Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67"

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR 9 wrzesie 2009 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks ROK 2009 Rokiem Jubileuszu 220-lecia Polskiej Statystyki Publicznej RYNEK PRACY Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2009 r. wynios o 933,9 tys. osób i by o ni sze o 1,1 tys. osób, tj. o 0,1% ni w sierpniu 2009 r. oraz o 26,4 tys. osób, tj. o 2,8% ni sze ni we wrze niu 2008 r.w województwie mazowieckim przeci tne zatrudnienie ukszta towa o si na poziomie zbli onym do poprzedniego miesi ca, a w stosunku do wrze nia 2008 r. zmniejszy o si o 2,1%. W stosunku do wrze nia 2008 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 11,1%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 2,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,8%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,5%). Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: obs uga rynku nieruchomo ci (o 6,9%), przemys (o 6,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 5,0%), informacja i komunikacja (o 3,6%), dzia- alno profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo (po 1,7%), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,3%). W porównaniu z sierpniem 2009 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 2,6%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 1,8%), budownictwo (o 1,6%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,1%). Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 3,4%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 1,1%), informacja i komunikacja (o 0,5%), przemys (o 0,4%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,1%). W ko cu wrze nia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 1435 osób, tj. o 5,2% wi ksza ni w ko cu sierpnia 2009 r. i o 6617 osób, tj. o 29,6% wi ksza ni we wrze niu 2008 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynios a 13992, co stanowi o 48,3% ogó u bezrobotnych (przed miesi cem 48,1%, a przed rokiem 54,6%) i 13,4% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych kobiet zwi kszy a si o 753 osoby, tj. o 5,7%, a w stosunku do wrze nia 2008 r. zwi kszy a si o 1787 osób, tj. o 14,6%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi a 2,7% (w sierpniu 2009 r. 2,5% a we wrze niu 2008 r. 2,0%), a rednia w województwie mazowieckim kszta towa- a si na poziomie 8,5% (przed miesi cem 8,4%, a przed rokiem 7,2%), natomiast w kraju na poziomie 10,9% (przed miesi cem 10,8%, a przed rokiem 8,9%). We wrze niu 2009 r. zarejestrowano w urz dach pracy 5755 osób bezrobotnych (4481 w sierpniu 2009 r., a 3483 we wrze niu 2008 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 18,3% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Od 1 stycznia 2008 r. obowi zuje nowa Polska Klasyfikacja Dzia alno ci (PKD) 2007 wprowadzona rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Wed ug nowej klasyfikacji symbole i opisy rodzaju dzia alno ci ulegaj zmianie, co wymaga aktualizacji w ewidencjach i rejestrach. Polsk Klasyfikacj Dzia alno ci (PKD 2004) stosuje si do dzia alno ci oznaczonej zgodnie z t klasyfikacj, jednak nie d ej ni do dnia 31 grudnia 2009 r. Od wej cia w ycie rozporz dzenia wpisy w Ewidencji Dzia alno ci Gospodarczej, Krajowym Rejestrze S dowym, Krajowej Ewidencji Podatników, Rejestrze REGON nast puj wed ug PKD Strona 1

2 Podstawowe dane o m.st. Warszawie Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrzesniu 2009 r. wynios o 933,9 tys. osób i by o o 2,8% ni sze ni przed rokiem. W ko cu wrze nia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 29,6% wi ksza ni przed rokiem. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2009 r. wynios o 4312,51 z i by o o 2,1% wy sze ni we wrze niu 2008 r. Liczba osób rejestruj cych si po raz pierwszy wynios a 2154(przed miesi cem 1639), co stanowi o 37,4% ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 22,8% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udzia osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu pracy w ród bezrobotnych zarejestrowanych we wrze- niu 2009 r. wyniós 6,6% (w województwie mazowieckim 3,9%), przed miesi cem 7,9%, a przed rokiem 2,3%. We wrze niu 2009 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4320 osób (3419 w sierpniu 2009 r., a 4344 we wrze- niu 2008 r.), co stanowi o 15,4% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spo ród wyrejestrowanych bezrobotnych 1507 osób podj o prac. Ponadto 1898 osób utraci o status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy. Przyczyn skre lenia z ewidencji by o równie dobrowolne zrezygnowanie STRUKTURA PRZECI TNEGO ZATRUDNIENIA WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU2009 R. ze statusu bezrobotnego, rozpocz cie szkolenia lub sta u, nabycie uprawnie do zasi ku lub wiadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasi ku nie posiada o osób, tj. 75,8% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 86,4%). Natomiast 7026 bezrobotnych posiada o prawo do zasi ku. Do urz dów pracy zg oszono we wrze niu 2009 r oferty pracy, co stanowi o 16,9% ofert pracy w województwie mazowieckim i w ko cu tego miesi ca urz dy dysponowa y ofertami pracy dla 962 osób. Na jedn ofert pracy przypada o w ko cu wrze nia 2009 r. 30 osób (przed miesi cem 44 osoby, a przed rokiem 10 osób), a w województwie mazowieckim 56 osób (przed miesi cem 62, a przed rokiem 27 osób) zarejestrowanych jako bezrobotne. Produkcja sprzedana przemys u (w cenach sta ych) we wrze niu 2009 r. by a o 6,4% mniejsza ni przed rokiem. Produkcja budowlano-monta owa (w cenach bie cych) we wrze niu 2009 r. by a o 8,9% mniejsza ni przed dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (4,9%) obs uga rynku nieruchomo ci (1,6%) informacja i komunikacja (10,1%) administrowanie i dzia alno wspieraj ca (7,3%) dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (1,6%) pozosta a dzia alno us ugowa (0,6%) przemys (sekcje BCDE) (16,0%) budownictwo (6,0%) rokiem. Sprzeda detaliczna (w cenach bie cych) zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2009 r. by a o 3,2% wi ksza ni we wrze niu 2008 r. Sprzeda hurtowa (w cenach bie cych) w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2009 r. by a o 6,3% mniejsza ni przed rokiem. zakwaterowanie i gastronomia (3,2%) WYNAGRODZENIA (transport i gospodarka magazynowa (25,6%) Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw (w jednostkach o liczbie pracu- cych powy ej 9 osób) we wrze niu 2009 r. wynios o 4312,51 z i by o o 0,1% ni sze w stosunku do sierpnia 2009 r. handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,1%) i o 2,1% wy sze ni w analogicznym okresie 2008 r. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w województwie mazowieckim wynios o 4062,58 z i by o ni sze o 0,1% ni w sierpniu 2009 r. i o 2,8% wy sze w stosunku do wrze nia 2008 r. W porównaniu z wrze niem 2008 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: przemys (o 7,1%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 5,5%), ob- Strona 2

3 uga rynku nieruchomo ci (o 5,4%), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,2%), dzia- alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,7%), budownictwo (o 1,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 1,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,8%), informacja i komunikacja (o 0,3%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,7%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 0,3%). W stosunku do sierpnia 2009 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: obs uga rynku nieruchomo ci (o 4,2%), przemys (o 4,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,3%), informacja i komunikacja (o 1,8%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: budownictwo (o 10,9%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 4,0%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,3%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 3,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,4%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,6%). We wrze niu 2009 r. wy sze przeci tne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora prywatnego (4568,67 z ) ni publicznego (3712,13 z ) o 856,54 z, tj. o 23,1%. Podstawowe dane o m.st. Warszawie Wed ug wst pnych danych w okresie stycze - wrzesie 2009 r. oddano do u ytkowania mieszka (o 6,4% wi cej ni w analogicznym okresie 2008 r.). Podmioty gospodarki narodowej a ogó em w tym spó ki handlowe w tym z udzia em kapita u zagranicznego PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU2009 R. a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w ko cu wrze nia w z otych *** m. st. Warszaw a (4312,51 z ) województwo mazow ieckie (4062,58 z ) Polska (3283,18 z ) Prezentowane dane o pracuj cych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzeda y produkcji przemys u i budownictwa, a tak e o sprzeda y detalicznej i hurtowej towarów w uj ciu miesi cznym dotycz podmiotów gospodarczych, w któ rych liczba pracuj cych przekracza 9 osób. 0 dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna informacja i komunikacja pozosta a dzia alno us ugowa budownictwo obs uga rynku nieruchomo ci przemys (razem sekcje BCDE) handel; naprawa pojazdów samochodowych transport i gospodarka magazynowa dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj zakwaterowanie i gastronomia administrowanie i dzia alno wspieraj ca W stosunku do obowi zuj cej klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci) dokonano dodatkowego grupowania, ujmu- c pod poj ciem Przemys sekcje: PRZEMYS I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemys u we wrze niu 2009 r. wynios a (w bie cych cenach bazowych) 7160,4 mln z i by a (w cenach sta ych) mniejsza w porównaniu z wrze niem 2008 r. o 6,4% (w województwie mazowieckim wi ksza o 2,2%). W stosunku do wrze nia ub.r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys owym o 3,9%. W okresie stycze wrzesie 2009 r. produkcja sprzedana przemys u wynios a 60688,5 mln z (w bie cych cenach bazowych) i by a (w cenach sta ych) ni sza o 11,9% (w województwie mazowieckim o 0,3%) od osi gni tej w analogicznym okresie 2008 r. W przetwórstwie przemy- owym odnotowano spadek produkcji o 10,2%. W ród dzia ów zaliczanych do przetwórstwa przemys owego znacz cy B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemys owe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gor wod oraz E - Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja. Strona 3

4 Udost pnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi WYDZIA ANALIZ, ROZPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI w sk ad którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka pok. 18, parter tel./faks tel , Wyniki bada statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udost pniane w formie: informacji udzielanych bezpo rednio, telefonicznie lub na pi mie; zlece realizowanych na indywidualne zamówienia; wydawnictw statystycznych (np. miesi czników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); krótkich wiadomo ci statystycznych i komunikatów. Interesanci mog korzysta z us ug Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedzia ki w godz od wtorku do pi tku w Urz dzie Statystycznym w Warszawie i jego oddzia ach. Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udost pniane s : bie ce komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielko ciach i wska nikach; publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje bran owe, zeszyty metodyczne, klasyfikacje itp.; informacje o nowo ciach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urz dów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wgl du Dzienniki Urz dowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. spadek sprzeda y odnotowano m.in.: w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 72,0%), produkcji odzie y (o 42,3%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 41,0%), produkcji metali (o 34,3%), produkcji pozosta ego sprz tu transportowego (o 25,3%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 18,7%), produkcji artyku ów spo ywczych (o 15,1%), pozosta ej produkcji wyrobów (o 13,5%), produkcji wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,9%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych no ników informacji (o 11,2%). Najwi kszy wzrost sprzeda y wyst pi m.in.: w produkcji wyrobów tekstylnych (o 60,5%), produkcji wyrobów z drewna, korka, s omy i wikliny (o 28,9%),produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 21,9%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 10,7%), produkcji maszyn i urz dze (o 6,7%). Wydajno pracy, mierzona produkcj sprzedan na 1 zatrudnionego w przemy le, w okresie stycze wrzesie br. wynios a 399,8 tys. z (w bie cych cenach bazowych) i by a licz c w cenach sta ych o 7,7% ni sza ni przed rokiem. Produkcja sprzedana budownictwa we wrze niu 2009 r. wynios a (w cenach bie cych) 2894,6 mln z i by a o 1,1% ni sza ni w sierpniu 2009 r. oraz o 20,5% mniejsza ni w analogicznym okresie ubieg ego roku. W województwie mazowieckim by a odpowiednio mniejsza o 0,6% i o 17,6%. W okresie stycze wrzesie br. produkcja sprzedana budownictwa osi gn a warto 25919,2 mln z, tj. o 0,3% mniejsz ni w analogicznym okresie ub.r. (w województwie mazowieckim o 1,3% wi ksz ). Produkcja budowlano-monta owa we wrze niu br. ukszta towa a si na poziomie 1142,0 mln z (w cenach bie cych) i stanowi a 39,5% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesi ca produkcja budowlanomonta owa zmniejszy a si o 14,8%, natomiast w porównaniu z wrze niem 2008 r. spad a o 8,9% (w województwie mazowieckim odpowiednio zmniejszy a si o 9,5% i o 5,4%). W okresie stycze wrzesie br. produkcja budowlano monta owa ukszta towa a si na poziomie 10175,1 mln z i stanowi a 39,3% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 35,0%). Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wyst pi w jednostkach wykonuj cych roboty budowlane specjalistyczne (o 29,6%) oraz w podmiotach zajmuj cych si budow budynków (o 13,0%). Spadek produkcji w stosunku do okresu stycze - wrzesie 2008 r. odnotowano w przedsi biorstwach zajmu- cych si budow obiektów in ynierii l dowej i wodnej (o 10,5%). Wydajno pracy, mierzona produkcj na 1 zatrudnionego w budownictwie, we wrze niu br. wynios a 51,9 tys. z i by a o 2,6% ni sza ni przed miesi cem i o 19,2% mniejsza ni we wrze niu 2008 r. HANDEL Sprzeda detaliczna zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2009 r. osi gn a warto 8509,7 mln z (w cenach bie cych) i by a o 2,8% wi ksza ni w sierpniu 2009 r. oraz o 3,2% wy sza w odniesieniu do wrze nia 2008 r. W województwie mazowieckim sprzeda detaliczna by a wi ksza o 0,1% ni w sierpniu 2009 r. i o 2,6% wy sza w porównaniu z wrze niem 2008 r. W okresie stycze wrzesie br., w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., sprzeda detaliczna zwi kszy a si o 4,6% i zamkn a si kwot 75056,5 mln z. W stosunku do ub.r. Strona 4

5 zwi kszy a si m.in.: sprzeda ywno- ci, napojów oraz wyrobów tytoniowych (o 53,3%), pozosta a sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 38,5%), farmaceutyków, kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (o 30,1%), w ókna, odzie y, obuwia (o 15,6%), prasy i ksi ek (o 9,0%). Spad a natomiast m.in.: sprzeda w domach wysy kowych (o 58,7%), sprzeda detaliczna pojazdów samochodowych, motocykli i cz ci (o 22,6%), sprzeda paliw sta ych, ciek ych i gazowych (o 6,7%). Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2009 r. wynios a 13583,7 mln z (w cenach bie- cych) i by a wi ksza o 14,9% w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz o 6,3% ni sza w odniesieniu do wrze- nia ub.r. (w województwie mazowieckim sprzeda hurtowa by a odpowiednio wy sza o 13,0% i ni sza o 6,4%). W okresie stycze wrzesie 2009 r. przedsi biorstwa handlowe zrealizowa- y sprzeda hurtow o warto ci ,1 mln z, tj. o 9,9% mniejsz ni przed rokiem (w województwie mazowieckim sprzeda hurtowa by a o 11,0% ni sza ni w analogicznym okresie ub.r.) Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlu hurtowego we wrze niu br. ukszta- towa a si na poziomie o 13,5% wy szym od notowanego przed miesi cem i o 5,9% ni szym ni we wrze niu ub.r. W okresie stycze wrzesie br. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlu hurtowego zmniejszy a si o 7,0%, a najwi kszy spadek dotyczy m.in. sprzeda y: napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 23,5%), pó produktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz z omu (o 22,0%), sprz tu AGD i RTV oraz artyku ów u ytku domowego (o 17,2%), maszyn, sprz tu i dodatkowego wyposa enia (o 16,6%), sprzeda- y hurtowej realizowanej na zlecenie (o 16,3%). Zwi kszy a si natomiast sprzeda hurtowa p odów rolnych i ywych zwierz t (o 81,0%), wyrobów ókienniczych, odzie y, obuwia (o 65,9%), ywno ci (o 24,0%) oraz kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 9,7%). CENY DETALICZNE rednie ceny detaliczne artyku ów ywno ciowych we wrze niu 2009 r. w stosunku do sierpnia 2009 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Zwi kszy y si ceny m.in.: herbaty Madras (o 7,9%), mi sa wo owego bez ko ci, z ud ca (o 4,5%), czekolady nadziewanej (o 3,4%), m ki pszennej (o 2,7%), jogurtu naturalnego (o 2,3%), papierosów (o 2,2%), herbaty granulowanej lub li ciastej (o 2,0%), kie basy My- liwskiej suchej (o 1,9%) oraz cytryn (o 37,3%, ziemniaków (o 12,0%), pomara czy (o 11,9%), marchwi (o 7,6%), pietruszki (o 2,8%). Zmniejszy y si natomiast ceny m.in.: kurcz t patroszonych, wie ych (o 8,0%), cukru bia ego, kryszta u (o 3,1%), kawy naturalnej (o 2,9%), ma- a Extra o zawarto ci 82,5% t uszczu (o 2,8%), serka twarogowego (o 2,1%), herbaty ekspresowej (o 2,0%), oleju rzepakowego (o 1,7%) oraz cebuli (o 21,9%), jab ek (o 16,0%), buraków (o 4,1%). W stosunku do wrze nia 2008 r. wzros y ceny m.in.: filetów mro onych z morszczuka, niepanierowanych (o 40,9%), cukru bia ego, kryszta u (o 21,3%), papierosów (o 20,7%), herbaty Madras (o 17,2%), mi sa wo owego bez ko ci, z ud ca (o 16,1%), szynki wieprzowej gotowanej (o 14,9%), chleba mieszanego pszenno- ytniego, zwyk ego (o 11,0%), jaj kurzych wie ych (o 10,9%), piwa pe nego jasnego, o za- Forma sk adania zamówie : Poczt na adres: Urz d Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpo rednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faxem: (0-22) Sk adaj cy zamówienie powinien: dok adnie okre li zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki spo ecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesi ce), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzi sposób p atno ci i form udost pniania danych, poda rodzaj rachunku (z VAT czy bez), poda NIP, poda nazwisko i telefon osoby, z któr nale y si kontaktowa w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udost pniane s odbiorcom odp atnie. Realizacja us ugi mo e nast pi po zaakceptowaniu przez zamawiaj cego jej ceny i wp aceniu na konto US w Warszawie okre lonej nale no ci. Nieodp atnie udost pnia si informacje organom prowadz cym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rz dowej i samorz du terytorialnego, innym instytucjom rz dowym, Najwy szej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udost pniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na no niku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania nale no ci: Gotówk (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Strona 6 Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2009 r. Roczniki statystyczne Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2009 ksi ka... 28,00 Województwo Mazowieckie 2009 Podregiony, Powiaty, Gminy ksi ka... 28,00 Rocznik Statystyczny Warszawy 2009 ksi ka... 25,00 Informacje i opracowania statystyczne Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... 20,00 Przegl d Statystyczny Warszawy (kwartalnik)... 15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2008 r. ksi ka... 25,00 Ludno, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2008 r. ksi ka... 18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2008 r. ksi ka... 18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim w 2008 r. CD-ROM... 15,00 Portret województwa mazowieckiego ksi ka... 20,00 CD-ROM... 15,00 warto ci 12,5% ekstraktu wagowego (o 10,1%), mas a Extra o zawarto ci 82,5% t uszczu (o 9,7%) oraz cytryn (o 31,4%), pietruszki (o 23,3%), pomara czy (o 23,1%), marchwi (o 22,4%), ja- ek (o 8,8%). Zmniejszy y si natomiast ceny m.in.: mixu t uszczowego do smarowania (o 23,3%), sera dojrzewaj cego (o 15,6%), jogurtu naturalnego (o 15,4%), jogurtu owocowego (o 8,5%), serka twarogowego i m ki pszennej (po 5,3%), oleju rzepakowego (o 4,6%), kie basy My liwskiej suchej (o 4,0%), mleka krowiego o zawarto ci 2 2,5% t uszczu, o okresie trwa ci do 7 dni (o 3,6%), kaszy j czmiennej (o 3,0%) oraz buraków (o 11,4%), ziemniaków (o 9,7%), cebuli (o 4,8%). rednie ceny towarów i us ug konsumpcyjnych (bez artyku ów ywno- ciowych) we wrze niu 2009 r. w stosunku do sierpnia 2009 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Wzros y ceny m.in.: myd a toaletowego (o 3,2%), elazka elektrycznego z nawil aczem i spryskiwaczem, z termoregulatorem (o 2,7%), rajstop damskich cienkich, adkich (o 2,4%), podkoszulka m skiego bawe nianego, krótki r kaw (o 2,3%). Wzros a równie op ata za podzelowanie obuwia m skiego za 1 par (o 4,7%). Zmniejszy y si ceny np.: koszuli skiej bawe nianej, d ugi r kaw (o 13,0%), robota kuchennego elektrycznego, wieloczynno ciowego i proszku do prania w pralkach automatycznych (po 4,3%), odtwarzacza DVD (o 3,1%), waty opatrunkowej (o 3,0%), kuchni mikrofalowej, o pojemno ci l (o 2,9%). W porównaniu z wrze niem 2008 r. wzros y ceny np.: elazka elektrycznego z nawil aczem i spryskiwaczem, z termoregulatorem (o 29,3%), odtwarzacza DVD (o 19,7%), gazety codziennej, lokalnej (o 18,4%), r cznika frotte, o wymiarach 50x100 cm (o 18,1%), myd a toaletowego (o 16,7%), obr czki z otej próby 0,585 (o 11,5%), waty opatrunkowej (o 10,9%), pó butów damskich skórzanych, na podeszwie nieskórzanej (o 9,4%), proszku do prania w pralkach automatycznych (o 8,6%). Wzros y op aty za takie us ugi jak np.: strzy enie w osów m skich (o 18,3%), wywóz nieczysto ci za 1m 3 (o 14,0%), podzelowanie obuwia m skiego za 1 par (o 8,2%), oczyszczenie chemiczne garnituru m skiego, 2-cz ciowego (o 6,3%). Zmniejszy y si ceny np.: koszuli skiej bawe nianej, d ugi r kaw (o 30,4%), kuchni mikrofalowej, o pojemno ci l (o 21,9%), firanki bia ej, wzorzystej (o 4,7%), robota kuchennego elektrycznego, wieloczynno ciowego (o 3,3%), garnituru m skiego 2-cz ciowego, z elanowe ny (o 2,6%). Zmniejszy y si tak e op aty za takie us ugi jak np.: pobranie wody zimnej z miejskiej sieci wodoci gowej za 1m 3 (o 10,8%), przejazd taksówk osobow, taryfa dzienna za 5 km (o 5,7%). ród towarów i us ug niekonsumpcyjnych we wrze niu 2009 r. w stosunku do sierpnia 2009 r. wzros y ceny m.in.: szpadla ogrodniczego (o 12,5%), baterii zlewozmywakowej ciennej (o 4,0%), umywalki azienkowej (o 2,6%), grzejnika c.o. p ytowego (o 1,8%). Zmniejszy y si ceny np.: wiertarki elektrycznej, udarowej (o 3,3%), p yty styropianowej (o 3,2%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 2,0%), benzyny bezo owiowej, 95 oktanowej (o 1,3%). W porównaniu z wrze niem 2008 r. wzros y ceny m.in.: kabiny natryskowej (o 76,9%), grzejnika c.o. p ytowego (o 36,8%), wiertarki elektrycznej, udarowej (o 31,0%), baterii zlewozmywakowej ciennej (o 24,4%), szpadla ogrodniczego (o 18,6%), w gla kamiennego za 1 t (o 12,3%), m otka lusarskiego (o 9,2%). Zmniejszy y si ceny m.in.: cementu

7 portlandzkiego (o 30,7%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 16,7%), p yty styropianowej (o 10,9%), okna drewnianego 2-skrzyd owego, malowanego i szklonego (o 9,9%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 3,7%). BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wed ug wst pnych danych 1, w Warszawie w okresie stycze wrzesie 2009 r. oddano do u ytkowania mieszka (o 6,4% wi cej ni w analogicznym okresie 2008 r.), a w województwie mazowieckim mieszka, tj. o 5,4% wi cej ni przed rokiem. Wzrost liczby oddanych mieszka odnotowano w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem (z do mieszka, tj. o 15,9% wi cej). Natomiast spadek nast pi w budownictwie spó dzielczym, które odda o do ytkowania 1098 mieszka (o 36,3% mniej), w budownictwie indywidualnym 834 (o 22,9% mniej), a tak e w budownictwie komunalnym 139 (o 17,8% mniej). W budownictwie spo ecznym czynszowym i zak adowym w okresie stycze wrzesie 2009 r. nie oddano mieszka do u ytkowania. komunalne (0,9%) W okresie stycze wrzesie 2009 r. rozpocz to budow 6086 mieszka (o 66,2% mniej ni w analogicznym okresie 2008 r.), z czego: 4523 w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, 642 w budownictwie indywidualnym, 594 w budownictwie spó dzielczym, 327 w budownictwie komunalnym. W okresie stycze wrzesie 2009 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budow mieszka (o 31,8% mniej ni w analogicznym okresie 2008 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 758 mieszka, tj. o 36,0% mniej ni w analogicznym okresie 2008 r. Przeci tna powierzchnia u ytkowa 1 mieszkania oddanego do u ytkowania w okresie stycze wrzesie 2009 r. wynios³a 69,6 m 2 i zmniejszy a si w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. o 6,0 m 2. W budownictwie spó dzielczym przeci tna powierzchnia u ytkowa wynio- a 63,5 m 2 (o 2,2 m 2 mniej ni w analogicznym okresie 2008 r.), w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem 64,1 m 2 (o 5,1 m 2 mniej), w budownictwie indywidualnym 167,9 m 2 (o 3,1 m 2 wi cej), w budownictwie komunalnym 48,3 m 2 (o 5,8 m 2 wi cej). STRUKTURA MIESZKA ODDANYCH DO U YTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE WED UG FORM BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZE WRZESIE 2009 R. indywidualne (5,4%) spó dzielcze (7,2%) Opracowania sygnalne przewidziane do wydania w 2009 r. Komunikat o sytuacji spo ecznogospodarczej woj. mazowieckiego. Stan i ruch naturalny ludno ci w woj. mazowieckim w 2008 r. Aktywno ekonomiczna ludno ci w woj. mazowieckim. (IV kw r., I, II, III kw r.) Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim w 2008 r. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w woj. mazowieckim. Stan na koniec 2008 r. Turystyka w woj. mazowieckim w 2008 r. Statystyka Warszawy. Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. (IV kw r., I, II, III kw r.) Rolnictwo w woj. mazowieckim w 2008 r. Bud ety gospodarstw domowych w woj. mazowieckim w 2008 r. Rachunki regionalne w woj. mazowieckim w latach przeznaczone na sprzeda lub wynajem (86,5%) Szkolnictwo wy sze w woj. mazowieckim w 2008 r. 1 Dane meldunkowe. Strona 7

8 INFORMACJE I OPRA COWANIA STATYSTYCZNE ROK XVII Nr 1/2008 K wa rta ln ik URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW STA TISTICAL INFORMATION AND ELABO RATIO NS YEAR XVII No. 1/2008 Quarterly Bia ka Biel any Tar gówek Pr aga Rem bert ów Bemowo - Pó noc Pr aga Weso a Wo la - Po udnie Ursus Wa w er Mokotów ochy W ilanów Ur synów ISS N WA RSZ AWA WA R SAW 2008 olib orz Ochota r ódmi e cie B roch ów URZ D STAT YSTYC ZNY W WARSZAWIE MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WAR SZAWI E Z akro czym L eon ci n Kam pi no s L esz no S t are Babi ce S ul ej ówe k WARSZAWA a rów Maz. Halinó w Mi sk be S o ch ac ze w o nie Mazowiecki P ia st ów Wlk. No wa Suc ha Ter e sin Brwinów Micha o wic e Wi z owna Baran ów Pruszków Grodzisk Józefów Raszy n Maz. Otwock Wiskitki Kon st anc in Lesznowola C el es try nów Jakt o rów Jezi o rna Karcz ew Ko biel yra rd ów Nad arzyn P ias ecz n o Rad zi ej owice Pu szcza abia Wo la Góra T arczy n Pra mów Mari a ska Kalwaria Ms zczo nó w Grójec S erock Po mie chó wek W i el is zew Nowy Dwór Niepo r t Ma z. Jab onna Legionowo C zos nów omianki Iz abelin Mi l an ówek Pn iewy Wys zk ów Somianka Z ab rod zi e brówka R adz ymin Klembów uszcz Wo omin Ma rki Kob y ka bki Zielonka C hy nów WARSZ AWA 2008 Informacje na temat publikacji wydawanych przez urz d uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, pok. 18, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostro ce Ostro ka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w P ocku P ock, ul. Otoli ska 21 tel Oddziale w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pu askiego 19/21 tel PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ (wg PKD 2004) W ko cu wrze nia 2009 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy by o zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi o 50,8% zbioru województwa mazowieckiego. Dominowa sektor prywatny stanowi cy 98,7%. W porównaniu z grudniem 2008 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej zwi kszy a si o 4586 (tj. o 1,4%), natomiast w stosunku do wrze nia 2008 r. zwi kszy a si o 7125 (tj. o 2,2%). W stolicy, we wrze niu 2009 r., najwi cej by o podmiotów zajmuj cych si : obs ug nieruchomo ci i firm (27,7%), handlem i naprawami (26,2%), przetwórstwem przemys owym (8,3%), transportem, gospodark magazynow i czno ci (8,2%), budownictwem (8,1%), oraz dzia- alno ci us ugow komunaln, spo eczn i indywidualn, pozosta (7,8%). W stosunku do grudnia 2008 r. zwi kszy a si liczba podmiotów m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, wod (o 19,6%), górnictwo (o 14,9%), rybactwo (o 8,7%), hotele i restauracje (o 5,6%), ochrona zdrowia i pomoc spo eczna (o 3,8%), obs uga nieruchomo ci i firm (o 3,4%), edukacja oraz dzia alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a (po 3,0%). W porównaniu z wrze niem 2008 r. liczba podmiotów zwi kszy a si najbardziej w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, wod (o 33,4%), górnictwo (o 16,4%), rybactwo (o 13,6%), hotele i restauracje (o 7,2%), ochrona zdrowia i pomoc spo- eczna (o 5,9%), obs uga nieruchomo ci i firm (o 5,0%), edukacja (o 4,2%), dzia- alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a (o 3,9%). SPRZEDA DETALICZN WYDAWNICTW URZ DU STATYSTYCZNEGO PROWADZ : US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter, pok. 18 Punkt sprzeda y Zak adu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, al. Niepodleg ci 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumerat publikacji mo na sk ada przez Internet - zak adka publikacje w sprzeda y, pisemnie, faxem lub em na adres Urz du Statystycznego w Warszawie, podaj c pe ny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfikacyjnym atnika VAT (NIP). PRZEGL D STATYSTYCZNY Warszawa spó ki Skarbu Pa stwa (1,8%) obs uga nieruchomo ci i firm (27,7%) po rednictwo finansowe (4,0%) edukacja (2,6%) transport, gospodarka magazynowa i czno (8,2%) ochrona zdrowia i pomoc spo eczna (4,0%) pozosta e (0,6%) hotele i restauracje (2,3%) przemys (8,5%) budownictwo (8,1%) handel i naprawy (26,2%) dzia alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a (7,8%) STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WED UG FORM W ASNO CI W 2009 R. Stan w dniu 30 IX SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR PRYWATNY spó ki z przewag pa stwowych osób prawnych (5,3%) STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WED UG SEKCJI PKD W 2009 R. Stan w dniu 30 IX pozosta e b (7,6%) spó dzielnie (0,5%) spó ki prywatne (21,4%) STATISTICAL REVIEW Warsaw przedsi biorstwa pa stwowe (1,8%) spó ki z przewag kapita u zagranicznego (5,1%) U rz d St aty styc zn y w War sz a wie ROLNICTWO WOJEW DZTWA MAZOWIECKIEGO NA TLE K RAJU I POZOSTA YCH WOJEW DZTW Obszar Metropolitalny Warszawy pozosta e a (91,1%) osoby fizyczne (65,4%) P odkowa Le na a Pozosta e podmioty to m.in. organy administracji pa stwowej, wymiaru sprawiedliwo ci i samorz du terytorialnego; fundusze z grupy pa stwowych osób prawnych i w asno ci samorz dowej oraz spó ki z przewag sektora publicznego. b W tym zagraniczne przedsi biorstwa drobnej wytwórczo ci. Strona 8

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011 STATYSTYKA WARSZAWY NR 10 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Listopad 2011 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67. Pa dziernik 2012 r.

STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67. Pa dziernik 2012 r. STATYSTYKA WARSZAWY NR 09 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Pa dziernik 2012 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin 2016 Przedmowa Rynek pracy w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:37:08 Numer KRS: 0000248455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:37:08 Numer KRS: 0000248455 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:37:08 Numer KRS: 0000248455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk Kontakt: e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl tel. 58 768 31 30 faks 58 768 32 70 Internet: http://gdansk.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W STYCZNIU 2014 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W STYCZNIU 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław Kontakt: e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl tel. 71 37 16 300 faks 71 37 16 360 Internet: www.stat.gov.pl/wroc KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 19:11:41 Numer KRS: 0000023610 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2012 Strzelce Kraj., maj 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I-III KWARTAŁ 2009 R. Warszawa, 22 października 2009 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. LISTOPAD 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. LISTOPAD 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 10 LISTOPAD 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 11:26:24 Numer KRS: 0000520605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 11:26:24 Numer KRS: 0000520605 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 11:26:24 Numer KRS: 0000520605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2015 godz. 12:21:12 Numer KRS: 0000495089

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2015 godz. 12:21:12 Numer KRS: 0000495089 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2015 godz. 12:21:12 Numer KRS: 0000495089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 16:19:00 Numer KRS: 0000549731

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 16:19:00 Numer KRS: 0000549731 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 16:19:00 Numer KRS: 0000549731 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach

Praca badawcza. Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Praca badawcza Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Główny cel badania: Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2016 godz. 17:28:17 Numer KRS: 0000285085

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2016 godz. 17:28:17 Numer KRS: 0000285085 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2016 godz. 17:28:17 Numer KRS: 0000285085 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraj POLSKA Województwo PODKARPACKIE Powiat M. RZESZÓW. Strona www www.fundacjaspecjal.pl aneta.mucha@armakrosno.pl

Kraj POLSKA Województwo PODKARPACKIE Powiat M. RZESZÓW. Strona www www.fundacjaspecjal.pl aneta.mucha@armakrosno.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2015 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo