ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ReLease. 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja. Kompani na zim Z nap dem 4x4"

Transkrypt

1 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Numer 4 (31) GRUDZIE 2010 w tym numerze: przeczytaj koniecznie Temat Numeru Fiskus w natarciu Podwy ka VAT i jej konsekwencje retro czy klasyk? Ponadczasowy powab oldtimerów 8 tysi cy nowych drzew Owoce współpracy LeasePlan z Klubem Gaja LEASEPLAN z nagrodñ top player 2010 rynku flotowego Kompani na zim Z nap dem 4x4

2 Zapraszamy do naszej STACJI KONTROLI POJAZDÓW! Badania rejestracyjne dla wszystkich marek. REcepcja edytorial Drodzy Czytelnicy, mo na powiedzieç, e niezale nie od tego, czym si zajmujemy, koniec roku upływa nam pod hasłem VAT-u. W przypadku nas wszystkich jest to niedawny wzrost podatku od towarów i usług z 22 do 23 proc. Z kolei w przypadku bran y flotowej najgor tszym tematem koƒca 2010 roku jest niewàtpliwie likwidacja mo liwoêci odliczania VAT-u od samochodów z kratkà. Był to tak e jeden z tematów przewodnich dwóch najwi kszych imprez bran owych, w których braliêmy ostatnio udział Targów Fleet Market oraz Fleet & Business Day. PostanowiliÊmy zatem podsumowaç dla Was wszystkie istotne informacje, zwiàzane ze zmianami w przepisach, zarówno tymi, które ju weszły w ycie, jak i tymi, które dopiero nas czekajà od stycznia. Zach cam zatem do lektury tekstów Co z tà kratkà? oraz Fiskus w natarciu autorstwa naszych ekspertów Anny Och dzan oraz Jarosława Oworuszko, aby zakoƒczyç rok z porzàdkiem w głowie, przynajmniej w tym zakresie. Koniec roku to tak e czas podsumowaƒ i właênie w ramach tych podsumowaƒ otrzymaliêmy fantastyczny prezent mikołajkowy tytuł Top Player 2010 Rynku Flotowego przyznawany przez magazyn Flota firmom, które nie dały si kryzysowi. W uzasadnieniu przeczytaliêmy, e wyró niono nas m.in. za jasnà strategi rozwoju, kreowanie nowych produktów i usług, a przede wszystkim budowanie swojej pozycji na rynku. Kapituła podkreêliła, e Top Player jest tak e dodatkowà formà uznania dla pomysłowoêci, innowacyjnoêci i poczucia odpowiedzialnoêci danej firmy za kondycj rynku flotowego. Chciałbym, eby właênie w ten sposób brzmiało tak e nasze noworoczne postanowienie dla Paƒstwa. W tym roku Grupa Lease- Plan wyró niła nas tak e nagrodà Throphy of Excellence 2010 dla najszybciej rozwijajàcego si oddziału LeasePlan. Obiecujemy, e w nadchodzàcym roku zrobimy jeszcze wi cej, aby wszystkie te wspaniałe kryteria, które udało nam si spełniç w tym roku, zostały jeszcze lepiej wypełnione w przyszłym. Miłej lektury! Wydawca: Kierownictwo publikacji: Koordynacja wydawnictwa: LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Artur Sulewski, Anna WiÊniewska LeasePlan Ma gorzata Kenig Multi Communications, Biuro Prasowe LeasePlan Rafa Rezler Novimedia CP Projekt, redakcja, NOVIMEDIA Content Publishing, produkcja: Kontakt z redakcjà: Sławomir Wontrucki OFERUJEMY PAŃSTWU MOŻLIWOŚĆ WYMIANY I PRZECHOWANIA OPON ORAZ KÓŁ W NASZYM MAGAZYNIE NEXTEAM CHINIEWICZ Sp.j. ul. Modlińska 57a, Warszawa tel. (22) , (22) Na ok adce: Najmniejszy SUV Mercedesa GLK, dzi ki zaawansowanemu nap dowi na cztery koła, mo e si sprawnie poruszaç nawet w warunkach bardziej przypominajàcych stok narciarski ni drog. Prezes Zarzàdu LeasePlan Fleet Management (Polska) Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 3

3 REcepcja w numerze: 06 Certyfikat WiarygodnoÊci Biznesowej dla LeasePlan Dun & Bradstreet docenił Êwietnà kondycj LeasePlan. 06 Top Player 2010 LeasePlan został laureatem bran owej nagrody przyznawanej przez redakcj magazynu Flota. 08 Co z tà kratkà? Nadchodzà zmiany w zasadach odliczania VAT-u od kosztów zwiàzanych z u ytkowaniem pojazdów. Sprawdzamy, co szykuje dla nas Ministerstwo Finansów. 09 Kongres Green Power 2010 Na II Mi dzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej LeasePlan zaprezentował swoje zielone rozwiàzania. 10 Fiskus w natarciu Wzrost stawki VAT do 23 proc. nie ma dla przedsi biorcy adnych zalet. Jaki b dzie wpływ podwy ki podatku na naszà gospodark? 12 8 tysi cy drzew LeasePlanu W ciàgu pi ciu lat, we współpracy z Klubem Gaja, pracownicy LeasePlanu posadzili ju ponad 8 tysi cy drzew! 14 Bezpieczna flota Krzysztof Gos ju od 25 lat zajmuje si doskonaleniem umiej tnoêci kierowców. Szkoli tak e pracowników firmy DuPont. 16 Retro czy klasyk? Satysfakcja, jakà daje samochód z duszà, jest bezcenna. Zamiast imitacji retro proponujemy prawdziwe oldtimery niepowtarzalne klasyki motoryzacji sprzed lat. 18 4>2 W zimowych warunkach nap d na cztery koła bywa niezastàpiony. Przedstawiamy modele, które nie zawiodà na Êliskich nawierzchniach. 24 Czarny popularny Choç był dost pny nie tylko w czarnym kolorze, to nie wybór barw zadecydował o popularnoêci Forda T. Pierwszy globalny samochód wygrywał cenà, dost pnoêcià i prostotà eksploatacji. 26 Dakar uzale nia Mimo, e zawodnicy nigdy nie mogà byç pewni, e uda im si dotrzeç do mety bezpiecznie, to i tak co roku licznie stawiajà si na starcie, niezale nie od tego, czy trasa wiedzie przez Sahar, czy te bezdro a Ameryki Południowej. 30 W stylu retro Moda i design nie mijajà bezpowrotnie, lecz znikajà nam z oczu, by po jakimê czasie powróciç w glorii sławy i popularnoêci. GarÊç nowoczesnych gad etów, które wyglàdem przywodzà na myêl poprzednie dekady. Zużycie paliwa i emisja C02: Ford S-MAX 2.0 Duratorq TDCi 163 KM l/100 km, 152g/km (zgodnie z dyrektywą 80/1268/EEC, cykl mieszany). Na zdjęciu samochód z wyposażeniem opcjonalnym. Życie jeszcze nigdy nie było tak ekscytujące. Poczuj energię nowego Forda S-MAX w stylistyce Ford kinetic Design. Sprawdź atrakcyjną ofertę flotową oraz moc innowacyjnego silnika EcoBoost. O szczegóły pytaj u Autoryzowanych Dealerów Forda. Adres najbliższego Dealera Forda znajdziesz na Nowy FordS-MAX Feel the difference S-MAX your life ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska

4 REalia Certyfikat WiarygodnoÊci Biznesowej LeasePlan Fleet Management (Polska) został wyró niony przez Dun & Bradstreet Certyfikatem WiarygodnoÊci Biznesowej za najwy szà ocen stabilnoêci firmy w roku Dun & Bradstreet przyznaje Certyfikat WiarygodnoÊci Biznesowej firmom, które zaprezentowały silnà kondycj i najni sze ryzyko upadku w oparciu o D&B Failure Score. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o szczegółowà analiz danych finansowych firm za rok Wyró nienie to stanowi jednoczeênie zaêwiadczenie, e wyniki finansowe LeasePlan dajà gwarancj bardzo wysokiego poziomu płynnoêci, zdolnoêci finansowej i rentownoêci, a poziom zadłu enia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatnoêci jest znikomy. Top Player 2010 LeasePlan został laureatem bran owej nagrody Top Player 2010 Rynku Flotowego przyznawanej przez redakcj magazynu Flota. Wyró nienie zostało przyznane przy okazji kolejnej edycji jednego z najwi kszych eventów bran y flotowej Fleet & Business Day. Top Player honoruje firmy, które nie dały si kryzysowi, nie zrezygnowały z innowacyjnoêci, nie poddały si mro eniu bud etów i legislacyjnej zawierusze. Kryteria, według których wybierano laureatów, zawierały mi dzy innymi jasnà strategi rozwoju, kreowanie nowych produktów i usług, a przede wszystkim budowanie swojej pozycji na rynku. Kapituła podkreêliła, e Top Player jest tak e dodatkowà formà uznania dla pomysłowoêci, innowacyjnoêci i poczucia odpowiedzialnoêci danej firmy za kondycj rynku flotowego. 6 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska

5 REalia O tym, e nadchodzi zmiana zasad odliczania podatku VAT od kosztów nabycia i niektórych kosztów utrzymania pojazdów samochodowych, wiedzà wszyscy. Przewidywana przez Ministerstwo Finansów data wprowadzenia zmian w tym zakresie to 1 stycznia 2011 r. Nie ma całkowitej pewnoêci, e od tego dnia zacznà obowiàzywaç nowe regulacje dotyczàce likwidacji prawa do odliczania podatku VAT od samochodów z kratkami. JeÊli wziàç pod uwag starania Ministerstwa Finansów w ograniczaniu prawa podatników do odliczania podatku VAT i długoletnie ju plany likwidacji mo liwoêci odliczenia VAT od zakupu, leasingu, wynajmu i paliwa do samochodów innych ni ci arowe, jest wysoce prawdopodobne, e zmiany te b dà obowiàzywaç od stycznia przyszłego roku. Co z tà kratkà? REalizacje Co si zmieni? Na stronach internetowych MF znajdujà si zało enia do projektu o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawowym zało eniem nowych regulacji jest wprowadzenie jednolitych zasad rozliczania podatku VAT w odniesieniu do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych. Bowiem przepisy podatkowe nie mogà w odmienny sposób traktowaç modeli samochodów, które konstrukcyjnie i funkcjonalnie sà samochodami osobowymi. Chodzi o wprowadzenie ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od wydatków zwiàzanych z zakupem, wynajmem i leasingiem samochodów o dopuszczalnej ładownoêci powy ej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej poni ej 3,5 t, innych ni samochody ci arowe. Ograniczenie dotyczyç b dzie równie paliwa do takich samochodów i ma obowiàzywaç do koƒca 2012 r. Natomiast ograniczeniem nie b dà obj te pojazdy samochodowe, które co do zasady przeznaczone sà do działalnoêci gospodarczej i które sà przedmiotem odsprzeda y lub oddania w odpłatne u ywanie na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i u ywane sà do tych celów przez okres nie krótszy ni szeêç miesi cy. A tak e: pojazdy, które w oparciu o kryteria okreêlone w przepisach ustawy o VAT (art. 86 ust. 4 pkt 1-4) mogà zostaç uznane za pojazdy słu àce zasadniczo do przewozu ładunków, pojazdy specjalnego przeznaczenia (np. pomoc drogowa, ładowarki, pojazdy pogrzebowe), pojazdy, które konstrukcyjnie przeznaczone sà do przewozu co najmniej 10 osób łàcznie z kierowcà. PrzejÊciowo czy na stałe? Jakie b dà konsekwencje planowanych zmian w przypadku pojazdów, które zostały nabyte, wynaj te lub wyleasingowane przed wprowadzeniem nowych przepisów? W zało eniach do projektu ustawy zmieniajàcej zasady odliczania podatku VAT od samochodów z kratkà minister finansów przewidział sytuacje przejêciowe. W myêl tych zało eƒ projektowane przepisy dotyczàce ograniczonego prawa do odliczenia podatku VAT nie b dà miały zastosowania do samochodów b dàcych przedmiotem umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których prawo do odliczania VAT-u przysługiwało podatnikowi przed wejêciem w ycie nowelizacji. Warunkiem do zachowania prawa nabytego do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatnoêci wynikajàcych z takiej umowy b dzie zakaz wprowadzania zmian w tych umowach. Ponadto umowy te muszà byç zarejestrowane we właêciwym urz dzie skarbowym najpóêniej trzydziestego dnia, liczàc od dnia wejêcia w ycie projektowanych zmian w odliczaniu podatku VAT. Nabyte prawa nie b dà jednak dotyczyç zakupu bie àcego paliwa do nap du pojazdów obj tych ograniczonym odliczeniem podatku VAT. Pozostaje pytanie, czy planowane ograniczenia w odliczaniu podatku VAT b dà obowiàzywały tylko przez zakładany w MF okres przejêciowy (tj. do koƒca 2012 r.), czy mo e wpiszà si na stałe w praktyk organów podatkowych. Samochód z kratkñ jest idealnym rozwiñzaniem dla wielu przedsi biorców, którzy potrzebujñ samochodu do pracy, lecz niekoniecznie musi to byå ci arówka. Sprawdzamy, jakie zmiany szykuje dla nich fiskus. TEKST: Anna Och dzan Kongres Green Power 2010 LeasePlan Fleet Management wziñł udział w II Mi dzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej Green Power Firma zaprezentowała jedno z oferowanych przez siebie ekologicznych rozwiñza elektryczny samochód Re-Volt, wylicytowany w ramach Wielkiej Orkiestry ÂwiÑtecznej Pomocy. P rodukowany w podwarszawskim Pruszkowie Re-Volt jest elektrycznym pojazdem na miar XXI wieku. Pojazd umo liwia sprawne przemieszczanie si po zatłoczonych miastach dzi ki energii elektrycznej. W ekologicznà podró mogà si nim wybraç dwie osoby. Auto przyspiesza do 50 km/h w ciàgu 7 sekund i osiàga maksymalnà pr dkoêç 90 km/h. Wyposa one jest w znany z bolidów Formuły 1 system KERS, który umo liwia odzyskiwanie energii kinetycznej. Jazda za grosze Trójkołowa konstrukcja sprawia, e pojazd jest bardzo lekki, wa y jedynie 390 kg. Dodatkowo jest oszcz dny. Ładowanie baterii przy u yciu domowych sieci elektrycznych kosztuje od 3 do 4 zł, przy czym bateria musi si ładowaç około 4,5 h. W przypadku ładowania pràdem trójfazowym mo na zmniejszyç koszt jeszcze o połow. Tak naładowana bateria przy jeêdzie z włàczonymi Êwiatłami powinna wystarczyç na około 100 km. Dzi ki nap dowi elektrycznemu Re-Volt jest autem ekologicznym. Nie emituje szkodliwego dla Êrodowiska dwutlenku w gla i mo e byç poddany recyklingowi w 98 proc. Dobroczynna ekologia Licytujàc ten pojazd, udało nam si nie tylko wspomóc szczytne idee Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, ale tak e zwróciç uwag na bardzo istotny element naszego biznesu ekologi mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarzàdu LeasePlan. Od lat realizujemy proekologicznà polityk w oparciu o program GreenPlan. Re-Volt jest dla nas kolejnym elementem, dzi ki któremu przybli amy naszym klientom kwestie przyjaznego Êrodowisku podejêcia do kwestii motoryzacyjnych. Kongres Green Power 2010 okazał si doskonałym miejscem do zaprezentowania szerszej publicznoêci tego zielonego rozwiàzania. Energiczna debata Kongres Green Power 2010 był okazjà do wymiany doêwiadczeƒ i szansà na dyskusje o rynku OZE z czołowymi postaciami z bran y energetyki odnawialnej w Polsce i na Êwiecie. Uczestnicy kongresu wzi li udział m.in. w panelach dyskusyjnych, interaktywnych debatach, które obj ły zagadnienia z zakresu polityki, biznesu, nauki, nowych technologii oraz poszczególnych êródeł energii odnawialnej. Organizatorami kongresu oraz wystawy były Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO), Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie oraz Fundacja REO. TEKST: M.C. od 3 do 4 zł tyle kosztuje ładowanie baterii Re-Volta z domowego gniazdka 8 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 9

6 REwelacje Fiskus w natarciu Wzrost stawki podatku VAT do 23 proc. nie ma dla przedsi biorcy adnych zalet. Bud et pa stwa liczy na dodatkowe wpływy, jednak rosnñce obciñ enia fiskalne polskich firm mogñ doprowadziå do rozwoju szarej strefy. Pozornie niewielka podwy ka VAT-u zmusi przedsi biorców do gł bszego si gni cia do portfeli TEKST: Jarosław Oworuszko, dyrektor finansowy Jaki b dzie wpływ wzrostu podatku VAT na polskà gospodark? Scenariusz, w którym paƒstwo nakłada wy sze podatki, a nast pnie liczy płynàce szerokà strugà przychody, wprowadzany był ju wielokrotnie. Tak było mi dzy innymi z podatkami akcyzowymi nie przyniosły one spodziewanych wpływów do bud etu, poniewa jednoczeênie obni yła si wykazywana oficjalnie aktywnoêç gospodarcza. Cz Êç biznesu mo e wi c przejêç do szarej strefy, której zdecydowanie nie jest po drodze z bran à wynajmu długoterminowego. Naczynia połàczone Podniesienie podatku od towarów i usług mo e równie spowodowaç obni enie konsumpcji oraz wzrost cen, co w efekcie wpłynie negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego. Podobnie jak z potencjalnym wpływem nowej stawki VAT na inflacj. Wielu ekonomistów marginalizuje te zjawiska, podkreêlajàc, e na podstawie analizy działaƒ i doêwiadczeƒ innych gospodarek europejskich moment wprowadzenia podwy ki podatku jest idealny. Przepisy wykonawcze Ministerstwa Finansów do zmiany wysokoêci podatku mogà pojawiç si doêç póêno oby nie w drugiej połowie grudnia bie àcego roku. Mam nadziej, e nowa interpretacja przepisów b dzie prosta, jasna i precyzyjna. To nie jest szczególnie trudne zadanie, poniewa chodzi o wyznaczenie stabilnych i jednoznacznych ram działania, a przedsi biorcy nie oczekujà od ustawodawcy, e przewidzi wszystkie zdarzenia biznesowe. VAT a bran a leasingowa Jednym z głównych skutków wprowadzenia zwi kszonego podatku b dà wy sze koszty wynajmu i leasingu. Rosnàcy VAT spowoduje wzrost kwoty nieodliczalnej przy niezmienionym limicie odliczalnej cz Êci podatku od zakupu i najmu pojazdu osobowego. Dotyczy to oczywiêcie klientów b dàcych płatnikami podatku VAT. Limit odliczeƒ ministerstwo pozostawiło bez zmian. W myêl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, która mówiàc ogl dnie składa si w niemałej cz Êci z niedomówieƒ, dla podatników u ytkujàcych pojazdy osobowe na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o zbli onym charakterze kwota podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu lub innych kosztów wynikajàcych z zawartej umowy i udokumentowanych fakturami VAT. Suma kwot w całym okresie u ytkowania (spłacania) samochodów nie mo e przekroczyç 6 tys. zł za jeden pojazd. Ograniczenie w odliczaniu VAT w dalszym ciàgu nie ma zastosowania do wydatków zwiàzanych z wynajmem pojazdów, ale o innym charakterze ni czynsz najmu i niewynikajàcych z umowy najmu (np. koszty naprawy). Dro ej do pełna Wzrosnà tak e koszty eksploatacji. Na przykład przy zakupie paliwa do samochodów osobowych o kwot nieodliczalnego, wy szego o 1 proc. podatku VAT. Obcià enia przypadajàce na jedno auto firmowe nie b dà du e, jednak w swojej masie przysporzà bud etowi przychodów, a właêcicielom wi kszych flot dodatkowych kosztów. Spróbujmy wykonaç prostà analiz, uwzgl dniajàc zapowiadane na sezon zimowy podwy ki cen paliw. Dla uproszczenia obliczeƒ przyjmijmy, e litr oleju nap dowego to wydatek rz du 5 zł brutto. WartoÊç netto wynosi wówczas 4,10 zł, a kwota VAT 0,90 zł. Przyjmijmy, e nasz słu bowy samochód przeje d a rocznie 40 tys. km, zu ywajàc Êrednio 7 l paliwa na 100 km. Daje to 2800 l w ciàgu roku. Wzrost stawki VAT o 1 pkt procentowy stanowi skok o 4 gr na litrze, czyli kwota podatku jest równa 0,94 zł. Łàczny koszt paliwa zwi ksza si wi c rocznie o 112 zł. To niedu o, jednak wydatki zmieniajà si w zale noêci od wielkoêci floty ( pojazdów oznacza dodatkowo zł) oraz innych składowych kosztów u ytkowania samochodów: przeglàdów, roboczogodzin, płynów eksploatacyjnych, opon, napraw bie àcych itp. W przypadku towarów, które majà wielostopniowy cykl produkcji, VAT jest naliczany w wi kszej wysokoêci na ka dym etapie i przez ka dego kolejnego kontrahenta. Trudno okreêliç dokładny wzrost kosztu zakupu produktu lub usługi dla koƒcowego nabywcy, poniewa nie dysponujemy modelem makroekonometrycznym, jednak moim zdaniem ceny wzrosnà nie o dodatkowy 1 proc. VAT, ale o kilka procent. Znaki zapytania Zwróçmy tak e uwag na koszty, które dopiero mogà si pojawiç, na przykład wzrost kosztu wynajmu samochodów zast pczych. Podobnie jest z efektywnymi kosztami napraw po wypadkach: w przypadku auta ubezpieczonego do wartoêci netto, ubezpieczyciel pokryje koszty napraw w wartoêci netto, a przedsi biorca b dzie zobowiàzany zapłaciç wy szy VAT. Dla bran y wynajmu długoterminowego newralgiczny jest moment zmiany przepisów 1 stycznia 2011 r., poniewa pojawiajà si wàtpliwoêci, w jaki sposób traktowaç usługi Êwiadczone na przełomie okresów (np. od 15 grudnia do 15 stycznia). Nie jest jasne, jakà stawkà opodatkowywaç tego typu transakcje w zale noêci od tego, czy fakturowanie odbywa si z góry, czy z dołu. Umowy wynajmu długoterminowego nale à do usług Êwiadczonych w sposób ciàgły, a wi kszoêç klientów jest podatnikami VAT. 1 stycznia 2011 r. zmieni si wi c podatkowa cz Êç rat wynajmu i rat leasingowych, zwykle odzyskiwana przez przedsi biorc. Inaczej wyglàda sytuacja, je eli klient nie jest płatnikiem VAT-u, a cena za usług FSL okreêlona została w umowie w wartoêci brutto. Ten problem na szcz Êcie nie jest powszechny i dotyczy zwykle bran ubezpieczeniowej i bankowej. VAT w kratk Klienci flotowi rzadko decydujà si na u ytkowanie aut z kratkà, słusznie nie ufajàc niestabilnym przepisom. Ponadto istotny jest te element HR-owski raczej trudno byłoby sobie wyobraziç mened era Êredniego czy wy szego szczebla w samochodzie z kratkà, który tym samym nie gwarantuje odpowiedniego presti u. Na kratki decydujà si głównie mikroprzedsi biorstwa, nabywajàce dla kadry kierowniczej czy właêcicieli dro sze modele zwykle typu SUV w których kratka daje pokaêne oszcz dnoêci, a korporacyjny presti nie jest istotny. Wi cej VAT-u, wi cej problemów choçby dlatego, e wi cej pieni dzy b dzie znikaç w bakach samochodów słu bowych Przedsi biorców czekajà równie techniczne i interpretacyjne problemy z rozliczeniem podatku VAT za Êwiadczone usługi. Oto kilka przykładów: da w styczniu nast pnego roku. Jaka powinna byç stawka podatku w przypadku Termin płatnoêci faktury za wydany klientowi w grudniu 2010 r. samochód przypa- wypływu z konta przedsi biorstwa kwoty z innym VAT-em ni obowiàzujàcy? W niektórych firmach obowiàzuje system zamówieƒ oparty na programie SAP, do Kwoty za paliwo czy serwis sà zwykle sumowane na koniec miesiàca, a zbiorcze którego dane wprowadzane sà w ustalonych formatach i wielkoêciach. Przełom faktury wystawiane w nast pnym miesiàcu. Realizacja usług odbyła si według bie àcego i nast pnego roku mo e spowodowaç automatyczne odrzucanie przez starych stawek, ale faktura jest wystawiona w okresie obowiàzywania wy szego system faktur lub zamówieƒ uwzgl dniajàcych 23 proc. zamiast 22 proc. podatku. podatku. Jaki wówczas zastosowaç VAT? 10 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 11

7 REalizacje 8 tysi cy drzew LeasePlanu W trakcie corocznej akcji zalesiania, organizowanej w ramach obchodów Âwi ta Drzewa, pracownicy LeasePlanu posadzili w tym roku około 2 tys. drzew. W ciñgu pi ciu lat współpracy z Klubem Gaja LeasePlan ufundował ponad 8 tys. sadzonek. TEKST: Małgorzata Kenig POLICZ i OGRANICZ! Ka dy mo e sprawdziç, czy jego flota mo e byç bardziej zielona! Dzi ki flotowemu EkoKalkulatorowi ka dy ch tny mo e zmierzyç wpływ swego auta na Êrodowisko naturalne oraz dowiedzieç si, jak ten wpływ ograniczyç. L easeplan Fleet Management ju po raz piàty był partnerem Âwi ta Drzewa, które obchodzono 8 paêdziernika w Warszawie pod patronatem Klubu Gaja. Inauguracja VIII edycji imprezy odbyła si w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Podobnie jak w zeszłym roku firma otrzymała nagrod Czarodziejskiego Drzewa przyznawanà najbardziej aktywnym partnerom. Uczestnicy spotkania posadzili wspólnie trzy klony na Polach Mokotowskich przy Êcie ce Ryszarda KapuÊciƒskiego. Dzieƒ póêniej w ramach corocznej akcji zalesiania pracownicy LeasePlanu posa- dzili ok. 2 tys. drzew w okolicach Nowego Pra mowa pod Warszawà. Z roku na rok liczba sadzonych przez firm drzew jest coraz wi ksza. Dotychczasowe starania LeasePlanu o zrekompensowanie emisji CO2 zaowocowały imponujàcà liczbà 8 tys. posadzonych drzew. LeasePlan, oprócz aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zwiàzanych z działalnoêcià na rzecz ekologii i ochrony Êrodowiska naturalnego, promuje postawy ekologiczne równie wêród swoich Klientów. Obecnie, jako jedyna firma bran y flotowej w Polsce, oferujemy swoim Klientom usług ekologicznà dla flot GreenPlan. Polega ona z jednej strony na redukowaniu emisji szkodliwych substancji, z drugiej zaê na rekompensowaniu jej negatywnego wpływu na Êrodowisko naturalne. Współpraca z Klubem Gaja obejmuje równie wsparcie oferty ekologicznej, poprzez organizowane wspólnie akcje zalesiania, umo liwiajàce przekazanie drzew nie tylko nam, ale i naszym Klientom. Tylko w 2009 r. LeasePlan zasadził wspólnie z Klubem Gaja ponad 3 tys. drzew w Zalesiu Górnym. Usługa ekologiczna oznacza jednak nie tylko rekompensat dla Êrodowiska, ale równie działania prewencyjne wyjaênia Sławomir Wontrucki, Prezes Zarzàdu LeasePlan. Na zdj ciu od lewej: Magda Komorowska, Karin KwaÊnik, Monika Wachnik, Edyta Stanilewicz LeasePlan Karin KwaÊnik z LeasePlanu dbała o to, by niczego nie zabrakło Wi cej na i na Jacek Bo ek z Klubu Gaja instruuje, jak sadziç drzewa Kamila Borowska z synem Kubà Ci, którzy zgłodnieli mogli zregenerowaç siły przy specjałach z grilla 12 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 13

8 REspondent Krzysztof Gos zajmuje si bezpiecze stwem w ruchu drogowym ju åwierå wieku. Na poczñtku lat 90. zało ył własnñ szkoł nauki jazdy i jako pierwszy w Polsce wprowadził do zaj å åwiczenia z wykorzystaniem trolei i na płycie poâlizgowej. Z czasem oêrodek stał si jednà z najlepszych szkół nauki jazdy w Warszawie. PrzemyÊlany program i rozbudowana flota samochodowa umo liwiały młodym kierowcom doskonalenie swoich umiej tnoêci. Po 10 latach prowadzenia oêrodka nauki jazdy zrodziła si potrzeba przekształcenia profilu szkolenia. Przyszedł czas na kierowców posiadajàcych ju prawo jazdy i nauk umiej tnoêci radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Głównymi odbiorcami tego typu szkoleƒ stały si firmy, których pracownicy u ywajà samochodów słu bowych. Zapewnienie bezpieczeƒstwa pracownikom u ytkujàcym pojazdy słu bowe jest bardzo istotnym elementem zarzàdzania flotà. Jak wspomina Pan poczàtki swojej działalnoêci w tym zakresie i jak wyglàda to teraz? Musz przyznaç, e poczàtki lat 90. to był bardzo trudny czas, gdy młodzi kierowcy otrzymywali od swoich pracodawców bardzo szybkie samochody w porównaniu z pojazdami, które wykorzystywali na co dzieƒ prywatnie. Cz sto były to samochody mniej zaawansowane technologicznie, takie jak Fiat 126p. Do dzisiaj współpracuj z firmami, które od co najmniej 10 lat sà współtwórcami dobrych praktyk szkoleniowych. Jednà z nich jest firma DuPont, która szczególnà uwag zwraca na bezpieczeƒstwo swoich pracowników na drogach. Moja firma prowadzi szkolenia, które majà na celu wspomóc mened erów flot w tym zakresie. Szkolenie Ocena ryzyka defensywna jazda samochodem jest projektem zwiàzanym z zapewnieniem bezpieczeƒstwa pracownikom, którzy wykorzystujà pojazdy słu bowe w codziennej pracy. Osoby bioràce udział w kursie majà za zadanie poprawiç umiej tnoêci prowadzenia pojazdu oraz wykorzystywaç skuteczniejsze techniki jazdy w celu zmniejszenia szkodowoêci floty. Dzi ki takiemu instrukta owi poprawiamy zarzàdzanie ryzykiem wêród kierowców oraz podnosimy umiej tnoêç eliminowania zagro eƒ. Dodatkowo zmniejszamy poczucie stresu zwiàzanego z prowadzeniem pojazdu na polskich drogach i zach camy kierowców do zmiany stylu jazdy na taki, który pozwoli zapewniç wi ksze bezpieczeƒstwo im oraz innym uczestnikom ruchu. Szkolenia dedykowane kierowcom cieszà si uznaniem pracowników pod warunkiem, e cele i korzyêci sà jasno sprecyzowane, a co najwa niejsze jest okreêlony przejrzysty system kontynuacji poszczególnych zaj ç. Udział pracowników w szkoleniach samochodowych znacznie zwi ksza ich bezpieczeƒstwo w trakcie prowadzenia samochodu słu bowego. Dotyczy to zarówno pracownika, jak i jego rodziny. W czasie rozmowy o szkoleniu warto zadbaç, by odpowiednie działy w przedsi biorstwach (departament zasobów ludzkich lub prawny) miały ÊwiadomoÊç, e prawidłowa ocena ryzyka kierowcy oraz jego umiej tnoêci prowadzenia auta majà bezpoêredni wpływ na koszty wynajmu czy te leasingu pojazdu. W jaki sposób firmy powinny tworzyç i prowadziç polityk flotowà, aby równoczeênie móc podnosiç poziom bezpieczeƒstwa? Przy ocenie ryzyka, dokonywanej w ramach tworzenia polityki flotowej, ustala si, jakie zagro enia wyst pujà w przypadku danej grupy kierowców. Nast pnie przeprowadza si z nimi wst pnà rozmow, która ma na celu sprawdzenie poziomu ich wiedzy oraz doêwiadczenia, a co za tym idzie, równie identyfikacj obaw dotyczàcych bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym. Nast pnie zarzàdzajàcy flotà okreêla działania, które sà niezb dne, aby wyeliminowaç ryzyko wêród kierowców, a osoba wskazana przez mened era dokonuje przeglàdu, aktualizuje ocen ryzyka i wprowadza wszelkie istotne zmiany w miejscu pracy. W jaki sposób pracownicy powinni prowadziç samochody, aby zawsze bezpiecznie dotrzeç do miejsca pracy czy na spotkanie biznesowe? O czym trzeba pami taç zimà? Zimà warunki sà szczególnie trudne, wi c zawsze pami tajmy o tym, aby w czasie jazdy zachowaç czujnoêç i uwa nie obserwowaç innych uczestników ruchu. W trakcie jazdy utrzymujmy bezpieczny dystans od wymijanych pojazdów, zdecydowanie zmniejszmy pr dkoêç i zachowajmy przestrzeƒ bezpieczeƒstwa wokół swojego samochodu (podczas jazdy i hamowania). Ponadto pami tajmy o obserwowaniu drogi za pojazdem co sekund oraz o tym, aby du o wczeêniej sygnalizowaç zamiar skr tu lub zmiany pasa ruchu. Ograniczmy te wiar w ABS (na nierównej drodze mo emy potrzebowaç dłu szej drogi na skuteczne hamowanie). Pilnujmy, aby jechaç płynnie, łagodnie przyspieszaç, hamowaç oraz zmieniaç biegi. A co najwa niejsze, uwa ajmy na bł dy innych kierowców. Polecam rozpiàç grube kurtki, aby pasy bezpieczeƒstwa przylegały bezpoêrednio do ciała. O widocznoêç nale y zadbaç, jeszcze zanim ruszymy w drog. Przy ró nicy temperatur na zewnàtrz samochodu i w jego wn trzu po uruchomieniu silnika wentylator powinien pracowaç przy wyłàczonej nagrzewnicy. Dzi ki takiemu zabiegowi wydmuchamy z przewodów kanałowych wilgoç, która zgromadziła si podczas dłu szego postoju. Dopiero po chwili mo emy wentylator przełàczyç na ciepłe powietrze. Akademia bezpiecznej jazdy GOS Krzysztof Gos, Bezpieczna flota TEKST: Marta Nobis High-tech na drodze Bez wzgl du na to, jakim autem jeêdzisz, produkty DuPont sà jego cz Êcià. Od poczàtku, ju w pierwszym automobilu Henry ego Forda, a po współczesne bolidy Formuły 1 w sektorze motoryzacyjnym wykorzystywane sà innowacyjne rozwiàzania firmy DuPont. Poni ej przedstawiamy nowoczesne technologie, które zwi kszajà bezpieczeƒstwo i komfort jazdy samochodem. Włókno DuPont Kevlar to innowacyjny materiał charakteryzujàcy si du à wytrzymałoêcià i małym ci arem. Przełomowe odkrycie naukowców firmy DuPont w zakresie polimerów ciekłokrystalicznych w 1965 r. stworzyło podstaw do wdro enia produkcji włókna aramidowego Kevlar. Lekki i elastyczny materiał przez cztery dziesi ciolecia znajdował nowe pola zastosowaƒ, wêród których nale y wymieniç rozwiàzania ratujàce ycie, elementy zabezpieczajàce domy, jak równie przyczynienie si do làdowania statku kosmicznego na Marsie. Włókno wykorzystywane jest tak e w motoryzacji zapewnia zwi kszonà odpornoêç na przebicia Êciany bocznej w oponach, m.in. w terenowej Goodyear Wrangler MT/R. DuPont Butacite to wysoko wytrzymałe tworzywo, które cechuje zdolnoêç do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych. Produkt znalazł zastosowanie m.in. w szybach samochodowych, dzi ki czemu sà one trwałe, wolno si zu ywajà, ograniczajà hałas, tłumià drgania, a przede wszystkim zwi kszajà bezpieczeƒstwo kierowcy i pasa erów. DuPont Zytel to zaawansowane technologicznie polimery wykorzystywane w innowacyjnych jednocz Êciowych przewodach powietrznych w silnikach. Zast pujà one konwencjonalne materiały gum i metal, i tym samym podnoszà komfort i bezpieczeƒstwo, zwi kszajàc jednoczeênie sprawnoêç spalania paliwa. 14 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 15

9 REkwizytornia Retro czy klasyk? TEKST: Grzegorz Gràtkowski Moda na nowe auta nawiñzujñce wyglñdem do kultowych klasyków trwa od kilkunastu lat i staje si coraz bardziej powierzchowna. Tymczasem kwitnñcy rynek oldtimerów oferuje godne uwagi oryginały. Pionierem nowego retro był VW New Beetle z 1998 r. Łàczył wyglàd budzàcy nostalgi u pokolenia wychowanego na niezapomnianym Garbusie z nowoczesnymi rozwiàzaniami, niemajàcymi nic wspólnego z oryginałem. Trzy lata póêniej podobne podejêcie, choç z nieporównanie wi kszym powodzeniem, prezentował Mini. On te tylko stylistycznie nawiàzywał do legendy, ale przy okazji powstał bardzo dobry, ładny i modny samochód. Powierzchowne dziedzictwo Inne nowe retro, jak Citroën C3 dalekie echo modelu 2 CV kusi zaledwie naskórkowym podobieƒstwem do oryginałów. Przepi kna Lancia Fulvia (2003) pozostała modelem studialnym, a np. Chrysler PT Cruiser poprzestaje na budzeniu ogólnych skojarzeƒ z autami z amerykaƒskiej ulicy lat gangsterskich. I to tylko zewn trznie. Zaj cie miejsca w Êrodku pozbawia złudzeƒ: to, poza karoserià, zwykły kompakt z 2000 r. Niewàtpliwym sukcesem jest Fiat 500 (i jego sportowy brat Abarth), pomimo znacznie wi kszych rozmiarów znakomicie podrabiajàcy wdzi k i styl autka, które zmotoryzowało Włochy, a na całym Êwiecie uchodzi za jedno z najsympatyczniejszych w historii motoryzacji. Ostatnio jednak moda na nowe retro powoli przeradza si w karykatur. Mini, umiej tnie zarzàdzane przez BMW, jest dziê wa nà markà, ale jej tematyczny zwiàzek z klasykiem Alexa Issigonisa staje si coraz bardziej naciàgany. Nowy Mini Countryman to samochód dłu szy od VW Golfa III, szerszy od Toyoty Camry sprzed paru lat i wy szy od Rolls-Royce a Silver Spur! Zapewne zyska popularnoêç, niemniej powab stylu retro, tak kuszàcy w Mini z 2001 r., ulotnił si niemal zupełnie. Blask oryginału Osobom, dla których moda i wygoda liczà si bardziej ni przygoda motoryzacyjna, taki cytat z przeszłoêci wystarcza. Warto jednak zdaç sobie spraw, e mniejszym kosztem i ju bez pionierskich wyrzeczeƒ, zamiast bladej kopii mo na mieç oryginał. Prawdziwego klasyka! Nie jest na to za póêno. Europejski rynek oldtimerów jest znakomicie rozwini ty, funkcjonuje przemysł cz Êci zamiennych i wyspecjalizowane serwisy. Działajà kluby, odbywajà si zloty i rajdy, a fachowe czasopisma kultywujà fascynacj i wiedz na temat samochodów poruszajàcych serca miłoêników dawnej motoryzacji. PrzeÊledêmy w skrócie, jakie ciekawe dawne auta w dobrym stanie kolekcjonerskim mo na nabyç za cen ni szà od nowego Mini Countrymana. Na najni szej półce cenowej (1-4 tys. euro) mieszczà si m.in. Škoda 130 Rapid, Autobianchi A112 (nawet w wersji Abarth), Fiat 500 L i Volvo 480 ES/Turbo. Kosztem 4-7 tys. euro w naszym gara u stanàç mo e VW Garbus 1300, BMW 320i Cabriolet, Alfa Romeo Giulia 1,3, VW Golf I Cabrio, Morris Minor/Austin Seven, czyli słynny pierwowzór nowego Mini, klasyczny angielski roadster Triumph Spitfire Mk.IV. Ponadto, do wyboru b dzie wiele du ych sedanów Mercedes, np. 380 SE W126 (tak e w wersji coupé). Wydatek 7-10 tys. euro pozwala na zakup takich aut, jak Mini Cooper (z silnikiem 1,3), Fiat 124 Sport Spider, MG B GT, czyli kolejna ikona z Anglii, Opel GT, Fiat X1/9 Bertone, Datsun 280 ZX, a nawet Jaguar XJS intrygujàce coupé z silnikiem rz dowym 3,6 l lub 5,3 V12. Satysfakcja gwarantowana Propozycja, by zanurzyç si w rzeczywistym Êwiecie samochodowych klasyków, zamiast zadowalaç si namiastkà, nie jest skierowana dla ka dego. Pojazd taki trzeba traktowaç jako drugi, dodatkowy, przeznaczony do zaznawania przyjemnoêci. Konieczne b dà wydatki na konserwacj i regularny serwis. Koszt zakupu to tylko cz Êç bud etu na klasyka, dlatego wybraliêmy takie ceny, aby nawet po doliczeniu drugiej połowy na zwiàzane z tym wydatki zmieêciç si poni ej poziomu ceny nowego Mini w bogatej wersji. Je eli nie jest si zawołanym majsterkowiczem, warunkiem jest posiadanie zaufanego i kompetentnego mechanika. Zdecydowanà pomocà b dzie uczestnictwo w powa nym, mi dzynarodowym klubie czy forum internetowym, a oprócz (nieocenionego w tej dziedzinie) internetu warto byç na bie àco z takimi europejskimi miesi cznikami, jak Classic Auto, Motor Klassik czy Ruoteclassiche. Satysfakcja z niedzielnej przeja d ki oldtimerem dziełem dawnej, dobrej motoryzacji, która ju nie wróci nie pozostawi wàtpliwoêci co do słusznoêci takiego wyboru. 16 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 17

10 REprezentacja 4>2 Ostatnia zima mogła mocno nadwñtliå wiar w prawdziwoâå tez o globalnym ociepleniu. Zapewne niejeden z Was, mierzñc si ze Âliskimi drogami, z zazdroâciñ spoglñdał na kierowców samochodów z nap dem 4x4. Oto kilka propozycji dla tych, którzy ju nie chcñ zazdroâciå. TEKST: Rafał Rezler 18 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 19

11 REprezentacja Fiat Panda Samochód z nap dem na cztery koła wielu kojarzy si z wielkim pick-upem lub niewiele mniejszym SUV-em. W porównaniu z nimi Panda wyglàda jak zabawka, nawet jeêli Fiat wyposa ył jà w plastikowe elementy ochronne i wyraênie wi kszy przeêwit. Myli si jednak ten, kto traktuje jà lekcewa àco ta Panda nie musi byç pod ochronà. Dziennikarz brytyjskiego magazynu Fifth Gear udowodnił, e Pandà, mimo słabego 60-konnego silnika benzynowego, mo na w niewiele dłu szym czasie wjechaç dokładnie tam, gdzie wjechał Range Rover. Znacznie lepszym êródłem nap du dla dzielnego Fiata wydaje si byç 1,3-litrowy turbodiesel o mocy 75 KM. Sprawny nap d 4x4, niezły przeêwit, wysokie kàty zejêcia i natarcia oraz niezwykła zwinnoêç wynikajàca z niewielkich rozmiarów została doceniona tak e przez Stra Granicznà, która uterenowione Pandy wykorzystuje do swoich codziennych zadaƒ. Skoda Octavia 4x4 Tak e najlepiej sprzedajàcy si w tym roku samochód w Polsce ma swojà wersj z nap dem na obie osie. Dodatkowo Octavia wyst puje te w bojowej wersji Scout, która oprócz nap du 4x4 wykorzystujàcego system Haldex czwartej generacji, legitymuje si równie przeêwitem zwi kszonym do 18 cm oraz podwoziem zabezpieczonym przed uszkodzeniami na skutek jazdy poza utwardzonymi drogami. Zarówno Octavia 4x4, jak i Octavia Scout sà dost pne wyłàcznie jako kombi. Do nap du mo e posłu yç benzynowy silnik TSI o mocy 160 KM lub jeden z dwóch diesli: 1,6 105 KM lub 2,0 140 KM. W przypadku wersji Scout słabszy diesel nie jest oferowany. Volkswagen Golf Kompaktowy bestseller z Wolfsburga ju od 1985 r. jest oferowany z nap dem na cztery koła. Pierwotnie przeniesienie nap du odbywało si za pomocà sprz gła wiskotycznego, a modele 4x4 niemiecki producent opatrywał nazwà Syncro. Od IV generacji Golf korzysta z systemu Haldex, a nazw Syncro zastàpiło okreêlenie 4Motion. W przypadku obecnej, szóstej generacji Golfa nap d na cztery koła oferowany jest dla wersji kombi i hatchback w połàczeniu z jednym z dwóch silników wysokopr nych: 1,6 o mocy 105 KM i 2,0 rozwijajàcego 140 KM. Dla zwolenników mocnych wra eƒ jest te topowa wersja R nap dzana benzynowym silnikiem o mocy 270 KM. BMW Rywalizacja w segmencie Premium jest bardzo zaci ta, wi c tak e i BMW musi mieç w ofercie modele 4x4. Bawarski producent rozwija swojà technologi nap du na cztery koła nazwanà xdrive i obecnie oferuje jà w modelach serii 3, 5 i 7 oraz w SUV-ach X1, X3, X5 oraz X6. Podstawà systemu xdrive jest elektronicznie sterowane sprz gło wielopłytkowe współpracujàce z elektronicznymi systemami stabilizacji pojazdu. Na suchej nawierzchni xdrive przenosi 40 proc. mocy na koła przednie, a 60 proc. mocy na koła tylne, łàczàc zalety nap du na cztery koła z dynamicznym prowadzeniem BMW. Insignia 4x4 Tytuł Samochodu Roku zobowiàzuje, wi c in ynierowie Opla wyposa yli Insigni w zaawansowany system adaptacyjnego nap du na cztery koła. System wykorzystuje aktywne sprz gło TTD i elektronicznie sterowany układ ró nicowy o zwi kszonym tarciu wewn trznym elsd na tylnej osi. Za rozdział mocy pomi dzy osie odpowiada system Haldex. Dodatkowo adaptacyjny układ 4x4 współpracuje ze wszystkimi pozostałymi systemami kontroli układu jezdnego. Dlatego te, po wybraniu trybu Sport, zmienia si charakterystyka jego pracy. Dzi ki temu kierowca mo e mieç pewnoêç, e niezale nie od warunków moc jest przekazywana na te koła, które w danym momencie majà najlepszà przyczepnoêç. Na osie Opla mo e byç przekazywana moc jednego z trzech silników: dwulitrowego diesla o mocy 160 KM oraz benzynowych 2,0 (220 KM) i 2,8 (260 KM). Audi Marki z Ingolstadt w naszym zestawieniu zabraknàç nie mogło to oczywiste. Trudno tu jednak skupiç si na jednym modelu. W ofercie producenta, któremu zawdzi czamy popularyzacj nap du 4x4, wszystkie modele (oprócz najnowszego A1) mogà byç wyposa one w nap d quattro. W ten sposób niemal ka dy mo e znaleêç odpowiedni dla siebie samochód. Ofert rozpoczyna kompaktowy A3. Poszukujàcych sedana lub limuzyny klasy Êredniej zainteresuje A4 dost pne tak e w wersji Allroad. Podobny wybór majà ci, którzy zdecydujà si na wi ksze A6. Zwolennicy nadwozia coupé b dà zadowoleni ze sportowego A5, a miłoênicy SUV-ów majà do wyboru wielkie Q7 i nieco mniejsze Q5. Zaletà szerokiej oferty Audi jest te to, e znajdziemy tu wersje samochodów, które trudno znaleêç u konkurencji. Połàczenie diesla z dwusprz głowym automatem? Prosz bardzo. Układ przeniesienia nap du oparto na technologiach Haldex (A3, TT), Torsen (A4, A6, A8, Q5, Q7) oraz na sprz gle wiskotycznym (R8). Nissan Qashqai Nissan chwali si, e Qashqai niedawno zmodernizowany crossover jest miastoodporny. Jednak w wersji z nap dem 4x4 potrafi przedrzeç si nie tylko przez miejskà d ungl. Jest to bez wàtpienia zasługà konstrukcji Qashqai wyglàda jak skrzy owanie SUV-a z kompaktem i tym e jest w rzeczywistoêci. Wymiarami zewn trznymi bli ej mu właênie do kompaktu, z kolei du e koła i 20-centymetrowy przeêwit jednoznacznie kojarzà si z autem terenowym. 8 tys. zł wystarczy, by wyposa yç Qashqaia w zaawansowany system nap du na cztery koła pochodzàcy z modelu X-Trail. Kierowca ma do dyspozycji trzy tryby pracy układu 4x4: nap d na przód, nap d na cztery koła z automatycznym rozdziałem momentu obrotowego lub te zblokowany nap d na cztery koła z symetrycznym podziałem mocy mi dzy osie. Qashqaia mo e nap dzaç benzynowy silnik 2,0 o mocy 140 KM bàdê te diesel o tej samej pojemnoêci i mocy 150 KM. Subaru Legacy Samochody produkowane przez Fuji Heavy Industries stały si znane, dlatego e ka dy model Subaru był wyposa ony w nap d na cztery koła. Od niewielkiego Justy poczàwszy, przez sportowà Imprez, na limuzynie Legacy skoƒczywszy ka de Subaru gwarantowało doskonałà trakcj na luênych i Êliskich nawierzchniach. Obecnie Japoƒczycy odeszli od swoich ortodoksyjnych zasad i oferujà tak e modele z nap dem na jednà oê. Nie dotyczy to jednak opisywanego Legacy. Subaru klasy Êredniej jest dost pne jako sedan i kombi. Do wyboru sà silniki benzynowe o mocach od 150 do 265 KM oraz diesel o mocy 150 KM. Wszystkie jednostki to silniki o przeciwsobnym układzie cylindrów (tzw. boxer). Ni szy i bardziej płaski profil silnika ni w przypadku silników rz dowych pozwala na lepsze wywa enie samochodu dzi ki ni ej umieszczonemu Êrodkowi ci koêci. Za rozdział mocy odpowiada system stałego nap du wszystkich kół Symmetrical AWD. Moc jest przekazywana stale i bezpoêrednio do wszystkich czterech kół, co zapewnia naturalnà równowag i neutralnà charakterystyk prowadzenia. 20 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 21

12 REkomendacja od ponad Racing oraz logo Martini Martini ów pas hodów w postaci ów najszybszych samoc Bł kit, granat i czerwie emblemat h yc rozpoznawaln 40 lat nale Ñ do najbardziej, Lotus, Lancia, Ford czy Ferrari. Romeo a Europy po Âwiata Porsche, Alfa rtini 2 wygrało Mistrzostw W rtini szystko zacz ło si od Ma włato i Porsche w 1968 roku Ênie firma Martini w roku rtów enia spo zapoczàtkowała trend łàcz o Martini na Log. em styl life z h wyêcigowyc wyêcigowych oraz samochodach i kurtkach e tak rozpoczypierwsze artykuły promocyjn ing. Było to mo liwe nała si historia Martini Rac dze federacji sportów dzi ki usuni ciu przez wła yczàcych sponsomotorowych obostrzeƒ dot na samochodach rowania i reklamowania si o dwa szerokie pasy wyêcigowych. Poczàtkow Porsche 906, i logo Martini Racing zdobiły e 917 oraz Porsche Porsche 908, słynne Porsch a wkroczyła na aren 936 i 937. W 1972 roku firm wielka przygoda Formuły 1. Tak zacz ła si ski styl Martini na stałe Martini z Alfa Romeo. Wło dziej ekskluzywnymi połàczony został z najbar ochodów Półwyspu i po àdanymi markami sam u Martini Racing Apeniƒskiego. W 1981 rok skiego designu połàczyło siły z esencjà wło bój Długodystanso Lancià i wyruszyło na pod triumfujàc niepodzielwych Mistrzostw Âwiata, roku współpracy, jak nie zarówno w pierwszym roku, kiedy to Ford i kilka lat póêniej. W 1999 paski, Martini na przybrał charakterystyczne Rally Championship. dobre dołàczyło do World lki powrót do W 2006 roku ogłoszono wie oficjalnym partnerem Formuły 1. Martini zostało ej presti owego Scuderia Ferrari, najbardzi w historii Mistrzostw i utytułowanego zespołu 8 to 40. rocznica Âwiata Formuły 1. Rok 200 z charakterystycznymi obecnoêci samochodów ami i logo Martini czerwono-granatowymi pas samochodowych Racing podczas wyêcigów ns. To właênie w tym Formuły 1, WRC, czy Le Ma si na kontynuacj roku Martini zdecydowało rari. współpracy ze Scuderia Fer dywanie Na wodzie i na czerwonym oficjalny sponsor w kamartini Racing to równie wodnych. Pierwsze tegorii motorowych sportów udział w Motorowych łodzie motorowe, bioràce wały pod banderà Mistrzostwach Âwiata, pły rywajàc wszystkie Martini ju w 1975 roku, wyg ne lata, a w 1980 roku wyêcigi przez dwa nast p Dry Ma y kochajà Martini, ale raz trzeci z rz du. Gwiazd i sportowe zmagania. uwielbiajà te adrenalin alu w Cannes mieli GoÊcie tegorocznego festiw rtini Racing, zostali Ma okazj poczuç adrenalin ia wyêcigów zen bowiem zaproszeni do Êled ie Winstona enc rtam Grand Prix Monaco w apa Churchilla w hotelu Paris. WÊród zaproszonych znaleêli si mi dzy innymi: Michael Douglas, Mick Jagger i Naomi Campbell. Grand Prix koktajl mistrzów zapach i gł boki ciemny Bogaty smak, unikalny czony z orzeêwiajàcà kolor MARTINI Rosso połà Extra Dry przynosi nutà cytrusów MARTINI c niezapomnianych odpr enie, dostarczajà wra eƒ. d wypełniamy Szklank typu old-fashione wamy 40 ml dole ie t pn Nas. kostkami lodu wytrawnego MARTINI MARTINI Rosso i 40 ml ej zyst jemy czàstkà soc Extra Dry. CałoÊç dekoru limonki. tekst sponsorowany

13 REminiscencje Czarny popularny foto: shutterstock Mo esz mieå ten samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem e b dzie to kolor czarny ta wypowiedè Henry ego Forda do dziâ jest symbolem tego, jak dzi ki modelowi T motoryzacja wyszła z salonów i stała si masowa. TEKST: Rafał Rezler 24 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska P oczàtki XX w. to były czasy, w których z punktu widzenia przeci tnego Amerykanina motoryzacja i mo liwoêç posiadania samochodu zdawały si byç abstrakcjà. Samochód był symbolem wysokiego statusu społecznego, luksusowà maszynà w pocie czoła pieczołowicie składanà r kami robotników, eby póêniej staç si własnoêcià zamo nych. Jak to zwykle w historii bywało, status quo udało si przełamaç dzi ki pomysłom i samozaparciu człowieka z wizjà i pasjà. I have a dream Owym wizjonerem był syn irlandzkiego farmera, amerykaƒski przemysłowiec Henry Ford. Jako człowieka zafascynowanego technikà i przedsi biorc interesowała go mo liwoêç uruchomienia masowej produkcji tanich zegarków, jednak porzucił swoje plany, by zajàç si motoryzacjà. Pod koniec XIX w. stworzył prototyp własnego samochodu, a nast pnie stał si jednym z zało ycieli Detroit Automobile Company. Wkrótce jednak Ford, jako zwolennik produkcji tanich, powszechnie dost pnych samochodów, nie potrafił si porozumieç ze współudziałowcami i odszedł z firmy. Swoje plany postanowił realizowaç na własny rachunek. W czerwcu 1903 r. powołał do ycia firm Ford Motor Company. Producent miał w swojej ofercie kilka modeli, jednak dopiero produkowany od 1908 r. model T odniósł sukces rynkowy na miar oczekiwaƒ zało yciela. Prosty, ale nie przestarzały Zało enia konstrukcyjne modelu T były jasne auto miało byç proste w konstrukcji, serwisowaniu, prowadzeniu i co najwa niejsze miało byç tak e tanie. Zbuduj samochód dla mas na tyle nieskomplikowany, na ile pozwoli nowoczesna technologia. Jego cena b dzie tak niska, e ka dy dobrze zarabiajàcy człowiek b dzie mógł sobie na niego pozwoliç deklarował Henry Ford. I tak 27 sierpnia 1908 r. pierwszy egzemplarz modelu T opuêcił bramy fabryki przy Piquette Avenue w Detroit. Ojcami konstrukcji byli Henry Ford, C. Harold Wills, Jozsef Galamb i Jenö Farkas. Nadwozie samochodu wraz z silnikiem i zawieszeniem montowano do prostej ramy. CałoÊç w ruch wprawiał czterocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy Czy wiesz, e tak naprawd na poczàtku i pod koniec produkcji klienci mogli zamawiaç model T w innym kolorze ni czarny. 360 dolarów amerykaƒskich kosztowała w 1916 r. podstawowa wersja Forda T. o pojemnoêci niemal trzech litrów. Co ciekawe, wszystkie cztery cylindry znajdowały si razem, bezpoêrednio w bloku silnika, a nie osobno, jak to było wówczas popularne. Motor o mocy 22,5 KM pozwalał rozp dziç wa àcy nieco ponad pół tony wehikuł do pr dkoêci 65 km/h. Motoryzacyjny dyskont Standardowy egzemplarz modelu T, czteromiejscowy, z otwartym nadwoziem kosztował w 1909 r. 850 dolarów, podczas gdy za porównywalne samochody konkurencja yczyła sobie nie mniej ni 2 tys. dolarów. Jednak Henry Ford wiedział, e niska cena to nie wszystko. Postarał si tak e, by jego masowy model był tani i prosty w eksploatacji. Mimo e model T miał wiele odmian, to wi kszoêç cz Êci była wspólna. Unifikacja dotyczyła ramy, zawieszenia i silnika. Niebagatelnym ułatwieniem dla u ytkowników było wdro enie systemu produkcji, katalogowania i dystrybucji cz Êci zamiennych. To tak e było znaczàcà zmianà na rynku, do tego czasu bowiem w przypadku uszkodzenia danego elementu w samochodzie właêciciel musiał radziç sobie sam. Je eli był obdarzony umiej tnoêciami, mógł wykonaç sobie nowà cz Êç we własnym zakresie. Je eli miał wi cej gotówki ni technicznego zmysłu, mógł za niemałe pieniàdze zamówiç wykonanie cz Êci w fabryce. Samochód co 24 sekundy W trakcie pierwszego miesiàca produkcji bramy fabryki opuêciło zaledwie 11 egzemplarzy modelu T. Ford doskonale zdawał sobie spraw z tego, e nie zdoła zaspokoiç popytu przy tak mizernej wydajnoêci zakładu. Rozwiàzaniem było ograniczenie zło onoêci monta u i maksymalna jego mechanizacja oraz przeniesienie produkcji do nowo wybudowanego kompleksu Highland Park. W efekcie w 1914 r. produkcja seryjna modelu T była na tyle sprawna, e zło enie jednego egzemplarza zajmowało 93 min zamiast 12,5 godz.! Post p był niesamowity samochody wyprodukowano w zakładach Forda w 1914 r. Było to wi cej ni suma produkcji wszystkich pozostałych wytwórców razem wzi tych! Pod koniec produkcji modelu T samochody schodziły z taêmy co 24 s. W sumie wyprodukowano i sprzedano ponad 15 milionów egzemplarzy Forda T. Jedynym samochodem, który pobił ten rekord, jest Volkswagen Garbus. Model T był pierwszym globalnym samochodem. Bez wi kszych modyfikacji jego produkcja odbywała si tak e m.in. w Kanadzie, Niemczech, Argentynie, Francji, Hiszpanii, Meksyku, a nawet w Japonii. Model T dzieło ycia Henry ego Forda był ogromnym sukcesem, nie tylko dla samego przedsi biorcy, ale i dla całej cywilizacji, która zyskała to, bez czego wielu z nas nie wyobra a sobie dziê ycia. Pracownicy fabryki w Detroit wraz z jubileuszowym, 10-milionowym egzemplarzem modelu T Monta nadwozia na linii produkcyjnej w Highland Park Nie wszystkie czynnoêci na linii były zmechanizowane, a wiele drobnych elementów nadal montowali robotnicy Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 25

14 RElacja Dakar uzale nia Gdy ruszajñ w drog, ich głównym celem nie jest to, eby dojechaå jak najszybciej, ani nawet nie to, eby po prostu dotrzeå do mety w głowach zawodników startujñcych w rajdzie Dakar nieustannie kł biñ si wñtpliwoâci, czy w ogóle uda im si wróciå do domu. TEKST: Michał Szkodziƒski Pokusa sprawdzenia si w sytuacji kraƒcowej jest jednak wyjàtkowo trudna do odparcia od przeszło 30 lat wcià nie brakuje ch tnych do udziału w tej presti owej imprezie, uznawanej za jednà z najniebezpieczniejszych i najbardziej wymagajàcych prób sportowych na Êwiecie. Wielu z tych Êmiałków powraca tu co rok były dyrektor rajdu, Hubert Auriol, startował w nim a 17 razy, a Stephane Peterhansel, ywa legenda rajdu (dziewi ciokrotny triumfator), właênie przygotowuje si do 22. wyst pu w tym morderczym maratonie. Brawura nie popłaca Niezale nie od tego, czy trasa rajdu wiedzie przez bezkresnà Afryk, czy jak w ostatnich dwóch edycjach drogami i bezdro ami Ameryki Południowej, Dakar wymaga przede wszystkim wytrzymałoêci i pokory. Rok w rok tu po Êwi tach Bo ego Narodzenia do rywalizacji staje po kilkaset załóg rzadko kiedy met osiàga wi cej ni połowa z nich. W stawce przytłaczajàcà wi kszoêç stanowià amatorzy, choç na listach startowych nie brak te wielkich nazwisk: w pustynnym maratonie swoich sił próbowali mi dzy innymi mistrzowie rajdów płaskich ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska 26 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 27

15 RElacja Miss Dakar Rok 2001 to dotychczas jedyna edycja Dakaru wygrana przez kobiet na najwy szym stopniu podium stan ła wówczas Niemka Jutta Kleinschmidt. Jest ona równie pierwszà przedstawicielkà płci pi knej, której udało si wygraç etap rajdu: miało to miejsce w roku W 16. startach udało jej si zgromadziç 10 etapowych zwyci stw. Sprawa polityczna Tylko raz zdarzyło si, e rajd został całkowicie odwołany stało si to w roku 2008, kiedy to zrezygnowano z jego rozegrania wskutek zagro enia terrorystycznego w Mauretanii. W nast pnych latach organizatorzy zdecydowali, e znacznie bezpieczniejszym miejscem do Êcigania si jest Ameryka Południowa, jednak nazwa rajdu pozostała niezmieniona wcià kojarzy si ze stolicà Senegalu, w której kierowcy finiszowali a 25 razy. (Ari Vatanen, Juha Kankkunen, Colin McRae, Carlos Sainz) i kierowcy Formuły 1 (Jacky Ickx, Jean-Louis Schlesser). MotocykliÊci i kierowcy, amatorzy i zawodowcy, debiutanci i weterani offroadu wszyscy muszà czuç respekt wobec pot gi natury. Ci, którzy tego w por nie zrozumiejà, wyjàtkowo ochoczo piłujà gałàê, na której siedzà Not easy rider Najtrudniej majà ci, którzy z wieloma tysiàcami kilometrów muszà radziç sobie zupełnie sami mowa tu o zawodnikach na jednoêladach i na quadach. Umiej tnoêç jazdy takimi maszynami po pustynnych wydmach i skalistych wy ynach to jedynie połowa sukcesu wszak trzeba wiedzieç nie tylko, jak jechaç, ale i dokàd jechaç. Samotny jeêdziec, pełniàcy jednoczeênie rol fizycznego i umysłowego, musi charakteryzowaç si wyjàtkowà podzielnoêcià uwagi: jeêli zbytnio zajmuje go prowadzeniem pojazdu, mo e popełniç błàd w nawigacji i w efekcie nadło yç kilometrów, zaê jeêli nadmiernie skupia si na doborze właêciwej trasy, chwila nieuwagi mo e skoƒczyç si przebiciem opony, zakopaniem si w piasku czy nawet brzemiennym w skutkach upadkiem. Ka da kryzysowa sytuacja to Êmiertelne niebezpieczeƒstwo dla jadàcego w pojedynk Êwiadczà o tym choçby tragiczne historie Fabrizia Meoniego czy Pascala Terry ego. Pierwszy z nich, dwukrotny zwyci zca zawodów w klasie motocykli, zmarł na atak serca podczas 11. etapu Dakaru 2005, b dàc wówczas wiceliderem klasyfikacji jednoêladów. Drugi, znacznie mniej znany francuski motocyklista, był pierwszà ofiarà południowoamerykaƒskiej edycji imprezy (w roku 2009) znaleziono go martwego po przeszło dwóch dobach poszukiwaƒ. na trasie. Co wi cej, w wioskach, przez które wiedzie trasa rajdu, wprowadza si restrykcyjne limity pr dkoêci po to, by chroniç przydro nych kibiców. Mordercza walka Organizatorzy robià co mogà, by ograniczyç niebezpieczeƒstwo do minimum, niemniej sporty motorowe od zawsze rzàdzà si swoimi prawami, zaê w połàczeniu z trudnym terenem i piekielnymi warunkami atmosferycznymi stanowià niemal mieszank wybuchowà. Mimo post pu technicznego, jaki dokonał si od czasów pierwszej edycji imprezy (1979 r.), wcià zdarzajà si awarie, bł dy kierowców i pilotów, kłopoty komunikacyjne nieraz w telewizyjnych transmisjach mo na zaobserwowaç kompletnie zagubionych uczestników, goràczkowo szukajàcych właêciwej drogi czy odkopujàcych auta, które ugrz zły w piachu. Złamaç półoê czy urwaç koło mogà zarówno maruderzy z ogona, jak i elaêni faworyci. Stawka jest jednak wysoka, wi c ka dy stara si za wszelkà cen przeç naprzód. Nierzadko zawodnicy podejmujà nadludzki wysiłek naprawy uszkodzonego samochodu w samym Êrodku pustyni, przy czterdziestostopniowym upale czy szalejàcej wokół burzy piaskowej. Wiele ekip dociera do obozu w Êrodku nocy, by wczesnym rankiem móc wystartowaç do kolejnego etapu. Brak snu, zm czenie i spartaƒskie warunki a wszystko po to, by kolejnego dnia było jeszcze gorzej, jeszcze trudniej, jeszcze niebezpieczniej. Zgodnie z mottem rajdu: wyzwanie dla tych, którzy jadà, marzenie tych, którzy zostajà w tyle. Złote lata trzech diamentów Najbardziej utytułowanym samochodem w historii Dakaru jest bez wàtpienia Mitsubishi Pajero zasiadajàcy za kierownicà tego modelu wygrywali rajd a dwunastokrotnie, w tym siedem razy z rz du w latach Na kolejne triumfy jednak si nie zanosi wskutek kryzysu gospodarczego firma Mitsubishi rozwiàzała w 2009 r. swój fabryczny zespół, pozbawiajàc pracy m.in. rekordzist rajdu Stephane a Peterhansela i innych triumfatorów Dakaru: Luca Alphanda i Naniego Rom. Krwawe niwo pustyni Myliłby si jednak ten, kto sàdzi, e załogi aut terenowych i ci arowych nie sà nara one na niebezpieczeƒstwa. W 1982 r. Êwiat wstrzymał oddech, gdy na pustyni zgubił si syn brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Na szcz Êcie on i jego ekipa zostali odnalezieni cali i zdrowi po szeêciu dniach. Kronika rajdu pełna jest dramatycznych wydarzeƒ z udziałem samochodów: kraks, potràceƒ czy nieszcz Êliwych wypadków, takich jak wypadni cie holenderskiego nawigatora Keesa Van Loevezijna z ci arówki DAF. Według wyliczeƒ agencji AFP Dakar pochłonàł ju 55 ofiar, z czego 19 stanowili zawodnicy. DoÊç powiedzieç, e sam pomysłodawca i główny organizator imprezy Francuz Thierry Sabine, zginàł w 1986 r. w wypadku helikoptera, kiedy przemieszczał si pomi dzy etapami. Wraz z rozwojem techniki coraz wi kszy nacisk kładziono na bezpieczeƒstwo: w 1992 r. zacz to korzystaç z systemów GPS, a obecnie ka dy zawodnik wyposa ony jest w transponder, pozwalajàcy nie tylko Êledziç pozycj pojazdu, ale te nadaç sygnał SOS w przypadku niepokojàcego zdarzenia Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 29

16 REkwizytornia W stylu retro Moda i design nie mijajñ bezpowrotnie, lecz znikajñ nam z oczu, by po jakimâ czasie pojawiå si znowu. Ubrania naszych rodziców prze ywajñ dziâ drugñ młodoâå, zaâ archaiczne patefony lub odbiorniki radiowe, które kilkadziesiñt lat temu z trudem odbierały Radio Wolna Europa, wracajñ wyposa one w odtwarzacze MP3 i porty USB. ALBO (SANYO) 14SR1EB CRT (LG) W XXI w. telewizor kineskopowy wywołuje raczej uêmiech politowania ni podziw. Ale nie u wszystkich. Z myêlà o miłoênikach starej, dobrej a w dodatku stylowej lampy firma LG wyprodukowała (na razie na rynek koreaƒski) 14-calowy telewizor w stylu retro. Klasyczne wzornictwo i równie tradycyjne wyposa enie kineskop w proporcji 4:3, oldschoolowy pilot i antena pasujàca wizualnie do całego zestawu czynià z tego odbiornika prawdziwe cacko. Nie tylko dla tych, którzy z wypiekami na twarzy Êledzili làdowanie człowieka na Ksi ycu w 1969 r. czy mecz Anglia Polska na Wembley w 1973 r. Retro ALBO futurystyczna w przypadku ramki LCD na zdj cia firmy Sanyo (te kojarzàcej si nieco staroêwiecko), o obłych kształtach i licznych kràgłoêciach, nie ma ju takiego dylematu. Wyglàda ona bowiem dokładnie tak jak w starych filmach science fiction wyobra ano sobie telewizj przyszłoêci. Ramka ma ekran o przekàtnej 7 i rozdzielczoêç 800 x 480. Ma tak e 256 MB pami ci wewn trznej (z mo liwoêcià rozszerzenia za pomocà kart SD/ SDHC/MS), system Windows CE, złàcze USB oraz port podczerwieni i Wi-Fi (np. do łàczenia si z mened erem plików graficznych Picasa). Ramk mo na obracaç w pionie i w poziomie, a zdj cia wyêwietlaç pojedynczo lub jako pokaz slajdów z podkładem z plików MP3. SL-D900 (TEAC) TEKST: Tomasz Illg Przy takim cudzie techniki mogli bawiç si brytyjscy piloci RAF-u w przerwach mi dzy lotami bojowymi w czasie bitwy o Angli. Od tamtej pory min ło 70 lat, czas zatoczył szerokie koło i dzisiaj tak e TEAC SL-D900 mo e królowaç na prywatkach, tylko zamiast Franka Sinatry albo Louisa Armstronga odtwarza przeboje Lady Gagi, Beyonce czy Rihanny. Oprócz tradycyjnych płyt CD i CD-RW odtwarzacz obsługuje te b dàce znakiem naszych czasów pliki MP3, dzi ki portowi USB umieszczonemu na froncie. SL-D900 jest równie wyposa ony w tuner AM/FM, bezprzewodowy pilot, głoêniki w systemie 2.1 (z subwooferem) oraz budzik. VESPA S (PIAGGIO) Je eli w Êrodku lokomocji mo na si zakochaç od pierwszego wejrzenia, to Vespa S z pewnoêcià stanowi taki, niekoniecznie mroczny, przedmiot po àdania. Włoski design, klasyczna stylistyka nawiàzujàca do rewolucyjnych nie tylko pod wzgl dem designu, ale i obyczajowoêci lat 70., smukła sylwetka, agresywne chromowane dodatki oraz trzy wersje kolorystyczne (Rosso Dragon czerwony, Nero Lucio czarny i Montebianco biały) sprawiajà, e miłoênicy tamtych barwnych czasów, w których słuchało si Led Zeppelin i oglàdało Ojca chrzestnego, zapragnà mieç Vesp na własnoêç. A przynajmniej si nià przejechaç, wsłuchujàc si w charakterystyczny dêwi k zrywnego dwu- bàdê czterosuwowego silnika o pojemnoêci odpowiednio 50 lub 125 ccm. DELIVERY 3i / INDY 3i (ELECTRA) ARCHIVE SERIES (DAVID GARCIA) Dla cz Êci z nas czytanie tradycyjnych ksià ek mo e ju nieco tràciç myszkà, a zamiast opasłych papierowych tomisk wybieramy coraz popularniejsze e-booki. Na szcz Êcie, wcià nie brakuje moli ksià kowych w uj ciu klasycznym. WłaÊnie z myêlà o nich, choç nie bez szczypty awangardowego futuryzmu, hiszpaƒski designer David Garcia zaprojektował wyjàtkowà, okràgłà biblioteczk, do której mo na wejêç i zagł biç si w lekturze jednej z kilkuset ksià ek, w systemie niemal e surround. A przy zmianie miejsca zamieszkania wystarczy przeturlaç biblioteczk do nowego lokum... To si nazywa czytaç na okràgło! Kultowe beach cruisery z charakterem, wprost ze słonecznej Kalifornii, od pół wieku niezmiennie kreujà miejskie trendy. Aluminiowa rama, 3-biegowa piasta Shimano Nexus, obrotowe manetki, skórzane kanapowe siodełko, tradycyjny hamulec w kontrze, grube kremowe opony w stylu vintage, a nawet chromowany dzwonek lub tràbka taki rower jest nie tylko komfortowy, ale te przykuwa wzrok niepowtarzalnym, inspirujàcym wyglàdem. Sprawdza si zarówno w mieêcie, jak i na szerokich parkowych alejkach, a nawet na pla y! Dla Niego polecamy model Delivery 3i w kolorze chicago grey, a dla Niej przepi kny czerwony Indy 3i. ARTISAN (KITCHEN AID) CoÊ dla miłoêników prawdziwego włoskiego espresso, dla których picie kawy jest równie wyjàtkowym doznaniem, co sam rytuał jej parzenia. Ekspres z serii Artisan odznacza si wysublimowanà, niepowtarzalnà stylistykà, która nawiàzuje do klasycznych, metalowych ekspresów, popularnych w Ameryce w latach 60. A dzi ki gładkim, zaokràglonym kształtom, charakterystycznym przyciskom i pastelowym kolorom b dzie pasował zarówno do nowoczesnej, jak i rustykalnej kuchni. Oprócz tradycyjnego espresso czy cappuccino Artisan potrafi parzyç tak e b dàce hitem ostatnich lat gotowe pakiety ze sprasowanà kawà E.S.E. Dla ka dego kawosza coê miłego! SCANDIPHONE (WILD&WOLF) Telefon ScandiPhone łàczy w sobie klasyczny wyglàd stojàcej słuchawki, która cieszyła si du à popularnoêcià w Europie w latach 50. i 60. XX w., ze współczesnà technologià telefonii stacjonarnej. OdÊwie ona wersja tego modelu zachwyca prostotà, elegancjà i oryginalnym stylem. Wystarczy podpiàç ScandiPhone do standardowego gniazdka telefonicznego i mo na ju dzwoniç do wujka Svena w Malmö. Telefon ma tarcz numerycznà z przyciskami, a tak e mo liwoêç ponownego wybrania ostatniego numeru i regulacj głoênoêci dzwonka. Dost pny w pi ciu kolorach: białym, czerwonym, czarnym, pomaraƒczowym i stalowym. 30 ReLease Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska Magazyn Partnerów LeasePlan Fleet Management Polska ReLease 31

17

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Vancouver 2010 Êwi to sportów zimowych

Vancouver 2010 Êwi to sportów zimowych ... imi i nazwisko ucznia...... klasa suma punktów...... data ocena Vancouver 200 Êwi to sportów zimowych Tekst do zadania. i 2. Igrzyska Olimpijskie odbywajà si co cztery lata. W lutym 200 roku w Kanadzie

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy.

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy. ProfiAuto to polska sieæ motoryzacyjna oparta na specjalnie wyselekcjonowanych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych, w których kierowca mo e kupiæ dobre czêœci do swojego samochodu oraz warsztatach,

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE?

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Przemysł i Handel Naftowy 2012 1 Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Moderator: red. Beata Pustuła Uczestnicy (kolejność alfabetyczna): 1. Bogdan Kucharski,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault W województwie kujawsko-pomorskim kobiety najczęściej jeżdżą samochodami marek Renault, Volkswagen i Opel wynika z przygotowanego na Dzień

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 Warszawa: Wykonywanie napraw i przeglądów technicznych w pojazdach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyspecyfikowanych w 3 częściach zamówienia: Część 1: Pojazdy marki Skoda. Część 2: Pojazdy marki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. MASTER. Z samolotu do hotelu Samochód wszechstronny, trwały i niezawodny.

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Wynajem średnioterminowy

Wynajem średnioterminowy Wynajem średnioterminowy www.europa-service.pl sprzedaz@europa-service.pl INFORMACJE O FIRMIE EUROPA SERVICE POLSKA Firma Europa Service Polska jest przedstawicielem niemieckiej spółki Europa Service Autovermitung,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW EKOSERW BIS Sp j Rososzyca ul Koscielna 12 tel/fax: ekoserw@ekoserwcompl wwwekoserwcompl Spis streści: 1 Informacje Wstępne 2 Lokalizacja 3 Symulacja Instalacji 31 Wstęp 32 Instalacja On-Grid po wejściu

Bardziej szczegółowo

Opel Astra. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 558 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz!

Opel Astra. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 558 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz! Opel Astra bez wpłaty własnej Stawka za kilometr 46 Rata stała bez kredytu gr/km 558 zł bez wysokich rat Happy Miles to pierwszy na polskim rynku najem liczony kilometrami. Jak w rzeczywistości wygląda

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT WIELKI WYSCIG to gra, która pozwala prze yç emocje, znane tylko kierowcom wyêcigowym. Niepotrzebne prawo jazdy, ani nawet

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Rok 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo