ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne"

Transkrypt

1 BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV Hydraulika CPV Instalowanie centralnego ogrzewania CPV Instalowanie kotłów CPV Roboty instalacyjne gazowe Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 1

2 Spis treści: A. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST B. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH...4 C. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI...4 D. WYMAGANIA OGÓLNE...4 E. WYMAGANIA WYKONANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ST Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej CPV Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru Obmiar robót Ogólne zasady Obmiaru Robót Zasady określania ilości Robót i Materiałów Odbiór robót Ogólne zasady odbioru Robót Warunki szczegółowe odbioru Robót Przepisy związane...6 F. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA ST Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru Obmiar Robót...7 a) Ogólne zasady obmiaru Robót...7 b) Jednostki obmiaru Odbiór robót Ogólne zasady odbioru Robót Warunki szczegółowe odbioru Robót Przepisy związane...7 G. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru Obmiar Robót Ogólne zasady obmiaru Robót Jednostki obmiaru: Odbiór robót Ogólne zasady odbioru Robót Warunki szczegółowe odbioru Robót Przepisy związane...9 H. WYMAGANIA WYKONANIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ST Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres Robót objętych ST Wewnętrzna instalacja gazowa Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru Obmiar Robót Ogólne zasady obmiaru Robót Jednostki obmiaru Odbiór robót Ogólne zasady odbioru Robót Warunki szczegółowe odbioru Robót Przepisy związane...10 I. KOTŁOWNIA WODNA ZASILANA GAZEM ST Przedmiot ST Zakres stosowania ST...11 Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 2

3 1.3. Zakres Robót objętych ST Wykonanie kotłowni Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru Obmiar Robót Ogólne zasady obmiaru Robót Jednostki obmiaru Odbiór robót Ogólne zasady odbioru Robót Warunki szczegółowe odbioru Robót Przepisy związane...12 Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 3

4 A. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-03 ST-03 zawierają informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót sanitarnych wewnętrznych, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego wraz z przyłączami w Raszynie przy ul. Godebskiego 1 B. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie ST-00. C. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 1. Wykonania instalacji wewnętrznych wody ciepłej i zimnej ST Wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ST Wykonania wewnętrznej instalacji c.o. ST Wykonania wewnętrznej instalacji gazowej ST Wykonania kotłowni wodnej zasilanej gazem ST-035 D. WYMAGANIA OGÓLNE Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru E. WYMAGANIA WYKONANIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ST- 031 CPV Hydraulika przedmiar robót sanitarnych poz. poz , 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego wraz z przyłączami w Raszynie przy ul. Godebskiego 1. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 2. Zakres stosowania ST Jak w punkcie E Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie. 4. Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej CPV Wewnętrzne instalacje wody zimnej wykonane z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Wewnętrzne instalacje wody ciepłej wykonane z rur polipropylenowych stabilizowanych łączonych przez zgrzewanie Połączenia rur tylko wg rozwiązań systemowych 4.3. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; 4.4. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny wynosić: Średnica rur w mm Odległość w m , , ,7 63 2, Miejsce przeznaczone na ustawienie wodomierza domowego powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej powyżej +4 C, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1.80 m i wyposażone Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 4

5 we wpust piwniczny Ф Wodomierz należy ustawiać w położeniu poziomym, współosiowo z przewodem pomiarowym Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji Zawory przelotowe należy zainstalować na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków - 0,25 do 0,35 m. nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, baterie wannowe ścienne - 0,10 do 0,18 m. nad górną krawędzią wanny, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych, baterie ścienne i mieszacze do natrysków - 1,0 do 1,5 m. nad posadzką basenów, licząc od wylotów osi podejść czerpalnych, główki natrysków stałych górnych - 2,10 do 2,20 m. i bocznych - 1,8 do 2,0 m. nad posadzką basenu, licząc od sitka główki, 5. Kontrola jakości robót 5.1. Wymagania ogólne Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru Badania szczelności powinny być wykonane w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0 C przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 6. Obmiar robót 6.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST Zasady określania ilości Robót i Materiałów 7. Odbiór robót mb dla ułożonych rur, z dokładnością do 1,0 mb sztuki dla zainstalowanego wyposażenia 7.1. Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Warunki szczegółowe odbioru Robót Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 5

6 7.2.3.sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, dokonać szczegółowych oględzin robót, W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 8. Przepisy związane Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych F. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA ST- 032 CPV Hydraulika przedmiar robót sanitarnych poz. poz Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, która zostanie zrealizowana w ramach Zadania pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego wraz z przyłączami w Raszynie przy ul. Godebskiego 1 2. Zakres stosowania ST Jak w punkcie F Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie 4. Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 4.1.Przewody kanalizacji wewnętrznej powinny być prowadzone w podłożu lub kanale podpodłogowym po ścianach piwnicy lub pod stropem najniższej kondygnacji. W każdym przypadku instalacja powinna być ułożona tak, aby spełnione były warunki wynikające z właściwości termicznych i wytrzymałościowych przewodów z tworzyw sztucznych. 4.2.Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu. 4.3.W przypadku niemożności prowadzenia przewodów kanalizacyjnych pod posadzką najniższej kondygnacji, dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych poziomych po ścianach budynku. Przewody takie należy mocować za pomocą obejm lub uchwytów do konstrukcji budowlanej w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: a) dla rur z PCV, PP, PE średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m b) dla rur z PCV, PP, PE średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m, c) dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m. 4.4.Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, które należy instalować w odległościach, oprócz podanych niżej, także na zmianach kierunku trasy kanalizacji. Maksymalne odległości pomiędzy czyszczakami wynoszą odpowiednio: a) dla rur o średnicy 100 do 150 mm -15 m., b) dla rur o średnicy 200 mm - 25 m. 4.5.Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane - ściany, ławy fundamentowe lub pod ławami, należy stosować tuleje ochronne (może to być rura o średnicy większej co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oraz chronią przed obciążeniami zewnętrznymi. 4.6.Lokalizacja pionu kanalizacyjnego jest ściśle związana z rozmieszczeniem aparatów i urządzeń sanitarnych. Powinno się je prowadzić w szybach instalacyjnych równolegle z przewodami wodociągowymi. 4.7.Średnica części odpływowej pionu spustowego powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna by mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. 4.8.Na pionie z rur PCV i PE ze złączem pierścieniowym przyjmuje się dwa punkty mocujące. Jeden punkt stały pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w połowie pionopiętra (kompensacja w kielichu). 4.9.Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, są prowadzone nad stropem z minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 6

7 powinna gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej a) przy miskach ustępowych, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp mm b) przy wpustach podłogowych - 50 mm c) przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm d) przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony - 50 mm Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 4.11.Obmiar Robót Odbiór robót a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru b) Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowogospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. a) Ogólne zasady obmiaru Robót Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 b) Jednostki obmiaru mb dla ułożonych rur, z dokładnością do 1,0 mb sztuki dla zainstalowanego wyposażenia Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Warunki szczegółowe odbioru Robót a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, d) dokonać szczegółowych oględzin robót, e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Przepisy związane PN-68/B Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 7

8 G. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST-033 CPV Instalowanie centralnego ogrzewania przedmiar robót sanitarnych poz. poz Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, która zostanie zrealizowana w ramach Zadania pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego wraz z przyłączami w Raszynie przy ul. Godebskiego Zakres stosowania ST Jak w punkcie G Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie 1.4. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania od kotłowni do ciepłomierzy wykonana z rur polipropylenowych stabilizowanych łączonych przez zgrzewanie. Od ciepłomierzy do grzejników z rur warstwowych polietylenowych z wkładką aluminiową łączonych na złączki z mosiądzu lub tworzywa Rurociągi poziome w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła - w przypadku rozdziału dolnego oraz od pionu wznośnego do najdalszego pionu opadowego -w odniesieniu do rurociągów zasilających rozdziału górnego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie spadku 0,3%. Warunkiem konieczny jest w tym przypadku zapewnienie zgodności kierunku przepływu wody i powietrza W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia Poziome przewody rozdzielcze prowadzić pod stropem, piony zabudować we wnękach na skrzynki ciepłomierzowe. Przewody izolować wełną mineralną o gr. 30 mm Podejścia od ciepłomierzy do grzejników w systemie trójnikowym prowadzone w posadzce i po ścianie podtynkowo do zaworów grzejnikowych. Przewody prowadzić w rurze ochronnej (peszel) Gałązki grzejnikowe należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2% Instalacja z grzejnikami płytowymi stalowymi zasilanymi z boku. Montaż grzejników należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Przy każdym grzejniku montaż zaworu regulacyjnego z głowicą termostatyczną na zasilaniu i zaworu odcinającego na powrocie Połączenie pionów z poziomami (zasilającym i powrotnym) należy wykonać za pomocą odsadzki z zamontowanymi zaworami odcinającymi Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 1.6. Obmiar Robót a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru b) Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać dwukrotnie wodą a następnie poddać próbie 0,4 Mpa. c) Po uruchomieniu źródła ciepła należy przeprowadzić próbę szczelności zładu na gorąco Ogólne zasady obmiaru Robót Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 8

9 Jednostki obmiaru: 1.7. Odbiór robót a) mb dla ułożonych rur, z dokładnością do 1,0 mb b) sztuki dla zainstalowanego wyposażenia Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Warunki szczegółowe odbioru Robót a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, d) dokonać szczegółowych oględzin robót, e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Przepisy związane Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych H. WYMAGANIA WYKONANIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ST-034 CPV Roboty instalacyjne gazowe przedmiar robót sanitarnych poz. poz , Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego wraz z przyłączami w Raszynie przy ul. Godebskiego Zakres stosowania ST Jak w punkcie H Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie 1.4. Wewnętrzna instalacja gazowa a) Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie gazowe. Należy do minimum ograniczyć połączenia gwintowane. b) Niedopuszczalne jest montowanie rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych lub rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. Złączy nie wolno stosować w miejscach przechodzenia przez ściany i stropy. c) Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny wynosić 3 m. Prowadzenie na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10 cm od innuch przewodów, a na skrzyżowaniach 2 cm. d) Przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją. Rury należy pomalować na kolor żółty po pozytywnej próbie szczelności. e) Podłączenie gazomierza do instalacji należy do dostawcy gazu. Wykonawca ma obowiązek wykonania podejść tak aby był możliwy montaż i demontaż bez usuwania i zmiany przewodów. f) Armatura stosowana w instalacjach gazowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji i posiadać odpowiednie polskie atesty. Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 9

10 g) Zawory odcinające należy zainstalować przy każdym gazomierzu i przed urządzeniami gazowymi (kuchenka, kocioł). Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. h) Montować kuchnie gazowe na gaz GZ50 czteropalnikowe z elektrycznym piekarnikiem i iskrownikiem Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 1.6. Obmiar Robót a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. b) Badania szczelności powinny być wykonane w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0 C przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. c) Próbę szczelności przeprowadza się przed pomalowaniem i ew. przykryciem przewodów w obecności dostawcy gazu. Próba polega na napełnieniu instalacji powietrzem o ciśnieniu 50 kpa. d) Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 min. nie wykazuje spadku ciśnienia. Próba jest ważna przez okres 6 miesięcy. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru Ogólne zasady obmiaru Robót Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST Jednostki obmiaru 1.7. Odbiór robót a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, d) dokonać szczegółowych oględzin robót, e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Warunki szczegółowe odbioru Robót a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, d) dokonać szczegółowych oględzin robót, e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Przepisy związane PN-68/B Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 10

11 I. KOTŁOWNIA WODNA ZASILANA GAZEM ST-035 CPV Instalowanie kotłów przedmiar robót sanitarnych poz., poz Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kotłowni, która zostanie zrealizowana w ramach Zadania pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego wraz z przyłączami w Raszynie przy ul. Godebskiego Zakres stosowania ST Jak w punkcie I Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania kotłowni wodnej zasilanej gazem w budynku mieszkalnym, komunalnym przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie 1.4. Wykonanie kotłowni Kotłownia oparta na kotle atmosferycznym i podgrzewaczu pojemnościowy. System ogrzewania zamknięty z naczyniem wzbiorczym przeponowym. Główne urządzenia kotłowni ustawić na fundamencie o wysokości 10 cm Pompy montować bezpośrednio na rurociągach tak aby silniki pomp nie znajdowały się poniżej pomp. Zastosowano pompy in-line Każde urządzenie (oprócz naczynia wzbiorczego) powinno mieć możliwość odcięcia od instalacji i zdemontowania bez potrzeby opróżniania całej instalacji z wody. W najniższych punktach rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia Armatura i pompy wymagają obustronnego zamocowania przewodów na uchwytach. Stosować uchwyty z wkładką gumową Rozmieszczenie i rozwiązanie zamocowań rurociągów musi umożliwić naturalną kompensację wydłużeń. Przewody montować ze spadkiem nie mniejszym niż 0,5% Wszystkie przewody spustowe z urządzeń i manometrów odprowadzić nad kratki ściekowe Montaż urządzeń kotłowni wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST Kontrola jakości robót Wymagania ogólne Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w ST Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 1.6. Obmiar Robót a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru b) Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać dwukrotnie wodą a następnie poddać próbie 0,4 Mpa. c) Po uruchomieniu źródła ciepła należy przeprowadzić próbę szczelności zładu na gorąco Ogólne zasady obmiaru Robót Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST Jednostki obmiaru a) mb dla ułożonych rur, z dokładnością do 1,0 mb b) sztuki dla zainstalowanego wyposażenia Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 11

12 1.7. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru Robót Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Warunki szczegółowe odbioru Robót a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, d) dokonać szczegółowych oględzin robót, e) W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Przepisy związane PN-68/B Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych PN-B Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 PN-B Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi PN-65/B Wykonanie budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie, wraz z przyłączami 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-1 WYKOPY RĘCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU I-2 ZASYPKI RĘCZNE Z ZAGĘSZCZENIEM WYKONYWANE WEWNĄRZ BUDYNKU MATERIAŁEM UZYSKANYM Z WYKOPÓW I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-4 RUROCIĄGI Z PCW O ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo