu wspomagaj cego zarz dzanie potraktowała tego rodzaju projekt równie jako okazj do przebudowy i unowocze nienia procesów zwi kszaj cych warto produktów i usług dla klienta. Omawiane powy ej narz dzia informatyczne najpełniej odpowiadaj ce na potrzeb automatyzacji zarz dzania procesami biznesu nosz nazw modeli referencyjnych. Wykorzystane do modelowania procesów pozwalaj opisa wymagania przyszłych u ytkowników systemu informatycznego, zbudowa model przepływu informacji w całym przedsi biorstwie oraz odpowiednio zaprojektowa docelowe procesy biznesowe w organizacji. Według M. Lasek [13] modele referencyjne mo na traktowa, jako narz dzia gromadzenia i zarz dzania wiedz, która zebrana i przestawiona w czytelnej formie (tj. diagramów) zwi ksza szans na osi gni cie sukcesu w rekonstrukcji procesów gospodarczych. U ywa si ich dla wyznaczania docelowej pozycji, struktur strumieniowych organizacji oraz porównania stanu istniej cego z po danym, co umo liwia wprowadzenie niezb dnych poprawek do modelu. Z kolei I. Szydłowski [17] uwa a, i narz dzia słu ce do modelowania i optymalizacji procesów mo na ogólnie okre li, jako zorientowane procesowo systemy zarz dzania wiedz, których umiej tne wykorzystanie wspomaga budow systemu informatycznego oraz znacznie podnosi jego jako. Niemniej jednak patrz c w sposób obiektywny na stosowanie modeli referencyjnych podczas dopasowywania standardowego systemu informatycznego do organizacji trzeba obok niew tpliwych zalet dostrzec równie zwi zane z nimi potencjalne problemy. 2. Wdro enie standardowego systemu informatycznego w przedsi biorstwie Implementacja standardowego oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie ma na celu dostosowanie systemu do organizacji oraz jego integracj z procesami w niej zachodz cymi. Jak podkre la T. Parys [16] wdro enie w tym wypadku polega na zapewnieniu współpracy, koordynacji oraz integracji działa poszczególnych jednostek organizacyjnych, tak by wspieraj c si działały wspólnie na rzecz osi gni cia wyznaczonego celu. Przedsi wzi cia1 tego typu nale pod wzgl dem kosztów, stopnia zło ono ci oraz czasu do najwi kszych inwestycji informatycznych przeprowadzanych w firmach. M. Dyczkowski [4] w swojej pracy zwraca uwag, i projekt polegaj cy na wdro eniu standardowego rozwi zania wspomagaj cego zarz dzanie posiada nast puj ce cechy: strategiczny charakter i zwi zane z tym wysokie wymagania odno nie powodzenia i bezpiecze stwa prowadzonych inwestycji, np. silne wsparcie ze strony zarz du, zapewnienie odpowiednich zasobów: finansowych, ludzkich, czasowych, zbudowanie systemu kontroli bud etu oraz wykonania zaplanowanych zada, 1 W j zyku polskim powszechne stało si równie u ywanie okre lenia projekt, które pochodzi z j zyka angielskiego project i jest odpowiednikiem słowa przedsi wzi cie. W artykule te dwa poj cia s u ywane zamiennie jako synonimy.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, szeroki zakres wymaganych zmian organizacyjnych, strukturalnych, proceduralnych itd. w przedsi biorstwie, du a liczba pojawiaj cych si w trakcie wdro enia konfliktów, zaanga owanie wielu uczestników pracuj cych na projekcie, konieczno precyzyjnego zdefiniowania wymaga i celów przedsi wzi cia, które b d słu yły sformułowaniu kryteriów oceny wdro enia. Pod poj ciem projektu wdro eniowego jak wskazuje M. Pa kowska [15] nale y tutaj rozumie działalno charakteryzuj c si oznaczonym czasem rozpocz cia i zako czenia, zdefiniowanymi celami oraz wyznaczonymi zasobami przeznaczonymi na realizacj. W przypadku kiedy jeden z wymienionych parametrów nie zostanie dotrzymany, np. czas realizacji przedsi wzi cia si wydłu y, wówczas konieczna staje si modyfikacja zało e dotycz cych pozostałych kryteriów, np. przesuni cie daty uruchomienia wpłynie na wzrost kosztów. W takim wypadku mo e mie to równie wpływ na wynik ko cowy, czyli cel projektu. Według M. Flasi skiego [7] wdro enie standardowego systemu wspomagaj j cego zarz dzanie składa si z co najmniej nast puj cych etapów: przygotowania organizacyjnego wdro enia główny rezultat stanowi pełna definicja przedsi wzi cia, czyli wyznaczenie celów biznesowych oraz struktury organizacyjnej, projektowania - opracowania modelu i projektu rozwi zania informatycznego, wdro enia składaj cego si z wielu czynno ci, np. prac programistycznych i modyfikacji, konfiguracji oraz testowania systemu, szkolenia u ytkowników i administratorów, przygotowania odpowiedniej dokumentacji, startu produktywnego i rozpocz cia funkcjonowania systemu uruchomienia i przekazania do eksploatacji w rzeczywistych warunkach rodowiska przedsi biorstwa. Obecnie powszechne na etapie projektowania i wdro enia standardowej aplikacji stało si wykorzystywanie narz dzi informatycznych do modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w przedsi biorstwie. Liderem na rynku tego rodzaju narz dzi jest ARIS Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych (ang. Architecture of Integrated Information Systems) firmy IDS Sheer AG, która została zało ona w 1984 roku przez niemieckiego profesora Augusta Wilhelma Scheera. Jak wspomina w swojej pracy R. Gabryelczyk [5] do sukcesu koncepcji i wspieraj cego j oprogramowania przyczyniły si głównie dwa czynniki: na pocz tku lat dziewi dziesi tych nast pił rozwój teorii maj cych na celu procesowe podej cie do organizacji, np. Business Process Reengineering, Business Process Improvement, Business Process Management, nawi zano współprac z firm SAP AG, dostawc zintegrowanego oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie, który system ARIS wybrał jako architektur ramow i narz dzie metodyczne dla modeli referencyjnych R/3 aplikacji SAP. Nale y w tym miejscu tak e zaznaczy, i dostawcy standardowych systemów wspomagaj cych zarz dzanie sugeruj na ogół przy okazji wdro enia przeprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, które b d zgodne z najlepszymi praktykami biznesowymi zawartymi w zakupionym pakiecie. Najlepsze praktyki opracowane na podstawie wiedzy wyniesionej z projektów wdro eniowych w firmach o podobnej specyfice zawarte s w specjalnie przygotowanej bazie modeli procesów. Tego rodzaju podej cie do implementacji czyni z wdro enia przedsi wzi cie bizneso-

4 98 Wykorzystanie modeli referencyjnych podczas wdro enia standardowego systemu informatycznego we, a nie ci le informatyczne, którego celem jest usprawnienie procesów poprzez eliminacj etapów niemaj cych wpływu na zwi kszenie warto ci oferowanego produktu lub usługi. 3. Definicja modelu referencyjnego W opracowaniach fachowych u ywa si poj cia modele referencyjne dla okre lenia zestawu standardowych procesów zawartych w narz dziu u ywanym do modelowania procesów. Jak wyja- nia M. Lasek [12] zastosowane tu słowo referencyjny pochodzi od łaci skiego słowa referre, które oznacza odnosi si, informowa, odwoływa si, rekomendowa. Modele referencyjne s powszechnie uznawanymi wzorcami, stanowi cymi rozwi zanie wyj ciowe podczas projektu wdro eniowego polegaj cego na przystosowaniu standardowej aplikacji, np. klasy ERP do wymaga przedsi biorstwa. Według T. Kasprzaka [9] narz dzia te przybieraj najcz ciej posta pakietów oprogramowania pozwalaj cego na automatyzacj zarz dzania procesami. Ponadto T. Kasprzak [10] zwraca tak e uwag, i buduje si je według kilku przekrojów: funkcji firm, danych oraz bran. System modeli referencyjnych mo e by traktowany według W. Chmielarza [3] jako element bazy wiedzy systemu eksperckiego, który słu y analizie, projektowaniu i implementacji zintegrowanego pakietu wspomagaj cego zarz dzanie w firmie. Z tej perspektywy modele referencyjne stanowi bibliotek gotowych rozwi za funkcjonalno-procesowych, natomiast sam proces modelowania jest całkowicie zintegrowany z aplikacjami wdra anego oprogramowania. Najcz ciej podczas implementacji standardowego systemu informatycznego modele referencyjne s dostosowywane do indywidualnych wymaga przedsi biorstwa. Jak wskazuje bowiem M. Pa kowska [15] mo liwo korzystania z gotowych i sprawdzonych w praktyce rozwi za przyspiesza prace projektowe oraz obni a koszty wdro enia zakupionego oprogramowania. Porównanie zestawiaj ce etapy projektowania procesów biznesowych proponowane w ramach podej cia konwencjonalnego oraz metody modeli referencyjnych zostało przedstawione w tabeli 1. Przykład opracowano na podstawie schematu zaprezentowanego przez M. Lasek [13], która odnosi si do porównania przygotowanego przez K. Lang, W. Taumann oraz F. Bodendorf2, przedstawiaj cego metod konwencjonaln, metod modeli referencyjnych procesów, metod szkieletow oraz RPB. W praktyce tylko dwie pierwsze metody s u ywane, dlatego niniejszy artykuł skupia si wył cznie na nich. 2 Przykład stanowi porównanie opracowane przez K. Lang, W. Taumann, F. Bodendorf, Business Process Reengineering with reusable Reference Process Building Blocks, [w:] B. Scholz-Reiter, E. Stickel, Business Process Modelling, Berlin/New York 1996.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, Tabela 1Metody projektowania procesów: podej cie konwencjonalne vs modele referencyjne procesów Metoda Projektowanie procesów Narz dzia Podej cie konwencjonalne Odwzorowanie istniej cego stanu Diagnozowanie usterek Projektowanie procesów Zasady projektowania. Instrukcje projektowe. Modele referencyjne procesów. Specyfikacja wymaga Wybór modeli Kastomizacja/ adaptacja modelu proce- Modele sów. Punktem wyj cia w przypadku metody konwencjonalnej jest odwzorowanie istniej cego stanu w organizacji, który nast pnie zostaje poddany szczegółowej analizie maj cej na celu znalezienie luk i usterek. Przygotowana diagnoza stanowi podstaw do rozpocz cia reorganizacji i projektowania procesów. Jednak jak zwracaj uwag K. Lang, J. Glunde, F. Bodendorf [11] kluczowym problemem wi cym si ze stosowaniem tego podej cia jest brak odniesienia do wiedzy zgromadzonej ju wcze niej podczas podobnych projektów. W tej sytuacji usprawnianie procesów robi si bez adnych wzorców. Wspomniany problem nie wyst puje w przypadku zastosowania metody modeli referencyjnych, gdy podej cie to zakłada wykorzystanie wiedzy zawartej w ramach najlepszych praktyk biznesowych. W pierwszym etapie dokonuje si specyfikacji wymaga przedsi biorstwa, a w kolejnym kroku nast puje wybór odpowiednich modeli z wzorcowej bazy, które zostaj nast pnie przystosowane do zdefiniowanych wcze niej potrzeb organizacji. Nale y tutaj zaznaczy, e wspomniane bazy obejmuj procesy zbudowane na podstawie wielu scenariuszy dla firm z ró nych sektorów gospodarczych. Przykładem mo e by system SAP, który jak zauwa a V. Kale [8] predefiniował ponad 800 procesów biznesowych Zalety i wady stosowania modeli referencyjnych Patrz c z perspektywy korzy ci stosowania metody modeli referencyjnych do modelowania procesów biznesowych podczas implementacji standardowego systemu informatycznego R. Gabryelczyk [5] zwraca uwag na nast puj ce zalety tego podej cia: mniejszy nakład pracy przy budowie indywidualnych modeli przedsi biorstw, gdy typowe dla bran y zwi zki gospodarcze s zdefiniowane w postaci modeli, cz sto wystarczy wi c podczas modelowania uwzgl dni jedynie specyficzne dla danej organizacji fragmenty procesów, na bazie modelu referencyjnego mo na zdecydowanie szybciej i łatwiej zdefiniowa podstawowe procesy charakterystyczne dla danej firmy, a czasem nawet wystarcza dopasowanie i uzupełnienie modelu referencyjnego, tak by powstał model koncepcji docelowej przebiegu wybranych procesów w organizacji,

6 100 Wykorzystanie modeli referencyjnych podczas wdro enia standardowego systemu informatycznego mniejsze ryzyko przy realizacji projektu implementacyjnego ze wzgl du na wykorzystanie rozwi za sprawdzonych w innych firmach tej samej bran y, gdy tzw. modele bran owe budowane s na bazie do wiadcze zdobytych w projektach realizowanych w innych firmach tego samego sektora gospodarczego, modele referencyjne tworzone s przez praktyków, których wiedza na temat funkcjonowania organizacji pogł bia si wraz z ka dym projektem, a wi c mo na wnioskowa, e stosuj c modele firmy korzystaj jednocze nie z wiedzy fachowej dost pnej do wiadczonej grupie konsultantów. W praktyce powody stosowania modeli referencyjnych przez organizacje pokazuj wyniki badania (tabela 2) przeprowadzonego w ramach projektu GoM (niem. Grundsätze ordnungsmässiger Modellierung podstawy prawidłowego modelowania), zrealizowanego w latach w Instytucie Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu w Münster. Celem tego badania opisanego przez R. Gabryelczyk [5] było sprawdzenie, które z przesłanek stosowania modeli referencyjnych maj najwi ksze znaczenie w praktyce funkcjonowania przedsi biorstw. Ankiety z pytaniami rozesłano do 390 firm korzystaj cych z modeli, a stopa zwrotu ankiet wyniosła 5,6%. Tabela 2 Cele stosowania modeli referencyjnych Cel Cel szczegółowy Liczba nazwa Redukcja kosztów skrócenie czasu wdro enia standardowego oprogramowania 11 szybsza implementacja koncepcji organizacyjnej 14 lepsze uczenie si nowych metod 7 inne czynniki 7 Poprawa wyników lepsze wykorzystanie koncepcji zarz dzania 2 szybsze dostrzeganie efektów zmian 6 inne czynniki 3 Ryzyko zmniejszenie ryzyka 8 Na podstawie zebranych podczas badania danych nale y stwierdzi, e podstawowym celem zastosowania modeli referencyjnych w przedsi biorstwach było d enie do redukcji kosztów. Przedstawione w tabeli wyniki wyra nie bowiem wskazuj, e najwi ksze znaczenie dla badanych firm miało wykorzystanie modeli jako metody skrócenia czasu wdro enia standardowego oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie oraz zastosowanie jako narz dzia umo liwiaj cego szybsz implementacj nowych koncepcji biznesowych. Dopiero potem jako wa ne podawane były powody dotycz ce redukcji ryzyka projektowego czy ogólnej poprawy wyników. Przedsi biorstwo decyduj c si na zastosowanie modeli referencyjnych do usprawnienia procesów podczas wdro enia standardowej aplikacji powinno mie na uwadze obok oczywistych zalet tak e ich potencjalne wady. Jak wskazuj J. Becker i R. Schütte [1] autorzy zajmuj cy si tematyk modelowania procesów cz sto zwracaj uwag, i korzystanie z gotowych wzorców podczas dopasowywania systemu informatycznego do organizacji wymusza standaryzacj procesów, co mo e wpływa na zanik przewagi konkurencyjnej oraz utrat kluczowych kompetencji przedsi biorstwa. Zakłada si tu bowiem, e procesy skonstruowane według najlepszych praktyk biznesowych s na pewno odpowiednie dla firmy, w której wdra ane jest nowe oprogramowanie wspomagaj ce zarz dzanie. W tej sytuacji mo e si zdarzy, i nikt nie zakwestionuje gotowego schematu

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, wymuszaj cego niekorzystne zmiany, z góry zakładaj c jego przewag nad dotychczasowym procesem biznesowym. Kolejna kwestia dotyczy zało enia, e modele referencyjne wbudowane w standardowy system s praktycznie idealne, bo stworzone zostały na podstawie do wiadcze zgromadzonych podczas wielu projektów w przedsi biorstwach nale cych do ró nych bran. Oczywi cie najcz ciej domniemywa si, e nowe zakupione narz dzie jest dobre i pozbawione jakichkolwiek bł dów, ale w tym wypadku trzeba mie na uwadze, i jako dostosowanych według najlepszych praktyk procesów zale y przede wszystkim od jako ci wzorcowych modeli. A jak si okazuje na podstawie przeprowadzonych analiz te nie s całkowicie wolne od bł dów. Ciekawe badanie zostało przeprowadzone przez J. Mendling, W. van der Aalst, B. van Dongen, E. Verbeek [14] na uniwersytecie we Wiedniu i Eindhoven, podczas którego przebadano przebieg ponad 600 procesów stanowi cych modele referencyjne systemu SAP i otrzymano zaskakuj cy wynik: 5,6% modeli zawiera bł dy. W trakcie analizy procesów poszukiwano bł dów odno nie dwóch sytuacji, tzw. deadlock (zakleszczenie) oraz livelock (p tla niesko czona). Zakleszczenie jest poj ciem opisuj cym sytuacj, w której co najmniej dwie ró ne akcje czekaj na siebie nawzajem, wi c adna nie mo e si zako czy, np. zlecenie klienta jest wstrzymane, gdy oczekuje na wykonanie innej czynno ci, ale ta nie zostanie nigdy zrealizowana. Natomiast w p tli niesko czonej zadanie nie zostaje wykonane, gdy brakuje warunku zako czenia p tli. Przykład biznesowy mo e stanowi przekazywanie bez ko ca zlecenia klienta pomi dzy dwoma działami. Autorzy badania wskazuj na dwie przyczyny bł dów: niedbało w przygotowaniu schematów przez projektanta oraz brak zrozumienia przepływu kolejnych działa w ramach procesu. Bez wzgl du jednak na powody bł dów, stosowanie niepoprawnych wzorców w trakcie modelowania docelowych procesów stanowi du e zagro enie dla funkcjonowania przedsi biorstwa. Mo e si bowiem zdarzy, i przemodelowane procesy b d zawierały zakleszczenia oraz p tle, czego skutkiem jest pozostawienie niewykonanych zada. W efekcie natomiast pojawia si ryzyko utraty klientów oraz konkurencyjno ci rynkowej z powodu pogorszenia poziomu oferowanych usług. Wspomniane wcze niej opisane przez R. Gabryelczyk [5] badania GoM (niem. Grundsätze ordnungsmässiger Modellierung) dotyczyły równie kwestii przetwarzania modeli referencyjnych w specyficzne dla organizacji modele informacyjne. Na tym obszarze zauwa ono, i najwi ksze problemy pojawiaj si przy implementacji modeli danych (czasochłonne i pracochłonne zadania) i braku zrozumienia technik modelowania danych przez wi kszo pracowników firm. Mniej problemów natomiast przysporzyło zrozumienie modeli procesów i ich implementacja. Nale y w tym miejscu wyja ni, i metody modelowania w koncepcji architektury zintegrowanych systemów informacyjnych (ARIS) przyporz dkowane zostały do punktów widzenia funkcji, organizacji, danych i procesów. Jak wyja nia R. Gabryelczyk [5] schemat modelowania według punktów widzenia obejmuje: modelowanie funkcji graficzne przedstawienie zada, czyli czynno ci realizowanych w przedsi biorstwie w celu osi gni cia zadanych celów, drzewo funkcji umo liwia modelowanie hierarchicznej struktury powi za wyst puj cych w okre lonej funkcji, modelowanie organizacji graficzna ilustracja (schemat) struktury organizacyjnej firmy według ró nych kryteriów, np. poziomu zarz dzania lub rodzaju specjalizacji (funkcjonalnego, technologicznego, według wyrobów lub regionalnego),

8 102 Wykorzystanie modeli referencyjnych podczas wdro enia standardowego systemu informatycznego modelowanie danych prezentuje zorientowany na dane obraz rzeczywisto ci przedsi biorstwa, przedstawia logiczn struktur danych, modelowanie procesów przedstawienie i opis wszystkich zada organizacji poł czonych przez wywołuj ce je lub przez niewywołane zdarzenia, stanowi opis specyficznej dla przedsi biorstwa rzeczywisto ci z funkcjonalnego i dynamicznego punktu widzenia. W opracowaniu dotycz cym wykorzystania ARIS w modelowaniu referencyjnym zwrócono uwag zgodnie z wynikiem badania GoM, i budowanie struktur danych przedsi biorstwa jest zadaniem pracochłonnym i czasochłonnym, poza tym wymaga te zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy i projektowania systemów informacyjnych. W tej sytuacji modelowanie danych powinno zosta dokonane przez osoby posiadaj ce wiedz fachow, czyli przez projektantów lub analityków systemów informatycznych. Na podstawie przytoczonych powy ej rezultatów bada oraz opisu czterech przekrojów modelowania wyra nie wida, e narz dzia modyfikacji procesów s stosunkowo zło one i kompleksowe, przez co wymagaj wiedzy odno nie ich zastosowania. Brak tej wiedzy mo e bowiem spowodowa bł dne zało enia oraz definicje procesów biznesowych, tym samym prowadz c do niskiej jako ci wdro onego oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie, które nie b dzie spełniało potrzeb przedsi biorstwa. Poza wymienionymi powy ej wadami modeli referencyjnych J. Becker i R. Schütte [1] zwracaj uwag, i zastosowanie specjalistycznych narz dzi do modelowania procesów wi e si z dodatkowymi kosztami zwi zanymi z ich zakupem, przeszkoleniem pracowników z ich obsługi, zatrudnieniem konsultantów posiadaj cych wiedz odno nie modelowania procesów z ich wykorzystaniem, a nast pnie z samym dopasowaniem modeli referencyjnych do organizacji. W tych okoliczno ciach szczególnie w przypadku małych firm pojawia si pytanie odno nie opłacalno ci takiego przedsi wzi cia. 4. Podsumowanie Decyzja dotycz ca zastosowania modeli referencyjnych jako wzorca podczas modelowania oraz doskonalenia procesów w trakcie wdro enia standardowego systemu informatycznego powinna zosta podj ta po dokładnej analizie potencjalnych problemów oraz spodziewanych korzy ci. Do wymienionych wcze niej niew tpliwych zalet nale : usprawnienie procesów zgodnie z wiedz zawart w ramach najlepszych praktyk biznesowych, wykorzystanie modeli jako metody skrócenia czasu wdro enia zintegrowanego oprogramowania, redukcja kosztów powi zana z mniejszym nakładem pracy przy budowie indywidualnych modeli przedsi biorstw, ograniczenie ryzyka przy realizacji projektu implementacyjnego. Z kolei do wspomnianych wad zastosowania modeli referencyjnych trzeba zaliczy : wymuszon standaryzacj procesów, która mo e wpływa na zanik przewagi konkurencyjnej oraz utrat kluczowych kompetencji przedsi biorstwa, istnienie du ej zale no ci jako ci przemodelowanych procesów od jako ci wzorców oraz wiedzy projektantów i analityków biznesowych,

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 13, du pracochłonno i czasochłonno zastosowania, a tak e wysok zło ono i kompleksowo, stosunkowo wysokie koszty zakupu i u ytkowania. Porównuj c powy ej wymienione wady i zalety modeli referencyjnych, które mog zosta wykorzystane podczas dopasowania standardowych procesów zawartych w zakupionym systemie informatycznym do potrzeb organizacji nale y stwierdzi, i generalnie mo liwe do uzyskania korzy ci przewy szaj potencjalne problemy. Niemniej jednak decyzja odno nie zastosowania modeli referencyjnych powinna by uzale niona od okre lonych potrzeb konkretnego przedsi biorstwa. Na pewno przy podejmowaniu decyzji odgrywa rol wielko przedsi biorstwa, aspekt kosztowy oraz zakres koniecznych zmian w procesach. Bibliografia 1. Becker J., Schütte R.: Handelsinformationssysteme, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech Chabik J.: Cele, efekty, komunikacja, Computerworld, Raport specjalny systemy MRPII/ERP, Listopad 2004, s Chmielarz W.: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagaj cych zarz dzanie, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarz dzania, Warszawa Dyczkowski M.: Rola u ytkownika kluczowego w projektach wdro eniowych systemów klasy ERP, [w:] Ole ski J., Olejniczak J., Nowak J. /red/, Informatyka, Strategie zarz dzania wiedz, Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górno l ski, Katowice 2005, s Gabryelczyk R.: ARIS w modelowaniu referencyjnym: koncepcje, metody i narz dzia modelowania, [w:] T. Kasprzak /red/, Modele referencyjne w zarz dzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005, s Gaukel F., Bardelli G.: Ukierunkowanie redniego przedsi biorstwa na procesy, [w:] Mueller R, Rupper P. /red/, Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000, s Flasi ski M.:, Zarz dzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kale V.: SAP R/3 Przewodnik dla menad erów, Wydawnictwo Helion, Gliwice Kasprzak T.: Organizacja zorientowana na procesy biznesu modelowanie referencyjne, [w:] Kasprzak T. /red/, Modele referencyjne w zarz dzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005, s Kasprzak T.: Strategie firm a Business Process Reengineering, [w:] Kasprzak T. /red/, Modele informacyjne procesów gospodarczych, III oraz IV Mi dzynarodowa Konferencja Informatyki Gospodarczej, Institut fuer Wirtschaftsinformatik, Universitaet der Saarlandes, Saarbruecken, Katedra Cybernetyki i Bada Operacyjnych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998, s Lang K., Glunde J., Bodendorf F.: A framework for reusable reference process building blocks, ACM SIGGROUP Bulletin, Volume 18, Issue 1 (April 1997), Special issue: enterprise modelling: case studies and business process re-engineering, s Lasek M.: Integracja systemów informatycznych, Ekonomika i organizacja przedsi biorstwa, nr 9 (620), , Publikacja elektroniczna, php?sm=72&ca=179&al=dd1,

10 104 Wykorzystanie modeli referencyjnych podczas wdro enia standardowego systemu informatycznego 13. Lasek M.: Integracja w przetwarzaniu informacji gospodarczych, [w:] Kasprzak T. /red/, Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsi biorstw, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analizy Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, s Mendling J., van der Aalst W., van Dongen B., Verbeek E., Errors in the SAP Reference Model, BPTrends, June 2006, Publikacja elektroniczna Pa kowska M.: Zarz dzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa Parys T.: Zintegrowany system wspomagania zarz dzania MRP II, [w:] T. Kasprzak /red/, Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsi biorstw, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analizy Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, s Szydłowski I.: Narz dzia i metody wspomagaj ce projektowanie systemu informatycznego, [w:] Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. /red/, In ynieria Systemów Informatycznych w E-Gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s USAGE OF REFERENCE MODEL DURING IMPLEMENTATION OF STANDARDISED COMPUTING MANAGEMENT SYSTEM Summary A main goal of this paper is a presentation of strength and weak sides of usage of reference models during implementation of Standardised Computing Management System in an enterprise. Reference models worked out on the base of so called the best business practices are currently widely used as tool for modeling and updating processes in organizations. keywords: reference models, standarisation, computing Management systems Wydział Zarz dzania, Uniwersytet Warszawski Ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011 ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2011 FAQ wersja 2.0 z dnia 23 grudnia 2011 r. 1,2 1. Czy wnioskodawca w ramach jednego wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo