Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ"

Transkrypt

1 Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2 Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Art. 1. Posłowie wybrani z listy Prawo i Sprawiedliwość oraz senatorowie popierani przez Prawo i Sprawiedliwość tworzą Klub Parlamentarny PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zwany dalej Klubem PiS. Art Członkiem Klubu PiS może być również poseł lub senator wybrany z innej listy, który zostanie przyjęty w poczet członków Klubu PiS na wniosek Przewodniczącego Klubu PiS przez Zebranie Członków Klubu PiS. 2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 poseł lub senator przedkłada Przewodniczącemu Klubu PiS oświadczenie zawierające zobowiązanie się do realizacji programu PiS, przestrzegania Regulaminu Klubu oraz uchwał władz Klubu PiS. Art Posłowie i senatorowie będący członkami PiS działają zgodnie ze Statutem PiS, programem PiS oraz uchwałami Rady Politycznej, Zarządu Głównego oraz Prezydium PiS. 2. Uchwały władz PiS są wiążące dla członka Klubu PiS w głosowaniu na posiedzeniach Sejmu, Senatu, ich organów, Klubu PiS oraz przy podejmowaniu innych działań politycznych związanych z wykonywaniem mandatu parlamentarzysty. 3. Członkowie Klubu PiS działają zgodnie z Regulaminem Klubu PiS, uchwałami oraz zarządzeniami i wytycznymi władz Klubu lub osób przez te władze upoważnionych. Uchwały władz Klubu PiS są wiążące dla wszystkich członków Klubu w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 4 Klub PiS jest parlamentarną reprezentacją Prawa i Sprawiedliwości. 2

3 Art. 5. Członkowi Klubu PiS przysługuje prawo do: 1) uczestniczenia w pracach Klubu PiS, 2) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu PiS, 3) uzyskiwania rekomendacji do organów Sejmu lub Senatu oraz do instytucji, których członków powołuje Sejm lub Senat; 4) zgłaszania na posiedzenia władz Klubu PiS propozycji dotyczących inicjatyw ustawodawczych i politycznych; 5) przedstawiania władzom Klubu PiS spraw wynikających z wykonywania mandatu posła lub senatora i występowania w sprawie uzyskania dla nich poparcia Klubu PiS; 6) korzystania w ramach wykonywania mandatu posła lub senatora z pomocy Biura Klubu PiS; 7) uczestniczenia w posiedzeniach władz Klubu PiS, na których rozpatrywane są wnioski dotyczące jego osoby. Art Członek Klubu zobowiązany jest do: 1) przestrzegania uchwał, zarządzeń i wytycznych władz Klubu PiS i Regulaminu Klubu PiS; 2) udziału w zasadniczych formach pracy Klubu tj. posiedzeniach Klubu, posiedzeniach komisji sejmowych i pracach komisyjnej grupy PiS; 3) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etyki; 4) postępowania zgodnego z podstawowymi interesami Klubu PiS; 5) sumiennego pełnienia powierzonych funkcji; 6) uczestniczenia w głosowaniach na forum Sejmu lub Senatu oraz ich organów zgodnie z decyzjami władz Klubu PiS; 7) czynnego udziału w pracach Klubu PiS oraz w organach Sejmu i Senatu; 8) czynnego wykonywania mandatu posła lub senatora w okręgu wyborczym; 9) stałego informowania Prezydium Klubu PiS o przebiegu prac w komisjach Sejmu lub Senatu albo w instytucjach, do których został powołany lub delegowany; 10) informowania odpowiedniego członka Prezydium Klubu PiS o planowanych wyjazdach zagranicznych, przewidywanej nieobecności na posiedzeniach Sejmu, Senatu, 3

4 Zgromadzenia Narodowego oraz innych organów, a także na posiedzeniach Klubu PiS oraz usprawiedliwiania przed nim nieobecności; 11) pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym z władzami Klubu; 12) przedstawiania przynależności do Klubu PiS w trakcie publicznych wystąpień oraz rzetelnego ich przygotowywania, również przy pomocy ekspertów Klubu PiS; 13) terminowego opłacania deklarowanych na rzecz Klubu PiS świadczeń pieniężnych. 2. Przewodniczący Klubu PiS może zobowiązać określonych posłów bądź senatorów do czuwania nad przebiegiem obrad plenarnych Sejmu lub Senatu. Art Przewodniczący KP PiS po zasięgnięciu opinii Prezydium wyznacza rzecznika Klubu w danej komisji sejmowej. 2. Członkowie KP PiS w komisji sejmowej stanowią komisyjną grupę PiS. 3. Pracami komisyjnej grupy sejmowej kieruje jej rzecznik, o którym mowa w ust Do kompetencji rzecznika Klubu należy : 1) informowanie Przewodniczącego lub właściwego członka Prezydium o przebiegu prac w komisji; 2) konsultowanie projektów międzykomisyjnych z rzecznikami innych właściwych sprawie komisji sejmowych; 3) konsultowanie projektów ważnych ustaw, uchwał i innych przedłożeń sejmowych z rzecznikami innych komisji niż komisja właściwa. 5. W przypadku różnicy zdań pomiędzy rzecznikami co do rozstrzygnięć w danej sprawie, decyzję podejmuje Przewodniczący Klubu lub wskazany przez niego członek Prezydium. 6. Grupa komisyjna KP PiS może od takiej decyzji wnieść odwołanie do Prezydium KP PiS, a w przypadkach szczególnej wagi Prezydium na wniosek Przewodniczącego może wnieść sprawę pod obrady Klubu. 7. Rzecznik może zarządzić dyscyplinę obecności i/lub głosowania na posiedzeniach komisji sejmowych. O zarządzeniu rzecznik informuje Przewodniczącego KP PiS. 8. Grupa komisyjna KP PiS może wnieść do Przewodniczącego KP PiS wniosek o zmianę tego zarządzenia. 4

5 9. W przypadku zbiegu dwóch komisji utrudniającego zastosowanie się do zarządzonej dyscypliny obecności decyzję podejmuje Przewodniczący KP PIS lub osoba przez niego upoważniona. 10. Rzecznikowi Klubu, który nie jest członkiem prezydium żadnej z komisji sejmowych, może zostać przyznany dodatek funkcyjny pochodzący ze składek członkowskich klubu. Art Członkostwo w Klubie P S ustaje na skutek: 1) wygaśnięcia mandatu posła lub senatora, 2) wystąpienia z Klubu PiS zgłoszonego na piśmie Przewodniczącemu Klubu PiS, 3) wstąpienia do innego klubu lub koła parlamentarnego, 4) wykluczenia z Klubu PiS. 2. Ustanie członkostwa PiS skutkuje jednoczesną utratą członkostwa w Klubie PiS. Art. 9 1.Prezydium PiS na wniosek Przewodniczącego Klubu PiS powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego Klubu PiS. 2.Rzecznik dyscyplinarny może wnioskować do Przewodniczącego o powołanie zastępców, których liczbę ustala Przewodniczący KP PiS. 3.Zadaniem rzecznika i jego zastępców jest prowadzenie postępowań wobec członków Klubu w przypadku podjęcia przez nich działań, o których mowa w ust.7. 4.Zastępcę rzecznika dyscyplinarnego KP PiS powołuje Przewodniczący KP PiS na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. 5.Zastępca rzecznika dyscyplinarnego działa w zakresie udzielonych mu przez rzecznika dyscyplinarnego upoważnień oraz zastępuje rzecznika dyscyplinarnego w czasie jego nieobecności. 6. Obsługę rzecznika i jego zastępców prowadzi Biuro KP PiS. 7. W przypadku naruszenia obowiązków posła lub senatora, a także uchwał, zarządzeń i wytycznych władz Klubu PiS lub Regulaminu Klubu PiS, członek Klubu PiS może zostać ukarany: 1) upomnieniem, 2) naganą, 5

6 3) zawieszeniem w prawach członka Klubu PiS na okres do 1 roku, 4) karą wykluczenia z Klubu PiS, 5) dodatkową karą finansową w wysokości do 1000 zł. 8. Decyzję o udzieleniu upomnienia podejmuje Przewodniczący Klubu PiS na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Klubu PiS. 9. Decyzję o udzieleniu nagany, na wniosek Przewodniczącego lub rzecznika dyscyplinarnego podejmuje Prezydium KP PiS. 9a. Decyzję o zawieszeniu w prawach członka Klubu PiS, na wniosek Przewodniczącego Klubu PiS lub rzecznika dyscyplinarnego podejmuje Prezydium KP PiS. 10. Decyzję o wykluczeniu z Klubu PiS, na wniosek Przewodniczącego Klubu PiS podejmuje Zebranie Członków Klubu PiS większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy członków Klubu PiS. 11. Decyzję o ukaraniu dodatkową karą finansową, na wniosek Przewodniczącego Klubu PiS lub rzecznika dyscyplinarnego podejmuje Prezydium Klubu PiS, większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy członków. 12. Członek KP PiS może być ukarany również pieniężną karą porządkową nie przekraczającą 100 zł. Karę porządkową wyznacza rzecznik dyscyplinarny lub w razie jego nieobecności jego zastępca. 1) brak zapłaty pieniężnej kary porządkowej stanowi naruszenie dyscypliny Klubu. 13. Uchwała Zebrania Członków Klubu PiS, o której mowa w ust. 10, oraz uchwała Prezydium Klubu PiS, o której mowa w ust.9, ma charakter ostateczny. Art. 10. W przypadku naruszenia postanowień Statutu PiS i uchwał odpowiednich władz PiS oraz podjęcia działań sprzecznych z programem PiS przez członka Klubu PiS będącego członkiem PiS postanowienia art. 9. stosuje się odpowiednio. Art Uchwały władz Klubu PiS, z zastrzeżeniem ust. 4, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. 2. Grupa co najmniej 25% członków Klubu może wnieść pod obrady Klubu pisemny wniosek o zmianę stanowiska Klubu ujętego w : 6

7 1) instrukcji głosowania; 2) wytycznych władz Klubu; 3) zarządzeniach władz Klubu. 3. W przypadku wniosku o którym mowa w ust. 2 decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum Przewodniczący może podjąć decyzję, że kworum stanowią obecni na posiedzeniu i przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem. 4. W przypadku braku kworum na posiedzeniu Klubu nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru władz Klubu PiS, zmian Regulaminu Klubu PiS oraz wykluczenia posła z KP PiS. 5. Wybory do władz Klubu PiS przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 6. Ustalenia wyników w głosowaniu tajnym dokonuje komisja skrutacyjna wybierana spośród członków Klubu PiS. Art. 12 Władzami Klubu Parlamentarnego PiS są: a) Zebranie Członków Klubu PiS, b) Przewodniczący Klubu PiS, c) Prezydium Klubu PiS, d) Komisja Rewizyjna Klubu PiS. Art Do kompetencji Zebrania Członków Klubu PiS należy: 1) określanie kierunków polityki Klubu PiS; 2) wnioskowanie do Rady Politycznej PiS o dokonanie zmian w Regulaminie Klubu Parlamentarnego PiS; 3) powoływanie i odwoływanie ze swego składu: a) Przewodniczącego Klubu PiS, b) członków Prezydium Klubu PiS, c) Komisji Rewizyjnej, 4) podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących obrad Sejmu lub Senatu albo ich organów; 7

8 5) formułowanie na wniosek Prezesa PiS opinii w sprawie rekomendowanych przez partię kandydatur do organów Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego; 6) zatwierdzanie na wniosek Przewodniczącego Klubu PiS kandydatur do instytucji których członków powołuje Sejm lub Senat; 7) zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej; 8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka Klubu. 9) ustalanie wysokości świadczeń finansowych na rzecz Klubu PiS. 2. W przypadku nie podjęcia przez Zebranie Członków Klubu PiS uchwały w istotnych sprawach dotyczących porządku obrad parlamentu z powodu braku quorum, stosowną decyzję podejmuje Prezydium Klubu PiS. Art Zebranie Członków Klubu PiS zwołuje i przewodniczy jego obradom Przewodniczący Klubu PiS lub upoważniony przez niego członek Prezydium Klubu PiS z własnej inicjatywy lub na wniosek: a) Prezydium Klubu; b) Prezesa PiS. 2. Zebranie Członków Klubu PiS odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wyjąwszy okresy w których nie ma posiedzeń Sejmu. Art. 15 W Zebraniu Członków Klubu PiS mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Przewodniczącego Klubu PiS. Art Przewodniczący Klubu PiS kieruje pracami Klubu PiS i Prezydium Klubu PiS. 2. Do kompetencji Przewodniczącego Klubu PiS należy, w szczególności: a) reprezentowanie Klubu PiS na zewnątrz; b) uczestnictwo w posiedzeniach Konwentu Seniorów; c) wnioskowanie w sprawach, o których mowa w odrębnych przepisach Statutu PiS i Regulaminu Klubu PiS; d) podpisywanie uchwał Zebrania Członków Klubu PiS oraz Prezydium Klubu PiS; 8

9 e) podejmowanie decyzji w ważnych sprawach, kiedy zebranie członków lub prezydium KP PiS nie mogą być zwołane. Podjęcie takiej decyzji każdorazowo powinno być poprzedzone konsultacją z Prezesem PiS. f) podejmowanie ostatecznej decyzji co do stanowiska Klubu w przypadku różnicy zdań pomiędzy rzecznikami Klubu dotyczącej projektów międzykomisyjnych lub wskazanie osoby, która ma zaistniałą różnicę zdań rozstrzygnąć; g) sporządzanie instrukcji do głosowania lub upoważnienie członka Klubu do jej sporządzenia, h) w przypadku, kiedy KP PiS jest częścią zaplecza rządu, dążenie przy pomocy Prezydium i rzecznika dyscyplinarnego do zapewnienia nadzoru nad kontaktami członków Klubu z wysokimi funkcjonariuszami publicznymi w rządzie i urzędach centralnych. Art Członków Prezydium Klubu PiS powołuje i odwołuje Zebranie Członków Klubu PiS na wniosek Przewodniczącego Klubu PiS. 2. Do kompetencji Prezydium Klubu PiS należy: 1) realizacja uchwał Zebrania Członków Klubu PiS; 2) koordynacja prac Klubu PiS 3) koordynacja działań członków Klubu PiS w komisjach sejmowych; 4) ustalanie bieżących działań Klubu PiS; 5) ustalanie kolejności rozpatrywania przez Zebranie Członków Klubu PiS zgłoszonych inicjatyw legislacyjnych i politycznych; 6) podejmowanie decyzji w sprawach politycznych nie cierpiących zwłoki, o ile Zebranie Członków Klubu PiS nie może być niezwłocznie zwołane, 7) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących trybu prac parlamentarnych; 8) określanie kierunków polityki informacyjnej Klubu, 9) ustalenie listy osób występujących w imieniu Klubu PiS w ramach poszczególnych punktów porządku obrad Sejmu; 10) przygotowywanie posiedzeń Zebrania Członków Klubu PiS 11) prowadzenie gospodarki finansowej Klubu PiS; 12) nadzór nad pracą Biura Klubu PiS; 13) powoływanie ekspertów działających przy Klubie PiS. 9

10 3. Prezydium na wniosek Przewodniczącego KP PiS może upoważnić członka lub członków KP PiS do wykonywania kompetencji Prezydium zawartych w ustępach od 1) do 13). 4. Posiedzenia Prezydium Klubu PiS zwołuje i przewodniczy ich obradom Przewodniczący Klubu PiS lub upoważniony przez niego członek Prezydium Klubu PiS. 5. Posiedzenia Prezydium Klubu PiS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wyjąwszy okresy w których nie ma posiedzeń Sejmu. 6. W przypadku stałego lub powodującego zakłócenia w pracach Prezydium braku uczestnictwa w posiedzeniach Prezydium któregokolwiek z członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, Prezydium większością co najmniej 2/3 może stwierdzić wygaśnięcie członkostwa w Prezydium. 7. Członkostwo w Prezydium KP PiS ustaje na skutek: 1) rezygnacji; 2) wygaśnięcia o którym mowa w ust. 5; 3) odwołania przez zebranie członków KP PiS. Art W skład Prezydium Klubu PiS wchodzą: 1) Przewodniczący Klubu P i S wybierany na wniosek Prezesa PIS, 2) Wiceprzewodniczący wybierani na wniosek Przewodniczącego Klubu, 3) sekretarze, wybierani na wniosek Przewodniczącego Klubu, 4) skarbnik, wybierany na wniosek Przewodniczącego Klubu, 5) członkowie, wybierani na wniosek Przewodniczącego Klubu, 2. W posiedzeniach Prezydium Klubu PiS z prawem głosu mogą uczestniczyć: Prezes PiS, Wiceprezesi PiS, Marszałkowie Sejmu i Senatu (rekomendowani przez PiS) oraz Przewodniczący Zarządu Głównego PiS. 3. W posiedzeniach Prezydium Klubu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Przewodniczącego Klubu PiS. 4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych członków Prezydium Klubu PiS określa Przewodniczący Klubu PiS. 5. Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącym, rzecznikowi dyscyplinarnemu i jego zastępcom oraz sekretarzom Klubu, którzy nie są członkami prezydium żadnej z komisji 10

11 sejmowych może zostać przyznany dodatek funkcyjny (ryczałt) pochodzący ze składek członkowskich Klubu. Art Przewodniczący Klubu lub osoba przez niego upoważniona sporządza instrukcję głosowania dla członków Klubu. 2. Instrukcja głosowania ma moc obowiązującej wytycznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o mniejszej wadze Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana może zwolnić członka Klubu od głosowania zgodnie z danym punktem instrukcji. 3. Instrukcja o której mowa w ust. 1 winna zawierać szczególne oznaczenie tych punktów i numerów głosowań na których obowiązuje dyscyplina obecności i/lub głosowania. W przypadkach szczególnej wagi Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Prezydium, a w sprawach wielkiej pilności bez tego wymogu, może zarządzić bezwzględną dyscyplinę obecności od którego zwalniają wyłącznie bardzo ważkie przyczyny natury osobistej. 4. W przypadku różnicy zdań co do części lub całości instrukcji głosowania w danym punkcie między przygotowującym daną instrukcję a członkami Klubu, 15 % członków Klubu lub połowa grupy komisyjnej PiS może wnieść do Prezydium wniosek o zmianę wskazań mających znaleźć się w instrukcji lub instrukcji głosowania w odpowiednim zakresie. W przypadku takiego wniosku decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Art Skarbnik Klubu PiS odpowiada w imieniu Prezydium Klubu PiS za gospodarkę finansową Klubu PiS. 2. Skarbnik Klubu PiS przedstawia co najmniej dwa razy do roku Zebraniu Członków Klubu PiS sprawozdanie finansowe obejmujące zestawienie wpływów i wydatków. Art Zebranie Członków Klubu PiS powołuje Komisję Rewizyjną Klubu PiS, której zadaniem jest kontrola gospodarki finansowej prowadzonej przez Prezydium Klubu PiS. 2. Komisja Rewizyjna Klubu PiS składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków. 11

12 3. Komisja Rewizyjna Klubu PiS przedkłada co najmniej raz do roku Zebraniu Członków Klubu PiS sprawozdanie z badania gospodarki finansowej Klubu P i S. 4. Zebranie Członków Klubu PiS podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3. Art Dochody Klubu PiS stanowią : 1) środki przekazywane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu; 2) składki członków Klubu P i S w wysokości ustalonej przez Zebranie Członków Klubu PiS. 3) środki z kar finansowych i porządkowych. 2. Członkowie KP PiS pobierający dodatek z tytułu pracy we właściwych komisjach oraz zasiadania w prezydiach komisji sejmowych płacą składkę proporcjonalnie większą. Szczegółowego wyliczenia kwoty składki dokonuje skarbnik Klubu. 3. Wobec członków KP PiS zajmujących stanowiska ministrów i sekretarzy stanu stosuje się zasady o których mowa w ust.2. Art Członkowie Klubu PiS tworzą biura poselskie i senatorskie w okręgach wyborczych. 2. Prezydium Klubu PiS w porozumieniu z Zarządem Głównym PiS określi szczegółowe zasady organizacji oraz pracy biur poselskich i senatorskich. Art. 24 Uchwalenie nowego Regulaminu Klubu PiS lub zmian w niniejszym Regulaminie Klubu PiS dokonuje Rada Polityczna PiS z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Członków Klubu PiS. 12

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Klubu Parlamentarnego z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Członkami Klubu Parlamentarnego, zwanego dalej Klubem są posłowie i senatorowie wybrani z list zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Tworzy się Klub Poselski Nowoczesnej Ryszarda Petru. 2. Członkami Klubu Poselskiego, zwanego dalej Klubem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej

STATUT Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej STATUT Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej Nordycka Unia Oświaty Polonijnej jest stowarzyszeniem niezależnych i demokratycznych organizacji, których celem jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Lyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zwane dalej Kołem, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

STATUT Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina STATUT Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, zwane Konwentem. 1 2. Konwent

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/589/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010r. zm. uchwałą Nr X/171/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. S T A T U T

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 1) Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Konsultingu, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA. Tekst jednolity. Art. 1. Art. 2

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA. Tekst jednolity. Art. 1. Art. 2 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Polski Związek Pracodawców Budownictwa, zwany dalej "Związkiem" jest organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna i regulaminy pracy Polskiego Związku Szermierczego

Struktura organizacyjna i regulaminy pracy Polskiego Związku Szermierczego Struktura organizacyjna i regulaminy pracy Polskiego Związku Szermierczego 1. Najwyższą władzą PZS jest Walne Zgromadzenie Delegatów. 2. Walne Zgromadzenie ustala kierunki działania Związku i wybiera Prezesa,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenie Instruktorów Golfa -PGA Polska. Rozdz. I Postanowienia Ogólne

STATUT Stowarzyszenie Instruktorów Golfa -PGA Polska. Rozdz. I Postanowienia Ogólne STATUT Stowarzyszenie Instruktorów Golfa -PGA Polska Rozdz. I Postanowienia Ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Instruktorów Golfa - PGA Polska. 2 Terenem działania stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW

STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW STATUT KLUBU SPORTOWEGO EKS KOLEKTYW Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba Klub EKS Kolektyw, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała nr WZ/27/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut reguluje zasady działania Na Rzecz Wspierania Polskich Producentów i Dystrybutorów Gazów Technicznych SPOGAT, zwanego dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo