STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks Pa dziernik 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67. Pa dziernik 2012 r."

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR Pa dziernik 2012 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks RYNEK PRACY Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2012 r. wynio- o 947,1 tys. osób i i by o ni sze o 2,8 tys. osób, tj. o 0,3% ni w sierpniu 2012 r. oraz o 3,7 tys. osób, tj. o 0,4% ni sze ni we wrze niu 2011 r. W porównaniu z sierpniem 2012 r. spadek przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,0%), budownictwo (o 1,2%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,5%), informacja i komunikacja (o 0,4%), obs uga rynku nieruchomo ci oraz transport i gospodarka magazynowa (po 0,3%). Wzrost zatrudnienia wyst pi w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 1,3%), przemys oraz dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (po 0,3%). dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (6,1%) STRUKTURA PRZECI TNEGO ZATRUDNIENIA WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU 2012 R. obs uga rynku nieruchomo ci (1,8%) informacja i komunikacja (9,7%) zakwaterowanie i gastronomia (3,0%) W stosunku do wrze nia 2011 r. spadek przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 7,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,3%), informacja i komunikacja (o 1,3%), przemys oraz dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (po 1,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,5%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 0,3%). administrowanie i dzia alno wspieraj ca (8,5%) transport i gospodarka magazynowa (23,9%) dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (1,6%) pozosta a dzia alno us ugowa (0,5%) przemys (sekcje BCDE) (15,9%) Wzrost zatrudnienia wyst pi w sekcjach: budownictwo (o 8,0%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,8%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,4%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 0,7%). budownictwo (6,6%) handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,4%) W ko cu wrze nia 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 784 osoby, tj. o 1,7% wi ksza ni w ko cu sierpnia 2012 r. i o 6016 osób, tj. o 14,9% wi ksza ni w analogicznym okresie 2011 r. JU WKRÓTCE W SPRZEDA Y Ju wkrórce uka e si publikacja Narodowy Spis Powszechny Ludno- ci i Mieszka Raport z wyników w województwie mazowieckim Szeroki zakres prezentowanych w publikacji informacji pozwala na oce- zmian demograficznych oraz spo- eczno-ekonomicznych, jakie dokona- y si w latach Porównanie wyników dwóch ostatnich spisów pozwoli równie na ocen kierunków zmian w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych spo ecze stwa zarówno co do skali, jak i standardu. Strona 1

2 RYNEK PRACY (dok.) Podstawowe dane o m.st. Warszawie Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2012 r. wynios o 947,1 tys. osób i by o o 0,4% ni sze ni przed rokiem. W ko cu wrze nia 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynio- a osób i by a o 14,9% wi ksza ni przed rokiem, a stopa bezrobocia ukszta towa a si na poziomie 4,1%. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2012 r. wynio- o 4758,44 z i by o o 3,1% wy sze ni we wrze niu 2011 r. Produkcja sprzedana przemys u (w cenach sta ych) we wrze niu 2012 r. by a o 0,8% wi ksza ni przed rokiem. Produkcja budowlano-monta owa (w cenach bie cych) we wrze niu 2012 r. by a o 25,4% mniejsza ni przed rokiem. Sprzeda detaliczna (w cenach bie- cych) zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2012 r. by a o 6,6% wi ksza ni we wrze niu 2011 r. Sprzeda hurtowa (w cenach bie- Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynios a 22962, co stanowi o 49,4% ogó u bezrobotnych (przed miesi cem 49,3%, a przed rokiem 48,8%) i 18,1% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do sierpnia 2012 r. liczba bezrobotnych kobiet zwi kszy a si o 440 osób, tj. o 2,0%, a w stosunku do wrze nia 2011 r. zwi kszy a si o 3197 osób, tj. o 16,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi a 4,1% (w sierpniu 2012 r. wynosi a 4,1%, a we wrze niu 2011 r. 3,7%), rednia w województwie mazowieckim kszta towa a si na poziomie 10,2% (przed miesi cem 10,1%, a przed rokiem 9,5%), natomiast w kraju na poziomie 12,4% (przed miesi cem 12,4%, a przed rokiem 11,8%). We wrze niu 2012 r. zarejestrowano w urz dach pracy 5196 osób bezrobotnych (4738 w sierpniu 2012 r., a 4957 we wrze niu 2011 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 19,0% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestruj cych si po raz pierwszy wynios a 1872 (przed miesi cem 1701), co stanowi o 36,0% ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 22,0% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udzia osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu pracy w ród bezrobotnych zarejestrowanych we wrze niu 2012 r. wyniós 6,2% (w województwie mazowieckim 3,4%), przed miesi cem 6,1%, a przed rokiem 5,1%. We wrze niu 2012 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4412 (4007 w sierpniu 2012 r., a 4945 we wrze niu 2011 r.), co stanowi o 17,5% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spo ród wyrejestrowanych bezrobotnych 1995 osób podj o prac. Ponadto 1448 osób utraci o status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy. Przyczyn skre lenia z ewidencji by o równie dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpocz cie szkolenia lub sta u, nabycie uprawnie do zasi ku lub wiadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasi ku nie posiada o osoby tj. 82,7% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 82,1%). Natomiast 8053 bezrobotnych posiada o prawo do zasi ku. Do urz dów pracy zg oszono we wrze niu 2012 r ofert pracy, co stanowi o 24,0% ofert pracy w województwie mazowieckim i w ko cu tego miesi ca urz dy dysponowa y ofertami pracy dla 1758 osób. Na jedn ofert pracy przypada o w ko cu wrze nia 2012 r. 26 osób (przed miesi cem 22 osoby, przed rokiem 21 osób), a w województwie mazowieckim 53 osoby (przed miesi cem 48, a przed rokiem 45), zarejestrowanych jako bezrobotne. cych) w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2012 r. by a o 4,4% mniejsza ni przed rokiem. Strona 2

3 WYNAGRODZENIA Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw (w jednostkach, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób) we wrze niu 2012 r. wynios o 4758,44 z i by o o 0,1% wy sze w stosunku do sierpnia 2012 r. i o 3,1% wy sze ni w analogicznym okresie 2011 r. We wrze niu 2012 r. wy sze przeci tne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora prywatnego (5040,85 z ) ni publicznego (3968,20 z ) o 1072,65 z, tj. o 27,0%. W porównaniu z sierpniem 2012 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,7%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,2%),dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,7%), informacja i komunikacja (o 0,2%). PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU 2012 R. m.st. Warszawa ,44 z Podstawowe dane o m.st. Warszawie Wed ug wst pnych danych w okresie stycze wrzesie 2012 r. oddano do u ytkowania 9675 mieszka (o 81,1% wi cej ni w analogicznym okresie 2011 r.). Podmioty gospodarki narodowej a ogó em w tym spó ki handlowe w tym z udzia em kapita u zagranicznego a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w ko cu wrze nia. administrowanie i dzia alno wspieraj ca zakwaterowanie i gastronomia informacja i kom unikacja dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna budownictwo *** Prezentowane dane o pracuj cych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przycho- transport i gospodarka magazynowa 0 przemys (sekcje BCDE) dach ze sprzeda y produkcji przemys u i budownictwa, a tak e o sprzeda y detalicznej i hurtowej towarów w uj ciu mie- pozosta a dzia alno us ugowa obs uga rynku nieruchomo ci si cznym dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych prze- dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj handel; naprawa pojazdów samochodowych kracza 9 osób. W stosunku do obowi zuj cej klasyfikacji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Dzia- Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 21,4%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 4,3%), budownictwo (o 2,7%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 1,3%), przemys (o 0,9%). W stosunku do wrze nia 2011 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,9%), przemys (o 3,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,2%), budownictwo (o 2,9%), administrowanie i dzia- alno wspieraj ca oraz informacja i komunikacja (po 2,7%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,6%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 1,2%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach obs uga rynku nieruchomo ci (o 2,4%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,9%). alno ci 2007) dokonano dodatkowego grupowania, ujmuj c pod poj ciem Przemys sekcje: B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemys owe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i go- wod oraz E - Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja. Strona 3

4 Udost pnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi MAZOWIECKI O RODEK BADA REGIONALNYCH w sk ad którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka pok. 18, parter tel./faks tel , Wyniki bada statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udost pniane w formie: informacji udzielanych bezpo rednio, telefonicznie lub na pi mie; zlece realizowanych na indywidualne zamówienia; STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WED UG DZIA ÓW WE WRZE NIU 2012 R. (ceny bie ce) PRZEMYS I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemys u we wrze niu 2012 r. wynios a (w cenach bie cych) 8224,2 mln z i by a (w cenach sta ych) wi ksza w porównaniu z wrze niem 2011 r. o 0,8%. W stosunku do wrze nia 2011 r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys owym o 1,3%. W okresie stycze wrzesie 2012 r. produkcja sprzedana przemys u wynios a 72634,6 mln z (w cenach bie cych) i by a (w cenach sta ych) wy sza o 2,9% od osi gni tej w analogicznym okresie 2011 r. W przetwórstwie przemys owym odnotowano wzrost produkcji o 2,2%. ród dzia ów zaliczanych do przetwórstwa przemys owego wzrost sprzeda y odnotowano m.in.: w produkcji wyrobów tekstylnych (o 88,0%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 22,6%), produkcji metali (o 21,2%), produkcji wyrobów z metali (o 12,7%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 8,1%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urz dze (o 7,6%), produkcji urz dze elektrycznych (o 6,5%). wydawnictw statystycznych (np. miesi czników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); Roboty budowlane specjalistyczne (15,2%) Spadek sprzeda y wyst pi m.in.: w produkcji pozosta ego krótkich wiadomo ci statystycznych i komunikatów. 3565,8 mln z Budowa budynków (44,1%) sprz tu transportowego (o 50,6%), produk- Interesanci mog korzysta z us ug Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedzia ki w godz od wtorku do pi tku w Urz dzie Statystycznym w Warszawie i jego oddzia ach. Budowa obiektów in ynierii l dowej i wodnej (40,7%) cji wyrobów z drewna, korka, s omy i wikliny (o 33,1%), produkcji napojów (o 20,1%), produkcji maszyn i urz dze (o 14,9%), Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udost pniane s : bie ce komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielko ciach i wska nikach; publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje bran owe, zeszyty metodyczne, klasyfikacje itp.; informacje o nowo ciach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urz dów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wgl du Dzienniki Urz dowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,7%), produkcji mebli (o 12,5%), produkcji wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych (o 10,6%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 10,2%). Wydajno pracy, mierzona produkcj sprzedan na 1 zatrudnionego w przemy le, w okresie stycze wrzesie 2012 r. wynios a 480,3 tys. z (w cenach bie cych) i by a - licz c w cenach sta ych - o 3,5% wy sza ni przed rokiem. Produkcja sprzedana budownictwa we wrze niu 2012 r. wynios a (w cenach bie cych) 3565,8 mln z i by a o 1,5% wy sza ni w sierpniu 2012 r. oraz o 19,9% mniejsza ni w analogicznym okresie ubieg ego roku. W okresie stycze wrzesie 2012 r. produkcja sprzedana budownictwa osi gn a warto 30200,9 mln z, tj. o 20,0% wi ksz ni w analogicznym okresie 2011 r. Wydajno pracy, mierzona produkcj na 1 zatrudnionego w budownictwie, w okresie stycze wrzesie 2012 r. wynios a 471,7 tys. z i by a o 4,6% wy sza ni przed rokiem. Strona 4

5 PRZEMYS I BUDOWNICTWO (dok.) Produkcja budowlano-monta owa we wrze niu 2012 r. ukszta towa a si na poziomie 1382,2 mln z (w cenach bie cych) i stanowi a 38,8% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesi ca produkcja budowlano-monta owa wzro- a o 0,4%, natomiast w porównaniu z wrze niem 2011 r. spad a o 25,4%. W okresie stycze wrzesie 2012 r. produkcja budowlano-monta owa ukszta towa a si na poziomie 10965,7 mln z i stanowi a 36,3% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 40,0%). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubieg ego produkcja budowlano-monta owa by a wi ksza o 8,9%. Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. wyst pi w przedsi biorstwach zajmuj cych si budow obiektów in ynierii l dowej i wodnej (o 30,1%) oraz w jednostkach wykonuj cych roboty budowlane specjalistyczne (o 8,2%). Natomiast spadek odnotowano w podmiotach zajmuj cych si budow budynków (o 4,4%). HANDEL Sprzeda detaliczna zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2012 r. (w cenach bie cych) by a o 3,4% wi ksza ni w sierpniu 2012 r. oraz o 6,6% wy sza w odniesieniu do wrze nia 2011 r. W stosunku do wrze nia 2011 r. wzros a m.in. sprzeda : mebli, RTV, AGD (o 26,4%), ókna, odzie y, obuwia (o 20,2%), paliw sta ych, ciek ych i gazowych (o 16,5%), pojazdów samochodowych, motocykli, cz ci (o 3,7%), ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 3,1%). Natomiast mniejsza ni przed rokiem by a m.in. sprzeda : prasy, ksi ek, pozosta- a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach (o 25,2%) oraz farmaceutyków, kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (o 0,9%). W porównaniu z sierpniem 2012 r. wzros a m.in. sprzeda w grupach: "pozosta e" (o 13,6%), "pojazdy samochodowe, motocykle, cz ci" (o 14,4%), "w ókno, odzie i obuwie (o 11,7%), "farmaceutyki, kosmetyki, sprz t ortopedyczny (o 5,1%). Spad a natomiast m.in. sprzeda : mebli, RTV, AGD (o 0,9%), prasy, ksi ek, pozosta a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach (o 0,5%) oraz ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 0,1%). W okresie stycze wrzesie 2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. sprzeda detaliczna zwi kszy a si o 8,4%. Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2012 r. ( w cenach bie cych) by a wi ksza o 1,8% w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz o 4,4% ni sza w odniesieniu do wrze nia 2011 r., a w przedsi biorstwach hurtowych odpowiednio mniejsza o 1,5% i wi ksza o 0,6%. W okresie stycze wrzesie 2012 r. przedsi biorstwa handlowe zrealizowa y sprzeda hurtow o 7,4% wi ksz ni przed rokiem, natomiast przedsi biorstwa hurtowe - o 12,5%. Forma sk adania zamówie : Poczt na adres: Urz d Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpo rednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faksem: Sk adaj cy zamówienie powinien: dok adnie okre li zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki spo ecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesi ce), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzi sposób p atno ci i form udost pniania danych, poda rodzaj rachunku (z VAT czy bez), poda NIP, poda nazwisko i telefon osoby, z któr nale y si kontaktowa w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udost pniane s odbiorcom odp atnie. Realizacja us ugi mo e nast pi po zaakceptowaniu przez zamawiaj cego jej ceny i wp aceniu na konto US w Warszawie okre lonej nale no ci. Nieodp atnie udost pnia si informacje organom prowadz cym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rz dowej i samorz du terytorialnego, innym instytucjom rz dowym, Najwy szej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udost pniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na no niku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania nale no ci: Gotówk (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2012 r. CENY DETALICZNE Ceny detaliczne wybranych artyku ów ywno ciowych we wrze niu 2012 r. w stosunku do sierpnia 2012 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Roczniki statystyczne Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2012 ksi ka... 18,00 Województwo Mazowieckie 2012 Podregiony, Powiaty, Gminy ksi ka... 28,00 ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKU ÓW YWNO CIOWYCH WE WRZE NIU 2012 R. (miesi c poprzedni = 100) 6,7 5,7 5,1 Kakao naturalne Cytryny Makrela w dzona Rocznik Statystyczny Warszawy 2012 ksi ka... 25,00 3,9 3,3 Mi so wo owe z ko ci - szponder Czekolada z orzechami Informacje i opracowania statystyczne Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... Internet Przegl d Statystyczny Warszawy (kwartalnik)... 15,00 Raport o sytuacji spo eczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2011 r. ksi ka... 15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2011 r. ksi ka... 25,00 Ludno, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2011 r. ksi ka... 18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2011 r. ksi ka... 18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim w 2011 r. CD-ROM... 15,00 Portret województwa mazowieckiego ksi ka... 20,00 CD-ROM... 15,00 Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego Internet Dzieci w województwie mazowieckim w latach ksi ka... 20,00 Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsi biorstw województwa mazowieckiego w latach ksi ka... 20,00 % Marchew Jab ka Jaja kurze wie e Bu eczka p szenna Mleko krowie o zawarto ci 2-2,5% t uszczu 12,2 3,6 Ser d ojrzewaj cy -29,4-23,5-9,9-4,6-5,7-3,1 3, % 2,6 2,0 1,6-6,4-3,7 ka pszenna Ceny detaliczne wybranych towarów i us ug konsumpcyjnych (bez artyku ów ywno ciowych) we wrze niu 2012 r. w stosunku do sierpnia 2012 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Pó buty m skie skórzane, na podeszwie nieskórzanej ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I US UG KONSUMPCYJNYCH (bez artyku ów ywno ciowych) WE WRZE NIU 2012 R. (miesi c poprzedni = 100) Pasta do myc ia z bów, specjalna Podgrzanie wody dla gospo darstwa domowego Obr czka z ota próby 0,585 Robo t kuchenny, wieloczynno cio wy elazko z nawil aczem Garnitur m ski 2-cz ciowy, z el anowe ny -2,9-1,9-1,9 Talerz g boki porcelanowy, o rednicy cm, dekorowany Proszek do prania w pralkach automatycznych Ekspr es do kawy, ci nieniowy Strona 6

7 ród towarów i us ug niekonsumpcyjnych we wrze niu 2012 r. w stosunku do sierpnia 2012 r. wzros y ceny m.in.: p yty OSB3 (o 7,2%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 6,7%), zlewozmywaka dwukomorowego z blachy stalowej nierdzewnej (o 2,8%), zaprawy klej cej do glazury i terakoty (o 2,7%), miski ust powej bia ej (o 1,4%). Zmniejszy y si ceny np.: wanny akrylowej (o 5,0%), cementu portlandzkiego (3,8%), opaty do piasku (o 3,1%), brodzika akrylowego z kabin (o 2,9%), tynku (o 1,3%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. wzros y ceny m.in.: cementu portlandzkiego (22,6%), baterii wannowej (o 20,8%), kabiny natryskowej (o 15,6%), paneli pod ogowych, drewnianych (o 14,8%), oleju nap dowego, letniego (o 13,5%), benzyny bezo owiowej, 95-oktanowej (o 13,3%), drzwi zewn trznych, wej ciowych z o cie nic (o 11,3%). Zmniejszy y si ceny m.in.: umywalki azienkowej (o 7,7%), p ytki ceramicznej pod ogowej (o 7,4%), brodzika akrylowego z kabin (o 6,6%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 6,3%), p ytki ceramicznej ciennej, kolorowej (o 3,1%), miski ust powej, kompakt (o 2,0%). BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wed ug wst pnych danych 1, w Warszawie w okresie stycze wrzesie 2012 r. oddano do u ytkowania 9675 mieszka (o 81,1% wi cej ni w analogicznym okresie 2011 r.), a w województwie mazowieckim mieszka, tj. o 31,3% wi cej ni w okresie stycze - wrzesie 2011 r. Wzrost liczby oddanych mieszka odnotowano w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem (z 3700 do 7638 mieszka, tj. o 106,4% wi cej), a tak e w budownictwie spó dzielczym (z 455 do 1120 mieszka, tj. o 146,2% wi cej). Natomiast spadek nast pi w budownictwie indywidualnym, które odda o do u ytkowania 692 mieszkania (o 25,1% mniej) oraz w budownictwie komunalnym mieszka (o 14,1% mniej). STRUKTURA MIESZKA ODDANYCH DO U YTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE WED UG FORM BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZE WRZESIE 2012 R. spó dzielcze (11,6%) komunalne (2,3%) Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2012 r. (dok.) Powszechny Spis Rolny 2010 Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim Rolnictwo na terenach miejskich w województwie mazowieckim Aktywno rynkowa gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Atlas - produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka 2011 Raport z wyników w województwie mazowieckim Ludno w województwie mazowiekim. Stan i struktura demograficzno-spo eczna Aktywno ekonomiczna ludno ci w województwie mazowieckim Migracje wewn trzne i zagraniczne ludno ci województwa mazowieckiego Mieszkania w województwie mazowieckim przeznaczone na sprzeda lub w ynajem (78,9%) indyw idualne (7,2%) Zamieszkane budynki w województwie mazowieckim 1 Dane meldunkowe. Strona 7

8 INFORMACJE I OPRACOWANIA ST ATYS TYCZNE ROK XX Nr 1/201 1 Kwartalnik STATIS TICAL INFORMATION AND ELABORATIONS YEAR XX No. 1/20 11 Quarterly OCK B ia ka Bi ela ny Targówek P ra ga Rembertów Bemo wo -Pó noc Pr aga Wola - Po udn ie oliborz O ch ota Ursus Mo kot ów o chy Ursynó w Wi l anów WA RS ZAW A RADOM Waw er OSTRO KA Weso a SIEDLCE Informacje na temat publikacji wydawanych przez urz d uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, pok. 18, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostro ce Ostro ka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w P ocku P ock, ul. Otoli ska 21 tel W okresie stycze wrzesie 2012 r. rozpocz to budow 9931 mieszka (o 0,8% wi cej ni w analogicznym okresie 2011 r.), z czego: 8793 w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, 673 w budownictwie spó dzielczym, 461 w budownictwie indywidualnym, 4 w komunalnym. W okresie stycze wrzesie 2012 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budow 8355 mieszka (o 32,7% mniej ni w analogicznym okresie 2011 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 688 mieszka, tj. o 4,2% mniej ni w analogicznym okresie 2011 r. Przeci tna powierzchnia mieszkania oddanego do u ytkowania w okresie stycze - wrzesie 2012 r. wynios a 71,0 m 2 i zmniejszy a si w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. o 13,4 m 2. W budownictwie indywidualnym przeci tna powierzchnia ytkowa wynios a - 146,2 m 2 (o 12,6 m 2 mniej ni w analogicznym okresie 2011 r.), w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem - 66,3 m 2 (o 4,1 m 2 mniej), w budownictwie spó dzielczym - 62,0 m 2 (o 9,2 m 2 mniej), w budownictwie komunalnym - 46,1 m 2 (o 4,9 m 2 wi cej). Oddziale SPRZEDA DETALICZN WYDAWNICTW URZ DU STATYSTYCZNEGO US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter, pok. 18 w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pu askiego 19/21 tel Punkt sprzeda y Zak adu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, PROWADZ : al. Niepodleg ci 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumerat publikacji mo na sk ada przez Internet - zak adka publikacje w sprzeda y, pisemnie, faksem lub em na adres Urz du Statystycznego w Warszawie, podaj c pe ny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfikacyjnym p atnika VAT (NIP). PRZEGL D STATYSTYCZNY Warszawa STATISTICAL REVIEW Warsaw URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW ISSN WARSZAWA WARS AW 2011 r ódm ie c ie PORTRET WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Urz d Statystyczny w Warszawie STATYSTYKA GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LATACH PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2 W ko cu wrze nia 2012 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy by o zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi o 50,7% zbioru województwa mazowieckiego. Dominowa sektor prywatny stanowi cy 98,7%. W porównaniu z czerwcem 2012 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej zwi kszy a si o 4122 (tj. o 1,2%), a w stosunku do wrze nia 2011 r. zwi kszy a si o (tj. o 3,5%). W stolicy, we wrze niu 2012 r., najwi cej by o podmiotów zajmuj cych si : handlem; napraw pojazdów samochodowych (23,9%), dzia alno ci profesjonaln, naukow i techniczn (16,3%), budownictwem (8,2%), przetwórstwem przemys owym (6,7%), informacj i komunikacj (6,7%), pozosta dzia alno ci us ugow (6,1%), transportem i gospodark magazynow (6,1%). W stosunku do czerwca 2012 r. zwi kszy a si liczba podmiotów m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gor wod (o 8,9%), edukacja (o 2,9%), górnictwo i wydobywanie (o 2,5%), informacja i komunikacja (o 2,4%), dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja (o 2,1%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 1,8%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. liczba podmiotów zwi kszy a si m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gor wod (o 33,6%), górnictwo i wydobywanie (o 23,3%), dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja (o 8,3%), informacja i komunikacja (o 8,0%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,4%), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,8%), edukacja (o 5,3%). Warszawa 2011 Publikacj uruchamia plik index.html WARSZAWA Bez jednostek lokalnych i osób prowadz cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Strona 8

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011 STATYSTYKA WARSZAWY NR 10 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Listopad 2011 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21)

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) nr 80 2013 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2011 OPRACOWANIE POD REDAKCJĄ MARCINA NOWICKIEGO AUTORZY ANNA HILDEBRANDT MARCIN

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo