w "Mielczaninie": - najwięcej sprzedaje Mielec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w "Mielczaninie": - najwięcej sprzedaje Mielec"

Transkrypt

1 w "Mielczaninie": - najwięcej sprzedaje Mielec - budżet miasta 2008 _od przedszkola do matury _czysta woda do Wisłoki - przez państwowy COP i PZL do rynkowej SSE EURO-PARK MIELEC - dla kogo.. Teraz Polska... - kalendarium wydarzeń -już 130 mln PLN z funduszy UE dla Mielca Dodatek specjalny: _streszczenie strategii rozwoju Mielca do roku 2015

2

3 mielczanin MIELEC LIDEREM W PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU NA PODKARPACIU I W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Porównania opracowano na podstawie danych opublikowanych przez właściwe terenowo wojewódzkie urzędy statystyczne w 2006 i 2007 r. Województwo podkarpackie 3 I. Produkcja sprzedana przemysłu w 2005 i 2006 r. (w układzie powiatów, dotyczy podmiotów gospodarczych, których liczba pracujących przekracza 9 osób; ceny bieżące w mln zł) I. Mielec i powiat mielecki ,4 mln zł 4246,8 mln zł 2. Rzeszów i powiat rzeszowski ,8 mln zł ,7 mln zł 3. Stalowa Wola i powiat stalowowolski ,8 mln zł ,8 mln zł 4. Dębica i powiat dębicki ,4 mln zł 2900,7 mln zł 5. Krosno i powiat krośnieński 2005 I 701,8 mln zł 2006 I 836,0 mln zł 6. lasło i powiat jasielski ,9 mln zł I 692,3 mln zł 7. Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski ,5 mln zł I 190,2 mln zł 8. Sanok i powiat sanocki 2005 I 024,0 mln zł 2006 I 158,9 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej 1000 mln zł II. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (wartość w 2006 r. - wartość w 2005 r., w mln zł I. Mielec i powiat miełecki + 617,4 mln zł 2. Stalowa Wola i powiat Stalowowolski + 424,0 mln zł 3. Rzeszów i powiat rzeszowski + 391,9 mln zł 4. Dębica i powiat dębicki + 262,3 mln zł 5. Tarnobrzeg i pow. tarnobrzeski + 218,4 mln zł 5. Nisko i powiat niżański + 134,2 mln zł 6. Sanok i powiat sanocki + 134,9 mln zł 7. Krosno i powiat krośnieński + 134,2 mln zl 8. Leżajsk i powiat leżajski + 100,9 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej 100 mln zł III. Produkcja sprzedana przemysłu na I mieszkańca w zł (w układzie miast na prawach powiatu i powiatów) I. Mielec i powiat mielecki zł zł 2. Stalowa Wola i powiat stalowowolski zł zł 3. Krosno (miasto) Dębica i powiat dębicki Rzeszów (miasto) Powiat tarnobrzeski lasło i powiat jasielski Leżajsk i powiat leżajski zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2442 zł zł 9. Ropczyce, Sędziszów i pow. ropczycko -sędziszowski zł zł 10. Sanok i powiat sanocki zł zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej zł... Ciąg dalszy na str. 4

4 4 mielczanin Dokończenie ze str. 3 Województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie (w układzie miast na prawach powiatu i powiatów) I. Produkcja sprzedana przemysłu w 2006 r. (w mln zł) II. Produkcja sprzedana przemysłu na I mieszkańca w zł I. Kraków ,8 mln zł I. Mielec i powiat mielecki zł 2. Powiat krakowski 4 261,8 mln zł 2. Stalowa Wola i powiat stalowow zł 3. Mielec i powiat mielecki 4 246,8 mln zł 3. Kraków zł 4. Oświęcim i powiat oświęcimski 3 481,8 mln zł 4. Krosno zł 5. Lublin 3 443,0 mln zł 5. Ostrowiec $więtokrzyski i powiat zł 6. Kielce 3 159, l mln zł 6. Olkusz i powiat olkuski zł 7. Stalowa Wola i powiat stalowow ,8 mln zł 7. Oświęcim i powiat ośw ięcim s ki zł 8. Rzeszów 3 074,8 mln zł 8. Tarnów zł 9. Dę bica i powiat dębicki 2900,7 mln zł 9. Dę bica 2 l 986 zł 10. Ostrowiec $w iętokrzys ki i powiat ,5 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej zl. II. Tarnów 2 621,5 mln zł 12. Olkusz i powiat olkuski 2607,7 mln zł Pozostałe miasta i powiaty poniżej mln zl. Opracował Józef Witek Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczani ścieków w Mielcu sowany przez Unię Projekt ten współfinan EuropeJską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych I społecznych pomiędzy obywatelami UnII. *** * * * * *** Projekt nr 2002lPL/16/P /PE/036 Mielec jest sześćdziesięciotysięcznym miastem i dlatego potrzebuje sprawnego systemu kanalizacyjnego, jak również nowoczesnej, dostosowanej do wymogów ochrony ś rodo wiska oczyszczalni ścieków. Gmina Mielec już od połowy lat 90. XX w. prowadziła prace projektowe, których ce- lem była modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w mieście. Z budżetu miasta dokonywano także wykupu gruntów prywatnych pod teren przyszłej oczyszczalni ścieków. Ze względu na bardzo duży koszt inwestycji władze miejskie czynily starania o pozyskanie na ten cel pomocowych środ ków unijnych. Starania te zakończyly się sukcesem i pod koniec 2002r. miasto na podstawie Memorandum Rnansowego uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pod nazwą "Upo rządkowan i e systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu". Pierwotnie w s kład projektu wchodzily 2 kontrakty na ro- boty: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" oraz "Budowa oczyszczalni ścieków", jak również dwa kontrakty usługowe zapewniające pomoc w.ich wdrażaniu. Po podpisaniu wszystkich planowanych kontraktów okazało s ię, że łączna ich wartość jest mniejsza od

5 zakładanej. W związku z powyższym, chcąc wykorzystać wszystkie dostępne środki, w lipcu 2006r. złożono wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie do projektu dodatkowego kontraktu na roboty obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w Os. Wojsław i Rzochów oraz renowację fragmentu istniejącej kanalizacji miejskiej. Komisja Europejska swoją Decyzją Modyfikacyjną z grudnia 2006r. wyraziła na to zgodę, dzięki czemu Projekt uzyskał ostateczny zakres rzeczowy, który obejmuje sześć kontraktów: trzy na roboty i trzy usługowe. Inwestorem przedsięwzięcia na mocy porozumienia z Gminą Miejską Mielec jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które przejęło od niej pełną odpowiedzialność za realizację Projektu, natomiast gmina pozostaje beneficjentem końcowym unijnych środków pomocowych. Wartość Projektu w kosztach kwalifikowanych wynosi 23,7 mln EUR, z czego 70% stanowi bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej. Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych pochodzi z preferencyjnego kredytu zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych. Kontrakt 2002/PL/16/P/PE/036-0 I "Budowa oczyszczalni ścieków w Mielcu" Budowa oczyszczalni jest najważniejszym elementem całej inwestycji. Poprawi ona stan gospodarki ściekowej miasta, jak również wpłynie korzystnie na stan wód rzeki Wisłoki. Roboty związane z budową oczyszczalni rozpoczęły się r. Oczyszczalnia posiada przepustowość m 3 /d (85750 RLM), co umożliwia odmielczanin biór i oczyszczanie ścieków z miasta Mielca oraz przyleglych gmin wiejskich: gminy Mielec, Tuszów Narodowy, Przedaw. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z pogłębionym usuwaniem związków biogennych i pełnym węzłem przeróbki osadów. Proces mechanicznego oczyszczania zapewnia usunięcie ze ścieków skra tek, piasku, zawiesin opadających i części pływających, natomiast oczyszczanie biologiczne usuwa zanieczyszczenia organiczne oraz związki azotu i fosforu. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady są zagęszczane grawitacyjnie i mechanicznie oraz poddawane stabilizacji w procesie fermentacji metanowej. Przefermentowany osad jest odwadniany na wirówkach i docelowo po uzyskaniu pozytywnych wyników jego badań planuje się go wykorzystać rolniczo lub do rekultywacji terenu. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz będzie wykorzystywany energetycznie do zasilania prądotwórczego agregatu kogeneracyjnego, co umożliwi pokrycie części zapotrzebowania oczyszczalni na ciepło i energię elektryczną. Oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesny system sterowania umożliwiający optymalizację jej pracy. Na obecną chwilę został osiągnięty już zamierzony efekt ekologiczny w zakresie oczyszczania ścieków, trwa natomiast rozruch technologiczny węzła fermentacji osadów. Zakończenie realizacji kontraktu jest przewidziane na 30 kwietnia 2008r., a jego wartość wyniesie około 13,3 mln EUR. Kontrakt 2002lPL/16/P /PE/ "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Prace przy rozbudowie i modernizacji miejskiego systemu kanalizacyjnego rozpoczęły się w grudniu 2004 r. a zakończyly się w listopadzie 2006 roku. Prace byly podzielone na sześć odcinków robót, realizowanych niezależnie od siebie w różnych częściach miasta. Przebudowa kanalizacji polegała na rozdzieleniu zlewni kanalizacji ogólnospławnej od zlewni kanalizacji sanitarnej, budowie trzech przelewów burzowych na głównych istniejących kanałach ogólnospławnych, budowie rurociągów tranzytowych z przepompowniami sieciowymi oraz renowacji bezwykopowej głównego kolektora sanitarnego DN Renowacja kolektora została wykonana w technologii bezwykopowej za pomocą specjalnego wciągniętego do niego rękawa z tworzywa termoutwardzalnego i miała na celu ograniczenie napływu wód infiltracyjnych oraz poprawienie bezpieczeństwa pracy jego konstrukcji. Wybudowano także rozdzielczą kanalizację sanitarną na obszarach miejskich, do tej pory nieskanalizowanych w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Wiesiołowskiego, Majowej, Królowej Jadwigi, Szybowcowej, Orlej. W wyniku realizacji kontraktu wykonano 1,3 km renowacji istniejącej kanalizacji oraz 24,3 km nowych kanałów o średnicach od 200 do 1500 mm wraz z profilem jajowym 1400/ 2100 mm. Wartość wykonanych robót wyniosła 6 mln EUR. Kontrakt 2002lPL/16/P/PE/ "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej" Jest to nowy kontrakt, który został wprowadzony do Projektu na podstawie Decyzji Modyfikacyjnej Komisji Europejskiej. Zakres kontraktu obejmuje budowę około m rurociągów grawitacyjnych i tłocznych wraz z siedmioma lokalnymi prefabrykowanymi 5 przepompowniami ścieków. Zostanie także wykonanych 310 m sztuk przyłączy domowych o długości ok m oraz będzie odtworzona nawierzchnia drogowa w rejonie prowadzonych robót. Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowanych ze środków budżetu miasta zostaną również wykonane nowe nawierzchnie drogowe ulic miejskich, gdzie nie będą prowadzone roboty kanalizacyjne. Dotyczy to części ulic Żegoty, Biedronki, Grabiowej, Rzochowskiej i Wandy. Po skanalizowaniu osiedli Wojsław i Rzochów zostaną zlikwidowane niekontrolowane wycieki i zrzuty ścieków do istniejących rowów terenowych i melioracyjnych, a tym samym do Wisłoki powyżej ujęcia wody dla Mielca. Ochroni to rzekę Wisłokę i poprawi jakość wody ujmowanej do uzdatniania. Ponadto w ramach kontraktu zostanie wykonana renowacja 2 km istniejących kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w różnych rejonach miasta. Renowacji zostaną poddane kanaly o profilach kołowych i jajowych, wykonane głównie z rur betonowych, wybudowane lat temu. Są one w zlym stanie technicznym i dlatego konieczne jest szybkie wykonanie ich renowacji, która zapobiegnie dalszej degradacji technicznej kanałów i umożliwi odzyskanie przez nie pełnej sprawności eksploatacyjnej. Prace związane z renowacją kanalizacji zostaną przeprowadzone w technologii bezwykopowej, co nie będzie powodowało konieczności prowadzenia uciążliwych robót ziemnych w ulicach miejskich. Oprócz renowacji kanałów zostaną również wyremontowane istniejące na nich studnie rewizyjne. Realizacja kontraktu rozpoczęła s ię w 2008 r. i do chwili obecnej wykonano 2,5 km kanalizacji. Przewidywana wartość robót to 3, I mln EUR. Opracował Witold Mroczek

6 6 mielczanin Chronologia działalności w Miejskim Przedsiębiorstwie Go~podarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Mielcu na rzecz realizacji Projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu"! Projekt ten współfinansowany przez Unl, Euro- -:--.;~:-. ~~~~~~it.1 zmniejszenia pejskit przyczynia różnic gospodarczych I spolacznych po si, do między obywatelami UnII. *** * * * * * * * Złożenie przez Miasto Mielec ostatecznej wersji Wniosku o Wsparcie Przedsięwzięcia w ramach FUNDUSZU ISPA Data podpisania Memorandum Finansowego Rozstrzygnię cie przetargu na Kontrakt 04 "Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i ocz szczania ścieków w Mielcu". Podpisanie umowy o przekazaniu realizacji projektu pomiędzy Gminą Mi ejską Mielec a MPGK Sp. z 0.0. w Mielcu. Podpisanie Porozumienia o Realizacji Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu" omi dz NFOŚiGW a MPGK S. z 0.0. w Mielcu. Podpisanie Kontraktu 04 "Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania I oczyszczania ścieków w Mielcu" z firm Jacobs Gibb Polska Data publikacji ogłoszenia o przetargu na Kontrakt 03 " Inżyni er Kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr I i 2 dla Pro'ektu U orz dkowanie s stemu zbierania i ocz szczania ścieków w Mielcu" Data publikacji ogłoszenia o przetargu na Kontrakt 02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Podpisanie Kontraktu 02 pomiędzy SKANSKA SA a MPGK Sp. z Podpisanie Kontraktu 03 pomiędzy CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH a MPGK Sp. z Data rozpoczęcia Kontraktu 02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Akceptacja Raportu Końcowego Wykonawcy Kontraktu 04 przez Zamawiającego W Biuletynie Zamówień Publicznych nr 206 pod pozycją ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa ocz szczalni ścieków" - Kontrakt O I Otwarcie ofert przetargu "Budowa oczyszczalni ścieków" - Kontrakt O I Podpisanie Kontraktu O I pomiędzy SKANSKA SA a MPGK Sp. z o. o. w Mielcu Data rozpoczęcia Kontraktu O I "Budowa oczyszczalni ścieków" łożenie wniosku o Modyfika cję Memorandum Finansowego do Komisji Europejskiej Zakończenie realizacji kontraktu 02 "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" Podpisanie Decyzji Modyfikacyjnej Memorandum Finansowe dla Projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu" Rozpoczęcie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków Podpisanie umowy na realizacje kontraktu "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizac'i istnie' ce'" mi dz SKANSKA SA a MPGK S. z o. o. w Mielcu Podpisanie umowy na realizacje kontraktu "Inżyn i er Kontraktu, nadzór nad robotami dla kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej na osied lach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej" pomiędzy Krosnieńską Dyrekcją Inwestycji S. z 0.0. a MPGK S. z o. o. w Mielcu Data rozpoczęcia Kontraktu 05 "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji Łączna wartość robót zrealizowanych przez wykonawców na koniec lutego 2008 r. w ramach projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu" to ,36 EUR w kosztach kwalifikowanych, z czego wykonawcom wypłacono ,34 EUR

7 m Co już W Mielcu mamy i czego spodziewamy się po funduszach europejskich ***. * * Europejska Gmina * * Europejskie Miasto *** MIELEC I miejsce w rankingu.europejska gmina, europejskie miasto Fundusze unijne dla polskich regionów Celem strategicznym polskiej polityki regionalnej jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów oraz spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej poszczególnych obszarów kraju. Konkurencyjność i spójność mają być komplementarne w tym procesie. Polska - największy beneficjent europejskiej polityki spójności - otrzymała z budżetu Unii Europejskiej ponad 67 mld euro, tj. 20 proc. całości środków unijnych przeznaczonych na realizację rozwoju w zakresie spójności. Ponad 21 mld euro z tej ogromnej kwoty ulokowano w województwie podkarpackim ICr.k6w. li młlf~ 2007 f. bezpośrednio w województwach. 62 proc. stanowią środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dla Polski, która od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej fundusze z Brukseli są dużą szansą rozwoju regionów. Na naszym państwie spoczywa ogromna odpowiedzialność. To, czy uda się sensownie wykorzystać przyznane nam środki na rzecz rozwoju, będzie miało wpływ na kształt polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnych latach. Lata były czasem "dojrzewania" pomysłów i przygotowania niezbędnej dokumentacji - tak, aby wraz z ogłoszeniem pierwszego naboru aplikacji w 2007 r. wnioskodawcy byli przygotowani do sięgnięcia po kolejne środki unijne. IELCZANIN Mieleckie pozyskiwanie funduszy europejskich na rozwój miasta Nasze miasto jest wolne od zadłużeń publicznych, co jest rzadkim wyjątkiem w Polsce. Z tego tytułu posiada bardzo wysokie zdolności inwestycyjne. To mocny atut w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Dotąd na inwestycje komunalne o łą cznej wartości 172 mln 221 tys. 291,26 zł Mielec otrzymał z Unii Europejskiej ok. 130 mln złotych, tj. kwotę porównywalną z rocznym budżetem Gminy Miejskiej Mielec. Za umiejętność pozyskiwania środków unijnych już dwukrotnie został Mielcowi przyznany tytuł "Europe~kie Miasto - Europe~ka Gmina" (jako zwycięzcy rankingu w skali województwa podkarpackiego i laureatowi w kategorii makroregionów). W ogólnopolskim rankingu miast poniżej 100 tys. mieszkańców, gdzie w 2007 r. powstało najwięcej spółek, Mielec znalazł się na siódmym mie~cu z 37 nowymi spółkami (o lo więcej niż w roku 2006). Obecnie miasto stara się o krajowe godło promocyjne" Teraz Polska". Spośród około 80 innych kandydatów Mielec został zaliczony do grona 8 mie~cowości nominowanych do tego prestiżowego znaku jakości. Dzięki środkom z UE i wpływom finansowym z działalności podmiotów gospodarczych, z roku na rok podwyższany jest standard obiektów miejskiej infrastruktury społecznej w sferze edukacji, kultury i rekreacji. Unowocześnia się również miejska infrastruktura techniczna. W tej dziedzinie największe efekty notujemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bowiem dobiegła końca bu- 7 dowa oczyszczalni ścieków w Mielcu i rozbudowano sieć kanalizacyjną w ramach kompleksowego porządkowania systemu zbierania i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca i okolicznych gmin. Dzięki inwestycjom drogowym w ostatnich latach polepszyły się także warunki komunikacji samochodowej, a przy tej okazji miasto zyskało dodatkowy walor, turystyczny, ponieważ zbudowano kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. Gmina Miejska Mielec z pomocą powiatu i województwa już dokonała gruntownej przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego. Przed drogowcami jeszcze prace związane z budową obwodnicy zewnętrznej, która skrótem przez nowe mosty na Wi ś le i Wisłoce ma połączyć Mielec z Połańcem i Kielcami, a przede wszy~tkim z centrum Polski. Na nowym połączeniu skorzysta duża część Podkarpacia i zyska tranzyt w kierunku Ukrainy. 10 lat temu samorząd Mielca zaczął wdrażanie inwestycyjnych priorytetów mieszkańców Kiedy swą historię rozpoczynała Specjalna Strefa Ekonomiczna "Euro-Park Mielec", już w 1998 r. miejskie władze kadencji przeprowadziły publiczny sondaż na temat priorytetów inwestycyjnych w Mielcu. We współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie na ten temat została opracowana ankieta naukowa, w której respondenci, mieszkańcy miasta, podzielili się z radnymi własnymi priorytetami inwestycyjnymi. Zostały one wzięte ciąg dalszy na str. 8-/2

8 8 mielczanin pod uwagę przez kolejne samorządy Mielca w kadencjach i Uwzględnia je także strategia rozwoju Mielca na lata , przyjęta przez samorząd miejski z początkiem 2008 roku. Główne efekty wieloletniego współdziałania mieszkańców, dziesiątków ekip budowlanych oraz prezydenta, radnych i Urzędu Miejskiego w Mielcu już są widoczne. 6 grudnia 2005 r. zakończono generalną przebudowę mieleckiego układu komunikacyjnego - temat publiczny "Numer Jeden" w ankiecie. Pod koniec kwietnia 2008 r. swój finał będzie miała część inwestycji ekologicznej pod nazwą "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu". Wcześniej, równocześnie z budową i modernizacją dróg, wybudowano 25 km nowych kanałów ściekowych i wymieniono na nowe zużyte rury ściekowe. Od początku 2006 r. największym placem budowy był rejon przy granicy Mielca ze Złotnikami, w sąsiedztwie dwóch dużych ogrodów działkowych "Solidarność" i "Relaks". To tam wysięgniki potężnych żurawii budowlanych przenosiły materiały budowlane użyte przy wznoszeniu miejsko - regionalnej oczyszczalni ścieków. oficjalne oddanie jej do użytku nastąpi w najbliższym czasie. Z grubsza biorą c, mija już okres gruntownej przebudowy miasta w jego najwrażliwszych punktach. Od kilkunastu miesięcy na widocz ną skalę trwa upiększanie szczegółów mieleckich osiedli. Są to kolejne oznaki tego, że Mielec coraz bardziej przystaje do wzorca miasta europejskiego. Porównanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Mielec w minionej i bieżącej kadencji samorządu Rok Nakłady inwestycyjne (zł) mln 964 tys mln 228 tys mln 091 tys mln 448 tys mln 416 tys mln 393 tys. 957 (środki planowanej.. Inwestycje Gminy Miejskiej Mielec z udziałem środków unijnych (tabela z wybranymi komentarzami) Nazwa inwestycji Zakres inwestycji Tennin realizacji Środki finansowe PHARE STRUDER: Budowa sieci Rozbudowa centrali głównej SSE, XII ,63 zł w tym: I telekomunikacyjnej centrala na osiedlu Smoczka, - - PHARE: I ,00 zl w zakresie sprzętu trakt światłowodowy IX budżet Gminy Miejskiej Mielec: ,63 z ł komutacyjnego PHARE RAPID: Modernizacja sali konferencyjno III kw ,86 zł w tym: Budowa Centrum - koncertowej - pow. 635,03 m 2, środki PHARE Rapid: ,00 zł Wystawienniczo - budowa sali wystawienniczej III kw budżet Gminy Miejskiej Mielec: I ,86 zł Promocyjnego w Mielcu - pow. 389,58 m 2 PHARE2000: Przebudowa: ul. Witosa, Modernizacja ul. Partyzantów, skrzyżowania ulic: ,65 zł (I Euro=4,0604 zł) w tym: infrastruktury drogowej Wolności, Partyzantów, ul. Wojska 1 kw PHARE: ,75 zł 3 w regionie - obszar Polskiego,. - - budżet powiatu mieleckiego (inwestor Starostwo pólnocno-zachodni IV kw Powiatowe w Mielcu): I ,09 zł - obwodnica wewnętrzna połączenie ul. Jagiellończyka - budżet Gminy Miejskiej Mielec: ,81 zł miasta Mielca - 1 etap z ul. Wojska Polskiego PHARE 2002: Rozwój małej i średniej 4 przedsiębiorczości w okolicach Mielca PHARE 2002 Budowa nowego odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowan i a z ul. Kilińskiego, budowa nowego odcinka ,33 zł (I Euro=4,3 zł) ul. Wojska Polskiego, X 2004 w tym: przebudowa skrzyżowania - - PHARE: ,49 zł ul. Wojska Polskiego z ul. Cyranowską, XI budżet Marszałka Województwa: I z ł budowa połączenia ul. Wojska Gmina Miejska Mielec: ,84 zł Polskiego z drogą wojewódzką Nr 985, budowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z linią kolejową Łódź - Dębica.

9 m IELCZANIN 9 ZPORR: Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice 5 przemysłowe z regionem ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego; przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego, remont istniejącego odcinka ul. Szafera od ul. Woln ości do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej, budowa ul. Nowoprojektowanej, łączącej ul. Św. Kingi z ul. Wyszyńskiego, budowa ul. Św. Kingi, łą czącej ul. Woln ości z ul. Powstańców Warszawy, budowa dwóch dróg dojazdowych -łączników do ul. Powstańców Warszawy i ul. Witosa wraz z towarzyszącą infrastrukturą ,79 zł w tym: - - EFRR: 8 63 I O 11,09 zł X Gmina Miejska Mielec: ,70 zl Przedmiotem piątego w tabeli projektu jest sześć inwestycji związanych z rozbudową sieci drogowej o znaczeniu regionalnym w rejonie Mielca, połączonych w jedno przedsięwzięcie. Są one realizowane w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) i mają na celu wzrost atrakcyjności regionu Mielca dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Wzmocnieniu ulegnie powią- zanie regionalnego ośrodka przemysłowego z mniej rozwiniętymi obszarami. Rozbudowa układu drogowego przyczynia się też do rozwoju nauki i wzrostu zatrudnienia, a tym samym zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców regionu. 30 czerwca 2004 r. Gmina Miejska Mielec złożyła wniosek o dofinansowanie nowego rozwiązania drogo- wego. Decyzją zarządu województwa podkarpackiego w Rzeszowie, 19 października 2004 r. projekt został wybrany do dofinansowania. 12 stycznia 2005 r. pomiędzy Gminą Mi ejską Mielec a Wojewodą Podkarpackim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. 17 stycznia 2005 r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu Menedżerem Projektu. Po przygotowaniu przez nie- go materiałów przetargowych na wykonawstwo robót został przeprowadzony przetarg, a 24 maja 2005 r. Gmina Miejska Mielec podpisała umowę z wykonawcą, który opracował harmonogram prac inwestycyjnych. I~ grudnia 2005 r. parafowano aneks nr 1/2005 do umowy o dofinansowanie projektu. Nazwa inwestycji Zakres inwestycji Termin realizacji Środki finansowe ISPA: Uporządkowanie systemu 6 zbierania i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca i okolicznych gmin Budowa oczyszczalni, likwidacja wylotów kolektorów ogól nospław nych, rozdzielenie zlewni kanalizacji ogólnosplawnej od sanitarnej i ograniczenie napływu wód infjltracyjnych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej naobszarach mieszkaniowych Euro (ok zl) w tym: - ISPA (od I maja 2004 Fundusz II kw Spójności) 70%: Euro - - pożyczka NFOŚIGW : ,80 1 kw Euro - środki własne (MPGK i Gminy Miejskiej Mieled ,20 Euro W ostatnich latach Mielec usprawnił system zaopatrzenia mieszkańców w wodę, ale wciąż pojawiały się problemy z odprowadzeniem śc ieków komunalnych. Jedynie ok. 23% śc ieków z miasta podczyszczano w istniejącej oczyszczalni ścieków. Przesta rzała technologia nie zapewniała osiągnię- cia przepisowej jakości wody oczyszczonej. W celu sprostania wymaganiom, system odprowadzania i oczyszczania ścieków w Mielcu wymagał radykalnej zmiany. Kiedy jeszcze w okresie przedakcesyjnym pojawiła się szansa na pozyskanie środków z Unii Europejskiej, zdecydowano się wybudować oczyszczalnię o przepustowości średniodobowej m3/ d i równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) około Równocześnie postanowiono polikwidować wyloty kolektorów ogólnospławnych, rozdzielić zlewnię kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej i ograniczyć napływ wód infiltracyjnych. Dodatkiem do projektu technicznego oczyszczalni był projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej na obszarach mieszkaniowych, co oznaczało poprowadzenie ok. 25 km nowych kanałów. Gmina Miejska Mielec ukończy kompleksową budowę w I kwartale 2009 r.

10 10 mielczanin Tennin Nazwa inwestycp Zakres inwestycp realizacp Srodki finansowe 7 SPQ-WKP: Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego Wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o pow m 2, adaptacja hali produkcyjnej przemysiowej o pow m 2, budowa infrastruktury drogowej 3,545 km, budowa parkingów o pow m 2, budowa kanalizacji deszczowej - 0, 1965 km, Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Regionalnego budowa sieci CO. - 0,5 km, MARR S.A. budowa sieci wodociągowej - 3,47 km Partner: Gmina Miejska Mielec budowa kanalizacji sanitarnej - 3, 105 km, wykonanie linii kablowych - 0,5 km oraz stacji transformatorowej, wykonanie linii kablowych - 1,95 km oraz stacji energetycznej, budowa sieci gazowej - I km. Calkowity koszt projektu: OOO,()() zł WartoŚĆ wydatków kwalifikowanych: ,43 zł: w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: ,82 zl - 12,596 budżet państwa : ,80 zł w dwóch - 12,596 budżet Gminy Miejskiej Mielec: 2 etapach ,80 zł 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni: 790,37 m 2 - modernizacja 4 boiska o łącznej powierzchni: m 2 - budowa ,50 w tym: 2 boiska o łącznej powierzchni: I 200 m 2 - modernizacja - UE: ,00 z ł plac rekreacyjny o łącznej - Gmina Miejska Mielec: ,50 z ł powierzchni: 324 m2 - adaptacja poprzez modernizację - budże t państwa : ,00 ZPORR tor deskorolkowy - budowa Od przedszkola do III kwart. matury: adaptacja bazy trybuny na nasypie terenowym edukacyjno-sportowej - - budowa w Mielcu do kształcenia II kwart integracyjnego górka saneczkowa - budowa siłownia - budowa (dostawa sprzętu) skocznia do skoku w dal o łącznej powierzchni 54,32 m 2 - budowa plac pod tenis stołowy 48,25 m 2 - adaptacja integracyjny plac zabaw dla dzieci - modernizacja

11 mielczanin ZPORR/EFS Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych Realizacja projektu ma służyć zainicjowaniu współpracy pomiędzy przdsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami, a sektorem nauki, czyli instytucjami wspierajacymi rozwój regionu. Podjęc ie współpracy w zakresie transferu wiedzy na temat innowcji na rzecz zaangażowania wszystkich zainteresowanych instytucji w system wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych i kszaltowania kultury innowacyjnej wśród przedsiębiorców i władz samorządowych przez rozbudzanie świadomości na temat konieczności usprawniania działalności gospodarczej w sferze technologii, organizacji i produktu, otwarości na współpracę, systematycznego zdobywania wiedzy niezbędnej do wprowadzania innowacji. Wymiernym efektem projektu ,94 zł jest liczba wypracowanych godzin w tym: pracy badawczej i wspólnych inicjatyw IV kw oraz wypracowanie zasad i form - - UE: ,94 współpracy między przedsiębiorcami, I kw jednostkami samo rządu terytorialnego, - Gmina Miejska Mielec: 7 320,00 \ a pracownikami nauki w celu wykorzystania zasobów będących spuścizną po restrukturyzowanych zakładach lotniczych regionu i wykorzystanie możliwości rozwoju innowacyjności, jakie daje rozwój lotnisk lokalnych. W ramach projektu odbyło się sześć seminariów z udziałem przeds ię biorców i przedstawicieli w ładz samo rządowych zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy UE na rozwój innowacji w woj. podkarpackim. Seminaria odbywały się w Mielcu, K rośnie, Stalowej Woli i Rzeszowie. Głównym wymiernym rezultatem projektu jest natomiast publikacja: "Koncepcja rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w oparciu o tradycje lotnicze regionu" 5 maja 2005 r. Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" SA. złożyła wniosek na dofinansowanie projektu "Utworzenie Mieleckiego Parku Przernysłowegd' (poz. 7). Wniosek zosta ł oceniony jako najlepszy spośród 15 propozycji, które otrzymały dota cję unijną Gmina Miejska Mielec jest partnerem w realizacji projektu i partycypuje finansowo w jego realizacji. Projekt MPP zaakceptowano do dofinansowania z Unii Europejskiej we wrześ niu 2005 r. Od tego czasu tereny parku były przygotowane do przyjęcia pierwszych inwestorów. 12 XI 2007 r. lotnicza firma RD Precision jako pierwsza oficjalnie rozpoczęła działalność w Mieleckim Parku Przemysłowym. Niebawem rozpocznie działalność w MPP spółka AERO, producent samolotów lekkich.

12 12 16 maja 2005 r. Gmina Miejska Mielec z łoży ła wniosek o dofinansowanie projektu "Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego" (poz. 8). Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. m Na przełomie sierpnia i września został poddany ocenie merytoryczno-technicznej przez ekspertów. 5 grudnia 2005 r. decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego wniosek uplasowa ł się na drugim miejscu listy rezerwowej projektów. Oznacza ło to szansę uzyskania dofinansowanie z puli środków będących oszczędnościami poprzetargowymi. Tak też się stało. Sfinalizowanie projektu odbędzie się z końcem roku szkolnego 2007/ IELCZANIN W marcu 2008 r. zakończyło się nast~pne dofinansowane zadanie (poz. 9)- "Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych". Beneficjentem projektu była Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" SA, a partnerem Gmina Miejska Mielec. leszcze w trakcie realizacji zadania, w styczniu 2008 r. wydano książkę " Koncepcja rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w oparciu o tradycje lotnicze regionu" pod redakcją Andrzeja Tomczyka z Politechniki Rzeszowskiej i Zbigniewa Mączki z Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Na 380 stronach opublikowano artykuły tematyczne oraz referaty z seminariów. Opracował Edward Michocki Wnioski złożone przez Gminę Miejską Mielec w okresie programowania , które nie uzyskały pomocy lub oczekują na przyznanie środków 29 grudnia 2004 r. został złożony wniosek na dofinansowanie projektu "Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu" na kwotę: zł (75% EFRR, 25% z budże tu Gminy Miejskiej Mieled. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną, ale z powodu ograniczonego limitu środków (dostępnych w działaniu 1.4 ZPORR) nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 12 sierpnia 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została złożona "Karta potencjalnego przedsięwzięcia" dla projektu "Uporząd kowanie gospodarki wodnościekowej na terenie powiatu mieleckiego". Projekt obejmuje swym zasięgiem 10 gmin powiatu mieleckiego: Przedaw, Wadowice Górne, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Radomyśl Wielki, Padew Narodowa, Borowa, Czermin, Gmina Mielec oraz Gmina Miejska Mielec jako gmina wiodąca. Wstępna wartość projektu: zł, udział GMM 24,36% = 5 I 790,63 zł. W ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Gmina Miejska Mielec złożyła dwa projekty. Najpierw, 30 listopada 2005 r., był to wniosek na dofinansowanie " Termomodemizacji obiektów oświatowych Gminy Miejskiej Mielec - etap ( szkoly". Projekt przewidywał docieplenie czterech budynków szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I i Zespół Szkół Nr 2). Z poprzednim wnioskiem wiąże się projekt "Utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Mielcu". lego przedmiotem jest utworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Mielcu, gdzie organizowano by różnego rodzaju imprezy sportoworekreacyjne i przeprowadzano by zajęcia wakacyjne, promujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Projekt obejmuje budowę otwartych terenów rekreacyjnych w I I miejscach na terenie Mielca ( 10 stref przy przedszkolach miejskich, jedenasta przy szkole na osiedlu M OŚCiska). 5 grudnia 2005 r. Gmina Miejska Mielec złoży ła wniosek o dofinansowanie projektu,,info Mielec - budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Mielca - etap (". Zwrócono się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Pomimo możliwości częściowego sfinansowania przez Gminę Miejską Mielec, ta grupa wniosków nie uzyskała wsparcia zewnętrznego. Łączna wartość środków deklarowanych przez Gminę Miejską Mielec na realizację inwestycji wyniosła 5 mln 38 tys. 829 zł. Oczekiwano, że dofinansowanie ze środków UElEOG wyniesie 18 mln 381 tys. 304 zł. Tymczasem rozpoczął się nowy okres programowania W jego ramach Gmina Miejska Mielec również będzie składała wnioski o dofinansowanie. Opracował Edward Michocki Wykorzystano materiały Biuro Promocji i Informacji, Biuro Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasto oraz Serwisu Samorządowego PAP

13 mielczanin EUROPEJSKI MIELEC 13 Mielec już po raz drugi znalazł się w ścisłej czołówce rankingu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto", przygotowanego przez "Gazetę Prawną" i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ranking wyróżnia samorządy, które osiągnęły naj- większe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. Do przygotowania zestawienia posłużyły dane ze wszystkich programów unijnych, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne. Podczas tworzenia rankingu uwzględnione zostały projekty podpisane do końca 2007 roku (bez projektów przedakcesyjnych). Wszystkie dane pochodzą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W pierwszej edycji ran- kingu Mielec zdobył pierwsze miejsce w województwie podkarpackim. W tym roku Mielec znalazł się na miejscu trzecim, osiągając jednocześnie wysoką ocenę, plasującą nasze miasto znacznie wyżej niż wiele miast i gmin np. z województwa lubelskiego. Lp gmina/miasto województwo Suma punktów I Ja sło podkarpackie Stalowa Wola podkarpackie Mielec podkarpackie Osiek Jasielski podkarpackie Lutowiska podkarpackie Przemyśl podkarpackie Tarnobrzeg podkarpackie Skolyszyn podkarpackie Czarna podkarpackie Jedlicze podkarpackie Metodologia Rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców. Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty transportowe, które trudno było przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym. JASŁO GMINA WIEJSKA STAlOWA WOLA GMINA MlaSKA MIELEC GMINA MIEJSKA OSIEK JASIElSKI GłoIIN4 WIEJSkA IlIlUTOWISKA W GMHA WlEJSICA Dofinansowanie z UE 0g6łem : 38 6S4 100 zł 2442,94 w Ił IllIIieszbM:II llaba ludnoki am PUNKTY"4696,90 Dofinansowanie z UE Ogółem : lo zł 1706,58 w Ił III mitszbiicii Dofinansowanie z UE Ogółem; zł 1943,19 w Ił IllIIIitsIbIICII LIczba ludnchd llaba ludnchd llaba ludnośd ~ JXOieb!5 498 ~ projeb6: 1 116! projełtt6w 5296 O D 5 1 PUNKTY" 1850,611 PUNKTY" 1649,18 PUNKTY" 1605,13 Dofinansowanie z UE Ogółem : zł 2496,32 w Ił na mieszbib Uaba ludnokl aro 2193 Uaba projektów O 4 PUNKTY" 1401,52 Źródło: "Gazeta Prawna" nr 56 (2 178) Objaśnienia do tabeli: Wartość WK = wartość wsparcia unijnego (wartość programów o skali powiatowej dzielona była przez liczbę jednostek samorządu, które mogą uczestniczyć w ich realizacji). Liczba projektów = liczba projektów, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy wskazanego obszaru samorządowego. Punkty = suma trzech wskaźników: wartości WK w relacji do liczby mieszkańców (pokazuje ile pomocy unijnej przypada na I mieszkańca), wartości WK w relacji do liczby projektów (pokazuje,'ak duża jest przeciętna wielkość projektu realizowanego na danym obszarze! i liczby projektów w stosunku do liczby mieszkańców pokazuje aktywność obszarów samorządowych w pozyskiwaniu środków unijnych). Wskaźnikom tym nadaliśmy wagę - odpowiednio - 35, 60 i 5 proc.

14 14 m IELCZANIN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ Ił'- Uabo Uabo _WIC. ~ ~ I+ '--' Iw.,.... ~ ~ I - - lialwiij Iw., ~ -... IlE twmsołdr.o..". -. Iw.,.... Iw.,...., Iw., Iw.,..., Iw.,.... Iw.,.... l Jasio, gm.w. IS813 S M." S l _ a Wola gn>.m SIU laso.6i & mb.2 3 Mielec gm.m l Mt.l , OIIKJajlobIl gm.w. S l ici5.ll Urtowlslco gm.w , I -Immy!I M , _ 7 T.lrn0brzt9 M ' I \IDIysIyn 9'"'w , OS Czarna gm.w IOS5, , gm.mw m.il , ! MejdanlClólew>ld gm.w CU5,1O , '"'w '004, Rzeszów M 163 SOS ',5' & IOSS2.S 14 I -- KItmpna 9'"'w S5.6 MM IS Jasio 9'"'m. 31 S6l OS S I lcdaayce 9'"'w , , S Ciewn6w 9'"'mw , , ,9 18 gm.w l, Pmwmk, gm.m. IS688 S 6876,0 m.os S I 2yroków gm.w Ilł,IG , I I, _Górne lmjst gm.m Ill,A S gm IlU' S , , : Gony<. gm.w ' l,)o T.l_ 9'"'w l Ąl' , : Dębowie< gm.w , KIosno M , SI_ T_ Swiw gm.w łgl, , gm.mw S , l S ,5 29 PIIIno gm.mw lmjsic 9'"'''' ,ot gm.w ,5 524,tl Bat 32 Hotynóoc Zdtdi gm.w OSO.7 33 gm.mw S , _asanyna gm.mw tO, ~ gm,w , !II6w gm.w , lm gm.mw ,i2 1, ,9 0.0 S yn6w gm.m f Ulan6w gm.mw W , , Sch gm.w. 510S , HomiuII gm.w l O~ IludnltnadSa... gm' ot pysmica gm.w HyIne gm.w S Nisko gm.mw , Tyayn gm.mw s Q,0 416, , gm.w mm gm.w II )tui gm.w , B.S WyIne 9'"'w S 2336,5 374," I 886, ZaIiIoów gm.w , ~ gm.w * ,0 - S3 U/IM gm.w , gm.mw , gm.m m,ll o... gm.w _ ,0 0.0 ilu 57 ~ gm.mw ni,li DełlicJ gm.m ,4S Czarna (PIlzno) gm.w. ' J.lt,)O KI>II>u.- gm.mw G,lS , gm..mw ,5' BuI<ows*'> -~ gm.w los.6i gm.w lil.2' DęIlIU gm.w " gm.m l6ł,i '"'mW "'" UiIM gm.m S3, ,4 68 WOjoslOwQ gm.w , s.not gm.w ,," _nad Sanem gm.w ,4 24f BogudIwalo gm.w f.4l Us:d:i gm.w ,A , gm." DU l 556, liiinjtii Dolne 9'"'mw ll8,lo gm.w , Symbole )odnosielc...,.owydl: gm.m. - 9mi.. miejska. gm.mw. - gmi.. miejsjto.wlej>1:a, gm.w. - 9mIN wlejska. M - miaslo.. prawach powia.u. ajlepiej wydaj ą unijne pieniąd ze Ś... 1d UE og6łom Ś... 1cI UE Ol osobę Projollty regio.. lne Pr.~1Ity prud. lęblorstw Objałnitnia ; Pro lity roi.. warto«wi( - winołt wsparcia unijntgo (wano!( ",og.. mów o sbll powial~ d.ieion było Wino!( Wir10Sl Wnosi kan Rtst",klury- pn.,liabt jtónosteł< samonąd kt6r. mogą uaestniay( wsparcia 2PORR' wsparcia Lp. IQIW. Lp. N... a kuren<yjnolci lł<jlsekloro w kil realizacjij. Uaba projeict6w - Iial>ł p<ojektów. Lp. Nazw. Lp. Harwo wue (w tys. II) pnedsi" IywnolQo. w których mog~ UCIfS\l1iay( mieslbńcy wskaza_... Z UE (w d.. biorstw Lp. Nazwa wtgo-...'" samonąclowtgo. Punk1y - su... Ir'ltch _. (w tys. zł) osobę) I Rzeszów (w tys. zł) ("tys. ", _ : winoki WK w.ełacji do liaby mihlblków (pokazu l Rzeszów I (za krosno I Rzeszów 38928,9 I Pod... Hol ił. ile pomocy unijnoj pnypado no I mleszbrla). wolloki 2 Mielec WK w reło<j i do llaby ",ojeict6w (POlwuił. jot duli jest 2 _e Pnemyll 24m.2 2 Mielec ~ pneciętno.. ieitoj( projettu... lizowa_ no danym... 3 Stalowi W Urtowlslco 2496,32 4 5talowa 3 StaIow> Wolo Go<zyte 6766,3... n.) Iliaby projektów w Slosuntu do liaby m_i\. 4 T_eg jasio Wola Wojsk Ja.osIa ców (pobzuje attywno!t obs..,ów somooąclowydl w pa- S Pnemyll _Nar r!yŻÓW 15001,7 5 J.dlicn wadowi<tg zyskiwaniu!rodtów unijny<h). Wsblnitorn tym... 51my wagę - odpowiednio ",oc. Zinlegrowany Program Operacyjny Rozwoju ReglonolntgO - RoSIlUk1uryzacjo seklora Iywnolclowego i obslorow wie)stkll Źródło : "Gazeta Prawna" nr S6 (2 178) == l'ieine zestawionie: Opracował Krzysztof Urbańsk i

15 PROJEKT m "Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego" INWESTOR: GMI. A MIEJSKA MIELEC NAZWA PROJEI(1V: "OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: AAfl'TAClA /lazyedukacyjn().$portowej W MIELCU DO UZTALCEN/A INTEGRACYJNEGO ~... z InwMtycJII oraz zakupem wyposaienia cli prafiidu 11\ w.p6iiin8nsowan przez Unl, Europejską z... 1dIgo Funduuu Rozwoju Reglonalnello.". bucitm państwa w ramach ZIIl eIO Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Rozpoczęcie realizacji: wrzesień 2006 r. Zakończenie realizacji: maj 2008 r. Rozliczenie finansowe projektu: czerwiec 2008 r. Całkowita wartość projektu: 3 83 I 340, 50 zł, w tym: dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: , 00 zł środki budżetu państwa: , 00 zł Gmina Miejska Mielec: 2 63 I 372, 50 zł Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami zarówno zdrowymi oraz tymi niepełnosprawnymi, jak i pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. Celem inwestycji jest także zapewnienie uczniom infrastruktury edukacyjno-sportowej na odpowiednim poziomie oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej przez społeczność lokalną. Projekt przewiduje objęcie szczególną, kompleksową opieką dzieci z terenów wiejskich, dzieci przejawiające talenty sportowe, a przede wszystkim te niepełnosprawne - mające utrudniony dostęp do edukacji. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do podniesienia jakości kształcenia i poprawy dostępu do edukacji, a także do zwiększenia dostępu do sportu przez społeczności lokalne. Rozpoczynając intensywną pracę nad integracją dzieci z różnych środowisk oraz z różnymi, specyficznymi potrzebami edukacyjnymi już na etapie przedszkola znajdującego się przy SP Nr 6 daje się dzieciom szansę na prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz ukształtowanie odpowiednich postaw społecznych. Kolejnym etapem jest kontynuacja nauki i procesu integracji w gimnazjum. Dzięki realizacji niniejszego projektu będzie można pójść o krok dalej i zaproponować całkowitą, IELCZANIN kompleksową opiekę nad młodzieżą, przystosowując bazę edukacyjną do jej specyficznych potrzeb w ZSO Nr I, gdzie młodzież, w tym ta uzdolniona, młodzi sportowcy oraz niepełnosprawni będą mieli możliwość kontynuacji nauki na poziomie gimnazjum oraz liceum. Dzięki funkcjonowaniu w ZSO Nr I Szkoły Mistrzostwa Sportowego młodzi sportowcy będą mieli do wyboru także naukę w specjalistycznej placówce sprofilowanej tylko dla nich. Dodatkowo, dzięki uruchomieniu na terenie ZSO Nr I, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, młodzież będzie mogła bez problemu kontynuować naukę także na poziomie wyższym. Szkoła Podstawowa Nr 6 po realizacji inwestycji oprócz funkcji sportowych będzie pełnić także funkcję nauczania dzieci niepełnosprawnych. Umożliwia to infrastruktura szkoły, która w 70% swojej powierzchni jest zabudową parterową i pozwala na łatwy dostęp do sal dydaktycznych. ZSO Nr I posiada już klasy integracyjne, mimo to infrastruktura szkoły nie jest w pełni przygotowana do tego, by swobodnie poruszali się w niej uczniowie niepełnosprawni. Nie mogą oni samodzielnie dostać się do sal dydaktycznych zlokalizowanych na piętrach, konieczne jest więc zamontowanie windy / platformy. Trzy segmenty budynku ZSO Nr I połączone są między sobą korytarzami tylko na poziomie parteru i I piętra. Osoby niepełnosprawne nie mają tym samym dostępu do biblioteki na II piętrze, w której znajduje się Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu. Projekt zakłada więc wybudowanie korytarzy łączących segmenty szkoły na poziomie II piętra. Realizacja projektu może przyniesie następujące długoterminowe korzyści: 15 - wzrost liczby osób niepełnosprawnych pobierających naukę w oddziałach integracyjnych szkół masowych (w tym także osób z terenów wiejskich) - według szacunków w 2008 roku liczba niepełnosprawnych pobierających naukę w systemie: "Od przedszkola do matury" wyniesie minimum 100 osób, - wzrost poziomu wykształcenia wśród populacji osób niepełnosprawnych z powiatu mieleckiego, - wzrost liczby osób korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej (szacuje się, iż będzie to ok osób tygodniowo), - kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości wpłynie pozytywnie na poziom zatrudnienia w regionie, - młodzie.ż wykształcona na odpowiednim poziomie stanowić będzie doskonałą bazę potencjalnych pracowników dla firm działających w SSE EURO PARK Mielec. Szybki i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw mieleckich działających w oparciu o dobrze wykształconą kadrę pracowniczą wpłynie na większą spójność ekonomiczno-społeczną regionu, zdynamizuje także rozwój gospodarczy Mielca i regionu, - zwiększenie liczby osób mogących korzystać ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej dzięki alternatywie w postaci sportu zmniejszy jednocześnie stopień występowania patologii oraz przestępczości w szczególności wśród młodych ludzi zamieszkujących lokalne osiedla, - dostęp do infrastruktury wpłynie na poprawę stanu zdrowia fizycznego lokalnej społeczności oraz przyczyni się do wzrostu wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców okolicznych osiedli.

16 16 Realizując projekt "Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego" można liczyć na wzrost poziomu edukacji wśród młodzieży z malych miast i terenów wiejskich, a także wśród osób niepeinosprawnych, co będzie przeciwdziałać marginalizacji tych grup społecznych. Działani a te będą także przygotowywać odpowiednią kadrę do pracy. Rezultaty można określić następująco: - ponad 1000 uczniów będzie korzystało ze zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej, - ok uczniów będzie korzystało ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej, - ok. 150 osób będzie mogło dziennie s korzys ta ć ze zmodernizowanej infrastruktury sportowej znajdującej się na wolnym powietrzu. ZAKRESU RZECZOWY PROJEKTU Efekty reauzacji inwestycji: 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni 790,37m 2 - modernizacja 4 boiska o łącznej powierzchni m 2 - budowa 2 boiska o łącznej powierzchni I 200 m 2 - modernizacja plac rekreacyjny o łącznej powierzchni 324 m 2 - adaptacja poprzez modernizację tor deskorolkowy - budowa trybuny na nasypie terenowym - budowa górka saneczkowa - budowa siłownia - budowa (dostawa sprzętu) skocznia do skoku w dal o łącznej powierzchni 54,32m 2 - budowa plac pod tenis stołowy - 48,25 m 2 - adaptacja m integracyjny plac zabaw dla dzieci - modernizacja. Dostawy: 42 szt. s prz ętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji 30 kompletów sp rzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje: DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY UL. SOLSKIEGO 8 W MIELCU M odernizację segmentu po sportowego o łącznej wierzchni 482,93 m 2 (sala gimnastyczna + zapleczel: łączna powierzchnia zmodernizowanej sali gimnastycznej 360, 10 m 2 IELCZANIN Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla segmentu sportowego: - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 180x300 cm - 5 szt. - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 90x300 cm - 5 szt. - tablice do koszykówki duże- 2 kpi. - tablice do koszykówki małe - 3 kpi. - słupki do siatkówki i tenisa osadzane w tulejach z siatką i naciągami - I kpi. Ponadtowykonanezostaną drobne prace modernizacyjne w pomieszczeniach zaplecza segmentu sportowego (zapiecze stanowią: dwa zespo Iy szatniowe z umywalniami i kabinami WC, pomieszczenie trenerów oraz WC trenerów przystosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawnel łączna powierzchnia zaplecza sportowego: 122,83 m 2 Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół szkoly (boisko wielofunkcyjne, plac pod tenis stołowy, integracyjny plac zabaw). Łączna powierzchnia boisk i placów projektowanych 888,25 m 2, w tym: - boisko wielofunkcyjne 840 m 2 - budowa - plac pod tenis stołowy 48,25 m2 - adaptacja. Oprócz tego powstanie integracyjny plac zabaw dla dzieci. Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla terenu wokół szkoly: - wyposażenie boiska do gier i zabaw - bramki kratowe z tablicami do koszykówki - 2 kpi. - słupki - I ~pl. - wyposażenie istniejącego zaplecza sportowego: - stół betonowy do tenisa stołowego - I kpi. -ławeczki z oparciami - 12 szt. - kosze na śmieci - 8 szt. - wyposażenia projektu placu integracyjnego i przyleg łego terenu: - stoliki do gier zespołowych 6-osobowe -2 szt. - tablica do rysowania - Iszt. - sprężynowce - 2 szt. - ławeczki z oparciami - 5szt. - zestaw sprawnościowy (obejmuje elementy sprawnościowe dla dzieci w wieku powyżej 5 lat np. huśtawka + przeplotnia linowa + drabina + lina + trzepak + drabinka pozioma; urządzenia konstrukcji stalowej z rur ocynkowanych i lakierowanych, siedzisko huśtawki z gumy); - tablica do mini koszykówki na statywie - Iszt. - kosze na śmieci - 2szt.

17 DLA ZESPOłU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I PRZY UL. TAŃSKIEGO 3 W MIELCU: Modernizację segmentu sportowego o łącznej powierzchni 626,19 m2 (sala gimnastyczna duża, sala gimnastyczna mała, sala zajęć korekcyjnych dla niepełno sprawnych + zapleczel: łączna powierzchnia zmodernizowanych sal gimnastycznych - 430,27 m 2, w tym: - sala gimnastyczna duża - pow. 275,14 m 2, - sala gimnastyczna mała - pow. 111,59 m 2, - sala zajęć korekcyjnych dla niepełnosprawnych - pow. 43,54 m 2 Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla segmentu sportowego Wyposażenie sali gimnastycznej dużej: - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 180x 300 cm - 6 szt. - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 90x 300 cm - 6 szt. - tablice do koszykówki duże -2 kpi. - tablice do koszykówki małe -3 kpi. mielczanin - słupki do siatkówki/tenisa osadzone w tulejach z siatka i obciągami - I kpi. Wyposażenie sali gimnastycznej małej: - drabinki przyścienne ze szczeblami z litego drewna 180x300-6 szt. - wyposażenie sali korekcyjnej: - drabinka przyścienna ze szczeblami z litego drewna 180x300. Ponadto wykonane zostaną drobne prace modernizacyjne w pomieszczeniach zaplecza segmentu sportowego (zaplecze stanowią: WC dla nie pełnosprawnych, pomieszczenie trenerów, magazyn sprzętu sportowego, szatnia żeńska, natryski + WC + przedsionki, szatnia męska, korytarz). Łączna powierzchnia zaplecza sportowego -195,92 m 2 Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne obejmuje następujące prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: - montaż szybu z platformą, - wykonanie nadbudowy dwóch przewiązek komunikacyjnych. Zagospodarowanie i urządzenie terenu szkoły w obrębie ogrodzenia (2 boiska, skocznia do skoku w dal oraz elementy małej architektury). Łączna powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych -I 302,32 m 2, w tym: - boisko do piłki ręcznej 800 m 2 - budowa - boisko do koszykówki 448 m 2 - budowa, - skocznia do skoku w dal 54,32 m 2 - budowa. Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla obiektów w obrębie ogrodzenia szkoły piłki Wyposażenia boiska do ręcznej (siatkowej) - bramki -2 kpi. - słupki - I kpi. Wyposażenie boiska do koszykówki - kosze - 2 kpi. Wyposażenia terenu w elementy małej architektury: - ławeczki młodzieżowe - 8 szt. - ławe czki z oparciami -12 szt. - kosze na śmieci - 6 szt. Zagospodarowanie i urządzenie terenu szkoły poza ogrodzeniem (6 boisk, plac rekreacyjny, bieżnia, trybuny, górka saneczkowa, tor deskorolkowy, siłownia, elementy małej architektury, doposażenie istniejącego placu zabaw) Łączna powierzchnia zmodernizowanych/wybudowanych boisk sportowych m 2, w tym: - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej m 2 - budowa 17 - boisko do koszykówki 600 m 2 - modernizacja - 4 boiska do tenisa stołowego 150 m 2 każde (łączna powierzchnia boisk do tenisa stołowego 600 m 2 ) adaptacja poprzez modernizację - plac rekreacyjny pow. 324 m 2 - modernizacja - doposażenie istniejącego placu zabaw w stoliki do gier towarzyskich. Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji dla obiektów poza ogrodzeniem szkoły Wyposażenie piłki nożnej: - bramki - 2 kpi. boiska do Wyposażenie boiska do koszykówki: - kosze - 2 kpi. Wyposażenie boisk do tenisa stołowego: - stoły pingpongowe - 4 kpi. Wypo sażenia placyków rekreacyjnych: - stoliki rekreacyjne 4- osobowe - 6 szt. Wyposażenie terenu w urządz enia sportowo-rekreacyjne (siłownia) - 13 szt. - sztanga w leżeniu - I szt. - motyl - 2 szt. - twister - I szt. - steper - 2 szt. - wiosła - I szt. - ławka uniwersalna - 5 szt. - drążek uniwersalny - I szt. Wyposażenie terenu w urządzenia komunalne: - ławki z oparciami - 25 szt. - kosze na śmieci - 10 szt. Opracowali: Jan Midura i Krzysztof Urbański

18 18 mielczanin Wydarzenia LISTOPAD Mieszkańcy Mielca w wyborach samorządowych wybrali nową, 23-osobową Radę Miejską. Do drugiej tury wyborów prezydenta miasta przeszli janusz Olodorowski i Krzysztof Popiołek W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych seminariów, wdrażanego właśnie w regionie mieleckim pilotażowego programu pod nazwą "Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych". GRUDZIEŃ s - Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej janusz Olodorowski został zaprzysiężony na Prezydenta Miasta Mielca. 7 - Zakończyła się piąta już edycja konkursu "Zachowaj trzeźwy umysy' organizowanego przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych mieleckiego Urzędu Miejskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, a policjanci ufundowane przez miasto alkomaty i narkotestery Słuchacze, nauczyciele i przyjaciele Katolickiego Centrum Edukacji "KANA" obchodzili piąty jubileusz powstania. Od 200 I roku około dwóch tysięcy słuchaczy skorzystało z bezpłatnych kursów i szkoleń, które przeprowadziło Centrum Nie tylko o tym jak powstawał album, ale także która z ulic w mieście jest najstarsza i gdzie stał zamek z trzema wieżami można było dowiedzieć się w Pałacyku Oborskich podczas promocji albumu "Mielec wczoraj i dziś. Wędrówki po mieście" autorstwa jerzego Skrzypczaka i józef a Witka. STYCZEŃ Po drugiej turze wyborów fotel prezydenta Mielca po raz czwarty z rzędu powierzony został januszowi Olodorowskiemu Podczas sesji inaugurującej pracę Rady Miejskiej kadencji wybrano przewodniczącego, którym został Zdzisław Nowakowski. Zastępować go będą Barbara Tutro i Aleksander Kopeć. 3 - Komendant wojewódzki Policji powołał Mirosława Furdynę na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Policji w Mielcu 4 - Podczas koncertu noworocznego w Samorządowym Centrum Kultury wystąpiła Mielecka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Franciszka Wyzgi /efrey Pino, prezes Sikorsky Aircraft Corp. przyjechał do Mielca, gdzie m.in. spotkał się z władzami Mielca oraz ciąg dalszy na str

19

20

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie BENEFICJENT UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie NR 2000 PL 16 P PE 012 projekt OCZYSZCZALNIa ŚCIEKÓW PŁASZÓW ii W KRAKOWIE lipiec 2003 listopad 2003 maj

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW II W KRAKOWIE

PŁASZÓW II W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjent Jednostka Realizująca Projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48 12 42 42 440, +48 12 42 42

Bardziej szczegółowo

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GDZIE i KIM JESTEŚMY? Gmina podmiejska w sąsiedztwie miasta Tarnowa, swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości Położenie: dolina rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Michał Chrząstowski Zespół

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu www.zmge.zywiec.pl Projekt Oczyszczanie ścieków na czyźnie - od pomysłu do sukcesu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Prałata St. Słonki 22 34-300 tel. 33 861 28 98 Związek Międzygminny

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA w Krakowie

OCZYSZCZALNIA w Krakowie OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PŁASZP ASZÓW W II w Krakowie Projekt współfinansowany przez UNI z Funduszu Spójno jności UNIĘ EUROPEJSKĄ Projekt przyczynia się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rzeszów, 09-04-2013r. 1 PUNKT KONSULTACYJNY KSU Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: - jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 28 wraz z dobudową drugiej jezdni 1 Projekt dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE 102 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 8 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI /93/2003 Rady Gminy Leżajsk z dnia 11 września 2003 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie ETAP I PROJEKT NR 2005 PL 16 C PE 009 www.wodociagi.krakow.pl/inwestycje_ue CELE PROJEKTU poprawa jakości wody w rzece Wildze wskutek

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Tworzy 20 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego Siedzibą Związku jest Miasto Jasło Zgromadzenie organ stanowiący i kontrolny Zarząd organ wykonawczy Celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP I NR 2005 PL 16 C PE 009 2 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. W KRAKOWIE ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel. +48

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. są w trakcie realizacji Projektu pod nazwą:

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. są w trakcie realizacji Projektu pod nazwą: "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. są w trakcie realizacji Projektu pod nazwą: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, ETAP I i II" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ"

BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ "BUDOWA OBWODNICY MIASTA KLUCZBORKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 45 W KUNIOWIE DO UL. FABRYCZNEJ" 25.06.2012r. Kluczbork CELE PROJEKTU podniesienie standardu gminnej infrastruktury drogowej o znaczeniu gospodarczym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Planowana inwestycja STOSUNKI WODNE I JAKOŚĆ WODY Zadanie. Okres realizacji

Planowana inwestycja STOSUNKI WODNE I JAKOŚĆ WODY Zadanie. Okres realizacji Załącznik 4. Inwestycje powiatowe w zakresie stosunków wodnych i jakości wód Gmina /Miasto Planowana inwestycja STOSUNKI WODNE I JAKOŚĆ WODY Zadanie Okres Etap realizacji zadania Koszty, źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Ściekowa w Tychach

Gospodarka Ściekowa w Tychach Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Gospodarka Ściekowa w Tychach Jest dla mnie źródłem wielkiej

Bardziej szczegółowo

DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne

DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 24-26 LUTY 2016 Łączna długość dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego: 1653,00

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJJNE z udziałem środków unijnych. I Projekty, na które Miasto Lublin ma podpisane preumowy

PROJEKTY INWESTYCYJJNE z udziałem środków unijnych. I Projekty, na które Miasto Lublin ma podpisane preumowy PROJEKTY INWESTYCYJJNE z udziałem środków unijnych I Projekty, na które Miasto Lublin ma podpisane preumowy 1. Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r.

Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Fundusze zewnętrzne dla Gminy Fabianki w 2016 r. Autor: Administrator 03.01.2017 r. Gmina Fabianki - Gminny Serwis Informacyjny Rok 2016 upłynął w gminie Fabianki pod znakiem licznych zadań inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych)

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) L.p. Tytuł i numer projektu Nazwa Programu 1a 2a strona 1 z 8 2010-09-27 II etap budowy oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo