Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska I. ORGANIZATOR I FINANSOWANIE Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska, zwanego dalej konkursem. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o petycji jako sposobie odpowiedzialnego, aktywnego wpływania obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną, w szczególności samorządy gminne i powiatowe, a także o ustawie o petycjach, która określa sposób składnia petycji i odpowiadania na nie. Organizatorem konkursu jest Instytut Spraw Publicznych (ISP) z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5 lok. 22, a współorganizatorem Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8 4. Konkurs jest elementem kampanii informacyjnej PETYCJA TWOJE PRAWO, służącej upowszechnianiu wiedzy o ustawie o petycjach oraz jej praktycznego stosowania. 5. Konkurs jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Senatu. 6. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. II. UC ZESTNICY Konkurs adresowany jest do dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych, tworzących w mediach o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym oraz autorów materiałów informacyjnych zamieszczanych w mediach obywatelskich o charakterze lokalnym i/lub regionalnym, portalach lub blogach internetowych skierowanych do społeczności lokalnych Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zwane dalej Uczestnikiem ). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora spokrewnieni w linii prostej, a do II stopnia pokrewieństwa w linii bocznej. III. ZASADY I WARUNKI KONKURSU Do konkursu można zgłaszać materiały autorskie w języku polskim: artykuły prasowe, artykuły internetowe, internetowe materiały audiowizualne, audycje radiowe i programy telewizyjne zgodne z celem konkursu, opublikowane, wyemitowane lub udostępnione w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 12 sierpnia 2015 roku. Materiały mogą mieć formę: publikacji prasowej, publikacji internetowej, materiału audio, materiału audiowizualnego o dowolnej długości i czasie emisji. Zgłoszenie musi zwierać: a) Wypełniony i podpisany formularz konkursowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

3 b) Materiał autorski w formie: dla materiałów prasowych pliki pdf oraz doc. lub docx. na płycie CD/DVD lub pendrivie oraz dołączonym oryginałem gazety/czasopisma, którym został wydrukowany, dla pisemnych materiałów internetowych pliki pdf oraz doc. lub docx. na płycie CD/DVD lub pendrivie oraz wydruk strony internetowej z udostępnionym materiałem, dla materiałów audio plik mp3 na płycie DVD lub pendrivie, dla materiałów audiowizualnych plik avi lub mp4 na płycie DVD lub pendrivie, 4. Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5/22, Warszawa, z dopiskiem: Konkurs petycje 5. Nieprzekraczalny termin wysyłania prac upływa 14 sierpnia 2015 r. o godzinie 23: O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub data i godzina nadania przesyłki kurierskiej, tym niemniej prace dostarczone do siedziby Organizatora po 21 sierpnia nie będą rozpatrywane. 7. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac w konkursie. 8. Zgłoszenia materiału autorskiego może dokonać autor/autorzy. 9. W konkursie każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę materiałów autorskich, każdy materiał wymaga jednak oddzielnego zgłoszenia. 10. W przypadku kilku autorów, zgłoszenie musi zostać podpisane przez każdego z nich. 1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub prac łamiących majątkowe lub osobiste prawa autorskie osób trzecich. 1 Zabronione jest przesyłanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami. O tym, że nadesłana praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora. 1 Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. IV. KRYTERIA KONKURSOWE I NAGRODY Nagrody zostaną przyznane przez kapitułę konkursu, powołaną przez Instytut Spraw Publicznych i Kancelarię Senatu organizatora kampanii informacyjnej. W konkursie przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody pieniężne za: I miejsce (2,5 tys. zł), II miejsce (1,5 tys. zł), III miejsce (1 tys. zł), wyróżnienie specjalne Marszałka Senatu oraz drobne nagrody specjalne.

4 Nagrodzone materiały zostaną w całości lub we fragmentach umieszczone na stronie internetowej kampanii mogą także zostać wykorzystane w innych formach w ramach kampanii informacyjnej, o której mowa w p. I.4 regulaminu. 4. Kapituła konkursu ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród niż powyższe. 5. Decyzja kapituły o przyznaniu nagrody jest ostateczna i wiążąca. 6. Nagrody zostaną przyznane autorom materiałów najciekawszych i w największym stopniu spełniającym następujące kryteria: a. Zgodność z celem konkursu (punkt I.2 regulaminu), jakim jest przybliżenie opinii publicznej instrumentu petycji jako narzędzia włączania obywateli w sprawy publiczne b. Jasność i przystępność przekazu dla odbiorcy, c. Wysoka jakość warsztatowa i twórcza materiału 7. Decyzja kapituły konkursu zostanie ogłoszona w Senacie RP w dniu 15 września 2015 roku. Nagrody będą wręczone podczas uroczystej konferencji. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu niezwłocznie po podjęciu decyzji przez kapitułę. 8. Lista nominowanych do nagród oraz wyróżnienia specjalnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej kampanii 9. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych), w wysokości 10% wartości nagrody. V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE Uczestnik zgłaszając materiał do konkursu oświadcza, że: a) ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do konkursu. b) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. Uczestnik oświadcza, że materiał nie brał udziału w innych konkursach. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia zgłoszonego przez niego materiału, przenosi nieodpłatnie z dniem ogłoszenia wyników konkursu na Organizatora, Kancelarię Senatu RP autorskie prawa majątkowe do materiału na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4.

5 5. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w konkursie, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez niego materiale, w tym na korzystanie i rozporządzanie ewentualnie powstałym opracowaniem. 6. Uczestnik, którego materiał zostanienagrodzonyw konkursie, upoważnia Organizatora (z prawem udzielenia dalszych upoważnień) do wykonywania praw osobistych do utworu. 7. Uczestnik, który zawarł w materialefragmenty, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych fragmentów w zakresie umożliwiającym realizacje jego zobowiązań względem Organizatora. 8. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałem zgłoszonym do konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie w nim praw osób trzecich. VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora oraz Fundatora nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U z 2014, nr 1182). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady konkursu. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie: Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (22) lub adresem e mail: 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów, 5. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub błędów. 6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu i nie wyłonienia laureatów. 7. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za materiał emitowany w mediach, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 8. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

7 Załącznik nr 1 KONKURS PETYCJA I ODPOWIEDZIALNA AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Informacje o materiale zgłaszanym do konkursu: Tytuł Forma materiału/proszę zaznaczyć artykuł prasowy, artykuł internetowy, internetowy materiał audiowizualny,audycja radiowa, program telewizyjny, inne jakie:.. Data/daty publikacji /emisji Miejsce/miejsca publikacji /emisji/ w tym link do strony internetowej z udostępnionym materiałem Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszenia /imię, nazwisko, telefon, adres e mail/: Informacja o załącznikach dołączonych do zgłoszenia: Dane autora/autorów materiału: Imię i nazwisko Adres E mail

8 Telefon kontaktowy Redakcja Adres redakcji Dane kontaktowe do redakcji Wyrażam/y zgodę na udział w konkursie Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska oraz na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych na potrzeby tego konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Upoważniam/y organizatora do prezentacji materiału w nieograniczonym zakresie i terminie. Oświadczam/y, iż treść przesłanego materiału nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały w nim przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Data i podpis/podpisy...

Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska

Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska Regulamin konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska I. ORGANIZATOR I FINANSOWANIE Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu Petycja i odpowiedzialna aktywność obywatelska, zwanego

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Greetings from Holidays

Regulamin konkursu Greetings from Holidays Regulamin konkursu Greetings from Holidays 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA BRITISH COUNCIL zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo