STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks Pa dziernik 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67. Pa dziernik 2012 r."

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR Pa dziernik 2012 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks RYNEK PRACY Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2012 r. wynio- o 947,1 tys. osób i i by o ni sze o 2,8 tys. osób, tj. o 0,3% ni w sierpniu 2012 r. oraz o 3,7 tys. osób, tj. o 0,4% ni sze ni we wrze niu 2011 r. W porównaniu z sierpniem 2012 r. spadek przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,0%), budownictwo (o 1,2%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,5%), informacja i komunikacja (o 0,4%), obs uga rynku nieruchomo ci oraz transport i gospodarka magazynowa (po 0,3%). Wzrost zatrudnienia wyst pi w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 1,3%), przemys oraz dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (po 0,3%). dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (6,1%) STRUKTURA PRZECI TNEGO ZATRUDNIENIA WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU 2012 R. obs uga rynku nieruchomo ci (1,8%) informacja i komunikacja (9,7%) zakwaterowanie i gastronomia (3,0%) W stosunku do wrze nia 2011 r. spadek przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 7,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,3%), informacja i komunikacja (o 1,3%), przemys oraz dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (po 1,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,5%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 0,3%). administrowanie i dzia alno wspieraj ca (8,5%) transport i gospodarka magazynowa (23,9%) dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (1,6%) pozosta a dzia alno us ugowa (0,5%) przemys (sekcje BCDE) (15,9%) Wzrost zatrudnienia wyst pi w sekcjach: budownictwo (o 8,0%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,8%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,4%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 0,7%). budownictwo (6,6%) handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,4%) W ko cu wrze nia 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 784 osoby, tj. o 1,7% wi ksza ni w ko cu sierpnia 2012 r. i o 6016 osób, tj. o 14,9% wi ksza ni w analogicznym okresie 2011 r. JU WKRÓTCE W SPRZEDA Y Ju wkrórce uka e si publikacja Narodowy Spis Powszechny Ludno- ci i Mieszka Raport z wyników w województwie mazowieckim Szeroki zakres prezentowanych w publikacji informacji pozwala na oce- zmian demograficznych oraz spo- eczno-ekonomicznych, jakie dokona- y si w latach Porównanie wyników dwóch ostatnich spisów pozwoli równie na ocen kierunków zmian w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych spo ecze stwa zarówno co do skali, jak i standardu. Strona 1

2 RYNEK PRACY (dok.) Podstawowe dane o m.st. Warszawie Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2012 r. wynios o 947,1 tys. osób i by o o 0,4% ni sze ni przed rokiem. W ko cu wrze nia 2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynio- a osób i by a o 14,9% wi ksza ni przed rokiem, a stopa bezrobocia ukszta towa a si na poziomie 4,1%. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw we wrze niu 2012 r. wynio- o 4758,44 z i by o o 3,1% wy sze ni we wrze niu 2011 r. Produkcja sprzedana przemys u (w cenach sta ych) we wrze niu 2012 r. by a o 0,8% wi ksza ni przed rokiem. Produkcja budowlano-monta owa (w cenach bie cych) we wrze niu 2012 r. by a o 25,4% mniejsza ni przed rokiem. Sprzeda detaliczna (w cenach bie- cych) zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2012 r. by a o 6,6% wi ksza ni we wrze niu 2011 r. Sprzeda hurtowa (w cenach bie- Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynios a 22962, co stanowi o 49,4% ogó u bezrobotnych (przed miesi cem 49,3%, a przed rokiem 48,8%) i 18,1% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do sierpnia 2012 r. liczba bezrobotnych kobiet zwi kszy a si o 440 osób, tj. o 2,0%, a w stosunku do wrze nia 2011 r. zwi kszy a si o 3197 osób, tj. o 16,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi a 4,1% (w sierpniu 2012 r. wynosi a 4,1%, a we wrze niu 2011 r. 3,7%), rednia w województwie mazowieckim kszta towa a si na poziomie 10,2% (przed miesi cem 10,1%, a przed rokiem 9,5%), natomiast w kraju na poziomie 12,4% (przed miesi cem 12,4%, a przed rokiem 11,8%). We wrze niu 2012 r. zarejestrowano w urz dach pracy 5196 osób bezrobotnych (4738 w sierpniu 2012 r., a 4957 we wrze niu 2011 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 19,0% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestruj cych si po raz pierwszy wynios a 1872 (przed miesi cem 1701), co stanowi o 36,0% ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 22,0% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udzia osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu pracy w ród bezrobotnych zarejestrowanych we wrze niu 2012 r. wyniós 6,2% (w województwie mazowieckim 3,4%), przed miesi cem 6,1%, a przed rokiem 5,1%. We wrze niu 2012 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4412 (4007 w sierpniu 2012 r., a 4945 we wrze niu 2011 r.), co stanowi o 17,5% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spo ród wyrejestrowanych bezrobotnych 1995 osób podj o prac. Ponadto 1448 osób utraci o status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy. Przyczyn skre lenia z ewidencji by o równie dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpocz cie szkolenia lub sta u, nabycie uprawnie do zasi ku lub wiadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasi ku nie posiada o osoby tj. 82,7% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 82,1%). Natomiast 8053 bezrobotnych posiada o prawo do zasi ku. Do urz dów pracy zg oszono we wrze niu 2012 r ofert pracy, co stanowi o 24,0% ofert pracy w województwie mazowieckim i w ko cu tego miesi ca urz dy dysponowa y ofertami pracy dla 1758 osób. Na jedn ofert pracy przypada o w ko cu wrze nia 2012 r. 26 osób (przed miesi cem 22 osoby, przed rokiem 21 osób), a w województwie mazowieckim 53 osoby (przed miesi cem 48, a przed rokiem 45), zarejestrowanych jako bezrobotne. cych) w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2012 r. by a o 4,4% mniejsza ni przed rokiem. Strona 2

3 WYNAGRODZENIA Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw (w jednostkach, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób) we wrze niu 2012 r. wynios o 4758,44 z i by o o 0,1% wy sze w stosunku do sierpnia 2012 r. i o 3,1% wy sze ni w analogicznym okresie 2011 r. We wrze niu 2012 r. wy sze przeci tne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora prywatnego (5040,85 z ) ni publicznego (3968,20 z ) o 1072,65 z, tj. o 27,0%. W porównaniu z sierpniem 2012 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,7%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,2%),dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,7%), informacja i komunikacja (o 0,2%). PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WED UG SEKCJI PKD WE WRZE NIU 2012 R. m.st. Warszawa ,44 z Podstawowe dane o m.st. Warszawie Wed ug wst pnych danych w okresie stycze wrzesie 2012 r. oddano do u ytkowania 9675 mieszka (o 81,1% wi cej ni w analogicznym okresie 2011 r.). Podmioty gospodarki narodowej a ogó em w tym spó ki handlowe w tym z udzia em kapita u zagranicznego a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w ko cu wrze nia. administrowanie i dzia alno wspieraj ca zakwaterowanie i gastronomia informacja i kom unikacja dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna budownictwo *** Prezentowane dane o pracuj cych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przycho- transport i gospodarka magazynowa 0 przemys (sekcje BCDE) dach ze sprzeda y produkcji przemys u i budownictwa, a tak e o sprzeda y detalicznej i hurtowej towarów w uj ciu mie- pozosta a dzia alno us ugowa obs uga rynku nieruchomo ci si cznym dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych prze- dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj handel; naprawa pojazdów samochodowych kracza 9 osób. W stosunku do obowi zuj cej klasyfikacji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Dzia- Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 21,4%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 4,3%), budownictwo (o 2,7%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 1,3%), przemys (o 0,9%). W stosunku do wrze nia 2011 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,9%), przemys (o 3,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,2%), budownictwo (o 2,9%), administrowanie i dzia- alno wspieraj ca oraz informacja i komunikacja (po 2,7%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,6%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 1,2%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach obs uga rynku nieruchomo ci (o 2,4%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 0,9%). alno ci 2007) dokonano dodatkowego grupowania, ujmuj c pod poj ciem Przemys sekcje: B - Górnictwo i wydobywanie, C - Przetwórstwo przemys owe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i go- wod oraz E - Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja. Strona 3

4 Udost pnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi MAZOWIECKI O RODEK BADA REGIONALNYCH w sk ad którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka pok. 18, parter tel./faks tel , Wyniki bada statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udost pniane w formie: informacji udzielanych bezpo rednio, telefonicznie lub na pi mie; zlece realizowanych na indywidualne zamówienia; STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WED UG DZIA ÓW WE WRZE NIU 2012 R. (ceny bie ce) PRZEMYS I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemys u we wrze niu 2012 r. wynios a (w cenach bie cych) 8224,2 mln z i by a (w cenach sta ych) wi ksza w porównaniu z wrze niem 2011 r. o 0,8%. W stosunku do wrze nia 2011 r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys owym o 1,3%. W okresie stycze wrzesie 2012 r. produkcja sprzedana przemys u wynios a 72634,6 mln z (w cenach bie cych) i by a (w cenach sta ych) wy sza o 2,9% od osi gni tej w analogicznym okresie 2011 r. W przetwórstwie przemys owym odnotowano wzrost produkcji o 2,2%. ród dzia ów zaliczanych do przetwórstwa przemys owego wzrost sprzeda y odnotowano m.in.: w produkcji wyrobów tekstylnych (o 88,0%), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 22,6%), produkcji metali (o 21,2%), produkcji wyrobów z metali (o 12,7%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 8,1%), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urz dze (o 7,6%), produkcji urz dze elektrycznych (o 6,5%). wydawnictw statystycznych (np. miesi czników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); Roboty budowlane specjalistyczne (15,2%) Spadek sprzeda y wyst pi m.in.: w produkcji pozosta ego krótkich wiadomo ci statystycznych i komunikatów. 3565,8 mln z Budowa budynków (44,1%) sprz tu transportowego (o 50,6%), produk- Interesanci mog korzysta z us ug Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedzia ki w godz od wtorku do pi tku w Urz dzie Statystycznym w Warszawie i jego oddzia ach. Budowa obiektów in ynierii l dowej i wodnej (40,7%) cji wyrobów z drewna, korka, s omy i wikliny (o 33,1%), produkcji napojów (o 20,1%), produkcji maszyn i urz dze (o 14,9%), Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udost pniane s : bie ce komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielko ciach i wska nikach; publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje bran owe, zeszyty metodyczne, klasyfikacje itp.; informacje o nowo ciach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urz dów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wgl du Dzienniki Urz dowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,7%), produkcji mebli (o 12,5%), produkcji wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych (o 10,6%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 10,2%). Wydajno pracy, mierzona produkcj sprzedan na 1 zatrudnionego w przemy le, w okresie stycze wrzesie 2012 r. wynios a 480,3 tys. z (w cenach bie cych) i by a - licz c w cenach sta ych - o 3,5% wy sza ni przed rokiem. Produkcja sprzedana budownictwa we wrze niu 2012 r. wynios a (w cenach bie cych) 3565,8 mln z i by a o 1,5% wy sza ni w sierpniu 2012 r. oraz o 19,9% mniejsza ni w analogicznym okresie ubieg ego roku. W okresie stycze wrzesie 2012 r. produkcja sprzedana budownictwa osi gn a warto 30200,9 mln z, tj. o 20,0% wi ksz ni w analogicznym okresie 2011 r. Wydajno pracy, mierzona produkcj na 1 zatrudnionego w budownictwie, w okresie stycze wrzesie 2012 r. wynios a 471,7 tys. z i by a o 4,6% wy sza ni przed rokiem. Strona 4

5 PRZEMYS I BUDOWNICTWO (dok.) Produkcja budowlano-monta owa we wrze niu 2012 r. ukszta towa a si na poziomie 1382,2 mln z (w cenach bie cych) i stanowi a 38,8% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesi ca produkcja budowlano-monta owa wzro- a o 0,4%, natomiast w porównaniu z wrze niem 2011 r. spad a o 25,4%. W okresie stycze wrzesie 2012 r. produkcja budowlano-monta owa ukszta towa a si na poziomie 10965,7 mln z i stanowi a 36,3% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 40,0%). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubieg ego produkcja budowlano-monta owa by a wi ksza o 8,9%. Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. wyst pi w przedsi biorstwach zajmuj cych si budow obiektów in ynierii l dowej i wodnej (o 30,1%) oraz w jednostkach wykonuj cych roboty budowlane specjalistyczne (o 8,2%). Natomiast spadek odnotowano w podmiotach zajmuj cych si budow budynków (o 4,4%). HANDEL Sprzeda detaliczna zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe we wrze niu 2012 r. (w cenach bie cych) by a o 3,4% wi ksza ni w sierpniu 2012 r. oraz o 6,6% wy sza w odniesieniu do wrze nia 2011 r. W stosunku do wrze nia 2011 r. wzros a m.in. sprzeda : mebli, RTV, AGD (o 26,4%), ókna, odzie y, obuwia (o 20,2%), paliw sta ych, ciek ych i gazowych (o 16,5%), pojazdów samochodowych, motocykli, cz ci (o 3,7%), ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 3,1%). Natomiast mniejsza ni przed rokiem by a m.in. sprzeda : prasy, ksi ek, pozosta- a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach (o 25,2%) oraz farmaceutyków, kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (o 0,9%). W porównaniu z sierpniem 2012 r. wzros a m.in. sprzeda w grupach: "pozosta e" (o 13,6%), "pojazdy samochodowe, motocykle, cz ci" (o 14,4%), "w ókno, odzie i obuwie (o 11,7%), "farmaceutyki, kosmetyki, sprz t ortopedyczny (o 5,1%). Spad a natomiast m.in. sprzeda : mebli, RTV, AGD (o 0,9%), prasy, ksi ek, pozosta a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach (o 0,5%) oraz ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 0,1%). W okresie stycze wrzesie 2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. sprzeda detaliczna zwi kszy a si o 8,4%. Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlowych we wrze niu 2012 r. ( w cenach bie cych) by a wi ksza o 1,8% w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz o 4,4% ni sza w odniesieniu do wrze nia 2011 r., a w przedsi biorstwach hurtowych odpowiednio mniejsza o 1,5% i wi ksza o 0,6%. W okresie stycze wrzesie 2012 r. przedsi biorstwa handlowe zrealizowa y sprzeda hurtow o 7,4% wi ksz ni przed rokiem, natomiast przedsi biorstwa hurtowe - o 12,5%. Forma sk adania zamówie : Poczt na adres: Urz d Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpo rednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faksem: Sk adaj cy zamówienie powinien: dok adnie okre li zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki spo ecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesi ce), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzi sposób p atno ci i form udost pniania danych, poda rodzaj rachunku (z VAT czy bez), poda NIP, poda nazwisko i telefon osoby, z któr nale y si kontaktowa w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udost pniane s odbiorcom odp atnie. Realizacja us ugi mo e nast pi po zaakceptowaniu przez zamawiaj cego jej ceny i wp aceniu na konto US w Warszawie okre lonej nale no ci. Nieodp atnie udost pnia si informacje organom prowadz cym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rz dowej i samorz du terytorialnego, innym instytucjom rz dowym, Najwy szej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udost pniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na no niku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania nale no ci: Gotówk (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2012 r. CENY DETALICZNE Ceny detaliczne wybranych artyku ów ywno ciowych we wrze niu 2012 r. w stosunku do sierpnia 2012 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Roczniki statystyczne Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2012 ksi ka... 18,00 Województwo Mazowieckie 2012 Podregiony, Powiaty, Gminy ksi ka... 28,00 ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKU ÓW YWNO CIOWYCH WE WRZE NIU 2012 R. (miesi c poprzedni = 100) 6,7 5,7 5,1 Kakao naturalne Cytryny Makrela w dzona Rocznik Statystyczny Warszawy 2012 ksi ka... 25,00 3,9 3,3 Mi so wo owe z ko ci - szponder Czekolada z orzechami Informacje i opracowania statystyczne Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... Internet Przegl d Statystyczny Warszawy (kwartalnik)... 15,00 Raport o sytuacji spo eczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2011 r. ksi ka... 15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2011 r. ksi ka... 25,00 Ludno, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2011 r. ksi ka... 18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2011 r. ksi ka... 18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim w 2011 r. CD-ROM... 15,00 Portret województwa mazowieckiego ksi ka... 20,00 CD-ROM... 15,00 Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego Internet Dzieci w województwie mazowieckim w latach ksi ka... 20,00 Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsi biorstw województwa mazowieckiego w latach ksi ka... 20,00 % Marchew Jab ka Jaja kurze wie e Bu eczka p szenna Mleko krowie o zawarto ci 2-2,5% t uszczu 12,2 3,6 Ser d ojrzewaj cy -29,4-23,5-9,9-4,6-5,7-3,1 3, % 2,6 2,0 1,6-6,4-3,7 ka pszenna Ceny detaliczne wybranych towarów i us ug konsumpcyjnych (bez artyku ów ywno ciowych) we wrze niu 2012 r. w stosunku do sierpnia 2012 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Pó buty m skie skórzane, na podeszwie nieskórzanej ZMIANY CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I US UG KONSUMPCYJNYCH (bez artyku ów ywno ciowych) WE WRZE NIU 2012 R. (miesi c poprzedni = 100) Pasta do myc ia z bów, specjalna Podgrzanie wody dla gospo darstwa domowego Obr czka z ota próby 0,585 Robo t kuchenny, wieloczynno cio wy elazko z nawil aczem Garnitur m ski 2-cz ciowy, z el anowe ny -2,9-1,9-1,9 Talerz g boki porcelanowy, o rednicy cm, dekorowany Proszek do prania w pralkach automatycznych Ekspr es do kawy, ci nieniowy Strona 6

7 ród towarów i us ug niekonsumpcyjnych we wrze niu 2012 r. w stosunku do sierpnia 2012 r. wzros y ceny m.in.: p yty OSB3 (o 7,2%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 6,7%), zlewozmywaka dwukomorowego z blachy stalowej nierdzewnej (o 2,8%), zaprawy klej cej do glazury i terakoty (o 2,7%), miski ust powej bia ej (o 1,4%). Zmniejszy y si ceny np.: wanny akrylowej (o 5,0%), cementu portlandzkiego (3,8%), opaty do piasku (o 3,1%), brodzika akrylowego z kabin (o 2,9%), tynku (o 1,3%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. wzros y ceny m.in.: cementu portlandzkiego (22,6%), baterii wannowej (o 20,8%), kabiny natryskowej (o 15,6%), paneli pod ogowych, drewnianych (o 14,8%), oleju nap dowego, letniego (o 13,5%), benzyny bezo owiowej, 95-oktanowej (o 13,3%), drzwi zewn trznych, wej ciowych z o cie nic (o 11,3%). Zmniejszy y si ceny m.in.: umywalki azienkowej (o 7,7%), p ytki ceramicznej pod ogowej (o 7,4%), brodzika akrylowego z kabin (o 6,6%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 6,3%), p ytki ceramicznej ciennej, kolorowej (o 3,1%), miski ust powej, kompakt (o 2,0%). BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wed ug wst pnych danych 1, w Warszawie w okresie stycze wrzesie 2012 r. oddano do u ytkowania 9675 mieszka (o 81,1% wi cej ni w analogicznym okresie 2011 r.), a w województwie mazowieckim mieszka, tj. o 31,3% wi cej ni w okresie stycze - wrzesie 2011 r. Wzrost liczby oddanych mieszka odnotowano w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem (z 3700 do 7638 mieszka, tj. o 106,4% wi cej), a tak e w budownictwie spó dzielczym (z 455 do 1120 mieszka, tj. o 146,2% wi cej). Natomiast spadek nast pi w budownictwie indywidualnym, które odda o do u ytkowania 692 mieszkania (o 25,1% mniej) oraz w budownictwie komunalnym mieszka (o 14,1% mniej). STRUKTURA MIESZKA ODDANYCH DO U YTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE WED UG FORM BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZE WRZESIE 2012 R. spó dzielcze (11,6%) komunalne (2,3%) Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2012 r. (dok.) Powszechny Spis Rolny 2010 Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim Rolnictwo na terenach miejskich w województwie mazowieckim Aktywno rynkowa gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Atlas - produkcja rolnicza na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka 2011 Raport z wyników w województwie mazowieckim Ludno w województwie mazowiekim. Stan i struktura demograficzno-spo eczna Aktywno ekonomiczna ludno ci w województwie mazowieckim Migracje wewn trzne i zagraniczne ludno ci województwa mazowieckiego Mieszkania w województwie mazowieckim przeznaczone na sprzeda lub w ynajem (78,9%) indyw idualne (7,2%) Zamieszkane budynki w województwie mazowieckim 1 Dane meldunkowe. Strona 7

8 INFORMACJE I OPRACOWANIA ST ATYS TYCZNE ROK XX Nr 1/201 1 Kwartalnik STATIS TICAL INFORMATION AND ELABORATIONS YEAR XX No. 1/20 11 Quarterly OCK B ia ka Bi ela ny Targówek P ra ga Rembertów Bemo wo -Pó noc Pr aga Wola - Po udn ie oliborz O ch ota Ursus Mo kot ów o chy Ursynó w Wi l anów WA RS ZAW A RADOM Waw er OSTRO KA Weso a SIEDLCE Informacje na temat publikacji wydawanych przez urz d uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, pok. 18, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostro ce Ostro ka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w P ocku P ock, ul. Otoli ska 21 tel W okresie stycze wrzesie 2012 r. rozpocz to budow 9931 mieszka (o 0,8% wi cej ni w analogicznym okresie 2011 r.), z czego: 8793 w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, 673 w budownictwie spó dzielczym, 461 w budownictwie indywidualnym, 4 w komunalnym. W okresie stycze wrzesie 2012 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budow 8355 mieszka (o 32,7% mniej ni w analogicznym okresie 2011 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 688 mieszka, tj. o 4,2% mniej ni w analogicznym okresie 2011 r. Przeci tna powierzchnia mieszkania oddanego do u ytkowania w okresie stycze - wrzesie 2012 r. wynios a 71,0 m 2 i zmniejszy a si w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. o 13,4 m 2. W budownictwie indywidualnym przeci tna powierzchnia ytkowa wynios a - 146,2 m 2 (o 12,6 m 2 mniej ni w analogicznym okresie 2011 r.), w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem - 66,3 m 2 (o 4,1 m 2 mniej), w budownictwie spó dzielczym - 62,0 m 2 (o 9,2 m 2 mniej), w budownictwie komunalnym - 46,1 m 2 (o 4,9 m 2 wi cej). Oddziale SPRZEDA DETALICZN WYDAWNICTW URZ DU STATYSTYCZNEGO US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter, pok. 18 w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pu askiego 19/21 tel Punkt sprzeda y Zak adu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, PROWADZ : al. Niepodleg ci 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumerat publikacji mo na sk ada przez Internet - zak adka publikacje w sprzeda y, pisemnie, faksem lub em na adres Urz du Statystycznego w Warszawie, podaj c pe ny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfikacyjnym p atnika VAT (NIP). PRZEGL D STATYSTYCZNY Warszawa STATISTICAL REVIEW Warsaw URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW ISSN WARSZAWA WARS AW 2011 r ódm ie c ie PORTRET WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Urz d Statystyczny w Warszawie STATYSTYKA GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LATACH PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 2 W ko cu wrze nia 2012 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy by o zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi o 50,7% zbioru województwa mazowieckiego. Dominowa sektor prywatny stanowi cy 98,7%. W porównaniu z czerwcem 2012 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej zwi kszy a si o 4122 (tj. o 1,2%), a w stosunku do wrze nia 2011 r. zwi kszy a si o (tj. o 3,5%). W stolicy, we wrze niu 2012 r., najwi cej by o podmiotów zajmuj cych si : handlem; napraw pojazdów samochodowych (23,9%), dzia alno ci profesjonaln, naukow i techniczn (16,3%), budownictwem (8,2%), przetwórstwem przemys owym (6,7%), informacj i komunikacj (6,7%), pozosta dzia alno ci us ugow (6,1%), transportem i gospodark magazynow (6,1%). W stosunku do czerwca 2012 r. zwi kszy a si liczba podmiotów m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gor wod (o 8,9%), edukacja (o 2,9%), górnictwo i wydobywanie (o 2,5%), informacja i komunikacja (o 2,4%), dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja (o 2,1%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 1,8%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. liczba podmiotów zwi kszy a si m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gor wod (o 33,6%), górnictwo i wydobywanie (o 23,3%), dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja (o 8,3%), informacja i komunikacja (o 8,0%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,4%), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,8%), edukacja (o 5,3%). Warszawa 2011 Publikacj uruchamia plik index.html WARSZAWA Bez jednostek lokalnych i osób prowadz cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Strona 8

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011 STATYSTYKA WARSZAWY NR 10 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Listopad 2011 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecin INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Szczecin 2016 Przedmowa Rynek pracy w województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk Kontakt: e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl tel. 58 768 31 30 faks 58 768 32 70 Internet: http://gdansk.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. LISTOPAD 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. LISTOPAD 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 10 LISTOPAD 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015 ROCZNIKI STATYSTYCZNE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 termin wydania grudzieñ, ISSN 0485 3237, objêtoœæ ok. 350 str., format B5, cena: 25,00 z³ ISSN 1732 9949, cena: 15,00 z³ WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67

Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY NR 9 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz wrzesie 2009 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2012 Strzelce Kraj., maj 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2015 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kraj POLSKA Województwo PODKARPACKIE Powiat M. RZESZÓW. Strona www www.fundacjaspecjal.pl aneta.mucha@armakrosno.pl

Kraj POLSKA Województwo PODKARPACKIE Powiat M. RZESZÓW. Strona www www.fundacjaspecjal.pl aneta.mucha@armakrosno.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I-III KWARTAŁ 2009 R. Warszawa, 22 października 2009 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo