Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67"

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR 9 wrzesie 2009 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks ROK 2009 Rokiem Jubileuszu 220-lecia Polskiej Statystyki Publicznej RYNEK PRACY Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2009 r. wynios o 933,9 tys. osób i by o ni sze o 1,1 tys. osób, tj. o 0,1% ni w sierpniu 2009 r. oraz o 26,4 tys. osób, tj. o 2,8% ni sze ni we wrze niu 2008 r.w województwie mazowieckim przeci tne zatrudnienie ukszta towa o si na poziomie zbli onym do poprzedniego miesi ca, a w stosunku do wrze nia 2008 r. zmniejszy o si o 2,1%. W stosunku do wrze nia 2008 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 11,1%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 2,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,8%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,5%). Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: obs uga rynku nieruchomo ci (o 6,9%), przemys (o 6,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 5,0%), informacja i komunikacja (o 3,6%), dzia- alno profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo (po 1,7%), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,3%). W porównaniu z sierpniem 2009 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 2,6%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 1,8%), budownictwo (o 1,6%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,1%). Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 3,4%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 1,1%), informacja i komunikacja (o 0,5%), przemys (o 0,4%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,1%). W ko cu wrze nia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 1435 osób, tj. o 5,2% wi ksza ni w ko cu sierpnia 2009 r. i o 6617 osób, tj. o 29,6% wi ksza ni we wrze niu 2008 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynios a 13992, co stanowi o 48,3% ogó u bezrobotnych (przed miesi cem 48,1%, a przed rokiem 54,6%) i 13,4% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych kobiet zwi kszy a si o 753 osoby, tj. o 5,7%, a w stosunku do wrze nia 2008 r. zwi kszy a si o 1787 osób, tj. o 14,6%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi a 2,7% (w sierpniu 2009 r. 2,5% a we wrze niu 2008 r. 2,0%), a rednia w województwie mazowieckim kszta towa- a si na poziomie 8,5% (przed miesi cem 8,4%, a przed rokiem 7,2%), natomiast w kraju na poziomie 10,9% (przed miesi cem 10,8%, a przed rokiem 8,9%). We wrze niu 2009 r. zarejestrowano w urz dach pracy 5755 osób bezrobotnych (4481 w sierpniu 2009 r., a 3483 we wrze niu 2008 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 18,3% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Od 1 stycznia 2008 r. obowi zuje nowa Polska Klasyfikacja Dzia alno ci (PKD) 2007 wprowadzona rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Wed ug nowej klasyfikacji symbole i opisy rodzaju dzia alno ci ulegaj zmianie, co wymaga aktualizacji w ewidencjach i rejestrach. Polsk Klasyfikacj Dzia alno ci (PKD 2004) stosuje si do dzia alno ci oznaczonej zgodnie z t klasyfikacj, jednak nie d ej ni do dnia 31 grudnia 2009 r. Od wej cia w ycie rozporz dzenia wpisy w Ewidencji Dzia alno ci Gospodarczej, Krajowym Rejestrze S dowym, Krajowej Ewidencji Podatników, Rejestrze REGON nast puj wed ug PKD Strona 1

2 Podstawowe dane o m.st. Warszawie Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrzesniu 2009 r. wynios o 933,9 tys. osób i by o o 2,8% ni sze ni przed rokiem. W ko cu wrze nia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 29,6% wi ksza ni przed rokiem. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2009 r. wynios o 4312,51 z i by o o 2,1% wy sze ni we wrze niu 2008 r. Liczba osób rejestruj cych si po raz pierwszy wynios a 2154(przed miesi cem 1639), co stanowi o 37,4% ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 22,8% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udzia osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu pracy w ród bezrobotnych zarejestrowanych we wrze- niu 2009 r. wyniós 6,6% (w województwie mazowieckim 3,9%), przed miesi cem 7,9%, a przed rokiem 2,3%. We wrze niu 2009 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4320 osób (3419 w sierpniu 2009 r., a 4344 we wrze- niu 2008 r.), co stanowi o 15,4% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spo ród wyrejestrowanych bezrobotnych 1507 osób podj o prac. Ponadto 1898 osób utraci o status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy. Przyczyn skre lenia z ewidencji by o równie dobrowolne zrezygnowanie STRUKTURA PRZECI TNEGO ZATRUDNIENIA WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU2009 R. ze statusu bezrobotnego, rozpocz cie szkolenia lub sta u, nabycie uprawnie do zasi ku lub wiadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasi ku nie posiada o osób, tj. 75,8% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 86,4%). Natomiast 7026 bezrobotnych posiada o prawo do zasi ku. Do urz dów pracy zg oszono we wrze niu 2009 r oferty pracy, co stanowi o 16,9% ofert pracy w województwie mazowieckim i w ko cu tego miesi ca urz dy dysponowa y ofertami pracy dla 962 osób. Na jedn ofert pracy przypada o w ko cu wrze nia 2009 r. 30 osób (przed miesi cem 44 osoby, a przed rokiem 10 osób), a w województwie mazowieckim 56 osób (przed miesi cem 62, a przed rokiem 27 osób) zarejestrowanych jako bezrobotne. Produkcja sprzedana przemys u (w cenach sta ych) we wrze niu 2009 r. by a o 6,4% mniejsza ni przed rokiem. Produkcja budowlano-monta owa (w cenach bie cych) we wrze niu 2009 r. by a o 8,9% mniejsza ni przed dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (4,9%) obs uga rynku nieruchomo ci (1,6%) informacja i komunikacja (10,1%) administrowanie i dzia alno wspieraj ca (7,3%) dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (1,6%) pozosta a dzia alno us ugowa (0,6%) przemys (sekcje BCDE) (16,0%) budownictwo (6,0%) rokiem. Sprzeda detaliczna (w cenach bie cych) zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2009 r. by a o 3,2% wi ksza ni we wrze niu 2008 r. Sprzeda hurtowa (w cenach bie cych) w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2009 r. by a o 6,3% mniejsza ni przed rokiem. zakwaterowanie i gastronomia (3,2%) WYNAGRODZENIA (transport i gospodarka magazynowa (25,6%) Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw (w jednostkach o liczbie pracu- cych powy ej 9 osób) we wrze niu 2009 r. wynios o 4312,51 z i by o o 0,1% ni sze w stosunku do sierpnia 2009 r. handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,1%) i o 2,1% wy sze ni w analogicznym okresie 2008 r. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie w województwie mazowieckim wynios o 4062,58 z i by o ni sze o 0,1% ni w sierpniu 2009 r. i o 2,8% wy sze w stosunku do wrze nia 2008 r. W porównaniu z wrze niem 2008 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: przemys (o 7,1%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 5,5%), ob- Strona 2

3 uga rynku nieruchomo ci (o 5,4%), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,2%), dzia- alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,7%), budownictwo (o 1,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 1,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,8%), informacja i komunikacja (o 0,3%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,7%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 0,3%). W stosunku do sierpnia 2009 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: obs uga rynku nieruchomo ci (o 4,2%), przemys (o 4,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,8%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,3%), informacja i komunikacja (o 1,8%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: budownictwo (o 10,9%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 4,0%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,3%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 3,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,4%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,6%). We wrze niu 2009 r. wy sze przeci tne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora prywatnego (4568,67 z ) ni publicznego (3712,13 z ) o 856,54 z, tj. o 23,1%. Podstawowe dane o m.st. Warszawie Wed ug wst pnych danych w okresie stycze - wrzesie 2009 r. oddano do u ytkowania mieszka (o 6,4% wi cej ni w analogicznym okresie 2008 r.). Podmioty gospodarki narodowej a ogó em w tym spó ki handlowe w tym z udzia em kapita u zagranicznego PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU2009 R. a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w ko cu wrze nia w z otych *** m. st. Warszaw a (4312,51 z ) województwo mazow ieckie (4062,58 z ) Polska (3283,18 z ) Prezentowane dane o pracuj cych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzeda y produkcji przemys u i budownictwa, a tak e o sprzeda y detalicznej i hurtowej towarów w uj ciu miesi cznym dotycz podmiotów gospodarczych, w któ rych liczba pracuj cych przekracza 9 osób. 0 dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna informacja i komunikacja pozosta a dzia alno us ugowa budownictwo obs uga rynku nieruchomo ci przemys (razem sekcje BCDE) handel; naprawa pojazdów samochodowych transport i gospodarka magazynowa dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj zakwaterowanie i gastronomia administrowanie i dzia alno wspieraj ca W stosunku do obowi zuj cej klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci) dokonano dodatkowego grupowania, ujmu- c pod poj ciem Przemys sekcje: PRZEMYS I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemys u we wrze niu 2009 r. wynios a (w bie cych cenach bazowych) 7160,4 mln z i by a (w cenach sta ych) mniejsza w porównaniu z wrze niem 2008 r. o 6,4% (w województwie mazowieckim wi ksza o 2,2%). W stosunku do wrze nia ub.r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys owym o 3,9%. W okresie stycze wrzesie 2009 r. produkcja sprzedana przemys u wynios a 60688,5 mln z (w bie cych cenach bazowych) i by a (w cenach sta ych) ni sza o 11,9% (w województwie mazowieckim o 0,3%) od osi gni tej w analogicznym okresie 2008 r. W przetwórstwie przemy- owym odnotowano spadek produkcji o 10,2%. W ród dzia ów zaliczanych do przetwórstwa przemys owego znacz cy B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemys owe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gor wod oraz E - Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja. Strona 3

4 Udost pnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi WYDZIA ANALIZ, ROZPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI w sk ad którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka pok. 18, parter tel./faks tel , Wyniki bada statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udost pniane w formie: informacji udzielanych bezpo rednio, telefonicznie lub na pi mie; zlece realizowanych na indywidualne zamówienia; wydawnictw statystycznych (np. miesi czników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); krótkich wiadomo ci statystycznych i komunikatów. Interesanci mog korzysta z us ug Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedzia ki w godz od wtorku do pi tku w Urz dzie Statystycznym w Warszawie i jego oddzia ach. Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udost pniane s : bie ce komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielko ciach i wska nikach; publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje bran owe, zeszyty metodyczne, klasyfikacje itp.; informacje o nowo ciach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urz dów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wgl du Dzienniki Urz dowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. spadek sprzeda y odnotowano m.in.: w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 72,0%), produkcji odzie y (o 42,3%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 41,0%), produkcji metali (o 34,3%), produkcji pozosta ego sprz tu transportowego (o 25,3%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 18,7%), produkcji artyku ów spo ywczych (o 15,1%), pozosta ej produkcji wyrobów (o 13,5%), produkcji wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,9%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych no ników informacji (o 11,2%). Najwi kszy wzrost sprzeda y wyst pi m.in.: w produkcji wyrobów tekstylnych (o 60,5%), produkcji wyrobów z drewna, korka, s omy i wikliny (o 28,9%),produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 21,9%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 10,7%), produkcji maszyn i urz dze (o 6,7%). Wydajno pracy, mierzona produkcj sprzedan na 1 zatrudnionego w przemy le, w okresie stycze wrzesie br. wynios a 399,8 tys. z (w bie cych cenach bazowych) i by a licz c w cenach sta ych o 7,7% ni sza ni przed rokiem. Produkcja sprzedana budownictwa we wrze niu 2009 r. wynios a (w cenach bie cych) 2894,6 mln z i by a o 1,1% ni sza ni w sierpniu 2009 r. oraz o 20,5% mniejsza ni w analogicznym okresie ubieg ego roku. W województwie mazowieckim by a odpowiednio mniejsza o 0,6% i o 17,6%. W okresie stycze wrzesie br. produkcja sprzedana budownictwa osi gn a warto 25919,2 mln z, tj. o 0,3% mniejsz ni w analogicznym okresie ub.r. (w województwie mazowieckim o 1,3% wi ksz ). Produkcja budowlano-monta owa we wrze niu br. ukszta towa a si na poziomie 1142,0 mln z (w cenach bie cych) i stanowi a 39,5% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesi ca produkcja budowlanomonta owa zmniejszy a si o 14,8%, natomiast w porównaniu z wrze niem 2008 r. spad a o 8,9% (w województwie mazowieckim odpowiednio zmniejszy a si o 9,5% i o 5,4%). W okresie stycze wrzesie br. produkcja budowlano monta owa ukszta towa a si na poziomie 10175,1 mln z i stanowi a 39,3% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 35,0%). Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wyst pi w jednostkach wykonuj cych roboty budowlane specjalistyczne (o 29,6%) oraz w podmiotach zajmuj cych si budow budynków (o 13,0%). Spadek produkcji w stosunku do okresu stycze - wrzesie 2008 r. odnotowano w przedsi biorstwach zajmu- cych si budow obiektów in ynierii l dowej i wodnej (o 10,5%). Wydajno pracy, mierzona produkcj na 1 zatrudnionego w budownictwie, we wrze niu br. wynios a 51,9 tys. z i by a o 2,6% ni sza ni przed miesi cem i o 19,2% mniejsza ni we wrze niu 2008 r. HANDEL Sprzeda detaliczna zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2009 r. osi gn a warto 8509,7 mln z (w cenach bie cych) i by a o 2,8% wi ksza ni w sierpniu 2009 r. oraz o 3,2% wy sza w odniesieniu do wrze nia 2008 r. W województwie mazowieckim sprzeda detaliczna by a wi ksza o 0,1% ni w sierpniu 2009 r. i o 2,6% wy sza w porównaniu z wrze niem 2008 r. W okresie stycze wrzesie br., w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., sprzeda detaliczna zwi kszy a si o 4,6% i zamkn a si kwot 75056,5 mln z. W stosunku do ub.r. Strona 4

5 zwi kszy a si m.in.: sprzeda ywno- ci, napojów oraz wyrobów tytoniowych (o 53,3%), pozosta a sprzeda detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 38,5%), farmaceutyków, kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (o 30,1%), w ókna, odzie y, obuwia (o 15,6%), prasy i ksi ek (o 9,0%). Spad a natomiast m.in.: sprzeda w domach wysy kowych (o 58,7%), sprzeda detaliczna pojazdów samochodowych, motocykli i cz ci (o 22,6%), sprzeda paliw sta ych, ciek ych i gazowych (o 6,7%). Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2009 r. wynios a 13583,7 mln z (w cenach bie- cych) i by a wi ksza o 14,9% w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz o 6,3% ni sza w odniesieniu do wrze- nia ub.r. (w województwie mazowieckim sprzeda hurtowa by a odpowiednio wy sza o 13,0% i ni sza o 6,4%). W okresie stycze wrzesie 2009 r. przedsi biorstwa handlowe zrealizowa- y sprzeda hurtow o warto ci ,1 mln z, tj. o 9,9% mniejsz ni przed rokiem (w województwie mazowieckim sprzeda hurtowa by a o 11,0% ni sza ni w analogicznym okresie ub.r.) Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlu hurtowego we wrze niu br. ukszta- towa a si na poziomie o 13,5% wy szym od notowanego przed miesi cem i o 5,9% ni szym ni we wrze niu ub.r. W okresie stycze wrzesie br. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlu hurtowego zmniejszy a si o 7,0%, a najwi kszy spadek dotyczy m.in. sprzeda y: napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 23,5%), pó produktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz z omu (o 22,0%), sprz tu AGD i RTV oraz artyku ów u ytku domowego (o 17,2%), maszyn, sprz tu i dodatkowego wyposa enia (o 16,6%), sprzeda- y hurtowej realizowanej na zlecenie (o 16,3%). Zwi kszy a si natomiast sprzeda hurtowa p odów rolnych i ywych zwierz t (o 81,0%), wyrobów ókienniczych, odzie y, obuwia (o 65,9%), ywno ci (o 24,0%) oraz kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 9,7%). CENY DETALICZNE rednie ceny detaliczne artyku ów ywno ciowych we wrze niu 2009 r. w stosunku do sierpnia 2009 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Zwi kszy y si ceny m.in.: herbaty Madras (o 7,9%), mi sa wo owego bez ko ci, z ud ca (o 4,5%), czekolady nadziewanej (o 3,4%), m ki pszennej (o 2,7%), jogurtu naturalnego (o 2,3%), papierosów (o 2,2%), herbaty granulowanej lub li ciastej (o 2,0%), kie basy My- liwskiej suchej (o 1,9%) oraz cytryn (o 37,3%, ziemniaków (o 12,0%), pomara czy (o 11,9%), marchwi (o 7,6%), pietruszki (o 2,8%). Zmniejszy y si natomiast ceny m.in.: kurcz t patroszonych, wie ych (o 8,0%), cukru bia ego, kryszta u (o 3,1%), kawy naturalnej (o 2,9%), ma- a Extra o zawarto ci 82,5% t uszczu (o 2,8%), serka twarogowego (o 2,1%), herbaty ekspresowej (o 2,0%), oleju rzepakowego (o 1,7%) oraz cebuli (o 21,9%), jab ek (o 16,0%), buraków (o 4,1%). W stosunku do wrze nia 2008 r. wzros y ceny m.in.: filetów mro onych z morszczuka, niepanierowanych (o 40,9%), cukru bia ego, kryszta u (o 21,3%), papierosów (o 20,7%), herbaty Madras (o 17,2%), mi sa wo owego bez ko ci, z ud ca (o 16,1%), szynki wieprzowej gotowanej (o 14,9%), chleba mieszanego pszenno- ytniego, zwyk ego (o 11,0%), jaj kurzych wie ych (o 10,9%), piwa pe nego jasnego, o za- Forma sk adania zamówie : Poczt na adres: Urz d Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpo rednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faxem: (0-22) Sk adaj cy zamówienie powinien: dok adnie okre li zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki spo ecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesi ce), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzi sposób p atno ci i form udost pniania danych, poda rodzaj rachunku (z VAT czy bez), poda NIP, poda nazwisko i telefon osoby, z któr nale y si kontaktowa w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udost pniane s odbiorcom odp atnie. Realizacja us ugi mo e nast pi po zaakceptowaniu przez zamawiaj cego jej ceny i wp aceniu na konto US w Warszawie okre lonej nale no ci. Nieodp atnie udost pnia si informacje organom prowadz cym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rz dowej i samorz du terytorialnego, innym instytucjom rz dowym, Najwy szej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udost pniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na no niku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania nale no ci: Gotówk (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Strona 6 Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2009 r. Roczniki statystyczne Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2009 ksi ka... 28,00 Województwo Mazowieckie 2009 Podregiony, Powiaty, Gminy ksi ka... 28,00 Rocznik Statystyczny Warszawy 2009 ksi ka... 25,00 Informacje i opracowania statystyczne Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... 20,00 Przegl d Statystyczny Warszawy (kwartalnik)... 15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2008 r. ksi ka... 25,00 Ludno, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2008 r. ksi ka... 18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2008 r. ksi ka... 18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim w 2008 r. CD-ROM... 15,00 Portret województwa mazowieckiego ksi ka... 20,00 CD-ROM... 15,00 warto ci 12,5% ekstraktu wagowego (o 10,1%), mas a Extra o zawarto ci 82,5% t uszczu (o 9,7%) oraz cytryn (o 31,4%), pietruszki (o 23,3%), pomara czy (o 23,1%), marchwi (o 22,4%), ja- ek (o 8,8%). Zmniejszy y si natomiast ceny m.in.: mixu t uszczowego do smarowania (o 23,3%), sera dojrzewaj cego (o 15,6%), jogurtu naturalnego (o 15,4%), jogurtu owocowego (o 8,5%), serka twarogowego i m ki pszennej (po 5,3%), oleju rzepakowego (o 4,6%), kie basy My liwskiej suchej (o 4,0%), mleka krowiego o zawarto ci 2 2,5% t uszczu, o okresie trwa ci do 7 dni (o 3,6%), kaszy j czmiennej (o 3,0%) oraz buraków (o 11,4%), ziemniaków (o 9,7%), cebuli (o 4,8%). rednie ceny towarów i us ug konsumpcyjnych (bez artyku ów ywno- ciowych) we wrze niu 2009 r. w stosunku do sierpnia 2009 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Wzros y ceny m.in.: myd a toaletowego (o 3,2%), elazka elektrycznego z nawil aczem i spryskiwaczem, z termoregulatorem (o 2,7%), rajstop damskich cienkich, adkich (o 2,4%), podkoszulka m skiego bawe nianego, krótki r kaw (o 2,3%). Wzros a równie op ata za podzelowanie obuwia m skiego za 1 par (o 4,7%). Zmniejszy y si ceny np.: koszuli skiej bawe nianej, d ugi r kaw (o 13,0%), robota kuchennego elektrycznego, wieloczynno ciowego i proszku do prania w pralkach automatycznych (po 4,3%), odtwarzacza DVD (o 3,1%), waty opatrunkowej (o 3,0%), kuchni mikrofalowej, o pojemno ci l (o 2,9%). W porównaniu z wrze niem 2008 r. wzros y ceny np.: elazka elektrycznego z nawil aczem i spryskiwaczem, z termoregulatorem (o 29,3%), odtwarzacza DVD (o 19,7%), gazety codziennej, lokalnej (o 18,4%), r cznika frotte, o wymiarach 50x100 cm (o 18,1%), myd a toaletowego (o 16,7%), obr czki z otej próby 0,585 (o 11,5%), waty opatrunkowej (o 10,9%), pó butów damskich skórzanych, na podeszwie nieskórzanej (o 9,4%), proszku do prania w pralkach automatycznych (o 8,6%). Wzros y op aty za takie us ugi jak np.: strzy enie w osów m skich (o 18,3%), wywóz nieczysto ci za 1m 3 (o 14,0%), podzelowanie obuwia m skiego za 1 par (o 8,2%), oczyszczenie chemiczne garnituru m skiego, 2-cz ciowego (o 6,3%). Zmniejszy y si ceny np.: koszuli skiej bawe nianej, d ugi r kaw (o 30,4%), kuchni mikrofalowej, o pojemno ci l (o 21,9%), firanki bia ej, wzorzystej (o 4,7%), robota kuchennego elektrycznego, wieloczynno ciowego (o 3,3%), garnituru m skiego 2-cz ciowego, z elanowe ny (o 2,6%). Zmniejszy y si tak e op aty za takie us ugi jak np.: pobranie wody zimnej z miejskiej sieci wodoci gowej za 1m 3 (o 10,8%), przejazd taksówk osobow, taryfa dzienna za 5 km (o 5,7%). ród towarów i us ug niekonsumpcyjnych we wrze niu 2009 r. w stosunku do sierpnia 2009 r. wzros y ceny m.in.: szpadla ogrodniczego (o 12,5%), baterii zlewozmywakowej ciennej (o 4,0%), umywalki azienkowej (o 2,6%), grzejnika c.o. p ytowego (o 1,8%). Zmniejszy y si ceny np.: wiertarki elektrycznej, udarowej (o 3,3%), p yty styropianowej (o 3,2%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 2,0%), benzyny bezo owiowej, 95 oktanowej (o 1,3%). W porównaniu z wrze niem 2008 r. wzros y ceny m.in.: kabiny natryskowej (o 76,9%), grzejnika c.o. p ytowego (o 36,8%), wiertarki elektrycznej, udarowej (o 31,0%), baterii zlewozmywakowej ciennej (o 24,4%), szpadla ogrodniczego (o 18,6%), w gla kamiennego za 1 t (o 12,3%), m otka lusarskiego (o 9,2%). Zmniejszy y si ceny m.in.: cementu

7 portlandzkiego (o 30,7%), paliwa do zasilania silników samochodowych, LPG (o 16,7%), p yty styropianowej (o 10,9%), okna drewnianego 2-skrzyd owego, malowanego i szklonego (o 9,9%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 3,7%). BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wed ug wst pnych danych 1, w Warszawie w okresie stycze wrzesie 2009 r. oddano do u ytkowania mieszka (o 6,4% wi cej ni w analogicznym okresie 2008 r.), a w województwie mazowieckim mieszka, tj. o 5,4% wi cej ni przed rokiem. Wzrost liczby oddanych mieszka odnotowano w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem (z do mieszka, tj. o 15,9% wi cej). Natomiast spadek nast pi w budownictwie spó dzielczym, które odda o do ytkowania 1098 mieszka (o 36,3% mniej), w budownictwie indywidualnym 834 (o 22,9% mniej), a tak e w budownictwie komunalnym 139 (o 17,8% mniej). W budownictwie spo ecznym czynszowym i zak adowym w okresie stycze wrzesie 2009 r. nie oddano mieszka do u ytkowania. komunalne (0,9%) W okresie stycze wrzesie 2009 r. rozpocz to budow 6086 mieszka (o 66,2% mniej ni w analogicznym okresie 2008 r.), z czego: 4523 w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, 642 w budownictwie indywidualnym, 594 w budownictwie spó dzielczym, 327 w budownictwie komunalnym. W okresie stycze wrzesie 2009 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budow mieszka (o 31,8% mniej ni w analogicznym okresie 2008 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 758 mieszka, tj. o 36,0% mniej ni w analogicznym okresie 2008 r. Przeci tna powierzchnia u ytkowa 1 mieszkania oddanego do u ytkowania w okresie stycze wrzesie 2009 r. wynios³a 69,6 m 2 i zmniejszy a si w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. o 6,0 m 2. W budownictwie spó dzielczym przeci tna powierzchnia u ytkowa wynio- a 63,5 m 2 (o 2,2 m 2 mniej ni w analogicznym okresie 2008 r.), w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem 64,1 m 2 (o 5,1 m 2 mniej), w budownictwie indywidualnym 167,9 m 2 (o 3,1 m 2 wi cej), w budownictwie komunalnym 48,3 m 2 (o 5,8 m 2 wi cej). STRUKTURA MIESZKA ODDANYCH DO U YTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE WED UG FORM BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZE WRZESIE 2009 R. indywidualne (5,4%) spó dzielcze (7,2%) Opracowania sygnalne przewidziane do wydania w 2009 r. Komunikat o sytuacji spo ecznogospodarczej woj. mazowieckiego. Stan i ruch naturalny ludno ci w woj. mazowieckim w 2008 r. Aktywno ekonomiczna ludno ci w woj. mazowieckim. (IV kw r., I, II, III kw r.) Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim w 2008 r. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w woj. mazowieckim. Stan na koniec 2008 r. Turystyka w woj. mazowieckim w 2008 r. Statystyka Warszawy. Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. (IV kw r., I, II, III kw r.) Rolnictwo w woj. mazowieckim w 2008 r. Bud ety gospodarstw domowych w woj. mazowieckim w 2008 r. Rachunki regionalne w woj. mazowieckim w latach przeznaczone na sprzeda lub wynajem (86,5%) Szkolnictwo wy sze w woj. mazowieckim w 2008 r. 1 Dane meldunkowe. Strona 7

8 INFORMACJE I OPRA COWANIA STATYSTYCZNE ROK XVII Nr 1/2008 K wa rta ln ik URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW STA TISTICAL INFORMATION AND ELABO RATIO NS YEAR XVII No. 1/2008 Quarterly Bia ka Biel any Tar gówek Pr aga Rem bert ów Bemowo - Pó noc Pr aga Weso a Wo la - Po udnie Ursus Wa w er Mokotów ochy W ilanów Ur synów ISS N WA RSZ AWA WA R SAW 2008 olib orz Ochota r ódmi e cie B roch ów URZ D STAT YSTYC ZNY W WARSZAWIE MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WAR SZAWI E Z akro czym L eon ci n Kam pi no s L esz no S t are Babi ce S ul ej ówe k WARSZAWA a rów Maz. Halinó w Mi sk be S o ch ac ze w o nie Mazowiecki P ia st ów Wlk. No wa Suc ha Ter e sin Brwinów Micha o wic e Wi z owna Baran ów Pruszków Grodzisk Józefów Raszy n Maz. Otwock Wiskitki Kon st anc in Lesznowola C el es try nów Jakt o rów Jezi o rna Karcz ew Ko biel yra rd ów Nad arzyn P ias ecz n o Rad zi ej owice Pu szcza abia Wo la Góra T arczy n Pra mów Mari a ska Kalwaria Ms zczo nó w Grójec S erock Po mie chó wek W i el is zew Nowy Dwór Niepo r t Ma z. Jab onna Legionowo C zos nów omianki Iz abelin Mi l an ówek Pn iewy Wys zk ów Somianka Z ab rod zi e brówka R adz ymin Klembów uszcz Wo omin Ma rki Kob y ka bki Zielonka C hy nów WARSZ AWA 2008 Informacje na temat publikacji wydawanych przez urz d uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, pok. 18, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostro ce Ostro ka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w P ocku P ock, ul. Otoli ska 21 tel Oddziale w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pu askiego 19/21 tel PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ (wg PKD 2004) W ko cu wrze nia 2009 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy by o zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi o 50,8% zbioru województwa mazowieckiego. Dominowa sektor prywatny stanowi cy 98,7%. W porównaniu z grudniem 2008 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej zwi kszy a si o 4586 (tj. o 1,4%), natomiast w stosunku do wrze nia 2008 r. zwi kszy a si o 7125 (tj. o 2,2%). W stolicy, we wrze niu 2009 r., najwi cej by o podmiotów zajmuj cych si : obs ug nieruchomo ci i firm (27,7%), handlem i naprawami (26,2%), przetwórstwem przemys owym (8,3%), transportem, gospodark magazynow i czno ci (8,2%), budownictwem (8,1%), oraz dzia- alno ci us ugow komunaln, spo eczn i indywidualn, pozosta (7,8%). W stosunku do grudnia 2008 r. zwi kszy a si liczba podmiotów m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, wod (o 19,6%), górnictwo (o 14,9%), rybactwo (o 8,7%), hotele i restauracje (o 5,6%), ochrona zdrowia i pomoc spo eczna (o 3,8%), obs uga nieruchomo ci i firm (o 3,4%), edukacja oraz dzia alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a (po 3,0%). W porównaniu z wrze niem 2008 r. liczba podmiotów zwi kszy a si najbardziej w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, wod (o 33,4%), górnictwo (o 16,4%), rybactwo (o 13,6%), hotele i restauracje (o 7,2%), ochrona zdrowia i pomoc spo- eczna (o 5,9%), obs uga nieruchomo ci i firm (o 5,0%), edukacja (o 4,2%), dzia- alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a (o 3,9%). SPRZEDA DETALICZN WYDAWNICTW URZ DU STATYSTYCZNEGO PROWADZ : US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter, pok. 18 Punkt sprzeda y Zak adu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, al. Niepodleg ci 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumerat publikacji mo na sk ada przez Internet - zak adka publikacje w sprzeda y, pisemnie, faxem lub em na adres Urz du Statystycznego w Warszawie, podaj c pe ny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfikacyjnym atnika VAT (NIP). PRZEGL D STATYSTYCZNY Warszawa spó ki Skarbu Pa stwa (1,8%) obs uga nieruchomo ci i firm (27,7%) po rednictwo finansowe (4,0%) edukacja (2,6%) transport, gospodarka magazynowa i czno (8,2%) ochrona zdrowia i pomoc spo eczna (4,0%) pozosta e (0,6%) hotele i restauracje (2,3%) przemys (8,5%) budownictwo (8,1%) handel i naprawy (26,2%) dzia alno us ugowa komunalna, spo eczna i indywidualna, pozosta a (7,8%) STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WED UG FORM W ASNO CI W 2009 R. Stan w dniu 30 IX SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR PRYWATNY spó ki z przewag pa stwowych osób prawnych (5,3%) STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WED UG SEKCJI PKD W 2009 R. Stan w dniu 30 IX pozosta e b (7,6%) spó dzielnie (0,5%) spó ki prywatne (21,4%) STATISTICAL REVIEW Warsaw przedsi biorstwa pa stwowe (1,8%) spó ki z przewag kapita u zagranicznego (5,1%) U rz d St aty styc zn y w War sz a wie ROLNICTWO WOJEW DZTWA MAZOWIECKIEGO NA TLE K RAJU I POZOSTA YCH WOJEW DZTW Obszar Metropolitalny Warszawy pozosta e a (91,1%) osoby fizyczne (65,4%) P odkowa Le na a Pozosta e podmioty to m.in. organy administracji pa stwowej, wymiaru sprawiedliwo ci i samorz du terytorialnego; fundusze z grupy pa stwowych osób prawnych i w asno ci samorz dowej oraz spó ki z przewag sektora publicznego. b W tym zagraniczne przedsi biorstwa drobnej wytwórczo ci. Strona 8

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011 STATYSTYKA WARSZAWY NR 10 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Listopad 2011 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa

AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 01.04.5 14:03:5 +0'00' Dziennik Ustaw 980 Poz. 446 *àï:1< 85=Ą' 67$7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo