Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01/03/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej w Oleśnicy z dnia 28 lutego 2014 r. na robotę budowlaną: remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w Oleśnicy Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia): Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Wymagania dotyczące wadium 9. Termin związania ofertą 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. Opis sposobu obliczenia ceny 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 26. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także może zwrócić się o podanie nazw (firm) proponowanych podwykonawców 27. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom

2 Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 28. Opis przedmiotu zamówienia... (dodatek nr 1). 29. Wzór umowy... (dodatek nr 2). 30. Wzór formularza oferty... (dodatek nr 3). 31. Wzór kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez oferenta... (dodatek nr 4)

3 Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.leśnej w Oleśnicy ul. Bratnia Oleśnica tel. i faks (28) Tryb udzielenia zamówienia Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie inwestycji budowlanej : remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w Oleśnicy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. 4. Termin wykonania zamówienia 1. Wykonawca zrealizuje robotę budowlaną w nieprzekraczalnym terminie 60 dni. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w ciągu 21 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. 4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności zamawiający żąda złożenia: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub kopii tych dokumentów potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 3. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie,,spełnia,,nie spełnia.

4 4. Wzory formularzy spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowią dodatki nr Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy są wskazane Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w godzinach urzędowania, to znaczy od 8:00 do 14:00 w dni robocze. 8. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 Pzp) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej w Banku Spłdzielczym w Oleśnicy przy ul.wrocławskiej 36 nr r-ku Termin związania ofertą 1. Zamawiający wyznaczył termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 10 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty: 1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 2) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób); 3) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych (wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób); 4) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 5) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena; 6) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem,,oferta i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty. 2. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 3. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach, w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego wpisywania tekstu wymagane dane. 4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponoszą wyłącznie wykonawcy.

5 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert: Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych Oleśnica, ul.bratnia 7 pok.201 do dnia 14 marca 2014 r. do godziny 8: Miejsce i termin otwarcia ofert: Parter - hall w siedzibie zamawiającego przy ul.bratniej 7 w Oleśnicy,dnia 14 marca 2014 r. do godz. 8: Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w ust. 1 formularza oferty i następnie wyniki te wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w następujący sposób: 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 4. Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w terminie 7 dni od otrzymania informacji o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą pomyłkę rachunkową w obliczeniu ceny. 5. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 1) opisem zamówienia, przedmiarami robót, dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. 6. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert. 7. Cena umowna wynikająca z ceny ofertowej będzie obejmować całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych. 8. W kosztorysie ofertowym wykonawca musi wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. 9. Pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą odrębnie opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru. 10. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 11. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). 12. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

6 zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 1) 100% cena; 2. Sposób oceniania ofert: 1),,spełnia,,nie spełnia. 3. Ceny oferentów zostają wpisane do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Ponadto zamawiający wywiesi ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej 21 marca 2014 r. r. o godzinie 14:45 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie: na korytarzu przy sekretariacie pok.201.przy ul.bratniej 7 w Oleśnicy. Ponadto zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości zamówienia. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia. Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany, można wnieść protest do zamawiającego. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty. 7. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. Rozdział 3. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą,, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Nie dotyczy postępowania. 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 26. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także zamawiający może zwrócić się o podanie nazw (firm) proponowanych podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom. 27. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom Zamawiający określa, że roboty nie mogą być powierzone podwykonawcom. Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 28. Opis przedmiotu zamówienia..... (dodatek nr 1). 29. Wzór umowy... (dodatek nr 2). 30. Wzór formularza oferty... (dodatek nr 3). 31. Wzór kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez oferenta... (dodatek nr 4)

8 28. Opis przedmiotu zamówienia... (dodatek nr 1) Książka przedmiarów REMONT DOCIEPLENIE ELEWACJI OLEŚNICA, ul. LEŚNA REMONT ELEWACJI 1 KNR Rusztowania ramowe zewnêtrzne,przyœcienne o wysokoœci do 16 m. 800,60 m2 1.(28,43+1,60)*10,00*2 600, ,00*10,00*2 200,00 2 Kalkulacja w³asna-050 Zabezpieczenie okien na czas remontu - os³onowa z foli malarskiej. 123,02 m2 1. sciany: front, ty³, szczyty, drzwi, piwnica 2. 1,20*1,50*(12*3+7*3) 102, ,26*1,48*2*2 7, ,50*0,50*2 0, ,15*1,145*3 3, ,95*2,05*2 3, ,57*0,40*13 2, ,97*0,85*2 1,65 3 KNR Przygotowanie starego pod³o a pod docieplenie metod¹ lekk¹ - mokr¹ poprzez oczyszczenie i zmycie 680,26 m2 1.œciana frontowa, ty³, szczyty 2.(28,43+9,70)*10,00*2 762,60 3.minus okna, drzwi ,02-123,02 5. oœcie a 6.(1,50*2+1,20)*0,15*(36+21) 35,91 7.(1,45*2+1,15)*0,15*3 1,82 8.(1,45*2+1,26)*0,15*4 2,50 9.(0,50*3)*0,15*2 0,45 4 KNR Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokoœci do 15 cm-oœcie a okien przyjêto 10% ca³oœci 51,64 m 1.(1,50*2+1,20)*(36+21)*0,10 23,94 2.(1,45*2+1,15)*3*0,10 1,22 3.(1,45*2+1,26)*4*0,10 1,66 4.(0,50*3)*2*0,10 0,30 5.(0,57+0,40*2)*14 19,18 6.(0,97+0,85*2)*2 5,34 5 KNR analogi-050 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na œcianach,filarach,pilastrach - 10 % z ca³oœci 64,01 m2 1.(762,60-122,52)*0,10 64,01 6 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km, wraz z utyliazcj¹ gruzu 1,79 m ,64*0,15*0,025 0, ,01*0,025 1,60 7 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nastêpny 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km, wraz z utyliazcj¹ gruzu 1,79 m3 1. 1,79 1,79 8 KNR Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - z obróbk¹ obsadzenia - monta okien piwnicznych jednodzielnych rozwiernouchylnych szt 14 o wymiarach 0,57*0,40, w kolorze bia³ym 3,19 m2 1. 0,57*0,40*14 3,19 9 KNR Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - z obróbk¹ obsadzenia - monta okien piwnicznych jednodzielnych rozwiernouchylnych szt 2 o wymiarach 0,97*0,70, w kolorze bia³ym 1,36 m2

9 1. 0,97*0,70*2 1,36 10 KNR ,00 szt Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 1. 15,00 15,00 11 KNR ,00 szt Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach z cegie³ - kratki z blachy nierdzewnej malowane w kolorze elewacji 1. 15,00 15,00 12 KNR ,22 m2 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów, okapów itp.z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku 1. parapety 2.(1,20*0,25)*(36+21) 17, ,26*0,25*4 1, ,15*0,25*3 0,86 13 KNR 4-01I ,00 m Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku 1. 10,00*5 50,00 14 KNR ,00 szt Uzupe³nienie o d³ugoœci do 2 m rur wentylacyjnych z ko³pakiem z blachy ocynkowanej o œrednicy 18 cm 1. 2,00 2,00 15 KNR 4-01I ,64 m Wykonanie tynków zwyk³ych wewnêtrznych kat.iii z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na pod³o u z cegie³,pustaków cer.,betonów,na oœcie ach szerokoœci do 15 cm 1. 51,64 51,64 16 KNR ,01 m2 Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych kat.iii /wap.suchogaszone/œcian,loggii,balkonów,pod³o e z ceg³y,pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 5m ,01 64,01 17 KNR ,74 m Roboty uzupe³niaj¹ce - monta listew coko³owych z aluminium szer 12 1.((28,43+0,12*2)+9,70)*2-1,50*2 73,74 18 KNR ,49 m2 Ocieplenie œcian bud. - cokó³ p³ytami styropianowymi ORGANIKA PLATINIUM PLUS fasada 0,031, gr. 8 cm, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk mozaikowy BOLIX TM, 1,5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze ,74*(1,00+0,20) 88,49 19 KNR ,16 m2 Ocieplenie œcian bud.p³ytami styrop.12cm EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5 KA gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, w czterech naro nikach okien siatka o wymiarach 25x35 cm ,60-123,01-73,43*1,00 566,16 20 KNR ,19 m2 Ocieplenie œcian bud. /oœcie a/ p³ytami styrop. do 3 cm, EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5 KA, gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, oœcie a okien œcian g³ónych 1.œciana front, ty³, szczyty 2.(1,50*2+1,20)*0,29*(36+21) 69,43 3.(1,45*2+1,26)*0,29*4 4,83 4.(1,45*2+1,15)*0,29*3 3,52 5.(0,50*3)*0,29*2 0,87 6.(2,20*2+1,50)*0,47*2 5,55 21 KNR ,94 m2 Ocieplenie œcian bud. /oœcie a/ p³ytami styrop. do 3 cm, EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk mozaikowy BOLIX TM, gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, oœcie a okien piwnicznych 1. piwnica 2.(0,57+0,40*2)*0,29*14 5,56 3.(0,97+0,70*2)*0,29*2 1,37

10 22 KNR Przymocowanie p³yt styropianowych ko³kami o d³. 22 cm (œciana) i 16 cm (cokó³) do œcian budynku w iloœci 5 szt/ m ,25 szt 1.(88,49+566,16)* ,25 341,91 m 23 KNR Ochrona naro ników wypuk³ych k¹townikiem z siatk¹ 1. œciany 2. 10,00*4 40,00 3. otwory 4.(1,50*2+1,20)*(36+21) 239,40 5.(1,45*2+1,26)*4 16,64 6.(1,45*2+1,15)*3 12, ,50*3*2 3,00 8.(0,57+0,40*2)*14 19,18 9.(0,97+0,70*2)*2 4,74 10.(0,80+0,60)*2 2,80 11.(0,40+0,60)*2*2 4,00 24 KNR Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na œcianach - do dolnej krawêdzi okien parteru do wysokoœci 2,30 m. 165,05 m2 1. do dolnej krawêdzi okien parteru, od ulicy do wys. 2,30 m 2.((28,43+0,12*2)+9,70)*2*2,30 176,50 3. minus okna piwnic, drzwi wejœciowe 4.-(0,57*0,40)*14-3,19 5.-(0,97*0,70)*2-1,36 6.-(1,50*2,30)*2-6,90 25 KNR Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane rêcznie. 25,46 m2 1. 1,20*0,29*(36+21) 19, ,26*0,29*4 1, ,15*0,29*3 1, ,50*0,29*2 0,29 5. piwnica 6. 0,57*0,29*14 2, ,97*0,29*2 0,56 26 KNR 2-02U Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoœci w rozwiniêciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zakoñczone elementami z pcv 34,24 m2 1. parapety 2. 25,46/0,29*0,39 34,24 27 KNR 2-02W Monta rur spustowych okr¹g³ych o œrednicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 50,00 m 1. 10,00*5 50,00 28 KNR 4-01I Uzupe³nienie kolanek lub za³amañ z blachy ocynkowanej - kolano dolne 5,00 szt 1. 5,00 5,00 29 KNR Wymiana opraw arowych hermetycznych porcelanowych do przykrêcania w pod³o u z ceg³y lub gruzobetonu - przy wejœciach do klatek schodowych, wraz z opisem numeru administracyjnego na kloszu 2,00 szt 1. 2,00 2,00 484,06 m-g 30 Kalk lacjaw³asna-148 Praca rusztowania zewnêtrznego- dzier awa ,05/(0,84*5) 484,06 2. WYMIANA RYNNY 31 KNR Prze³o enie g¹siorów ceramicznych uk³adanych na zaprawie z wapna suchogaszonego - g¹siory z demonta u 4,00 m 1. 1,00*4 4,00 32 KNR Prze³o enie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki uk³adanej podwójnie w koronkê na zaprawie z wapna suchogaszonego - dwa rzêdy dachówek - 50 % dachówki z demonta u 44,18 m2 1. 0,56*(29,10+10,35)*2 44,18

11 33 KNR ,90 m Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku 1.(29,10+10,35)*2 78,90 34 KNR 2-02W ,73 m2 Ró ne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,55 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu do 25 cm - pas nadrynnowy, 1.(29,10+10,35)*2*0,25 19,73 35 KNR 2-02W ,90 m Monta rynien dachowych pó³okr¹g³ych o œrednicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 1.(29,10+10,35)*2 78,90 36 KNR 2-02W ,90 szt Monta zbiorniczków przy rynnach z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, 37 KNR 4-01I ,00 szt Uzupe³nienie kolanek lub za³amañ z blachy ocynkowanej, 1. 2,00*5 10,00 38 Kalk lacjaw³asna ,63 m-g Praca rusztowania zewnêtrznego- dzier awa, ,29/(0,84*4) 56,63 3. OPASKA 39 KNR ,20 m2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejœæ dla pieszych. P³yty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie opaski z p³yt chodnikowych 50x50x7, 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 40 KNR ,20 m2 Rêczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboœci 10 cm - rozebranie podsypki pod opask¹ z p³yt chodnikowych 50x50x7, 1. 39,20 39,20 41 KNR ,40 m Rowki pod krawê niki i ³awy krawê nikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV, 1.(29,50+9,70)*2 78,40 42 KNR ,14 m3 awy betonowe z oporem pod krawê niki, 1. 78,40*0,20*0,20 3,14 43 KNR ,40 m Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype³nieniem spoin piaskiem, 1. 78,40 78,40 44 KNR ,20 m2 Warstwa ods¹czaj¹ca w korycie i na poszerzeniach. Zagêszczanie rêczne. Gruboœæ warstwy po zagêszczeniu 10 cm 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 45 KNR ,20 m2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. - pozycja analogiczna - u³o enie foli przeciw przerastaniu 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 46 KNR ,20 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gruboœci 6 cm uk³adanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - opaska, 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 47 KNR ,00 m Œcieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Gruboœæ prefabrykatów 15 cm 1. 3,00*5 15,00 48 KNR ,66 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy³adowczymi na odleg³oœæ do 1 km do wysypiska gminnego w Smolnej 9 km, wraz z utylizacj¹ gruzu, 1.p³ytki, podsypka 2. 39,20*0,07 2, ,20*0,10 3,92 49 KNR ,66 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy³adowczymi na ka dy nastêpny 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej 9 km, wraz z utylizacj¹ gruzu, krotnoœæ= 8, ,66 6,66

12 29. Wzór umowy... (dodatek nr 2). UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu r. w Oleśnicy pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Leśnej w Oleśnicy, w imieniu której działa uprawomocniony zarządca, tj.: firma PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych reprezentowana przez: 1) mgr inż. Piotr Bryk Zarządca Nieruchomości, 2) mgr Krystyna Czarnecka Główny Księgowy zwaną dalej Zamawiającym a firmą;... z siedzibą w... reprezentowaną przez:: 1).... zwanym dalej,,wykonawcą, 1. Zakres umowy 1. Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w Oleśnicy zgodnie z dostarczoną przez Zlecającego dokumentacją. 2. Zlecający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie na budowę. 3. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się I (słownie: jeden) etap, stanowiący przedmiot końcowy odbioru. 4. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy: 1) dokumentacja projektowa, 2) oferta wykonawcy 3) kosztorys ofertowy 4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 2. Terminy realizacji umowy 1. Strony ustalają terminy realizacji: 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż od dnia 01 Maja 2014 r. 2) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do 29 czerwca 2014 r. czyli 60 dni kalendarzowych po rozpoczęciu robót. 2. Zlecający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności utrudniających wykonanie umowy nie przedstawi Zlecającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem. 3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 4. Zlecający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony. 3. Harmonogram robót

13 1. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym zawierającym podział realizacji umowy na poszczególne części i terminy ich realizacji wraz z przypisanymi kosztami i terminami ich rozliczenia fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 4. Wynagrodzenie 1. Wartość robót strony ustalają na kwotę brutto...pln (słownie:... /100 złotych). Kwota netto wynosi:... PLN (słownie:.../100 złotych ). Podatek Vat w wysokości 8%. 2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi obejmującemu całość robót jest wynagrodzeniem obmiarowym ofertowym. Zawiera ona także koszty i opłaty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót, niezbędne do wykonania zakresu robót między innymi takie jak: - roboty przygotowawcze, opłatę za ponadnormatywne zajęcie gruntu Miasta Oleśnica na okres prowadzonych robót, prace porządkowe, opłatę za zużytą wodę w tym koszt wykonania opomiarowania, opłatę za energię elektryczną w tym koszt wykonania opomiarowania, prace zabezpieczające, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, itp. 3.Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zlecającego, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.leśnej w Oleśnicy nr r-ku na konto Wykonawcy... z siedzibą w... 5 Roboty nie przewidziane 1. Roboty nieprzewidziane przekraczające zakres rzeczowy robót określonych w ofercie wykonawcy, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonane w oparciu o odrębnie zawartą umowę w trybie przewidzianym w art. 67 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonawca może wykonać wyłącznie roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 6 Rozliczanie robót 1. Odbiór robót nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru robót. 2 Podstawę wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru robót. 3 Faktura płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, przelewem na konto wykonawcy. 7. Obowiązki stron 1. Zlecający zobowiązany jest do: 1) udostępnienia Wykonawcy 1 egzemplarza projektu budowlanego najpźniej w dniu podpisania umowy, 2) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, 3) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy, 4) wykonanie projektu organizacji ruchu. 5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 6) odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 2) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 3) zabezpieczenia terenu budowy przed osobami niepowołanymi z zachowaniem najwyższej staranności; 4) w razie konieczności uzyskania w stosownej jednostce pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy. 5) zorganizowania zaplecza budowy, 6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót; 8) pełnego ubezpieczenia budowy od ognia i wody oraz odpowiedzialności cywilnej w czasie wykonywania robót, dostarczenia polisy ubezpieczeniowej firmy wykonawczej,

14 9) w przypadku konieczności zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót; 10) natychmiastowego zawiadomienia Zlecającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji; 11) zawiadomienia Zlecającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru; 12) przerwania robót na żądanie Zlecającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem; 13) natychmiastowego przekazania Zlecającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru; 14) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 15) dbania o należyty porządek na terenie budowy. 8. Przedstawiciele stron 1. Zlecający powołuje inspektora nadzoru, którym jest Pani Elżbieta Paprowicz tel (28) w.18 Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2000 r. Nr 106, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy... działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 4. Zlecający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady koordynacyjne. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zlecającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi... zł (słownie;... 00/100 złotych). Strony umowy uzgadniają, że kwota wniesionego wadium przez Wykonawcę w wysokości 1 500,00 zł stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 10. Gwarancja i rękojmia 1. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny na wykonane roboty. Inwestor zatrzyma kwotę... zł stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania robót jako kaucję gwarancyjną. Zwrot kaucji nastąpi po bezusterkowym odbiorze gwarancyjnym zwołanym przez inwestora lub na wniosek wykonawcy robót przed upływem gwarancji. Kaucja nie jest oprocentowana. 2. Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji. 11. Kary umowne 1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych. 2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 1) Wykonawca płaci Zlecającemu kary umowne: a) 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy (36,5 % rocznie); b) 0,1 % za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru; c) za odstąpienie od zawartej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego; 2) Zlecający płaci Wykonawcy kary umowne:

15 a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zlecającego, w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki; b) z tytułu odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn zależnych od Zlecającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 12. Odbiór robót 1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zlecającemu: 1) oryginał dziennika budowy; 2) dokumentację powykonawczą ; 3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia; 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem; 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 6) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem. 3. Jeżeli Zlecający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 4. Jeżeli Zlecający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 5. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zlecającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane. 6. Zlecający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub Zlecający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. 8. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, a w tym związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 9. Zlecający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w punkcie Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zlecającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zlecający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

16 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zlecający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zlecającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 13. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zlecający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 14. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zlecający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 13. Zmiany w umowie Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 14. Odstąpienie od umowy 1. Zlecającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zlecającego złożonego na piśmie; 2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zlecającego złożonego na piśmie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zlecający: 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie; 2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 4. W przypadku odstąpienia od umowy: 1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zlecającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 2) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy; 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 4) Wykonawca zgłosi, aby Zlecający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni kalendarzowych; 5) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 6) Zlecający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, c) odkupienia materiałów, urządzeń konstrukcji na podstawie wykazu w punkcie 3, chyba że zapasy przekraczają 2 miesiące harmonogramowego prowadzenia robót i ich zakup nie został zatwierdzony na piśmie przez Zlecającego;

17 d) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń, e) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy. 15. Postanowienia końcowe 1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zleceniodawcy. 5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron. Zlecający Wykonawca

18 30. Wzór formularza oferty... (dodatek nr 3). OFERTA Oleśnica, dnia r.... (pieczęć wykonawcy) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. leśnej ul. Bratnia Oleśnica Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie o zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie : remontu docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w Oleśnicy 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i określonymi w przedmiarze i projekcie zamówienia warunkami: 1) za cenę brutto (z podatkiem VAT):... zł Słownie:.../100 złotych 2) w terminie od do ( dni kalendarzowych) 3) z okresem gwarancji na _ 36 _ miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy. 2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 4. Integralną częścią oferty są : lp. nazwa dokumentu numer załącznika uwagi 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon Załącznik nr _ 1 _ do oferty lub kopii tych dokumentów potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. 2 Polisa ubezpieczenia OC wykonawcy robót na kwotę nie niższą niż Załącznik nr _ 2 _ ,00 zł 3 wypełniony w miejscach do tego przeznaczonych i podpisany kosztorys ofertowy do oferty załącznik nr _ 3 _ do oferty 5. Informujemy, że wykonawca nie zamierza zlecać innym podmiotom wykonanie żadnych części przedmiotu zamówienia: Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej)

19 31. Wzór kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez oferenta... (dodatek nr 4) Założenia Kosztorysowe Do kosztorysu na wykonanie remontu elewacji budynku dane ogólne 1.Do wyceny robót przyjęto katalogi KNR,a w wypadku ich braku inne katalogi,w szczególnych przypadkach zastosowano indywidualną interpolację katalogów kosztorysowych oraz kalkulację indywidualną, 2.Stawka robocizny kosztorysowej...pln 3.Zysk w wysokości -...% 4.Koszty pośrednie -...% 5.Koszty zakupu...% 6..Do wyceny materiałów i kosztów sprzętu przyjęto ich notowania w oparciu o informacje o cenach materiałów i cenach pracy sprzętu budowlanego IV kw.2012 r wydawnictwo Sekocenbud,oraz w oparciu o średnie ceny obowiązujące w hurtowniach materiałów budowlanych na terenie województwa dolnośląskiego. 7..Wywóz gruzu-składowisko odpadów w Smolnej-9km. 8.Organizacja placu budowy w gestii kierownika budowy w porozumieniu z administratorem budynku. Uwzględniona w kosztach ogólnych inwestycji. 9.Zajęcie pasa chodnika w gestii kierownika budowy w porozumieniu z administratorem budynku. 10.Do robót elewacyjnych przyjęto rusztowania rurowe zewnętrzne systemowe Ustawienie i dopuszczenie do użytkowania należy potwierdzić odpowiednim Protokółem odbioru 11.Prace remontowe elewacji budynku wykonywane w systemie BSO- metoda lekko-mokra. Zgodnie z wytycznymi producenta,w oparciu o obowiązujące normy i sztukę budowlaną. 12.Zastosowano system ociepleń oparty na technologii firmy WEBER jako kontynuacja wcześniej zastosowanych materiałów. 13.Kolorystyka oraz grupy cenowe wykonywanych prac elewacyjnych według projektu - Ocieplenia i kolorystyka budynku. 16.Grunty,kleje,podkłady tynkarskie i tynki akrylowe systemowe jednorodne. 17.Pozycje kosztorysowe dotyczące ocieplenia opracowano jako pozycje kalkulacja własna w oparciu o normy czasowe obowiązujące na lokalnym rynku na tego typu roboty budowlane oraz w oparciu o normy zakładowe firmy TERRANOWA 18.Podlewki betonowe pod parapety i obróbki blacharskie wykonane ze spadkami i grubością minimum 5cm 19.Nowe parapety z zatyczkami z blachy stalowej powlekanej gr.0.70 mm. - kolor w/g ustaleń. Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z zatyczkami osadzane w całości na niskoprężne pianki poliuretanowe. Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta okien występujących na budynku. 20.Pozostałe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. 21.Technologia prowadzenia i kolejności prac remontowych wykonywać zgodnie z opisem szczegółowym. 22.Kosztorys Ofertowy z pozycjami szczegółowy do wglądu w siedzibie firmy. 23.Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie firmy. 24.Całość zabezpieczeń prowadzonych prac i terenu placu budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami B.H.P. 25.Wykonanie sprawdzenia i pomiarów instalacji odgromowej poświadczone przez osobę uprawnioną. W przypadku kosztorysu ofertowego pozycje kosztorysowe stanowią wartości indywidualnie określane przez oferenta. UWAGA! Opisane założenia dotyczą ogólnych warunków wykonania remontów elewacji budynków. Dla powyższego zadania remontowego należy uwzględnić zakres robót określony we wzorze kosztorysu który należy wypełnić i który stanowić ma załącznik nr 3 do oferty. Zamawiający odrzuci kosztorys ofertowy, który nie będzie sporządzony przy zastosowaniu wzoru kosztorysu ofertowego lub identycznie z tym wzorem!.

20 Lp. Podstawa wyceny Kosztorys ofertowy REMONT DOCIEPLENIE ELEWACJI OLEŚNICA, ul. LEŚNA załącznik nr 3 do oferty Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartoœæ REMONT ELEWACJI 1 KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnêtrzne,przyœcienne o wysokoœci do 16 m. 800,60 m krotnoœæ = 1,00 2 Kalk.w³asna-050 Zabezpieczenie okien na czas remontu - os³onowa z foli malarskiej. 123,02 m2 krotnoœæ = 1,00, 3 KNR Przygotowanie starego pod³o a pod docieplenie metod¹ lekk¹ - mokr¹ poprzez 680,26 m oczyszczenie i zmycie, krotnoœæ = 1,00 4 KNR 4-01 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokoœci do 15 cmoœcie a 51,64 m okien przyjêto 10% ca³oœci, krotnoœæ = 1,00 5 KNR 4-01 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na 64,01 m anal.-050 œcianach,filarach,pilastrach - 10 % z ca³oœci, krotnoœæ = 1,00 6 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km, wraz z utyliazcj¹ 1,79 m3 7 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR 4-01I KNR KNR 4-01I KNR KNR KNR KNR KNR KNR gruzu,krotnoœæ = 1,00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nastêpny 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km, wraz z utyliazcj¹ gruzu, krotnoœæ = 1,00 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - z obróbk¹ obsadzenia - monta okien piwnicznych jednodzielnych rozwierno-uchylnych szt 14 o wymiarach 0,57*0,40, w kolorze bia³ym, krotnoœæ = 1,00 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - z obróbk¹ obsadzenia - monta okien piwnicznych jednodzielnych rozwierno-uchylnych szt 2 o wymiarach 0,97*0,70, w kolorze bia³ym, krotnoœæ = 1,00 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek krotnoœæ = 1,00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach z cegie³ - kratki z blachy nierdzewnej malowane w kolorze elewacji, krotnoœæ = 1,00 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów, okapów itp.z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku, krotnoœæ = 1,00 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku krotnoœæ = 1,00 Uzupe³nienie o d³ugoœci do 2 m rur wentylacyjnych z ko³pakiem z blachy ocynkowanej o œrednicy 18 cm, krotnoœæ = 1,00 Wykonanie tynków zwyk³ych wewnêtrznych kat.iii z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na pod³o u z cegie³,pustaków cer.,betonów,na oœcie ach szerokoœci do 15 cm, krotnoœæ = 1,00 Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych kat.iii /wap.suchogaszone/œcian,loggii,balkonów,pod³o e z ceg³y,pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 5m2, krotnoœæ = 1,00 Roboty uzupe³niaj¹ce - monta listew coko³owych z aluminium szer 12 krotnoœæ = 1,00 Ocieplenie œcian bud. - cokó³ p³ytami styropianowymi ORGANIKA PLATINIUM PLUS fasada 0,031, gr. 8 cm, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk mozaikowy BOLIX TM, 1,5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze., krotnoœæ = 1,00 Ocieplenie œcian bud.p³ytami styrop.12cm EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5 KA gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, w czterech naro nikach okien siatka o wymiarach 25x35 cm, krotnoœæ = 1,00 Ocieplenie œcian bud. /oœcie a/ p³ytami styrop. do 3 cm, EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5 KA, gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, oœcie a okien œcian g³ónych, krotnoœæ = 1,00 Ocieplenie œcian bud. /oœcie a/ p³ytami styrop. do 3 cm, EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk mozaikowy BOLIX TM, gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, oœcie a okien piwnicznych, krotnoœæ = 1,00 1,79 m3 3,19 m2 1,36 m2 15,00 szt 15,00 szt 19,22 m2 50,00 m 2,00 szt 51,64 m 64,01 m2 73,74 m 88,49 m2 566,16 m2 84,19 m2 6,94 m2 22 KNR Przymocowanie p³yt styropianowych ko³kami o d³. 22 cm (œciana) i 16 cm (cokó³) 3 273,25 szt do œcian budynku w iloœci 5 szt/m2, krotnoœæ = 1,00 23 KNR Ochrona naro ników wypuk³ych k¹townikiem z siatk¹ 341,91 m

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: remont dachu wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej, remont strychu i wymiana instalacji odgromowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy :

UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia roku pomiędzy : UMOWA nr PC/B/1/2011 Umowa została zawarta w Kielcach dnia. 2012 roku pomiędzy : Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce w imieniu, której działa: 1. Ks. Stanisław Słowik - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy : Załącznik nr 13 WZÓR UMOWY zawarta w, dnia pomiędzy : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice 69-210 Lubniewice Jana Pawła II 34 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowanym przez właściciela. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr. reprezentowanym przez właściciela. zwanym dalej Wykonawcą UMOWA nr Zawarta w dniu..r w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku z siedzibą przy ul.reja 4 w Szczecinku, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia... pomiędzy : Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik Gnojnik 363 reprezentowanym przez: 1. Wojciech Rzepa Wójt Gminy Gnojnik zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej 16 sierpnia 2016 r.

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej  16 sierpnia 2016 r. UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Lisewie pomiędzy: Gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisewo : Jakuba Kochowicza z kontrasygnatą z-cy Skarbnika Gminy Lisewo: Doroty Jankowskiej a: Niniejsza mowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia... pomiędzy : Gmina Gnojnik 32-864 Gnojnik Gnojnik 363 reprezentowanym przez: 1. Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy SIWZ-ZSMS-2007 Załącznik nr 3do SIWZ (WZÓR) Umowa nr /2007 zawarta w dniu.. 2007 r. w Poznaniu pomiędzy : Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-706 Poznań ul. Cegielskiego 1 61-049 Poznań tel./fax.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /...

WZÓR U M OWY. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto... zł w tym podatek VAT 8 % tj... zł. słownie /... WZÓR U M OWY Zawarta w dniu...r. w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektora mgr Annę Perłowską 2. Główną Księgową mgr inż. Barbarę Kiełek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 01.07.2011r. ZDM. 39 / Z / 11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przebudowę ogrodzenia przy Robotniczym Ogrodzie Działkowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Ząbkach, dnia.. pomiędzy : NADLEŚNICTWEM DREWNICA 05-091 Ząbki Kolejowa 31 reprezentowanym przez: 1. inż. Waldemara Walczaka nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Zawarta w dniu.2012 r. pomiędzy Gminą Świerczów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy,: ... ... ...

U M O W A. Zawarta w dniu.2012 r. pomiędzy Gminą Świerczów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy,: ... ... ... U M O W A Zawarta w dniu.2012 r. pomiędzy Gminą Świerczów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy,: 1............ a.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu...r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39, Reprezentowanym przez Panią Ewę Subdę Dyrektora, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Kielcach, dnia.. pomiędzy : Kieleckim Teatrem Tańca 25-334 Kielce Plac Moniuszki 2b reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Umowa została zawarta, dnia.. r., w Proszowicach pomiędzy : Gminą Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72 reprezentowaną przez: Jana Makowskiego Burmistrza Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Nr sprawy: SP5.261.01.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu.. 2013 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia r. Informacja

Legionowo, dnia r. Informacja Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu

UMOWA NR.. zawarta w dniu WZÓR Załącznik Nr 8 do SIWZ nr 271.2.2016 UMOWA NR.. zawarta w dniu pomiędzy : Gminą Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu remont i ocieplenie dachu budynku

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

W dniu roku w Radymnie, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Radymnie, z siedzibą: ul. Złota Góra 11a, Radymno, reprezentowaną przez:

W dniu roku w Radymnie, pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Radymnie, z siedzibą: ul. Złota Góra 11a, Radymno, reprezentowaną przez: Załącznik nr 5 Umowa na realizację robót budowlanych w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. Poprawa jakości życia mieszkańców Radymna poprzez rewitalizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ofertą, opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) Planami zagospodarowania terenu, projektem elewacji budynku GOK S i R

WZÓR UMOWY. ofertą, opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) Planami zagospodarowania terenu, projektem elewacji budynku GOK S i R WZÓR UMOWY zawarta dnia... r. w Wadowicach Górnych w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu..2010 r. pomiędzy Gminnym Osrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wadowicach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia???? pomiędzy : Nadleśnictwo Bierzwnik 73-240 Bierzwnik Dworcowa 17 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy.

Umowa Nr.../ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią załącznik nr 1 do umowy. Umowa Nr.../ 2013 zawarta w dniu... w Oksie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin NIP :.. REGON : reprezentowaną przez :...... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP :.. REGON :..

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy UMOWA Nr... (Projekt) Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gminą Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: z kontrasygnatą Skarbnika Gminy a Firmą... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia pomiędzy : NADLEŚNICTWO DREWNICA 05-091 Ząbki Kolejowa 31 reprezentowanym przez: 1. inż. Waldemara Walczaka - Nadleśniczego zwanym dalej Zamawiającym, a......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa o wykonanie robót budowlanych

PROJEKT. Umowa o wykonanie robót budowlanych PROJEKT Załącznik nr 2 Umowa o wykonanie robót budowlanych Zawarta dnia... w Brzeszczach pomiędzy: Nadwiślańską Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. Brzeszcze ul. A. Mickiewicza 2 wpisaną do KRS nr 0000051042,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie:

UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: UMOWA - projekt o zamówienie publiczne na zadanie: Załącznik nr 6 do SIWZ Docieplenie budynku metodą lekką mokrą w systemie CAPAROL CAPATECT w ramach zadania adaptacja budynku w Łodzi przy ul. Wygodnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego.

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego. Niniejszy wzór umowy może posłużyć do realizacji każdej z części wymienionych 1 ust. 3 pkt. 1) i 2) na podstawie odrębnej umowy. U M O W A Nr zawarta dnia. pomiędzy Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści:

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści: Umowa nr Dnia w Pabianicach, pomiędzy: 1.Gminą Miejską Pabianice Szkołą Podstawową nr 3 w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34, posiadającym NIP 731-11-29-567, REGON 001385002 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Umowa została zawarta, dnia r., w Proszowicach pomiędzy : Gminą Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72 reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice - Jana

Bardziej szczegółowo