ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4"

Transkrypt

1 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Numer 4 (31) GRUDZIE 2010 w tym numerze: przeczytaj koniecznie Temat Numeru Fiskus w natarciu Podwy ka VAT i jej konsekwencje retro czy klasyk? Ponadczasowy powab oldtimerów 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja LEASEPLAN z nagrodñ top player 2010 rynku flotowego Kompani na zim Z nap dem 4x4

2 Zapraszamy do naszej STACJI KONTROLI POJAZDÓW! Badania rejestracyjne dla wszystkich marek. REcepcja edytorial Drodzy Czytelnicy, mo na powiedzieç, e niezale nie od tego, czym si zajmujemy, koniec roku upływa nam pod hasłem VAT-u. W przypadku nas wszystkich jest to niedawny wzrost podatku od towarów i usług z 22 do 23 proc. Z kolei w przypadku bran y flotowej najgor tszym tematem koƒca 2010 roku jest niewàtpliwie likwidacja mo liwoêci odliczania VAT-u od samochodów z kratkà. Był to tak e jeden z tematów przewodnich dwóch najwi kszych imprez bran owych, w których braliêmy ostatnio udział Targów Fleet Market oraz Fleet & Business Day. PostanowiliÊmy zatem podsumowaç dla Was wszystkie istotne informacje, zwiàzane ze zmianami w przepisach, zarówno tymi, które ju weszły w ycie, jak i tymi, które dopiero nas czekajà od stycznia. Zach cam zatem do lektury tekstów Co z tà kratkà? oraz Fiskus w natarciu autorstwa naszych ekspertów Anny Och dzan oraz Jarosława Oworuszko, aby zakoƒczyç rok z porzàdkiem w głowie, przynajmniej w tym zakresie. Koniec roku to tak e czas podsumowaƒ i właênie w ramach tych podsumowaƒ otrzymaliêmy fantastyczny prezent mikołajkowy tytuł Top Player 2010 Rynku Flotowego przyznawany przez magazyn Flota firmom, które nie dały si kryzysowi. W uzasadnieniu przeczytaliêmy, e wyró niono nas m.in. za jasnà strategi rozwoju, kreowanie nowych produktów i usług, a przede wszystkim budowanie swojej pozycji na rynku. Kapituła podkreêliła, e Top Player jest tak e dodatkowà formà uznania dla pomysłowoêci, innowacyjnoêci i poczucia odpowiedzialnoêci danej firmy za kondycj rynku flotowego. Chciałbym, eby właênie w ten sposób brzmiało tak e nasze noworoczne postanowienie dla Paƒstwa. W tym roku Grupa Lease- Plan wyró niła nas tak e nagrodà Throphy of Excellence 2010 dla najszybciej rozwijajàcego si oddziału LeasePlan. Obiecujemy, e w nadchodzàcym roku zrobimy jeszcze wi cej, aby wszystkie te wspaniałe kryteria, które udało nam si spełniç w tym roku, zostały jeszcze lepiej wypełnione w przyszłym. Miłej lektury! Wydawca: Kierownictwo publikacji: Koordynacja wydawnictwa: LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Artur Sulewski, Anna WiÊniewska LeasePlan Ma gorzata Kenig Multi Communications, Biuro Prasowe LeasePlan Rafa Rezler Novimedia CP Projekt, redakcja, NOVIMEDIA Content Publishing, produkcja: Kontakt z redakcjà: Sławomir Wontrucki OFERUJEMY PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ WYMIANY I PRZECHOWANIA OPON ORAZ KÓŁ W NASZYM MAGAZYNIE NEXTEAM CHINIEWICZ Sp.j. ul. Modlińska 57a, Warszawa tel. (22) , (22) Na ok adce: Najmniejszy SUV Mercedesa GLK, dzi ki zaawansowanemu nap dowi na cztery koła, mo e si sprawnie poruszaç nawet w warunkach bardziej przypominajàcych stok narciarski ni drog. Prezes Zarzàdu LeasePlan Fleet Management (Polska) Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 3

3 REcepcja w numerze: 06 Certyfikat WiarygodnoÊci Biznesowej dla LeasePlan Dun & Bradstreet docenił Êwietnà kondycj LeasePlan. 06 Top Player 2010 LeasePlan został laureatem bran owej nagrody przyznawanej przez redakcj magazynu Flota. 08 Co z tà kratkà? Nadchodzà zmiany w zasadach odliczania VAT-u od kosztów zwiàzanych z u ytkowaniem pojazdów. Sprawdzamy, co szykuje dla nas Ministerstwo Finansów. 09 Kongres Green Power 2010 Na II Mi dzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej LeasePlan zaprezentował swoje zielone rozwiàzania. 10 Fiskus w natarciu Wzrost stawki VAT do 23 proc. nie ma dla przedsi biorcy adnych zalet. Jaki b dzie wpływ podwy ki podatku na naszà gospodark? 12 8 tysi cy drzew LeasePlanu W ciàgu pi ciu lat, we współpracy z Klubem Gaja, pracownicy LeasePlanu posadzili ju ponad 8 tysi cy drzew! 14 Bezpieczna flota Krzysztof Gos ju od 25 lat zajmuje si doskonaleniem umiej tnoêci kierowców. Szkoli tak e pracowników firmy DuPont. 16 Retro czy klasyk? Satysfakcja, jakà daje samochód z duszà, jest bezcenna. Zamiast imitacji retro proponujemy prawdziwe oldtimery niepowtarzalne klasyki motoryzacji sprzed lat. 18 4>2 W zimowych warunkach nap d na cztery koła bywa niezastàpiony. Przedstawiamy modele, które nie zawiodà na Êliskich nawierzchniach. 24 Czarny popularny Choç był dost pny nie tylko w czarnym kolorze, to nie wybór barw zadecydował o popularnoêci Forda T. Pierwszy globalny samochód wygrywał cenà, dost pnoêcià i prostotà eksploatacji. 26 Dakar uzale nia Mimo, e zawodnicy nigdy nie mogà byç pewni, e uda im si dotrzeç do mety bezpiecznie, to i tak co roku licznie stawiajà si na starcie, niezale nie od tego, czy trasa wiedzie przez Sahar, czy te bezdro a Ameryki Południowej. 30 W stylu retro Moda i design nie mijajà bezpowrotnie, lecz znikajà nam z oczu, by po jakimê czasie powróciç w glorii sławy i popularnoêci. GarÊç nowoczesnych gad etów, które wyglàdem przywodzà na myêl poprzednie dekady. Zużycie paliwa i emisja C02: Ford S-MAX 2.0 Duratorq TDCi 163 KM l/100 km, 152g/km (zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC, cykl mieszany). Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym. Życie jeszcze nigdy nie było tak ekscytujące. Poczuj energię nowego Forda S-MAX w stylistyce Ford kinetic Design. Sprawdź atrakcyjną ofertę flotową oraz moc innowacyjnego silnika EcoBoost. O szczegóły pytaj u Autoryzowanych Dealerów Forda. Adres najbliższego Dealera Forda znajdziesz na Nowy FordS-MAX Feel the difference S-MAX your life ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska

4 REalia Certyfikat WiarygodnoÊci Biznesowej LeasePlan Fleet Management (Polska) został wyró niony przez Dun & Bradstreet Certyfikatem WiarygodnoÊci Biznesowej za najwy szà ocen stabilnoêci firmy w roku Dun & Bradstreet przyznaje Certyfikat WiarygodnoÊci Biznesowej firmom, które zaprezentowały silnà kondycj i najni sze ryzyko upadku w oparciu o D&B Failure Score. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o szczegółowà analiz danych finansowych firm za rok Wyró nienie to stanowi jednoczeênie zaêwiadczenie, e wyniki finansowe LeasePlan dajà gwarancj bardzo wysokiego poziomu płynnoêci, zdolnoêci finansowej i rentownoêci, a poziom zadłu enia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatnoêci jest znikomy. Top Player 2010 LeasePlan został laureatem bran owej nagrody Top Player 2010 Rynku Flotowego przyznawanej przez redakcj magazynu Flota. Wyró nienie zostało przyznane przy okazji kolejnej edycji jednego z najwi kszych eventów bran y flotowej Fleet & Business Day. Top Player honoruje firmy, które nie dały si kryzysowi, nie zrezygnowały z innowacyjnoêci, nie poddały si mro eniu bud etów i legislacyjnej zawierusze. Kryteria, według których wybierano laureatów, zawierały mi dzy innymi jasnà strategi rozwoju, kreowanie nowych produktów i usług, a przede wszystkim budowanie swojej pozycji na rynku. Kapituła podkreêliła, e Top Player jest tak e dodatkowà formà uznania dla pomysłowoêci, innowacyjnoêci i poczucia odpowiedzialnoêci danej firmy za kondycj rynku flotowego. 6 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska

5 REalia O tym, e nadchodzi zmiana zasad odliczania podatku VAT od kosztów nabycia i niektórych kosztów utrzymania pojazdów samochodowych, wiedzà wszyscy. Przewidywana przez Ministerstwo Finansów data wprowadzenia zmian w tym zakresie to 1 stycznia 2011 r. Nie ma całkowitej pewnoêci, e od tego dnia zacznà obowiàzywaç nowe regulacje dotyczàce likwidacji prawa do odliczania podatku VAT od samochodów z kratkami. JeÊli wziàç pod uwag starania Ministerstwa Finansów w ograniczaniu prawa podatników do odliczania podatku VAT i długoletnie ju plany likwidacji mo liwoêci odliczenia VAT od zakupu, leasingu, wynajmu i paliwa do samochodów innych ni ci arowe, jest wysoce prawdopodobne, e zmiany te b dà obowiàzywaç od stycznia przyszłego roku. Co z tà kratkà? REalizacje Co si zmieni? Na stronach internetowych MF znajdujà si zało enia do projektu o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawowym zało eniem nowych regulacji jest wprowadzenie jednolitych zasad rozliczania podatku VAT w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych. Bowiem przepisy podatkowe nie mogà w odmienny sposób traktowaç modeli samochodów, które konstrukcyjnie i funkcjonalnie sà samochodami osobowymi. Chodzi o wprowadzenie ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od wydatków zwiàzanych z zakupem, wynajmem i leasingiem samochodów o dopuszczalnej ładownoêci powy ej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej poni ej 3,5 t, innych ni samochody ci arowe. Ograniczenie dotyczyç b dzie równie paliwa do takich samochodów i ma obowiàzywaç do koƒca 2012 r. Natomiast ograniczeniem nie b dà obj te pojazdy samochodowe, które co do zasady przeznaczone sà do działalnoêci gospodarczej i które sà przedmiotem odsprzeda y lub oddania w odpłatne u ywanie na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i u ywane sà do tych celów przez okres nie krótszy ni szeêç miesi cy. A tak e: pojazdy, które w oparciu o kryteria okreêlone w przepisach ustawy o VAT (art. 86 ust. 4 pkt 1-4) mogà zostaç uznane za pojazdy słu àce zasadniczo do przewozu ładunków, pojazdy specjalnego przeznaczenia (np. pomoc drogowa, ładowarki, pojazdy pogrzebowe), pojazdy, które konstrukcyjnie przeznaczone sà do przewozu co najmniej 10 osób łàcznie z kierowcà. PrzejÊciowo czy na stałe? Jakie b dà konsekwencje planowanych zmian w przypadku pojazdów, które zostały nabyte, wynaj te lub wyleasingowane przed wprowadzeniem nowych przepisów? W zało eniach do projektu ustawy zmieniajàcej zasady odliczania podatku VAT od samochodów z kratkà minister finansów przewidział sytuacje przejêciowe. W myêl tych zało eƒ projektowane przepisy dotyczàce ograniczonego prawa do odliczenia podatku VAT nie b dà miały zastosowania do samochodów b dàcych przedmiotem umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których prawo do odliczania VAT-u przysługiwało podatnikowi przed wejêciem w ycie nowelizacji. Warunkiem do zachowania prawa nabytego do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatnoêci wynikajàcych z takiej umowy b dzie zakaz wprowadzania zmian w tych umowach. Ponadto umowy te muszà byç zarejestrowane we właêciwym urz dzie skarbowym najpóêniej trzydziestego dnia, liczàc od dnia wejêcia w ycie projektowanych zmian w odliczaniu podatku VAT. Nabyte prawa nie b dà jednak dotyczyç zakupu bie àcego paliwa do nap du pojazdów obj tych ograniczonym odliczeniem podatku VAT. Pozostaje pytanie, czy planowane ograniczenia w odliczaniu podatku VAT b dà obowiàzywały tylko przez zakładany w MF okres przejêciowy (tj. do koƒca 2012 r.), czy mo e wpiszà si na stałe w praktyk organów podatkowych. Samochód z kratkñ jest idealnym rozwiñzaniem dla wielu przedsi biorców, którzy potrzebujñ samochodu do pracy, lecz niekoniecznie musi to byå ci arówka. Sprawdzamy, jakie zmiany szykuje dla nich fiskus. TEKST: Anna Och dzan Kongres Green Power 2010 LeasePlan Fleet Management wziñł udział w II Mi dzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej Green Power Firma zaprezentowała jedno z oferowanych przez siebie ekologicznych rozwiñza elektryczny samochód Re-Volt, wylicytowany w ramach Wielkiej Orkiestry ÂwiÑtecznej Pomocy. P rodukowany w podwarszawskim Pruszkowie Re-Volt jest elektrycznym pojazdem na miar XXI wieku. Pojazd umo liwia sprawne przemieszczanie si po zatłoczonych miastach dzi ki energii elektrycznej. W ekologicznà podró mogà si nim wybraç dwie osoby. Auto przyspiesza do 50 km/h w ciàgu 7 sekund i osiàga maksymalnà pr dkoêç 90 km/h. Wyposa one jest w znany z bolidów Formuły 1 system KERS, który umo liwia odzyskiwanie energii kinetycznej. Jazda za grosze Trójkołowa konstrukcja sprawia, e pojazd jest bardzo lekki, wa y jedynie 390 kg. Dodatkowo jest oszcz dny. Ładowanie baterii przy u yciu domowych sieci elektrycznych kosztuje od 3 do 4 zł, przy czym bateria musi si ładowaç około 4,5 h. W przypadku ładowania pràdem trójfazowym mo na zmniejszyç koszt jeszcze o połow. Tak naładowana bateria przy jeêdzie z włàczonymi Êwiatłami powinna wystarczyç na około 100 km. Dzi ki nap dowi elektrycznemu Re-Volt jest autem ekologicznym. Nie emituje szkodliwego dla Êrodowiska dwutlenku w gla i mo e byç poddany recyklingowi w 98 proc. Dobroczynna ekologia Licytujàc ten pojazd, udało nam si nie tylko wspomóc szczytne idee Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, ale tak e zwróciç uwag na bardzo istotny element naszego biznesu ekologi mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarzàdu LeasePlan. Od lat realizujemy proekologicznà polityk w oparciu o program GreenPlan. Re-Volt jest dla nas kolejnym elementem, dzi ki któremu przybli amy naszym klientom kwestie przyjaznego Êrodowisku podejêcia do kwestii motoryzacyjnych. Kongres Green Power 2010 okazał si doskonałym miejscem do zaprezentowania szerszej publicznoêci tego zielonego rozwiàzania. Energiczna debata Kongres Green Power 2010 był okazjà do wymiany doêwiadczeƒ i szansà na dyskusje o rynku OZE z czołowymi postaciami z bran y energetyki odnawialnej w Polsce i na Êwiecie. Uczestnicy kongresu wzi li udział m.in. w panelach dyskusyjnych, interaktywnych debatach, które obj ły zagadnienia z zakresu polityki, biznesu, nauki, nowych technologii oraz poszczególnych êródeł energii odnawialnej. Organizatorami kongresu oraz wystawy były Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO), Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie oraz Fundacja REO. TEKST: M.C. od 3 do 4 zł tyle kosztuje ładowanie baterii Re-Volta z domowego gniazdka 8 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 9

6 REwelacje Fiskus w natarciu Wzrost stawki podatku VAT do 23 proc. nie ma dla przedsi biorcy adnych zalet. Bud et pa stwa liczy na dodatkowe wpływy, jednak rosnñce obciñ enia fiskalne polskich firm mogñ doprowadziå do rozwoju szarej strefy. Pozornie niewielka podwy ka VAT-u zmusi przedsi biorców do gł bszego si gni cia do portfeli TEKST: Jarosław Oworuszko, dyrektor finansowy Jaki b dzie wpływ wzrostu podatku VAT na polskà gospodark? Scenariusz, w którym paƒstwo nakłada wy sze podatki, a nast pnie liczy płynàce szerokà strugà przychody, wprowadzany był ju wielokrotnie. Tak było mi dzy innymi z podatkami akcyzowymi nie przyniosły one spodziewanych wpływów do bud etu, poniewa jednoczeênie obni yła si wykazywana oficjalnie aktywnoêç gospodarcza. Cz Êç biznesu mo e wi c przejêç do szarej strefy, której zdecydowanie nie jest po drodze z bran à wynajmu długoterminowego. Naczynia połàczone Podniesienie podatku od towarów i usług mo e równie spowodowaç obni enie konsumpcji oraz wzrost cen, co w efekcie wpłynie negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego. Podobnie jak z potencjalnym wpływem nowej stawki VAT na inflacj. Wielu ekonomistów marginalizuje te zjawiska, podkreêlajàc, e na podstawie analizy działaƒ i doêwiadczeƒ innych gospodarek europejskich moment wprowadzenia podwy ki podatku jest idealny. Przepisy wykonawcze Ministerstwa Finansów do zmiany wysokoêci podatku mogà pojawiç si doêç póêno oby nie w drugiej połowie grudnia bie àcego roku. Mam nadziej, e nowa interpretacja przepisów b dzie prosta, jasna i precyzyjna. To nie jest szczególnie trudne zadanie, poniewa chodzi o wyznaczenie stabilnych i jednoznacznych ram działania, a przedsi biorcy nie oczekujà od ustawodawcy, e przewidzi wszystkie zdarzenia biznesowe. VAT a bran a leasingowa Jednym z głównych skutków wprowadzenia zwi kszonego podatku b dà wy sze koszty wynajmu i leasingu. Rosnàcy VAT spowoduje wzrost kwoty nieodliczalnej przy niezmienionym limicie odliczalnej cz Êci podatku od zakupu i najmu pojazdu osobowego. Dotyczy to oczywiêcie klientów b dàcych płatnikami podatku VAT. Limit odliczeƒ ministerstwo pozostawiło bez zmian. W myêl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, która mówiàc ogl dnie składa si w niemałej cz Êci z niedomówieƒ, dla podatników u ytkujàcych pojazdy osobowe na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o zbli onym charakterze kwota podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu lub innych kosztów wynikajàcych z zawartej umowy i udokumentowanych fakturami VAT. Suma kwot w całym okresie u ytkowania (spłacania) samochodów nie mo e przekroczyç 6 tys. zł za jeden pojazd. Ograniczenie w odliczaniu VAT w dalszym ciàgu nie ma zastosowania do wydatków zwiàzanych z wynajmem pojazdów, ale o innym charakterze ni czynsz najmu i niewynikajàcych z umowy najmu (np. koszty naprawy). Dro ej do pełna Wzrosnà tak e koszty eksploatacji. Na przykład przy zakupie paliwa do samochodów osobowych o kwot nieodliczalnego, wy szego o 1 proc. podatku VAT. Obcià enia przypadajàce na jedno auto firmowe nie b dà du e, jednak w swojej masie przysporzà bud etowi przychodów, a właêcicielom wi kszych flot dodatkowych kosztów. Spróbujmy wykonaç prostà analiz, uwzgl dniajàc zapowiadane na sezon zimowy podwy ki cen paliw. Dla uproszczenia obliczeƒ przyjmijmy, e litr oleju nap dowego to wydatek rz du 5 zł brutto. WartoÊç netto wynosi wówczas 4,10 zł, a kwota VAT 0,90 zł. Przyjmijmy, e nasz słu bowy samochód przeje d a rocznie 40 tys. km, zu ywajàc Êrednio 7 l paliwa na 100 km. Daje to 2800 l w ciàgu roku. Wzrost stawki VAT o 1 pkt procentowy stanowi skok o 4 gr na litrze, czyli kwota podatku jest równa 0,94 zł. Łàczny koszt paliwa zwi ksza si wi c rocznie o 112 zł. To niedu o, jednak wydatki zmieniajà si w zale noêci od wielkoêci floty ( pojazdów oznacza dodatkowo zł) oraz innych składowych kosztów u ytkowania samochodów: przeglàdów, roboczogodzin, płynów eksploatacyjnych, opon, napraw bie àcych itp. W przypadku towarów, które majà wielostopniowy cykl produkcji, VAT jest naliczany w wi kszej wysokoêci na ka dym etapie i przez ka dego kolejnego kontrahenta. Trudno okreêliç dokładny wzrost kosztu zakupu produktu lub usługi dla koƒcowego nabywcy, poniewa nie dysponujemy modelem makroekonometrycznym, jednak moim zdaniem ceny wzrosnà nie o dodatkowy 1 proc. VAT, ale o kilka procent. Znaki zapytania Zwróçmy tak e uwag na koszty, które dopiero mogà si pojawiç, na przykład wzrost kosztu wynajmu samochodów zast pczych. Podobnie jest z efektywnymi kosztami napraw po wypadkach: w przypadku auta ubezpieczonego do wartoêci netto, ubezpieczyciel pokryje koszty napraw w wartoêci netto, a przedsi biorca b dzie zobowiàzany zapłaciç wy szy VAT. Dla bran y wynajmu długoterminowego newralgiczny jest moment zmiany przepisów 1 stycznia 2011 r., poniewa pojawiajà si wàtpliwoêci, w jaki sposób traktowaç usługi Êwiadczone na przełomie okresów (np. od 15 grudnia do 15 stycznia). Nie jest jasne, jakà stawkà opodatkowywaç tego typu transakcje w zale noêci od tego, czy fakturowanie odbywa si z góry, czy z dołu. Umowy wynajmu długoterminowego nale à do usług Êwiadczonych w sposób ciàgły, a wi kszoêç klientów jest podatnikami VAT. 1 stycznia 2011 r. zmieni si wi c podatkowa cz Êç rat wynajmu i rat leasingowych, zwykle odzyskiwana przez przedsi biorc. Inaczej wyglàda sytuacja, je eli klient nie jest płatnikiem VAT-u, a cena za usług FSL okreêlona została w umowie w wartoêci brutto. Ten problem na szcz Êcie nie jest powszechny i dotyczy zwykle bran ubezpieczeniowej i bankowej. VAT w kratk Klienci flotowi rzadko decydujà si na u ytkowanie aut z kratkà, słusznie nie ufajàc niestabilnym przepisom. Ponadto istotny jest te element HR-owski raczej trudno byłoby sobie wyobraziç mened era Êredniego czy wy szego szczebla w samochodzie z kratkà, który tym samym nie gwarantuje odpowiedniego presti u. Na kratki decydujà si głównie mikroprzedsi biorstwa, nabywajàce dla kadry kierowniczej czy właêcicieli dro sze modele zwykle typu SUV w których kratka daje pokaêne oszcz dnoêci, a korporacyjny presti nie jest istotny. Wi cej VAT-u, wi cej problemów choçby dlatego, e wi cej pieni dzy b dzie znikaç w bakach samochodów słu bowych Przedsi biorców czekajà równie techniczne i interpretacyjne problemy z rozliczeniem podatku VAT za Êwiadczone usługi. Oto kilka przykładów: da w styczniu nast pnego roku. Jaka powinna byç stawka podatku w przypadku Termin płatnoêci faktury za wydany klientowi w grudniu 2010 r. samochód przypa- wypływu z konta przedsi biorstwa kwoty z innym VAT-em ni obowiàzujàcy? W niektórych firmach obowiàzuje system zamówieƒ oparty na programie SAP, do Kwoty za paliwo czy serwis sà zwykle sumowane na koniec miesiàca, a zbiorcze którego dane wprowadzane sà w ustalonych formatach i wielkoêciach. Przełom faktury wystawiane w nast pnym miesiàcu. Realizacja usług odbyła si według bie àcego i nast pnego roku mo e spowodowaç automatyczne odrzucanie przez starych stawek, ale faktura jest wystawiona w okresie obowiàzywania wy szego system faktur lub zamówieƒ uwzgl dniajàcych 23 proc. zamiast 22 proc. podatku. podatku. Jaki wówczas zastosowaç VAT? 10 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 11

7 REalizacje 8 tysi cy drzew LeasePlanu W trakcie corocznej akcji zalesiania, organizowanej w ramach obchodów Âwi ta Drzewa, pracownicy LeasePlanu posadzili w tym roku około 2 tys. drzew. W ciñgu pi ciu lat współpracy z Klubem Gaja LeasePlan ufundował ponad 8 tys. sadzonek. TEKST: Małgorzata Kenig POLICZ i OGRANICZ! Ka dy mo e sprawdziç, czy jego flota mo e byç bardziej zielona! Dzi ki flotowemu EkoKalkulatorowi ka dy ch tny mo e zmierzyç wpływ swego auta na Êrodowisko naturalne oraz dowiedzieç si, jak ten wpływ ograniczyç. L easeplan Fleet Management ju po raz piàty był partnerem Âwi ta Drzewa, które obchodzono 8 paêdziernika w Warszawie pod patronatem Klubu Gaja. Inauguracja VIII edycji imprezy odbyła si w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Podobnie jak w zeszłym roku firma otrzymała nagrod Czarodziejskiego Drzewa przyznawanà najbardziej aktywnym partnerom. Uczestnicy spotkania posadzili wspólnie trzy klony na Polach Mokotowskich przy Êcie ce Ryszarda KapuÊciƒskiego. Dzieƒ póêniej w ramach corocznej akcji zalesiania pracownicy LeasePlanu posa- dzili ok. 2 tys. drzew w okolicach Nowego Pra mowa pod Warszawà. Z roku na rok liczba sadzonych przez firm drzew jest coraz wi ksza. Dotychczasowe starania LeasePlanu o zrekompensowanie emisji CO2 zaowocowały imponujàcà liczbà 8 tys. posadzonych drzew. LeasePlan, oprócz aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zwiàzanych z działalnoêcià na rzecz ekologii i ochrony Êrodowiska naturalnego, promuje postawy ekologiczne równie wêród swoich Klientów. Obecnie, jako jedyna firma bran y flotowej w Polsce, oferujemy swoim Klientom usług ekologicznà dla flot GreenPlan. Polega ona z jednej strony na redukowaniu emisji szkodliwych substancji, z drugiej zaê na rekompensowaniu jej negatywnego wpływu na Êrodowisko naturalne. Współpraca z Klubem Gaja obejmuje równie wsparcie oferty ekologicznej, poprzez organizowane wspólnie akcje zalesiania, umo liwiajàce przekazanie drzew nie tylko nam, ale i naszym Klientom. Tylko w 2009 r. LeasePlan zasadził wspólnie z Klubem Gaja ponad 3 tys. drzew w Zalesiu Górnym. Usługa ekologiczna oznacza jednak nie tylko rekompensat dla Êrodowiska, ale równie działania prewencyjne wyjaênia Sławomir Wontrucki, Prezes Zarzàdu LeasePlan. Na zdj ciu od lewej: Magda Komorowska, Karin KwaÊnik, Monika Wachnik, Edyta Stanilewicz LeasePlan Karin KwaÊnik z LeasePlanu dbała o to, by niczego nie zabrakło Wi cej na i na Jacek Bo ek z Klubu Gaja instruuje, jak sadziç drzewa Kamila Borowska z synem Kubà Ci, którzy zgłodnieli mogli zregenerowaç siły przy specjałach z grilla 12 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 13

8 REspondent Krzysztof Gos zajmuje si bezpiecze stwem w ruchu drogowym ju åwierå wieku. Na poczñtku lat 90. zało ył własnñ szkoł nauki jazdy i jako pierwszy w Polsce wprowadził do zaj å åwiczenia z wykorzystaniem trolei i na płycie poâlizgowej. Z czasem oêrodek stał si jednà z najlepszych szkół nauki jazdy w Warszawie. PrzemyÊlany program i rozbudowana flota samochodowa umo liwiały młodym kierowcom doskonalenie swoich umiej tnoêci. Po 10 latach prowadzenia oêrodka nauki jazdy zrodziła si potrzeba przekształcenia profilu szkolenia. Przyszedł czas na kierowców posiadajàcych ju prawo jazdy i nauk umiej tnoêci radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Głównymi odbiorcami tego typu szkoleƒ stały si firmy, których pracownicy u ywajà samochodów słu bowych. Zapewnienie bezpieczeƒstwa pracownikom u ytkujàcym pojazdy słu bowe jest bardzo istotnym elementem zarzàdzania flotà. Jak wspomina Pan poczàtki swojej działalnoêci w tym zakresie i jak wyglàda to teraz? Musz przyznaç, e poczàtki lat 90. to był bardzo trudny czas, gdy młodzi kierowcy otrzymywali od swoich pracodawców bardzo szybkie samochody w porównaniu z pojazdami, które wykorzystywali na co dzieƒ prywatnie. Cz sto były to samochody mniej zaawansowane technologicznie, takie jak Fiat 126p. Do dzisiaj współpracuj z firmami, które od co najmniej 10 lat sà współtwórcami dobrych praktyk szkoleniowych. Jednà z nich jest firma DuPont, która szczególnà uwag zwraca na bezpieczeƒstwo swoich pracowników na drogach. Moja firma prowadzi szkolenia, które majà na celu wspomóc mened erów flot w tym zakresie. Szkolenie Ocena ryzyka defensywna jazda samochodem jest projektem zwiàzanym z zapewnieniem bezpieczeƒstwa pracownikom, którzy wykorzystujà pojazdy słu bowe w codziennej pracy. Osoby bioràce udział w kursie majà za zadanie poprawiç umiej tnoêci prowadzenia pojazdu oraz wykorzystywaç skuteczniejsze techniki jazdy w celu zmniejszenia szkodowoêci floty. Dzi ki takiemu instrukta owi poprawiamy zarzàdzanie ryzykiem wêród kierowców oraz podnosimy umiej tnoêç eliminowania zagro eƒ. Dodatkowo zmniejszamy poczucie stresu zwiàzanego z prowadzeniem pojazdu na polskich drogach i zach camy kierowców do zmiany stylu jazdy na taki, który pozwoli zapewniç wi ksze bezpieczeƒstwo im oraz innym uczestnikom ruchu. Szkolenia dedykowane kierowcom cieszà si uznaniem pracowników pod warunkiem, e cele i korzyêci sà jasno sprecyzowane, a co najwa niejsze jest okreêlony przejrzysty system kontynuacji poszczególnych zaj ç. Udział pracowników w szkoleniach samochodowych znacznie zwi ksza ich bezpieczeƒstwo w trakcie prowadzenia samochodu słu bowego. Dotyczy to zarówno pracownika, jak i jego rodziny. W czasie rozmowy o szkoleniu warto zadbaç, by odpowiednie działy w przedsi biorstwach (departament zasobów ludzkich lub prawny) miały ÊwiadomoÊç, e prawidłowa ocena ryzyka kierowcy oraz jego umiej tnoêci prowadzenia auta majà bezpoêredni wpływ na koszty wynajmu czy te leasingu pojazdu. W jaki sposób firmy powinny tworzyç i prowadziç polityk flotowà, aby równoczeênie móc podnosiç poziom bezpieczeƒstwa? Przy ocenie ryzyka, dokonywanej w ramach tworzenia polityki flotowej, ustala si, jakie zagro enia wyst pujà w przypadku danej grupy kierowców. Nast pnie przeprowadza si z nimi wst pnà rozmow, która ma na celu sprawdzenie poziomu ich wiedzy oraz doêwiadczenia, a co za tym idzie, równie identyfikacj obaw dotyczàcych bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym. Nast pnie zarzàdzajàcy flotà okreêla działania, które sà niezb dne, aby wyeliminowaç ryzyko wêród kierowców, a osoba wskazana przez mened era dokonuje przeglàdu, aktualizuje ocen ryzyka i wprowadza wszelkie istotne zmiany w miejscu pracy. W jaki sposób pracownicy powinni prowadziç samochody, aby zawsze bezpiecznie dotrzeç do miejsca pracy czy na spotkanie biznesowe? O czym trzeba pami taç zimà? Zimà warunki sà szczególnie trudne, wi c zawsze pami tajmy o tym, aby w czasie jazdy zachowaç czujnoêç i uwa nie obserwowaç innych uczestników ruchu. W trakcie jazdy utrzymujmy bezpieczny dystans od wymijanych pojazdów, zdecydowanie zmniejszmy pr dkoêç i zachowajmy przestrzeƒ bezpieczeƒstwa wokół swojego samochodu (podczas jazdy i hamowania). Ponadto pami tajmy o obserwowaniu drogi za pojazdem co sekund oraz o tym, aby du o wczeêniej sygnalizowaç zamiar skr tu lub zmiany pasa ruchu. Ograniczmy te wiar w ABS (na nierównej drodze mo emy potrzebowaç dłu szej drogi na skuteczne hamowanie). Pilnujmy, aby jechaç płynnie, łagodnie przyspieszaç, hamowaç oraz zmieniaç biegi. A co najwa niejsze, uwa ajmy na bł dy innych kierowców. Polecam rozpiàç grube kurtki, aby pasy bezpieczeƒstwa przylegały bezpoêrednio do ciała. O widocznoêç nale y zadbaç, jeszcze zanim ruszymy w drog. Przy ró nicy temperatur na zewnàtrz samochodu i w jego wn trzu po uruchomieniu silnika wentylator powinien pracowaç przy wyłàczonej nagrzewnicy. Dzi ki takiemu zabiegowi wydmuchamy z przewodów kanałowych wilgoç, która zgromadziła si podczas dłu szego postoju. Dopiero po chwili mo emy wentylator przełàczyç na ciepłe powietrze. Akademia bezpiecznej jazdy GOS Krzysztof Gos, Bezpieczna flota TEKST: Marta Nobis High-tech na drodze Bez wzgl du na to, jakim autem jeêdzisz, produkty DuPont sà jego cz Êcià. Od poczàtku, ju w pierwszym automobilu Henry ego Forda, a po współczesne bolidy Formuły 1 w sektorze motoryzacyjnym wykorzystywane sà innowacyjne rozwiàzania firmy DuPont. Poni ej przedstawiamy nowoczesne technologie, które zwi kszajà bezpieczeƒstwo i komfort jazdy samochodem. Włókno DuPont Kevlar to innowacyjny materiał charakteryzujàcy si du à wytrzymałoêcià i małym ci arem. Przełomowe odkrycie naukowców firmy DuPont w zakresie polimerów ciekłokrystalicznych w 1965 r. stworzyło podstaw do wdro enia produkcji włókna aramidowego Kevlar. Lekki i elastyczny materiał przez cztery dziesi ciolecia znajdował nowe pola zastosowaƒ, wêród których nale y wymieniç rozwiàzania ratujàce ycie, elementy zabezpieczajàce domy, jak równie przyczynienie si do làdowania statku kosmicznego na Marsie. Włókno wykorzystywane jest tak e w motoryzacji zapewnia zwi kszonà odpornoêç na przebicia Êciany bocznej w oponach, m.in. w terenowej Goodyear Wrangler MT/R. DuPont Butacite to wysoko wytrzymałe tworzywo, które cechuje zdolnoêç do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych. Produkt znalazł zastosowanie m.in. w szybach samochodowych, dzi ki czemu sà one trwałe, wolno si zu ywajà, ograniczajà hałas, tłumià drgania, a przede wszystkim zwi kszajà bezpieczeƒstwo kierowcy i pasa erów. DuPont Zytel to zaawansowane technologicznie polimery wykorzystywane w innowacyjnych jednocz Êciowych przewodach powietrznych w silnikach. Zast pujà one konwencjonalne materiały gum i metal, i tym samym podnoszà komfort i bezpieczeƒstwo, zwi kszajàc jednoczeênie sprawnoêç spalania paliwa. 14 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 15

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych*

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Bran e Sektor motoryzacyjny Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Polska/Europa Ârodkowa i Wschodnia Druga edycja 2008/2009 *connectedthinking ISLANDIA SZWECJA FINLANDIA NORWEGIA ESTONIA ŁOTWA IRLANDIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ Drodzy Czytelnicy, Z nieukrywaną radością dzielimy się z Wami informacją, iż Made in Japan właśnie skończył 2 lata. W tym czasie nasza gazeta się nieco przeobraziła i znacznie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy Was serdecznie w Nowym, długo wy - czekiwanym przez większość z nas, 2014 Roku! Nie żebyśmy w redakcji byli szczególnie przesądni jednak 14 znacznie lepiej brzmi niż

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2007 nr 2/76 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 Spis treêci Fajerwerki

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo