Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01/03/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej w Oleśnicy z dnia 28 lutego 2014 r. na robotę budowlaną: remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w Oleśnicy Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia): Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 8. Wymagania dotyczące wadium 9. Termin związania ofertą 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12. Opis sposobu obliczenia ceny 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 26. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także może zwrócić się o podanie nazw (firm) proponowanych podwykonawców 27. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom

2 Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 28. Opis przedmiotu zamówienia... (dodatek nr 1). 29. Wzór umowy... (dodatek nr 2). 30. Wzór formularza oferty... (dodatek nr 3). 31. Wzór kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez oferenta... (dodatek nr 4)

3 Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.leśnej w Oleśnicy ul. Bratnia Oleśnica tel. i faks (28) Tryb udzielenia zamówienia Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie inwestycji budowlanej : remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej w Oleśnicy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. 4. Termin wykonania zamówienia 1. Wykonawca zrealizuje robotę budowlaną w nieprzekraczalnym terminie 60 dni. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w ciągu 21 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 3. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. 4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności zamawiający żąda złożenia: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub kopii tych dokumentów potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 3. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie,,spełnia,,nie spełnia.

4 4. Wzory formularzy spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowią dodatki nr Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy są wskazane Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w godzinach urzędowania, to znaczy od 8:00 do 14:00 w dni robocze. 8. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 Pzp) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej w Banku Spłdzielczym w Oleśnicy przy ul.wrocławskiej 36 nr r-ku Termin związania ofertą 1. Zamawiający wyznaczył termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 10 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty: 1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 2) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób); 3) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych (wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób); 4) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 5) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena; 6) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem,,oferta i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty. 2. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 3. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach, w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego wpisywania tekstu wymagane dane. 4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponoszą wyłącznie wykonawcy.

5 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert: Procon Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych Oleśnica, ul.bratnia 7 pok.201 do dnia 14 marca 2014 r. do godziny 8: Miejsce i termin otwarcia ofert: Parter - hall w siedzibie zamawiającego przy ul.bratniej 7 w Oleśnicy,dnia 14 marca 2014 r. do godz. 8: Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w ust. 1 formularza oferty i następnie wyniki te wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w następujący sposób: 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 4. Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w terminie 7 dni od otrzymania informacji o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W takim przypadku Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą pomyłkę rachunkową w obliczeniu ceny. 5. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 1) opisem zamówienia, przedmiarami robót, dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; 2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. 6. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert. 7. Cena umowna wynikająca z ceny ofertowej będzie obejmować całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych. 8. W kosztorysie ofertowym wykonawca musi wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. 9. Pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą odrębnie opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru. 10. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 11. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). 12. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

6 zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 1) 100% cena; 2. Sposób oceniania ofert: 1),,spełnia,,nie spełnia. 3. Ceny oferentów zostają wpisane do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Ponadto zamawiający wywiesi ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej 21 marca 2014 r. r. o godzinie 14:45 na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie: na korytarzu przy sekretariacie pok.201.przy ul.bratniej 7 w Oleśnicy. Ponadto zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości zamówienia. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia. Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany, można wnieść protest do zamawiającego. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty. 7. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. Rozdział 3. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą,, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Nie dotyczy postępowania. 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 26. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także zamawiający może zwrócić się o podanie nazw (firm) proponowanych podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom. 27. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom Zamawiający określa, że roboty nie mogą być powierzone podwykonawcom. Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 28. Opis przedmiotu zamówienia..... (dodatek nr 1). 29. Wzór umowy... (dodatek nr 2). 30. Wzór formularza oferty... (dodatek nr 3). 31. Wzór kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez oferenta... (dodatek nr 4)

8 28. Opis przedmiotu zamówienia... (dodatek nr 1) Książka przedmiarów REMONT DOCIEPLENIE ELEWACJI OLEŚNICA, ul. LEŚNA REMONT ELEWACJI 1 KNR Rusztowania ramowe zewnêtrzne,przyœcienne o wysokoœci do 16 m. 800,60 m2 1.(28,43+1,60)*10,00*2 600, ,00*10,00*2 200,00 2 Kalkulacja w³asna-050 Zabezpieczenie okien na czas remontu - os³onowa z foli malarskiej. 123,02 m2 1. sciany: front, ty³, szczyty, drzwi, piwnica 2. 1,20*1,50*(12*3+7*3) 102, ,26*1,48*2*2 7, ,50*0,50*2 0, ,15*1,145*3 3, ,95*2,05*2 3, ,57*0,40*13 2, ,97*0,85*2 1,65 3 KNR Przygotowanie starego pod³o a pod docieplenie metod¹ lekk¹ - mokr¹ poprzez oczyszczenie i zmycie 680,26 m2 1.œciana frontowa, ty³, szczyty 2.(28,43+9,70)*10,00*2 762,60 3.minus okna, drzwi ,02-123,02 5. oœcie a 6.(1,50*2+1,20)*0,15*(36+21) 35,91 7.(1,45*2+1,15)*0,15*3 1,82 8.(1,45*2+1,26)*0,15*4 2,50 9.(0,50*3)*0,15*2 0,45 4 KNR Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokoœci do 15 cm-oœcie a okien przyjêto 10% ca³oœci 51,64 m 1.(1,50*2+1,20)*(36+21)*0,10 23,94 2.(1,45*2+1,15)*3*0,10 1,22 3.(1,45*2+1,26)*4*0,10 1,66 4.(0,50*3)*2*0,10 0,30 5.(0,57+0,40*2)*14 19,18 6.(0,97+0,85*2)*2 5,34 5 KNR analogi-050 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na œcianach,filarach,pilastrach - 10 % z ca³oœci 64,01 m2 1.(762,60-122,52)*0,10 64,01 6 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg³oœæ do 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km, wraz z utyliazcj¹ gruzu 1,79 m ,64*0,15*0,025 0, ,01*0,025 1,60 7 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nastêpny 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej - 9 km, wraz z utyliazcj¹ gruzu 1,79 m3 1. 1,79 1,79 8 KNR Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - z obróbk¹ obsadzenia - monta okien piwnicznych jednodzielnych rozwiernouchylnych szt 14 o wymiarach 0,57*0,40, w kolorze bia³ym 3,19 m2 1. 0,57*0,40*14 3,19 9 KNR Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - z obróbk¹ obsadzenia - monta okien piwnicznych jednodzielnych rozwiernouchylnych szt 2 o wymiarach 0,97*0,70, w kolorze bia³ym 1,36 m2

9 1. 0,97*0,70*2 1,36 10 KNR ,00 szt Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 1. 15,00 15,00 11 KNR ,00 szt Obsadzenie kratek wentylacyjnych w œcianach z cegie³ - kratki z blachy nierdzewnej malowane w kolorze elewacji 1. 15,00 15,00 12 KNR ,22 m2 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów, okapów itp.z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku 1. parapety 2.(1,20*0,25)*(36+21) 17, ,26*0,25*4 1, ,15*0,25*3 0,86 13 KNR 4-01I ,00 m Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku 1. 10,00*5 50,00 14 KNR ,00 szt Uzupe³nienie o d³ugoœci do 2 m rur wentylacyjnych z ko³pakiem z blachy ocynkowanej o œrednicy 18 cm 1. 2,00 2,00 15 KNR 4-01I ,64 m Wykonanie tynków zwyk³ych wewnêtrznych kat.iii z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na pod³o u z cegie³,pustaków cer.,betonów,na oœcie ach szerokoœci do 15 cm 1. 51,64 51,64 16 KNR ,01 m2 Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych kat.iii /wap.suchogaszone/œcian,loggii,balkonów,pod³o e z ceg³y,pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 5m ,01 64,01 17 KNR ,74 m Roboty uzupe³niaj¹ce - monta listew coko³owych z aluminium szer 12 1.((28,43+0,12*2)+9,70)*2-1,50*2 73,74 18 KNR ,49 m2 Ocieplenie œcian bud. - cokó³ p³ytami styropianowymi ORGANIKA PLATINIUM PLUS fasada 0,031, gr. 8 cm, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk mozaikowy BOLIX TM, 1,5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze ,74*(1,00+0,20) 88,49 19 KNR ,16 m2 Ocieplenie œcian bud.p³ytami styrop.12cm EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5 KA gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, w czterech naro nikach okien siatka o wymiarach 25x35 cm ,60-123,01-73,43*1,00 566,16 20 KNR ,19 m2 Ocieplenie œcian bud. /oœcie a/ p³ytami styrop. do 3 cm, EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk cienkowarstwowy silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5 KA, gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, oœcie a okien œcian g³ónych 1.œciana front, ty³, szczyty 2.(1,50*2+1,20)*0,29*(36+21) 69,43 3.(1,45*2+1,26)*0,29*4 4,83 4.(1,45*2+1,15)*0,29*3 3,52 5.(0,50*3)*0,29*2 0,87 6.(2,20*2+1,50)*0,47*2 5,55 21 KNR ,94 m2 Ocieplenie œcian bud. /oœcie a/ p³ytami styrop. do 3 cm, EPS , ORGANIKA SILVER fasada 0,040, klejonymi do pod³o a w techn BOLIX, tynk mozaikowy BOLIX TM, gr ziarna 1.5 mm, zaprawa klej¹ca BOLIX U, mocowanie siatki zbroj¹cej BOLIX U, siatka o gramaturze min 145 g/m2, grunt BOLIX N, podk³ad tynkarski BOLIX OP w kolorze, oœcie a okien piwnicznych 1. piwnica 2.(0,57+0,40*2)*0,29*14 5,56 3.(0,97+0,70*2)*0,29*2 1,37

10 22 KNR Przymocowanie p³yt styropianowych ko³kami o d³. 22 cm (œciana) i 16 cm (cokó³) do œcian budynku w iloœci 5 szt/ m ,25 szt 1.(88,49+566,16)* ,25 341,91 m 23 KNR Ochrona naro ników wypuk³ych k¹townikiem z siatk¹ 1. œciany 2. 10,00*4 40,00 3. otwory 4.(1,50*2+1,20)*(36+21) 239,40 5.(1,45*2+1,26)*4 16,64 6.(1,45*2+1,15)*3 12, ,50*3*2 3,00 8.(0,57+0,40*2)*14 19,18 9.(0,97+0,70*2)*2 4,74 10.(0,80+0,60)*2 2,80 11.(0,40+0,60)*2*2 4,00 24 KNR Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na œcianach - do dolnej krawêdzi okien parteru do wysokoœci 2,30 m. 165,05 m2 1. do dolnej krawêdzi okien parteru, od ulicy do wys. 2,30 m 2.((28,43+0,12*2)+9,70)*2*2,30 176,50 3. minus okna piwnic, drzwi wejœciowe 4.-(0,57*0,40)*14-3,19 5.-(0,97*0,70)*2-1,36 6.-(1,50*2,30)*2-6,90 25 KNR Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane rêcznie. 25,46 m2 1. 1,20*0,29*(36+21) 19, ,26*0,29*4 1, ,15*0,29*3 1, ,50*0,29*2 0,29 5. piwnica 6. 0,57*0,29*14 2, ,97*0,29*2 0,56 26 KNR 2-02U Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoœci w rozwiniêciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zakoñczone elementami z pcv 34,24 m2 1. parapety 2. 25,46/0,29*0,39 34,24 27 KNR 2-02W Monta rur spustowych okr¹g³ych o œrednicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 50,00 m 1. 10,00*5 50,00 28 KNR 4-01I Uzupe³nienie kolanek lub za³amañ z blachy ocynkowanej - kolano dolne 5,00 szt 1. 5,00 5,00 29 KNR Wymiana opraw arowych hermetycznych porcelanowych do przykrêcania w pod³o u z ceg³y lub gruzobetonu - przy wejœciach do klatek schodowych, wraz z opisem numeru administracyjnego na kloszu 2,00 szt 1. 2,00 2,00 484,06 m-g 30 Kalk lacjaw³asna-148 Praca rusztowania zewnêtrznego- dzier awa ,05/(0,84*5) 484,06 2. WYMIANA RYNNY 31 KNR Prze³o enie g¹siorów ceramicznych uk³adanych na zaprawie z wapna suchogaszonego - g¹siory z demonta u 4,00 m 1. 1,00*4 4,00 32 KNR Prze³o enie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki uk³adanej podwójnie w koronkê na zaprawie z wapna suchogaszonego - dwa rzêdy dachówek - 50 % dachówki z demonta u 44,18 m2 1. 0,56*(29,10+10,35)*2 44,18

11 33 KNR ,90 m Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê do u ytku 1.(29,10+10,35)*2 78,90 34 KNR 2-02W ,73 m2 Ró ne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o gruboœci 0,55 mm,przy szerokoœci w rozwiniêciu do 25 cm - pas nadrynnowy, 1.(29,10+10,35)*2*0,25 19,73 35 KNR 2-02W ,90 m Monta rynien dachowych pó³okr¹g³ych o œrednicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 1.(29,10+10,35)*2 78,90 36 KNR 2-02W ,90 szt Monta zbiorniczków przy rynnach z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, 37 KNR 4-01I ,00 szt Uzupe³nienie kolanek lub za³amañ z blachy ocynkowanej, 1. 2,00*5 10,00 38 Kalk lacjaw³asna ,63 m-g Praca rusztowania zewnêtrznego- dzier awa, ,29/(0,84*4) 56,63 3. OPASKA 39 KNR ,20 m2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejœæ dla pieszych. P³yty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie opaski z p³yt chodnikowych 50x50x7, 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 40 KNR ,20 m2 Rêczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboœci 10 cm - rozebranie podsypki pod opask¹ z p³yt chodnikowych 50x50x7, 1. 39,20 39,20 41 KNR ,40 m Rowki pod krawê niki i ³awy krawê nikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV, 1.(29,50+9,70)*2 78,40 42 KNR ,14 m3 awy betonowe z oporem pod krawê niki, 1. 78,40*0,20*0,20 3,14 43 KNR ,40 m Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype³nieniem spoin piaskiem, 1. 78,40 78,40 44 KNR ,20 m2 Warstwa ods¹czaj¹ca w korycie i na poszerzeniach. Zagêszczanie rêczne. Gruboœæ warstwy po zagêszczeniu 10 cm 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 45 KNR ,20 m2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. - pozycja analogiczna - u³o enie foli przeciw przerastaniu 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 46 KNR ,20 m2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gruboœci 6 cm uk³adanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - opaska, 1.(29,50+9,70)*2*0,50 39,20 47 KNR ,00 m Œcieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Gruboœæ prefabrykatów 15 cm 1. 3,00*5 15,00 48 KNR ,66 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy³adowczymi na odleg³oœæ do 1 km do wysypiska gminnego w Smolnej 9 km, wraz z utylizacj¹ gruzu, 1.p³ytki, podsypka 2. 39,20*0,07 2, ,20*0,10 3,92 49 KNR ,66 m3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy³adowczymi na ka dy nastêpny 1 km - do wysypiska gminnego w Smolnej 9 km, wraz z utylizacj¹ gruzu, krotnoœæ= 8, ,66 6,66

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA 43, 00-691 W ARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo