INSTALACJE SANITARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE SANITARNE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWY SALIGIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Krzemieniewo, m Nowy Belęcin, działka nr ewid. 292 Inwestor: Urząd gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, Krzemieniewo CPV Hydraulika i roboty sanitarne CPV Instalowanie wentylacji Leszno, luty 2008 r.

2 Spis treści: 1.WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Ogólne wymagania dotyczące robót 3 2. MATERIAŁY 3 3. SPRZĘT WYKONAWCY 4 4.TRANSPORT 4 5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 4 6. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 5 7. WYKONANIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 5 8. WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ 7 9. INSTALACJA GAZOWA WYKONANIE INSTALACJI C.O WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wymagania ogólne Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru Obmiar Robót ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne odbioru Robót Wymagania szczegółowe odbioru Robót PRZEPISY ZWIĄZANE 10

3 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, kotłowni gazowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Budowa sali sportowej z zapleczem 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach polegających na wykonywaniu instalacji: wodno-kanalizacyjnej,, kotłowni gazowej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej. 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną - Przebudowa przyłącza wodociągowego, instalacji wod-kan wewnętrznej, - Budowa instalacji centralnego ogrzewania, - Budowa kotłowni gazowej, - Budowa instalacji wentylacji mechanicznej, 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAŁY Wykonawca zobowiązany jest: dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST, informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. Do wykonania robót instalacyjnych naleŝy stosować następujące materiały zgodnie z Rysunkami: Instalacja wod-kan: rury i kształtki miedziane łączone przez lutowanie dla wody zimnej, rury i kształtki miedziane łączone przez lutowanie dla dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej, rury stalowe ocynkowane dn 50 mm. skrzynka z hydrantem HP25 z węŝem półsztywnym dł. 20m nawiniętym na bęben rury i kształtki z PCV kl. N łączone na uszczelki gumowe, łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, armatura, przybory i osprzęt do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski ustępowe, umywalki, pisuar, zlew, nogomyjnki, armatura odcinająca, pianka polietylenowa do izolacji cieplnej,

4 Instalacja c.o. armatura odcinająca, rury i kształtki miedziane łączone przez lutowanie PN20 i kształtki łączone lutowanie, grzejniki płytowe stalowe płytowe z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami termostatycznymi i zaworami odcinającymi na powrocie, pianka polietylenowa do izolacji cieplnej, Instalacja wentylacji mechanicznej: - kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej, - kanały wentylacyjne spiro" z blachy ocynkowanej, - kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane, - wsporniki i wieszaki ze stali, - śruby i nakrętki, - regulatory bezstopniowe, - wentylatory dachowe, - anemostaty, - przepustnice wielo i jednopłaszczyznowe, - wełna mineralna do izolacji kanałów. 3. SPRZĘT WYKONAWCY Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : zgrzewarka ucinacze do rur wiertarka gwinciarka do nacinania gwintów spawarka noŝyce do blachy 4. TRANSPORT Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST Wymagania ogólne". Do transportu materiałów naleŝy uŝyć następujących środków transportu: samochód skrzyniowy samochód dostawczy 5. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 1 Przebudowa przyłącza wodociągowego wykonanego z rur PE DN 50 oraz instalacji. 2 Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umoŝliwiające montaŝ przyboru i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym. 3 Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). 4 Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie próbne nie moŝe być nisze niŝ 1.0 MPa. Instalację moŝna uznać za szczelną, jeŝeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej Thermacompact S, otwory zamurować i wykonać tynki. 6 Zamontować skrzynkę na hydrant ppoŝ. z hydrantem HP25 z węŝem półsztywnym dł. 20m nawiniętym na bęben. Skrzynkę umieścić w przygotowanej wnęce (wg projektu

5 architektonicznego). MontaŜ zaworu hydrantowego na wysokości 1,35 cm. Podejście pod hydrant wykonać z rur stalowych ocynkowanych dn25mm. 7 Zamontować umywalki ceramiczne z baterią, miski ustępowe ceramiczne kompaktowe, pisuar, brodziki prysznicowe, nogomyjki, zlewozmywak Zawory odcinające kulowe gwintowane. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych Cobri Instal Zeszyt WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 1 Instalację kanalizacyjną naleŝy wykonać z rur PVC kl. N łączonych na uszczelki (wg projektu). Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. MontaŜu rur naleŝy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 2 Przy łączeniu rur Ŝeliwnych z rurami PVC stosować specjalne kształtki wskazane przez producenta rur PVC. 3 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku, zaleŝnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i mniejszej 4 Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi naleŝy wyposaŝyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 7. WYKONANIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zgodnie dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2003 poz z późniejszymi zmianami). DrenaŜ rozłączający połoŝony pod powierzchnią terenu na poletku rozłączającym lub studnie chłonne stanowią dalszy proces biologicznego oczyszczania. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej stosuje się: rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-SN8 KN/m2 wg PN-85/C i ISO 4435:1991 o średnicy 0,16 m łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza dostawca, kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C i ISO 4435:1991, piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100, Składowanie: Oczyszczalnia - winna zostać dostarczona bezpośrednio przed wbudowaniem. Magazynowane materiały winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyŝsza niŝ 40 0 C i opadami atmosferycznymi. Kruszywo na złoŝe Ŝwirowe Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŝej wykonywanej oczyszczalni. Kruszywo naleŝy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŝu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw. Rury PVC 160: Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyŝsza niŝ 40 0 C i opadami atmosferycznymi. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp..) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŝej omówionych środków ostroŝności.

6 Sprzęt: Wykonawca przystępujący do wykonania sieci przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŝliwością korzystania z następującego sprzętu: koparek przedsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek mechanicznych, beczkowozów. Transport rur urządzeń oczyszczalni i rur Urządzenia oczyszczalni i rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek wymaga UŜycia sprzętu mechanicznego. Z uwagi na specyficzne właściwości materiałów z których wykonane są urządzenia oczyszczalni przy transporcie naleŝy zachować następujące wymagania: przewóz moŝe być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, przewóz powinno się wykonać przy temp. powietrza -5 0C do +30 0C przy czym powinna być zachowana szczególna ostroŝność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, Urządzenia oczyszczalni i rury naleŝy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŝności. Wykonanie robót: MontaŜ oczyszczalni naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją montaŝu producenta. Lokalizacja oczyszczalni przydomowej i przewodów rozsączających winna spełniać warunki techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz z późniejszymi uzupełnieniami). Posadowienie osadnika gnilnego wymaga wykonania wykopu o głębokości umoŝliwiającej właściwe połączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową osadnika. System rozłączający montuje się w starannie wykonanych wykopach. Oczyszczalnie oczyszczają ścieki całkowicie. W celu zapewnienia właściwej pracy konieczna jest przynajmniej raz w roku kontrola układu filtrującego, a w razie zatkania naleŝy przepłukać go strumieniem wody pod ciśnieniem. OpróŜnianie osadnika gnilnego z osadu zalecane jest co najmniej raz na dwa lata. Lokalizacja urządzeń powinna być oznaczona w terenie przez geodetę uprawnionego. Roboty ziemne Wykopy pod kanalizację naleŝy wykonać o ścianach pionowych wąsko przestrzenne, szalowane, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami, PN-68/B Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przygotowanie podłoŝa NaleŜy wykonać podsypkę z piasków grubych lub średnich o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową. Rurociąg naleŝy układać na suchej podsypce z wyprofilowaniem podłoŝa pod rurę. Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien wynosić min. 95%. Zasypka i zagęszczenie gruntu UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŝonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m dla rur PVC. Materiał zasypu

7 powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopów pod złącza, aeby kanał nie uległ zniszczeniu i odkształceniu. Zasypanie powyŝej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym. Kontrola robót: Kontrola związana z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej powinny być przeprowadzone w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań naleŝy uznać za dodatnie, jeŝeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacja projektową: wykopów otwartych, podłoŝa naturalnego, materiałów, posadowienia urządzeń oczyszczalni ścieków, szczelności. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polegającą na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów. Badanie materiałów UŜytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne. Badanie szczelności obejmuje: badanie stanu szczelności osadnika oraz odcinka przyłącza kanalizacyjnego. Podczas próby naleŝy przeprowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŝy poprawić uszczelnienie. Odbiór robót: Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŝeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiór robót zanikających Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: sposób wykonania wykopów, przydatność podłoŝa gruntowego (rodzaj podłoŝa, stopień agresywności, wilgotność). zagęszczenia gruntu. jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, atestami producenta i normami przedmiotowymi. szczelności urządzeń. Odbiór techniczny końcowy Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę. Przy odbiorze końcowym naleŝy sprawdzić: zgodność wykonania z dokumentacją projektową, aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, protokoły badania szczelności.

8 8. WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ MontaŜ kotła wodnego gazowego typu VITOGAZ 100F prod. VIESSMANN lub równowaŝny o mocy znamionowej 120 kw, tablica sterująca VITOTRONIC 300 GW2 z modułem dla dwóch obiegów z mieszaczem, jeden bez mieszacza i jednym dla c.w.u., zasobnik c.w.u. VITOCELL V dm 3 Komin MKS śary o sr. 250mm wraz z czopuchem ze stali nierdzewnej, Zabezpieczenie kotłów przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3,0 bar, Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia przez naczynie wzbiorcze przeponowe prod. Reflex lub równowaŝne. Instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazowej GX-2 z modułem sterującym MD-2Z,zasilaczem PS, syrena z lampka ostrzegawcza SL-31, kurek kulowy z głowica samozamykającą DN 65 ( MAG3) Instalacja (rurociągi) wraz z armatura rurociągi stalowe czarne ze szwem (wg PN-80/H ) łączone przez spawanie, uzbrojenie przewodów w zawory zaporowe, kurki spustowe, armaturę kontrolno - pomiarowa Izolacja termiczna rurociągów z pianki poliuretanowej z powłoka z PCW typ STEINONORM o gr. 20mm dla rur DN20 DN25 i gr. 30mm dla rur DN32 DN INSTALACJA GAZOWA Instalacje gazowa wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączowych przez spawanie. Na rurociągu przed kaŝdy kotłem zamontować zawór odcinający kulowy. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach stalowych. Instalacje naleŝy poddać próbie ciśnieniowej spręŝonym powietrzem pod ciśnieniem 0,05MPa na okres 30 min w obecności przedstawiciela dostawcy gazu i zakończyć protokółem odbioru. W kotłowni zamontować czujnik metanu DEX-12 wraz z modułem sterującym MD-2ZA wyposaŝonym w zasilacz awaryjny PS-6. Zamontować zawór kulowy z głowica samozamykająca w szafce stalowej na ścianie zewnętrznej budynku. Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej naleŝy wyposaŝyć w syrenę zblokowana z lampka ostrzegawcza SL-31 umieszczona w pomieszczeniu na zewnątrz budynku. Sygnał o zadziałaniu ASBIG naleŝy monitorować z miejsca stałego nadzoru. 10. WYKONANIE INSTALACJI C.O. 1 W instalacji montować grzejniki stalowe płytowe w kolorze białym. Wysokość grzejników 60 cm. Grzejniki montować w sposób zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych kształtowników. Gałązki grzejnikowe naleŝy montować ze spadkiem nie mniejszym niŝ 2%. Stosować grzejniki zasilane z dołu, zasilanie od strony ściany. 2 Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). Zawory regulacyjne wyposaŝyć w głowice termostatyczne. 4 Po wykonaniu instalacji naleŝy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. Instalację moŝna uznać za szczelną, jeŝeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 5 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samowyładowczym na wysypisko. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

9 instalacji grzewczych Cobrti Instal Zeszyt WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 1 Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów okrągłych z blachy ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów powinny być do siebie prostopadłe. Złącza powinny być przynitowane do ścian kanału, w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Na łączeniach kanałów stosować uszczelnienia. 2 NaleŜy zainstalować otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie kanałów. Czyszczenie powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub demontaŝ elementu składowego instalacji. 3 Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Cobrti Instal Zeszyt KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 12.1 Wymagania ogólne - Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. - Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. - Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. - Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŝytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru 2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację naleŝy przepłukać wodą a następnie poddać próbie ciśnieniowej. 3. Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 12.3 Obmiar Robót Jednostki obmiaru: mb montaŝ rur, z dokładnością do 1,0 mb szt. montaŝ i demontaŝ armatury i urządzeń grzewczych szt. montaŝ i demontaŝ armatury i urządzeń wod-kan szt. wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę szt. wykucie i zamurowanie otworów mb montaŝ izolacji cieplnej

10 13. ODBIÓR ROBÓT 13.1 Wymagania ogólne odbioru Robót 1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy. 2 Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 3 Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia. sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 4 W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, - Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, - Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, - Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego Wymagania szczegółowe odbioru Robót 1 Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŝytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 2 Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 3 Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 4 Dokonać szczegółowych oględzin robót, 5 W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 14. PRZEPISY ZWIĄZANE Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych Cobrti Instal Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych Cobrti Instal Zeszyt 8. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. PN-90/M Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody PN-79/H Rury stalowe ze szwem przewodowe PN-93/C Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku

11 PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne PN-83/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŝe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŝenie albo słuŝących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŝenie albo które słuŝą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem r) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Ŝycie od dnia r) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

12 Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementów naleŝy uzgodnić z projektantem. Opracował mgr inŝ. Grzegorz Dembski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo