w "Mielczaninie": - najwięcej sprzedaje Mielec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w "Mielczaninie": - najwięcej sprzedaje Mielec"

Transkrypt

1 w "Mielczaninie": - najwięcej sprzedaje Mielec - budżet miasta 2008 _od przedszkola do matury _czysta woda do Wisłoki - przez państwowy COP i PZL do rynkowej SSE EURO-PARK MIELEC - dla kogo.. Teraz Polska... - kalendarium wydarzeń -już 130 mln PLN z funduszy UE dla Mielca Dodatek specjalny: _streszczenie strategii rozwoju Mielca do roku 2015

2

3 mielczanin MIELEC LIDEREM W PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU NA PODKARPACIU I W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Porównania opracowano na podstawie danych opublikowanych przez właściwe terenowo wojewódzkie urzędy statystyczne w 2006 i 2007 r. Województwo podkarpackie 3 I. Produkcja sprzedana przemysłu w 2005 i 2006 r. (w układzie powiatów, dotyczy podmiotów gospodarczych, których liczba pracujących przekracza 9 osób; ceny bieżące w mln zł) I. Mielec i powiat mielecki ,4 mln zł 4246,8 mln zł 2. Rzeszów i powiat rzeszowski ,8 mln zł ,7 mln zł 3. Stalowa Wola i powiat stalowowolski ,8 mln zł ,8 mln zł 4. Dębica i powiat dębicki ,4 mln zł 2900,7 mln zł 5. Krosno i powiat krośnieński 2005 I 701,8 mln zł 2006 I 836,0 mln zł 6. lasło i powiat jasielski ,9 mln zł I 692,3 mln zł 7. Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski ,5 mln zł I 190,2 mln zł 8. Sanok i powiat sanocki 2005 I 024,0 mln zł 2006 I 158,9 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej 1000 mln zł II. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (wartość w 2006 r. - wartość w 2005 r., w mln zł I. Mielec i powiat miełecki + 617,4 mln zł 2. Stalowa Wola i powiat Stalowowolski + 424,0 mln zł 3. Rzeszów i powiat rzeszowski + 391,9 mln zł 4. Dębica i powiat dębicki + 262,3 mln zł 5. Tarnobrzeg i pow. tarnobrzeski + 218,4 mln zł 5. Nisko i powiat niżański + 134,2 mln zł 6. Sanok i powiat sanocki + 134,9 mln zł 7. Krosno i powiat krośnieński + 134,2 mln zl 8. Leżajsk i powiat leżajski + 100,9 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej 100 mln zł III. Produkcja sprzedana przemysłu na I mieszkańca w zł (w układzie miast na prawach powiatu i powiatów) I. Mielec i powiat mielecki zł zł 2. Stalowa Wola i powiat stalowowolski zł zł 3. Krosno (miasto) Dębica i powiat dębicki Rzeszów (miasto) Powiat tarnobrzeski lasło i powiat jasielski Leżajsk i powiat leżajski zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2442 zł zł 9. Ropczyce, Sędziszów i pow. ropczycko -sędziszowski zł zł 10. Sanok i powiat sanocki zł zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej zł... Ciąg dalszy na str. 4

4 4 mielczanin Dokończenie ze str. 3 Województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie (w układzie miast na prawach powiatu i powiatów) I. Produkcja sprzedana przemysłu w 2006 r. (w mln zł) II. Produkcja sprzedana przemysłu na I mieszkańca w zł I. Kraków ,8 mln zł I. Mielec i powiat mielecki zł 2. Powiat krakowski 4 261,8 mln zł 2. Stalowa Wola i powiat stalowow zł 3. Mielec i powiat mielecki 4 246,8 mln zł 3. Kraków zł 4. Oświęcim i powiat oświęcimski 3 481,8 mln zł 4. Krosno zł 5. Lublin 3 443,0 mln zł 5. Ostrowiec $więtokrzyski i powiat zł 6. Kielce 3 159, l mln zł 6. Olkusz i powiat olkuski zł 7. Stalowa Wola i powiat stalowow ,8 mln zł 7. Oświęcim i powiat ośw ięcim s ki zł 8. Rzeszów 3 074,8 mln zł 8. Tarnów zł 9. Dę bica i powiat dębicki 2900,7 mln zł 9. Dę bica 2 l 986 zł 10. Ostrowiec $w iętokrzys ki i powiat ,5 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej zl. II. Tarnów 2 621,5 mln zł 12. Olkusz i powiat olkuski 2607,7 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej mln zl. Opracował Józef Witek Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczani ścieków w Mielcu sowany przez Unię Projekt ten współfinan EuropeJską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych I społecznych pomiędzy obywatelami UnII. *** * * * * *** Projekt nr 2002lPL/16/P /PE/036 Mielec jest sześćdziesięciotysięcznym miastem i dlatego potrzebuje sprawnego systemu kanalizacyjnego, jak również nowoczesnej, dostosowanej do wymogów ochrony ś rodo wiska oczyszczalni ścieków. Gmina Mielec już od połowy lat 90. XX w. prowadziła prace projektowe, których ce- lem była modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w mieście. Z budżetu miasta dokonywano także wykupu gruntów prywatnych pod teren przyszłej oczyszczalni ścieków. Ze względu na bardzo duży koszt inwestycji władze miejskie czynily starania o pozyskanie na ten cel pomocowych środ ków unijnych. Starania te zakończyly się sukcesem i pod koniec 2002r. miasto na podstawie Memorandum Rnansowego uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pod nazwą "Upo rządkowan i e systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu". Pierwotnie w s kład projektu wchodzily 2 kontrakty na ro- boty: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" oraz "Budowa oczyszczalni ścieków", jak również dwa kontrakty usługowe zapewniające pomoc w.ich wdrażaniu. Po podpisaniu wszystkich planowanych kontraktów okazało s ię, że łączna ich wartość jest mniejsza od

5 zakładanej. W związku z powyższym, chcąc wykorzystać wszystkie dostępne środki, w lipcu 2006r. złożono wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie do projektu dodatkowego kontraktu na roboty obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowację fragmentu istniejącej kanalizacji miejskiej. Komisja Europejska swoją Decyzją Modyfikacyjną z grudnia 2006r. wyraziła na to zgodę, dzięki czemu Projekt uzyskał ostateczny zakres rzeczowy, który obejmuje sześć kontraktów: trzy na roboty i trzy usługowe. Inwestorem przedsięwzięcia na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które przejęło od niej pełną odpowiedzialność za realizację Projektu, natomiast gmina pozostaje beneficjentem końcowym unijnych środków pomocowych. Wartość Projektu w kosztach kwalifikowanych wynosi 23,7 mln EUR, z czego 70% stanowi bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej. Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych pochodzi z preferencyjnego kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych. Kontrakt 2002/PL/16/P/PE/036-0 I "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielcu" Budowa oczyszczalni jest najważniejszym elementem całej inwestycji. Poprawi ona stan gospodarki ściekowej miasta, jak również wpłynie korzystnie na stan wód rzeki Wisłoki. Roboty związane z budową oczyszczalni rozpoczęły się r. Oczyszczalnia posiada przepustowość m 3 /d (85750 RLM), co umożliwia odmielczanin biór i oczyszczanie ścieków z miasta Mielca oraz przyleglych gmin wiejskich: gminy Mielec, Tuszów Narodowy, Przedaw. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z pogłębionym usuwaniem związków biogennych i pełnym węzłem przeróbki osadów. Proces mechanicznego oczyszczania zapewnia usunięcie ze ścieków skra tek, piasku, zawiesin opadających i części pływających, natomiast oczyszczanie biologiczne usuwa zanieczyszczenia organiczne oraz związki azotu i fosforu. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady są zagęszczane grawitacyjnie i mechanicznie oraz poddawane stabilizacji w procesie fermentacji metanowej. Przefermentowany osad jest odwadniany na wirówkach i docelowo po uzyskaniu pozytywnych wyników jego badań planuje się go wykorzystać rolniczo lub do rekultywacji terenu. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz będzie wykorzystywany energetycznie do zasilania prądotwórczego agregatu kogeneracyjnego, co umożliwi pokrycie części zapotrzebowania oczyszczalni na ciepło i energię elektryczną. Oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesny system sterowania umożliwiający optymalizację jej pracy. Na obecną chwilę został osiągnięty już zamierzony efekt ekologiczny w zakresie oczyszczania ścieków, trwa natomiast rozruch technologiczny węzła fermentacji osadów. Zakończenie realizacji kontraktu jest przewidziane na 30 kwietnia 2008r., a jego wartość wyniesie około 13,3 mln EUR. Kontrakt 2002lPL/16/P /PE/ "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Prace przy rozbudowie i modernizacji miejskiego systemu kanalizacyjnego rozpoczęły się w grudniu 2004 r. a zakończyly się w listopadzie 2006 roku. Prace byly podzielone na sześć odcinków robót, realizowanych niezależnie od siebie w różnych częściach miasta. Przebudowa kanalizacji polegała na rozdzieleniu zlewni kanalizacji ogólnospławnej od zlewni kanalizacji sanitarnej, budowie trzech przelewów burzowych na głównych istniejących kanałach ogólnospławnych, budowie rurociągów tranzytowych z przepompowniami sieciowymi oraz renowacji bezwykopowej głównego kolektora sanitarnego DN Renowacja kolektora została wykonana w technologii bezwykopowej za pomocą specjalnego wciągniętego do niego rękawa z tworzywa termoutwardzalnego i miała na celu ograniczenie napływu wód infiltracyjnych oraz poprawienie bezpieczeństwa pracy jego konstrukcji. Wybudowano także rozdzielczą kanalizację sanitarną na obszarach miejskich, do tej pory nieskanalizowanych w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Wiesiołowskiego, Majowej, Królowej Jadwigi, Szybowcowej, Orlej. W wyniku realizacji kontraktu wykonano 1,3 km renowacji istniejącej kanalizacji oraz 24,3 km nowych kanałów o średnicach od 200 do 1500 mm wraz z profilem jajowym 1400/ 2100 mm. Wartość wykonanych robót wyniosła 6 mln EUR. Kontrakt 2002lPL/16/P/PE/ "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej" Jest to nowy kontrakt, który został wprowadzony do Projektu na podstawie Decyzji Modyfikacyjnej Komisji Europejskiej. Zakres kontraktu obejmuje budowę około m rurociągów grawitacyjnych i tłocznych wraz z siedmioma lokalnymi prefabrykowanymi 5 przepompowniami ścieków. Zostanie także wykonanych 310 m sztuk przyłączy domowych o długości ok m oraz będzie odtworzona nawierzchnia drogowa w rejonie prowadzonych robót. Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowanych ze środków budżetu miasta zostaną również wykonane nowe nawierzchnie drogowe ulic miejskich, gdzie nie będą prowadzone roboty kanalizacyjne. Dotyczy to części ulic Żegoty, Biedronki, Grabiowej, Rzochowskiej i Wandy. Po skanalizowaniu osiedli Wojsław i Rzochów zostaną zlikwidowane niekontrolowane wycieki i zrzuty ścieków do istniejących rowów terenowych i melioracyjnych, a tym samym do Wisłoki powyżej ujęcia wody dla Mielca. Ochroni to rzekę Wisłokę i poprawi jakość wody ujmowanej do uzdatniania. Ponadto w ramach kontraktu zostanie wykonana renowacja 2 km istniejących kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w różnych rejonach miasta. Renowacji zostaną poddane kanaly o profilach kołowych i jajowych, wykonane głównie z rur betonowych, wybudowane lat temu. Są one w zlym stanie technicznym i dlatego konieczne jest szybkie wykonanie ich renowacji, która zapobiegnie dalszej degradacji technicznej kanałów i umożliwi odzyskanie przez nie pełnej sprawności eksploatacyjnej. Prace związane z renowacją kanalizacji zostaną przeprowadzone w technologii bezwykopowej, co nie będzie powodowało konieczności prowadzenia uciążliwych robót ziemnych w ulicach miejskich. Oprócz renowacji kanałów zostaną również wyremontowane istniejące na nich studnie rewizyjne. Realizacja kontraktu rozpoczęła s ię w 2008 r. i do chwili obecnej wykonano 2,5 km kanalizacji. Przewidywana wartość robót to 3, I mln EUR. Opracował Witold Mroczek

6 6 mielczanin Chronologia działalności w Miejskim Przedsiębiorstwie Go~podarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Mielcu na rzecz realizacji Projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu"! Projekt ten współfinansowany przez Unl, Euro- -:--.;~:-. ~~~~~~it.1 zmniejszenia pejskit przyczynia różnic gospodarczych I spolacznych po si, do między obywatelami UnII. *** * * * * * * * Złożenie przez Miasto Mielec ostatecznej wersji Wniosku o Wsparcie Przedsięwzięcia w ramach FUNDUSZU ISPA Data podpisania Memorandum Finansowego Rozstrzygnię cie przetargu na Kontrakt 04 "Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i ocz szczania ścieków w Mielcu". Podpisanie umowy o przekazaniu realizacji projektu pomiędzy Gminą Mi ejską Mielec a MPGK Sp. z 0.0. w Mielcu. Podpisanie Porozumienia o Realizacji Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu" omi dz NFOŚiGW a MPGK S. z 0.0. w Mielcu. Podpisanie Kontraktu 04 "Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania I oczyszczania ścieków w Mielcu" z firm Jacobs Gibb Polska Data publikacji ogłoszenia o przetargu na Kontrakt 03 " Inżyni er Kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr I i 2 dla Pro'ektu U orz dkowanie s stemu zbierania i ocz szczania ścieków w Mielcu" Data publikacji ogłoszenia o przetargu na Kontrakt 02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Podpisanie Kontraktu 02 pomiędzy SKANSKA SA a MPGK Sp. z Podpisanie Kontraktu 03 pomiędzy CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH a MPGK Sp. z Data rozpoczęcia Kontraktu 02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Akceptacja Raportu Końcowego Wykonawcy Kontraktu 04 przez Zamawiającego W Biuletynie Zamówień Publicznych nr 206 pod pozycją ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa ocz szczalni ścieków" - Kontrakt O I Otwarcie ofert przetargu "Budowa oczyszczalni ścieków" - Kontrakt O I Podpisanie Kontraktu O I pomiędzy SKANSKA SA a MPGK Sp. z o. o. w Mielcu Data rozpoczęcia Kontraktu O I "Budowa oczyszczalni ścieków" łożenie wniosku o Modyfika cję Memorandum Finansowego do Komisji Europejskiej Zakończenie realizacji kontraktu 02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Podpisanie Decyzji Modyfikacyjnej Memorandum Finansowe dla Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu" Rozpoczęcie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków Podpisanie umowy na realizacje kontraktu "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizac'i istnie' ce'" mi dz SKANSKA SA a MPGK S. z o. o. w Mielcu Podpisanie umowy na realizacje kontraktu "Inżyn i er Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej na osied lach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej" pomiędzy Krosnieńską Dyrekcją Inwestycji S. z 0.0. a MPGK S. z o. o. w Mielcu Data rozpoczęcia Kontraktu 05 "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji Łączna wartość robót zrealizowanych przez wykonawców na koniec lutego 2008 r. w ramach projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu" to ,36 EUR w kosztach kwalifikowanych, z czego wykonawcom wypłacono ,34 EUR

7 m Co już W Mielcu mamy i czego spodziewamy się po funduszach europejskich ***. * * Europejska Gmina * * Europejskie Miasto *** MIELEC I miejsce w rankingu.europejska gmina, europejskie miasto Fundusze unijne dla polskich regionów Celem strategicznym polskiej polityki regionalnej jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów oraz spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej poszczególnych obszarów kraju. Konkurencyjność i spójność mają być komplementarne w tym procesie. Polska - największy beneficjent europejskiej polityki spójności - otrzymała z budżetu Unii Europejskiej ponad 67 mld euro, tj. 20 proc. całości środków unijnych przeznaczonych na realizację rozwoju w zakresie spójności. Ponad 21 mld euro z tej ogromnej kwoty ulokowano w województwie podkarpackim ICr.k6w. li młlf~ 2007 f. bezpośrednio w województwach. 62 proc. stanowią środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dla Polski, która od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej fundusze z Brukseli są dużą szansą rozwoju regionów. Na naszym państwie spoczywa ogromna odpowiedzialność. To, czy uda się sensownie wykorzystać przyznane nam środki na rzecz rozwoju, będzie miało wpływ na kształt polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnych latach. Lata były czasem "dojrzewania" pomysłów i przygotowania niezbędnej dokumentacji - tak, aby wraz z ogłoszeniem pierwszego naboru aplikacji w 2007 r. wnioskodawcy byli przygotowani do sięgnięcia po kolejne środki unijne. IELCZANIN Mieleckie pozyskiwanie funduszy europejskich na rozwój miasta Nasze miasto jest wolne od zadłużeń publicznych, co jest rzadkim wyjątkiem w Polsce. Z tego tytułu posiada bardzo wysokie zdolności inwestycyjne. To mocny atut w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Dotąd na inwestycje komunalne o łą cznej wartości 172 mln 221 tys. 291,26 zł Mielec otrzymał z Unii Europejskiej ok. 130 mln złotych, tj. kwotę porównywalną z rocznym budżetem Gminy Miejskiej Mielec. Za umiejętność pozyskiwania środków unijnych już dwukrotnie został Mielcowi przyznany tytuł "Europe~kie Miasto - Europe~ka Gmina" (jako zwycięzcy rankingu w skali województwa podkarpackiego i laureatowi w kategorii makroregionów). W ogólnopolskim rankingu miast poniżej 100 tys. mieszkańców, gdzie w 2007 r. powstało najwięcej spółek, Mielec znalazł się na siódmym mie~cu z 37 nowymi spółkami (o lo więcej niż w roku 2006). Obecnie miasto stara się o krajowe godło promocyjne" Teraz Polska". Spośród około 80 innych kandydatów Mielec został zaliczony do grona 8 mie~cowości nominowanych do tego prestiżowego znaku jakości. Dzięki środkom z UE i wpływom finansowym z działalności podmiotów gospodarczych, z roku na rok podwyższany jest standard obiektów miejskiej infrastruktury społecznej w sferze edukacji, kultury i rekreacji. Unowocześnia się również miejska infrastruktura techniczna. W tej dziedzinie największe efekty notujemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bowiem dobiegła końca bu- 7 dowa oczyszczalni ścieków w Mielcu i rozbudowano sieć kanalizacyjną w ramach kompleksowego porządkowania systemu zbierania i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca i okolicznych gmin. Dzięki inwestycjom drogowym w ostatnich latach polepszyły się także warunki komunikacji samochodowej, a przy tej okazji miasto zyskało dodatkowy walor, turystyczny, ponieważ zbudowano kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Gmina Miejska Mielec z pomocą powiatu i województwa już dokonała gruntownej przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego. Przed drogowcami jeszcze prace związane z budową obwodnicy zewnętrznej, która skrótem przez nowe mosty na Wi ś le i Wisłoce ma połączyć Mielec z Połańcem i Kielcami, a przede wszy~tkim z centrum Polski. Na nowym połączeniu skorzysta duża część Podkarpacia i zyska tranzyt w kierunku Ukrainy. 10 lat temu samorząd Mielca zaczął wdrażanie inwestycyjnych priorytetów mieszkańców Kiedy swą historię rozpoczynała Specjalna Strefa Ekonomiczna "Euro-Park Mielec", już w 1998 r. miejskie władze kadencji przeprowadziły publiczny sondaż na temat priorytetów inwestycyjnych w Mielcu. We współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie na ten temat została opracowana ankieta naukowa, w której respondenci, mieszkańcy miasta, podzielili się z radnymi własnymi priorytetami inwestycyjnymi. Zostały one wzięte ciąg dalszy na str. 8-/2

8 8 mielczanin pod uwagę przez kolejne samorządy Mielca w kadencjach i Uwzględnia je także strategia rozwoju Mielca na lata , przyjęta przez samorząd miejski z początkiem 2008 roku. Główne efekty wieloletniego współdziałania mieszkańców, dziesiątków ekip budowlanych oraz prezydenta, radnych i Urzędu Miejskiego w Mielcu już są widoczne. 6 grudnia 2005 r. zakończono generalną przebudowę mieleckiego układu komunikacyjnego - temat publiczny "Numer Jeden" w ankiecie. Pod koniec kwietnia 2008 r. swój finał będzie miała część inwestycji ekologicznej pod nazwą "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu". Wcześniej, równocześnie z budową i modernizacją dróg, wybudowano 25 km nowych kanałów ściekowych i wymieniono na nowe zużyte rury ściekowe. Od początku 2006 r. największym placem budowy był rejon przy granicy Mielca ze Złotnikami, w sąsiedztwie dwóch dużych ogrodów działkowych "Solidarność" i "Relaks". To tam wysięgniki potężnych żurawii budowlanych przenosiły materiały budowlane użyte przy wznoszeniu miejsko - regionalnej oczyszczalni ścieków. oficjalne oddanie jej do użytku nastąpi w najbliższym czasie. Z grubsza biorą c, mija już okres gruntownej przebudowy miasta w jego najwrażliwszych punktach. Od kilkunastu miesięcy na widocz ną skalę trwa upiększanie szczegółów mieleckich osiedli. Są to kolejne oznaki tego, że Mielec coraz bardziej przystaje do wzorca miasta europejskiego. Porównanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Mielec w minionej i bieżącej kadencji samorządu Rok Nakłady inwestycyjne (zł) mln 964 tys mln 228 tys mln 091 tys mln 448 tys mln 416 tys mln 393 tys. 957 (środki planowanej.. Inwestycje Gminy Miejskiej Mielec z udziałem środków unijnych (tabela z wybranymi komentarzami) Nazwa inwestycji Zakres inwestycji Tennin realizacji Środki finansowe PHARE STRUDER: Budowa sieci Rozbudowa centrali głównej SSE, XII ,63 zł w tym: I telekomunikacyjnej centrala na osiedlu Smoczka, - - PHARE: I ,00 zl w zakresie sprzętu trakt światłowodowy IX budżet Gminy Miejskiej Mielec: ,63 z ł komutacyjnego PHARE RAPID: Modernizacja sali konferencyjno III kw ,86 zł w tym: Budowa Centrum - koncertowej - pow. 635,03 m 2, środki PHARE Rapid: ,00 zł Wystawienniczo - budowa sali wystawienniczej III kw budżet Gminy Miejskiej Mielec: I ,86 zł Promocyjnego w Mielcu - pow. 389,58 m 2 PHARE2000: Przebudowa: ul. Witosa, Modernizacja ul. Partyzantów, skrzyżowania ulic: ,65 zł (I Euro=4,0604 zł) w tym: infrastruktury drogowej Wolności, Partyzantów, ul. Wojska 1 kw PHARE: ,75 zł 3 w regionie - obszar Polskiego,. - - budżet powiatu mieleckiego (inwestor Starostwo pólnocno-zachodni IV kw Powiatowe w Mielcu): I ,09 zł - obwodnica wewnętrzna połączenie ul. Jagiellończyka - budżet Gminy Miejskiej Mielec: ,81 zł miasta Mielca - 1 etap z ul. Wojska Polskiego PHARE 2002: Rozwój małej i średniej 4 przedsiębiorczości w okolicach Mielca PHARE 2002 Budowa nowego odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowan i a z ul. Kilińskiego, budowa nowego odcinka ,33 zł (I Euro=4,3 zł) ul. Wojska Polskiego, X 2004 w tym: przebudowa skrzyżowania - - PHARE: ,49 zł ul. Wojska Polskiego z ul. Cyranowską, XI budżet Marszałka Województwa: I z ł budowa połączenia ul. Wojska Gmina Miejska Mielec: ,84 zł Polskiego z drogą wojewódzką Nr 985, budowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z linią kolejową Łódź - Dębica.

9 m IELCZANIN 9 ZPORR: Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice 5 przemysłowe z regionem ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego; przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego, remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Woln ości do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej, budowa ul. Nowoprojektowanej, łączącej ul. Św. Kingi z ul. Wyszyńskiego, budowa ul. Św. Kingi, łą czącej ul. Woln ości z ul. Powstańców Warszawy, budowa dwóch dróg dojazdowych -łączników do ul. Powstańców Warszawy i ul. Witosa wraz z towarzyszącą infrastrukturą ,79 zł w tym: - - EFRR: 8 63 I O 11,09 zł X Gmina Miejska Mielec: ,70 zl Przedmiotem piątego w tabeli projektu jest sześć inwestycji związanych z rozbudową sieci drogowej o znaczeniu regionalnym w rejonie Mielca, połączonych w jedno przedsięwzięcie. Są one realizowane w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) i mają na celu wzrost atrakcyjności regionu Mielca dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Wzmocnieniu ulegnie powią- zanie regionalnego ośrodka przemysłowego z mniej rozwiniętymi obszarami. Rozbudowa układu drogowego przyczynia się też do rozwoju nauki i wzrostu zatrudnienia, a tym samym zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców regionu. 30 czerwca 2004 r. Gmina Miejska Mielec złożyła wniosek o dofinansowanie nowego rozwiązania drogo- wego. Decyzją zarządu województwa podkarpackiego w Rzeszowie, 19 października 2004 r. projekt został wybrany do dofinansowania. 12 stycznia 2005 r. pomiędzy Gminą Mi ejską Mielec a Wojewodą Podkarpackim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. 17 stycznia 2005 r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu Menedżerem Projektu. Po przygotowaniu przez nie- go materiałów przetargowych na wykonawstwo robót został przeprowadzony przetarg, a 24 maja 2005 r. Gmina Miejska Mielec podpisała umowę z wykonawcą, który opracował harmonogram prac inwestycyjnych. I~ grudnia 2005 r. parafowano aneks nr 1/2005 do umowy o dofinansowanie projektu. Nazwa inwestycji Zakres inwestycji Termin realizacji Środki finansowe ISPA: Uporządkowanie systemu 6 zbierania i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca i okolicznych gmin Budowa oczyszczalni, likwidacja wylotów kolektorów ogól nospław nych, rozdzielenie zlewni kanalizacji ogólnosplawnej od sanitarnej i ograniczenie napływu wód infjltracyjnych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej naobszarach mieszkaniowych Euro (ok zl) w tym: - ISPA (od I maja 2004 Fundusz II kw Spójności) 70%: Euro - - pożyczka NFOŚIGW : ,80 1 kw Euro - środki własne (MPGK i Gminy Miejskiej Mieled ,20 Euro W ostatnich latach Mielec usprawnił system zaopatrzenia mieszkańców w wodę, ale wciąż pojawiały się problemy z odprowadzeniem śc ieków komunalnych. Jedynie ok. 23% śc ieków z miasta podczyszczano w istniejącej oczyszczalni ścieków. Przesta rzała technologia nie zapewniała osiągnię- cia przepisowej jakości wody oczyszczonej. W celu sprostania wymaganiom, system odprowadzania i oczyszczania ścieków w Mielcu wymagał radykalnej zmiany. Kiedy jeszcze w okresie przedakcesyjnym pojawiła się szansa na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, zdecydowano się wybudować oczyszczalnię o przepustowości średniodobowej m3/ d i równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) około Równocześnie postanowiono polikwidować wyloty kolektorów ogólnospławnych, rozdzielić zlewnię kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej i ograniczyć napływ wód infiltracyjnych. Dodatkiem do projektu technicznego oczyszczalni był projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej na obszarach mieszkaniowych, co oznaczało poprowadzenie ok. 25 km nowych kanałów. Gmina Miejska Mielec ukończy kompleksową budowę w I kwartale 2009 r.

10 10 mielczanin Tennin Nazwa inwestycp Zakres inwestycp realizacp Srodki finansowe 7 SPQ-WKP: Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego Wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o pow m 2, adaptacja hali produkcyjnej przemysiowej o pow m 2, budowa infrastruktury drogowej 3,545 km, budowa parkingów o pow m 2, budowa kanalizacji deszczowej - 0, 1965 km, Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Regionalnego budowa sieci CO. - 0,5 km, MARR S.A. budowa sieci wodociągowej - 3,47 km Partner: Gmina Miejska Mielec budowa kanalizacji sanitarnej - 3, 105 km, wykonanie linii kablowych - 0,5 km oraz stacji transformatorowej, wykonanie linii kablowych - 1,95 km oraz stacji energetycznej, budowa sieci gazowej - I km. Calkowity koszt projektu: OOO,()() zł WartoŚĆ wydatków kwalifikowanych: ,43 zł: w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ,82 zl - 12,596 budżet państwa : ,80 zł w dwóch - 12,596 budżet Gminy Miejskiej Mielec: 2 etapach ,80 zł 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni: 790,37 m 2 - modernizacja 4 boiska o łącznej powierzchni: m 2 - budowa ,50 w tym: 2 boiska o łącznej powierzchni: I 200 m 2 - modernizacja - UE: ,00 z ł plac rekreacyjny o łącznej - Gmina Miejska Mielec: ,50 z ł powierzchni: 324 m2 - adaptacja poprzez modernizację - budże t państwa : ,00 ZPORR tor deskorolkowy - budowa Od przedszkola do III kwart. matury: adaptacja bazy trybuny na nasypie terenowym edukacyjno-sportowej - - budowa w Mielcu do kształcenia II kwart integracyjnego górka saneczkowa - budowa siłownia - budowa (dostawa sprzętu) skocznia do skoku w dal o łącznej powierzchni 54,32 m 2 - budowa plac pod tenis stołowy 48,25 m 2 - adaptacja integracyjny plac zabaw dla dzieci - modernizacja

11 mielczanin ZPORR/EFS Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych Realizacja projektu ma służyć zainicjowaniu współpracy pomiędzy przdsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami, a sektorem nauki, czyli instytucjami wspierajacymi rozwój regionu. Podjęc ie współpracy w zakresie transferu wiedzy na temat innowcji na rzecz zaangażowania wszystkich zainteresowanych instytucji w system wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych i kszaltowania kultury innowacyjnej wśród przedsiębiorców i władz samorządowych przez rozbudzanie świadomości na temat konieczności usprawniania działalności gospodarczej w sferze technologii, organizacji i produktu, otwarości na współpracę, systematycznego zdobywania wiedzy niezbędnej do wprowadzania innowacji. Wymiernym efektem projektu ,94 zł jest liczba wypracowanych godzin w tym: pracy badawczej i wspólnych inicjatyw IV kw oraz wypracowanie zasad i form - - UE: ,94 współpracy między przedsiębiorcami, I kw jednostkami samo rządu terytorialnego, - Gmina Miejska Mielec: 7 320,00 \ a pracownikami nauki w celu wykorzystania zasobów będących spuścizną po restrukturyzowanych zakładach lotniczych regionu i wykorzystanie możliwości rozwoju innowacyjności, jakie daje rozwój lotnisk lokalnych. W ramach projektu odbyło się sześć seminariów z udziałem przeds ię biorców i przedstawicieli w ładz samo rządowych zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy UE na rozwój innowacji w woj. podkarpackim. Seminaria odbywały się w Mielcu, K rośnie, Stalowej Woli i Rzeszowie. Głównym wymiernym rezultatem projektu jest natomiast publikacja: "Koncepcja rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w oparciu o tradycje lotnicze regionu" 5 maja 2005 r. Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" SA. złożyła wniosek na dofinansowanie projektu "Utworzenie Mieleckiego Parku Przernysłowegd' (poz. 7). Wniosek zosta ł oceniony jako najlepszy spośród 15 propozycji, które otrzymały dota cję unijną Gmina Miejska Mielec jest partnerem w realizacji projektu i partycypuje finansowo w jego realizacji. Projekt MPP zaakceptowano do dofinansowania z Unii Europejskiej we wrześ niu 2005 r. Od tego czasu tereny parku były przygotowane do przyjęcia pierwszych inwestorów. 12 XI 2007 r. lotnicza firma RD Precision jako pierwsza oficjalnie rozpoczęła działalność w Mieleckim Parku Przemysłowym. Niebawem rozpocznie działalność w MPP spółka AERO, producent samolotów lekkich.

12 12 16 maja 2005 r. Gmina Miejska Mielec z łoży ła wniosek o dofinansowanie projektu "Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego" (poz. 8). Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. m Na przełomie sierpnia i września został poddany ocenie merytoryczno-technicznej przez ekspertów. 5 grudnia 2005 r. decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego wniosek uplasowa ł się na drugim miejscu listy rezerwowej projektów. Oznacza ło to szansę uzyskania dofinansowanie z puli środków będących oszczędnościami poprzetargowymi. Tak też się stało. Sfinalizowanie projektu odbędzie się z końcem roku szkolnego 2007/ IELCZANIN W marcu 2008 r. zakończyło się nast~pne dofinansowane zadanie (poz. 9)- "Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych". Beneficjentem projektu była Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" SA, a partnerem Gmina Miejska Mielec. leszcze w trakcie realizacji zadania, w styczniu 2008 r. wydano książkę " Koncepcja rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w oparciu o tradycje lotnicze regionu" pod redakcją Andrzeja Tomczyka z Politechniki Rzeszowskiej i Zbigniewa Mączki z Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Na 380 stronach opublikowano artykuły tematyczne oraz referaty z seminariów. Opracował Edward Michocki Wnioski złożone przez Gminę Miejską Mielec w okresie programowania , które nie uzyskały pomocy lub oczekują na przyznanie środków 29 grudnia 2004 r. został złożony wniosek na dofinansowanie projektu "Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu" na kwotę: zł (75% EFRR, 25% z budże tu Gminy Miejskiej Mieled. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną, ale z powodu ograniczonego limitu środków (dostępnych w działaniu 1.4 ZPORR) nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 12 sierpnia 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została złożona "Karta potencjalnego przedsięwzięcia" dla projektu "Uporząd kowanie gospodarki wodnościekowej na terenie powiatu mieleckiego". Projekt obejmuje swym zasięgiem 10 gmin powiatu mieleckiego: Przedaw, Wadowice Górne, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Radomyśl Wielki, Padew Narodowa, Borowa, Czermin, Gmina Mielec oraz Gmina Miejska Mielec jako gmina wiodąca. Wstępna wartość projektu: zł, udział GMM 24,36% = 5 I 790,63 zł. W ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Gmina Miejska Mielec złożyła dwa projekty. Najpierw, 30 listopada 2005 r., był to wniosek na dofinansowanie " Termomodemizacji obiektów oświatowych Gminy Miejskiej Mielec - etap ( szkoly". Projekt przewidywał docieplenie czterech budynków szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I i Zespół Szkół Nr 2). Z poprzednim wnioskiem wiąże się projekt "Utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Mielcu". lego przedmiotem jest utworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Mielcu, gdzie organizowano by różnego rodzaju imprezy sportoworekreacyjne i przeprowadzano by zajęcia wakacyjne, promujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Projekt obejmuje budowę otwartych terenów rekreacyjnych w I I miejscach na terenie Mielca ( 10 stref przy przedszkolach miejskich, jedenasta przy szkole na osiedlu M OŚCiska). 5 grudnia 2005 r. Gmina Miejska Mielec złoży ła wniosek o dofinansowanie projektu,,info Mielec - budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Mielca - etap (". Zwrócono się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Pomimo możliwości częściowego sfinansowania przez Gminę Miejską Mielec, ta grupa wniosków nie uzyskała wsparcia zewnętrznego. Łączna wartość środków deklarowanych przez Gminę Miejską Mielec na realizację inwestycji wyniosła 5 mln 38 tys. 829 zł. Oczekiwano, że dofinansowanie ze środków UElEOG wyniesie 18 mln 381 tys. 304 zł. Tymczasem rozpoczął się nowy okres programowania W jego ramach Gmina Miejska Mielec również będzie składała wnioski o dofinansowanie. Opracował Edward Michocki Wykorzystano materiały Biuro Promocji i Informacji, Biuro Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasto oraz Serwisu Samorządowego PAP

13 mielczanin EUROPEJSKI MIELEC 13 Mielec już po raz drugi znalazł się w ścisłej czołówce rankingu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto", przygotowanego przez "Gazetę Prawną" i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ranking wyróżnia samorządy, które osiągnęły naj- większe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. Do przygotowania zestawienia posłużyły dane ze wszystkich programów unijnych, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne. Podczas tworzenia rankingu uwzględnione zostały projekty podpisane do końca 2007 roku (bez projektów przedakcesyjnych). Wszystkie dane pochodzą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W pierwszej edycji ran- kingu Mielec zdobył pierwsze miejsce w województwie podkarpackim. W tym roku Mielec znalazł się na miejscu trzecim, osiągając jednocześnie wysoką ocenę, plasującą nasze miasto znacznie wyżej niż wiele miast i gmin np. z województwa lubelskiego. Lp gmina/miasto województwo Suma punktów I Ja sło podkarpackie Stalowa Wola podkarpackie Mielec podkarpackie Osiek Jasielski podkarpackie Lutowiska podkarpackie Przemyśl podkarpackie Tarnobrzeg podkarpackie Skolyszyn podkarpackie Czarna podkarpackie Jedlicze podkarpackie Metodologia Rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców. Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty transportowe, które trudno było przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym. JASŁO GMINA WIEJSKA STAlOWA WOLA GMINA MlaSKA MIELEC GMINA MIEJSKA OSIEK JASIElSKI GłoIIN4 WIEJSkA IlIlUTOWISKA W GMHA WlEJSICA Dofinansowanie z UE 0g6łem : 38 6S4 100 zł 2442,94 w Ił IllIIieszbM:II llaba ludnoki am PUNKTY"4696,90 Dofinansowanie z UE Ogółem : lo zł 1706,58 w Ił III mitszbiicii Dofinansowanie z UE Ogółem; zł 1943,19 w Ił IllIIIitsIbIICII LIczba ludnchd llaba ludnchd llaba ludnośd ~ JXOieb!5 498 ~ projeb6: 1 116! projełtt6w 5296 O D 5 1 PUNKTY" 1850,611 PUNKTY" 1649,18 PUNKTY" 1605,13 Dofinansowanie z UE Ogółem : zł 2496,32 w Ił na mieszbib Uaba ludnokl aro 2193 Uaba projektów O 4 PUNKTY" 1401,52 Źródło: "Gazeta Prawna" nr 56 (2 178) Objaśnienia do tabeli: Wartość WK = wartość wsparcia unijnego (wartość programów o skali powiatowej dzielona była przez liczbę jednostek samorządu, które mogą uczestniczyć w ich realizacji). Liczba projektów = liczba projektów, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy wskazanego obszaru samorządowego. Punkty = suma trzech wskaźników: wartości WK w relacji do liczby mieszkańców (pokazuje ile pomocy unijnej przypada na I mieszkańca), wartości WK w relacji do liczby projektów (pokazuje,'ak duża jest przeciętna wielkość projektu realizowanego na danym obszarze! i liczby projektów w stosunku do liczby mieszkańców pokazuje aktywność obszarów samorządowych w pozyskiwaniu środków unijnych). Wskaźnikom tym nadaliśmy wagę - odpowiednio - 35, 60 i 5 proc.

14 14 m IELCZANIN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ Ił'- Uabo Uabo _WIC. ~ ~ I+ '--' Iw.,.... ~ ~ I - - lialwiij Iw., ~ -... IlE twmsołdr.o..". -. Iw.,.... Iw.,...., Iw., Iw.,..., Iw.,.... Iw.,.... l Jasio, gm.w. IS813 S M." S l _ a Wola gn>.m SIU laso.6i & mb.2 3 Mielec gm.m l Mt.l , OIIKJajlobIl gm.w. S l ici5.ll Urtowlslco gm.w , I -Immy!I M , _ 7 T.lrn0brzt9 M ' I \IDIysIyn 9'"'w , OS Czarna gm.w IOS5, , gm.mw m.il , ! MejdanlClólew>ld gm.w CU5,1O , '"'w '004, Rzeszów M 163 SOS ',5' & IOSS2.S 14 I -- KItmpna 9'"'w S5.6 MM IS Jasio 9'"'m. 31 S6l OS S I lcdaayce 9'"'w , , S Ciewn6w 9'"'mw , , ,9 18 gm.w l, Pmwmk, gm.m. IS688 S 6876,0 m.os S I 2yroków gm.w Ilł,IG , I I, _Górne lmjst gm.m Ill,A S gm IlU' S , , : Gony<. gm.w ' l,)o T.l_ 9'"'w l Ąl' , : Dębowie< gm.w , KIosno M , SI_ T_ Swiw gm.w łgl, , gm.mw S , l S ,5 29 PIIIno gm.mw lmjsic 9'"'''' ,ot gm.w ,5 524,tl Bat 32 Hotynóoc Zdtdi gm.w OSO.7 33 gm.mw S , _asanyna gm.mw tO, ~ gm,w , !II6w gm.w , lm gm.mw ,i2 1, ,9 0.0 S yn6w gm.m f Ulan6w gm.mw W , , Sch gm.w. 510S , HomiuII gm.w l O~ IludnltnadSa... gm' ot pysmica gm.w HyIne gm.w S Nisko gm.mw , Tyayn gm.mw s Q,0 416, , gm.w mm gm.w II )tui gm.w , B.S WyIne 9'"'w S 2336,5 374," I 886, ZaIiIoów gm.w , ~ gm.w * ,0 - S3 U/IM gm.w , gm.mw , gm.m m,ll o... gm.w _ ,0 0.0 ilu 57 ~ gm.mw ni,li DełlicJ gm.m ,4S Czarna (PIlzno) gm.w. ' J.lt,)O KI>II>u.- gm.mw G,lS , gm..mw ,5' BuI<ows*'> -~ gm.w los.6i gm.w lil.2' DęIlIU gm.w " gm.m l6ł,i '"'mW "'" UiIM gm.m S3, ,4 68 WOjoslOwQ gm.w , s.not gm.w ,," _nad Sanem gm.w ,4 24f BogudIwalo gm.w f.4l Us:d:i gm.w ,A , gm." DU l 556, liiinjtii Dolne 9'"'mw ll8,lo gm.w , Symbole )odnosielc...,.owydl: gm.m. - 9mi.. miejska. gm.mw. - gmi.. miejsjto.wlej>1:a, gm.w. - 9mIN wlejska. M - miaslo.. prawach powia.u. ajlepiej wydaj ą unijne pieniąd ze Ś... 1d UE og6łom Ś... 1cI UE Ol osobę Projollty regio.. lne Pr.~1Ity prud. lęblorstw Objałnitnia ; Pro lity roi.. warto«wi( - winołt wsparcia unijntgo (wano!( ",og.. mów o sbll powial~ d.ieion było Wino!( Wir10Sl Wnosi kan Rtst",klury- pn.,liabt jtónosteł< samonąd kt6r. mogą uaestniay( wsparcia 2PORR' wsparcia Lp. IQIW. Lp. N... a kuren<yjnolci lł<jlsekloro w kil realizacjij. Uaba projeict6w - Iial>ł p<ojektów. Lp. Nazw. Lp. Harwo wue (w tys. II) pnedsi" IywnolQo. w których mog~ UCIfS\l1iay( mieslbńcy wskaza_... Z UE (w d.. biorstw Lp. Nazwa wtgo-...'" samonąclowtgo. Punk1y - su... Ir'ltch _. (w tys. zł) osobę) I Rzeszów (w tys. zł) ("tys. ", _ : winoki WK w.ełacji do liaby mihlblków (pokazu l Rzeszów I (za krosno I Rzeszów 38928,9 I Pod... Hol ił. ile pomocy unijnoj pnypado no I mleszbrla). wolloki 2 Mielec WK w reło<j i do llaby ",ojeict6w (POlwuił. jot duli jest 2 _e Pnemyll 24m.2 2 Mielec ~ pneciętno.. ieitoj( projettu... lizowa_ no danym... 3 Stalowi W Urtowlslco 2496,32 4 5talowa 3 StaIow> Wolo Go<zyte 6766,3... n.) Iliaby projektów w Slosuntu do liaby m_i\. 4 T_eg jasio Wola Wojsk Ja.osIa ców (pobzuje attywno!t obs..,ów somooąclowydl w pa- S Pnemyll _Nar r!yŻÓW 15001,7 5 J.dlicn wadowi<tg zyskiwaniu!rodtów unijny<h). Wsblnitorn tym... 51my wagę - odpowiednio ",oc. Zinlegrowany Program Operacyjny Rozwoju ReglonolntgO - RoSIlUk1uryzacjo seklora Iywnolclowego i obslorow wie)stkll Źródło : "Gazeta Prawna" nr S6 (2 178) == l'ieine zestawionie: Opracował Krzysztof Urbańsk i

15 PROJEKT m "Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego" INWESTOR: GMI. A MIEJSKA MIELEC NAZWA PROJEI(1V: "OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: AAfl'TAClA /lazyedukacyjn().$portowej W MIELCU DO UZTALCEN/A INTEGRACYJNEGO ~... z InwMtycJII oraz zakupem wyposaienia cli prafiidu 11\ w.p6iiin8nsowan przez Unl, Europejską z... 1dIgo Funduuu Rozwoju Reglonalnello.". bucitm państwa w ramach ZIIl eIO Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rozpoczęcie realizacji: wrzesień 2006 r. Zakończenie realizacji: maj 2008 r. Rozliczenie finansowe projektu: czerwiec 2008 r. Całkowita wartość projektu: 3 83 I 340, 50 zł, w tym: dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: , 00 zł środki budżetu państwa: , 00 zł Gmina Miejska Mielec: 2 63 I 372, 50 zł Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami zarówno zdrowymi oraz tymi niepełnosprawnymi, jak i pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. Celem inwestycji jest także zapewnienie uczniom infrastruktury edukacyjno-sportowej na odpowiednim poziomie oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej przez społeczność lokalną. Projekt przewiduje objęcie szczególną, kompleksową opieką dzieci z terenów wiejskich, dzieci przejawiające talenty sportowe, a przede wszystkim te niepełnosprawne - mające utrudniony dostęp do edukacji. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do podniesienia jakości kształcenia i poprawy dostępu do edukacji, a także do zwiększenia dostępu do sportu przez społeczności lokalne. Rozpoczynając intensywną pracę nad integracją dzieci z różnych środowisk oraz z różnymi, specyficznymi potrzebami edukacyjnymi już na etapie przedszkola znajdującego się przy SP Nr 6 daje się dzieciom szansę na prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz ukształtowanie odpowiednich postaw społecznych. Kolejnym etapem jest kontynuacja nauki i procesu integracji w gimnazjum. Dzięki realizacji niniejszego projektu będzie można pójść o krok dalej i zaproponować całkowitą, IELCZANIN kompleksową opiekę nad młodzieżą, przystosowując bazę edukacyjną do jej specyficznych potrzeb w ZSO Nr I, gdzie młodzież, w tym ta uzdolniona, młodzi sportowcy oraz niepełnosprawni będą mieli możliwość kontynuacji nauki na poziomie gimnazjum oraz liceum. Dzięki funkcjonowaniu w ZSO Nr I Szkoły Mistrzostwa Sportowego młodzi sportowcy będą mieli do wyboru także naukę w specjalistycznej placówce sprofilowanej tylko dla nich. Dodatkowo, dzięki uruchomieniu na terenie ZSO Nr I, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, młodzież będzie mogła bez problemu kontynuować naukę także na poziomie wyższym. Szkoła Podstawowa Nr 6 po realizacji inwestycji oprócz funkcji sportowych będzie pełnić także funkcję nauczania dzieci niepełnosprawnych. Umożliwia to infrastruktura szkoły, która w 70% swojej powierzchni jest zabudową parterową i pozwala na łatwy dostęp do sal dydaktycznych. ZSO Nr I posiada już klasy integracyjne, mimo to infrastruktura szkoły nie jest w pełni przygotowana do tego, by swobodnie poruszali się w niej uczniowie niepełnosprawni. Nie mogą oni samodzielnie dostać się do sal dydaktycznych zlokalizowanych na piętrach, konieczne jest więc zamontowanie windy / platformy. Trzy segmenty budynku ZSO Nr I połączone są między sobą korytarzami tylko na poziomie parteru i I piętra. Osoby niepełnosprawne nie mają tym samym dostępu do biblioteki na II piętrze, w której znajduje się Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu. Projekt zakłada więc wybudowanie korytarzy łączących segmenty szkoły na poziomie II piętra. Realizacja projektu może przyniesie następujące długoterminowe korzyści: 15 - wzrost liczby osób niepełnosprawnych pobierających naukę w oddziałach integracyjnych szkół masowych (w tym także osób z terenów wiejskich) - według szacunków w 2008 roku liczba niepełnosprawnych pobierających naukę w systemie: "Od przedszkola do matury" wyniesie minimum 100 osób, - wzrost poziomu wykształcenia wśród populacji osób niepełnosprawnych z powiatu mieleckiego, - wzrost liczby osób korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej (szacuje się, iż będzie to ok osób tygodniowo), - kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości wpłynie pozytywnie na poziom zatrudnienia w regionie, - młodzie.ż wykształcona na odpowiednim poziomie stanowić będzie doskonałą bazę potencjalnych pracowników dla firm działających w SSE EURO PARK Mielec. Szybki i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw mieleckich działających w oparciu o dobrze wykształconą kadrę pracowniczą wpłynie na większą spójność ekonomiczno-społeczną regionu, zdynamizuje także rozwój gospodarczy Mielca i regionu, - zwiększenie liczby osób mogących korzystać ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej dzięki alternatywie w postaci sportu zmniejszy jednocześnie stopień występowania patologii oraz przestępczości w szczególności wśród młodych ludzi zamieszkujących lokalne osiedla, - dostęp do infrastruktury wpłynie na poprawę stanu zdrowia fizycznego lokalnej społeczności oraz przyczyni się do wzrostu wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców okolicznych osiedli.

16 16 Realizując projekt "Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego" można liczyć na wzrost poziomu edukacji wśród młodzieży z malych miast i terenów wiejskich, a także wśród osób niepeinosprawnych, co będzie przeciwdziałać marginalizacji tych grup społecznych. Działani a te będą także przygotowywać odpowiednią kadrę do pracy. Rezultaty można określić następująco: - ponad 1000 uczniów będzie korzystało ze zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej, - ok uczniów będzie korzystało ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej, - ok. 150 osób będzie mogło dziennie s korzys ta ć ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej znajdującej się na wolnym powietrzu. ZAKRESU RZECZOWY PROJEKTU Efekty reauzacji inwestycji: 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni 790,37m 2 - modernizacja 4 boiska o łącznej powierzchni m 2 - budowa 2 boiska o łącznej powierzchni I 200 m 2 - modernizacja plac rekreacyjny o łącznej powierzchni 324 m 2 - adaptacja poprzez modernizację tor deskorolkowy - budowa trybuny na nasypie terenowym - budowa górka saneczkowa - budowa siłownia - budowa (dostawa sprzętu) skocznia do skoku w dal o łącznej powierzchni 54,32m 2 - budowa plac pod tenis stołowy - 48,25 m 2 - adaptacja m integracyjny plac zabaw dla dzieci - modernizacja. Dostawy: 42 szt. s prz ętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji 30 kompletów sp rzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje: DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. SOLSKIEGO 8 W MIELCU M odernizację segmentu po sportowego o łącznej wierzchni 482,93 m 2 (sala gimnastyczna + zapleczel: łączna powierzchnia zmodernizowanej sali gimnastycznej 360, 10 m 2 IELCZANIN Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla segmentu sportowego: - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 180x300 cm - 5 szt. - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 90x300 cm - 5 szt. - tablice do koszykówki duże- 2 kpi. - tablice do koszykówki małe - 3 kpi. - słupki do siatkówki i tenisa osadzane w tulejach z siatką i naciągami - I kpi. Ponadtowykonanezostaną drobne prace modernizacyjne w pomieszczeniach zaplecza segmentu sportowego (zapiecze stanowią: dwa zespo Iy szatniowe z umywalniami i kabinami WC, pomieszczenie trenerów oraz WC trenerów przystosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawnel łączna powierzchnia zaplecza sportowego: 122,83 m 2 Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół szkoly (boisko wielofunkcyjne, plac pod tenis stołowy, integracyjny plac zabaw). Łączna powierzchnia boisk i placów projektowanych 888,25 m 2, w tym: - boisko wielofunkcyjne 840 m 2 - budowa - plac pod tenis stołowy 48,25 m2 - adaptacja. Oprócz tego powstanie integracyjny plac zabaw dla dzieci. Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla terenu wokół szkoly: - wyposażenie boiska do gier i zabaw - bramki kratowe z tablicami do koszykówki - 2 kpi. - słupki - I ~pl. - wyposażenie istniejącego zaplecza sportowego: - stół betonowy do tenisa stołowego - I kpi. -ławeczki z oparciami - 12 szt. - kosze na śmieci - 8 szt. - wyposażenia projektu placu integracyjnego i przyleg łego terenu: - stoliki do gier zespołowych 6-osobowe -2 szt. - tablica do rysowania - Iszt. - sprężynowce - 2 szt. - ławeczki z oparciami - 5szt. - zestaw sprawnościowy (obejmuje elementy sprawnościowe dla dzieci w wieku powyżej 5 lat np. huśtawka + przeplotnia linowa + drabina + lina + trzepak + drabinka pozioma; urządzenia konstrukcji stalowej z rur ocynkowanych i lakierowanych, siedzisko huśtawki z gumy); - tablica do mini koszykówki na statywie - Iszt. - kosze na śmieci - 2szt.

17 DLA ZESPOłU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I PRZY UL. TAŃSKIEGO 3 W MIELCU: Modernizację segmentu sportowego o łącznej powierzchni 626,19 m2 (sala gimnastyczna duża, sala gimnastyczna mała, sala zajęć korekcyjnych dla niepełno sprawnych + zapleczel: łączna powierzchnia zmodernizowanych sal gimnastycznych - 430,27 m 2, w tym: - sala gimnastyczna duża - pow. 275,14 m 2, - sala gimnastyczna mała - pow. 111,59 m 2, - sala zajęć korekcyjnych dla niepełnosprawnych - pow. 43,54 m 2 Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla segmentu sportowego Wyposażenie sali gimnastycznej dużej: - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 180x 300 cm - 6 szt. - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 90x 300 cm - 6 szt. - tablice do koszykówki duże -2 kpi. - tablice do koszykówki małe -3 kpi. mielczanin - słupki do siatkówki/tenisa osadzone w tulejach z siatka i obciągami - I kpi. Wyposażenie sali gimnastycznej małej: - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 180x300-6 szt. - wyposażenie sali korekcyjnej: - drabinka przyścienna ze szczeblami z litego drewna 180x300. Ponadto wykonane zostaną drobne prace modernizacyjne w pomieszczeniach zaplecza segmentu sportowego (zaplecze stanowią: WC dla nie pełnosprawnych, pomieszczenie trenerów, magazyn sprzętu sportowego, szatnia żeńska, natryski + WC + przedsionki, szatnia męska, korytarz). Łączna powierzchnia zaplecza sportowego -195,92 m 2 Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne obejmuje następujące prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: - montaż szybu z platformą, - wykonanie nadbudowy dwóch przewiązek komunikacyjnych. Zagospodarowanie i urządzenie terenu szkoły w obrębie ogrodzenia (2 boiska, skocznia do skoku w dal oraz elementy małej architektury). Łączna powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych -I 302,32 m 2, w tym: - boisko do piłki ręcznej 800 m 2 - budowa - boisko do koszykówki 448 m 2 - budowa, - skocznia do skoku w dal 54,32 m 2 - budowa. Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla obiektów w obrębie ogrodzenia szkoły piłki Wyposażenia boiska do ręcznej (siatkowej) - bramki -2 kpi. - słupki - I kpi. Wyposażenie boiska do koszykówki - kosze - 2 kpi. Wyposażenia terenu w elementy małej architektury: - ławeczki młodzieżowe - 8 szt. - ławe czki z oparciami -12 szt. - kosze na śmieci - 6 szt. Zagospodarowanie i urządzenie terenu szkoły poza ogrodzeniem (6 boisk, plac rekreacyjny, bieżnia, trybuny, górka saneczkowa, tor deskorolkowy, siłownia, elementy małej architektury, doposażenie istniejącego placu zabaw) Łączna powierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych boisk sportowych m 2, w tym: - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej m 2 - budowa 17 - boisko do koszykówki 600 m 2 - modernizacja - 4 boiska do tenisa stołowego 150 m 2 każde (łączna powierzchnia boisk do tenisa stołowego 600 m 2 ) adaptacja poprzez modernizację - plac rekreacyjny pow. 324 m 2 - modernizacja - doposażenie istniejącego placu zabaw w stoliki do gier towarzyskich. Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla obiektów poza ogrodzeniem szkoły Wyposażenie piłki nożnej: - bramki - 2 kpi. boiska do Wyposażenie boiska do koszykówki: - kosze - 2 kpi. Wyposażenie boisk do tenisa stołowego: - stoły pingpongowe - 4 kpi. Wypo sażenia placyków rekreacyjnych: - stoliki rekreacyjne 4- osobowe - 6 szt. Wyposażenie terenu w urządz enia sportowo-rekreacyjne (siłownia) - 13 szt. - sztanga w leżeniu - I szt. - motyl - 2 szt. - twister - I szt. - steper - 2 szt. - wiosła - I szt. - ławka uniwersalna - 5 szt. - drążek uniwersalny - I szt. Wyposażenie terenu w urządzenia komunalne: - ławki z oparciami - 25 szt. - kosze na śmieci - 10 szt. Opracowali: Jan Midura i Krzysztof Urbański

18 18 mielczanin Wydarzenia LISTOPAD Mieszkańcy Mielca w wyborach samorządowych wybrali nową, 23-osobową Radę Miejską. Do drugiej tury wyborów prezydenta miasta przeszli janusz Olodorowski i Krzysztof Popiołek W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych seminariów, wdrażanego właśnie w regionie mieleckim pilotażowego programu pod nazwą "Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych". GRUDZIEŃ s - Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej janusz Olodorowski został zaprzysiężony na Prezydenta Miasta Mielca. 7 - Zakończyła się piąta już edycja konkursu "Zachowaj trzeźwy umysy' organizowanego przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych mieleckiego Urzędu Miejskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, a policjanci ufundowane przez miasto alkomaty i narkotestery Słuchacze, nauczyciele i przyjaciele Katolickiego Centrum Edukacji "KANA" obchodzili piąty jubileusz powstania. Od 200 I roku około dwóch tysięcy słuchaczy skorzystało z bezpłatnych kursów i szkoleń, które przeprowadziło Centrum Nie tylko o tym jak powstawał album, ale także która z ulic w mieście jest najstarsza i gdzie stał zamek z trzema wieżami można było dowiedzieć się w Pałacyku Oborskich podczas promocji albumu "Mielec wczoraj i dziś. Wędrówki po mieście" autorstwa jerzego Skrzypczaka i józef a Witka. STYCZEŃ Po drugiej turze wyborów fotel prezydenta Mielca po raz czwarty z rzędu powierzony został januszowi Olodorowskiemu Podczas sesji inaugurującej pracę Rady Miejskiej kadencji wybrano przewodniczącego, którym został Zdzisław Nowakowski. Zastępować go będą Barbara Tutro i Aleksander Kopeć. 3 - Komendant wojewódzki Policji powołał Mirosława Furdynę na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Policji w Mielcu 4 - Podczas koncertu noworocznego w Samorządowym Centrum Kultury wystąpiła Mielecka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Franciszka Wyzgi /efrey Pino, prezes Sikorsky Aircraft Corp. przyjechał do Mielca, gdzie m.in. spotkał się z władzami Mielca oraz ciąg dalszy na str

19

20

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 Wizyta Pierwszej Damy Estonii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało zaszczyt gościć Małżonkę

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO NA LATA 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/31/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 16.01.2015 r. PROGRAM ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU POWIATU MIELECKIEGO NA LATA 2014-2020 Opracowanie na zlecenie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 Rysunek 1 MIELEC,2007 Opracowanie: BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY Ul. KRAKOWSKA 18 33 100

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA 2007 2020 AKTUALIZACJA 2013 Projekt Jasło, sierpień 2013 r. Strona 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 1. Wyjściowa analiza strategiczna...4 1.1. Przesłanki aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Przebieg badań

Załącznik 1. Przebieg badań Załącznik 1. Przebieg badań Analiza danych zastanych Analiza danych zastanych miała na celu pogłębienie przez zespół badawczy wiedzy na temat realizowanych projektów oraz dokumentów strategicznych i programowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem

W numerze: 20 mln na drogi i mosty Gmina Borzęcin wyróżniona 200 tys. od Premiera Dobra gospodarka Gmina laureatem Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Szczęścia, Radości oraz Pogody Ducha. Niech ten Świąteczny Okres będzie szczególnie Radosny i Rodzinny. Niech Zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 1(13)/2012 ISSN 2081-8033 Lotnisko nabiera kształtów str. 4 Miliony dla województwa lubelskiego str. 9 O funduszach europejskich po 2013 roku wiemy coraz więcej str. 14 Wygrany Wilków str. 19 Spis

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 1/6/2011 lipiec 2011 ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN PROGRAMU Infrastruktura i Środowisko Chronimy środowisko z Funduszami Europejskimi FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok Elektroniczny Biuletyn Urzęd Miasta Opola Nr 1. kwiecień 2014 r. Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa CWK - o obiekcie Nowe autobusy Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu Budżet na 2014 rok SŁOWO

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo