Leszno, marzec 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leszno, marzec 2008 r."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA PROJEKT BUDOWY TECHNICZNA ŚWIETLICY BUDOWLANYCH WYKONANIA WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM I ODBIORU DLA OSP ROBÓT Inwestor: Adres CPV obiektu: INSTALACJE Mierzejewo, działka nr ewid. SANITARNE CPV Urząd gminy Krzemieniewo, Hydraulika Instalowanie ul. Dworcowa 37/3, i roboty 37/12, 34, wentylacji gm. sanitarne Krzemieniewo, Leszno, marzec 2008 r. 1

2 Spis 1.WYMAGANIA Przedmiot treści: 4. MATERIAŁY Zakres Ogólne stosowania robót wymagania Specyfikacji OGÓLNE objętych Specyfikacji dotyczące Specyfikacją Technicznej robót Technicznej Techniczną SPRZĘT WYKONAWCY KANALIZACYJNEJ GAZOWEJ WODOCIĄGOWEJ WYKONANIE KONTROLA Kontrola Obmiar Robót i badanie JAKOŚCI INSTALACJI w ROBÓT trakcie C.O WENTYLACYJNEJ i odbioru PRZEPISY ODBIÓR Wymagania ROBÓT ZWIĄZANE ogólne szczegółowe odbioru odbioru Robót Robót 6 5 2

3 1.1 Specyfikacja WYMAGANIA Przedmiot Techniczna Specyfikacji OGÓLNE zawiera Technicznej 1.2 Robót gazowym, instalacji wentylacji sanitarnych: mechanicznej, wodno-kanalizacyjnych, informacje instalacji oraz gazowej, wymagania które centralnego zostaną dotyczące zrealizowane ogrzewania wykonania w z i odbioru Specyfikacja Zadania pod stosowania nazwą: Techniczna Budowa Specyfikacji ma zastosowanie świetlicy Technicznej wraz jako z dokument zapleczem przetargowy dla OSP i kontraktowy ramach kotłem Robotach ogrzewania, Zakres polegających robót wentylacji objętych wod-kan mechanicznej na wewnętrznej, Specyfikacją wykonywaniu i instalacji Techniczną gazowej. instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego przy 1.4 Dokumentacją Budowa Ogólne instalacji wymagania robót Projektową, centralnego wentylacji jest odpowiedzialny dotyczące Specyfikacją mechanicznej, ogrzewania, robót Techniczną za jakość i Poleceniami ich wykonania Inspektora oraz za Nadzoru. ich zgodność z Rysunkami: Instalacja Do 2. Wykonawca dostarczać informować rozpoczęciem MATERIAŁY wykonania materiały zobowiązany inspektora ich robót dostawy instalacyjnych zgodnie nadzoru jest: oraz z wymaganiami uzyskać o naleŝy proponowanych jego stosować akceptację. opisanymi następujące źródłach w Dokumentacji pozyskiwania materiały Projektowej zgodnie materiałów z i ST, przed - wod-kan: - łączniki rury armatura, kształtki przejściowe przybory miedziane z PCV do i kl. osprzęt połączenia N łączone do przez instalacji armaturą uszczelki lutowanie wodociągowej czerpalną, gumowe, dla dla wody wody zimnej, i kanalizacyjnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, Instalacja pianka armatura rury ustępowe, i kształtki polietylenowa odcinająca, c.o. umywalki, miedziane do pisuary, izolacji łączone zlewy, cieplnej, przez separator lutowanie tłuszczu, PN20 i kształtki łączone lutowanie, jak baterie, miski i zaworami pianka grzejniki polietylenowa płytowe odcinającymi stalowe do na izolacji płytowe powrocie, cieplnej, z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami termostatycznymi 3

4 Instalacja - kanały kratki wsporniki śruby wentylacyjne i nakrętki, i wentylacji wieszaki ze z spiro" blachy mechanicznej: stali, lakierowane, z ocynkowanej, 3. regulatory wentylator SPRZĘT WYKONAWCY bezstopniowe, dachowy, blachy ocynkowanej, Maszyny zgrzewarka ucinacze wiertarka gwinciarka spawarka noŝyce i do urządzenia do blachy do rur nacinania do robót gwintów instalacyjnych : 4. 1 podłączenie 23 dopływie 4 Pod WYKONANIE przybory sanitarne INSTALACJI wykonać WODOCIĄGOWEJ Thermacompact Przewody moŝe wykonaniu wody być prowadzić armatury. nisze pod instalacji S, i otwory ciśnieniem niŝ odbiorze w Podejście 1.0 posadzce przeprowadzić zamurować MPa. próbnym instalacji wody Instalację lub podejścia podtynkowo zakończyć i wykonać w próbę przewody czasie moŝna szczelności instalacyjne tynki. zaworem 30 (w ocieplić min uznać bruzdach). nie odcinającym i za płukanie będzie otulinami umoŝliwiające szczelną, spadku instalacji. z natynkowym. jeŝeli pianki ciśnienia. montaŝ przy Ciśnienie polietylenowej zamkniętym przyboru próbne i 5 pisuary, Zawory Instalację Zamontować odcinające zlewozmywaki, naleŝy umywalki wykonać kulowe gwintowane. zgodnie ceramiczne z Warunkami z baterią, technicznymi miski ustępowe wykonania ceramiczne i odbioru kompaktowe, Łączenie wodociągowych 5. 1 Instalację WYKONANIE rur, rur. kanalizacyjną zmiany MontaŜu Cobri INSTALACJI Instal kierunku rur naleŝy Zeszyt naleŝy KANALIZACYJNEJ wykonać i 7. dokonywać średnicy z rur poprzez PVC przy kl. wykorzystaniu N kształtki łączonych systemowe urządzeń uszczelki wskazanych (wg projektu). instalacji 2 producenta 3 zaleŝnego 2.0% Przewody dla łączeniu średnicy od odpływowe średnicy i PVC. przez rur 110 Ŝeliwnych projektowanego osoby mm (poziomy) i mniejszej przeszkolone. z powinny rurami przewodu: być PVC układane stosować z zachowaniem specjalne kształtki minimalnego wskazane spadku, przez 4 zamknięcia przenikanie Przybory i zapachów urządzenia wodne (syfony). do łączone pomieszczeń. z Wysokość przewodami zamknięcia kanalizacyjnymi wodnego naleŝy powinna wyposaŝyć gwarantować w indywidualne nie 4

5 6. Instalacje rurociągu budowlane spręŝonym dostawcy WYKONANIE gazową INSTALACJI wykonać z rur GAZOWEJ 7. WYKONANIE gazu przed powietrzem wykonać i zakończyć kaŝdy INSTALACJI w kotłem pod tulejach protokółem ciśnieniem zamontować C.O. stalowych. odbioru. 0,05MPa zawór czarnych Instalacje na odcinający okres bez naleŝy szwu 30 kulowy. min łączowych poddać w obecności Przejścia próbie przez przez przedstawiciela spawanie. ciśnieniowej przegrody Na moŝna 42 Zawory 1 cm. kształtowników. Stosować Na W Grzejniki instalacji grzejnikach wykonaniu uznać regulacyjne grzejniki montować Gałązki montować instalacji szczelną, zasilane wyposaŝyć grzejnikowe w grzejniki naleŝy z jeŝeli zawory sposób dołu, w głowice przy poddać zasilanie stalowe regulacyjne zalecany naleŝy zamkniętym termostatyczne. ją płytowe od próbie przez montować strony (zasilanie) dopływie producenta w szczelności ściany. kolorze i odcinające spadkiem wody białym. z wykorzystaniem ciśnienie pod (powrót). Wysokość ciśnieniem mniejszym 0,4MPa. grzejników oryginalnych próbnym Instalację niŝ 2%. 60 instalacji czasie 5 Instalację Powstały wysypisko. 30 grzewczych min naleŝy podczas nie wykonać będzie prac Cobrti spadku budowlanych zgodnie Instal ciśnienia. Zeszyt Warunkami gruz 6. i odpady technicznymi wywieźć wykonania samochodem odbioru samowyładowczym Instalację WYKONANIE wentylacyjną INSTALACJI wykonać WENTYLACYJNEJ instalacji być powinny płaszczyźnie Instalację Wewnątrz szczelne, być naleŝy montować prostopadłej do gładkie wykonać siebie kratki prostopadłe. do powierzchni zgodnie osi wentylacyjne kanału. z Warunkami kanałów Złącza wewnętrznej, Na stalowe łączeniach powinny okrągłych technicznymi malowane. bez kanałów być z wgnieceń blachy przynitowane wykonania stosować ocynkowanej. i załamań. uszczelnienia. i odbioru do ścian Kanały Ściany kanału, powinny kanałów 9 KONTROLA wentylacyjnych JAKOŚCI ROBÓT Cobrti Instal Zeszyt 5. w Projektową Robót. Technicznych poprawione 9.1 Wyniki Jakikolwiek Obmiar Wymagania obmiaru Robót i błąd Specyfikacją nie będzie będą zwalnia ogólne lub przeoczenie wpisane określał Wykonawcy Techniczną, do faktyczny w Księgi ilościach z w obowiązku Obmiarów. jednostkach zakres podanych wykonanych ukończenia określonych w Przedmiarze wszystkich Robót w Wycenionym zgodnie Robót Robót. lub z Specyfikacjach Dokumentacją - Obmiar wykonywanych według pisemnych Robót instrukcji będzie przeprowadzany Inspektora Nadzoru. z częstotliwością wynikającą Błędy Przedmiarze Wykonawcę rzecz Wykonawcy i Inspektora lub Nadzoru. w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym z płatności zostaną przez 5

6 Dokumentacją 2. poddać Przedmiotem Kontrola i badanie kontroli jakościowej w trakcie Robót będzie zgodność i odbioru Jednostki Sprawdzić Obmiar próbie przystąpieniem obmiaru: Robót nastawy ciśnieniowej. Projektową, na zaworach Specyfikacjami próby regulacyjnych szczelności Technicznymi instalację grzejnikowych wykonanych i Poleceniami naleŝy przepłukać Robót Inspektora i uŝytych wodą Nadzoru Materiałów a następnie z szt. mb wykonanie rur, i demontaŝ podejść z dokładnością pod armatury urządzenia do i 1,0 urządzeń mb 10.1 ODBIÓR montaŝ wykucie izolacji ROBÓT i zamurowanie cieplnej otworów i armaturę grzewczych 1 Odbiór Wymagania Robót zanikających ogólne odbioru i ulegających Robót zakryciu wod-kan Umowy. 23 sporządzone 4 Dokumentację Uwagi Dokumentem Świadectwo W celu i Przejęcia Polecenia wg Przejęcia stwierdzającym Projektową wzoru Robót Inspektora ustalonego Robót Wykonawca z naniesionymi będzie Nadzoru, dokonanie przez wystawione jest Inspektora zobowiązany Przejęcia zmianami, zgodnie Nadzoru. Robót dokonywany przygotować Warunkami jest Świadectwo będzie następujące Umowy. Przejęcia. zgodnie dokumenty: Warunkami stanem dotyczących Dziennik Atesty Inne Wymagania dokumenty jakościowe Budowy wymagane i szczegółowe wbudowanych Księgę Obmiarów, 2 zgodność wymagań przez projektowych, odbioru Materiałów, 3 Zamawiającego. 45 faktycznym wynikającym z wpisów Robót Roboty Dokonać Sprawdzić W przypadku poprawkowe szczegółowych naniesienia w jakości Dzienniku stwierdzenia Materiałów dokonuje zmian Budowy oględzin odchyleń i wyrobów konsekwencje Wykonawca robót, Inspektor uŝytych do do na dokumentacji wpisów przy Dziennika Nadzoru swój Robót, uwzględnieniu dotyczących koszt ustala Budowy wyników powykonawczej, i zakres w Robót, wprowadzonych oraz terminie pomiarów robót innych uzgodnionym poprawkowych. i badań, dokumentów zmian, ze Inspektorem 11. Warunki PN-64/B PRZEPISY techniczne Nadzoru. Urządzenia ZWIĄZANE wykonania centralnego i odbioru ogrzewania instalacji węzłów ciepłowniczych grzewczych wodociągowych w budownictwie Cobrti Cobrti Cobrti powszechnym. Instal Instal Instal Zeszyt Zeszyt z Wymagania PN-90/M i badania Armatura techniczne instalacji przy centralnego odbiorze ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 6

7 PN-91/M PN-90/M PN-B-02421:2000 urządzeń. PN-90/B PN-82/B PN-B-02414:1999 systemu Wymagania Armatura Termostatyczne i badania instalacji Instalacje odbiorcze. zawory i centralnego grzejnikowe. centralnego ogrzewania. Izolacja Wymagania ogrzewania. Zawory cieplna i Terminologia badania. regulacyjne. PN-C-04607:1993 PN-79/H zamkniętego Ogrzewnictwo. Rury Woda stalowe z naczyniami: w ze Temperatury szwem i ciepłownictwo. wzbiorczymi ogrzewania. przewodowe obliczeniowe Zabezpieczenie Wymagania zewnętrzne i badania instalacji przewodów, jakości ogrzewań wody armatury wodnych i PN-93/C jakości PN-81/B PN-81/B przy Ustawa 1157, odbiorze. Nr wody. Prawo 120/00 Wspólne Instalacje budowlane Woda poz. Instalacje w 1268, wymagania kanalizacyjne instalacjach z dnia Nr wewnętrzne 5/01 7 i lipca badania centralnego poz wodociągowe 42, r Nr (Dz.U. ogrzewania. 100/01 Nr i kanalizacyjne. poz. 106/00 Wymagania poz. Nr 1126, Wymagania 110/01 i badania Nr poz.1190, 109/OC dotyczące i badania aprobat 33/03 115/01 718) technicznych poz. poz. i kryteriów 270) 1229, jakim Nr powinny technicznych 129/01 Infrastruktury odpowiadać poz. oraz 1439, jednostkowego Nr budynki z 154/01 dnia i i 12 ich poz. kwietnia usytuowanie stosowania 18OC. z Nr dnia /02 wyrobów (Dz.U. 5 sierpnia r. poz. w Nr budowlanych sprawie 75/02 676, Nr 80/03 warunków 690, (Dz.U. poz. Nr systemów budowlanych 113/98 określenia wymagań Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) sztuki poz. oceny wykazu 728) dopuszczanych Ministra zgodności, wyrobów Spraw do wzoru budowlanych Wewnętrznych obrotu deklaracji i powszechnego nie i zgodności Administracji mających stosowania oraz istotnego z dnia sposobu w budownictwie lipca wpływu znakowania 1998 r. w spełnianie (Dz.U. wyrobów wyprodukowanych budowlanej podstawowych Rady (Dz.U. w Polsce, Ministrów Nr oraz 99/98 a wyrobów takŝe z poz. dnia 673) wyrobów wytwarzanych 9 listopada importowanych 1999 i stosowanych r. w do sprawie Polski według wykazu po uznanych raz pierwszy, wyrobów sprawie zasad Nr mogących środowiska, znakiem, zgodności Rozporządzenie dokumentów ochronie kraju, lub oraz (Dz.U. stwarzać podlegających ratowaniu dopuszczających wyrobów Ministra Nr 5/00 zagroŝenie Ŝycia, Gospodarki podlegających poz. obowiązkowi zdrowia 53) do albo obrotu z dnia i słuŝących środowiska, obowiązkowi certyfikacji wyroby 13 stycznia mogące ochronie wyprodukowane na wystawiania 2000 znak stwarzać r. lub bezpieczeństwa sprawie ratowaniu przez zagroŝenie w Polsce trybu producenta Ŝycia, lub i wydawania albo oznaczania pochodzące zdrowia które deklaracji słuŝą tym lub deklaracji 5/00 Rozporządzenia efektywności poz. z którym 58) zgodności energetycznej Ministra Polska wystawianej zawarła Gospodarki (Dz.U. porozumienie przez Nr z 59/01 dnia producenta, poz. 14 w maja 608) sprawie oraz 200 (traci rodzajów uznawania l moc r. w Z sprawie dniem tych certyfikatu dokumentów wymagań zgodności r) w (Dz.U. zakresie lub Nr z 7

8 Ŝycie oraz 114/00 Rozporządzenie cen od poz. wymagań dnia kosztorysowych czynników 1195) w zakresie produkcji Rozwoju r) norm Gospodarki, efektywności dla nakładów Regionalnego potrzeb Pracy rzeczowych, energetycznej sporządzenia i Polityki Budownictwa Społecznej cen (Dz.U. kosztorysu jednostkowych Nr z 79/03 dnia :inwestorskiego 262 poz. września robót kwietnia 714) budowlanych (wchodzi (Dz.U. r. Nr sprawie szczegółowego Ministra zakresu Spraw i formy Wewnętrznych projektu budowlanego i Administracji (Dz.U. z dnia Nr 140/98 3 listopada poz.906) 1998 r Dopuszcza technicznej, dokumentacji. się pod Stosowanie stosowanie warunkiem zamiennych zachowania urządzeń elementów parametrów i systemów naleŝy i uzgodnić wymagań zawartych technicznych w projekcie zawartych i specyfikacji mgr z projektantem. inŝ. Opracował Grzegorz Dembski w 8

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWY SALIGIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Krzemieniewo, m Nowy Belęcin, działka nr ewid. 292 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W DOMU KULTURY Bielsko-Biała Komorowice OBIEKT: Dom Kultury Komorowice ADRES: Bielsko-Biała ul. Olimpijska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - instalacja gazowa budynek A i budynek B ADRES: Piotrków, ul. Wojska Polskiego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INWESTOR NAZWA INWESTYCJI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INSTALACJA WOD - KAN I C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 09 200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Druk nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST01 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - zasób mieszkaniowy Gminy Kielce. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 1. Część ogólna 1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

PROPOS Sp. zo.o. 21 003 CIECIERZYN ELIZÓWKA 11D NIP 946-22-30-331

PROPOS Sp. zo.o. 21 003 CIECIERZYN ELIZÓWKA 11D NIP 946-22-30-331 PROPOS Sp. zo.o. 21 003 CIECIERZYN ELIZÓWKA 11D NIP 946-22-30-331 Egz. nr 4 SZEGÓŁOWA SZPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji centralnego ogrzewania, dla budynku SPZOZ w Modliborzycach.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTÓW PUSTOSTANÓW W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE. Remont pustostanu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTÓW PUSTOSTANÓW W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE. Remont pustostanu. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTÓW PUSTOSTANÓW W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGN WOLA W WARSZAWIE Nazwa zamówienia: Remont pustostanu. Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo