Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Załącznik Nr 14 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego UMOWA - WZÓR Nr../2013 dotycząca organizacji szkolenia zawarta w dniu roku pomiędzy: Starostą Radziejowskim, w imieniu którego na podstawie upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie Paweł Dąbrowski, zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą/Przedsiębiorstwem w imieniu którego występuje. zwanym dalej Wykonawcą Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia w zakresie ABC przedsiębiorczości zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674). 2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia Szkoleniem obejmuje się łącznie 10 osób, skierowanych przez Zamawiającego w celu zdobycia przez uczestników szkolenia niezbędnej wiedzy do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną cześć niniejszej umowy. 2. Termin i miejsce rozpoczęcia szkolenia: od 25 listopada 2013r. w Radziejowie 3. Termin zakończenia szkolenia: nie później niż do: 29 listopada 2013r.

2 Ustala się czas trwania szkolenia, o którym mowa w 1, obejmującego po 40 godzin nauczania dla każdej z grup, przy czym 1 godzina zegarowa tj. 60 minut = 45 minut zajęć + 15 minut przerwa. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Długość przerw może być ustalana elastycznie, przy czym nie dopuszcza się łączenia przerw w celu skrócenia zajęć. 4. Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku, liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie przekroczy 8 godzin szkoleniowych Podstawą przyjęcia na szkolenie jest skierowanie, wystawione przez Zamawiającego. 2. Program i koszt szkolenia uzgodniono w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907). 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 4 1) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, 2) czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy, 3) przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia do akceptacji szczegółowy harmonogram zajęć dostosowany do szczegółowego programu szkolenia, który będzie wynikał z zakresu tematycznego szkolenia, a ponadto będzie zawierał wyszczególnione daty dzienne szkoleń, godziny lekcyjne odbywających się zajęć, tematy prowadzonych zajęć, imiona i nazwiska wykładowców, dokładne adresy odbywania się szkoleń ze wskazaniem numeru sali, w której będą realizowane zajęcia. 4) ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i pokrycia kosztów z tym związanych, a także dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, kopii polisy wraz z wykazem osób ubezpieczonych, 5) zapewnienia odpowiedniej powierzchni sali wykładowej, minimum 2 m² na uczestnika szkolenia, 6) zapewnienia ogrzewanego pomieszczenia, wyposażonego i dostosowanego do wymogów ergonomii, bhp, przeciwpożarowych, 7) zapewnienia wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia materiałów (w tym długopis, zeszyt lub notatnik) oraz odpowiedniej kadry dydaktycznej,

3 8) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia zestawu komputerowego (stacjonarnego lub przenośnego) z programem MS WORD min. 2003r. i MS EXCEL min.2003r., na których zostanie przygotowana wersja szkoleniowa wniosku, 9) przygotowania i przekazania każdemu uczestnikowi szkolenia wydruku w formie papierowej roboczej wersji wniosku o przyznanie jednorazowo środków z załącznikami. Wersja papierowa wniosku powinna być sporządzona w wydruku jednostronnym w kolorze czarno-białym. Szkoleniową wersję wniosku wraz z załącznikami, zaopiniowaną przez trenera prowadzącego szkolenie, Wykonawca przekaże w formie kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) Zamawiającemu. 10) wyposażenia każdego uczestnika w pendrive, 11) przygotowania i przekazania każdemu uczestnikowi szkolenia zapisu dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 8, na pendrive, w pliku MS WORD min. 2003r., natomiast załączniki w pliku MS EXCEL min. 2003r. 12) zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnie zaplecza socjalnego (w tym kanapki, kawa, herbata, ciastka, napoje) każdego dnia, w którym odbywa się szkolenie, 13) informowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdorazowej nieobecności, rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, w trakcie jego trwania, bądź nie przystąpienia do egzaminu skierowanego bezrobotnego w ciągu 2 dni roboczych od daty zdarzenia, pod rygorem odmowy przez PUP zapłaty za szkolenie tej osoby. Jednocześnie informujemy, że jedynym usprawiedliwieniem nieobecności osoby bezrobotnej na szkoleniu jest posiadanie przez nią zaświadczenia lekarskiego (druk ZUS ZLA), 14) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, b) protokół z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony, c) rejestry wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, d) ankiety, służące do oceny szkolenia przez uczestników tego szkolenia, 15) przedłożenia Zamawiającemu kserokopii dokumentów wymienionych w 4 ust. 1, pkt 14, w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia, 16) dostarczenia Zamawiającemu kopii zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji przez uczestników szkolenia (w 2 egzemplarzach z logo funduszu, z którego finansowane było szkolenie - EFS), oraz kopii zaświadczeń (w 2 egzemplarzach) wydanych na podstawie 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) w terminie 2 dni roboczych od daty ukończenia szkolenia. Kserokopie powyższych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

4 17) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych przez uczestników szkolenia, w tym pendrive i cateringu w każdym dniu odbywania zajęć, 18) wydania uczestnikom szkolenia w dniu jego ukończenia zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających jego ukończenie i uzyskanie kwalifikacji. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji powinien zawierać: logo EFS, numer z rejestru, imię i nazwisko, numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji szkoleniowej, podpis osoby upoważnionej, formę i nazwę szkolenia, czas trwania, miejsce i datę wydania zaświadczenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, oraz przekazania uczestnikom zaświadczeń wydanych na podstawie 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) 19) wykonywania zlecenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy użyciu własnych materiałów i bazy, potrzebnych do wykonywania zlecenia, 20) umieszczenia w miejscu odbywania szkolenia przez osoby bezrobotne pisemnej informacji o finansowaniu projektu szkoleniowego ze środków EFS, 21) przeprowadzenia szkolenia na terenie miasta Radziejów Zamawiający zastrzega sobie : 1) Prawo do kontroli przebiegu i efektywności szkolenia, frekwencji uczestników oraz prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizacją szkolenia poprzez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i inne uprawnione podmioty; 2) Prawo udziału w ocenie końcowej uczestnika szkolenia. 3) Prawo odstąpienia od umowy jeżeli : a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać ze zobowiązań umownych; b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął szkolenia w terminie określonym w umowie i nie podjął szkolenia pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni od daty dodatkowego wezwania; c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację szkolenia i nie realizuje szkolenia przez okres 3 dni; d) Wykonawca nie realizuje szkolenia zgodnie z umową; e) Wykonawca udaremnia bądź utrudnia kontrolę, o której mowa w 5 ust.1 pkt Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną usługę należność ustaloną na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w wysokości nie przekraczającej.zł (słownie:...00/100). Koszt osobogodziny szkolenia wynosi:.. zł (słownie: 00/100).

5 2. Warunek płatności: kwota, o której mowa w 6 ust 1 zostanie zapłacona przelewem w ciągu 14 dni od przedstawienia rachunku, po zakończeniu kursu. 3. Kwota na rachunku nie może przekroczyć sumy określonej w 6 ust Strony ustalają, że podana przez Wykonawcę cena nie ulegnie podwyższeniu. 5. W przypadku zmniejszenia w trakcie realizacji umowy liczby osób objętych szkoleniem, Wykonawcy przysługiwać będzie tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób i nie będzie zgłaszał roszczeń, co do realizacji pozostałej części umowy. 7 W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego bezrobotnego z przyczyn zawinionych przez niego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wyłącznie za faktycznie odbytą przez tego uczestnika część kursu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 1) odszkodowanie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 30% ceny o której mowa w 6 ust. 1, 2) karę umowną za niedotrzymanie terminów, o których mowa w 2 pkt 2 i 3 w wysokości 2 % ceny, o której mowa w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 3) odszkodowanie za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 30% ceny, o której mowa w 6 ust. 1 umowy, 4) karę umowną w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, o której mowa w 4 zgodnie z warunkami niniejszej umowy w wysokości 30% ceny, o której mowa w 6 ust. 1, 5) karę umowną za niezrealizowanie przez Wykonawcę szkolenia zgodnie z programem szkolenia w wysokości 20% ceny o której mowa w 6 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku nie pokrycia szkody przez należności, o których mowa w 8 ust Należności wskazane w 8 ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nim zdarzeń. 9 Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić i aktualizować dane o swojej instytucji szkoleniowej w bazie danych ofert szkoleniowych na stronie internetowej Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia każdej umowy o przeprowadzenie szkolenia Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży już w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6 2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w 10 ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. W przypadku wystąpienia zdarzenia wymienionego w 10 ust. 1, nie stosuje się zapisów, o których mowa w Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 W zakresie nienormowanym niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności : 1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907); 2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 674); 3.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93); 4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193). 13 Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

7 Załącznik nr 1. Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd Pracy chciałby uzyskać opinię Pani/Pana na temat kończącego się kursu. Jednym z naszych zadań jest zapewnienie osobom bezrobotnym odpowiedniego poziomu szkolenia, dlatego opinia Państwa będzie bardzo przydatna zarówno dla nas, jak i dla instytucji organizującej kurs. Prosimy o przekazanie nam, w miarę możliwości, poprzez postawienie znaku X wyczerpujących informacji na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa. I. DANE UCZESTNIKA Płeć:... Wiek:... Wykształcenie:... Zawód wykonywany:... Zawód wyuczony:... II. OCENA SZKOLENIA 1. Czy kurs spełnił Pani/Pana oczekiwania? a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) tylko częściowo d) raczej nie e) zdecydowanie nie f) nie mam zdania 2. Czy zakres tematyczny kursu Pani/Pana był wystarczający? a) tak b) nie 3. Jeżeli NIE to jakie zagadnienie należałoby uwzględnić w programie kursu:...

8 Czy w zakresie tematycznym były omawiane zagadnienia, które uważa Pani/Pan za zbędne? a) tak b) nie 5. Jeżeli TAK, proszę podać tę problematykę, którą Pani/Pana zdaniem można pominąć: Czy odpowiadał Pani/Panu sposób prowadzenia zajęć? a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) tylko częściowo d) raczej nie e) zdecydowanie nie f) nie mam zdania Wnioski na temat sposobu prowadzenia zajęć: Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie zawodowe (poziom i zakres wiedzy) wykładowców prowadzących zajęcia? Imię i nazwisko wykładowcy bardzo dobrze dobrze średnie niezbyt dobrze niezadowalająco nie mam zdania

9 8. Jak ocenia Pani/Pan organizację zajęć pod względem: (proszę zastosować skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą) a) czasu, w którym się odbywały b) miejsca ich odbywania c) wyposażenia technicznego d) poziomu wiedzy prowadzącego zajęcia e) komunikatywność z grupą f) zdolności przekazywania umiejętności praktycznych Czy zamierza Pani/Pan poszukiwać pracy zgodnie z uzyskanymi w trakcie kursu umiejętnościami? a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) tylko częściowo d) raczej nie e) zdecydowanie nie f) nie mam zdania 10. Inne uwagi dotyczące kursu: Dziękujemy za współpracę

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo